Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA

In M. Of. nr. 658 din 25 octombrie 2013 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, prevazuta in anexa nr. 1.
ART. 2
Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:
a) Notificare privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA, prevazuta in anexa nr. 2;
b) Decizie privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA, prevazuta in anexa nr. 3;
c) Decizie privind anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA, prevazuta in anexa nr. 4;
d) Decizie pentru indreptarea erorilor privind inregistrarea in scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA, prevazuta in anexa nr. 5.
ART. 3
Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de arhivare a formularelor mentionate la art. 2 sunt prevazute in anexa nr. 6.
ART. 4
Inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA a unei persoane impozabile se considera valabila incepand cu:
a) data reactivarii contribuabilului prin decizie a organului fiscal competent, in cazul contribuabililor declarati inactivi conform prevederilor art. 78^1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) data inregistrarii in registrul comertului a mentiunii privind reluarea activitatii, in cazul contribuabililor intrati in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului;
c) data comunicarii deciziei privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA, pentru alte situatii decat cele prevazute la lit. a) si b).
ART. 5
Anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA a contribuabililor se efectueaza:
a) de la data declararii ca inactivi, in conditiile legii;
b) de la data inscrierii mentiunii privind inactivitatea temporara in registrul comertului;
c) de la data comunicarii deciziei de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA de catre organul fiscal, in situatia in care asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se dispune anularea inregistrarii persoanei in scopuri de TVA numai in situatia in care asociatii majoritari sau, dupa caz, asociatul unic au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) din prima zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit termenul de depunere a celui de-al saselea decont de taxa, in situatia in care persoana impozabila care are perioada fiscala luna calendaristica nu a depus niciun decont de taxa pentru 6 luni consecutive, si, respectiv, din prima zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit termenul de depunere a celui de-al doilea decont de taxa, in situatia in care persoana impozabila care are perioada fiscala trimestrul calendaristic nu a depus niciun decont de taxa pentru doua trimestre calendaristice consecutive;
e) din prima zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit termenul de depunere a celui de-al saselea decont de taxa, in situatia persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica, si, respectiv, din prima zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit termenul de depunere a celui de-al doilea decont de taxa, in situatia persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic, daca in deconturile de taxa depuse pentru 6 luni consecutive, respectiv pentru doua trimestre calendaristice nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii realizate in cursul acestor perioade de raportare.
ART. 6
(1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la titlul VI “Taxa pe valoarea adaugata” al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezinta trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Referirile la Codul de procedura fiscala reprezinta trimiteri la Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 7
Anexele nr. 1 – 6 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 8
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 9
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscalCu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 356 din 25 mai 2012, cu modificarile ulterioare.
ART. 10
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei si Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale regionale ale finantelor publice si unitatile fiscale subordonate acestora vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

