Norma ASF nr. 12/2013 privind protectia participantilor in cazul fuziunii fondurilor de pensii administrate privat

In M. Of. nr. 614 din 2 octombrie 2013 a fost publicata Hotararea Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 40/2013 pentru aprobarea Normei nr. 12/2013 privind protectia participantilor in cazul fuziunii fondurilor de pensii administrate privat.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Norma nr. 12/2013 privind protectia participantilor in cazul fuziunii fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 27/2008 pentru aprobarea Normei nr. 14/2008 privind protectia participantilor in cazul fuziunii fondurilor de pensii administrate privat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 452 din 17 iunie 2008, cu modificarile ulterioare.
ART. 3
Prezenta hotarare si norma mentionata la art. 1 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

NORMA Nr. 12/2013
privind protectia participantilor in cazul fuziunii fondurilor de pensii administrate privat

Avand in vedere prevederile art. 41 lit. i) si ale art. 81 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
in baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c), art. 3 alin. (1) lit. b) si ale art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul dispozitiilor art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,

Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita in continuare Autoritate, emite prezenta norma.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
Prezenta norma stabileste reguli privind protectia participantilor la fondurile de pensii administrate privat in cazul fuziunii unor fonduri de pensii administrate privat si procedura care trebuie indeplinita in acest caz.
ART. 2
(1) Termenii si expresiile utilizate in prezenta norma au semnificatiile prevazute la art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Lege.
(2) De asemenea, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) fond de pensii absorbant – fondul de pensii administrat privat care preia activele altui fond de pensii administrat privat;
b) fond de pensii absorbit – fondul de pensii administrat privat care, in urma fuziunii cu fondul de pensii absorbant, isi inceteaza existenta.

CAPITOLUL II
Fuziunea fondurilor de pensii administrate privat

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale

ART. 3
(1) Fuziunea dintre doua fonduri de pensii administrate privat se poate realiza ca urmare a hotararii majoritatii participantilor fondului de pensii care va fi absorbit sau la propunerea administratorului acestuia.
(2) In situatia in care fuziunea se realizeaza ca urmare a hotararii majoritatii participantilor fondului de pensii care va fi absorbit, hotararea in cauza va fi notificata administratorului acestuia si administratorului fondului de pensii care va absorbi.
(3) Administratorul fondului de pensii care va fi absorbit are obligatia de a duce la indeplinire hotararea majoritatii participantilor, in conformitate cu prevederile prezentei norme.
(4) Administratorul fondului de pensii care va absorbi are obligatia de a convoca adunarea generala a actionarilor in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii hotararii majoritatii participantilor.
(5) In situatia in care administratorul propune participantilor fuziunea, ca urmare a deciziei adoptate in adunarea generala a actionarilor, acesta are obligatia de a aplica procedura prevazuta in prezenta norma.
(6) Hotararea privind fuziunea adoptata de adunarea generala a actionarilor administratorului fondului de pensii care va absorbi si hotararea adunarii generale a actionarilor administratorului fondului de pensii care va fi absorbit, dupa caz, sunt publicate pe pagina proprie de internet in termen de 3 zile lucratoare de la adoptare.

SECTIUNEA a 2-a
Documentele necesare pentru obtinerea autorizarii fuziunii fondurilor de pensii administrate privat

