Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013. Investigatii efectuate de OLAF

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigatiile efectuate de Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European si al Consiliului si a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului

PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 325, coroborat cu Tratatul de instituire a Comunitatii Europene a Energiei Atomice, in special articolul 106a,
avand in vedere propunerea Comisiei Europene,
dupa transmiterea proiectului de act legislativ catre parlamentele nationale,
avand in vedere avizul Curtii de Conturi [1],
hotarand in conformitate cu procedura legislativa ordinara [2],
intrucat:
(1) Institutiile Uniunii si statele membre acorda o mare importanta protejarii intereselor financiare ale Uniunii si combaterii fraudei, coruptiei si a oricaror alte activitati ilegale ce prejudiciaza aceste interese. Responsabilitatea Comisiei in aceasta privinta este strans legata de obligatia sa de a executa bugetul in temeiul articolului 317 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE), iar importanta actiunii in acest sens este confirmata de articolul 325 din TFUE.
(2) Ar trebui utilizate toate mijloacele disponibile pentru atingerea acestui obiectiv, in special in contextul misiunilor de investigare delegate la nivelul Uniunii, mentinandu-se alocarea actuala si echilibrul actual al responsabilitatilor intre Uniune si statele membre.
(3) Pentru a intari mijloacele disponibile de combatere a fraudei, cu respectarea principiului autonomiei organizarii interne a fiecarei institutii, Comisia, prin Decizia 1999/352/CE, CECO, Euratom [3], a infiintat Oficiul European de Lupta Antifrauda (“oficiul”) ca departament al sau, cu responsabilitatea de a efectua investigatii administrative privind fraude. Comisia a acordat oficiului independenta deplina in exercitarea functiei sale de investigare. Decizia 1999/352/CE, CECO, Euratom prevede ca, in vederea efectuarii investigatiilor, oficiul urmeaza sa exercite competentele conferite prin dreptul Uniunii.
(4) Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European si al Consiliului [4] a fost adoptat pentru a reglementa investigatiile efectuate de oficiu. Pentru a creste eficacitatea activitatilor de investigare ale oficiului si in lumina evaluarii activitatilor sale de catre institutiile Uniunii, in special a raportului de evaluare al Comisiei din aprilie 2003 si a Rapoartelor speciale nr. 1/2005 [5] si nr. 2/2011 [6] ale Curtii de Conturi privind gestionarea oficiului, este necesar sa se revizuiasca actualul cadru juridic.
(5) Mandatul oficiului ar trebui sa cuprinda efectuarea investigatiilor in cadrul institutiilor, organismelor, oficiilor si agentiilor infiintate prin tratate sau in temeiul acestora (“institutii, organisme, oficii si agentii”) si exercitarea puterii de a investiga, conferita Comisiei prin actele relevante ale Uniunii, precum si oferirea de asistenta statelor membre din partea Comisiei la organizarea cooperarii stranse si regulate intre autoritatile lor competente. De asemenea, oficiul ar trebui sa contribuie la elaborarea si dezvoltarea unor metode de prevenire si combatere a fraudei, a coruptiei si a oricaror alte activitati ilegale care afecteaza interesele financiare ale Uniunii, pe baza practicii sale operationale in acest domeniu.
(6) Responsabilitatea oficiului, astfel cum este stabilita de catre Comisie, nu se limiteaza la protejarea intereselor financiare, ci include toate activitatile legate de apararea intereselor Uniunii impotriva abaterilor care pot sa atraga dupa sine actiuni administrative sau penale.
(7) Prezentul regulament ar trebui sa se aplice fara a aduce atingere unei protectii mai extinse care ar putea decurge din dispozitiile tratatelor.
(8) Data fiind necesitatea intensificarii combaterii fraudei, coruptiei si a altor activitati ilegale care afecteaza interesele financiare ale Uniunii, oficiul ar trebui sa fie capabil sa efectueze investigatii interne in toate institutiile, organismele, oficiile si agentiile.
(9) In contextul investigatiilor externe, ar trebui sa fie incredintata oficiului exercitarea atributiilor conferite Comisiei prin Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind verificarile si inspectiile la fata locului efectuate de catre Comisie pentru protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor Europene impotriva fraudei si altor nereguli [7]. De asemenea, ar trebui sa se permita oficiului sa exercite celelalte atributii conferite Comisiei pentru a efectua verificari si inspectii la fata locului in statele membre, in special in scopul detectarii de nereguli conform cerintelor articolului 9 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor Europene [8].
(10) Eficacitatea operationala a oficiului depinde in mare masura de cooperarea cu statele membre. Este necesar ca statele membre sa identifice autoritatile lor competente care pot acorda asistenta necesara oficiului astfel incat acesta sa-si poata indeplini atributiile. In cazul in care un stat membru nu a instituit un departament de specialitate la nivel national cu sarcina de a coordona protejarea intereselor financiare ale Uniunii si combaterea fraudei, ar trebui desemnat un serviciu (serviciul de coordonare antifrauda) care sa faciliteze cooperarea efectiva si schimbul de informatii cu oficiul.
(11) Oficiul ar trebui sa aiba acces la orice informatie relevanta detinuta de institutiile, organismele, oficiile si agentiile Uniunii in legatura cu investigatiile externe.
(12) Investigatiile ar trebui efectuate in conformitate cu tratatele si in special cu Protocolul nr. 7 privind privilegiile si imunitatile Uniunii Europene, respectand Statutul functionarilor si Regimul aplicabil celorlalti agenti ai Uniunii Europene prevazute in Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului [9] (“statutul personalului”) si Statutul deputatilor in Parlamentul European, si respectand in totalitate drepturile si libertatile fundamentale ale omului, in special principiul echitatii, dreptul persoanelor implicate de a-si exprima opiniile asupra faptelor care le privesc si principiul conform caruia concluziile unei investigatii se pot baza exclusiv pe elementele care au valoare probatorie. In acest scop, institutiile, organismele, oficiile si agentiile ar trebui sa stabileasca clauzele si conditiile in care urmeaza sa se efectueze investigatiile interne.