ANEXA 1

PROCEDURA
de modificare, din oficiu, a vectorului fiscalCu privire la TVA

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

1. Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscalCu privire la TVA se aplica de catre compartimentul cu atributii in domeniul inregistrarii fiscale, denumit in continuare compartiment de specialitate, din cadrul organului fiscal competent.
2. Organul fiscal competent este organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal persoana impozabila ori in evidenta caruia aceasta se afla inregistrata ca platitor de impozite si taxe sau organul fiscal stabilit potrivit art. 36 alin. (3) din Codul de procedura fiscala, pentru persoanele impozabile care nu sunt stabilite in Romania conform art. 125^1 alin. (2) din Codul fiscal, dupa caz.
3. In sensul prezentei proceduri, prin conducatorul unitatii fiscale se intelege, dupa caz:
a) directorul general al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili;
b) seful administratiei judetene a finantelor publice;
c) seful administratiei sectorului a finantelor publice, din municipiul Bucuresti;
d) seful serviciului fiscal municipal;
e) seful serviciului fiscal orasenesc;
f) seful biroului fiscal comunal;
g) seful administratiei fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul Directiei generale regionale a finantelor publice Bucuresti;
h) seful administratiei fiscale pentru contribuabili nerezidenti din cadrul Directiei generale regionale a finantelor publice Bucuresti.
4. In sensul prezentei proceduri, prin conducatorul adjunct al unitatii fiscale se intelege, dupa caz:
a) directorul general adjunct coordonator al activitatii de administrare a veniturilor statului din cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili;
b) seful administratiei adjunct – colectare sau seful administratiei adjunct – colectare contribuabili mijlocii din cadrul administratiei judetene a finantelor publice, dupa caz;
c) seful administratiei adjunct – colectare din cadrul administratiei sectorului a finantelor publice, din municipiul Bucuresti;
d) seful administratiei adjunct – colectare din cadrul administratiei fiscale pentru contribuabili mijlocii de la Directia generala regionala a finantelor publice Bucuresti.
5. In sensul prezentei proceduri, persoana impozabila este cea definita la art. 127 din Codul fiscal.
6. Prezenta procedura se aplica in urmatoarele situatii:
a) pentru inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, din oficiu, potrivit art. 153 alin. (8) sau art. 153^1 alin. (4) din Codul fiscal, a persoanelor impozabile care sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, in conformitate cu prevederile art. 153 alin. (1) lit. b), alin. (2), (4) sau (5) ori ale art. 153^1 alin. (1), dupa caz, din Codul fiscal si care nu solicita inregistrarea;
b) pentru inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, din oficiu, potrivit dispozitiilor art. 153 alin. (9^1) lit. a) din Codul fiscal, a persoanelor impozabile, daca au incetat situatiile care au condus la anularea inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, pentru situatiile prevazute la art. 153 alin. (9) lit. a) si b) din Codul fiscal;
c) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. a) sau art. 153^1 alin. (11), dupa caz, din Codul fiscal, a inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a persoanelor impozabile declarate inactive potrivit dispozitiilor art. 78^1 din Codul de procedura fiscala;
d) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. b) sau art. 153^1 alin. (11), dupa caz, din Codul fiscal, a inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a persoanelor impozabile aflate in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului;
e) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. c) din Codul fiscal, a inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, in cazul in care asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se dispune anularea inregistrarii persoanei in scopuri de TVA numai in situatia in care asociatii majoritari sau, dupa caz, asociatul unic au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. d) din Codul fiscal, a inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este luna si care nu au depus niciun decont de taxa pentru 6 luni consecutive, precum si a persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au depus niciun decont de taxa pentru doua trimestre calendaristice consecutive;
g) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. e) din Codul fiscal, a inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, daca in deconturile de taxa depuse pentru 6 luni consecutive, in cazul persoanelor care au ca perioada fiscala luna calendaristica, sau pentru doua trimestre calendaristice consecutive, in cazul persoanelor impozabile care au ca perioada fiscala trimestrul calendaristic, nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii realizate in cursul acestor perioade de raportare;
h) pentru anularea inregistrarii, pentru achizitii intracomunitare, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, conform art. 153^1 din Codul fiscal, cand persoana respectiva se inregistreaza in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, conform art. 153 din Codul fiscal;
i) pentru anularea inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a persoanei care nu era obligata sa solicite inregistrarea sau nu avea dreptul sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal.
7. Dupa inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA, in situatiile prevazute la pct. 6 lit. a) si b), compartimentul de specialitate procedeaza la inscrierea persoanei impozabile in Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, si in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, conform art. 156^3 alin. (13) din Codul fiscal.
8. Dupa anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA in situatiile prevazute la pct. 6 lit. c) – g) si i), compartimentul de specialitate procedeaza la inscrierea persoanei impozabile in Registrul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, a fost anulata si aplica, potrivit reglementarilor legale in vigoare, procedura de radiere, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari si/sau din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, in cazul persoanelor impozabile care figureaza in aceste registre la data anularii inregistrarii in scopuri de TVA.