ART. 4
(1) Autorizarea fuziunii fondurilor de pensii administrate privat cuprinde doua etape:
a) obtinerea deciziei de autorizare prealabila a fuziunii fondurilor de pensii administrate privat;
b) obtinerea deciziei de autorizare definitiva a fuziunii fondurilor de pensii administrate privat.
(2) Obtinerea deciziei de autorizare prealabila a fuziunii fondurilor de pensii administrate privat nu garanteaza si obtinerea deciziei de autorizare definitiva a fuziunii.
(3) In cazul in care nu se obtine decizia de autorizare definitiva a fuziunii fondurilor de pensii administrate privat, autorizarea prealabila a fuziunii isi pierde valabilitatea.
ART. 5
In vederea autorizarii prealabile a fuziunii fondurilor de pensii administrate privat, administratorii fondurilor de pensii implicate in fuziune vor depune la Autoritate o cerere semnata de catre acestia, intocmita conform anexei si insotita de urmatoarele documente:
a) hotararea majoritatii participantilor fondului de pensii care va fi absorbit, in original, dupa caz;
b) hotararea adunarii generale a actionarilor administratorului fondului de pensii care va fi absorbit, in original, dupa caz;
c) hotararea adunarii generale a actionarilor administratorului fondului de pensii absorbant privind aprobarea fuziunii, in original;
d) documentele care dovedesc validitatea convocarii si a intrunirii adunarilor generale prevazute la lit. b) si c), in original;
e) proiectul de notificare publica a participantilor la fondul de pensii absorbit, semnat de catre ambii administratori, care va contine cel putin urmatoarele informatii:
(i) posibilitatea si conditiile de transfer al participantilor de la fondul de pensii absorbit, in cazul fuziunii, efectuat cu respectarea prevederilor art. 9 si 13;
(ii) elementele principale ale prospectului fondului de pensii absorbant, respectiv politica de investitii a noului administrator, comisioanele de administrare si taxa de audit ale noului administrator, numarul de participanti ai fondului de pensii administrat privat de catre noul administrator la data depunerii cererii de autorizare prealabila;
(iii) etapele principale ale transferului activelor si participantilor fondului de pensii absorbit catre fondul de pensii absorbant;
f) situatia privind provizionul tehnic, calculat de administratorul fondului de pensii absorbit, la data hotararii adunarii generale a actionarilor prevazute la lit. b).

SECTIUNEA a 3-a
Procedura de autorizare prealabila a fuziunii fondurilor de pensii administrate privat

ART. 6
(1) Autoritatea hotaraste cu privire la cererea de autorizare prealabila a fuziunii fondurilor de pensii administrate privat in termen de 30 de zile calendaristice de la inregistrarea ultimului document aferent cererii transmis de catre solicitanti.
(2) Orice solicitare a Autoritatii privind informatii suplimentare sau modificare a documentelor prezentate initial intrerupe termenul prevazut la alin. (1), un nou termen incepand sa curga de la data depunerii documentelor care contin informatiile sau modificarile solicitate, depunere care nu poate fi facuta mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitarii Autoritatii, sub sanctiunea respingerii cererii.
(3) In situatia in care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constata depunerea acestora intr-o forma necorespunzatoare, precum si in cazul lipsei unor documente, Autoritatea solicita completarea sau inlocuirea acestora, dupa caz.
(4) Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a uneia dintre conditiile prevazute in prezenta norma atrage respingerea cererii de autorizare prealabila a fuziunii fondurilor de pensii administrate privat.
(5) Decizia de autorizare prealabila sau decizia de respingere, scrisa si motivata, se comunica solicitantilor in termen de 5 zile lucratoare de la adoptare.
(6) In termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii, decizia de respingere poate fi contestata in conformitate cu legislatia privind contenciosul administrativ.
ART. 7
Autoritatea poate respinge cererea prevazuta la art. 5 in oricare dintre urmatoarele cazuri:
a) solicitarea nu este in interesul participantilor;
b) documentele depuse nu indeplinesc cerintele de forma ori de fond prevazute la art. 5;
c) prin fuziune, fondul de pensii absorbant va detine active nete care depasesc 20% din activele nete detinute de toate fondurile de pensii administrate privat.

