Modificarea si completarea Regulamentului nr. 31/2011 privind raportarea de date si informatii statistice la BNR

In M. Of. nr. 618 din 3 octombrie 2013 a fost publicat Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 31/2011 privind raportarea de date si informatii statistice la Banca Nationala a Romaniei.

Din cuprins:
ART. I
Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 31/2011 privind raportarea de date si informatii statistice la Banca Nationala a Romaniei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 67 si 67 bis din 27 ianuarie 2012, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 1
Prezentul titlu stabileste, in cap. II – IX, obligatiile de raportare la Banca Nationala a Romaniei a datelor si informatiilor statistice privind:
– bilantul monetar al institutiilor financiare monetare;
– ratele dobanzii practicate de institutiile financiare monetare;
– activele si pasivele bilantiere ale institutiilor financiare nebancare;
– activele si pasivele fondurilor de investitii;
– balanta de plati;
– operatiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu si lung;
– structura in profil teritorial a creditelor si depozitelor clientilor nebancari, neguvernamentali;
– emisiunile si detinerile de titluri de valoare.”
2. La articolul 3, alineatul (2) se abroga.
3. Articolul 5 se abroga.
4. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 8
Prevederile prezentului capitol definesc mecanismele de raportare potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 25/2009 al Bancii Centrale Europene din 19 decembrie 2008 privind bilantul sectorului institutii financiare monetare (reformare) (BCE/2008/32), cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 15 din 20 ianuarie 2009, denumit in continuare Regulamentul BCE/2008/32, si se aplica institutiilor de credit rezidente, societatilor de administrare a investitiilor si societatilor de investitii autoadministrate care administreaza fonduri de piata monetara rezidente, precum si institutiilor emitente de moneda electronica rezidente.”
5. La articolul 10, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 10
(1) Tabelul Categorii de instrumente din anexa nr. II, partea 2 la Regulamentul BCE/2008/32, cuprinde o descriere detaliata a categoriilor de instrumente pe care bancile centrale nationale le transpun in categorii aplicabile la nivel national.”
6. La articolul 13, litera i) de la alineatul (1) si litera d) de la alineatul (4) se abroga la expirarea termenului de 6 luni aferent primei raportari efectuate in temeiul art. 72^3.
7. La articolul 13, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (5^1) si (5^2), cu urmatorul cuprins:
“(5^1) Institutiile emitente de moneda electronica rezidente, care au semnificatia prevazuta la art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda electronica, cu modificarile ulterioare, raporteaza Bancii Nationale a Romaniei, Directia statistica, date si informatii privind:
a) activele si pasivele bilantiere, conform structurii prezentate in anexa nr. I.11;
b) activele si pasivele bilantiere in echivalent lei, conform structurii prezentate in anexa nr. I.12.
(5^2) Datele statistice raportate Bancii Nationale a Romaniei conform alin. (5^1) se transmit lunar, in format electronic, pana cel mai tarziu in data de 15 a lunii urmatoare lunii pentru care se intocmeste raportarea. In cazul in care data-limita pana la care se transmite raportarea este o zi nelucratoare, raportarea se transmite cel mai tarziu in ultima zi lucratoare anterioara acesteia.”
8. La articolul 13, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(6) Datele raportate conform prevederilor alin. (1), (4) si (5^1) au la baza informatiile din evidenta contabila a institutiilor financiare monetare.”
9. La articolul 38, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 38
(1) Partenerii contractuali rezidenti si cei nerezidenti din statele membre ale Uniunii Europene ai fondurilor de investitii se clasifica pe sectoare institutionale.”