CAPITOLUL II
Inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA a persoanelor impozabile

SECTIUNEA 1
Inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA a persoanelor impozabile obligate sa se inregistreze in scopuri de taxa pe valoarea adaugata si care nu solicita inregistrarea

1. Cand se constata ca o persoana impozabila indeplineste conditiile pentru inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, in conformitate cu prevederile art. 153 alin. (1) lit. b), alin. (2), (4) sau (5) ori art. 153^1 alin. (1), dupa caz, din Codul fiscal, si nu a solicitat inregistrarea, organul fiscal notifica respectiva persoana in vederea inregistrarii in scopuri de TVA.
2. Prin exceptie, organul fiscal nu notifica persoana impozabila in situatia in care constatarea a fost efectuata de organele cu atributii de inspectie fiscala, cu respectarea dispozitiilor pct. 62 alin. (2) lit. a) din normele metodologice. In aceasta situatie, decizia privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA, prevazuta la pct. 8, se emite pe baza deciziei de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare si/sau a raportului de inspectie fiscala care cuprind constatari privind neindeplinirea obligatiei de inregistrare in scopuri de TVA.
3. Notificarea se intocmeste de compartimentul de specialitate in doua exemplare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2 la ordin, din care un exemplar se comunica contribuabilului in conditiile prevazute de art. 44 din Codul de procedura fiscala, iar al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al acestuia.
4. Daca in urma notificarii contribuabilul se prezinta, in termen de 15 zile, si depune declaratia de mentiuni in vederea inregistrarii in scopuri de TVA sau declaratia de inregistrare potrivit art. 153^1 din Codul fiscal, dupa caz, organul fiscal competent prelucreaza declaratia si procedeaza la inregistrarea in scopuri de TVA, conform prevederilor legale in vigoare.
5. In situatia prevazuta la pct. 4, compartimentul de specialitate emite certificatul de inregistrare in scopuri de TVA, inregistrarea in scopuri de TVA fiind valabila incepand cu data prevazuta la pct. 66 alin. (1) lit. a) sau c) ori la pct. 67 alin. (2) din normele metodologice, dupa caz.
6. Daca declaratia de mentiuni sau declaratia de inregistrare potrivit art. 153^1 din Codul fiscal, dupa caz, se depune dupa inceperea procedurii de inregistrare din oficiu, procedura se sisteaza prin referat motivat, inregistrarea in scopuri de TVA efectuandu-se in baza declaratiei de mentiuni a contribuabilului.
7. In cazul in care contribuabilul prezinta organului fiscal competent documente din care rezulta ca nu are obligatia de a solicita inregistrarea in scopuri de TVA, compartimentul de specialitate analizeaza documentatia depusa si intocmeste un referat prin care propune sistarea procedurii de inregistrare, din oficiu, a contribuabilului. Referatul se aproba de conducatorul unitatii fiscale. Sistarea procedurii de inregistrare, din oficiu, se aduce, de indata, la cunostinta contribuabilului.
8. In cazul in care contribuabilul nu se prezinta in urma notificarii, compartimentul cu atributii in domeniul inregistrarii fiscale, in baza datelor detinute, intocmeste urmatoarele documente:
a) referatul prin care propune inregistrarea in scopuri de TVA a contribuabilului respectiv, potrivit modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta procedura;
b) proiectul deciziei privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA, avand bifata casuta corespunzatoare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3 la ordin.
9. Referatul si decizia se verifica si se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si de conducatorul adjunct al unitatii fiscale, in situatia in care in structura unitatii fiscale este aprobat postul de conducator adjunct. Referatul si decizia se inainteaza, impreuna cu documentatia pe baza careia au fost intocmite, spre aprobare, conducatorului unitatii fiscale.
10. Decizia se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se comunica contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedura fiscala, iar al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.
11. Impotriva deciziei privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA se poate formula contestatie la organul fiscal emitent, in conformitate cu dispozitiile art. 209 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, potrivit art. 207 alin. (1) din acelasi act normativ.
12. Data inregistrarii, din oficiu, in scopuri de TVA este data comunicarii deciziei privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA.
13. Dupa comunicarea deciziei, compartimentul cu atributii in domeniul inregistrarii fiscale emite certificatul de inregistrare in scopuri de TVA, pe care il comunica persoanei impozabile potrivit art. 44 din Codul de procedura fiscala.
14. Odata cu inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA, se aplica si sanctiunile pentru nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiilor de inregistrare fiscala sau de mentiuni, prevazute de art. 219 din Codul de procedura fiscala.
15. Compartimentul de specialitate transmite, lunar, compartimentului cu atributii in domeniul inspectiei fiscale datele de identificare ale persoanei impozabile inregistrate, din oficiu, in scopuri de TVA, pentru cuprinderea in programul de inspectie fiscala. Nu se transmit datele de identificare ale persoanelor impozabile pentru care sunt aplicabile dispozitiile pct. 2.

