Procedura de aplicare a prevederilor art. V din OUG nr. 50/2013 privind reglementarea unor masuri fiscale

In M. Of. nr. 583 din 13 septembrie 2013 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 1520/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor masuri fiscale.

Din cuprins:

ART. 1
Se aproba Procedura de aplicare a prevederilor art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor masuri fiscale, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ANEXA 1

PROCEDURA
de aplicare a prevederilor art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor masuri fiscale

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
Obiectul inlesnirilor la plata
(1) Pentru obligatiile fiscale principale si accesorii administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau alte sume datorate bugetului general consolidat si transmise spre recuperare acestei autoritati, organul fiscal competent poate acorda urmatoarele inlesniri la plata:
a) amanarea la plata a obligatiilor fiscale principale, precum si a obligatiilor fiscale accesorii in situatia in care contribuabilii au de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene in baza contractelor de finantare incheiate cu acestea, denumite in continuare autoritatile competente;
b) anularea obligatiilor fiscale accesorii prevazute la lit. a), in situatia in care contribuabilul a renuntat la dreptul de a percepe ori de a incasa dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura aferente creantelor de incasat de la autoritatile competente, iar amanarea la plata a fost finalizata;
c) scutirea la plata a obligatiilor fiscale accesorii aferente obligatiilor fiscale principale scadente pentru perioada cuprinsa intre data la care trebuia efectuata plata de catre autoritatea competenta potrivit termenelor stabilite in contractul de finantare ca urmare a unei cereri de rambursare si data efectuarii platii, in cazul contribuabililor care au incasat dupa termenul contractual sume aferente cererilor de rambursare autorizate la plata inainte de data de 3 iunie 2013, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. V alin. (20) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor masuri fiscale, denumita in continuare ordonanta de urgenta;
d) amanarea la plata, in vederea scutirii, a obligatiilor fiscale accesorii aferente obligatiilor fiscale principale scadente dupa data depunerii cererii de rambursare la autoritatea competenta, in cazul contribuabililor care au de incasat sume ca urmare a unei cereri de rambursare cu termenul de plata depasit, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. V alin. (21) din ordonanta de urgenta.
(2) Prin sume certe, lichide si exigibile de incasat de la autoritatile competente se intelege sumele autorizate la plata aferente cererilor de rambursare depuse de beneficiar.
(3) Prin autoritati competente in sensul prezentului ordin se intelege autoritatile de management si/sau organismele intermediare, dupa caz.

ART. 2
Organul fiscal competent pentru acordarea inlesnirilor la plata
Competenta de acordare a inlesnirilor la plata revine organului fiscal competent conform prevederilor art. 33 sau 36, dupa caz, din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura fiscala.
ART. 3
Beneficiarii inlesnirilor la plata
Beneficiaza de inlesnirile la plata prevazute la art. 1 contribuabilii care au calitatea de:
a) beneficiari ai finantarii nerambursabile, pentru obligatiile datorate de acestia;
b) partenerii beneficiarilor prevazuti la lit. a) potrivit acordului de parteneriat, anexa la contractul de finantare, pentru obligatiile datorate de acestia.
ART. 4
Cererea de acordare a inlesnirilor la plata
(1) Inlesnirile la plata se solicita de catre contribuabilii prevazuti la art. 3 in baza unei cereri depuse la registratura organului fiscal competent sau transmise prin posta cu scrisoare recomandata, cu confirmare de primire. In cazul depunerii cererii prin imputernicit, aceasta va fi insotita de dovada imputernicirii/reprezentarii, in conditiile art. 18 din Codul de procedura fiscala.
(2) Pentru contribuabilul care are infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, cererea de acordare a inlesnirilor la plata se depune de catre contribuabil atat pentru obligatiile fiscale datorate de acesta, cat si pentru cele ale sediilor sale secundare. Cererea se depune la organul fiscal competent pentru administrarea obligatiilor fiscale ale contribuabilului in structura caruia functioneaza aceste sedii secundare.
