Modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

In M. Of. nr. 631 din 11 octombrie 2013 a fost publicata H.G. nr. 778/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin H.G. nr. 38/2011, si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, aprobate prin H.G. nr. 920/2011.

ART. I
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 76 din 28 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Art. 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 8
Ajutorul social se acorda lunar, in completarea veniturilor nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure, pentru asigurarea venitului minim garantat, la nivelul prevazut la art. 4 din lege, transformat in lei.”
2. La art. 11, alin. (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) Potrivit prevederilor art. 7 din lege, persoanele apte de munca ce nu realizeaza venituri din salarii sau din alte activitati prezinta adeverinta ca sunt inregistrate in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, pentru incadrare in munca si ca nu au refuzat un loc de munca sau participarea la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de aceste agentii.”
3. La art. 15, alin. (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(1) Cuantumul ajutorului social se stabileste ca diferenta intre nivelurile prevazute la art. 4 din lege, transformate in lei, si venitul net lunar al familiei sau persoanei singure, rezultat din fisa de calcul. Daca din calculul in lei rezulta fractiuni in bani, acestea se rotunjesc la un leu in favoarea beneficiarului.”
4. La art. 17, dupa alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu urmatorul cuprins:
“(1^1) In situatia in care veniturile realizate de membrii familiei sau de persoana singura sunt anuale sau periodice, pentru stabilirea venitului net lunar se calculeaza media lunara a acestora in raport cu perioada pentru care au fost acordate.”
5. La art. 18, dupa alin. (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (2) – (5), cu urmatorul cuprins:
“(2) Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social, prevazuta la alin. (1), cuprinde cladiri si alte bunuri mobile, precum si suprafete de teren, animale si pasari a caror valoare neta de productie anuala depaseste cumulat suma de 1.000 euro pentru persoana singura, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.
(3) Pentru determinarea sumelor mentionate la alin. (2), Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin structurile locale din subordine, pune la dispozitia primarilor, pe baza de protocol, elementele tehnice necesare stabilirii valorii nete de productie pentru suprafete de teren, animale si pasari.
(4) Documentul rezultat in urma stabilirii valorii nete prevazute la alin. (3) se listeaza si se anexeaza la fisa de calcul prevazuta in anexa nr. 3.
(5) In situatia in care suprafetele de teren detinute de solicitant, indiferent de calitatea acestora, nu sunt cultivate, pentru evaluarea acestora se va lua in calcul cea mai mica valoare neta ce poate rezulta in urma aplicarii elementelor prevazute la alin. (3).”
6. La art. 20, dupa alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (2), cu urmatorul cuprins:
“(2) In situatia in care unul sau mai multe bunuri cuprinse in anexa nr. 4, aflate in proprietatea persoanei singure/familiei beneficiare de ajutor social, este dat in inchiriere/arenda/concesiune sau alta forma legala de cedare a folosintei bunurilor, acest bun va fi luat in calcul pentru persoana/familia care il are in inchiriere/arenda/concesiune, iar pentru proprietarul de drept se va lua in calcul valoarea obtinuta in urma cedarii dreptului de folosinta a bunului.”
7. La art. 24, alineatele (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(5) Dispozitia primarului de acordare a dreptului la ajutorul social, insotita de copia cererii de acordare a ajutorului social si a declaratiei pe propria raspundere, certificata de primar, precum si de copia fisei de calcul, se transmite pe baza de borderou la agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii teritoriale. Modelul borderoului este prevazut in anexa nr. 5.
(6) Primarul are obligatia de a transmite agentiei teritoriale documentele prevazute la alin. (5), precum si situatia centralizatoare privind titularii ajutorului social si sumele de plata, pana la data de 5 a fiecarei luni, pentru luna anterioara. Modelul situatiei centralizatoare este prevazut in anexa nr. 6.”
8. La art. 26, alin. (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Emiterea deciziei prevazute la alin. (1) are la baza documentele prevazute la art. 24 alin. (5) si (6). Pentru situatiile in care numarul beneficiarilor este mai mare de 10 persoane, decizia poate fi emisa colectiv, comunicarea acesteia fiind realizata individual. Modelul deciziei este prevazut in anexa nr. 7.”
9. La art. 27, partea introductiva a alineatului (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Persoanele apte de munca pentru care se acorda ajutorul social si care nu realizeaza venituri din salarii sau din alte activitati, potrivit legii, au obligatia sa dovedeasca, din 3 in 3 luni, cu adeverinta eliberata de agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca, urmatoarele:”.