SECTIUNEA a 4-a
Informarea participantilor privind fuziunea fondurilor de pensii administrate privat

ART. 8
(1) In termen de 5 zile lucratoare de la data comunicarii deciziei Autoritatii de autorizare prealabila a fuziunii fondurilor de pensii, administratorii fondurilor de pensii care fuzioneaza procedeaza la informarea participantilor, dupa cum urmeaza:
a) publicarea anuntului de fuziune a fondurilor de pensii in cel putin doua cotidiene de circulatie nationala, pe o perioada de cel putin 3 zile consecutive;
b) publicarea anuntului de fuziune a fondurilor de pensii pe pagina de internet a administratorilor, anunt care va fi mentinut cel putin pana la data incheierii fuziunii fondurilor de pensii;
c) transmiterea de catre administratorul fondului de pensii absorbit, prin servicii postale, la ultima adresa de corespondenta comunicata acestuia, catre toti participantii la fond a noilor conditii ale prospectului fondului de pensii absorbant, precum si a posibilitatii de transfer, in decurs de 90 de zile calendaristice, fara penalitati de transfer, in cazul in care acestia nu sunt de acord cu fuziunea fondurilor de pensii.
(2) Anunturile privind fuziunea fondurilor de pensii vor fi intocmite conform proiectului de notificare publica a participantilor, prevazut la art. 5 lit. e), si vor contine obligatoriu sintagma: “In termen de 90 de zile calendaristice de la data publicarii prezentului anunt, participantii care nu sunt de acord cu fuziunea fondurilor de pensii se pot transfera de la fondul de pensii absorbit, fara a fi obligati la plata penalitatilor de transfer.”
(3) De asemenea, Autoritatea va publica decizia de autorizare prealabila a fuziunii fondurilor de pensii pe pagina de internet proprie si o va mentine pana la finalizarea fuziunii.
(4) De la data comunicarii deciziei de autorizare prealabila a fuziunii fondurilor de pensii, administratorului ii este interzisa incheierea de noi acte individuale de aderare la fondul de pensii absorbit.

SECTIUNEA a 5-a
Transferul participantilor de la fondul de pensii absorbit la alte fonduri de pensii administrate privat

ART. 9
(1) In termen de 90 de zile calendaristice de la data primei publicari a anuntului privind fuziunea conform art. 8 alin. (1) lit. a), participantii care nu doresc sa participe la fondul de pensii absorbant depun o cerere de transfer la un alt fond de pensii administrat privat.
(2) Transferul participantilor si al disponibilitatilor banesti se realizeaza cu indeplinirea procedurii de transfer prevazute de Norma nr. 12/2009 privind transferul participantilor intre fondurile de pensii administrate privat, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 16/2009.

SECTIUNEA a 6-a
Procedura de autorizare definitiva a fuziunii fondurilor de pensii administrate privat

ART. 10
(1) In termen de 5 zile lucratoare de la data ultimului transfer de disponibilitati banesti, ca urmare a comunicarii de catre institutia de evidenta a actualizarii Registrului participantilor, administratorii fondurilor de pensii implicate in fuziune vor transmite Autoritatii o cerere privind autorizarea definitiva a fuziunii.
(2) Cererea, intocmita conform anexei, va fi insotita de urmatoarele documente:
a) valoarea activului net al fiecaruia dintre cele doua fonduri de pensii;
b) valoarea activului net unitar al fiecaruia dintre cele doua fonduri de pensii;
c) valoarea activelor administratorului fondului de pensii absorbit care acopera provizionul tehnic pentru fondul de pensii absorbit;
d) dovada indeplinirii obligatiilor de informare a participantilor, care revin administratorilor potrivit art. 8.
(3) Documentele mentionate la alin. (2) vor fi intocmite pe baza informatiilor valabile la data depunerii cererii prevazute la alin. (1).
(4) In termen de 5 zile lucratoare de la adoptare, Autoritatea comunica decizia de autorizare definitiva a fuziunii fondurilor de pensii solicitantilor, institutiei de evidenta, precum si depozitarilor fondurilor de pensii implicate.
(5) Autoritatea va preciza in cadrul deciziei de autorizare definitiva a fuziunii, pe langa fondurile de pensii implicate si administratorii acestora, termenii si conditiile fuziunii fondurilor de pensii si va stabili inclusiv data transferului de active si participanti intre fondurile de pensii.
(6) In cazul in care administratorii nu si-au indeplinit intocmai obligatiile de informare a participantilor mentionate la art. 8, precum si in cazul nerespectarii prevederilor alin. (2) si (3), Autoritatea va respinge cererea de autorizare definitiva a fuziunii.
ART. 11
(1) Dupa obtinerea deciziei de autorizare definitiva a fuziunii, administratorii implicati vor proceda la:
a) preluarea de la fondul de pensii absorbit la fondul de pensii absorbant a participantilor care nu s-au transferat la alte fonduri de pensii administrate privat;
b) preluarea de la fondul de pensii absorbit la fondul de pensii absorbant a activelor ramase dupa transferul participantilor la alte fonduri de pensii administrate privat.
(2) La data finalizarii fuziunii fondurilor de pensii, toate contractele aferente fondului de pensii absorbit si toate contractele administratorului aferente activitatii de administrare a fondului de pensii absorbit isi inceteaza efectele.