SECTIUNEA a 2-a
Inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, din oficiu, a persoanelor impozabile, potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. a) din Codul fiscal

1. Potrivit dispozitiilor art. 153 alin. (9^1) lit. a) din Codul fiscal, organul fiscal inregistreaza in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, din oficiu, persoanele impozabile, daca au incetat situatiile care au condus la anularea inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 153 alin. (9) lit. a) sau b) din Codul fiscal, dupa caz, respectiv daca persoanele impozabile declarate inactive fiscal au fost reactivate sau daca persoanele impozabile au inscris in registrul comertului mentiuni privind incetarea suspendarii temporare a activitatii.
2. Pentru persoanele impozabile declarate inactive fiscal care se reactiveaza, compartimentul de specialitate intocmeste, pe baza proiectului deciziei de reactivare a persoanei impozabile emise potrivit procedurii aplicabile in materie, urmatoarele documente:
a) referatul prin care propune inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile care se reactiveaza, potrivit modelului prevazut in anexa;
b) proiectul deciziei privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA, avand bifata casuta corespunzatoare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3 la ordin.
3. Pentru persoanele impozabile care si-au inscris in registrul comertului mentiuni privind incetarea suspendarii temporare a activitatii, compartimentul de specialitate intocmeste, la data primirii informatiilor de la oficiul registrului comertului privind inscrierea in registrul comertului a mentiunii privind incetarea situatiei de inactivitate temporara, documentele prevazute la pct. 2.
4. Referatul si decizia prevazute la pct. 2 se verifica si se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si de conducatorul adjunct al unitatii fiscale, in situatia in care in structura unitatii fiscale este aprobat postul de conducator adjunct. Referatul si decizia se inainteaza, impreuna cu documentatia pe baza careia au fost intocmite, spre aprobare, conducatorului unitatii fiscale.
5. Decizia se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se comunica contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedura fiscala, iar al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.
6. Pentru persoanele impozabile declarate inactive fiscal care se reactiveaza, data inregistrarii, din oficiu, in scopuri de TVA este data reactivarii, respectiv data comunicarii deciziei de reactivare, potrivit procedurii aplicabile in materie.
7. Pentru persoanele impozabile care si-au inscris in registrul comertului mentiuni privind incetarea suspendarii temporare a activitatii, data inregistrarii, din oficiu, in scopuri de TVA este data reluarii activitatii din mentiunea inscrisa la registrul comertului.
8. Dispozitiile pct. 11 si 13 din sectiunea 1 se aplica in mod corespunzator.

CAPITOLUL III
Anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA

SECTIUNEA 1
Anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care au fost declarate inactive potrivit dispozitiilor art. 781 din Codul de procedura fiscala
1. Organele fiscale anuleaza, din oficiu, in temeiul dispozitiilor art. 153 alin. (9) lit. a) sau art. 153^1 alin. (11), dupa caz, din Codul fiscal, inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile care au fost declarate inactive potrivit dispozitiilor art. 78^1 din Codul de procedura fiscala.
2. Dupa comunicarea deciziei de declarare in inactivitate, potrivit procedurii aplicabile in materie, compartimentul de specialitate intocmeste urmatoarele documente:
a) referatul prin care propune anularea inregistrarii in scopuri de TVA, potrivit modelului prevazut in anexa;
b) proiectul deciziei privind anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA, avand bifata casuta corespunzatoare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4 la ordin.
3. Referatul si decizia se verifica si se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si de conducatorul adjunct al unitatii fiscale, in situatia in care in structura unitatii fiscale este aprobat postul de conducator adjunct. Referatul si decizia se inainteaza, impreuna cu o copie a deciziei de declarare in inactivitate, spre aprobare, conducatorului unitatii fiscale.
4. Data anularii, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA este data declararii ca inactiva a persoanei impozabile, respectiv data comunicarii deciziei de declarare in inactivitate, potrivit procedurii aplicabile in materie. Cu aceeasi data se anuleaza si certificatul de inregistrare in scopuri de TVA.
5. Decizia privind anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se comunica contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedura fiscala, iar al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.
6. Impotriva deciziei privind anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA, se poate formula contestatie la organul fiscal emitent, in conformitate cu dispozitiile art. 209 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, potrivit art. 207 alin. (1) din acelasi act normativ.
7. In cazul contribuabililor declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale si pentru care s-a emis decizia de anulare a deciziei de declarare in inactivitate, compartimentul de specialitate intocmeste un referat prin care propune desfiintarea actelor emise ca urmare a declararii inactivitati fiscale si anularea scoaterii din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA.
8. Dupa aprobarea referatului de catre conducatorul unitatii fiscale, compartimentul de specialitate desfiinteaza actele intocmite ca urmare a declararii inactivitati fiscale si anuleaza scoaterea din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, contribuabilul pastrandu-si calitatea de persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA, inclusiv pe perioada cuprinsa intre data comunicarii deciziei de declarare in inactivitate si data comunicarii deciziei de anulare a acesteia.
9. Compartimentul de specialitate emite un nou certificat de inregistrare in scopuri de TVA, in care se mentine data initiala a inregistrarii in scopuri de TVA din certificatul anterior. Certificatul astfel emis se comunica persoanei impozabile potrivit art. 44 din Codul de procedura fiscala.

