Modificarea si completarea Regulamentului BNR nr. 6/2008

In M. Of. nr. 568 din 6 septembrie 2013 a fost publicat Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2008 privind inceperea activitatii si modificarile in situatia institutiilor de credit, persoane juridice romane, si a sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte.

Din cuprins:
ARTICOL UNIC
Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2008 privind inceperea activitatii si modificarile in situatia institutiilor de credit, persoane juridice romane, si a sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 296 din 16 aprilie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) In cazul cooperativelor de credit sunt aplicabile numai prevederile relevante cuprinse in cap. II sectiunea a 2-a subsectiunea 2.10 si sectiunea a 4-a.”
2. La articolul 3 alineatul (1), dupa litera i) se introduce o noua litera, litera j), cu urmatorul cuprins:
“j) reducerea capitalului social sau dobandirea propriilor actiuni de catre institutiile de credit, care conduce la restituirea de capital catre actionari, cu exceptia celei efectuate in situatiile prevazute la art. 15^1e si 15^1f.”
3. La articolul 4 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“d) majorarea capitalului social, respectiv reducerea acestuia in alte situatii decat cele in care este necesara obtinerea aprobarii prealabile din partea Bancii Nationale a Romaniei, potrivit art. 3 alin. (1) lit. j);”.
4. Dupa articolul 15^1 se introduce o noua subsectiune, subsectiunea 2.10 “Reducerea capitalului social sau dobandirea propriilor actiuni de catre institutiile de credit, care conduce la restituirea de capital catre actionari”, cuprinzand articolele 15^1a – 15^1f, cu urmatorul cuprins:
“2.10. Reducerea capitalului social sau dobandirea propriilor actiuni de catre institutiile de credit, care conduce la restituirea de capital catre actionari
ART. 15^1a
(1) In vederea respectarii criteriului permanentei fondurilor pentru asigurarea utilizarii acestora imediat si nerestrictionat potrivit art. 21 alin. (1) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, actiunile trebuie sa fie emise pe perioada nedeterminata si nicio clauza contractuala nu trebuie sa permita detinatorilor sa solicite institutiei de credit emitente restituirea de capital aferenta contravalorii actiunilor detinute de acestia, cu exceptia lichidarii si a altor cazuri expres prevazute de lege. Detinatorii de actiuni au drept de creanta asupra activelor reziduale in caz de lichidare, proportional cu cota-parte detinuta din capital.
(2) In sensul alin. (1), atat prevederile contractuale, cat si informatiile furnizate, aferente diferitelor mijloace de promovare a emisiunii, trebuie sa fie precise si fara echivoc, astfel incat sa nu lase loc la interpretare in sensul ca detinatorii de actiuni ar avea posibilitatea de a solicita institutiei de credit emitente restituirea de capital reprezentand contravaloarea actiunilor detinute de acestia.
(3) In sensul alin. (1), detinatorii de actiuni nu trebuie sa aiba o optiune de vanzare (put option) fata de institutia de credit emitenta. In cazul organizatiilor cooperatiste de credit, dreptul membrilor cooperatori de a solicita restituirea totala a contravalorii partilor sociale subscrise, in baza art. 354 alin. (1) din O.U.G. nr. 99/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a incetarii calitatii de membru cooperator, nu este considerat optiune de vanzare (put option), in conditiile respectarii prevederilor art. 15^1f alin. (1) din prezentul regulament.
(4) Dreptul cooperativelor de credit prevazut de art. 354 alin. (3) din O.U.G. nr. 99/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, de a solicita restituirea partiala a contravalorii partilor sociale subscrise nu este considerat optiune de vanzare (put option), in conditiile respectarii prevederilor art. 15^1f alin. (2) din prezentul regulament.
ART. 15^1b
(1) Reducerea capitalului social sau dobandirea propriilor actiuni, care conduce la restituirea de capital catre actionari, efectuata la initiativa institutiei de credit emitente, cu exceptia celei realizate in situatiile si cu respectarea conditiilor prevazute la art. 15^1e si 15^1f, este supusa aprobarii prealabile de catre Banca Nationala a Romaniei.
(2) In vederea obtinerii aprobarii prealabile prevazute la alin. (1), institutia de credit emitenta trebuie sa transmita Bancii Nationale a Romaniei o cerere scrisa imediat ce a luat decizia de a reduce capitalul social sau de a dobandi propriile actiuni, dar cu cel putin 3 luni inainte de data propusa pentru aplicarea deciziei.