(13) Investigatiile interne pot fi efectuate numai in cazul in care se garanteaza accesul oficiului la toate cladirile institutiilor, organismelor, oficiilor si agentiilor si la toate informatiile si documentele detinute de acestea.
(14) Ar trebui sa se evalueze cu promptitudine acuratetea informatiilor transmise oficiului in cadrul mandatului sau. In acest scop, inaintea inceperii unei investigatii, oficiul ar trebui sa aiba acces la orice informatie relevanta din bazele de date detinute de institutii, organisme, oficii si agentii, atunci cand aceasta este indispensabila pentru evaluarea elementelor de fapt care stau la baza alegatiilor.
(15) Ar trebui instituita o obligatie clara in sarcina oficiului de a informa institutiile, organismele, oficiile si agentiile cu privire la investigatiile in curs in cazul in care un functionar, un agent al Uniunii, un membru al unei institutii sau al unui organism, un conducator de oficiu sau agentie sau un membru al personalului este implicat in faptele supuse investigatiei sau in cazul in care, pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii, poate fi necesara adoptarea de masuri asiguratorii.
(16) Ar trebui sa se prevada norme clare care sa permita institutiilor, organismelor, oficiilor si agentiilor sa preia rapid investigatiile in cazurile in care oficiul decide sa nu intervina, confirmand in acelasi timp intaietatea pe care o detine oficiul in realizarea investigatiilor interne in cazurile in care sunt afectate interesele financiare ale Uniunii.
(17) Pentru a garanta independenta oficiului in indeplinirea sarcinilor ce ii revin prin prezentul regulament, directorul general al acestuia ar trebui sa aiba dreptul de a deschide o investigatie din proprie initiativa. In cazul in care oficiul efectueaza o investigatie, institutiile, organismele, oficiile sau agentiile relevante nu ar trebui sa efectueze la randul lor o investigatie a acelorasi fapte in paralel cu oficiul, cu exceptia unui acord in sens contrar cu oficiul.
(18) Investigatiile ar trebui efectuate sub autoritatea directorului general, complet independent de institutii, organisme, oficii si agentii si de Comitetul de supraveghere. In acest sens, directorul general ar trebui sa poata adopta orientari privind proceduri de investigatie pentru personalul oficiului. Aceste orientari ar trebui sa ofere personalului oficiului indrumari practice privind efectuarea investigatiilor, garantiile procedurale si drepturile persoanelor vizate sau ale martorilor si detalii privind procedurile interne consultative si de control care urmeaza a fi aplicate, inclusiv un control al legalitatii. Pentru a se asigura o mai mare transparenta in ceea ce priveste efectuarea investigatiilor, orientarile respective ar trebui sa fie disponibile publicului pe pagina de internet a oficiului. Aceste orientari nu ar trebui sa creeze sau sa modifice vreun drept sau vreo obligatie care decurg din prezentul regulament.
(19) In conformitate cu articolul 21 din statutul personalului, personalul oficiului ar trebui sa efectueze investigatiile in conformitate cu orientarile privind procedurile de investigatie si pe baza instructiunilor individuale transmise de directorul general in cazuri specifice.
(20) In conformitate cu statutul personalului, personalul oficiului ar trebui sa isi desfasoare sarcinile investigative in deplina independenta si ar trebui sa evite conflictele de interes. Membrii personalului oficiului ar trebui sa il informeze imediat pe directorul general daca o investigatie vizeaza un aspect in care au vreun interes personal, astfel incat sa le afecteze sau sa dea impresia ca le afecteaza independenta, mai ales daca sunt sau au fost implicati intr-o alta calitate in aspectul vizat de investigatie.
(21) Investigatiile externe si interne ale oficiului urmeaza, partial, reguli distincte. Cu toate acestea, oficiului ar trebui sa i se permita, ori de cate ori este necesar, sa combine intr-o singura investigatie aspecte ale unei investigatii externe cu aspecte ale unei investigatii interne, fara sa trebuiasca sa deschida doua investigatii separate.
(22) Este necesar, pentru a se asigura securitatea juridica, sa se specifice garantiile procedurale aplicabile investigatiilor efectuate de oficiu, tinand cont de natura administrativa a investigatiilor respective.
(23) Garantiile procedurale si drepturile fundamentale ale persoanelor vizate si ale martorilor ar trebui sa fie respectate fara discriminare in orice moment si in toate etapele, atat ale investigatiilor externe, cat si ale celor interne, in special in procesul de comunicare a informatiilor vizand investigatiile in curs de desfasurare. Furnizarea oricaror informatii privind investigatiile efectuate de oficiu Parlamentului European, Consiliului, Comisiei sau Curtii de Conturi, fie in mod bilateral, fie in cadrul unui schimb de opinii, ar trebui sa respecte confidentialitatea investigatiilor, drepturile legitime ale persoanelor vizate si, dupa caz, dispozitiile nationale aplicabile procedurilor judiciare. Informatiile transmise sau obtinute in cursul investigatiilor ar trebui sa fie prelucrate in conformitate cu legislatia Uniunii privind protectia datelor. Schimburile de informatii ar trebui sa respecte principiul proportionalitatii si cel al necesitatii de a cunoaste.
(24) In scopul de a consolida protectia drepturilor individuale ale persoanelor care fac obiectul investigatiei, nu ar trebui trase concluzii referitoare nominal la o persoana vizata, in etapa finala a unei investigatii, fara ca persoanei respective sa i se fi dat ocazia sa isi faca cunoscut punctul de vedere in legatura cu faptele care o vizeaza.
