Regulamentul ASF nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificate de depozit

In M. Of. nr. 622 din 7 octombrie 2013 a fost publicata Hotararea Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 44/2013 pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificate de depozit.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Regulamentul nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificate de depozit.
ART. 2
Prezenta hotarare intra in vigoare la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se publica si in Buletinul Autoritatii de Supraveghere Financiara si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).
ART. 3
Directiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor si investitiilor financiare asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, in conformitate cu atributiile ce le revin.
ART. 4
Directia reglementare din cadrul Sectorului instrumentelor si investitiilor financiare asigura comunicarea prezentei hotarari.

REGULAMENTUL Nr. 4/2013
privind actiunile suport pentru certificate de depozit

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Prezentul regulament stabileste norme aplicabile in toate situatiile in care, pentru actiunile emise de o societate cu sediul in Romania, ce urmeaza sa fie admise pentru prima data la tranzactionare pe o piata reglementata din Romania ca urmare a unei oferte publice initiale de vanzare si care vor fi depozitate la un depozitar central, sunt emise certificate de depozit avand la baza actiunile emise de respectiva societate de catre o entitate, alta decat emitentul actiunilor suport, in conditiile in care certificatele de depozit urmeaza a fi admise la tranzactionare pe o piata reglementata dintr-un alt stat membru.
(2) Emiterea de certificate de depozit se realizeaza cu acordul emitentului actiunilor suport.
ART. 2
(1) Termenii si expresiile utilizate in prezentul regulament au semnificatia prevazuta la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 297/2004, si in reglementarile emise in aplicarea acesteia de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, denumita in continuare C.N.V.M., respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F.
(2) In sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) actiuni suport – actiunile depozitate la depozitarul central in baza carora sunt emise certificate de depozit;
b) actionar – persoana fizica sau entitatea de drept public ori privat care detine, direct sau indirect:
(i) actiuni ale emitentului, in nume propriu si pe seama sa;
(ii) actiuni ale emitentului, in nume propriu, dar pe seama altei/altor persoane fizice sau entitati juridice;
(iii) certificate de depozit avand la baza actiuni ale emitentului, caz in care titularul certificatului de depozit este considerat detinatorul actiunilor suport reprezentate de certificat;
c) certificate de depozit avand la baza actiunile suport (certificate de depozit) – valori mobiliare care confera detinatorului drepturi si obligatii aferente actiunilor suport in baza carora au fost emise, precum si dreptul de a obtine, prin conversie, actiunile suport;
d) depozitar central – entitatea prevazuta la art. 146 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, care efectueaza operatiuni de depozitare a actiunilor si operatiuni de registru pentru emitentul definit la lit. e);
e) emitent – emitentul actiunilor suport;
f) emitent al certificatelor de depozit – entitatea care a emis certificatele de depozit;
g) rata de conversie – raportul prevazut in documentele de emisiune a certificatelor de depozit, care stabileste numarul de actiuni ce corespund unui certificat de depozit si care se utilizeaza pentru calcularea numarului de actiuni, respectiv a numarului de certificate de depozit care pot fi obtinute in urma realizarii conversiei certificatelor de depozit in actiuni, respectiv a actiunilor in certificate de depozit.
(3) Certificatele de depozit ce fac obiectul prezentului regulament nu sunt cele mentionate la art. 28 alin. (8) lit. b) din Legea nr. 297/2004.

SECTIUNEA a 2-a
Evidenta actiunilor suport in baza carora sunt emise certificatele de depozit