10. Articolul 46 se abroga la expirarea termenului de 6 luni aferent primei raportari efectuate in temeiul art. 72^3.
11. La titlul I, dupa capitolul VIII se introduce un nou capitol, capitolul IX, cu urmatorul cuprins:

“CAPITOLUL IX
Statistici privind emisiunile si detinerile de titluri de valoare

SECTIUNEA 1
Domeniul de aplicare

ART. 72^1
(1) Prevederile prezentului capitol definesc mecanismele de raportare potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.011/2012 al Bancii Centrale Europene din 17 octombrie 2012 privind statisticile referitoare la detinerile de titluri de valoare (BCE/2012/24), publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L305/6 din 1 noiembrie 2012, si ale Orientarii nr. 7/2013 a Bancii Centrale Europene din 22 martie 2013 privind statisticile referitoare la detinerile de titluri de valoare (BCE/2013/7), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L125 din 7 mai 2013, mecanismele de raportare in vederea respectarii prevederilor Recomandarii nr. 22/2012 a Bancii Centrale Europene din 26 septembrie 2012 privind cadrul de referinta pentru managementul calitatii datelor pentru baza de date centralizata a titlurilor de valoare, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C339 din 7 noiembrie 2012, si ale Orientarii nr. 21/2012 a Bancii Centrale Europene din 26 septembrie 2012 privind cadrul de referinta pentru managementul calitatii datelor pentru baza de date centralizata a titlurilor de valoare (BCE/2012/21), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L307 din 7 noiembrie 2012, precum si mecanismele de raportare in vederea respectarii prevederilor Orientarii nr. 23/2011 a Bancii Centrale Europene din 9 decembrie 2011 privind cerintele de raportare statistica ale Bancii Centrale Europene in domeniul statisticilor externe (BCE/2011/23), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L65 din 3 martie 2012.
(2) Prezentul capitol se aplica urmatoarelor categorii de rezidenti: institutii de credit, societati de servicii de investitii financiare, societati vehicul investitional, societati de administrare a investitiilor si societati de investitii autoadministrate.

SECTIUNEA a 2-a
Definitiile termenilor de baza

ART. 72^2
Termenii si expresiile utilizate in prezentul capitol au urmatoarele semnificatii:
a) sector institutional – are semnificatia prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. c);
b) titluri de valoare – inseamna urmatoarele tipuri de titluri de valoare:
1. titluri de natura datoriei – titluri de valoare altele decat actiunile, avand semnificatia prevazuta la art. 6 lit. f);
2. actiuni/unitati ale fondurilor de piata monetara – are semnificatia prevazuta la art. 6 lit. g);
3. actiuni/unitati ale fondurilor de investitii – are semnificatia prevazuta la art. 6 lit. h);
4. actiuni si alte titluri de participatie – are semnificatia prevazuta la art. 6 lit. i);
c) operatiuni repo – are semnificatia prevazuta la art. 7 lit. a4);
d) societati de administrare a investitiilor si societati de investitii autoadministrate – are semnificatia prevazuta la art. 9 lit. a);
e) societate vehicul investitional – are semnificatia prevazuta la art. 9 lit. j);
f) societati de servicii de investitii financiare, denumite in continuare S.S.I.F. – are semnificatia prevazuta la art. 6 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) colectare de date «titlu cu titlu» – inseamna colectare de date defalcate pe titluri de valoare individuale;
h) detineri de titluri de valoare – inseamna proprietatea economica a titlurilor de valoare, ale caror tipuri sunt enumerate la lit. b);
i) societati financiare – cuprinde urmatoarele sectoare institutionale: banca centrala, alte institutii financiare monetare, alti intermediari financiari, auxiliarii financiari, societati de asigurare si fonduri de pensii;
