Modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a CSM

In M. Of. nr. 595 din 24 septembrie 2013 a fost publicata Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 891/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005.

Din cuprins:
ART. I
Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 7 alineatul (4), literele m) si o) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“m) coordoneaza activitatea Compartimentului de audit public intern;
………………………………………………………………..
o) coordoneaza activitatea Compartimentului de documente clasificate.”
2. Articolul 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 52
Conducerea compartimentelor din cadrul aparatului propriu al Consiliului se asigura de directori, directori adjuncti, sefi de servicii si sefi de birouri, care organizeaza, coordoneaza, indruma si raspund de activitatea compartimentului pe care il conduc si asigura buna colaborare cu alte compartimente. In cadrul aparatului propriu al Consiliului functioneaza judecatori si procurori detasati, personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, functionari publici, personal contractual, precum si personal auxiliar de specialitate din cadrul instantelor si parchetelor, detasat.”
3. Articolul 56 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 56
Din aparatul propriu al Consiliului fac parte:
1. cabinetele demnitarilor, organizate pe langa presedinte, vicepresedinte si membrii alesi ai Consiliului;
2. Directia resurse umane si organizare, alcatuita din:
a) Serviciul resurse umane pentru instantele judecatoresti;
b) Serviciul resurse umane pentru parchete;
c) Serviciul formare profesionala si statistica judiciara;
d) Biroul concursuri;
3. Directia economica si administrativ, alcatuita din:
a) Serviciul salarizare si buget;
b) Serviciul administrativ si aprovizionare;
c) Compartimentul contabilitate;
4. Directia legislatie, documentare si contencios, alcatuita din:
a) Serviciul legislatie si documentare;
b) Biroul contencios;
5. Directia afaceri europene, relatii internationale si programe, alcatuita din:
a) Serviciul afaceri europene, relatii internationale si protocol;
b) Serviciul programe europene si internationale;
6. Directia de sinteze, pregatirea lucrarilor sedintelor Consiliului Superior al Magistraturii si grefa sectiilor, alcatuita din:
a) Serviciul de sinteze si pregatirea lucrarilor sedintelor Consiliului Superior al Magistraturii;
b) Biroul grefa sectiilor;
7. Serviciul de relatii cu publicul, registratura, secretariat si arhiva, alcatuit din:
a) Biroul relatii cu publicul;
b) Compartimentul registratura, secretariat si arhiva;
8. Biroul informatica.”
4. La articolul 57 alineatul (1), literele a) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“a) Compartimentul de audit public intern;
………………………………………………………………..
c) Compartimentul de documente clasificate.”
5. La articolul 57, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) In subordinea ordonatorului principal de credite functioneaza Compartimentul de achizitii publice, care constituie compartimentul specializat in atribuirea contractelor de achizitii publice.”
6. Articolul 62 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 62
Serviciul formare profesionala si statistica judiciara are urmatoarele atributii:
a) efectueaza lucrarile necesare pentru stabilirea numarului anual de auditori de justitie ai Institutului National al Magistraturii si a numarului de locuri pentru concursul de admitere la Scoala Nationala de Grefieri;
b) realizeaza, impreuna cu reprezentantii Institutului National al Magistraturii si ai Scolii Nationale de Grefieri, repartizarea absolventilor acestor institutii pe posturile vacante disponibile;
c) efectueaza repartizarea pe posturile de judecatori si procurori, conform legii, a judecatorilor stagiari si a procurorilor stagiari care au promovat examenul de capacitate;
d) coordoneaza activitatea de formare si perfectionare profesionala a judecatorilor si procurorilor, organizata de Institutul National al Magistraturii;
e) coordoneaza si asigura sprijin instantelor si parchetelor in privinta activitatilor de formare si perfectionare profesionala desfasurate in mod descentralizat;
f) coordoneaza activitatea de formare initiala a auditorilor de justitie, organizata de Institutul National al Magistraturii;
g) elaboreaza programul de stagiu al personalului stagiar asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii;
h) coordoneaza activitatea de formare si perfectionare profesionala a personalului auxiliar de specialitate de la instantele judecatoresti si de la parchete, organizata de Scoala Nationala de Grefieri;