10. La art. 28, alin. (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(7) Situatia lunara privind persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social, precum si activitatile realizate de acestia, conform planului de actiuni prevazut la alin. (3), se transmite agentiilor teritoriale in termenul prevazut la art. 13^1 alin. (3) din lege. Situatia se va completa potrivit modelului prevazut in anexa nr. 8.”
11. La art. 29 alin. (2), lit. c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“c) certificatul medical de constatare a capacitatii de munca, emis de medicul expert al asigurarilor sociale din cadrul casei judetene de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, pentru persoanele cu afectiuni cronice invalidante si care nu sunt asigurate in sistemul public de pensii, al carui model este prezentat in anexa nr. 9.”
12. Art. 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 30
(1) In aplicarea prevederilor art. 7 si art. 15 alin. (1) – (3) din lege, se procedeaza dupa cum urmeaza:
a) pentru verificarea indeplinirii conditiei prevazute la art. 7 alin. (1) din lege, agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca transmite primarilor, in scris si in format electronic, in prima zi lucratoare a fiecarei luni, pentru luna anterioara, un tabel nominal cu persoanele care sunt in cautarea unui loc de munca, inregistrate in evidenta agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, pentru care s-au eliberat adeverinte potrivit art. 11 alin. (4), conform modelului prevazut in anexa nr. 10;
b) in conditiile prevazute de art. 15 alin. (3) din lege, primarii transmit lunar, in format electronic, in termenul prevazut la art. 13^1 alin. (3) din lege, lista persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social, atat la agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca si inspectoratul teritorial de munca, cat si la agentia teritoriala, conform modelului prevazut in anexa nr. 11;
c) pe baza listei prevazute la lit. b), agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca transmite in termen de 10 zile de la primirea listei, iar inspectoratul teritorial de munca, in termen de 20 de zile lucratoare, tabelul nominal cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social care s-au incadrat in munca, inclusiv cu cele care au plecat cu contract de munca in strainatate, au refuzat un loc de munca oferit sau un curs de calificare/recalificare/formare profesionala, conform modelelor prevazute in anexele nr. 12 si 13, atat primarilor, cat si agentiei teritoriale.
(2) In vederea asigurarii unei evidente centralizate la nivel national, in termen de 5 zile lucratoare de la transmiterea tabelelor prevazute la alin. (1) lit. c), Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si Inspectia Muncii vor transmite in format electronic la Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala tabelele centralizatoare cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social care s-au incadrat in munca, inclusiv cu cele care au plecat cu contract de munca in strainatate, au refuzat un loc de munca oferit sau un curs de calificare/recalificare/formare profesionala. Modalitatea de transmitere si formatul acestora se stabilesc prin protocol.”
13. Art. 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 31
Datele prevazute la art. 30 alin. (1) lit. c) privind incadrarea in munca, care se transmit de agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca, cuprind si informatiile furnizate, conform legii, de furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca din sectorul public sau privat, acreditati in conditiile Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 277/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.”
14. La art. 33 alin. (1), lit. a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) daca nu prezinta adeverinta eliberata de agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca, prevazuta la art. 11 alin. (4);”.
15. La art. 35 alin. (1), lit. a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) daca veniturile nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure depasesc nivelurile prevazute la art. 4 alin. (1) din lege, transformate in lei, sau daca familia sau persoana singura detine cel putin unul din bunurile cuprinse in lista prevazuta la art. 18;”.
16. Dupa art. 36 se introduce un nou articol, art. 36^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 36^1
(1) Pentru recuperarea sumelor incasate necuvenit, cu titlu de ajutor social, in conditiile art. 21 din lege se procedeaza dupa cum urmeaza:
a) daca beneficiarul primeste in continuare ajutor social, se vor face retineri esalonat din drepturile aferente lunilor urmatoare, dar nu mai mult de 1/3 din aceste drepturi;
b) daca beneficiarul nu mai primeste drepturi in perioada urmatoare constatarii debitului si titularul consimte, prin angajament scris, sa restituie suma incasata necuvenit, acesta va achita suma respectiva in contul agentiei teritoriale deschis la Trezoreria Statului sau la sediul acesteia prin casierie, in termenul prevazut de decizia de recuperare;
c) daca titularul dreptului nu consimte la restituirea sumei si nu exista posibilitatea recuperarii din alte drepturi, pe baza deciziei directorului executiv al agentiei teritoriale, care constituie titlu executoriu conform art. 21 alin. (3) din lege, debitul se transmite la organele de executare silita din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale, aceasta institutie urmand sa confirme preluarea in continuare a urmaririi debitului respectiv;
d) debitorii declarati insolvabili se scad din activul agentiei teritoriale si se trec intr-o evidenta speciala, cu respectarea procedurilor legale.