(3) Cererea cuprinde urmatoarele elemente:
a) datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele si prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/imputernicitului, daca este cazul, domiciliul fiscal/sediul social/domiciliul, codul de identificare fiscala, numarul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, precum si numele, prenumele si calitatea celor care reprezinta contribuabilul in relatiile cu tertii, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare inregistrate fiscal, potrivit legii;
b) tipul inlesnirii la plata solicitat;
c) suma totala pentru care se solicita inlesnirea la plata, defalcata pe tipuri de impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat si, in cadrul acestora, pe obligatii fiscale principale si accesorii. In cazul contribuabililor care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, impozitul pe venitul din salarii se mentioneaza separat pentru contribuabil si separat pentru fiecare dintre sediile sale secundare;
d) data si semnatura contribuabilului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/imputernicitului, precum si stampila, daca este cazul.
(4) Pentru a beneficia de inlesnirile la plata contribuabilul fara domiciliu fiscal in Romania trebuie sa desemneze un imputernicit potrivit art. 18 din Codul de procedura fiscala.

CAPITOLUL II
Procedura de solutionare a cererii de acordare a amanarii la plata a obligatiilor fiscale principale si accesorii

ART. 5
Atestatul eliberat de autoritatea de management
(1) Inainte de a depune cererea de acordare a amanarii la plata a obligatiilor fiscale principale si accesorii la organul fiscal competent, contribuabilul solicita autoritatii de management eliberarea unui atestat.
(2) Cererea de eliberare a atestatului contine urmatoarele elemente:
a) datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele si prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/imputernicitului, daca este cazul, domiciliul fiscal/sediul social/domiciliul, codul de identificare fiscala, numerele de telefon/fax ale acestora, adresele de e-mail, precum si numele, prenumele si calitatea celor care reprezinta contribuabilul in relatiile cu tertii;
b) titlul si codul proiectului, precum si numarul si data contractului de finantare incheiat intre contribuabil si autoritatea competenta;
c) numarul si data inregistrarii cererii de rambursare la autoritatea competenta;
d) tipul inlesnirii la plata pentru care se solicita eliberarea atestatului;
e) codul IBAN al contului de disponibil 50.98.19 “Disponibil din sume incasate de la autoritatile de management cf. art. V din OUG nr. 50/2013” si unitatea Trezoreriei Statului la care a fost deschis;
f) data si semnatura contribuabilului/reprezentantului legal/imputernicitului, precum si stampila, daca este cazul.
(3) In cazul proiectelor cu finantare europeana implementate in parteneriat, cererea prevazuta la alin. (2) se depune individual de beneficiarul proiectului pentru obligatiile fiscale ale acestuia sau, dupa caz, de fiecare partener, pentru obligatiile fiscale datorate de acesta.
(4) La cererea de eliberare a atestatului contribuabilul poate anexa o notificare prin care renunta la dreptul de a percepe ori de a incasa dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura, aferente creantelor de incasat de la autoritatea competenta in cauza.
(5) Cererea de eliberare a atestatului se solutioneaza de autoritatea de management in termen de cel mult 5 zile de la data depunerii cererii.
(6) Dupa primirea cererii de eliberare a atestatului autoritatea de management verifica daca cererea de rambursare a contribuabilului a fost autorizata la plata. In cazul in care contribuabilul are de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritatea competenta, in baza cererilor de rambursare depuse la aceasta, autoritatea de management elibereaza un atestat potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1.
(7) Atestatul eliberat de autoritatea de management cuprinde obligatoriu urmatoarele elemente:
a) denumirea autoritatii de management;
b) numarul si data emiterii atestatului;
c) numarul si data incheierii contractului de finantare intre contribuabil si autoritatea competenta, precum si ale acordului de parteneriat, daca este cazul;
d) suma certa, lichida si exigibila pe care contribuabilul o are de incasat de la autoritatea competenta;
e) mentiunea cu privire la faptul ca s-a luat act de notificarea contribuabilului referitoare la renuntarea la dreptul de a percepe ori de a incasa dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura, aferente creantelor de incasat de la autoritatea competenta. Lipsa unei asemenea mentiuni semnifica lipsa depunerii notificarii de catre contribuabil;
f) mentiunea cu privire la codul IBAN al contului de disponibil 50.98.19 “Disponibil din sume incasate de la autoritatile de management cf. art. V din OUG nr. 50/2013” si unitatea Trezoreriei Statului la care a fost deschis pe numele contribuabilului in care se va efectua plata de catre autoritatea de management;
g) mentiunea cu privire la situatia in care s-a inceput sau nu s-a inceput executarea silita de catre un alt creditor prin poprirea sumelor ce trebuie platite contribuabilului de catre autoritatea de management;
h) mentiunea ca atestatul este emis in scopul acordarii inlesnirilor la plata obligatiilor fiscale principale si accesorii;
i) numele, prenumele, functia si semnatura persoanelor imputernicite ale autoritatii de management;
j) stampila autoritatii de management.