i) coordoneaza activitatea de formare initiala a personalului auxiliar de specialitate, organizata de Scoala Nationala de Grefieri;
j) efectueaza lucrarile privind exercitarea atributiilor Consiliului Superior al Magistraturii in domeniul evaluarii profesionale a judecatorilor si procurorilor;
k) efectueaza lucrarile in vederea solutionarii contestatiilor privind calificativele acordate judecatorilor, procurorilor si magistratilor-asistenti de catre comisiile de evaluare a activitatii profesionale;
l) intocmeste lucrarile privind numirea si revocarea directorului si a directorilor adjuncti ai Institutului National al Magistraturii si ai Scolii Nationale de Grefieri;
m) intocmeste lucrarile privind desemnarea judecatorilor si a procurorilor care vor face parte din Consiliul stiintific al Institutului National al Magistraturii, respectiv din Consiliul de conducere al Scolii Nationale de Grefieri;
n) organizeaza, sub coordonarea secretarului general, activitatile de formare profesionala a personalului aparatului tehnic administrativ al Consiliului Superior al Magistraturii si al institutiilor coordonate;
o) efectueaza ori participa la efectuarea unor sinteze privind activitatea instantelor judecatoresti si a parchetelor, propunand masurile ce se impun;
p) propune spre aprobare plenului Consiliului Superior al Magistraturii formularele cuprinzand indicatorii statistici referitori la activitatea desfasurata de instantele judecatoresti si de parchete, precum si ghidul de completare a formularelor sau interfetelor statistice;
q) elaboreaza instrumentele primare de culegere a datelor, precum si centralizatoarele statistice ale tuturor instantelor judecatoresti si parchetelor;
r) sintetizeaza, sistematizeaza si interpreteaza datele statistice privitoare la activitatea instantelor judecatoresti si a parchetelor;
s) organizeaza si indruma activitatea de statistica judiciara la instantele judecatoresti si la parchete si organizeaza arhivarea datelor statistice;
s) colaboreaza cu instantele, parchetele de pe langa acestea si Ministerul Justitiei in vederea bunei administrari si a imbunatatirii permanente a modulului de statistica judiciara cuprins in aplicatia ECRIS;
t) asigura comunicarea datelor statistice Institutului National de Statistica, cu care tine legatura permanent.”
7. Articolul 64 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 64
(1) Directorul Directiei resurse umane si organizare sau persoana desemnata de acesta reprezinta directia in cadrul Consiliului de conducere al Scolii Nationale de Grefieri.
(2) Directorul Directiei resurse umane si organizare este ajutat de un director adjunct, care indeplineste atributiile stabilite de secretarul general al Consiliului, la propunerea directorului directiei.”
8. La articolul 65, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Compartimentul contabilitate exercita, sub conducerea directorului directiei, urmatoarele atributii:
a) propune repartizarea indicatorilor financiari si urmareste realizarea lor pe capitole bugetare si pe categorii de cheltuieli, potrivit legii;
b) gestioneaza si utilizeaza veniturile proprii, aprobate potrivit legii;
c) organizeaza activitatea casieriei, in conformitate cu prevederile legale; ia masuri pentru efectuarea tuturor platilor in numerar, precum si pentru efectuarea operatiunilor curente cu Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti si cu unitatea bancara competenta pentru operatiuni de plati externe;
d) asigura organizarea evidentei contabile in cadrul Consiliului, indruma si coordoneaza aceasta activitate la ordonatorii secundari de credite, centralizeaza situatiile financiare trimestriale si anuale ale ordonatorilor secundari si tertiari de credite si asigura transmiterea acestora la Ministerul Finantelor Publice la termenele stabilite potrivit reglementarilor legale;
e) organizeaza si efectueaza operatiunile prevazute de lege privind evidenta contabila a patrimoniului aflat in gestiunea responsabilului de bunuri din cadrul Serviciului administrativ si aprovizionare;
f) inregistreaza notele contabile, tine evidenta conturilor sintetice si analitice si intocmeste balantele de verificare lunare;
g) asigura evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
h) intocmeste situatia trimestriala privind executia cheltuielilor bugetare angajate pentru aparatul tehnic administrativ al Consiliului;
i) centralizeaza situatia trimestriala privind executia bugetara aprobata ordonatorilor din subordine si asigura transmiterea acesteia la Ministerul Finantelor Publice;
j) are atributii specifice privind programele cu finantare din partea Uniunii Europene, delegate de catre unitatea de implementare a programelor PHARE.”