ART. 3
(1) Actiunile suport in baza carora se emit certificatele de depozit vor fi inregistrate intr-un cont global special deschis, pe numele emitentului de certificate de depozit, si pe seama detinatorilor de certificate de depozit in sistemul depozitarului central, daca emitentul certificatelor de depozit este un participant la sistemul acestuia, sau, dupa caz, in sistemul unui participant al depozitarului central al carui client este emitentul certificatelor de depozit, distinct de orice alt cont in care sunt inregistrate detineri de actiuni in baza carora nu sunt emise certificate de depozit.
(2) Actiunile suport in baza carora sunt emise certificatele de depozit sunt blocate in contul special mentionat la alin. (1), astfel incat acestea sa nu poata fi transferate altfel decat in conditiile prevazute la alin. (4). Emiterea/Anularea de certificate de depozit ca urmare a conversiei actiunilor in certificate de depozit, respectiv a certificatelor de depozit in actiuni se face numai in conditiile blocarii/deblocarii actiunilor suport.
(3) Efectuarea operatiunilor de creditare a contului special mentionat la alin. (1) cu numarul actiunilor suport in baza carora sunt emise certificate de depozit, precum si blocarea actiunilor suport se fac numai dupa si in baza instructiunilor aferente transmise catre depozitarul central sau, dupa caz, catre participantul la sistemul depozitarului central, in baza prospectului pentru certificatele de depozit, aprobat de autoritatea competenta din statul membru de origine, determinat in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. k) din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Regulamentul nr. 1/2006.
(4) Conversia certificatelor de depozit in actiuni, respectiv conversia actiunilor in certificate de depozit se va realiza cu respectarea prevederilor alin. (5) – (10).
(5) Depozitarul central poate opera transferuri asupra valorilor mobiliare, necesare conversiei certificatelor de depozit in actiuni, respectiv conversiei actiunilor in certificate de depozit.
(6) Transferurile mentionate la alin. (5) se pot realiza intre conturile aceluiasi participant sau, dupa caz, intre conturile a 2 participanti in sistemul depozitarului central.
(7) Emiterea de certificate de depozit se realizeaza in baza cererii de conversie si a confirmarii de catre depozitarul central sau, dupa caz, de catre participantul la sistemul depozitarului central a efectuarii transferului actiunilor in contul special mentionat la alin. (1), precum si a blocarii actiunilor respective.
(8) In cazul conversiei certificatelor de depozit in actiuni, emitentul certificatelor de depozit trebuie sa notifice, fara intarziere, depozitarul central sau, dupa caz, participantul la sistemul depozitarului central cu privire la primirea unei cereri de conversie, astfel incat actiunile suport sa fie deblocate si transferate, conform alin. (6), din contul special intr-un alt cont, pe numele persoanei care detinea certificatele de depozit obiect al conversiei.
(9) Fiecare operatiune de blocare, respectiv deblocare a actiunilor suport prin transferul acestora in sau din contul special, in sensul alin. (5) – (8), se va reflecta in sistemul depozitarului central in baza instructiunilor de tip “livrare fara plata” (FoP – Free of Payment) fara schimbarea dreptului de proprietate, transmise de participantul/participantii implicat/implicati, conform regulilor emise de depozitarul central in acest sens.
(10) Instructiunile de transfer prevazute la alin. (7) si (8) vor avea intotdeauna la baza si vor fi conforme cu cererea de conversie, emitentul de certificate de depozit fiind obligat sa emita/sa anuleze certificatele de depozit, fara intarziere, imediat dupa inregistrarea transferurilor si in conformitate cu prevederile prospectului pentru certificatele de depozit, aprobat de autoritatea competenta din statul membru de origine.

SECTIUNEA a 3-a
Drepturi si obligatii aferente actiunilor suport

ART. 4
(1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor suport in baza carora s-au emis certificatele de depozit revin detinatorilor de certificate de depozit, proportional cu detinerile acestora de certificate de depozit si cu luarea in considerare a ratei de conversie intre actiunile suport si certificatele de depozit, precum si cu respectarea prevederilor prezentului regulament. Emitentul de certificate de depozit va actiona exclusiv in baza instructiunilor date de catre detinatorii de certificate de depozit si numai in limita acestora.
(2) Emitentul de certificate de depozit este responsabil integral pentru actiunile efectuate in baza instructiunilor date de catre detinatorii de certificate de depozit si numai in limita acestora, precum si in cazul in care nu actioneaza conform acestor instructiuni.
(3) Emitentul de certificate de depozit faciliteaza primirea si exercitarea de catre detinatorii de certificate de depozit a drepturilor aferente actiunilor suport, corespunzator cu detinerile lor de certificate, fiind raspunzator pentru reflectarea asupra certificatelor de depozit a tuturor evenimentelor corporative care se rasfrang asupra actiunilor suport.
ART. 5
(1) Prevederile art. 116 alin. (1), (1^1), (2) si (6) din Regulamentul nr. 1/2006 se aplica corespunzator si in cazul detinatorilor de certificate de depozit si al persoanelor care au detineri constituite atat din actiuni, cat si din certificate de depozit.
(2) Pentru calcularea drepturilor de vot detinute de o persoana conform alin. (1) se ia in considerare si numarul de actiuni suport corespunzatoare certificatelor de depozit detinute.
(3) Detinatorul certificatelor de depozit are obligatia de a informa cu privire la atingerea, depasirea sau scaderea sub praguri, in mod concomitent, societatea emitenta a actiunilor suport, A.S.F. si piata reglementata pe care se tranzactioneaza actiunile suport, in termenul prevazut la art. 116 alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2006.
(4) Emitentul actiunilor suport care a primit o informare potrivit alin. (3) trebuie sa aduca la cunostinta publicului respectiva operatiune in conformitate cu art. 105 alin. (3^1) din Regulamentul nr. 1/2006, in maximum 3 zile lucratoare de la primirea respectivei informari.
ART. 6
Prevederile art. 203 din Legea nr. 297/2004 se aplica in mod corespunzator si in cazul detinatorilor de certificate de depozit, cu luarea in considerare a numarului de actiuni detinute de acestia, inclusiv a celor corespunzatoare certificatelor de depozit.