SECTIUNEA a 2-a
Anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, aflate in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului

1. In vederea anularii inregistrarii in scopuri de TVA, potrivit dispozitiilor art. 153 alin. (9) lit. b) sau art. 153^1 alin. (11) din Codul fiscal, dupa caz, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal selecteaza, pe baza informatiilor transmise de Oficiul National al Registrului Comertului, persoanele impozabile din sfera de administrare, inregistrate in scopuri de TVA, pentru care a fost inscrisa in registrul comertului mentiunea privind inactivitatea temporara.
2. Compartimentul de specialitate din cadrul fiecarui organ fiscal competent intocmeste pentru fiecare persoana selectata potrivit pct. 1 urmatoarele documente:
a) referatul prin care propune anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA si anularea certificatului de inregistrare in scopuri de TVA, potrivit modelului prevazut in anexa;
b) proiectul deciziei privind anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA, avand bifata casuta corespunzatoare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4 la ordin.
3. Documentele prevazute la pct. 2 se verifica si se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si de conducatorul adjunct al unitatii fiscale, in situatia in care in structura unitatii fiscale este aprobat postul de conducator adjunct. Referatul si decizia se inainteaza, spre aprobare, conducatorului unitatii fiscale.
4. Data anularii, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA este data inscrierii in registrul comertului a mentiunii privind inactivitatea temporara. Cu aceeasi data se anuleaza si certificatul de inregistrare in scopuri de TVA.
5. Dispozitiile pct. 5 si 6 din sectiunea 1 se aplica in mod corespunzator.

SECTIUNEA a 3-a
Anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, in cazul in care asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au fapte inscrise in cazierul fiscal