9. Dupa articolul 66 se introduce un nou articol, articolul 66^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 66^1
Directia economica si administrativ este condusa de un director, ajutat de un director adjunct, care indeplineste atributiile stabilite de secretarul general al Consiliului, la propunerea directorului directiei.”
10. La articolul 67 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“c) avizeaza contractele incheiate de Consiliu in calitate de ordonator principal de credite, precum si lucrarile intocmite pe parcursul intregii proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica;”.
11. Dupa articolul 67 se introduce un nou articol, articolul 67^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 67^1
Directia legislatie, documentare si contencios este condusa de un director, ajutat de un director adjunct. Directorul adjunct coordoneaza activitatea Biroului contencios si indeplineste orice alte atributii stabilite de secretarul general al Consiliului, la propunerea directorului directiei.”
12. Articolul 68 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 68
(1) Directia afaceri europene, relatii internationale si programe exercita atributii privind afacerile juridice europene si internationale in domeniul de competenta al Consiliului Superior al Magistraturii si al institutiilor aflate in coordonarea Consiliului, in beneficiul intregului sistem judiciar.
(2) Misiunea fundamentala a Directiei afaceri europene, relatii internationale si programe este de a sprijini Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, presedintele si vicepresedintele Consiliului, comisiile de lucru ale Consiliului, membrii Consiliului, aparatul propriu si institutiile aflate in coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii, precum si instantele judecatoresti si Ministerul Public in indeplinirea atributiilor ce intra in competenta acestora privind relatia cu organizatiile si organismele internationale si institutiile Uniunii Europene, implementarea si formularea proiectelor cu finantare europeana sau externa, cooperarea juridica si judiciara internationala, precum si de a contribui la formarea profesionala a magistratilor in domeniul dreptului Uniunii Europene si al dreptului international.
(3) Prin conducerea directiei si Serviciul afaceri europene, relatii internationale si protocol, Directia afaceri europene, relatii internationale si programe indeplineste urmatoarele atributii:
a) asigura relatia cu institutiile si organismele Uniunii Europene pe domeniile specifice de activitate ale Consiliului Superior al Magistraturii;
b) participa la dezvoltarea relatiilor stabilite de Consiliul Superior al Magistraturii cu Organizatia Natiunilor Unite, Consiliul Europei, alte organizatii si organisme internationale, precum si cu misiunile diplomatice ale statelor membre ale acestor organizatii, acreditate la Bucuresti;
c) monitorizeaza indeplinirea obligatiilor care decurg din statutul Romaniei de membru al Uniunii Europene, precum si a obligatiilor internationale asumate prin tratate la care Romania este parte, in domeniul de competenta al Consiliului Superior al Magistraturii;
d) centralizeaza datele statistice primite de la instante si parchete, in vederea intocmirii unor rapoarte de progres adresate institutiilor Uniunii Europene sau unor organizatii internationale;
e) dezvolta relatiile bilaterale ale Consiliului Superior al Magistraturii, ale Institutului National al Magistraturii si ale Scolii Nationale de Grefieri cu structuri similare din alte tari si organizeaza schimburi de experienta pentru judecatori, procurori, personalul auxiliar de la instante si parchete, precum si ale personalului din cadrul aparatului tehnic al Consiliului Superior al Magistraturii;
f) asigura secretariatul tehnic al participarii Consiliului Superior al Magistraturii in cadrul activitatilor Retelei Europene a Consiliilor Judiciare (ENCJ/RECJ);