(3) Pentru scopurile alin. (2), cererea scrisa trebuie sa fie insotita de cel putin urmatoarele informatii:
a) prezentarea detaliata a motivelor care au condus la decizia prevazuta la alin. (2);
b) nivelul actual al indicatorului de solvabilitate, inclusiv nivelul si structura fondurilor proprii de nivel 1, inainte si dupa aplicarea deciziei prevazute la alin. (2);
c) o situatie privind modul de indeplinire de catre institutia de credit a altor cerinte reglementate decat cele prevazute la lit. b), dupa aplicarea deciziei prevazute la alin. (2);
d) previziuni fundamentate ale datelor mentionate la lit. b) si c) si ale bilantului contabil si contului de profit si pierdere pentru urmatorii 3 ani;
e) o evaluare a riscurilor la care este sau poate fi expusa institutia de credit si a masurii in care fondurile proprii de nivel 1 asigura acoperirea acestor riscuri, cu luarea in considerare inclusiv a rezultatelor simularilor de criza pentru riscurile semnificative in sensul art. 183 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitatii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitatilor acestora, cu modificarile si completarile ulterioare; si
f) dovada includerii in procesul de planificare a capitalului prevazut de art. 70 alin. (3) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 18/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, a efectului aplicarii deciziei prevazute la alin. (2), precum si a autoevaluarii capacitatii de reaccesare a pietei actiunilor.
ART. 15^1c
Banca Nationala a Romaniei poate sa refuze aprobarea solicitarilor inaintate potrivit art. 15^1b alin. (2) sau sa limiteze suma ce urmeaza a fi restituita ca urmare a aplicarii deciziei prevazute la articolul anterior mentionat, in special atunci cand constata ca nivelul fondurilor proprii aflate la dispozitia institutiei de credit, atat cel curent, cat si cel previzionat, nu este adecvat in raport cu riscurile asumate de aceasta.
ART. 15^1d
(1) Institutia de credit poate aduce la cunostinta actionarilor restituirea de capital, ca efect al aplicarii deciziei prevazute la art. 15^1b alin. (2), numai dupa obtinerea aprobarii prealabile din partea Bancii Nationale a Romaniei.
(2) Odata ce acordul prealabil al Bancii Nationale a Romaniei a fost obtinut si institutia de credit a anuntat public reducerea capitalului social sau dobandirea propriilor actiuni, suma estimata a fi restituita ca urmare a aplicarii uneia dintre aceste operatiuni se deduce din fondurile proprii de nivel 1.
ART. 15^1e
(1) Dobandirea propriilor actiuni de catre o institutie de credit emitenta, care conduce la restituirea de capital catre actionari, se face cu notificarea prealabila a Bancii Nationale a Romaniei in cazurile in care institutia de credit intentioneaza sa detina temporar, in calitate de formator de piata, actiunile dobandite sau sa le distribuie catre salariati, iar acestea nu depasesc in niciun moment cea mai mica dintre urmatoarele valori:
(i) 3% din emisiunea respectiva de actiuni;
(ii) 10% din valoarea fondurilor proprii de nivel 1 ramasa dupa acoperirea cerintei de capital aferente acestui nivel al fondurilor proprii.
(2) Institutia de credit realizeaza notificarea prevazuta la alin. (1) cu cel putin 30 de zile inainte de data propusa pentru dobandire.
(3) Banca Nationala a Romaniei se poate opune dobandirii de actiuni in cazurile prevazute la alin. (1) sau poate sa limiteze suma ce urmeaza a fi restituita ca urmare a acestei operatiuni, in special atunci cand constata ca nivelul fondurilor proprii aflate la dispozitia institutiei de credit, atat cel curent, cat si cel previzionat, nu este adecvat in raport cu riscurile asumate de aceasta.
ART. 15^1f
(1) In scopul art. 15^1a alin. (3), cererile de restituire totala primite de o cooperativa de credit in baza art. 354 alin. (1) din O.U.G. nr. 99/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se supun aprobarii consiliului de administratie al cooperativei de credit, care, luand in considerare situatia financiara a acesteia, poate refuza solicitarile primite sau poate limita valoarea partilor sociale ce urmeaza a fi restituita.
(2) In scopul art. 15^1a alin. (4), cererile de restituire partiala primite de casa centrala in contextul regularizarilor prevazute de art. 369 alin. (2) din O.U.G. nr. 99/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se supun aprobarii consiliului de administratie al casei centrale, care, luand in considerare situatia financiara a acesteia, poate refuza solicitarile primite sau poate limita valoarea partilor sociale ce urmeaza a fi restituita.
(3) Casa centrala trebuie sa intreprinda demersurile necesare in vederea conformarii cu prevederile prezentului articol.
(4) Casa centrala informeaza Banca Nationala a Romaniei cu privire la deciziile luate in baza prevederilor prezentului articol.”
5. La articolul 20, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 20
In caz de reducere a capitalului social potrivit art. 4 alin. (1) lit. d), notificarea va fi insotita de hotararea organului competent, din care sa rezulte:”.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close