(8) Atestatul eliberat de autoritatea de management este valabil 20 de zile de la data emiterii.
ART. 6
Cererea de acordare a amanarii la plata
(1) Odata cu depunerea cererii de acordare a amanarii la plata contribuabilul depune, in original, si atestatul prevazut la art. 5 prin care sunt certificate sumele certe, lichide si exigibile pe care le are de incasat de la autoritatea competenta. Atestatul trebuie sa fie in termenul de valabilitate la data depunerii cererii de acordare a amanarii la plata.
(2) Cererea de acordare a amanarii la plata este insotita si de declaratia pe propria raspundere a contribuabilului, din care sa reiasa ca nu se afla in procedura insolventei.
(3) Contribuabilul poate depune una sau mai multe cereri de acordare a amanarii la plata ori de cate ori are de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritatea competenta.
(4) Cererea de acordare a amanarii la plata se solutioneaza de organul fiscal competent in termen de cel mult 15 zile de la data depunerii acesteia prin decizie de amanare la plata a obligatiilor fiscale principale si accesorii sau decizie de respingere, dupa caz.
ART. 7
Eliberarea certificatului de atestare fiscala
(1) In vederea solutionarii cererii de acordare a amanarii la plata, organul fiscal competent elibereaza, din oficiu, in termen de cel mult 5 zile de la data depunerii cererii, certificatul de atestare fiscala potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2. Eliberarea certificatului de atestare fiscala in scopul acordarii amanarii la plata nu este supusa taxei extrajudiciare de timbru.
(2) Certificatul de atestare fiscala se elibereaza in doua exemplare, dintre care un exemplar se comunica contribuabilului, iar un exemplar se arhiveaza de catre organul fiscal competent la dosarul amanarii la plata. In cazul contribuabilului care are infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, in certificatul de atestare fiscala se inscriu obligatiile fiscale ale contribuabilului, precum si impozitul pe venitul din salarii datorat de fiecare dintre sediile sale secundare, ce fac obiectul amanarii la plata, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2a.
(3) In cazul in care exista diferente intre sumele solicitate de catre contribuabil in cerere si cele inscrise in certificatul de atestare fiscala, organul fiscal competent solicita, in scris, prezentarea contribuabilului la sediul sau pentru clarificarea situatiei fiscale a acestuia. Solicitarea se transmite contribuabilului odata cu certificatul de atestare fiscala. Dispozitiile art. 50 din Codul de procedura fiscala se aplica in mod corespunzator.
(4) Dupa clarificarea neconcordantelor, organul fiscal competent intocmeste in doua exemplare procesul-verbal de punere de acord, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3.
(5) Odata cu intocmirea procesului-verbal de punere de acord se elibereaza, in doua exemplare, un nou certificat de atestare fiscala. Cate un exemplar al procesului-verbal de punere de acord si al certificatului de atestare fiscala se comunica contribuabilului, iar cate un exemplar al acestora se arhiveaza de catre organul fiscal competent la dosarul amanarii la plata.
(6) Termenul de clarificare a neconcordantelor si de eliberare a unui nou certificat de atestare fiscala este de cel mult 5 zile de la data comunicarii certificatului de atestare fiscala initial. Termenul prevazut la art. 6 alin. (4) se prelungeste in mod corespunzator.
ART. 8
Continutul certificatului de atestare fiscala eliberat in scopul acordarii amanarii la plata
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 112 alin. (2) si (3) din Codul de procedura fiscala, certificatul de atestare fiscala cuprinde obligatiile fiscale exigibile existente in sold la data eliberarii acestuia.
(2) Certificatul de atestare fiscala cuprinde doua sectiuni:
a) sectiunea A “Obligatii de plata exigibile existente in sold la data eliberarii certificatului”;
b) sectiunea B “Obligatii de plata ce pot face obiectul amanarii la plata”.