g) participa la dezvoltarea colaborarii Consiliului Superior al Magistraturii cu organisme si structuri ale Uniunii Europene in domeniul justitiei, precum Eurojust si retelele judiciare europene, si, dupa caz, asigura reprezentarea la reuniuni ale acestora;
h) participa la dezvoltarea colaborarii Consiliului Superior al Magistraturii cu comitetele si comisiile Consiliului Europei in domeniul justitiei si, dupa caz, asigura reprezentarea la reuniuni ale acestora;
i) organizeaza conferinte si seminarii pe probleme de reforma a justitiei, cu participare internationala;
j) elaboreaza lucrari pentru pregatirea participarii presedintelui, vicepresedintelui, membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, secretarului general, secretarului general adjunct si personalului din aparatul propriu al Consiliului la reuniuni si vizite internationale sau intalniri cu reprezentanti ai organizatiilor internationale, pentru pregatirea vizitelor si reuniunilor internationale pe care presedintele Consiliului le gazduieste, si elaboreaza raspunsurile la solicitarile organismelor si structurilor Uniunii Europene, ale organizatiilor internationale, ale agentului guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului si pentru Curtea de Justitie a Uniunii Europene, precum si ale altor institutii din tara si strainatate, in domeniul sau de competenta;
k) elaboreaza materiale de promovare a imaginii Consiliului Superior al Magistraturii in alte state;
l) elaboreaza studii de drept comparat;
m) elaboreaza note privind propunerile de misiuni temporare in strainatate ale membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, ale personalului din aparatul tehnic, precum si ale judecatorilor si procurorilor si ale reprezentantilor institutiilor aflate in coordonarea Consiliului; pentru judecatori si procurori, verifica existenta acordului de participare al instantei sau parchetului in care functioneaza, precum si, daca este cazul, datele detinute de Institutul National al Magistraturii cu privire la participarile anterioare ale respectivului judecator sau procuror la misiuni temporare in strainatate, in vederea avizarii propunerilor privind deplasarile in strainatate de catre presedintele sectiei corespunzatoare a Consiliului;
n) asigura reprezentarea la reuniuni internationale si in cadrul Uniunii Europene, in domeniul sau de competenta;
o) asigura secretariatul tehnic al Comisiei de specialitate a Consiliului;
p) colaboreaza cu Directia legislatie, documentare si contencios in procesul de avizare a unor acte normative cu elemente de extraneitate sau vizand cooperarea juridica si judiciara internationala, precum si in formularea unor opinii sau avize ale Consiliului in domenii interesand dreptul Uniunii Europene sau dreptul international;
q) ia masuri pentru asigurarea traducerii unor materiale necesare desfasurarii activitatii Consiliului Superior al Magistraturii, la solicitarea presedintelui, vicepresedintelui, sectiilor, comisiilor, membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, secretarului general, secretarului general adjunct, directiilor si a celorlalte compartimente din aparatul propriu;
r) urmareste si asigura realizarea in bune conditii a deplasarilor membrilor Consiliului in strainatate;
s) urmareste si asigura realizarea unor conditii corespunzatoare pentru delegatiile straine invitate de Consiliu;
s) ia masuri pentru buna desfasurare a activitatilor cu caracter festiv si de lucru organizate de catre Consiliul Superior al Magistraturii;
t) sprijina celelalte compartimente ale aparatului Consiliului in organizarea unor manifestari internationale si interne:
t) indeplineste orice alte atributii in domeniul sau de competenta, potrivit legii si in baza unei decizii a Plenului Consiliului.
