Procedura de incasare a impozitului si contributiilor aferente veniturilor din activitati agricole

In M. Of. nr. 648 din 22 octombrie 2013 a fost publicat Ordinul comun al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice si al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 1714/3246/2013 pentru aprobarea Procedurii de incasare si de virare la bugetul de stat si bugetele asigurarilor sociale a sumelor incasate in numerar de catre compartimentele de specialitate ale unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a modului de colaborare si de realizare a schimbului de informatii dintre organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si organele fiscale din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Procedura de incasare si de virare la bugetul de stat si bugetele asigurarilor sociale a sumelor incasate in numerar de catre compartimentele de specialitate ale unitatilor administrativ-teritoriale, precum si modul de colaborare si de realizare a schimbului de informatii dintre organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si organele fiscale din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

PROCEDURA
de incasare si de virare la bugetul de stat si bugetele asigurarilor sociale a sumelor incasate in numerar de catre compartimentele de specialitate ale unitatilor administrativ-teritoriale, precum si modul de colaborare si de realizare a schimbului de informatii dintre organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si organele fiscale din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale

ART. 1
Dispozitii generale
(1) Persoanele fizice care datoreaza impozit si contributii aferente veniturilor din activitati agricole, precum si accesorii pentru neachitarea la scadenta a acestora, denumite in continuare obligatii fiscale, pot efectua plata acestor obligatii fiscale si la compartimentele de specialitate ale unitatii administrativ-teritoriale corespunzatoare localitatii in care isi au domiciliul fiscal, in numerar, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) in localitatea unde isi au domiciliul fiscal nu exista o unitate teritoriala a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
b) intre unitatea administrativ-teritoriala, prin primar, si directia generala regionala a finantelor publice in a carei raza se afla localitatea, prin directorul general sau imputernicitul acestuia, s-a incheiat un protocol in acest scop, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta procedura.
(2) Prin protocol se stabilesc:
a) acordul unitatii administrativ-teritoriale cu privire la incasarea obligatiilor fiscale;
b) modalitatea de comunicare a informatiilor intre compartimentul de specialitate al unitatii administrativ-teritoriale si organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala referitoare la obligatiile fiscale;
c) orice alte masuri de colaborare pe care partile le considera necesare pentru aplicarea art. I si III din Ordonanta Guvernului nr. 28/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare.
(3) In termen de doua zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei proceduri, directia generala regionala a finantelor publice transmite, prin administratia judeteana a finantelor publice, fiecarei unitati administrativ-teritoriale din raza sa teritoriala, pentru care este indeplinita conditia prevazuta la alin. (1) lit. a), doua exemplare semnate ale protocolului. In situatia in care unitatea administrativ-teritoriala este de acord cu incheierea protocolului, aceasta comunica, in termen de doua zile de la data primirii, administratiei judetene a finantelor publice un exemplar al protocolului semnat si completat in mod corespunzator.
(4) In cazul in care unitatea administrativ-teritoriala nu comunica, in termenul prevazut la alin. (3), protocolul semnat, procedura de incheiere a protocolului poate fi reluata ulterior din initiativa unitatii administrativ-teritoriale.
(5) Lista unitatilor administrativ-teritoriale care au incheiat protocolul cu directia generala regionala a finantelor publice se publica pe pagina proprie de internet a acesteia, precum si pe cea a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si a prefecturii judetului.