(3) La sectiunea A se inscriu:
a) obligatiile fiscale principale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala individualizate pe fiecare tip de impozit, taxa, contributie si alte sume datorate bugetului general consolidat, in ordinea vechimii. In cazul contribuabilului care are infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, se inscriu obligatiile fiscale principale ale contribuabilului, precum si impozitul pe venitul din salarii datorat de fiecare dintre sediile sale secundare;
b) obligatiile fiscale accesorii defalcate pe tipuri de impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat si in cadrul acestora, pe majorari de intarziere/dobanzi/penalitati de intarziere, in ordinea vechimii. In cazul contribuabilului care are infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, se inscriu obligatiile fiscale accesorii ale contribuabilului, precum si obligatiile fiscale accesorii aferente impozitului pe venitul din salarii datorate de fiecare dintre sediile sale secundare;
c) sumele reprezentand amenzi de orice fel;
d) sumele reprezentand creante stabilite de alte organe si transmise spre recuperare Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(4) La sectiunea B se inscriu obligatiile fiscale principale si accesorii ce pot face obiectul amanarii la plata si care nu pot depasi limita sumei certe, lichide si exigibile de incasat de la autoritatea competenta, inscrisa in atestatul prevazut la art. 5. Acestea se individualizeaza pe fiecare tip de impozit, taxa, contributie si alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv obligatiile fiscale accesorii, in ordinea vechimii. Pentru contribuabilul care are infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, se inscriu obligatiile fiscale ale contribuabilului, precum si impozitul pe venitul din salarii datorat de fiecare dintre sediile sale secundare.
(5) Pot forma obiectul amanarii la plata in sensul alin. (4) obligatiile fiscale principale si accesorii al caror cuantum este cel mult egal cu sumele inscrise in atestatul prevazut la art. 5. In cazul in care cuantumul obligatiilor fiscale principale si accesorii datorate de contribuabil depaseste cuantumul sumelor inscrise in atestat, pentru inscrierea acestor obligatii la sectiunea B a certificatului de atestare fiscala sunt aplicabile in mod corespunzator prevederile art. 115 din Codul de procedura fiscala cu privire la ordinea de stingere, precum si cu privire la stabilirea vechimii obligatiilor.
(6) Nu se inscriu in certificatul de atestare fiscala sumele reprezentand obligatii fiscale stabilite prin acte administrative fiscale a caror executare este suspendata in conditiile art. 14 si 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 9
Procedura de solutionare a cererii de acordare a amanarii la plata
(1) Dupa eliberarea certificatului de atestare fiscala organul fiscal competent verifica daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. V alin. (3) din ordonanta de urgenta. Pentru verificarea conditiei prevazute la art. V alin. (3) lit. c) din ordonanta de urgenta, organul fiscal competent solicita informatii de la serviciul/biroul/compartimentul care gestioneaza respectivele informatii.
(2) Dupa verificarile efectuate potrivit alin. (1), organul fiscal competent, in termen de cel mult 3 zile de la data eliberarii certificatului de atestare fiscala prevazut la art. 7, intocmeste referatul potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4
(3) Pe baza constatarilor din referat, organul fiscal competent emite, dupa caz:
a) decizie de amanare la plata a obligatiilor fiscale principale si accesorii potrivit modelului prevazut in anexa nr. 5;
b) decizie de respingere a inlesnirilor la plata potrivit modelului prevazut in anexa nr. 6.
(4) In cazul aprobarii cererii de acordare a amanarii la plata, pentru contribuabilul care a renuntat la dreptul de a percepe ori incasa dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura, aferente creantelor de incasat de la autoritatea competenta, potrivit art. 5 alin. (4), organul fiscal competent emite:
a) decizie de amanare la plata a obligatiilor fiscale principale potrivit modelului prevazut in anexa nr. 7;
b) decizie de amanare la plata, in vederea anularii, a obligatiilor fiscale accesorii aferente obligatiilor fiscale principale amanate la plata potrivit modelului prevazut in anexa nr. 8.
(5) Deciziile prevazute la alin. (3) si (4) se intocmesc in 3 exemplare, din care un exemplar se comunica contribuabilului, un exemplar se comunica autoritatii de management si un exemplar se arhiveaza de catre organul fiscal competent la dosarul amanarii la plata.
(6) Organul fiscal are obligatia ca odata cu comunicarea deciziilor prevazute la alin. (3) si (4) catre autoritatea de management sa indice si adresa de e-mail si/sau numarul de fax la care urmeaza a fi transmisa notificarea prevazuta la art. 11 alin. (3).