(4) Prin conducerea directiei si Serviciul programe europene si internationale, Directia afaceri europene, relatii internationale si programe indeplineste urmatoarele atributii:
a) asigura derularea programelor finantate de Banca Mondiala si de alti donori europeni si internationali, care au ca beneficiari Consiliul, sistemul judiciar sau institutiile aflate in coordonarea Consiliului;
b) identifica si elaboreaza propuneri de proiecte de finantare din fonduri europene si din alte fonduri internationale, dupa consultarea conducerii institutiei, precum si a celorlalte directii/structuri de specialitate din institutie si a reprezentantilor sistemului judiciar, dupa caz, in calitate de potentiali beneficiari ai proiectelor respective, in baza “Protocolului de colaborare dintre Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justitiei, Inalta Curte de Casatie si Justitie si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in vederea consolidarii activitatilor de atragere a fondurilor europene si internationale”;
c) intreprinde demersurile de competenta Consiliului Superior al Magistraturii pe care le presupune un exercitiu de programare, in vederea asigurarii eligibilitatii proiectelor propuse (completarea sau modificarea fisei de proiect, redimensionarea bugetului solicitat); in acest scop conlucreaza cu directiile/structurile potential beneficiare, precum si cu institutiile coordonatoare, dupa caz (Ministerul Justitiei, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Finantelor Publice, alte ministere si institutii publice cu atributii in materie);
d) propune si, ulterior aprobarii, coordoneaza procedurile de lucru pentru implementarea unui proiect finantat din fonduri europene sau internationale, precum: stabilirea grupurilor de lucru pentru implementarea fiecarui proiect, derularea activitatii acestora, stabilirea intalnirilor de lucru cu beneficiarii – reprezentanti ai Consiliului Superior al Magistraturii si ai institutiilor aflate in coordonarea sa, reprezentanti ai instantelor si parchetelor, ai altor institutii ale sistemului judiciar -, colaborarea permanenta cu consultantii selectati pentru a implementa proiectul respectiv etc.;
e) colaboreaza cu structurile de specialitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene in vederea organizarii selectiilor, a licitatiilor, a intocmirii raspunsului Consiliului Superior al Magistraturii, respectiv a participarii Consiliului Superior al Magistraturii si a sistemului judiciar roman la elaborarea unor oferte pentru diferitele programe de finantare din fonduri europene;
f) supravegheaza in permanenta indeplinirea de catre contractor a obligatiilor asumate in conformitate cu caietul de sarcini/termenii de referinta, dupa caz;
g) supervizeaza facturile remise de contractori, in vederea efectuarii platilor, dupa atestarea realitatii serviciilor mentionate in facturi de catre directiile/structurile beneficiare;
h) coordoneaza si monitorizeaza implementarea programelor si proiectelor; in acest scop pastreaza, in scris si in format electronic, dupa caz, evidenta privind obiectivele, desfasurarea si rezultatele programelor derulate;
i) tine evidenta generala a repartizarii si utilizarii bunurilor achizitionate din fondurile PHARE, Facilitatea de tranzitie, din fonduri structurale, din fonduri oferite de Banca Mondiala si de alti donori internationali, conform destinatiei si scopului prevazute in program;
j) intocmeste documentele de raportare periodica privind stadiul implementarii programelor, rapoartele de monitorizare si evaluare a proiectelor, conform procedurilor PHARE, Facilitatii de tranzitie, celor aplicabile fondurilor structurale, precum si procedurilor Bancii Mondiale; in acest scop colaboreaza cu coordonatorii programelor si cu beneficiarii directi;
k) asigura schimbul de informatii privind aspectele tehnice ale implementarii programelor cu directiile implicate din cadrul Comisiei Europene si cu structurile de specialitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene si din Ministerul Justitiei, cu expertii Bancii Mondiale si cu reprezentantii altor donori europeni si internationali;
l) asigura legatura dintre Consiliul Superior al Magistraturii, ca autoritate de implementare, si institutiile relevante, pentru programele PHARE, Facilitatea de tranzitie si fonduri structurale, care au fost implementate, sunt in curs de implementare sau urmeaza sa fie implementate;
m) asigura legatura cu celelalte institutii beneficiare ale asistentei si participa la reuniunile interinstitutionale in probleme de interes comun pentru asistenta PHARE, Facilitatea de tranzitie, fondurile structurale, fondurile oferite de Banca Mondiala, precum si de alti donori europeni si internationali;
n) participa la reuniunile internationale cu relevanta pentru obiectul de activitate al unitatii de implementare a programelor PHARE, Facilitatii de tranzitie, fondurilor structurale si fondurilor oferite de Banca Mondiala si de alti donori internationali;
o) asigura participarea la intalnirile la nivelul conducerii si membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, legate de activitatea de asistenta financiara PHARE, Facilitatea de tranzitie, fondurile structurale, fondurile oferite de Banca Mondiala si alti donori internationali;
p) colaboreaza cu Biroul contencios in elaborarea cererilor si apararilor in litigiile avand ca obiect proiecte de finantare din fonduri europene si din alte fonduri internationale sau programe finantate de Banca Mondiala si de alti donori europeni si internationali, care au ca beneficiari Consiliul Superior al Magistraturii, sistemul judiciar sau institutiile aflate in coordonarea Consiliului;
q) indeplineste orice alte atributii care pot rezulta din necesitatea derularii in bune conditii a proiectelor si pentru asigurarea absorbtiei fondurilor alocate.”