j) custode – inseamna o entitate ce apartine sectorului «societati financiare» si a carei activitate consta in conservarea si gestionarea instrumentelor financiare in contul clientilor, inclusiv pastrarea si serviciile conexe, precum gestionarea de numerar/garantii;
k) titluri de valoare pastrate in custodie – inseamna titluri de valoare pastrate si administrate de catre custozi in numele investitorilor;
l) operatiuni directe – reprezinta operatiuni de vanzare/cumparare de instrumente financiare negociabile, care nu implica angajamentul ferm de rascumparare a titlului de valoare la o data ulterioara din partea vanzatorului;
m) entitate emitenta de titluri de valoare (emitent) – inseamna orice entitate care realizeaza emisiuni de titluri de valoare conform legii;
n) entitate detinatoare de titluri de valoare (detinator/investitor) – inseamna orice persoana juridica sau fizica ce detine titluri de valoare;
o) cod ISIN – reprezinta numarul international de identificare a titlurilor de valoare – International Securities Identification Number (ISIN), alocat titlurilor de valoare, compus din 12 caractere alfanumerice, care identifica in mod unic o emisiune de titluri de valoare (conform definitiei ISO 6166);
p) cod de referinta titlu de valoare – codul de identificare a titlurilor de valoare atribuit si transmis de catre entitatile raportoare, conform regulilor prezentate in anexa nr. XII.7 pentru titlurile de valoare care nu au alocat cod ISIN;
q) dividend – are semnificatia prevazuta la art. 67 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
r) cupon – dobanda incasata de catre detinatorii de titluri de valoare de natura datoriei;
s) prima de rascumparare (prima «call») – prima platita in cazul obligatiunilor de tip <<callable>>; in cazul acestor instrumente financiare, emitentul obligatiunii are dreptul sa rascumpere titlul inainte de data scadenta, cu obligatia efectuarii unei plati suplimentare de bani, denumita prima de rascumparare (prima <<call>>);
t) valoarea de emisiune
t1) valoarea de emisiune a titlurilor de natura datoriei – valoarea platita in momentul emiterii titlurilor de natura datoriei de catre entitatea care a subscris. Valoarea de emisiune a titlurilor de natura datoriei poate fi: egala cu valoarea nominala (la paritate); mai mica decat valoarea nominala, mai mare decat valoarea nominala;
t2) valoarea de emisiune a actiunilor – valoarea platita de catre cei care au subscris in momentul emiterii actiunilor. Valoarea de emisiune este egala cu valoarea nominala plus prima de emisiune;
u) valoarea nominala per instrument
u1) valoarea nominala per instrument a titlurilor de natura datoriei – pretul la care se rascumpara un titlu de valoare de natura datoriei, calculat ca raport intre valoarea nominala a emisiunii si numarul de instrumente emise;
u2) valoarea nominala per instrument a actiunilor si unitatilor fondurilor inchise de investitii – pretul stabilit per actiune in prospectul de emisiune; aceasta poate fi egala cu pretul de emisiune per instrument (la paritate) sau, dupa caz, poate fi mai mica decat pretul de emisiune per instrument (in cazul emisiunilor cu prima);
u3) valoarea nominala per instrument a unitatilor fondurilor deschise de investitii – valoarea unitara a activului net (VUAN);
v) pretul de emisiune – pretul la care un titlu de valoare este cumparat in cadrul ofertei primare pe piata de capital de catre investitor. In cazul titlurilor de valoare de natura datoriei, pretul este exprimat ca procent din valoarea nominala per instrument;
w) soldul emisiunii in moneda efectiva – reprezinta diferenta dintre valoarea de emisiune a titlurilor de valoare de natura datoriei si valoarea rascumpararilor efectuate pana la data de referinta pentru care se calculeaza soldul emisiunii, exprimata in moneda in care se efectueaza emisiunea;
x) piata de capital externa – mecanism care permite tranzactionarea de instrumente financiare negociabile, a carei locatie este diferita de tara agentului raportor (vezi lista coduri piete de capital externe conform ISO 10383 – Market identification codes).

