Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii

In M. Of. nr. 631 din 11 octombrie 2013 a fost publicata OUG nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii.

Din cuprins:
In scopul crearii unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilitatilor actuale de dezvoltare economica a Romaniei si de stimulare a mediului de afaceri, prin dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii si prin imbunatatirea accesului acestora la finantare,
avand in vedere efectele negative ale crizei economice in ceea ce priveste reducerea numarului de operatori activi pe piata, inasprirea conditiilor de creditare si accesul limitat al intreprinderilor mici si mijlocii la creditare si garantare si, in general, gradul scazut de capitalizare a intreprinderilor mici si mijlocii,
pentru mentinerea activitatii si cresterea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, dar si pentru mentinerea si crearea de locuri de munca pentru populatie, in conditiile unei rate a somajului ingrijoratoare, in scopul reducerii numarului falimentelor in randul acestora, cauzate de dificultatile lor de a gestiona fluxurile de numerar pe timp de criza economica, prin suplinirea nevoilor acestora de lichiditate in vederea desfasurarii activitatii,
tinand cont ca unele sectoare din economie, cum ar fi constructiile si serviciile, sunt grav afectate de conditiile economico-financiare actuale,
diminuarea creditelor care se acorda de catre banci intreprinderilor mici si mijlocii se impune a fi stopata urgent, astfel incat acestea sa isi poata continua finantarea activitatii si plata obligatiilor catre bugetul general consolidat.
Considerand ca situatia economica este una exceptionala, se impune luarea unor masuri urgente care sa vizeze accesul intreprinderilor mici si mijlocii la garantare si creditare, in cadrul unui program de sprijinire a acestora prin acordarea unei linii de credit pentru capital de lucru, garantata in procent de maximum 50% de catre stat, in limita unui plafon de garantare de 2 miliarde lei, plafon disponibil incepand cu anul 2013, asa cum a rezultat din negocierile purtate cu Fondul Monetar International.
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Se aproba Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii, in limita unui plafon de garantare de 2 miliarde lei, denumit in continuare programul, care are ca obiectiv acordarea de facilitati de garantare de catre stat, pentru creditele acordate intreprinderilor mici si mijlocii, denumite in continuare beneficiari, de catre institutiile de credit.
(2) Programul prevazut la alin. (1) este un program multianual de incurajare si de stimulare a dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, pe o perioada de 36 luni de la intrarea in vigoare a normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) Programul consta in acordarea intreprinderilor mici si mijlocii a unei linii de credit pentru capital de lucru garantata de catre stat in procent de maximum 50% din valoarea finantarii, exceptand dobanzile, comisioanele si spezele bancare. Valoarea maxima a unui credit garantat este de 5.000.000 lei/I.M.M. pe o perioada de maximum 24 luni, cu posibilitatea prelungirii cu maximum 12 luni, in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, in vederea rambursarii liniei de credit.