(6) Primariile asigura publicarea protocolului la sediul acestora, precum si in alte locuri de interes public, cum ar fi unitati medicale, culturale si altele asemenea, pe care le apreciaza ca fiind utile pentru aducerea protocolului la cunostinta contribuabililor interesati.
(7) Agentia Nationala de Administrare Fiscala si directiile generale regionale ale finantelor publice informeaza contribuabilii despre posibilitatea achitarii obligatiilor fiscale la compartimentele de specialitate ale unitatii administrativ-teritoriale corespunzatoare localitatii in care isi au domiciliul fiscal, prin metodele si canalele utilizate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, inclusiv prin comunicate de presa.
ART. 2
Procedura de transmitere a datelor de la organul fiscal competent la unitatea administrativ-teritoriala
(1) In cazul in care sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 1 alin. (1), organul fiscal competent prevazut la art. 33 sau 36, dupa caz, din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, intocmeste si comunica fiecarui compartiment de specialitate al unitatii administrativ-teritoriale lista contribuabililor care datoreaza obligatii fiscale aferente veniturilor din activitati agricole, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta procedura.
(2) Lista prevazuta la alin. (1) se intocmeste lunar si se transmite in primele 5 zile ale lunii urmatoare si cuprinde informatii actualizate privind obligatiile fiscale datorate la sfarsitul lunii de referinta.
(3) Pentru obligatiile fiscale datorate de contribuabili pana la data incheierii protocolului, lista prevazuta la alin. (1) se comunica compartimentului de specialitate al unitatii administrativ-teritoriale in termen de doua zile de la data incheierii protocolului.
(4) Lista prevazuta la alin. (1) cuprinde cel putin urmatoarele elemente: numele si prenumele contribuabilului, codul numeric personal si domiciliul fiscal, suma datorata si natura obligatiei fiscale (impozit, contributii sociale, dobanzi si penalitati de intarziere).
(5) Ori de cate ori apar neclaritati privind suma obligatiilor fiscale datorate de un contribuabil compartimentul de specialitate al unitatii administrativ-teritoriale este obligat sa solicite operativ organului fiscal competent clarificari. In acest caz, organul fiscal competent are obligatia de a comunica operativ informatiile solicitate.
ART. 3
Incasarea si virarea sumelor reprezentand obligatiile fiscale
(1) Plata sumei privind obligatiile fiscale se face in numerar la compartimentul de specialitate al unitatii administrativ-teritoriale.
(2) Compartimentul de specialitate al unitatii administrativ-teritoriale incaseaza sumele platite de contribuabil in baza listei prevazute la art. 2 alin. (1) sau in baza deciziilor de impunere ori a deciziilor referitoare la obligatiile de plata accesorii prezentate de contribuabil. Compartimentul de specialitate al unitatii administrativ-teritoriale incaseaza sumele platite de contribuabil chiar daca acesta efectueaza o plata mai mica decat cuantumul obligatiilor fiscale datorate.
(3) Data platii obligatiilor fiscale este data inscrisa in documentul de plata eliberat de compartimentul de specialitate al unitatii administrativ-teritoriale care a incasat suma. In documentul de plata eliberat de compartimentul de specialitate al unitatii administrativ-teritoriale acesta mentioneaza cuantumul si natura obligatiei fiscale achitate de contribuabil, precum si contul bugetar al obligatiei fiscale ce face obiectul platii, astfel:
a) 20.03.01.13 – pentru impozitul pe veniturile din activitati agricole si accesoriile acestuia stabilite prin decizia de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit sau decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii;
b) 26.21.05.03.02 – pentru contributiile de asigurari sociale de sanatate si accesoriile acestora stabilite prin decizia de impunere privind platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate sau decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii;
