Modificarea si completarea OUG privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale

In M. Of. nr. 579 din 11 septembrie 2013 a fost publicata OUG nr. 84/2013 pentru modificarea si completarea OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta.

Din cuprins:
Avand in vedere necesitatea adoptarii de urgenta a unor masuri pentru optimizarea fluxurilor financiare din cadrul programelor operationale finantate din instrumente structurale si asigurarea capacitatii de absorbtie a acestor fonduri si in vederea evitarii dezangajarii automate a fondurilor alocate Romaniei de catre Comisia Europeana, precum si pentru indeplinirea obiectivelor proiectelor, evitandu-se astfel intarzierile majore in implementarea acestora si neatingerea obiectivelor proiectelor,
avand in vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 210 din 31 iulie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, se impune elaborarea in regim de urgenta a unor reglementari privind unele masuri financiare pentru asigurarea cresterii gradului de absorbtie a instrumentelor structurale alocate Romaniei in perioada 2007 – 2013.
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2 alineatul (3), litera l) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“l) cereri de plata – cereri formulate de catre beneficiarii proiectelor finantate din instrumente structurale prin care acestia solicita autoritatilor de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor rambursabile, reprezentand cheltuieli eligibile aferente instrumentelor structurale si cofinantarii publice asigurate de la bugetul de stat, precum si pentru plata contravalorii taxei pe valoarea adaugata considerate neeligibila, aferenta cheltuielilor eligibile. Cererile sunt formulate in cadrul contractelor/deciziilor/ordinelor de finantare, in baza facturilor, facturilor de avans sau statelor privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subventiilor si premiilor, stabilite conform contractelor/deciziilor ordinelor de finantare, dupa caz, acceptate la plata de catre beneficiari.”
2. La articolul 4^1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 4^1
(1) In termen de maximum 20 de zile lucratoare de la data depunerii de catre beneficiar la autoritatea de management sau la organismul intermediar, dupa caz, a cererii de rambursare intocmite conform contractului/deciziei/ordinului de finantare, autoritatea de management notifica beneficiarului plata aferenta cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare sau, in cazul platilor directe, notifica beneficiarului autorizarea cheltuielilor din cererea de rambursare.”
3. La articolul 8, dupa litera l) se introduce o noua litera, litera m), cu urmatorul cuprins:
“m) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate la rambursare de beneficiari, pentru care a fost formulata o sesizare de frauda potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste sume se pot achita pana la punerea in miscare a actiunii penale. Pentru beneficiarii, altii decat cei prevazuti la art. 5 si 6, aceste sume se vor achita in baza unui instrument de garantare, emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in cuantumul total al sumelor rambursate, inclusiv al sumei solicitate la rambursare prin cererea curenta.”
4. La articolul 9, dupa litera k) se introduc doua noi litere, literele l) si m), cu urmatorul cuprins:
“l) sumele necesare pentru asigurarea cofinantarii publice de la bugetul de stat aferente cererilor de plata;
m) sumele necesare pentru finantarea contravalorii taxei pe valoarea adaugata neeligibile, aferente cheltuielilor rambursabile, solicitate de beneficiari prin cereri de plata.”
5. Dupa articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 11^1
(1) Prin hotarari ale Guvernului se pot aloca temporar sume din veniturile din privatizare in lei si in valuta inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului si contul curent in valuta al Ministerului Finantelor Publice deschis la Banca Nationala a Romaniei ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management pentru asigurarea platilor aferente cheltuielilor eligibile rambursabile finantate din fonduri europene, precum si pentru cheltuielile eligibile rambursabile aferente instrumentelor structurale din cererile de plata.
(2) Pe tot parcursul exercitiului bugetar, soldul sumelor alocate din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, prin intermediul Autoritatii de certificare si plata, determinat ca diferenta intre totalul sumelor alocate si totalul sumelor restituite Ministerului Finantelor Publice, nu poate depasi plafonul maxim de 3 miliarde lei sau echivalent.
(3) Pentru neachitarea sumelor datorate la termenul de scadenta prevazut in hotararile Guvernului de alocare a sumelor din venituri din privatizare se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere calculate potrivit prevederilor legale in vigoare. Dobanzile si penalitatile de intarziere reprezinta venit al bugetului Trezoreriei Statului si se asigura de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management din bugetele proprii.”