13. La articolul 70, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Compartimentul registratura, secretariat si arhiva exercita, sub conducerea sefului serviciului, urmatoarele atributii:
a) primeste, inregistreaza si distribuie corespondenta Consiliului;
b) asigura secretariatul pentru presedintele si vicepresedintele Consiliului;
c) asigura secretariatul pentru secretarul general si secretarul general adjunct;
d) preia arhiva de la compartimentele din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii pe baza de proces-verbal;
e) gestioneaza arhiva preluata;
f) tine registrul de evidenta curenta de intrare-iesire a documentelor depozitate in arhiva;
g) pastreaza nomenclatorul arhivistic;
h) participa la selectionarea documentelor de arhiva si tine evidenta lucrarilor de selectionare;
i) intocmeste corespondenta cu Arhivele Nationale si tine evidenta acesteia.”
14. Articolul 71 se abroga.
15. La articolul 73, alineatele (1) – (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 73
(1) Compartimentul de audit public intern reprezinta compartimentul de specialitate care verifica legalitatea administrarii veniturilor si cheltuielilor publice ale Consiliului, ale Inspectiei Judiciare, ale Institutului National al Magistraturii si ale Scolii Nationale de Grefieri.
(2) Compartimentul de audit public intern este constituit potrivit legii.
(3) Compartimentul de audit public intern functioneaza in subordinea presedintelui Consiliului.”
16. Articolul 74 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 74
(1) Compartimentul de audit public intern exercita, in principal, urmatoarele atributii:
a) elaboreaza norme metodologice specifice Consiliului, cu avizul Unitatii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I.);
b) elaboreaza proiectul planului anual de audit public intern;
c) efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale Consiliului sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate si eficienta;
d) informeaza U.C.A.A.P.I. despre recomandarile neinsusite de conducerea Consiliului, precum si despre consecintele acestora;
e) raporteaza periodic presedintelui Consiliului constatarile, concluziile si recomandarile rezultate din activitatile de audit;
f) elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern;
g) raporteaza presedintelui Consiliului identificarea unor iregularitati sau a unor posibile prejudicii si indeplineste masurile stabilite de acesta.
(2) Compartimentul de audit public intern exercita si alte atributii specifice privind auditarea programelor cu finantare din partea Uniunii Europene, delegate de unitatea de implementare a programelor PHARE.
(3) Compartimentul de audit public intern auditeaza, cel putin o data la 3 ani, urmatoarele:
a) angajamentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatii de plata, inclusiv din fondurile comunitare;
b) platile asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare;
c) vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale;
d) concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;
e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanta, precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora;
f) alocarea creditelor bugetare;
g) sistemul contabil si fiabilitatea acestuia;
h) sistemul de luare a deciziilor;
i) sistemele de conducere si control, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme;
j) sistemele informatice.”
17. Articolul 76 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 76
(1) Compartimentul de documente clasificate reprezinta compartimentul de specialitate care asigura evidenta, prelucrarea, procesarea, pastrarea, manipularea si multiplicarea informatiilor clasificate.
(2) Compartimentul de documente clasificate este constituit potrivit Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Compartimentul de documente clasificate functioneaza in subordinea presedintelui Consiliului.