(25) Directorul general ar trebui sa se asigure ca procesul de comunicare a informatiilor catre public respecta drepturile legitime ale persoanelor vizate.
(26) Oficiul si institutiile, organismele, oficiile si agentiile implicate in investigatie ar trebui sa protejeze libertatea de exprimare, in conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, si sursele jurnalistice.
(27) Ar trebui sa fie de datoria directorului general sa asigure protectia datelor cu caracter personal si respectarea confidentialitatii informatiilor culese in cursul investigatiilor. Functionarilor si altor agenti ai Uniunii ar trebui sa li se asigure o protectie juridica echivalenta cu cea prevazuta de statutul personalului.
(28) Pentru a se garanta ca concluziile investigatiilor efectuate de oficiu sunt luate in considerare si ca se iau masurile ulterioare necesare, rapoartele ar trebui sa aiba statutul de proba admisibila in actiunile administrative sau judiciare. In acest scop, respectivele rapoarte ar trebui redactate intr-o maniera compatibila cu normele privind rapoartele administrative in statele membre.
(29) In cazul in care se constata ca faptele revelate de raportul final al unei investigatii interne ar putea avea drept consecinta o procedura penala, informatiile in acest sens ar trebui transmise autoritatilor judiciare nationale ale statului membru in cauza. In recomandarile care insotesc raportul final al investigatiei, directorul general ar trebui sa indice daca, avand in vedere natura faptelor si amploarea impactului financiar al acestora, luarea de masuri interne de catre institutia, organismul, oficiul sau agentia vizate ar permite un raspuns mai eficace.
(30) In cazul in care directorul general transmite autoritatilor judiciare ale statului membru in cauza informatii obtinute de catre oficiu in cursul investigatiilor interne, aceasta transmisie de informatii ar trebui sa nu aduca atingere incadrarii juridice ulterioare de catre autoritatea judiciara nationala in ceea ce priveste necesitatea actiunilor de investigare.
(31) Este de datoria autoritatilor competente ale statelor membre sau a institutiilor, organismelor, oficiilor sau agentiilor, dupa caz, de a decide asupra actiunilor de intreprins privind investigatiile incheiate pe baza raportului final al investigatiei redactat de catre oficiu.
(32) Pentru a-si spori eficacitatea, oficiul ar trebui sa stie ce urmare au avut rezultatele investigatiilor sale. In consecinta, institutiile, organismele, oficiile si agentiile Uniunii si, dupa caz, autoritatile competente ale statelor membre ar trebui sa raporteze oficiului, la cerere, cu privire la actiunile intreprinse, daca este cazul, pe baza informatiilor care le-au fost transmise de oficiu.
(33) Avand in vedere beneficiile majore ale consolidarii cooperarii dintre oficiu, Eurojust, Europol si autoritatile competente ale statelor membre, oficiul ar trebui sa poata sa incheie cu acestea acorduri administrative care ar putea viza, mai ales, facilitarea cooperarii practice si a schimbului de informatii privind aspecte tehnice si operationale, fara sa creeze vreo obligatie juridica suplimentara.
(34) Pentru a consolida cooperarea dintre oficiu, Eurojust si autoritatile competente din statele membre in ceea ce priveste fapte care ar putea face obiectul unei investigatii penale, oficiul ar trebui sa informeze Eurojust in special in legatura cu acele cazuri de suspiciune de frauda, coruptie sau orice alta activitate ilegala care afecteaza interesele financiare ale Uniunii si care implica forme grave de criminalitate. Transmiterea de informatii autoritatilor competente ale statelor membre in cauza ar trebui sa aiba loc, dupa caz, inainte ca informatiile oferite de acestea sa fie transmise de oficiu catre Eurojust sau Europol, atunci cand aceste informatii sunt insotite de o invitatie de a se trece la investigatii penale specifice.
(35) In interesul cooperarii cu succes intre oficiu, institutiile, organismele, oficiile si agentiile relevante ale Uniunii, autoritatile competente ale statelor membre, autoritatile competente din tari terte si organizatiile internationale, ar trebui sa se organizeze un schimb reciproc de informatii. Acest schimb de informatii ar trebui sa respecte principiile confidentialitatii si normele privind protectia datelor prevazute in Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre institutiile si organele comunitare si privind libera circulatie a acestor date [10]. In special, oficiul ar trebui sa verifice daca destinatarul are competenta adecvata si daca transmiterea de informatii este necesara. Schimburile de informatii cu Eurojust ar trebui sa fie cuprinse in mandatul Eurojust, care se extinde asupra coordonarii in cazuri transnationale de infractiuni grave.
(36) Avand in vedere amploarea fondurilor pe care Uniunea le aloca in sectorul ajutorului extern, numarul de investigatii efectuate de oficiu in acest sector, precum si cooperarea internationala in desfasurarea investigatiilor, oficiul ar trebui, dupa caz in regim de coordonare cu alte servicii competente, sa poata sa solicite, prin intermediul unor acorduri administrative, asistenta practica in exercitarea sarcinilor sale din partea autoritatilor competente din tari terte si din partea organizatiilor internationale, fara sa se creeze vreo obligatie juridica suplimentara.
(37) Oficiul ar trebui sa se bucure de independenta in indeplinirea functiilor sale. Pentru a intari aceasta independenta, oficiul ar trebui sa fie supus monitorizarii periodice a functiilor sale de investigare de catre un Comitet de supraveghere, compus din persoane independente din afara sa, cu inalte calificari in domeniile de activitate ale oficiului. Comitetul de supraveghere nu ar trebui sa intervina in desfasurarea investigatiilor in curs. Sarcinile sale ar trebui sa includa, de asemenea, acordarea de asistenta directorului general in indeplinirea indatoririlor sale.