ART. 10
Efectele amanarii la plata
Pe perioada amanarii la plata:
a) pentru obligatiile fiscale principale amanate la plata contribuabilul nu datoreaza obligatii fiscale accesorii, daca a renuntat, potrivit art. 5 alin. (4), la perceperea sau incasarea de dobanzi, penalitati ori accesorii de orice natura, aferente creantelor de incasat de la autoritatea competenta in cauza;
b) pentru obligatiile fiscale amanate la plata nu incepe sau se suspenda, dupa caz, procedura de executare silita;
c) obligatiile fiscale principale si accesorii ce fac obiectul amanarii la plata nu se sting, cu exceptia situatiei in care contribuabilul opteaza pentru stingerea acestora.
ART. 11
Obligatiile autoritatii de management si colaborarea cu organele fiscale
(1) Ori de cate ori, pe perioada amanarii la plata, autoritatea de management constata ca suma certa, lichida si exigibila inscrisa in atestatul prevazut la art. 5 nu mai este datorata, in intregime sau in parte, aceasta are obligatia de a notifica in termen de cel mult 3 zile organul fiscal competent.
(2) Autoritatea de management efectueaza plata sumelor din cererile de rambursare ce fac obiectul amanarii la plata in contul de disponibil 50.98.19 “Disponibil din sume incasate de la autoritatile de management cf. art. V din OUG nr. 50/2013” deschis la Trezoreria Statului, inscris in atestatul prevazut la art. 5.
(3) Autoritatea de management notifica contribuabilul cu privire la suma amanata la plata care trebuie platita de acesta din suma ce urmeaza a-i fi virata. In aceeasi zi sau cel tarziu in ziua urmatoare, autoritatea de management transmite organului fiscal competent, prin fax ori e-mail, o copie a notificarii.
(4) Autoritatile de management au obligatia de a inscrie in notificarile prevazute la alin. (3) si adresa de e-mail sau numarul de fax la care urmeaza a fi transmise comunicarile prevazute la alin. (8).
(5) In scopul incasarii sumelor prevazute la art. V alin. (11) din ordonanta de urgenta de la autoritatea de management, contribuabilul prezinta la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, la data primirii notificarii de la autoritatea de management, ordinele de plata prin care acestia achita obligatiile fiscale si care trebuie sa corespunda cu sumele din notificare si din decizia organului fiscal. In ordinele de plata prezentate de contribuabil, la rubrica “Reprezentand” se vor inscrie obligatoriu numarul si data notificarii primite de la autoritatea de management.
(6) Unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, in ziua primirii ordinelor de plata de la contribuabil potrivit prevederilor alin. (5), transmit, in copie sau scanat, documentele respective organului fiscal competent.
(7) Organul fiscal procedeaza la verificarea concordantei dintre sumele inscrise in notificarea primita de la autoritatea de management cu cele din decizia emisa potrivit art. 9 alin. (3) lit. a) sau, dupa caz, din decizia emisa potrivit art. 9 alin. (4) lit. a) si cu sumele din ordinele de plata depuse de contribuabil.
(8) In situatia in care, in urma verificarii efectuate potrivit alin. (7), organul fiscal constata ca este respectata destinatia si sumele pentru care s-au intocmit ordinele de plata sunt cele inscrise in notificare si in decizia de amanare la plata, comunica aceasta informatie autoritatii de management de la care a primit notificarea, precum si unitatii Trezoreriei Statului, in termen de o zi lucratoare de la primirea ordinelor de plata. La comunicarea catre unitatea Trezoreriei Statului se anexeaza si o copie a notificarii primite de la autoritatea de management.
(9) In situatia in care, in urma verificarii efectuate potrivit alin. (7), organul fiscal constata ca nu este respectata destinatia sau ca sumele pentru care s-au intocmit ordinele de plata nu sunt cele inscrise in notificare si in deciziile de amanare la plata, comunica aceasta informatie, in scris, unitatii Trezoreriei Statului de la care a primit ordinele de plata, precizand care sunt neconcordantele constatate, in termen de o zi lucratoare de la primirea acestor documente.
(10) Unitatea Trezoreriei Statului, in ziua primirii comunicarii prevazute la alin. (9) de la organul fiscal, restituie contribuabilului ordinele de plata pentru care s-au constatat erori in vederea refacerii acestora.
(11) Dupa primirea ordinelor de plata refacute de contribuabil se reia procedura prevazuta de alin. (6) – (10).