(2) In situatia in care beneficiarul ajutorului social este familia, iar titularul ajutorului social a decedat, recuperarea sumelor incasate necuvenit, cu titlu de ajutor social, in conditiile art. 21 din lege, se va face de la ceilalti membri ai familiei, in calitate de beneficiari ai dreptului, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor alin. (1), precum si ale art. 32, daca situatia de fapt impune schimbarea titularului si modificarea cuantumului ajutorului social.
(3) In situatia in care beneficiarul ajutorului social, persoana singura, a decedat, nu se mai procedeaza la recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de ajutor social.”
17. La art. 38, dupa alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu urmatorul cuprins:
“(2^1) In situatia in care se impune acordarea ajutorului de urgenta in situatii deosebite care afecteaza un numar mai mare de persoane, la efectuarea anchetei sociale se poate utiliza modelul prevazut in anexa nr. 16a.”
18. Anexele nr. 1, 2, 4 – 13 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 – 12 la prezenta hotarare.
19. Dupa anexa nr. 16 se introduce o noua anexa, anexa nr. 16a, al carei model este prevazut in anexa nr. 13 la prezenta hotarare.
ART. II
Anexele nr. 1 si 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 21 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezenta hotarare.
ART. III
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 920/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 678 din 23 septembrie 2011, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La art. 1 alin. (2), dupa lit. b) se introduce o noua litera, lit. b^1), cu urmatorul cuprins:
“b^1) ajutor pentru incalzirea locuintei cu energie electrica, denumit in continuare ajutor pentru energie electrica;”.
2. Art. 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 3
(1) Ajutoarele prevazute la art. 1 se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia, precum si bunurile mobile si imobile detinute.
(2) Pentru ajutoarele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a), formularele de cerere si declaratie pe propria raspundere sunt transmise de catre primarii furnizorilor, cu respectarea termenului prevazut la art. 15 alin. (1) din ordonanta de urgenta, iar pentru ajutoarele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. b), b^1) si c), formularele de cerere si declaratie sunt puse la dispozitia solicitantilor direct de catre primarii.
(3) Furnizorii prevazuti la alin. (2) transmit formularele titularilor de contract, si anume consumatorilor individuali si asociatiilor de proprietari/locatari, cu respectarea termenului prevazut la art. 15 alin. (2) din ordonanta de urgenta.
(4) Formularul de cerere si declaratie pe propria raspundere va fi pus la dispozitia solicitantilor si in format electronic, pe site-urile primariilor, al Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala, precum si pe site-urile agentiilor judetene pentru plati si inspectie sociala, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii teritoriale.
(5) Formularul de cerere si declaratie pe propria raspundere se completeaza potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.”
3. Art. 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 4
Familiile si persoanele singure care indeplinesc conditiile pentru acordarea ajutoarelor prevazute la art. 1 depun individual sau prin asociatiile de proprietari/locatari cererile si declaratiile pe propria raspundere la primaria comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti in a carei/carui raza teritoriala se afla locuinta de domiciliu sau de resedinta, cu respectarea termenului prevazut la art. 16 din ordonanta de urgenta.”
4. Art. 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 5
(1) Ajutoarele prevazute la art. 1 se acorda in functie de veniturile nete medii lunare pe membru de familie, respectiv ale persoanei singure, in limitele, procentele si cuantumurile stabilite la art. 8, 9, 10 si 11 din ordonanta de urgenta.
(2) La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie si, dupa caz, al persoanei singure se iau in calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia in luna anterioara lunii in care se solicita dreptul, potrivit prevederilor art. 18 din ordonanta de urgenta. In situatia in care veniturile realizate de membrii familiei sau de persoana singura sunt anuale sau periodice, pentru stabilirea venitului net lunar se calculeaza media lunara a acestora in raport cu perioada pentru care au fost acordate.
(3) In cererea si declaratia pe propria raspundere solicitantul ajutorului prevazut la art. 1 are obligatia de a mentiona bunurile aflate in proprietate, inchiriere, concesiune, comodat sau alta forma de detinere, cuprinse in lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei. Persoanele care solicita ajutorul pentru energie termica au obligatia de a completa numarul de camere ale locuintei.