(38) Este oportun sa se specifice criteriile si procedura de numire a membrilor Comitetului de supraveghere si sa se clarifice intr-o mai mare masura sarcinile Comitetului de supraveghere care decurg din mandatul acestuia.
(39) Ar trebui sa se intocmeasca o lista a candidatilor care ar putea inlocui membrii Comitetului de supraveghere pe perioada restanta a mandatului acestora, in cazul in care unul sau mai multi dintre acesti membri demisioneaza, decedeaza sau nu sunt in masura sa isi indeplineasca sarcinile.
(40) Pentru a se asigura indeplinirea misiunii Comitetului de supraveghere in mod eficient, functionarea independenta a secretariatului acestuia ar trebui sa fie garantata de oficiu.
(41) Un schimb de opinii intre Parlamentul European, Consiliu si Comisie ar trebui sa fie organizat o data pe an. Acest schimb de opinii ar trebui sa acopere, inter alia, prioritatile strategice pentru politicile de investigare si eficacitatea activitatii oficiului in ceea ce priveste indeplinirea mandatului sau, fara a interfera cu independenta oficiului in functia sa de investigare. Pregatirea schimbului de opinii ar trebui sa aiba loc la nivel tehnic si sa includa, in masura in care ar putea fi necesar, o intalnire pregatitoare intre serviciile relevante ale institutiilor in cauza. Atunci cand discuta despre eficacitatea activitatii oficiului in ceea ce priveste indeplinirea mandatului sau, institutiile care participa la schimbul de opinii ar trebui sa poata lua in discutie date statistice privind masurile luate ca urmare a investigatiilor oficiului si a informatiilor transmise de catre oficiu.
(42) Pentru a se asigura independenta deplina in conducerea oficiului, directorul general ar trebui sa fie numit pentru un mandat de sapte ani, nereinnoibil.
(43) Functia de director general al oficiului este deosebit de importanta si pentru Parlamentul European si pentru Consiliu. Persoana numita director general ar trebui sa se bucure de cel mai larg sprijin cu putinta si de recunoastere din partea Parlamentului European, a Consiliului si a Comisiei. Prin urmare, Comisia ar trebui sa incerce sa ajunga la un acord comun cu Parlamentul European si Consiliul in cadrul procedurii de consultare.
(44) O cerere de candidaturi pentru postul de director general ar trebui sa se publice in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cel tarziu cu sase luni inainte de sfarsitul mandatului directorului general in functie. Cererea de candidaturi ar trebui pregatita de catre Comisie pe baza rezultatului unor consultari stranse cu Parlamentul European si cu Consiliul. Aceasta ar trebui sa specifice criteriile de selectie, inclusiv cerintele pe care candidatii ar trebui sa le indeplineasca pentru a fi eligibili pentru post.
(45) Directorul general ar trebui sa informeze periodic Comitetul de supraveghere cu privire la acele cazuri in care s-au transmis informatii autoritatilor judiciare ale statelor membre si cu privire la numarul total de cazuri ale oficiului prelucrate de aceleasi autoritati judiciare ale statelor membre in cauza, drept consecinta a unei investigatii efectuate de oficiu.
(46) Experienta bazata pe practica operationala a demonstrat ca ar fi util sa se permita directorului general sa delege exercitarea unora dintre functiile sale unuia sau mai multor membri ai personalului oficiului.
(47) Directorul general ar trebui sa instituie un mecanism intern de consultare si control, care sa includa un control al legalitatii, in special in ceea ce priveste obligatia de a respecta garantiile procedurale si drepturile fundamentale ale persoanelor vizate, precum si legislatia nationala a statelor membre in cauza.
(48) Pentru a asigura independenta oficiului, Comisia ar trebui sa decida asupra delegarii adecvate catre directorul general a competentelor detinute de autoritatea de numire.
(49) Prezentul regulament nu diminueaza in niciun fel competentele si responsabilitatile statelor membre de a lua masuri pentru combaterea fraudei, coruptiei si a oricaror alte activitati ilegale care afecteaza interesele financiare ale Uniunii. Conferirea sarcinii de a efectua investigatii administrative externe in acest domeniu unui oficiu independent respecta in totalitate principiul subsidiaritatii, astfel cum este prevazut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeana. In conformitate cu principiul proportionalitatii, astfel cum este enuntat la respectivul articol, prezentul regulament nu depaseste ceea ce este necesar pentru intensificarea luptei impotriva fraudei, coruptiei si a oricaror alte activitati ilegale care afecteaza interesele financiare ale Uniunii.
(50) Comisia ar trebui sa evalueze necesitatea revizuirii prezentului regulament in cazul in care se instituie un parchet european.
(51) Prezentul regulament respecta drepturile fundamentale si, in mod special, principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.
(52) Autoritatea Europeana pentru Protectia Datelor a fost consultata in conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 si a emis un aviz la 1 iunie 2011 [11].
(53) Avand in vedere numarul semnificativ de modificari necesare, Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 ar trebui abrogat si inlocuit de prezentul regulament.
(54) In temeiul articolului 106a alineatul (1) din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene a Energiei Atomice (TCEEA), care extinde aplicarea articolului 325 din TFUE la Comunitatea Europeana a Energiei Atomice (Euratom), dispozitiile care reglementeaza investigatiile efectuate de oficiu in ceea ce priveste Uniunea ar trebui sa se aplice si in ceea ce priveste Euratom. In temeiul articolului 106a alineatul (2) din TCEEA, trimiterile la Uniune de la articolul 325 din TFUE trebuie considerate trimiteri la Euratom si, prin urmare, trimiterile la Uniune in prezentul regulament includ, in functie de context, trimiteri la Euratom. Prin urmare, Regulamentul (Euratom) nr. 1074/1999 din 25 mai 1999 privind investigatiile efectuate de Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) [12] ar trebui abrogat,

ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Obiectivele si sarcinile
(1) Pentru intensificarea combaterii fraudei, a coruptiei si a oricaror alte activitati ilegale care afecteaza interesele financiare ale Uniunii Europene si ale Comunitatii Europene a Energiei Atomice (denumite in continuare, in mod colectiv, “Uniunea” atunci cand contextul impune acest lucru), Oficiul European de Lupta Antifrauda, instituit prin Decizia 1999/352/CE, CECO, Euratom (“oficiul”), exercita competentele de investigare conferite Comisiei prin:
(a) actele relevante ale Uniunii; si
(b) acordurile de cooperare si asistenta reciproca relevante incheiate de Uniune cu tarile terte si cu organizatiile internationale.