1. Organele fiscale anuleaza, din oficiu, in temeiul dispozitiilor art. 153 alin. (9) lit. c) din Codul fiscal, inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile, in cazul in care asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se dispune anularea inregistrarii persoanei in scopuri de TVA numai in situatia in care asociatii majoritari sau, dupa caz, asociatul unic au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Compartimentul de specialitate anuleaza inregistrarea in scopuri de TVA, in conditiile prezentei sectiuni, daca persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal aflate in administrarea organului fiscal sau asociatii/administratorii acestora, indiferent de domiciliul fiscal al acestora, au inscrise in cazierul fiscal:
a) infractiuni de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal; si/sau
b) atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilita prin decizie a organului fiscal competent ramasa definitiva in sistemul cailor administrative de atac sau prin hotarare judecatoreasca, dupa caz.
3. In acest sens, lunar pana pe data de 10 a fiecarei luni, compartimentul de specialitate selecteaza cu ajutorul aplicatiei informatice:
a) persoanele inregistrate in scopuri de TVA care au inscrise in cazierul fiscal fapte de natura celor prevazute la pct. 2;
b) contribuabilii care au inscrise in cazierul fiscal fapte de natura celor prevazute la pct. 2 si care au calitatea de asociati/administratori ai persoanei impozabile. In cazul societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si inregistrate in scopuri de TVA se selecteaza administratorii si asociatii majoritari sau, dupa caz, asociatul unic care au inscrise in cazierul fiscal fapte de natura celor prevazute la pct. 2.
4. Dupa identificarea persoanelor inregistrate in scopuri de TVA care au fapte de natura celor prevazute la pct. 2 inscrise in cazierul fiscal sau ai caror asociati/administratori au astfel de fapte inscrise in cazierul fiscal, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal intocmeste urmatoarele documente:
a) referatul prin care propune, pentru persoana impozabila, anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA si anularea certificatului de inregistrare in scopuri de TVA, potrivit modelului prevazut in anexa;
b) proiectul deciziei privind anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA, avand bifata casuta corespunzatoare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4 la ordin.
5. Pentru societatile comerciale care indeplinesc conditia de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, datorita faptului ca asociatii majoritari sau, dupa caz, asociatul unic ori administratorii au fapte inscrise in cazierul fiscal, compartimentul de specialitate verifica in Registrul comertului electronic (RECOM) daca asociatii majoritari sau, dupa caz, asociatul unic ori administratorii detin aceasta calitate la data aplicarii procedurii. Documentele prevazute la pct. 4 se intocmesc dupa verificarea mentinerii conditiilor de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA. Documentele se verifica si se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si de conducatorul adjunct al unitatii fiscale, in situatia in care in structura unitatii fiscale este aprobat postul de conducator adjunct. Referatul si decizia se inainteaza spre aprobare conducatorului unitatii fiscale.
6. Data anularii, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA este data comunicarii deciziei privind anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA, in conditiile prevazute de art. 44 din Codul de procedura fiscala. Cu aceeasi data se anuleaza si certificatul de inregistrare in scopuri de TVA.
7. Dispozitiile pct. 5 si 6 din sectiunea 1 se aplica in mod corespunzator.

SECTIUNEA a 4-a
Anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile care nu au depus niciun decont de taxa pentru 6 luni consecutive sau pentru doua trimestre calendaristice consecutive

1. Organele fiscale anuleaza, din oficiu, in temeiul art. 153 alin. (9) lit. d) din Codul fiscal, inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a persoanelor impozabile, altele decat cele declarate inactive sau aflate in inactivitate temporara inscrisa la registrul comertului, daca nu au depus niciun decont de taxa prevazut la art. 156^2 din Codul fiscal pentru 6 luni consecutive, in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica, si pentru doua trimestre calendaristice consecutive, in cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic.
2. Identificarea persoanelor impozabile care indeplinesc conditia de scoatere din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA se face in fiecare luna calendaristica, pana la sfarsitul lunii, dupa expirarea termenului de depunere a celui de-al saselea decont de taxa, in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica, sau a celui de-al doilea decont de taxa, in situatia persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic, dupa caz.
3. Pentru identificarea persoanelor impozabile care indeplinesc conditia de scoatere din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, compartimentul de specialitate selecteaza din aplicatia informatica persoanele inregistrate in scopuri de TVA care, pentru 6 luni consecutive sau doua trimestre calendaristice consecutive, nu au depus niciun decont – formular (300) “Decont de taxa pe valoarea adaugata” si intocmeste urmatoarele documente:
a) referatul, intocmit potrivit modelului prevazut in anexa, prin care propune, pentru toti contribuabilii selectati, anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA si anularea certificatelor de inregistrare in scopuri de TVA;
b) proiectele deciziilor privind anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4 la ordin, avand bifata casuta corespunzatoare pentru fiecare contribuabil selectat.
4. Documentele prevazute la pct. 3 se verifica si se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si de conducatorul adjunct al unitatii fiscale, in situatia in care in structura unitatii fiscale este aprobat postul de conducator adjunct. Referatul si decizia se inainteaza spre aprobare conducatorului unitatii fiscale.
5. Data anularii, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA este prima zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit termenul de depunere a celui de-al saselea decont de taxa, in situatia in care persoana impozabila care are perioada fiscala luna calendaristica nu a depus niciun decont de taxa pentru 6 luni consecutive.
6. Data anularii, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA este prima zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit termenul de depunere a celui de-al doilea decont de taxa, in situatia in care persoana impozabila care are perioada fiscala trimestrul calendaristic nu a depus niciun decont de taxa pentru doua trimestre calendaristice consecutive.
7. Incepand cu data prevazuta la pct. 5 sau 6, dupa caz, se anuleaza si certificatul de inregistrare in scopuri de TVA.
8. Dispozitiile pct. 5 si 6 din sectiunea 1 se aplica in mod corespunzator.