(4) Lista mentionata la alin. (3) este prevazuta in anexa nr. 4 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Pentru informarea solicitantilor, lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei, prevazuta la alin. (4), se afiseaza intr-un loc vizibil la sediul consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, al sectorului municipiului Bucuresti.”
5. La art. 6, alin. (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(1) Pe baza datelor cuprinse in cererea si declaratia pe propria raspundere, a actelor doveditoare, precum si a informatiilor sau, dupa caz, a documentelor obtinute potrivit art. 14 alin. (5) din ordonanta de urgenta, primarul stabileste dreptul la ajutoarele prevazute la art. 1, prin dispozitie scrisa. Dispozitia se emite o singura data, pentru toata perioada sezonului rece.”
6. La art. 6, dupa alin. (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1) – (1^3), cu urmatorul cuprins:
“(1^1) In cazul stabilirii dreptului la ajutorul pentru energie electrica, primarul dispune, in mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale la domiciliul sau resedinta titularului ajutorului, pentru verificarea sistemului de incalzire utilizat.
(1^2) Ancheta sociala se realizeaza de catre serviciul public de asistenta sociala definit la art. 113 din Legea asistentei sociale nr. 292/2011, cu respectarea termenului prevazut la art. 14 alin. (7) din ordonanta de urgenta. Modelul anchetei sociale este cel prevazut in anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(1^3) In cazul beneficiarilor de ajutor social si/sau alocatie pentru sustinerea familiei, care solicita ajutorul pentru energie electrica, ancheta sociala se efectueaza numai in situatia in care au trecut mai mult de 3 luni de la ultima actualizare a informatiilor potrivit art. 14^1 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv art. 24 si 25 din Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile ulterioare.”
7. La art. 6 alin. (2), dupa lit. b) se introduce o noua litera, lit. b^1), cu urmatorul cuprins:
“b^1) pentru ajutorul pentru energie electrica: numele si prenumele titularului, codul numeric personal, adresa locuintei pentru care se solicita dreptul, cuantumul maxim al ajutorului calculat in functie de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, inclusiv cel acordat din bugetul local, in conditiile art. 10 alin. (1) si (2) din ordonanta de urgenta, si perioada de acordare a acestuia;”.
8. Art. 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 8
(1) In aplicarea prevederilor art. 17 alin. (3) din ordonanta de urgenta, primarii au obligatia de a transmite furnizorilor, asociatiilor de proprietari/locatari si agentiilor teritoriale situatii centralizatoare cuprinzand in mod obligatoriu titularii ajutoarelor prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a), b) si c), numarul dispozitiei prin care s-a stabilit dreptul, venitul net lunar pe membru de familie si valoarea ajutorului calculata in conditiile art. 8, 9 si 11 din ordonanta de urgenta, precum si codul furnizorului, respectiv al clientului, in scris si in format electronic, intocmite potrivit modelelor prevazute in anexele nr. 1a, 1b si 1c. Situatiile centralizatoare se transmit lunar, actualizate cu beneficiarii care indeplinesc conditiile de acordare a ajutorului social pe parcursul sezonului rece.
(2) In aplicarea prevederilor art. 17 alin. (3^1) din ordonanta de urgenta, primarii au obligatia de a transmite furnizorilor de energie electrica si agentiilor teritoriale situatia centralizatoare cuprinzand in mod obligatoriu titularii ajutorului prevazut la art. 1 alin. (2) lit. b^1), numarul dispozitiei prin care s-a stabilit dreptul, venitul net lunar pe membru de familie si valoarea ajutorului calculata in conditiile art. 10 din ordonanta de urgenta, precum si codul furnizorului, respectiv al clientului, in scris si in format electronic, intocmite potrivit modelului prevazute in anexa nr. 1d. Situatia centralizatoare se transmite lunar, actualizata cu beneficiarii care indeplinesc conditiile de acordare a ajutorului social pe parcursul sezonului rece.”