(12) In termen de o zi lucratoare de la primirea comunicarilor de la organul fiscal competent, autoritatea de management vireaza sumele corespunzatoare, potrivit prevederilor art. V alin. (11) din ordonanta de urgenta, in contul 50.98.19 “Disponibil din sume incasate de la autoritatile de management cf. art. V din OUG nr. 50/2013” deschis pe numele contribuabilului. In ordinele de plata prezentate prin care se vireaza sumele respective, autoritatea de management inscrie obligatoriu la rubrica “Reprezentand” numarul si data notificarii transmise contribuabilului, aferenta sumei virate in contul 50.98.19 “Disponibil din sume incasate de la autoritatile de management cf. art. V din OUG nr. 50/2013”.
(13) In ziua incasarii sumelor in contul 50.98.19 “Disponibil din sume incasate de la autoritatile de management cf. art. V din OUG nr. 50/2013”, unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului verifica daca suma incasata in contul 50.98.19 “Disponibil din sume incasate de la autoritatile de management cf. art. V din OUG nr. 50/2013” este egala cu suma ordinelor de plata depuse de contribuabil aferente notificarii inscrise in documentele de plata si procedeaza la decontarea ordinelor de plata depuse de contribuabil, completand in rubrica “Data debitarii” din acestea data incasarii de la autoritatea de management a sumelor respective in cont.
(14) In cazul in care suma virata in contul 50.98.19 “Disponibil din sume incasate de la autoritatile de management cf. art. V din OUG nr. 50/2013” de autoritatea de management este diferita de suma din notificare si de cea din ordinele de plata depuse de contribuabil, aceasta se restituie in contul din care a fost incasata, concomitent cu restituirea catre contribuabil a ordinelor de plata depuse.
ART. 12
Renuntarea contribuabilului la dreptul de a percepe sau incasa dobanzi, penalitati ori accesorii de orice natura pe perioada amanarii la plata
(1) In situatia in care, pe perioada amanarii la plata, contribuabilul doreste sa renunte la dreptul de a percepe sau incasa dobanzi, penalitati ori accesorii de orice natura, aferente creantelor de incasat de la autoritatea competenta, acesta depune notificarea prevazuta la art. 5 alin. (4) la autoritatea de management. In acest caz, in termen de cel mult 5 zile de la data notificarii, autoritatea de management emite un nou atestat care inlocuieste atestatul emis initial. Atestatul este valabil 20 de zile de la data emiterii si trebuie sa fie in termenul de valabilitate la data depunerii cererii prevazute la alin. (2). Dispozitiile art. 5 sunt aplicabile in mod corespunzator.
(2) Dupa primirea atestatului de la autoritatea de management, contribuabilul depune o cerere la organul fiscal competent prin care solicita revocarea deciziei de amanare la plata emise potrivit art. 9 alin. (3) lit. a) si emiterea deciziilor de amanare la plata pentru obligatiile fiscale ramase nestinse, potrivit art. 9 alin. (4). La cerere se anexeaza, in original, atestatul prevazut la alin. (1).
(3) Dupa primirea cererii prevazute la alin. (2), in termen de cel mult 5 zile, organul fiscal competent emite deciziile de amanare la plata prevazute la art. 9 alin. (4) prin care se revoca si decizia de amanare la plata emisa initial.
ART. 13
Finalizarea amanarii la plata
(1) In situatia in care sumele individualizate in decizia prevazuta la art. 9 alin. (3) lit. a) se sting in totalitate pana la implinirea termenului de 2 ani de la data comunicarii deciziei de amanare la plata, organul fiscal competent emite decizia de finalizare a amanarii la plata, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 9.
(2) In situatia in care sumele individualizate in decizia prevazuta la art. 9 alin. (4) lit. a) se sting in totalitate pana la implinirea termenului de 2 ani de la data comunicarii deciziei de amanare la plata, organul fiscal competent, dupa inregistrarea operatiunii de stingere, emite:
a) decizie de finalizare a amanarii la plata potrivit modelului prevazut in anexa nr. 9;
b) decizie de anulare a obligatiilor fiscale accesorii individualizate in decizia prevazuta la art. 9 alin. (4) lit. b), potrivit modelului prevazut in anexa nr. 10.