SECTIUNEA a 3-a
Obligatii de raportare

ART. 72^3
(1) Institutiile de credit raporteaza Bancii Nationale a Romaniei, Directia statistica, in nume propriu, date statistice privind:
a) situatia detinerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN, la sfarsitul lunii de referinta, conform structurii de date prezentate in anexa nr. XII.1;
b) situatia dividendelor si cupoanelor incasate de la inceputul anului calendaristic pana la sfarsitul lunii de referinta, conform structurii de date prezentate in anexa nr. XII.2;
c) situatia emisiunilor de actiuni/unitati de fond identificabile prin cod ISIN listate pe pietele externe de capital, la sfarsitul lunii de referinta, conform structurii de date prezentate in anexa nr. XII.3;
d) situatia emisiunilor de titluri de valoare de natura datoriei efectuate pe pietele externe de capital, la sfarsitul lunii de referinta, conform structurii de date prezentate in anexa nr. XII.4;
e) situatia detinerilor de titluri de valoare identificabile prin codul de referinta al titlului de valoare (lipsa cod ISIN), la sfarsitul lunii de referinta – conform structurii de date prezentate in anexa nr. XII.5.
(2) Institutiile de credit care desfasoara activitate de custodie si administrare de instrumente financiare raporteaza Bancii Nationale a Romaniei, Directia statistica, in numele clientilor, cu exceptia clientilor rezidenti fonduri de piata monetara, fonduri de investitii, institutii de credit, societati de servicii de investitii financiare si societati vehicul investitional, date statistice privind:
a) situatia detinerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN, la sfarsitul lunii de referinta, conform structurii de date prezentate in anexa nr. XII.1.
b) situatia detinerilor de titluri de valoare identificabile prin cod de referinta al titlului de valoare (lipsa cod ISIN), la sfarsitul lunii de referinta, conform structurii de date prezentate in anexa nr. XII.5.
(3) Societatile de administrare a investitiilor si societatile de investitii autoadministrate raporteaza Bancii Nationale a Romaniei, Directia statistica, date statistice referitoare la fondurile de investitii si fondurile de piata monetara pe care le administreaza privind:
a) situatia detinerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN, la sfarsitul lunii de referinta, conform structurii de date prezentate in anexa nr. XII.1;
b) situatia dividendelor si cupoanelor incasate de la inceputul anului calendaristic pana la sfarsitul lunii de referinta, conform structurii de date prezentate in anexa nr. XII.2;
c) situatia emisiunilor de actiuni/unitati de fond identificabile prin cod ISIN listate pe pietele externe de capital, la sfarsitul lunii de referinta, conform structurii de date prezentate in anexa nr. XII.3;
d) situatia emisiunilor de titluri de valoare de natura datoriei efectuate pe pietele externe de capital, la sfarsitul lunii de referinta, conform structurii de date prezentate in anexa nr. XII.4;
e) situatia detinerilor de titluri de valoare identificabile prin codul de referinta al titlului de valoare (lipsa cod ISIN), la sfarsitul lunii de referinta, conform structurii de date prezentate in anexa nr. XII.5.
(4) Societatile de servicii de investitii financiare raporteaza Bancii Nationale a Romaniei, Directia statistica, in nume propriu, date statistice privind:
a) situatia detinerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN, la sfarsitul lunii de referinta, conform structurii de date prezentate in anexa nr. XII.1.
b) situatia dividendelor si cupoanelor incasate de la inceputul anului calendaristic pana la sfarsitul lunii de referinta, conform structurii de date prezentate in anexa nr. XII.2;
c) situatia detinerilor de titluri de valoare identificabile prin codul de referinta al titlului de valoare (lipsa cod ISIN), la sfarsitul lunii de referinta, conform structurii de date prezentate in anexa nr. XII.5.