9. La art. 9, alin. (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(1) Autoritatile administratiei publice locale, in baza art. 8 alin. (8), art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (2) si art. 11 alin. (3) din ordonanta de urgenta, pot aproba din bugetele proprii ajutoare dupa cum urmeaza:
a) prin majorari ale gradului de compensare in acelasi procent pentru toti beneficiarii de ajutor pentru energie termica ce se regasesc in aceeasi transa de venituri;
b) prin majorari ale ajutorului pentru gaze naturale, energie electrica si combustibili solizi sau petrolieri cu acelasi cuantum pentru toti beneficiarii care se regasesc in aceeasi transa de venituri;
c) prin acordarea de ajutoare pentru familiile si persoanele singure cu venituri care depasesc transele de venituri prevazute de ordonanta de urgenta.”
10. La art. 13 alin. (4), sintagma “anexa nr. 6” se inlocuieste cu sintagma “anexa nr. 2”.
11. La art. 14 alin. (5), sintagma “anexa nr. 7” se inlocuieste cu sintagma “anexa nr. 3”.
12. La art. 16 alin. (2), sintagma “anexa nr. 8” se inlocuieste cu sintagma “anexa nr. 4”.
13. La art. 19 alin. (3), sintagma “anexa nr. 9” se inlocuieste cu sintagma “anexa nr. 5”.
14. La art. 20 alin. (3), sintagma “anexa nr. 10” se inlocuieste cu sintagma “anexa nr. 6”.
15. La art. 21, alin. (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Pe baza facturilor prevazute la alin. (1), furnizorul de gaze naturale intocmeste borderoul centralizator cuprinzand beneficiarii ajutorului pentru gaze naturale si cuantumul efectiv al acestuia, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 7.”
16. Dupa art. 22 se introduce o noua sectiune, sectiunea a 2^1-a “Ajutorul pentru energie electrica”, alcatuita din articolele 22^1 – 22^4, cu urmatorul cuprins:

“SECTIUNEA a 2^1-a
Ajutorul pentru energie electrica

ART. 22^1
In aplicarea prevederilor art. 17 alin. (3^1) din ordonanta de urgenta, primarii au obligatia de a transmite furnizorilor si agentiilor teritoriale situatia centralizatoare privind beneficiarii, venitul net lunar pe membru de familie si cuantumul ajutoarelor pentru energie electrica stabilit in conditiile art. 10 din ordonanta de urgenta.
ART. 22^2
(1) Pe baza consumului efectiv inregistrat de consumatorii vulnerabili individuali, furnizorul stabileste cuantumul ajutorului efectiv, dupa cum urmeaza:
a) la nivelul cuantumului ajutorului stabilit prin dispozitie a primarului, daca valoarea consumului este mai mare sau egala cu acest nivel;
b) la valoarea consumului, daca acesta este mai mic decat cuantumul ajutorului stabilit prin dispozitie a primarului.
(2) In situatia in care modalitatea de facturare practicata de catre furnizorul de energie electrica conduce la emiterea a mai mult de 5 facturi pentru perioada sezonului rece, cuantumul ajutorului efectiv stabilit potrivit prevederilor alin. (1), insumat pe aceasta perioada, nu poate depasi cuantumul insumat al ajutorului pentru energie electrica stabilit prin dispozitia primarului pentru aceeasi perioada.
ART. 22^3
(1) Furnizorii de energie electrica transmit consumatorilor vulnerabili individuali, titulari de contracte individuale, factura reprezentand consumul de energie electrica, cu respectarea prevederilor art. 23 alin. (3) si (4) din ordonanta de urgenta, in care se evidentiaza ajutorul pentru energie electrica calculat in conditiile art. 22^2 alin. (1) si (2).
(2) Pe baza facturilor prevazute la alin. (1), furnizorul de energie electrica intocmeste borderoul centralizator cuprinzand beneficiarii ajutorului pentru energie electrica si cuantumul efectiv al acestuia, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 8.
ART. 22^4
(1) Borderoul centralizator prevazut la art. 22^3 alin. (2) reprezinta document de plata, se intocmeste de furnizor in 3 exemplare si se transmite primarilor pentru certificare.
(2) In termen de 5 zile de la primire, primarii certifica si transmit un exemplar agentiilor teritoriale, pe baza caruia acestea achita la furnizori sumele reprezentand ajutoarele pentru energie electrica. Unul dintre celelalte doua exemplare certificate ramane la primar, iar celalalt se remite furnizorului.”
17. La art. 26, alin. (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(1) Agentiile teritoriale, pe baza situatiei centralizatoare prevazute la art. 24 alin. (2), respectiv a borderourilor prevazute la art. 16 alin. (2), art. 21 alin. (2) si art. 22^3 alin. (2), solicita Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala creditele bugetare corespunzatoare ajutoarelor prevazute la art. 1 alin. (2) suportate din bugetul de stat, conform art. 8 alin. (2) – (5), art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) si art. 11 alin. (1) din ordonanta de urgenta.”