SECTIUNEA a 7-a
Preluarea participantilor fondului de pensii absorbit la fondul de pensii absorbant

ART. 12
(1) In perioada cuprinsa intre data comunicarii deciziei de autorizare prealabila a fuziunii si data transferului activelor si a participantilor de la fondul de pensii absorbit la fondul de pensii absorbant, administratorul fondului de pensii absorbit asigura gestionarea respectivului fond de pensii conform prospectului schemei de pensii private, precum si transferul activelor personale ale participantilor care au solicitat transferul la un alt fond de pensii, conform autorizarii prealabile a Autoritatii.
(2) In baza deciziei de autorizare definitiva, institutia de evidenta modifica si actualizeaza Registrul participantilor prin inscrierea participantilor preluati de la fondul de pensii absorbit la fondul de pensii absorbant.

SECTIUNEA a 8-a
Preluarea activelor fondului de pensii absorbit de catre fondul de pensii absorbant

ART. 13
La data efectuarii transferului de active ale fondului de pensii absorbit, pe baza situatiilor financiare detinute, administratorii fondurilor de pensii care au fuzionat vor intocmi situatii care vor reflecta:
a) valoarea activului net al fiecarui fond de pensii implicat in fuziune;
b) valoarea activului net unitar al fiecarui fond de pensii implicat in fuziune;
c) valoarea sumei din provizionul tehnic, alocata conform art. 15 alin. (2), pentru fondul de pensii absorbit.
ART. 14
(1) Valoarea activului net al fondului de pensii absorbit trebuie sa fie cel putin egala cu suma contributiilor tuturor participantilor, diminuata cu comisioanele legale.
(2) Daca valoarea activului personal al fiecarui participant care va fi preluat este mai mica decat valoarea garantata prin Lege, diferenta va fi acoperita din provizionul tehnic constituit de administratorul fondului de pensii absorbit.
ART. 15
(1) Pentru fiecare dintre participantii fondului de pensii absorbit se va calcula un nou numar de unitati de fond.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1), valoarea activului net personal al unui participant preluat include si valoarea provizionului tehnic aferent, dupa caz.
(3) Numarul de unitati de fond aferent fiecarui participant preluat se va calcula dupa urmatoarea formula:
Numar de unitati de fond per participant preluat = valoarea activului net personal detinut in fondul de pensii absorbit/valoarea unitara a activului net al fondului de pensii absorbant
(4) Numarul total de unitati de fond aferent noului activ al fondului de pensii absorbant, rezultat in urma fuziunii, este cel rezultat din insumarea:
a) unitatilor de fond inregistrate la data efectuarii transferului de active, pentru fondul de pensii absorbant;
b) unitatilor de fond aferente fiecarui participant preluat.
(5) La sfarsitul zilei anuntate ca data a transferului de active si participanti, mentionata la art. 10 alin. (5), depozitarul fondului de pensii absorbit va efectua urmatoarele operatiuni:
a) transferul de active catre depozitarul fondului de pensii absorbant;
b) transferul, pe baza de proces-verbal de predare-primire, al tuturor documentelor aferente activitatii de depozitare a activelor fondului de pensii absorbit.