(3) Deciziile prevazute la alin. (1) si (2) se intocmesc in 3 exemplare, din care un exemplar se comunica contribuabilului, un exemplar se comunica autoritatii de management si un exemplar se arhiveaza de catre organul fiscal competent la dosarul amanarii la plata.
ART. 14
Pierderea valabilitatii sau incetarea amanarii la plata
(1) In situatia in care autoritatea de management a notificat organul fiscal competent potrivit art. 11 alin. (1) amanarea la plata isi pierde valabilitatea, in intregime sau in parte, corespunzator sumei pe care autoritatea competenta nu o mai datoreaza contribuabilului. In acest caz, organul fiscal competent emite o decizie de pierdere a valabilitatii/incetare a amanarii la plata potrivit modelului prevazut in anexa nr. 11.
(2) In cazul in care se constata ca amanarea la plata nu a fost finalizata in termen de 2 ani de la data comunicarii deciziei/deciziilor de amanare la plata, organul fiscal competent emite, in mod corespunzator, decizia de incetare a amanarii la plata, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 11.
(3) Deciziile prevazute la alin. (1) si (2) se intocmesc in 3 exemplare, din care un exemplar se comunica contribuabilului, un exemplar se comunica autoritatii de management si un exemplar se arhiveaza de catre organul fiscal competent la dosarul amanarii la plata.

CAPITOLUL III
Procedura de suspendare a executarii silite a obligatiilor fiscale in cazul contribuabilului care a depus cereri de rambursare la autoritatea competenta

ART. 15
Neinceperea sau suspendarea executarii silite a obligatiilor fiscale in cazul contribuabilului care a depus cereri de rambursare la autoritatea competenta
(1) Contribuabilul care a depus la autoritatea competenta cerere de rambursare, aflata in cursul procedurii de validare/autorizare la plata si al carei termen de plata a fost depasit, beneficiaza, in limita sumelor inscrise in aceasta cerere, de neinceperea sau suspendarea executarii silite a obligatiilor fiscale principale si accesorii administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala ori a altor sume datorate bugetului general consolidat si transmise spre recuperare acestei autoritati.
(2) In scopul aplicarii alin. (1) contribuabilul trebuie sa depuna la organul fiscal competent, in original, atestatul emis, la solicitarea sa, de autoritatea de management.
(3) Cererea de eliberare a atestatului trebuie sa contina elementele prevazute la art. 5 alin. (2) lit. a) – d) si f).
(4) Dupa primirea cererii, autoritatea de management elibereaza atestatul potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1.
(5) Atestatul eliberat de autoritatea de management contine, pe langa elementele prevazute la art. 5 alin. (7) lit. a) – c), h) – j), si urmatoarele elemente:
a) cuantumul sumei solicitate prin cererea/cererile de rambursare;
b) mentiunea cu privire la depasirea/nedepasirea termenului de plata a cererii de rambursare.
(6) Atestatul prevazut la alin. (5) este valabil 20 de zile de la data emiterii si trebuie sa fie in termenul de valabilitate la data depunerii acestuia la organul fiscal competent.
(7) Dupa verificarea atestatului emis de autoritatea de management, organul fiscal competent nu incepe sau suspenda executarea silita, dupa caz.
(8) Neinceperea sau suspendarea executarii silite se realizeaza in limita sumei solicitate la rambursare, prevazuta in atestatul emis de autoritatea de management.
(9) In situatia in care cererea de rambursare depusa la autoritatea competenta a fost autorizata la plata, iar sumele solicitate la rambursare sunt certe, lichide si exigibile, contribuabilul poate solicita amanarea la plata a obligatiilor fiscale principale si accesorii. Prevederile cap. II sunt aplicabile in mod corespunzator.
(10) Suspendarea executarii silite inceteaza:
a) in cazul emiterii unei decizii de respingere a amanarii la plata;
b) in situatia in care contribuabilul nu a solicitat amanarea la plata, iar autoritatea de management a efectuat plata sumelor solicitate la rambursare.
(11) Ori de cate ori autoritatea de management efectueaza plata sumelor solicitate la rambursare, aceasta trebuie sa notifice in termen de cel mult 3 zile organul fiscal competent.