(2) Oficiul furnizeaza statelor membre asistenta din partea Comisiei pentru organizarea unei cooperari stranse si periodice intre autoritatile lor competente in vederea coordonarii actiunilor acestora destinate sa protejeze interesele financiare ale Uniunii impotriva fraudei. Oficiul contribuie la elaborarea si dezvoltarea unor metode de prevenire si combatere a fraudei, a coruptiei si a oricaror alte activitati ilegale care afecteaza interesele financiare ale Uniunii. Oficiul promoveaza si coordoneaza, impreuna cu statele membre si intre acestea, schimbul de experienta operationala si de cele mai bune practici procedurale in domeniul protectiei intereselor financiare ale Uniunii si sprijina actiunile comune de combatere a fraudei intreprinse de catre statele membre in mod voluntar.
(3) Prezentul regulament se aplica fara a aduce atingere:
(a) Protocolului nr. 7 privind privilegiile si imunitatile Uniunii Europene, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeana si la Tratatul privind functionarea Uniunii Europene;
(b) Statutului deputatilor in Parlamentul European;
(c) Statutului functionarilor si Regimului aplicabil celorlalti agenti ai Uniunii Europene (“statutul personalului”);
(d) Regulamentului (CE) nr. 45/2001.
(4) In cadrul institutiilor, organismelor, oficiilor si agentiilor infiintate prin tratate sau in temeiul acestora (“institutii, organisme, oficii si agentii”), oficiul efectueaza investigatii administrative in scopul combaterii fraudei, a coruptiei si a altor activitati ilegale care afecteaza interesele financiare ale Uniunii. In acest scop, oficiul investigheaza aspecte grave legate de indeplinirea sarcinilor profesionale intr-un mod care constituie o abatere de la obligatiile functionarilor si ale altor agenti ai Uniunii de natura sa faca obiectul unor actiuni disciplinare sau, dupa caz, penale, ori o abatere echivalenta de la indeplinirea obligatiilor de catre membrii institutiilor si organismelor, de catre conducatorii de oficii si agentii sau de catre membrii personalului institutiilor, organismelor, oficiilor sau agentiilor carora nu li se aplica statutul personalului (denumiti in continuare impreuna “functionari, alti agenti, membrii institutiilor sau organismelor, conducatorii de oficii sau agentii, sau membrii personalului”).
(5) Pentru aplicarea prezentului regulament, autoritatile competente ale statelor membre, precum si institutiile, organismele, oficiile sau agentiile pot institui acorduri administrative in cooperare cu oficiul. Aceste acorduri administrative pot viza, in special, transmiterea de informatii si efectuarea de investigatii.
Articolul 2
Definitii
In sensul prezentului regulament:
1. “interesele financiare ale Uniunii” includ veniturile, cheltuielile si activele acoperite de bugetul Uniunii Europene si cele acoperite de bugetele institutiilor, organismelor, oficiilor si agentiilor si de bugetele gestionate si monitorizate de acestea;
2. “abatere” inseamna “abatere” astfel cum este definit acest termen in articolul 1 alineatul (2) al Regulamentului (CE, Euratom) nr. 2988/95;
3. “act de frauda, de coruptie si orice alta activitate ilegala care afecteaza interesele financiare ale Uniunii” au sensul atribuit acestor termeni de actele relevante ale Uniunii;
4. “investigatii administrative” (“investigatii”) inseamna orice inspectie, verificare sau alte masuri luate de oficiu, in conformitate cu articolele 3 si 4, in vederea atingerii obiectivelor stabilite la articolul 1 si in vederea stabilirii, daca este necesar, a naturii de abatere a activitatilor care fac obiectul investigatiei. Aceste investigatii nu afecteaza prerogativele autoritatilor competente ale statelor membre de a incepe investigatii penale;
5. “persoana vizata” inseamna orice persoana sau agent economic suspectat de a fi comis un act de frauda, de coruptie sau orice alta activitate ilegala care afecteaza interesele financiare ale Uniunii si care, prin urmare, este supusa unei investigatii a oficiului;
6. “agent economic” are sensul atribuit termenului respectiv prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 si Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2185/96;
7. “acorduri administrative” inseamna acorduri de natura tehnica si/sau operationala incheiate de catre oficiu care pot viza, in mod special, facilitarea cooperarii si schimbul de informatii intre partile la acord si care nu creeaza obligatii juridice suplimentare.
Articolul 3
Investigatiile externe
(1) Oficiul exercita atributiile conferite Comisiei prin Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 de a efectua verificari si inspectii la fata locului in statele membre si, in conformitate cu acordurile de cooperare si asistenta reciproca si cu orice alt instrument juridic in vigoare, in tari terte si in spatiile aferente organizatiilor internationale.
Ca parte a functiei sale de investigare, oficiul efectueaza verificarile si inspectiile prevazute la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 si in normele sectoriale mentionate la articolul 9 alineatul (2) din acelasi regulament in statele membre si, in conformitate cu acordurile de cooperare si asistenta reciproca si cu orice alt instrument juridic in vigoare, in tari terte si in spatiile aferente organizatiilor internationale.