ART. 16
(1) In termen de 10 zile lucratoare de la finalizarea transferului de active, administratorul fondului de pensii absorbit transmite Autoritatii spre aprobare:
a) raportul privind modul de desfasurare a fuziunii si rezultatele acesteia, inclusiv situatia transferului activelor si al participantilor fondului de pensii absorbit la fondul de pensii absorbant, auditat;
b) raportul de audit financiar, pentru anul in curs, al situatiilor financiare ale fondului de pensii absorbit existente la o data anterioara efectuarii transferului de active.
(2) In baza rapoartelor prevazute la alin. (1) si a procesului-verbal prevazut la art. 21, Autoritatea emite deciziile privind:
a) retragerea autorizatiei fondului de pensii absorbit, dupa finalizarea procedurii de transfer al activelor si radierea acestuia din Registrul fondurilor de pensii private si al administratorilor;
b) retragerea autorizatiei administratorului fondului de pensii absorbit, dupa finalizarea procedurii de transfer al activelor si radierea acestuia din Registrul fondurilor de pensii private si al administratorilor;
c) retragerea autorizatiei emise de Autoritate pentru prospectul schemei de pensii private a fondului de pensii absorbit.
ART. 17
(1) In termen de 10 zile lucratoare de la finalizarea transferului activelor si participantilor, administratorul fondului de pensii absorbant va transmite Autoritatii spre aprobare raportul privind transferul activelor si participantilor, certificat de depozitarul fondului de pensii absorbant.
(2) Raportul prevazut la alin. (1) se va publica pe pagina proprie de internet a administratorului fondului de pensii absorbant.
ART. 18
(1) Transferul instrumentelor financiare admise la tranzactionare pe o piata reglementata intre cele doua fonduri de pensii va fi considerat transfer direct in sensul legislatiei pietei de capital.
(2) Administratorul fondului de pensii absorbant va efectua toate procedurile necesare de evidentiere a noului detinator de instrumente financiare, in functie de natura activelor detinute.
ART. 19
(1) Administratorul fondului de pensii absorbant va transmite noilor participanti, pe suport hartie, situatia activului personal preluat, care contine cel putin:
a) istoricul operatiunilor efectuate pentru participant pana la data fuziunii;
b) numarul unitatilor de fond la data fuziunii;
c) valoarea unitatii de fond la data fuziunii;
d) valoarea activului personal preluat;
e) valoarea provizionului tehnic aferent, dupa caz, precum si un raport privind situatia noului activ personal al acestora, rezultat in urma fuziunii.
(2) Dupa caz, administratorul fondului de pensii absorbant va solicita avizarea modificarii prospectului schemei de pensii private a fondului de pensii absorbant, conform Normei nr. 7/2007 privind prospectul schemei de pensii private, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 26/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA a 9-a
Preluarea documentelor cu privire la fondul de pensii absorbit de catre administratorul fondului de pensii absorbant