(5) Societatile de servicii de investitii financiare care desfasoara activitate de custodie si administrare de instrumente financiare raporteaza Bancii Nationale a Romaniei, Directia statistica, in numele clientilor, cu exceptia clientilor rezidenti institutii de credit, societati vehicul investitional, societati de servicii de investitii financiare, fonduri de piata monetara si fonduri de investitii, date statistice privind:
a) situatia detinerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN, la sfarsitul lunii de referinta, conform structurii de date prezentate in anexa nr. XII.1;
b) situatia detinerilor de titluri de valoare identificabile prin codul de referinta al titlului de valoare (lipsa cod ISIN), la sfarsitul lunii de referinta, conform structurii de date prezentate in anexa nr. XII.5.
(6) Societatile vehicul investitional raporteaza Bancii Nationale a Romaniei, Directia statistica, datele statistice prevazute la alin. (1).
(7) In anexa nr. XII.1 si anexa nr. XII.5, la completarea sectoarelor institutionale se aplica urmatoarea clasificare pe subsectoare institutionale:
a) Alte institutii financiare monetare (S122), definit la art. 4 lit. b2), se defalca in doua subsectoare institutionale, si anume:
a1) Societati care accepta depozite, exclusiv Banca Centrala – cuprind toate societatile si cvasisocietatile financiare, cu exceptia celor clasate in subsectoarele banca centrala si fonduri de piata monetara, care sunt implicate in principal in intermediere financiara si a caror activitate consta in primirea de depozite si/sau substitute apropiate pentru depozite de la alte unitati institutionale, prin urmare nu numai de la institutii financiare monetare, si, pe cont propriu, acordarea de imprumuturi si/sau efectuarea de investitii in titluri de valori;
a2) Fonduri de piata monetara – cuprind toate societatile financiare si cvasisocietatile, cu exceptia celor clasificate in subsectoarele banca centrala si institutii de credit, care sunt implicate in principal in intermedierea financiara. Activitatea acestora consta in a emite actiuni sau unitati ale fondurilor de investitii drept substitut pentru depozite si a investi in principal in actiuni/unitati ale fondurilor de investitii monetare, titluri pe termen scurt de natura datoriei si/sau depozite.
b) Alti intermediari financiari (S123), definit la art. 4 lit. c), se defalca in doua subsectoare institutionale, si anume:
b1) Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara – cuprind toate sistemele de investitii colective, cu exceptia celor clasificate in subsectorul fondurilor de piata monetara, care sunt implicate in principal in intermediere financiara. Activitatea acestora consta in emiterea de actiuni sau unitati ale fondurilor de investitii care nu sunt substitut pentru depozite si efectuarea, pe cont propriu, de investitii in principal in active financiare, altele decat active financiare pe termen scurt, si in active nefinanciare (de obicei, bunuri imobiliare);
b2) Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii – cuprind toate societatile si cvasisocietatile financiare a caror activitate principala consta in furnizarea de servicii de intermediere financiara prin subscrierea de angajamente provenind de la unitati institutionale sub alte forme decat bani, depozite sau titluri de participare la fondurile de investitii sau angajamente legate de domeniul asigurarilor, pensii si sisteme standardizate de garantare.
c) Societati de asigurare si fonduri de pensii (S125), definit la art. 4 lit. e), se defalca in doua subsectoare institutionale, si anume:
c1) Societati de asigurare – cuprind toate societatile si cvasisocietatile financiare a caror functie principala consta in furnizarea de servicii de intermediere financiara rezultate din mutualizarea riscurilor, in principal sub forma de asigurari directe sau reasigurari;
c2) Fonduri de pensii – cuprind toate societatile si cvasisocietatile financiare a caror functie principala consta in furnizarea de servicii de intermediere financiara rezultate din mutualizarea riscurilor sociale si necesitatilor persoanelor asigurate (asigurari sociale). Fondurile de pensii in calitate de sisteme de asigurari sociale asigura venituri dupa pensionare si, adesea, indemnizatii in caz de deces sau handicap.
d) Celelalte sectoare institutionale au semnificatiile prevazute la art. 4 din prezentul regulament.