CAPITOLUL II
Definitii

ART. 2
In intelesul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) beneficiarul programului – operatorul economic care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii in conditiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentei ordonante de urgenta;
b) credit – linia de credit pe care institutia de credit finantatoare o pune la dispozitia beneficiarului cu respectarea normelor interne proprii si in baza unui contract de credit;
c) contract de garantare – contractul incheiat intre beneficiarul programului, institutia de credit finantatoare si Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii – S.A. – IFN, denumit in continuare F.N.G.C.I.M.M., prin care statul, prin Ministerul Finantelor Publice – F.N.G.C.I.M.M., se obliga sa garanteze creditul acordat de institutia de credit finantatoare si beneficiarul isi asuma obligatia sa ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executarii garantiei de catre institutia de credit finantatoare, in cazul producerii riscului de credit;
d) garant – statul, prin Ministerul Finantelor Publice – F.N.G.C.I.M.M.;
e) procent garantat – partea din credit care este acoperita de garantia de stat, exprimata in valoare procentuala. Procentul garantat poate fi de maximum 50% din valoarea creditului;
f) valoarea garantiei – valoarea mentionata in contractul de garantare, al carei nivel poate fi de maximum 50%, din valoarea creditului. Dobanzile, comisioanele si orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt incluse in valoarea garantiei;
g) riscul de credit – neplata partiala sau integrala a creditului, principal, de catre beneficiarul programului;
h) valoarea de executare a garantiei – suma rezultata din aplicarea procentului garantat la soldul restant al creditului, principal, suma care urmeaza a fi platita institutiei de credit finantatoare de catre Ministerul Finantelor Publice in cazul producerii riscului de credit;
i) prima de garantare – suma datorata de beneficiarul programului constituita din comisionul de risc cuvenit Ministerului Finantelor Publice si din comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M., al carei nivel se stabileste anual prin ordin al ministrului finantelor publice si al ministrului delegat pentru buget;
j) comision de risc – suma datorata de beneficiarul programului destinata acoperirii riscului de garantare si finantarii anuale a capitalului necesar programului;
k) comision de administrare – suma datorata de beneficiarul programului care acopera costurile de evaluare, acordare si administrare a garantiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M.
ART. 3
(1) I.M.M.-urile sunt eligibile in cadrul programului daca indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:
a) nu se afla in dificultate in sensul pct. 9 din Comunicarea Comisiei – Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate (2004/C 244/02), publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 244 din 1 octombrie 2004;
b) nu se afla in litigiu, in calitate de parati, cu Ministerul Finantelor Publice si/sau institutia de credit partenera;
c) nu figureaza cu credite in baza de date a Centralei Riscurilor de Credit (C.R.C.) sau figureaza cu credite de categoria A sau B;
d) nu figureaza cu incidente majore cu cecuri si bilete la ordin in ultimele 12 luni in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati (C.I.P.);
e) impotriva lor nu s-a deschis procedura insolventei, in temeiul prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) prezinta institutiei de credit finantatoare garantii colaterale, care, impreuna cu garantia de stat acordata prin prezentul program, acopera in proportie de cel putin 100% valoarea finantarii;
g) au cel putin 3 ani de la infiintare si au realizat bunuri si/sau servicii si au intocmit bilanturi contabile in ultimele doua exercitii financiare consecutive incheiate;
h) inregistreaza profit din exploatare in ultimul exercitiu financiar incheiat;
i) nu inregistreaza restante la plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat.
(2) Sumele din linia de credit pot fi utilizate numai pentru finantarea capitalului de lucru, neputand fi utilizate pentru refinantarea altor credite in derulare ale beneficiarului.
(3) Nu sunt eligibile pentru acordarea de garantii in cadrul programului intreprinderile mici si mijlocii din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare si asigurari, tranzactii imobiliare, activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, activitati de inchiriere si leasing, activitati de investigare si protectie.
ART. 4
(1) Prin derogare de la prevederile art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile ulterioare, prezenta ordonanta de urgenta instituie un mecanism de garantare in baza caruia Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa mandateze F.N.G.C.I.M.M. in vederea emiterii de garantii in numele si in contul statului in favoarea institutiilor de credit care urmeaza sa acorde credite I.M.M.-urilor eligibile in cadrul programului.
(2) In exercitarea atributiilor delegate potrivit prezentei ordonante de urgenta, F.N.G.C.I.M.M. este autorizat sa mandateze filialele sale in scopul derularii programului.
(3) Sursa de plata a garantiilor acordate de catre F.N.G.C.I.M.M. in numele si in contul statului pentru creditele obtinute de I.M.M.-urile eligibile in cadrul programului este Fondul de risc pentru intreprinderi mici si mijlocii.
(4) Modalitatea de alocare a plafonului mentionat la art. 1 alin. (1), precum si conditiile de emitere a garantiilor se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
ART. 5
Mecanismul de garantare inclus in program se deruleaza cu respectarea pct. 3.5 din Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub forma de garantii (2008/C 155/02), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 155 din 20 iunie 2008.