SECTIUNEA a 5-a
Anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, daca in deconturile de TVA depuse pentru 6 luni consecutive, respectiv pentru doua trimestre calendaristice consecutive nu au fost evidentiate operatiuni realizate in cursul perioadelor de raportare

1. Organele fiscale anuleaza, din oficiu, in temeiul art. 153 alin. (9) lit. e) din Codul fiscal, inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, daca in deconturile de taxa depuse pentru 6 luni consecutive, in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica, si pentru doua trimestre calendaristice consecutive, in cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic, nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii realizate in cursul acestor perioade de raportare.
2. Identificarea persoanelor impozabile care indeplinesc conditia de scoatere din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA se face in fiecare luna calendaristica, pana la sfarsitul lunii, dupa expirarea termenului de depunere a celui de-al saselea decont de taxa, in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica, sau a celui de-al doilea decont de taxa, in situatia persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic, dupa caz.
3. Pentru identificarea persoanelor impozabile care indeplinesc conditia de scoatere din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, compartimentul de specialitate selecteaza din aplicatia informatica persoanele inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza luna sau trimestrul ca perioade fiscale pentru TVA si care, in deconturile de TVA aferente celor 6 luni consecutive sau celor doua trimestre calendaristice consecutive, dupa caz, nu au evidentiat nicio achizitie de bunuri/servicii si nicio livrare de bunuri/prestare de servicii.
4. Compartimentul de specialitate intocmeste urmatoarele documente:
a) referatul, intocmit potrivit modelului prevazut in anexa, prin care propune, pentru toti contribuabilii selectati, anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA si anularea certificatelor de inregistrare in scopuri de TVA;
b) proiectele deciziilor privind anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4 la ordin, avand bifata casuta corespunzatoare pentru fiecare contribuabil selectat.
5. Documentele prevazute la pct. 4 se verifica si se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si de conducatorul adjunct al unitatii fiscale, in situatia in care in structura unitatii fiscale este aprobat postul de conducator adjunct. Referatul si decizia se inainteaza spre aprobare conducatorului unitatii fiscale.
6. Data anularii, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA este prima zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit termenul de depunere a celui de-al saselea decont de taxa, in situatia persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica, daca nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii realizate in cursul acestor perioade de raportare.
7. Data anularii, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA este prima zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit termenul de depunere a celui de-al doilea decont de taxa, in situatia persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic, daca nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii realizate in cursul acestor perioade de raportare.
8. Incepand cu data prevazuta la pct. 6 sau 7, dupa caz, se anuleaza si certificatul de inregistrare in scopuri de TVA.
9. Dispozitiile pct. 5 si 6 din sectiunea 1 se aplica in mod corespunzator.

SECTIUNEA a 6-a
Anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, in situatia in care persoana inregistrata conform art. 153^1 din Codul fiscal se inregistreaza in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, conform art. 153 din Codul fiscal

1. Organele fiscale anuleaza, din oficiu, in temeiul art. 153^1 alin. (9) lit. a) din Codul fiscal, inregistrarea in scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare, efectuata in conditiile art. 153^1 din Codul fiscal, a persoanelor impozabile care se inregistreaza in scopuri de TVA potrivit art. 153 din Codul fiscal.
2. Anularea din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare conform art. 153^1 din Codul fiscal se aplica, potrivit prezentei sectiuni, ori de cate ori persoana impozabila inregistrata potrivit art. 153^1 din Codul fiscal se inregistreaza in scopuri de TVA potrivit art. 153 din Codul fiscal sau organul fiscal inregistreaza, din oficiu, respectiva persoana impozabila in scopuri de TVA, in conditiile prevazute de art. 153 din Codul fiscal.
3. Pentru contribuabilii care au solicitat inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal sau pentru care s-a emis decizia privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, compartimentul de specialitate intocmeste urmatoarele documente:
a) referatul prin care propune anularea inregistrarii in scopuri de TVA efectuate conform art. 153^1 din Codul fiscal si anularea certificatelor de inregistrare in scopuri de TVA potrivit art. 153^1 din Codul fiscal, existente la dosarul fiscal, potrivit modelului prevazut in anexa;
b) proiectul deciziei de anulare, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA, avand bifata casuta corespunzatoare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4 la ordin.
4. Documentele prevazute la pct. 3 se verifica si se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si de conducatorul adjunct al unitatii fiscale, in situatia in care in structura unitatii fiscale este aprobat postul de conducator adjunct. Referatul si decizia se inainteaza, spre aprobare, conducatorului unitatii fiscale.
5. Dispozitiile pct. 5 si 6 din sectiunea 1 sunt aplicabile in mod corespunzator.
6. Dupa emiterea deciziei de anulare, compartimentul de specialitate opereaza in Registrul contribuabililor anularea din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare si anuleaza certificatele de inregistrare in scopuri de TVA emise potrivit art. 153^1 din Codul fiscal, existente la dosarul fiscal.
7. Data anularii din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare este data inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.