6. La articolul 13, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 13
(1) Autoritatile de management sunt autorizate sa incheie contracte/decizii/ordine de finantare a caror valoare poate determina temporar depasirea sumelor alocate in euro la nivel de program operational din Fondul european de dezvoltare regionala/Fondul social european/Fondul de coeziune si cofinantare de la bugetul de stat in limita sumelor rezultate din creante bugetare, economii, reduceri procentuale, decertificarea definitiva si deducerea procentuala definitiva aplicate potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si din rezilierea contractelor de finantare estimate a se realiza cu incadrarea in creditele de angajament aprobate cu aceasta destinatie prin legile bugetare anuale.”
7. La articolul 13, alineatul (2) se abroga.
8. La articolul 17^4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Mecanismul decontarii cererilor de plata se aplica tuturor beneficiarilor de proiecte finantate din instrumente structurale in cadrul programelor operationale, cu exceptia beneficiarilor prevazuti la art. 5 alin. (1) – (3^1).”
9. Articolul 17^5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 17^5
(1) In termen de maximum 3 zile lucratoare de la primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/executia lucrarilor receptionate, acceptate la plata, a facturilor de avans in conformitate cu clauzele prevazute in contractele de achizitii publice aferente proiectelor implementate, acceptate la plata, precum si de la intocmirea/primirea statelor privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subventiilor si premiilor acceptate la plata, beneficiarul depune la organismul intermediar/autoritatea de management cererea de plata si documentele justificative aferente acesteia.
(2) Dupa efectuarea verificarilor cererii de plata, autoritatea de management vireaza beneficiarului valoarea cheltuielilor rambursabile si contravaloarea taxei pe valoarea adaugata considerate neeligibila, aferenta cheltuielilor eligibile, dupa caz, intr-un cont distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarilor prevazuti la art. 17^1 alin. (2) la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului.
(3) In ziua urmatoare efectuarii virarii, autoritatea de management va transmite beneficiarului o notificare.
(4) Notificarea prevazuta la alin. (3) transmisa de autoritatile de management trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1:
a) numarul si data facturilor si ale facturilor de avans;
b) codul de identificare fiscala si denumirea furnizorilor de bunuri/prestatorilor de servicii/executantilor de lucrari;
c) suma aferenta fiecarei facturi, inclusiv facturilor de avans care trebuie sa se plateasca de beneficiar din suma primita de la autoritatea de management, detaliata pe cheltuiala eligibila si contravaloarea taxei pe valoarea adaugata aferente intregii cheltuieli eligibile;
d) suma aferenta fiecarei facturi, inclusiv facturilor de avans care trebuie sa se plateasca de beneficiar din contributia acestuia, detaliata pe contributia proprie eligibila si alte cheltuieli decat cele eligibile, contravaloarea taxei pe valoarea adaugata aferente cheltuielilor, altele decat cele eligibile, precum si contravaloarea taxei pe valoarea adaugata aferente cheltuielilor eligibile pentru beneficiarii prevazuti la art. 17^4 alin. (2).
(5) Notificarea prevazuta la alin. (3) transmisa de autoritatile de management aferenta statelor privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subventiilor si premiilor trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2:
a) numarul si data statului privind plata salariilor, statului/centralizatorului pentru acordarea burselor, subventiilor si premiilor;
b) codul de identificare fiscala si denumirea beneficiarului sumei care se inscrie si in documentul de plata ce se depune de catre platitor la unitatea Trezoreriei Statului;
c) suma aferenta fiecarui stat privind plata salariilor, stat/centralizator pentru acordarea burselor, subventiilor si premiilor pentru cheltuielile stabilite conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finantare care trebuie sa se plateasca de beneficiar, reprezentand salariul net, cu detaliere pe suma care se achita din cea primita de la AM si, respectiv, din suma care se achita din contributia proprie, ambele sume cu detaliere pe fiecare institutie de credit in parte la care sunt deschise conturile de card ale persoanelor care beneficiaza de aceste sume;
d) suma din statul privind plata salariilor, statul/centralizatorul pentru acordarea burselor, subventiilor si premiilor aferenta impozitului pe venit, cu detaliere pe suma care se achita din cea primita de la AM si din suma din contributia proprie;
e) suma din statul privind plata salariilor, statul/centralizatorul pentru acordarea burselor, subventiilor si premiilor aferenta fiecarei contributii de la bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, cu detaliere pe suma care se achita din cea primita de la AM si din suma din contributia proprie.
(6) O copie a notificarii transmise beneficiarului se depune de acesta la unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului la care isi are deschise conturile.