CAPITOLUL IV
Procedura de solutionare a cererilor de scutire la plata/amanare la plata, in vederea scutirii, a obligatiilor fiscale accesorii

ART. 16
Scutirea la plata/Amanarea la plata, in vederea scutirii, a obligatiilor fiscale accesorii
(1) Contribuabilul care a incasat, dupa termenul contractual, sume aferente cererilor de rambursare autorizate la plata de la autoritatile competente, inainte de data de 3 iunie 2013, poate solicita organului fiscal competent scutirea la plata obligatiilor fiscale accesorii aferente obligatiilor fiscale principale scadente in perioada cuprinsa intre data la care trebuia efectuata plata de catre autoritatea competenta potrivit termenelor stabilite in contractul de finantare si data efectuarii platii, daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) obligatiile fiscale principale care au generat obligatii fiscale accesorii au fost autorizate la plata de catre autoritatea de management;
b) obligatiile fiscale accesorii sunt datorate si nestinse la data depunerii cererii;
c) contribuabilul a renuntat la dreptul de a percepe sau incasa dobanzi, penalitati ori accesorii de orice natura, aferente creantelor de incasat de la autoritatea competenta in cauza.
(2) Contribuabilul care are de incasat sume sau a incasat sume dupa data de 3 iunie 2013, ca urmare a unei cereri de rambursare cu termenul de plata depasit, de la autoritatile competente poate solicita organului fiscal competent amanarea la plata, in limita sumei solicitate la rambursare, in vederea scutirii, a obligatiilor fiscale accesorii aferente obligatiilor fiscale principale scadente dupa depunerea cererii de rambursare in cauza, daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) obligatiile fiscale principale care au generat obligatii fiscale accesorii sunt stinse la data de 3 iunie 2013;
b) obligatiile fiscale accesorii sunt datorate si nestinse la data depunerii cererii la organul fiscal competent;
c) contribuabilul a renuntat la dreptul de a percepe sau incasa dobanzi, penalitati ori accesorii de orice natura, aferente creantelor de incasat de la autoritatea competenta in cauza.
(3) Inainte de a depune cererile prevazute la alin. (1) si (2) la organul fiscal competent contribuabilul solicita autoritatii de management eliberarea unui atestat. Cererea de eliberare a atestatului trebuie sa contina elementele prevazute la art. 5 alin. (2) lit. a) – d) si f).
(4) Dupa primirea cererii de eliberare a atestatului si verificarea acesteia, autoritatea de management elibereaza in termen de cel mult 5 zile de la data depunerii cererii atestatul potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1.
(5) Atestatul eliberat de autoritatea de management contine, pe langa elementele prevazute la art. 5 alin. (7) lit. a) – c), e), h) – j), si urmatoarele elemente:
a) valoarea cererii de rambursare si perioada de intarziere in procesarea si plata acesteia;
b) cuantumul obligatiilor fiscale principale incluse in cererea/cererile de rambursare;
c) cuantumul obligatiilor fiscale principale incluse in cererea/cererile de rambursare ce au fost autorizate la plata si achitate.
(6) La cererile depuse potrivit alin. (1) si (2) contribuabilul anexeaza, in original, atestatul eliberat de autoritatea de management.
(7) In baza cererii si a atestatului eliberat de autoritatea de management si in scopul stabilirii cuantumului obligatiilor fiscale ce pot face obiectul inlesnirilor la plata organul fiscal competent emite certificatul de atestare fiscala potrivit art. 7.
(8) In vederea acordarii inlesnirilor la plata organul fiscal competent emite, dupa caz:
a) decizie de amanare la plata, in vederea scutirii, a obligatiilor fiscale accesorii potrivit modelului prevazut in anexa nr. 12;
b) decizie de anulare a obligatiilor fiscale accesorii potrivit modelului prevazut in anexa nr. 10;
c) decizie de respingere a inlesnirilor la plata potrivit modelului prevazut in anexa nr. 6.
(9) Scutirea la plata obligatiilor fiscale accesorii potrivit alin. (2) se acorda dupa autorizarea si efectuarea platii cheltuielii reprezentand obligatia fiscala principala care a generat obligatia fiscala accesorie, pentru perioada cuprinsa intre data la care trebuia efectuata plata de catre autoritatea competenta potrivit termenelor stabilite in contractul de finantare si data efectuarii platii.
ART. 17
Contestarea deciziilor
Impotriva deciziilor emise in temeiul prezentei proceduri se poate formula contestatie in conditiile titlului IX din Codul de procedura fiscala.
ART. 18
Anexe
Anexele nr. 1 – 12 fac parte integranta din prezenta procedura.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close