Modelul declaratiei de patrimoniu si de venituri

In M. Of. nr. 578 din 11 septembrie 2013 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 1504/2013 privind stabilirea modelului declaratiei de patrimoniu si de venituri, precum si a elementelor de patrimoniu si de venituri ce trebuie declarate de persoana fizica supusa verificarii situatiei fiscale personale.

Din cuprins:
ART. 1
(1) Elementele de patrimoniu care se declara de catre persoana fizica supusa verificarii situatiei fiscale personale sunt urmatoarele:
a) bunuri imobile: terenuri, cladiri, alte bunuri imobile;
b) bunuri mobile:
b.1) mijloace de transport (terestre/navale/aeriene) inmatriculate/inregistrate, potrivit legii;
b.2) bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si numismatica, antichitati, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare de achizitie insumata depaseste 15.000 lei;
b.3) animale, inclusiv animale de rasa sau care participa la competitii/curse, a caror valoare insumata depaseste 15.000 lei;
c) active financiare:
c.1) conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire;
c.2) plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate;
d) alte bunuri, titluri si/sau detineri a caror valoare individuala depaseste 10.000 lei;
e) polite de asigurare, cu exceptia asigurarilor de raspundere civila auto;
f) cheltuieli:
f.1) cheltuieli personale;
f.2) cheltuieli cu persoanele aflate in intretinere;
g) datorii.
(2) Elementele de patrimoniu prevazute la alin. (1) se declara pe fiecare categorie, indiferent de locul situarii sau realizarii, in tara ori in strainatate.
ART. 2
(1) Elementele de venituri care se declara de catre persoana fizica supusa verificarii situatiei fiscale personale sunt urmatoarele:
a) venituri realizate pentru care se aplica regimul de retinere la sursa a impozitului;
b) venituri realizate care nu sunt impozabile;
c) venituri scutite de impozit, potrivit legii.
(2) Elementele de venituri prevazute la alin. (1) se declara pe fiecare categorie si sursa de venit, indiferent daca sunt obtinute in tara sau in strainatate.
ART. 3
Modelul si continutul formularului “Declaratie de patrimoniu si de venituri” sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close