(2) Pentru a stabili existenta unui act de frauda, de coruptie sau a oricarei alte activitati ilegale care afecteaza interesele financiare ale Uniunii in legatura cu o decizie sau cu un acord de subventionare sau cu un contract privind finantarea din partea Uniunii, oficiul poate efectua, in conformitate cu dispozitiile si procedurile prevazute in Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, verificari si inspectii la fata locului la operatori economici.
(3) In timpul controalelor si inspectiilor la fata locului, personalul oficiului actioneaza, sub rezerva dreptului Uniunii aplicabil, in conformitate cu regulile si practicile statului membru in cauza si cu garantiile procedurale prevazute in prezentul regulament.
La cererea oficiului, autoritatea competenta a statului membru in cauza ofera personalului oficiului asistenta necesara pentru a-si indeplini sarcinile in mod eficace, astfel cum se specifica in autorizatia scrisa mentionata la articolul 7 alineatul (2). In cazul in care asistenta respectiva necesita autorizare din partea unei autoritati judiciare in conformitate cu normele nationale, se solicita aceasta autorizatie.
Statul membru in cauza se asigura, in conformitate cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, ca personalul oficiului are acces, in aceleasi conditii ca autoritatile sale competente si respectand legislatia sa nationala, la toate informatiile si documentatia referitoare la faptele care fac obiectul investigatiei, care se dovedesc a fi necesare pentru desfasurarea eficace si eficienta a verificarilor si a inspectiilor la fata locului.
(4) In sensul prezentului regulament, statele membre desemneaza un serviciu (“serviciul de coordonare antifrauda”) pentru a facilita cooperarea efectiva si schimbul de informatii, inclusiv informatii de natura operationala, cu oficiul. Dupa caz, in conformitate cu legislatia nationala, serviciul de coordonare antifrauda poate fi considerat autoritatea competenta in sensul prezentului regulament.
(5) In cursul unei investigatii externe, oficiul poate avea acces la orice informatii relevante, inclusiv informatii din baze de date, detinute de institutiile, organismele, oficiile si agentiile care au legatura cu faptele care fac obiectul investigatiei, atunci cand acest lucru este necesar pentru a stabili daca este un act de frauda, de coruptie sau orice alta activitate ilegala care afecteaza interesele financiare ale Uniunii. In acest sens, se aplica articolul 4 alineatele (2) si (4).
(6) In cazul in care prelucreaza, inainte de adoptarea unei decizii cu privire la inceperea sau nu a unei investigatii externe, informatii care sugereaza existenta unui act de frauda, de coruptie sau a oricarei alte activitati ilegale care afecteaza interesele financiare ale Uniunii, oficiul poate informa autoritatile competente din statele membre in cauza si, daca este necesar, serviciile competente din cadrul Comisiei.
Fara a aduce atingere normelor sectoriale mentionate la articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95, autoritatile competente din statele membre in cauza se asigura ca se iau masurile adecvate, la care oficiul poate lua parte, cu respectarea legislatiei nationale. La cerere, autoritatile competente ale statelor membre in cauza informeaza oficiul cu privire la masurile luate si la constatarile lor facute pe baza informatiilor mentionate la primul paragraf din prezentul alineat.
Articolul 4
Investigatiile interne
(1) In domeniile mentionate la articolul 1, oficiul efectueaza investigatii administrative in cadrul institutiilor, organismelor, oficiilor si agentiilor (“investigatii interne”).
Investigatiile interne se efectueaza in conformitate cu conditiile stabilite in prezentul regulament si in deciziile adoptate de catre institutia, organismul, oficiul sau agentia respective.
(2) Cu conditia indeplinirii dispozitiilor mentionate la alineatul (1):
(a) oficiul are dreptul de acces imediat si inopinat la orice informatii relevante, inclusiv informatii din baze de date, detinute de institutii, organisme, oficii si agentii si la spatiile acestora. Oficiul este imputernicit sa cerceteze conturile institutiilor, organismelor, oficiilor si agentiilor. Oficiul poate face copii si poate obtine extrase dupa orice document sau continuturile oricaror medii de stocare a datelor detinute de catre institutii, organisme, oficii si agentii si, in cazul in care este necesar, sa isi asume custodia acestor documente sau date pentru a se asigura ca nu exista pericolul disparitiei acestora;
(b) oficiul poate solicita informatii verbale, inclusiv prin audieri, precum si informatii scrise de la functionari, alti agenti, membrii institutiilor sau organismelor, conducatorii de oficii sau agentii, sau membrii personalului.
(3) In conformitate cu dispozitiile si procedurile prevazute de Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, oficiul poate efectua verificari si inspectii la fata locului in spatiile operatorilor economici pentru a obtine accesul la informatii relevante pentru faptele care fac obiectul unei investigatii interne.
(4) Institutiile, organismele, oficiile si agentiile sunt informate de fiecare data cand personalul oficiului efectueaza o investigatie interna in spatiile lor sau consulta un document ori solicita informatii detinute de acestea. Fara a aduce atingere articolelor 10 si 11, oficiul poate, in orice moment, sa transmita institutiei, organismului, oficiului sau agentiei respective informatiile obtinute in cursul investigatiilor interne.
(5) Institutiile, organismele, oficiile si agentiile instituie proceduri adecvate si adopta masurile necesare pentru a garanta in toate etapele confidentialitatea investigatiilor interne.
(6) In cazul in care investigatiile interne indica faptul ca un functionar, un alt agent, un membru al unei institutii sau organism, un conducatorii de oficiu sau agentie, sau un membru al personalului ar putea fi persoana vizata, institutia, organismul, oficiul sau agentia de care apartine acesta este informata cu privire la acest lucru.