ART. 72^4
Campurile informatice utilizate pentru ducerea la indeplinire a cerintelor de raportare specificate in sectiunea a 3-a din prezentul capitol au urmatoarele semnificatii:
a) frecventa de rascumparare pentru titlurile de valoare de natura datoriei are semnificatia prevazuta in Nomenclatorul nr. 1. Frecventa de rascumparare din anexa nr. XII.6;
b) tipul de rascumparare a titlurilor de valoare de natura datoriei are semnificatia prevazuta in Nomenclatorul nr. 2. Tip de rascumparare din anexa nr. XII.6;
c) frecventa de plata a cuponului pentru titlurile de valoare de natura datoriei are semnificatia prevazuta in Nomenclatorul nr. 3. Frecventa de plata cupon din anexa nr. XII.6;
d) tipul de cupon al titlurilor de valoare de natura datoriei are semnificatia prevazuta in Nomenclatorul nr. 4. Tip cupon din anexa nr. XII.6;
e) tipul tranzactiei cu titluri de valoare de natura datoriei are semnificatia prevazuta in Nomenclatorul nr. 5. Tip tranzactie prin care au fost achizitionate titlurile din anexa nr. XII.6;
f) tipul detinatorului de titluri de valoare de natura datoriei are semnificatia prevazuta in Nomenclatorul nr. 6. Tip investitor din anexa nr. XII.6;
g) tipul detinerilor de titluri de valoare are semnificatia prevazuta in Nomenclatorul nr. 7. Tip detineri din anexa nr. XII.6;
h) cod sector institutional are semnificatia prevazuta in Nomenclatorul nr. 8. Cod sector institutional din anexa nr. XII.6.
ART. 72^5
(1) Entitatile raportoare enumerate la art. 72^3 alin. (1)-(6) au obligatia sa retransmita datele statistice in cazul in care au loc revizuiri ale datelor, reclasificari sau se constata erori in datele transmise anterior. Retransmisiile vor fi insotite de note explicative.
(2) Banca Nationala a Romaniei poate solicita, dupa caz, informatii suplimentare entitatilor raportoare in vederea verificarii datelor raportate, determinarii unor indicatori specifici sau identificarii datelor cu caracter confidential in cazul informatiilor ce fac obiectul acestor raportari.
(3) Datele statistice raportate Bancii Nationale a Romaniei, mentionate in art. 72^3, se refera la activitatea tuturor unitatilor operative de pe teritoriul national si se transmit lunar, in format electronic, pana cel mai tarziu in data de 15 a lunii urmatoare celei de referinta. In cazul in care data-limita pana la care se transmite raportarea este o zi nebancara, raportarea se transmite cel mai tarziu in ultima zi bancara anterioara acesteia.”
12. Dupa articolul 85 se introduce un nou articol, articolul 85^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 85^1
Datele cu caracter personal ale persoanelor fizice sunt prelucrate si stocate de Banca Nationala a Romaniei in calitate de operator de date cu caracter personal, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.”
13. Articolul 86 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 86
Anexele nr. I – XII fac parte integranta din prezentul regulament.”
14. Dupa anexa nr. I.10 se introduc doua noi anexe, anexele nr. I.11 si I.12, prevazute in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezentul regulament.
15. Dupa anexa nr. XI se introduce o noua anexa, anexa nr. XII, constituita din anexele nr. XII.1 – XII.7, avand cuprinsul prevazut in anexa nr. 3 care face parte integranta din prezentul regulament.
16. Anexele nr. I.5 si I.10 si anexa nr. IV.5 se abroga la expirarea termenului de 6 luni aferent primei raportari efectuate in temeiul art. 72^3.
ART. II
Prezentul regulament intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Prima raportare efectuata in temeiul art. 72^3 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 31/2011 privind raportarea de date si informatii statistice la Banca Nationala a Romaniei se va efectua in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament si va consta in transmiterea seturilor de date aferente perioadei decembrie 2012 – luna precedenta primei raportari.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close