c) 20.03.01.60 – pentru impozitul pe veniturile din activitati agricole si accesoriile acestuia stabilite prin decizia de impunere anuala sau decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii.
(4) Pe baza informatiilor din documentul de plata, compartimentul de specialitate al unitatii administrativ-teritoriale intocmeste situatia privind sumele incasate reprezentand obligatii fiscale, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezenta procedura.
(5) Pentru sumele achitate eronat de catre contribuabili pe alte tipuri de obligatii fiscale sau stinse eronat de catre organele fiscale, contribuabilul va depune, la organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, o cerere in acest sens, la care va atasa o copie a documentului de plata, prevederile Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.311/2008 pentru aprobarea Procedurii de indreptare a erorilor materiale din documentele de plata intocmite de debitori privind obligatiile fiscale aplicandu-se in mod corespunzator. In acest caz, data platii obligatiilor fiscale este data inscrisa in documentul de plata eliberat de compartimentul de specialitate al unitatii administrativ-teritoriale care a incasat suma.
(6) Sumele incasate in numerar reprezentand obligatii fiscale datorate de contribuabili in conditiile prezentului ordin se depun de catre compartimentul de specialitate al unitatii administrativ-teritoriala, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la incasare, in contul 50.42 “Disponibil din sume colectate de unitatile administrativ-teritoriale pentru alte bugete” care se deschide pe numele acestora la unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului.
(7) La depunerea sumelor in contul prevazut la alin. (6), compartimentul de specialitate al unitatii administrativ-teritoriale prezinta unitatii teritoriale a Trezoreriei Statului si situatia privind sumele incasate reprezentand obligatii fiscale.
(8) La depunerea sumelor de catre compartimentul de specialitate al unitatii administrativ-teritoriale, unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului efectueaza urmatoarele verificari:
a) sumele inscrise in coloana 5 sa fie egale cu sumele din coloana 6 + coloana 7 + coloana 8 din situatia privind sumele incasate reprezentand obligatii fiscale;
b) suma inscrisa in coloana 5 pe randul “Total” din situatia privind sumele incasate reprezentand obligatii fiscale sa fie egala cu suma in numerar care se depune de catre compartimentul de specialitate al unitatii administrativ-teritoriale in contul 50.42 “Disponibil din sume colectate de unitatile administrativ-teritoriale pentru alte bugete”.
(9) In situatia in care sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (8), unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului va incasa suma de la compartimentul de specialitate al unitatii administrativ-teritoriale in contul prevazut la alin. (6).
(10) In situatia in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (8), unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului nu va incasa suma si va solicita compartimentului de specialitate al unitatii administrativ-teritoriale refacerea situatiei privind sumele incasate reprezentand obligatii fiscale.
(11) Sumele inscrise in coloana 6, 7 si 8 din situatia privind sumele incasate reprezentand obligatii fiscale se vireaza de catre unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului in conturile corespunzatoare de venituri ale bugetului de stat si bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, codificate cu codul de identificare fiscala inscris in coloana 2 din aceeasi situatie depusa de catre compartimentul de specialitate al unitatii administrativ-teritoriale, in termen de doua zile lucratoare de la depunerea acestora.
(12) Unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului transmite organului fiscal competent prevazut la art. 2 alin. (1), la sfarsitul fiecarei zile lucratoare, sumele incasate in ziua respectiva reprezentand obligatii fiscale, pentru fiecare contribuabil in parte, in fisierele ce contin incasarile zilnice, in vederea stingerii obligatiilor fiscale.