(7) In situatia in care pentru platile care urmeaza a fi efectuate din sumele incasate potrivit prevederilor alin. (2) nu au fost aprobate credite in bugetele locale, ordonatorii de credite au obligatia de a majora bugetele locale cu sumele respective, in conditiile art. 82 din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In aceleasi conditii vor fi majorate si bugetele institutiilor publice locale, dupa caz, finantate in conditiile art. 67 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(8) Beneficiarii prevazuti la art. 17^4 alin. (2) prezinta la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, pentru fiecare factura in parte, ordine de plata intocmite distinct pe fiecare element prevazut la alin. (4) lit. c) si d), pentru suma totala virata de catre autoritatea de management si, respectiv, pentru suma achitata din contributia sa. La rubrica «Reprezentand» din ordinele de plata se vor inscrie obligatoriu informatii legate de numarul si data facturii care se achita. Pentru statele privind plata salariilor, statele/centralizatoarele pentru acordarea burselor, subventiilor si premiilor se vor prezenta ordine de plata separate pe fiecare element prevazut la alin. (5) lit. c) – e) pentru plata sumelor nete, pentru impozitul pe venit si pentru bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale. La rubrica «Reprezentand» din ordinele de plata se vor inscrie numarul si data fiecarui stat privind plata salariilor, stat/centralizator pentru acordarea burselor, subventiilor si premiilor.
(9) Operatiunile prevazute la alin. (7) si (8) se efectueaza de catre beneficiari in termen de maximum 5 zile lucratoare de la incasarea sumelor in contul prevazut la alin. (2).
(10) Platile dispuse de beneficiari se efectueaza numai pentru facturile inscrise in notificarea transmisa potrivit alin. (3), cuprinzand cel putin elementele prevazute la alin. (4).
(11) La primirea documentelor de plata prevazute la alin. (8), unitatile Trezoreriei Statului verifica, dupa caz, urmatoarele:
A. in cazul sumelor din notificarile prevazute la alin. (4):
a) incadrarea in prevederile bugetare aprobate;
b) existenta creditelor bugetare deschise, daca este cazul;
c) concordanta dintre denumirea furnizorului/codul de identificare fiscala si suma inscrisa in notificare cu datele din ordinele de plata depuse de beneficiari pentru documentele justificative de tip factura;
d) concordanta dintre numarul si data facturii, inclusiv ale facturilor de avans, inscrise in notificare, cu cele inscrise in rubrica «Reprezentand» din ordinul de plata;
e) daca suma din ordinele de plata intocmite potrivit alin. (8) este egala cu suma inscrisa in notificare, potrivit detalierilor prevazute la alin. (4), pentru fiecare factura in parte;
f) daca suma totala a ordinelor de plata este egala cu suma totala din notificarea prevazuta la alin. (4);
B. in cazul sumelor din notificarile prevazute la alin. (5):
a) incadrarea in prevederile bugetare aprobate;
b) existenta creditelor bugetare deschise, daca este cazul;
c) concordanta dintre numarul si data statelor privind plata salariilor, statului/centralizatorului pentru acordarea burselor, subventiilor si premiilor cu cele inscrise in rubrica «Reprezentand» din ordinele de plata depuse de beneficiarii sumelor;
d) concordanta dintre sumele reprezentand total salariu net care se achita din sumele primite de la AM si, respectiv, din contributia proprie in fiecare din conturile deschise la institutiile de credit, precum si dintre sumele aferente impozitului pe venit si contributiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale care se achita din sumele primite de la AM si, respectiv, din contributia proprie, potrivit notificarii prevazute la alin. (5), cu cele inscrise in ordinele de plata depuse de beneficiari la unitatile Trezoreriei Statului;
e) daca suma totala a ordinelor de plata depuse este egala cu suma totala din notificarea prevazuta la alin. (5).
(12) Dupa efectuarea verificarilor prevazute la alin. (11), unitatile Trezoreriei Statului vireaza suma totala primita de la autoritatile de management, din contul deschis potrivit alin. (2) in contul de venituri al bugetului local «Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata» sau, dupa caz, in contul propriu de disponibilitati al institutiilor publice locale finantate in conditiile art. 67 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si cel al institutiilor publice finantate in conditiile art. 62 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in contul de disponibilitati pe care beneficiarii, altii decat cei prevazuti la art. 5 si 6, au obligatia sa il deschida la unitatea Trezoreriei Statului in raza careia sunt inregistrati fiscal.