In cazurile in care confidentialitatea investigatiei interne nu poate fi asigurata atunci cand se folosesc canalele normale de comunicare, oficiul utilizeaza canale alternative adecvate pentru transmiterea informatiilor.
In cazuri exceptionale, furnizarea acestor informatii poate fi amanata pe baza unei decizii motivate a directorului general, care se transmite Comitetului de supraveghere dupa incheierea investigatiei.
(7) Decizia care urmeaza a fi adoptata de fiecare institutie, organism, oficiul sau agentie dupa cum se prevede la alineatul (1) include in special norme privind obligatia functionarilor, a altor agenti, a membrilor institutiilor sau organismelor, a conducatorilor de oficii sau agentii, sau a membrilor personalului de a coopera si de a furniza informatii oficiului, asigurand in acelasi timp confidentialitatea investigatiei interne.
(8) In cazul in care prelucreaza, inainte de adoptarea unei decizii cu privire la inceperea sau nu a unei investigatii interne, informatii care sugereaza existenta unui act de frauda, coruptie sau a oricarei alte activitati ilegale care afecteaza interesele financiare ale Uniunii, oficiul poate informa institutia, organismul, oficiul sau agentia in cauza. La cerere, institutia, organismul, oficiul sau agentia in cauza informeaza oficiul cu privire la masurile luate si la constatarile sale facute pe baza acestor informatii.
Dupa caz, oficiul informeaza si autoritatile competente ale statului membru in cauza. In acest caz se aplica cerintele procedurale prevazute in al doilea si al treilea paragraf de la articolul 9 alineatul (4). Daca decid sa intreprinda o actiune pe baza informatiilor care le-au fost transmise, in conformitate cu dreptul national, autoritatile competente informeaza oficiul, la cerere, in legatura cu aceasta.
Articolul 5
Inceperea investigatiilor
(1) Directorul general poate incepe o investigatie atunci cand exista o suspiciune suficienta, care se poate baza si pe informatii furnizate de orice parte terta sau pe informatii anonime, privind existenta unui act de frauda, de coruptie sau a oricarei alte activitati ilegale care afecteaza interesele financiare ale Uniunii. Decizia directorului general de a incepe sau nu o investigatie tine seama de prioritatile politicii de investigare si de planul anual de gestionare al oficiului, stabilit in conformitate cu articolul 17 alineatul (5). Respectiva decizie ia in considerare, de asemenea, necesitatea utilizarii eficiente a resurselor oficiului si proportionalitatea mijloacelor folosite. In ceea ce priveste investigatiile interne, se tine seama de institutia, organismul, oficiul sau agentia cea(cel) mai bine plasata pentru a efectua aceste investigatii, in special in functie denatura faptelor, impactul financiar real sau potential al cazului si probabilitatea unor urmari judiciare.
(2) Decizia de a incepe o investigatie externa se ia de catre directorul general, care actioneaza din proprie initiativa sau in urma unei cereri din partea statului membru vizat sau din partea unei institutii, a unui organism, a unui oficiu sau a unei agentii a Uniunii.
Decizia de a incepe o investigatie interna se ia de catre directorul general, care actioneaza din proprie initiativa sau in urma unei cereri din partea institutiei, organismului, oficiului sau agentiei in cadrul careia(caruia) urmeaza sa se efectueze investigatia sau din partea unui stat membru.
(3) In timpul in care directorul general examineaza posibilitatea de a incepe o investigatie interna in urma unei cereri astfel cum se mentioneaza la alineatul (2) si/sau in timpul in care oficiul efectueaza o investigatie interna, institutiile, organismele, oficiile sau agentiile nu pot incepe o investigatie paralela asupra acelorasi fapte, cu exceptia cazului in care exista un acord in sens contrar cu oficiul.
(4) Decizia de a incepe sau nu o investigatie se adopta in termen de doua luni de la primirea de catre oficiu a unei cereri mentionate la alineatul (2). Decizia se comunica de indata statului membru, institutiei, organismului, oficiului sau agentiei care a facut cererea. Orice decizie de a nu incepe o investigatie se motiveaza. Daca la expirarea celor doua luni oficiul nu a luat nicio decizie, se considera ca oficiul a decis sa nu inceapa o investigatie.
In cazul in care un functionar, un alt agent, un membru al unei institutii sau organism, un conducatorii de oficiu sau agentie, sau un membru al personalului, actionand in conformitate cu articolul 22a din statutul personalului, furnizeaza oficiului informatii privind o eventuala frauda sau abatere, oficiul informeaza persoana respectiva cu privire la decizia privind inceperea sau nu a unei investigatii in legatura cu faptele in cauza.
(5) In cazul in care directorul general decide sa nu inceapa o investigatie interna, acesta poate transmite de indata orice informatie relevanta institutiei, organismului, oficiului sau agentiei in cauza pentru a lua masurile necesare in conformitate cu normele aplicabile institutiei, organismului, oficiului sau agentiei respective. Oficiul stabileste de comun acord cu institutia, organismul, oficiul sau agentia respectiva, dupa caz, masurile adecvate pentru a pastra confidentialitatea sursei informatiilor in cauza si solicita, dupa caz, sa fie informat asupra actiunilor intreprinse.
(6) In cazul in care directorul general decide sa nu inceapa o investigatie externa, acesta poate transmite de indata orice informatie relevanta autoritatilor competente ale statului membru in cauza pentru a lua masuri adecvate, dupa caz, in conformitate cu normele nationale ale acestuia. Daca este necesar, oficiul informeaza si institutia, organismul, oficiul sau agentia in cauza.
Articolul 6
Accesul la informatiile din bazele de date inaintea inceperii unei investigatii
(1) Inaintea inceperii unei investigatii, oficiul are drept de acces la orice informatie relevanta din bazele de date detinute de institutii, organisme, oficii sau agentii, atunci cand acest lucru este indispensabil pentru evaluarea elementelor de fapt care stau la baza alegatiilor. Acest drept de acces se exercita in termenul necesar, stabilit de oficiu, pentru o evaluare prompta a alegatiilor. In exercitarea acestui drept de acces, oficiul respecta principiile necesitatii si proportionalitatii.