CAPITOLUL III
Finantarea si garantarea

ART. 6
(1) Creditul prevazut la art. 1 alin. (3) se acorda beneficiarilor eligibili care respecta conditiile programului si se incadreaza in normele si procedurile interne ale institutiilor de credit, in conditiile unei garantii emise/acordate de catre F.N.G.C.I.M.M., in numele si in contul statului, in calitate de mandatar al Ministerului Finantelor Publice.
(2) Linia de credit, cu garantie de stat, se acorda pe o perioada de maximum 24 de luni. Perioada si modalitatea de rambursare a creditelor sunt stabilite de institutia de credit care a acordat creditul, conform normelor interne ale acesteia.
(3) Valoarea maxima a unei linii de credit care poate fi acordata unui I.M.M. este de 5.000.000 lei.
(4) Linia de credit se poate prelungi cu maximum 12 luni, urmand ca, in anul de prelungire, linia de credit sa fie rambursata in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
(5) Garantiile se acorda in limita plafonului aprobat si in functie de criteriile specifice prevazute in normele si procedurile interne de creditare ale institutiilor de credit si in normele de garantare ale F.N.G.C.I.M.M.
ART. 7
(1) Pentru acoperirea riscurilor rezultate din acordarea garantiilor in cadrul programului, precum si pentru finantarea anuala a capitalului se constituie Fondul de risc pentru intreprinderi mici si mijlocii, denumit in continuare fondul de risc. De la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, sumele existente in Fondul de risc pentru Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, constituit potrivit art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2011 pentru aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderile mici si mijlocii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 218/2012, se transfera in fondul de risc constituit conform prezentei ordonante de urgenta, care functioneaza ca fond de risc unic pentru ambele programe.
(2) Sursele fondului de risc sunt:
a) comisionul de risc incasat de la beneficiarii Programului de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii, precum si de la beneficiarii Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 218/2012, denumite in continuare programe;
b) sumele recuperate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala in contul valorii de executare a garantiilor platite de catre Ministerul Finantelor Publice in cadrul programelor;
c) obligatiile fiscale accesorii la nivelul celor prevazute pentru neplata in termen a obligatiilor fiscale, aplicate creantelor rezultate din plata garantiilor in cadrul programelor, calculate si recuperate de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
d) dobanzile bonificate la disponibilul fondului de risc in cadrul programelor;
e) in cazul in care disponibilul fondului de risc nu acopera valoarea de executare a garantiilor, acesta se alimenteaza de la bugetul de stat prin alocatiile bugetare anuale pe perioada 2013 – 2018 prin bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni Generale.
(3) Sumele aflate in fondul de risc constituit in cadrul programelor sunt destinate achitarii de catre Ministerul Finantelor Publice a obligatiilor de plata a valorii de executare a garantiilor catre institutiile de credit.
(4) Fondul de risc se gestioneaza de catre Ministerul Finantelor Publice, in conditiile legii, prin contul curent general al Trezoreriei Statului, avandu-se in vedere siguranta, lichiditatea si rentabilitatea fondurilor. Modul de gestionare a fondului de risc, precum si inregistrarea in contabilitatea Trezoreriei Statului se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice si al ministrului delegat pentru buget, care modifica si completeaza in mod corespunzator Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.595/2011 pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc pentru Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, precum si reflectarea acestuia in contabilitatea Trezoreriei Statului.
(5) Disponibilitatile fondului de risc existente in contul curent general al Trezoreriei Statului sunt purtatoare de dobanda. Nivelul ratei dobanzii se stabileste la nivelul dobanzii la vedere practicate de Trezoreria Statului.
(6) Disponibilitatile aflate in fondul de risc la sfarsitul anului se regularizeaza cu bugetul de stat, in limita sumelor alocate din acest buget. Disponibilitatile ramase in fondul de risc la sfarsitul anului dupa regularizarea cu bugetul de stat se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie, pe perioada derularii programelor.
(7) Disponibilitatile aflate in fondul de risc la sfarsitul anului 2018 se fac venit la bugetul de stat.
(8) Incepand cu anul 2019 sumele recuperate la fondul de risc de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala in contul valorii de executare a garantiilor platite de catre Ministerul Finantelor Publice, precum si al obligatiilor fiscale accesorii aferente se vor face venit la bugetul de stat in termen de 5 zile lucratoare de la incasarea acestora.
ART. 8
(1) Intre Ministerul Finantelor Publice si F.N.G.C.I.M.M. se incheie o conventie prin care se stabilesc drepturile si obligatiile partilor in derularea finantarii prin credite bancare cu garantie de stat.
(2) Beneficiarul programului se obliga sa constituie, conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, o ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la institutia de credit finantatoare, valabila pana la stingerea creantelor datorate de acesta in baza contractului de garantare, in limita liniei de credit contractate.
(3) Contractul de ipoteca mobiliara prevazut la alin. (2) va fi inscris la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare de catre institutia de credit finantatoare, care va primi un mandat special in acest sens, conform normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
(4) Intre institutia de credit finantatoare, beneficiarul programului si statul roman, prin Ministerul Finantelor Publice – F.N.G.C.I.M.M., se incheie o conventie prin care se stabileste ca institutia de credit finantatoare, fara a solicita consimtamantul beneficiarului, va urma instructiunile prin care statul roman dispune de sumele aflate in cont.
ART. 9
(1) Administratorii si actionarii/asociatii detinand cel putin 50% din capitalul beneficiarului programului, precum si intreprinzatorul persoana fizica ce desfasoara activitati economice in mod independent, autorizata potrivit legii, dupa caz, in calitate de fideiusor, vor garanta prin cel putin un angajament personal creantele rezultate din plata garantiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M. in numele si in contul statului, cu renuntarea la beneficiul de discutiune si diviziune.
(2) Contractele de fideiusiune sunt titluri executorii si au valoare de inscrisuri autentice.