(4) Activitatea Compartimentului de documente clasificate este coordonata de seful structurii de securitate, in conditiile prevazute de Hotararea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Compartimentul de documente clasificate exercita, in principal, urmatoarele atributii:
a) preda si primeste corespondenta clasificata;
b) asigura evidenta materialelor si a documentelor care contin informatii clasificate;
c) prelucreaza si proceseaza materialele si documentele care contin informatii clasificate;
d) pastreaza si manipuleaza materialele si documentele care contin informatii clasificate;
e) asigura pastrarea registrului de evidenta a autorizatiilor acordate personalului;
f) asigura pastrarea registrelor de evidenta a informatiilor strict secrete de importanta deosebita, strict secrete si secrete, a informatiilor secrete de serviciu, a registrului unic de evidenta a registrelor, condicilor, borderourilor si caietelor pentru informatii clasificate, a condicii de predare-primire a informatiilor clasificate;
g) realizeaza operatiunile de multiplicare a informatiilor clasificate;
h) asigura arhivarea sau distrugerea documentelor ori a materialelor care contin informatii clasificate, in conditiile legii.”
18. Articolul 77 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 77
(1) Compartimentul de achizitii publice functioneaza in subordinea ordonatorului principal de credite si are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza programul anual al achizitiilor publice, pe baza necesitatilor si prioritatilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul Consiliului;
b) verifica, inainte de initiere, daca procedurile de achizitie publica se regasesc in programul anual al achizitiilor publice si identifica fondurile necesare derularii contractelor de achizitie publica;
c) elaboreaza documentatia de atribuire;
d) transmite spre publicare anunturile de intentie si de participare sau, dupa caz, invitatiile de participare;
e) asigura punerea la dispozitia operatorilor economici a documentatiei de atribuire, primeste solicitarile de clarificari de la operatorii economici si transmite raspunsurile la acestea;
f) deschide ofertele depuse si, dupa caz, alte documente care insotesc oferta;
g) verifica indeplinirea criteriilor de calificare de catre ofertanti/candidati, in cazul in care acestea au fost solicitate prin documentatia de atribuire;
h) realizeaza selectia/preselectia candidatilor, daca este cazul;
i) realizeaza dialogul cu operatorii economici, in cazul aplicarii procedurii de dialog competitiv;
j) realizeaza negocierile cu operatorii economici, in cazul aplicarii procedurilor de negociere;
k) verifica propunerile tehnice prezentate de ofertanti din punctul de vedere al modului in care acestea corespund cerintelor minime din caietul de sarcini sau din documentatia descriptiva;
l) verifica propunerile financiare prezentate de ofertanti din punctul de vedere al incadrarii in fondurile care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv;
m) stabileste ofertele inacceptabile sau neconforme si motivele care stau la baza incadrarii ofertelor respective in aceasta categorie;
n) stabileste ofertele admisibile;
o) aplica criteriul de atribuire, astfel cum a fost prevazut in documentatia de atribuire, stabileste oferta/ofertele castigatoare sau, dupa caz, formuleaza propunerea de anulare a procedurii de atribuire in cazuri justificate si elaboreaza raportul procedurii de atribuire;
p) transmite catre ofertanti comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire;
q) redacteaza contractul de achizitie publica;
r) transmite spre publicare anunturile de atribuire;
s) constituie si pastreaza dosarul achizitiei publice;
s) indeplineste lucrarile legate de atribuirea contractelor de achizitie publica exceptate de la aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
t) indeplineste orice alte atributii conferite de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de alte acte normative in domeniu.
(2) Indeplinirea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. f) – o) se realizeaza prin comisiile de evaluare a ofertelor. Comisiile de evaluare se nominalizeaza, de regula, din cadrul Compartimentului de achizitii publice, prin dispozitia ordonatorului principal de credite.
(3) Celelalte compartimente ale Consiliului au obligatia de a sprijini activitatea acestui compartiment, in functie de specificul documentatiei de atribuire si de complexitatea problemelor care urmeaza sa fie rezolvate in contextul aplicarii procedurii de atribuire.”
ART. II
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close