ANEXA 1
la procedura

PROTOCOL
incheiat azi, ……………..

Intre
Directia generala regionala a finantelor publice ……………………, cu sediul in ……………………….., reprezentata prin director general ………………………….,
si
Orasul/Comuna …………….., cu sediul in ………………………, reprezentata prin primar ……………………………………………..

ART. 1
Orasul/Comuna ……………………….. isi exprima acordul cu privire la incasarea impozitului si contributiilor aferente veniturilor din activitati agricole, precum si a accesoriilor pentru neachitarea la scadenta a acestora, datorate de contribuabilii cu domiciliul fiscal in raza sa teritoriala.
ART. 2
Lista contribuabililor care datoreaza obligatii fiscale aferente veniturilor din activitati agricole se comunica de catre ………………………….*1) prin ……………………………….*2)
ART. 3
Alte masuri de colaborare pe care partile le considera necesare pentru aplicarea art. I si III din Ordonanta Guvernului nr. 28/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare:
………………………………………………………………..

Directia generala regionala a finantelor   Orasul/Comuna ……………..
publice …………………………..
Director general   Primar
Numele si prenumele ………………..   Numele si prenumele ………..
Semnatura ………………….   Semnatura …………………
Stampila …………………..   Stampila ………………….

————
*1) Se completeaza cu denumirea organului fiscal competent.
*2) Se completeaza cu modalitatea de comunicare: posta, fax, e-mail etc.

ANEXA 2
la procedura

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Unitatea fiscala*1) …………………
Serviciul/Biroul/Compartimentul ………
Nr. ………../……………

Lista contribuabililor care datoreaza obligatii fiscale aferente veniturilor din activitati agricole luna de referinta ……………….
______________________________________________________________________________
|Nr. | Debitor | Natura | Contul  | Cuantumul sumei|
|crt.| | obligatiei | bugetar | datorate   |
|____|_________________________________| fiscale*2) | |   (lei)|
||CNP   | Numele si| Domiciliul|| ||
||  | prenumele| fiscal|| ||
|____|__________|__________|___________|____________|_________|________________|
|  0 | 1| 2| 3 | 4  |5|6   |
|____|__________|__________|___________|____________|_________|________________|
||  |  |   || ||
|____|__________|__________|___________|____________|_________|________________|
||  |  |   || ||
|____|__________|__________|___________|____________|_________|________________|
||  |  |   || ||
|____|__________|__________|___________|____________|_________|________________|
||  |  |   || ||
|____|__________|__________|___________|____________|_________|________________|

Conducatorul unitatii fiscale
Numele si prenumele ……………………..
Semnatura si stampila unitatii ……………

————
*1) Se mentioneaza denumirea organului fiscal emitent.
*2) Se precizeaza denumirea creantei fiscale principale: impozit sau contributie ori a creantei fiscale accesorii: dobanda sau penalitate de intarziere.

ANEXA 3
la procedura

Orasul/Comuna ………………………….
Codul de identificare fiscala ……………
Nr. ………../………….

Situatia privind sumele incasate reprezentand obligatii fiscale care se depun la unitatea Trezoreriei Statului ………… in data de ……………
______________________________________________________________________________
|Nr.   |Numele si|CNP|Documentul|   Suma incasata de la contribuabil   |
|crt.  |prenumele|   |prin care | (obligatie principala si accesorii)  |
|  | |   |s-a   |  |
|  | |   |incasat   |  |
|  | |   |suma in   |  |
|  | |   |numerar   |  |
|______|_________|___|__________|______________________________________________|
|  | |   | Nr.| Data|TOTAL,|Pentru |Pentru contul  |Pentru |
|  | |   || |din   |contul |26.21.05.03.02 |contul |
|  | |   || |care: |20.03.01.13|- Contributii  |20.03.01.60|
|  | |   || |  |”Impozit pe|de asigurari   |”Regulari- |
|  | |   || |  |venituri   |sociale de |zari”  |
|  | |   || |  |din|sanatate   |   |
|  | |   || |  |activitati |datorate de|   |
|  | |   || |  |agricole”  |persoanele care|   |
|  | |   || |  |   |realizeaza |   |
|  | |   || |  |   |venituri din   |   |
|  | |   || |  |   |activitati |   |
|  | |   || |  |   |independente si|   |
|  | |   || |  |   |alte activitati|   |
|  | |   || |  |   |si persoanele  |   |
|  | |   || |  |   |care nu|   |
|  | |   || |  |   |realizeaza |   |
|  | |   || |  |   |venituri   |   |
|______|_________|___|____|_____|______|___________|_______________|___________|
|  0   |1| 2 |  3 |  4  |   5  | 6 |7  | 8 |
|______|_________|___|____|_____|______|___________|_______________|___________|
|  | |   || |  |   |   |   |
|______|_________|___|____|_____|______|___________|_______________|___________|
|  | |   || |  |   |   |   |
|______|_________|___|____|_____|______|___________|_______________|___________|
|  | |   || |  |   |   |   |
|______|_________|___|____|_____|______|___________|_______________|___________|
|TOTAL:|x| x | x  |  x  |  |   |   |   |
|______|_________|___|____|_____|______|___________|_______________|___________|

Ordonator principal de credite
Numele si prenumele ………………….
Semnatura si stampila ………………..

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close