CAPITOLUL IV
Executarea garantiilor, recuperarea creantelor

ART. 10
(1) Institutia de credit are dreptul la plata valorii de executare a garantiei in cazul producerii riscului de credit, in conditiile programului.
(2) Sumele rezultate din executarea garantiilor de stat acordate de F.N.G.C.I.M.M. prin program, in numele si in contul statului, se platesc finantatorului de catre Ministerul Finantelor Publice din fondul de risc prevazut la art. 7, pe baza documentelor justificative prezentate de F.N.G.C.I.M.M., si se recupereaza de la beneficiarul programului in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
ART. 11
(1) Dupa efectuarea platii prevazute la art. 10 alin. (2), Ministerul Finantelor Publice informeaza F.N.G.C.I.M.M. cu privire la efectuarea platii si la data acesteia, iar F.N.G.C.I.M.M. intocmeste un inscris, act premergator procedurii de executare silita, prin care se individualizeaza creanta rezultata prin plata.
(2) In termen de 15 zile calendaristice de la data primirii informarii prevazute la alin. (1), F.N.G.C.I.M.M. transmite inscrisul debitorului beneficiar al finantarii garantate.
(3) Inscrisul, impreuna cu dovada efectuarii procedurii de transmitere catre debitorul beneficiar al finantarii garantate, insotit de contractul de garantare si de documentele prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, se inainteaza organelor fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, pentru aplicarea masurilor de executare silita, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Contractele de garantare constituie titluri executorii.
(5) Pentru sumele prevazute la art. 10 alin. (2) se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere conform dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu ziua urmatoare datei platii sumei rezultate din executarea garantiei si pana la data stingerii inclusiv.
(6) Garantiile prevazute la art. 8 si 9 se executa de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala conform dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Conventia prevazuta la art. 8 alin. (4) va fi dusa la indeplinire de catre organele fiscale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala aplicand in mod corespunzator prevederile art. 149 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 12
Sumele recuperate ca urmare a punerii in executare a contractului de garantare si, respectiv, a contractului/contractelor de fideiusiune de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, precum si cele recuperate ca urmare a punerii in executare a contractului de ipoteca mobiliara prevazut la art. 8 se fac venit la fondul de risc.

CAPITOLUL V
Dispozitii finale

ART. 13
In termen de maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Finantelor Publice va elabora si va supune aprobarii Guvernului normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close