ART. 20
(1) Odata cu efectuarea transferului de active ale fondului de pensii absorbit, administratorii implicati in fuziune incep operatiunile de transfer al tuturor datelor si documentelor detinute de administratorul fondului de pensii absorbit catre administratorul fondului de pensii absorbant.
(2) Documentele cu privire la fondul de pensii absorbit se predau in original administratorului fondului de pensii absorbant, iar cele in format electronic se predau concomitent, sub semnatura electronica extinsa.
(3) Documentele cu privire la administrator, dar care au relevanta asupra administrarii fondului de pensii absorbit, se predau in copii certificate “conform cu originalul” pe fiecare pagina, iar cele in format electronic se predau concomitent, sub semnatura electronica extinsa.
ART. 21
(1) Transferul mentionat la art. 20 alin. (1) se finalizeaza prin intocmirea unui proces-verbal de predare-primire care cuprinde urmatoarele:
a) evidenta privind documentele care au stat la baza autorizarii initiale a fondului de pensii absorbit, precum si modificari ale acestora;
b) evidenta privind numarul de participanti la fondul de pensii absorbit, cu specificarea datelor de identificare si a datelor de contact ale acestora;
c) evidenta privind numarul de unitati de fond alocate fiecarui participant de la momentul initial pana la data respectiva;
d) evidenta privind existenta tuturor documentelor care constituie arhiva fondului de pensii absorbit, inclusiv a actelor individuale de aderare ale participantilor, insotite de toate documentele aferente;
e) evidenta privind transferurile participantilor pe toata perioada desfasurarii activitatii fondului de pensii absorbit;
f) evidenta privind contributiile incasate;
g) evidenta privind plata activului net in cazurile speciale, prevazute in normele si deciziile emise de Autoritate in acest sens;
h) evidenta privind comisioanele de administrare incasate de administratorul fondului de pensii absorbit;
i) evidenta privind calculul valorii activului net si al valorii activului unitar net pe toata perioada desfasurarii activitatii fondului de pensii absorbit;
j) evidenta privind activele si datoriile fondului de pensii absorbit;
k) evidente referitoare la situatiile financiare ale fondului de pensii absorbit;
l) evidente privind calculul ratei de rentabilitate;
m) evidenta privind calculul provizionului tehnic pentru fondul de pensii absorbit;
n) evidente privind intocmirea si transmiterea raportarilor, conform prevederilor legale, catre Autoritate;
o) informatiile existente in baza de date, in format electronic;
p) evidente privind transferul oricaror documente care au stat la baza functionarii fondului de pensii absorbit, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(2) Evidentele mentionate la alin. (1) cuprind:
a) tipul/denumirea documentului transferat;
b) starea documentului – integritate, integralitate;
c) numarul de pagini al fiecarui document sau tip de document transferat.
(3) In cazul in care se identifica lipsa unor documente, acest aspect se mentioneaza in procesul-verbal, cu specificarea documentului care lipseste.
(4) Administratorul fondului de pensii absorbit este obligat ca, in termen de 5 zile lucratoare de la constatarea lipsei unui document, sa il reconstituie si, in 5 zile lucratoare de la reconstituire, sa il remita administratorului fondului de pensii absorbant pe baza de proces-verbal de predare-primire. Documentele reconstituite vor purta pe prima pagina, in mod obligatoriu si vizibil, mentiunea “Reconstituit”.
(5) In cazurile exceptionale in care reconstituirea unui document nu este posibila, administratorul fondului de pensii absorbit da o declaratie pe propria raspundere cu privire la continutul documentului si motivele intemeiate pentru care nu a putut fi reconstituit.

CAPITOLUL III
Dispozitii finale

ART. 22
(1) In situatia in care un administrator al unui fond de pensii administrat privat intentioneaza sa fuzioneze cu un alt administrator al unui fond de pensii administrat privat, se vor aplica dispozitiile legale in vigoare referitoare la reorganizarea persoanei juridice prin fuziune.
(2) Fuziunea administratorilor se va putea efectua numai cu autorizarea prealabila a Autoritatii, conform dispozitiilor legale aplicabile.
ART. 23
Orice contributii aferente fondului de pensii absorbit si neplatite acestuia vor fi virate de catre institutia de evidenta in contul fondului de pensii absorbant, in conditiile Normei nr. 11/2008 privind colectarea contributiilor individuale ale participantilor la fondurile de pensii administrate privat, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 24
Termenele prevazute de prezenta norma, care expira intr-o zi de sarbatoare legala sau intr-o zi nelucratoare, se vor prelungi pana la sfarsitul urmatoarei zile lucratoare.
ART. 25
Nerespectarea dispozitiilor prevazute la art. 8 si urmatoarele se sanctioneaza in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, respectiv art. 16, art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (1) lit. g), art. 141 alin. (2) – (11) si art. 142 din Lege.
ART. 26
Anexa face parte integranta din prezenta norma.
ART. 27
La data intrarii in vigoare a prezentei norme se abroga Norma nr. 14/2008 privind protectia participantilor in cazul fuziunii fondurilor de pensii administrate privat, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 27/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 452 din 17 iunie 2008, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei norme

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close