SECTIUNEA a 4-a
Desfasurarea adunarii generale a actionarilor emitentului

ART. 7
(1) Emitentul certificatelor de depozit in numele caruia sunt inregistrate actiunile suport in baza carora sunt emise certificatele de depozit are calitatea de actionar in intelesul si in vederea aplicarii Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 44/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Regulamentul nr. 6/2009.
(2) Accesul emitentului de certificate de depozit la adunarea generala a actionarilor se realizeaza in conditiile art. 243 alin. (3) din Legea nr. 297/2004.
ART. 8
Emitentul de certificate de depozit este responsabil integral pentru informarea corecta, completa si la timp a detinatorilor de certificate de depozit, cu respectarea dispozitiilor inscrise in documentele de emisiune a certificatelor de depozit, cu privire la documentele si materialele informative aferente unei adunari generale a actionarilor, puse la dispozitia actionarilor de catre emitentul actiunilor suport.
ART. 9
(1) Emitentul certificatelor de depozit voteaza in adunarea generala a actionarilor in conformitate si in limita instructiunilor detinatorilor de certificate de depozit care au aceasta calitate la data de referinta stabilita conform art. 2 lit. d) din Regulamentul nr. 6/2009, precum si cu respectarea dispozitiilor inscrise in documentele de emisiune a certificatelor de depozit.
(2) Prin exceptie de la prevederile art. 14 alin. (5) din Regulamentul nr. 6/2009, emitentul de certificate de depozit poate, in adunarea generala a actionarilor aceluiasi emitent, sa exprime pentru unele dintre actiunile suport voturi diferite de cele exprimate pentru alte actiuni suport.
(3) La calcularea cvorumului de prezenta in cadrul unei adunari generale a actionarilor se iau in calcul numai acele actiuni suport pentru care emitentul de certificate de depozit isi exprima votul in adunarea generala a actionarilor, inclusiv prin exprimarea unor optiuni de “abtinere”, in conformitate cu instructiunile primite potrivit alin. (1). Emitentul de certificate de depozit comunica emitentului actiunilor suport, la momentul calcularii cvorumului de prezenta in cadrul adunarii generale a actionarilor, procentul de drepturi de vot aferente actiunilor suport pentru care isi va exprima votul in adunarea generala a actionarilor.
ART. 10
(1) In vederea exercitarii de catre un detinator de certificate de depozit a drepturilor si obligatiilor ce ii revin in legatura cu o adunare generala a actionarilor, respectivul detinator de certificate de depozit va transmite entitatii la care are deschis contul sau de certificate de depozit instructiunile de vot cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor, astfel incat respectivele informatii sa poata fi transmise emitentului de certificate de depozit.
(2) Emitentul de certificate de depozit este responsabil integral pentru luarea tuturor masurilor necesare, astfel incat entitatea care tine evidenta detinatorilor de certificate de depozit, intermediarii implicati in prestarea serviciilor de custodie pentru acestia pe piata pe care se tranzactioneaza acestea si/sau orice alte entitati implicate in evidenta detinatorilor de certificate de depozit sa ii raporteze instructiunile de vot ale detinatorilor de certificate de depozit cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.
ART. 11
Prin derogare de la prevederile art. 14 alin. (4) prima teza din Regulamentul nr. 6/2009, emitentul de certificate de depozit poate sa imputerniceasca pe fiecare dintre detinatorii de certificate de depozit de la care a primit instructiuni in conformitate cu art. 9 alin. (1) sau pe orice tert desemnat de unul dintre respectivii detinatori de certificate de depozit sa participe si sa voteze la o adunare generala.
ART. 12
In vederea exercitarii dreptului prevazut la art. 7 din Regulamentul nr. 6/2009, emitentul de certificate de depozit prezinta emitentului actiunilor suport o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte procentul din capitalul social pentru care exercita acest drept, procent ce se va calcula exclusiv cu luarea in considerare a numarului de actiuni suport corespunzatoare detinerilor de certificate de depozit ale persoanelor care au dat instructiuni.