CAPITOLUL IV
Indreptarea erorilor privind inregistrarea in scopuri de TVA sau anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA

1. Cand se constata ca persoana impozabila a fost inregistrata in scopuri de TVA ca urmare a unei erori sau din eroare a fost anulata, din oficiu, inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile, compartimentul de specialitate intocmeste urmatoarele documente:
a) referatul prin care detaliaza situatia constatata si propune indreptarea erorii;
b) proiectul deciziei pentru indreptarea erorilor privind inregistrarea in scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA, prevazuta in anexa nr. 5 la ordin.
2. Documentele prevazute la pct. 1 se verifica si se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si de conducatorul adjunct al unitatii fiscale, in situatia in care in structura unitatii fiscale este aprobat postul de conducator adjunct. Referatul si decizia se inainteaza, spre aprobare, conducatorului unitatii fiscale.
3. Decizia pentru indreptarea erorilor privind inregistrarea in scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se comunica contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedura fiscala, iar al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.
4. Impotriva deciziei pentru indreptarea erorilor privind inregistrarea in scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA, se poate formula contestatie la organul fiscal emitent, in conformitate cu dispozitiile art. 209 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, potrivit art. 207 alin. (1) din acelasi act normativ.
5. Dupa emiterea deciziei pentru indreptarea erorilor privind inregistrarea in scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA, compartimentul de specialitate opereaza in Registrul contribuabililor efectele indreptarii erorii, dupa cum urmeaza:
a) in situatia in care se constata ca persoana impozabila a fost inregistrata in scopuri de TVA, conform art. 153, din eroare, aceasta inregistrare se anuleaza si codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit se radiaza, incepand cu data inscrisa in decizia de indreptare a erorii.
Pe perioada cuprinsa intre data inregistrarii si data anularii inregistrarii in scopuri de TVA sunt aplicabile prevederile art. 153 alin. (9^3) din Codul fiscal;
b) in cazul in care se constata ca persoanei impozabile i-a fost anulat, din oficiu, codul de inregistrare in scopuri de TVA, conform art. 153, din eroare, aceasta va fi inregistrata de organele fiscale competente. In aceasta situatie se emite un nou certificat de inregistrare in scopuri de TVA, in care se mentine data initiala a inregistrarii in scopuri de TVA din certificatul anterior. Certificatul astfel emis se comunica persoanei impozabile potrivit art. 44 din Codul de procedura fiscala.
Pe perioada cuprinsa intre data anularii si data inregistrarii in scopuri de TVA sunt aplicabile prevederile art. 153 alin. (9^4) din Codul fiscal.
6. In ipoteza in care, la data constatarii erorii, persoana impozabila inregistrata, din eroare, in scopuri de TVA este inscrisa in Registrul operatorilor intracomunitari si/sau Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, compartimentul de specialitate aplica procedura de radiere, din oficiu, din aceste registre ca urmare a indreptarii erorii.
7. In ipoteza in care, la data radierii, din eroare a inregistrarii in scopuri de TVA, persoana impozabila era inscrisa in Registrul operatorilor intracomunitari si/sau Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, compartimentul de specialitate aplica procedura de inregistrare, din oficiu, in aceste registre ca urmare a indreptarii erorii.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close