18. La art. 26 alin. (4), lit. a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) in conturile de tip angajament scris in pastrarea unui tert, escrow, deschise de catre producatorii si distribuitorii de energie termica, gaze naturale sau energie electrica;”.
19. La art. 27, sintagma “anexele nr. 12 – 20” se inlocuieste cu sintagma “anexele nr. 9 si 10”.
20. Art. 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 29
(1) Pentru recuperarea sumelor incasate necuvenit, cu titlu de ajutor pentru incalzire, in conditiile art. 30 alin. (4) din ordonanta de urgenta, se procedeaza dupa cum urmeaza:
a) daca beneficiarul primeste in continuare ajutor pentru incalzire, se vor face retineri esalonat din drepturile aferente lunilor urmatoare;
b) daca beneficiarul nu mai primeste drepturi in perioada urmatoare constatarii debitului si titularul consimte, prin angajament scris, sa restituie suma incasata necuvenit, acesta va achita suma respectiva la primarie, in termenul prevazut de dispozitia de recuperare;
c) daca titularul dreptului nu consimte la restituirea sumei si nu exista posibilitatea recuperarii din alte drepturi, se transmite instiintare la organele de executare silita din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale, care vor confirma preluarea in continuare a urmaririi debitului respectiv;
d) sumele cu titlu de ajutor pentru incalzire diminuate in conditiile lit. a) nu se mai solicita agentiilor teritoriale pentru decontare;
e) sumele incasate in conditiile lit. b) se vireaza agentiilor teritoriale.
(2) In situatia in care beneficiarul este familia, iar titularul a decedat, recuperarea sumelor incasate necuvenit, cu titlu de ajutor, se va face de la ceilalti membri ai familiei.
(3) In situatia in care beneficiarul, persoana singura, a decedat, nu se mai procedeaza la recuperarea sumelor incasate necuvenit.”
21. Art. 30 se abroga.
22. La art. 33 alin. (2) , sintagma “anexa nr. 23” se inlocuieste cu sintagma “anexa nr. 11”.
23. Art. 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 34
Anexele nr. 1a – 1d si 2 – 11 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.”
24. Anexele nr. 1 – 23 se abroga si se inlocuiesc cu anexele nr. 1a – 1d si 2 – 11, al caror model este prevazut in anexele nr. 14 – 27 la prezenta hotarare.
ART. IV
(1) Pentru drepturile de ajutor social acordat in baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de alocatie pentru sustinerea familiei acordate in baza Legii nr. 277/2010, republicata, cu modificarile ulterioare, stabilite anterior intrarii in vigoare a prezentei hotarari, primarii au obligatia sa reevalueze indeplinirea conditiilor de acordare, precum si cuantumul dreptului, conform anexei nr. 3 la prezenta hotarare, pana cel tarziu la 31 martie 2014, cu exceptia situatiei in care, in aceasta perioada, titularii acestor drepturi solicita acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, aprobata prin Legea nr. 92/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, caz in care, odata cu stabilirea acestui drept, se reevalueaza si drepturile de ajutor social, respectiv de alocatie pentru sustinerea familiei.
(2) Modificarile, suspendarile, incetarile drepturilor mentionate la alin. (2) se stabilesc prin dispozitie a primarului care se comunica agentiilor pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti conform procedurilor si in termenele prevazute de lege pentru aceste drepturi.
(3) In situatia in care formularul cuprinzand cererea si declaratia pe propria raspundere in vederea solicitarii ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat, gaze naturale sau lemne, carbuni, combustibili petrolieri a fost completat potrivit modelului aprobat in anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 920/2011, cu modificarile ulterioare, inainte de modificarile aduse prin prezenta hotarare, ajutorul se va acorda pe baza acestui formular, sub rezerva stabilirii dreptului conform modificarilor si completarilor aduse prin prezenta hotarare, Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 920/2011, cu modificarile ulterioare.
ART. V
(1) Protocolul prevazut la art. 18 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se incheie in termen de maximum 10 zile de la publicarea prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) O copie a protocolului va fi transmisa agentiilor judetene pentru plati si inspectie sociala, respectiv a municipiului Bucuresti.
ART. VI
(1) Hotararea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 76 din 28 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
(2) Hotararea Guvernului nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 678 din 23 septembrie 2011, cu modificarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close