SECTIUNEA a 5-a
Evenimentele corporative

ART. 13
(1) Emitentul plateste dividendele emitentului de certificate de depozit proportional cu detinerile acestuia la data de inregistrare stabilita de adunarea generala a actionarilor care a aprobat distribuirea respectivelor dividende, in aceleasi conditii si cu respectarea aceleiasi proceduri ca si in cazul celorlalti actionari. Emitentul de certificate de depozit este responsabil integral pentru ca sumele rezultand in urma platii dividendelor astfel primite sa revina detinatorilor de certificate de depozit, proportional cu detinerile acestora la data de inregistrare stabilita de adunarea generala a actionarilor care a aprobat distribuirea respectivelor dividende.
(2) Regula prevazuta la alin. (1) se aplica in cazul tuturor evenimentelor corporative in legatura cu actiunile suport.
(3) Emitentul are obligatia sa faca publice rapoartele prevazute de cap. III titlul IV din Regulamentul nr. 1/2006, cu respectarea prevederilor art. 105 alin. (3^1) si art. 122 alin. (2) din regulamentul anterior mentionat.

SECTIUNEA a 6-a
Dispozitii finale

ART. 14
(1) Emiterea de certificate de depozit se poate face pentru un numar de actiuni suport care reprezinta cel mult 2/3 din numarul de actiuni obiect al unei oferte publice initiale de vanzare.
(2) A.S.F. este in drept sa instituie derogari de la prevederile alin. (1) in functie de capitalul social al emitentului si de numarul de actiuni obiect al ofertei publice initiale de vanzare, astfel incat sa se asigure conditiile minime pentru admiterea actiunilor la tranzactionare pe o piata reglementata din Romania.
(3) Ulterior derularii ofertei publice initiale de vanzare si a deschiderii contului prevazut la art. 3 alin. (1), conversia certificatelor de depozit in actiuni, respectiv conversia actiunilor in certificate de depozit se poate realiza cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (4), fara nicio alta restrictie, cu conditia respectarii prevederilor alin. (1).
ART. 15
(1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, depozitarul central are obligatia depunerii la A.S.F. a documentatiei necesare in vederea modificarii si/sau completarii reglementarilor proprii, in conformitate cu prevederile prezentului regulament.
(2) Pana la modificarea si/sau completarea reglementarilor proprii in conformitate cu alin. (1), depozitarul central va opera transferuri asupra valorilor mobiliare, ca efect al conversiei certificatelor de depozit in actiuni, respectiv al conversiei actiunilor in certificate de depozit, numai in conformitate cu prevederile prezentului regulament.
ART. 16
(1) In cazul in care actiunile suport tranzactionate in cadrul unei piete reglementate din Romania sunt suspendate/retrase de la tranzactionare, A.S.F. notifica autoritatea competenta de supraveghere a operatorului pietei pe care sunt admise la tranzactionare certificatele de depozit cu privire la aceasta situatie, precum si la cauzele care au stat la baza ei. In cazul suspendarii de la tranzactionare a actiunilor, A.S.F. va notifica si perioada suspendarii sau, in cazul in care aceasta nu se cunoaste, A.S.F. va notifica corespunzator ridicarea suspendarii, la data producerii acesteia.
(2) Operatorul pietei reglementate in cadrul careia sunt tranzactionate actiunile notifica operatorul pietei reglementate in cadrul careia sunt tranzactionate certificatele de depozit in conformitate cu prevederile alin. (1).
ART. 17
(1) Prevederile art. 51 alin. (1) lit. b) si art. 53 alin. (1) din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea si functionarea depozitarului central, caselor de compensare si contrapartilor centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile in situatia in care participantul la depozitarul central deschide un cont in numele emitentului de certificate de depozit si pe seama detinatorilor de certificate de depozit, in care sunt inregistrate si blocate actiunile suport in baza carora au fost emise respectivele certificate de depozit.
(2) In cazul contului global special in care sunt evidentiate actiunile suport in baza carora se emit certificate de depozit, mentionat la art. 3 alin. (1), obligatia de raportare prevazuta la art. 146 alin. (6) si (7) din Legea nr. 297/2004 este indeplinita prin furnizarea catre depozitarul central a informatiilor privind emitentul de certificate de depozit.
(3) In vederea indeplinirii atributiilor sale de supraveghere si protectie a investitorilor, A.S.F. este in drept sa solicite emitentului de certificate de depozit documentele si informatiile din care rezulta detinerile si identitatea detinatorilor de certificate de depozit, inclusiv, daca este cazul, instructiunile date de acestia emitentului de certificate de depozit.
ART. 18
(1) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament constituie contraventie.
(2) Savarsirea contraventiilor prevazute la alin. (1) se constata si se sanctioneaza de catre A.S.F. conform Legii nr. 297/2004.
ART. 19
Prezentul regulament intra in vigoare la data publicarii acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close