(13) Beneficiarii, altii decat cei prevazuti la art. 5 si 6, care deruleaza operatiuni aferente proiectului/proiectelor prin conturi deschise la banci comerciale au obligatia de a-si transfera contributia in contul deschis potrivit alin. (12).
(14) Operatiunile prevazute la alin. (8) si (12) se efectueaza la nivelul unitatilor Trezoreriei Statului in aceeasi zi in care s-au primit ordinele de plata de la beneficiar.
(15) In cazul in care beneficiarii sumelor nu depun ordinele de plata prevazute la alin. (8) pentru toata suma prevazuta in notificare, in termenul prevazut la alin. (9), sau nu respecta conditiile mentionate la alin. (11), unitatile Trezoreriei Statului restituie integral in conturile autoritatilor de management sumele primite de acestea din contul prevazut la alin. (2).
(16) In termen de maximum 10 zile lucratoare de la data incasarii sumelor virate de catre autoritatea de management, beneficiarii au obligatia de a depune cerere de rambursare la organismul intermediar/autoritatea de management, in care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plata, precum si cele aferente statelor privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subventiilor si premiilor.
(17) Autoritatile de management autorizeaza, potrivit prevederilor legale comunitare si nationale, cheltuielile pentru care s-a depus cerere de rambursare potrivit alin. (16) si notifica beneficiarii, evidentiind distinct sumele aferente instrumentelor structurale si sumele reprezentand cofinantare publica asigurata din bugetul de stat.
(18) Beneficiarii prevazuti la art. 17^4 alin. (2), care au fost notificati potrivit alin. (17), vor proceda in cel mult 3 zile lucratoare la regularizarea conturilor de venituri ale bugetelor proprii, prin reflectarea sumelor primite de la autoritatile de management in baza cererilor de plata la subdiviziunile de venituri specifice programelor respective, concomitent cu diminuarea sumelor evidentiate la subdiviziunea de venituri «Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata».
(19) In situatia in care beneficiarii care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local nu respecta prevederile alin. (16), autoritatile de management solicita in scris Ministerului Finantelor Publice sistarea alimentarii atat cu cote defalcate din impozitul pe venit, cat si cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare. Alocarea si utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale care au fost sistate in conditiile altor acte normative se mentin.
(20) In cazul nerespectarii prevederilor alin. (16) de catre beneficiarii institutii publice locale finantate in conditiile art. 67 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si institutii publice finantate in conditiile art. 62 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatile de management vor sesiza in scris Ministerul Finantelor Publice, care va dispune unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului sa nu opereze plati din conturile acestor institutii, cu exceptia platilor pentru achitarea arieratelor, a drepturilor salariale si a contributiilor aferente acestora.
(21) Nerespectarea prevederilor alin. (16) de catre beneficiari, altii decat cei prevazuti la art. 5 si 6, constituie infractiune si se pedepseste potrivit prevederilor legale.
(22) La primirea cererilor de rambursare prevazute la alin. (16) autoritatile de management comunica in scris Ministerului Finantelor Publice, care dispune incetarea restrictiilor prevazute la alin. (19) si (20).
(23) In baza comunicarii prevazute la alin. (22), Ministerul Finantelor Publice dispune reluarea alimentarii atat cu cote defalcate din impozitul pe venit, cat si cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, precum si reluarea operatiunilor din conturile institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si/sau finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetul local.”
10. Articolul 17^8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 17^8
Recuperarea sumelor, inclusiv a sumelor rezultate din aplicarea art. 17^5 alin. (21), se efectueaza potrivit prevederilor art. 17^1 si 17^2. Dobanda prevazuta la art. 17^2 alin. (13) reprezinta venit al bugetului de stat si se vireaza in contul «Alte venituri din dobanzi».”
11. Dupa articolul 17^8 se introduce un nou articol, articolul 17^9, cu urmatorul cuprins:
“ART. 17^9
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.”
12. Dupa articolul 28 se introduc doua noi anexe, anexele nr. 1 si 2, avand cuprinsul prevazut in anexele nr. 1 si 2 la prezenta ordonanta de urgenta.
ART. II
Contractele/Deciziile/Ordinele de finantare aferente cererilor de finantare pentru care autoritatea de management a demarat procedura de contractare cu depasirea sumelor alocate in euro la nivel de program operational, din Fondul european de dezvoltare regionala/Fondul social european/Fondul de coeziune si cofinantare de la bugetul de stat, se vor incheia in baza limitelor admise pentru depasire in vigoare la momentul adoptarii deciziei de contractare.
ART. III
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close