(2) Institutia, organismul, oficiul sau agentia in cauza coopereaza cu sinceritate, permitand oficiului sa obtina orice informatie relevanta in conditiile care urmeaza a fi specificate in deciziile adoptate in temeiul articolului 4 alineatul (1).
Articolul 7
Procedura de investigare
(1) Directorul general coordoneaza desfasurarea investigatiilor pe baza de instructiuni scrise, dupa caz. Investigatiile se desfasoara, sub conducerea sa, de catre personalul oficiului desemnat de el.
(2) Personalul oficiului isi indeplineste sarcinile dupa prezentarea unei autorizatii scrise care mentioneaza identitatea si calitatea acestora. Directorul general elibereaza respectiva autorizatie, indicand obiectul si scopul investigatiei, temeiul juridic pentru desfasurarea investigatiei si competentele de investigatie care decurg din acesta.
(3) Autoritatile competente ale statelor membre, in conformitate cu normele nationale, acorda asistenta necesara pentru a permite personalului oficiului sa isi indeplineasca indatoririle cu eficacitate.
Institutiile, organismele, oficiile si agentiile se asigura ca functionarii, alti agenti, membrii, conducatorii si membrii personalului acorda asistenta necesara pentru a permite personalului oficiului sa isi indeplineasca indatoririle cu eficacitate.
(4) Atunci cand o investigatie combina elemente externe si interne, se aplica articolul 3 si, respectiv, articolul 4.
(5) Investigatiile se desfasoara fara intrerupere pe o perioada care trebuie sa fie proportionala cu imprejurarile si complexitatea cazului.
(6) Daca in urma unei investigatii reiese faptul ca ar putea fi oportun sa se ia masuri administrative asiguratorii pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii, oficiul informeaza neintarziat institutia, organismul, oficiul sau agentia in cauza cu privire la investigatia in curs. Printre informatiile furnizate se numara:
(a) identitatea functionarului, a altui agent, a membrului unei institutii sau organism, a conducatorului de oficiu sau agentie, sau membrului personalului vizat si un rezumat al faptelor examinate;
(b) orice informatie care ar putea ajuta institutia, organismul, oficiul sau agentia in cauza sa decida daca este oportun sa se ia masuri administrative asiguratorii in scopul de a proteja interesele financiare ale Uniunii;
(c) orice masura speciala de confidentialitate recomandata, in special in cazurile care implica utilizarea de masuri de investigatie care tin de competenta unei autoritati judiciare nationale sau, in cazul unei investigatii externe, de competenta unei autoritati nationale, in conformitate cu normele nationale aplicabile investigatiilor.
Institutia, organismul, oficiul sau agentia in cauza poate decide oricand, in stransa cooperare cu oficiul, sa ia masuri administrative asiguratorii, inclusiv masuri de salvgardare a probelor si informeaza neintarziat oficiul in legatura cu respectiva decizie.
(7) Daca este cazul, la cererea oficiului, autoritatile competente ale statelor membre iau masurile asiguratorii corespunzatoare in temeiul legislatiei lor nationale, in special masuri de salvgardare a probelor.
(8) In cazul in care o investigatie nu poate fi incheiata in termen de 12 luni de la inceperea acesteia, directorul general, la incheierea perioadei de 12 luni si ulterior la fiecare sase luni, inainteaza rapoarte Comitetului de supraveghere, indicand motivele si masurile de remediere prevazute in vederea accelerarii investigatiei.
Articolul 8
Obligatia de a informa oficiul
(1) Institutiile, organismele, oficiile si agentiile transmit oficiului, fara intarziere, orice informatii legate de posibile acte de frauda, de coruptie sau orice alta activitate ilegala care afecteaza interesele financiare ale Uniunii.
(2) Institutiile, organismele, oficiile si agentiile si, in masura in care acest lucru este permis de legislatia lor nationala, autoritatile competente ale statelor membre, la cererea oficiului sau din proprie initiativa, transmit oficiului orice document sau informatii pe care le detin care sunt legate de o investigatie a oficiului aflata in desfasurare.
(3) Institutiile, organismele, oficiile, agentiile si, in masura in care acest lucru este permis de legislatia lor nationala, autoritatile competente ale statelor membre transmit oficiului orice alte documente sau informatii considerate relevante, pe care le detin in legatura cu lupta impotriva actelor de frauda, de coruptie si a oricaror alte activitati ilegale care afecteaza interesele financiare ale Uniunii.
Articolul 9
Garantii procedurale
(1) In cadrul investigatiilor sale, oficiul cauta probe in favoarea si impotriva persoanei vizate. Investigatiile se realizeaza in mod obiectiv si impartial, respectand principiul prezumtiei de nevinovatie si garantiile procedurale prevazute de prezentul articol.
(2) Oficiul poate audia o persoana vizata sau un martor oricand pe parcursul unei investigatii. Orice persoana audiata are dreptul de a evita autoincriminarea.
Invitatia la o audiere se trimite unei persoane vizate cu un preaviz de cel putin 10 zile lucratoare. Aceasta perioada de preaviz poate fi redusa cu consimtamantul expres al persoanei vizate sau din motive justificate in mod corespunzator legate de caracterul urgent al investigatiei. In ultimul caz, perioada de preaviz nu poate fi mai scurta de 24 de ore. Invitatia cuprinde o enumerare a drepturilor persoanei vizate inclusiv, in special, dreptul de a fi asistata de o persoana la alegerea sa.
Invitatia la o audiere se trimite unui martor cu un preaviz de cel putin 24 de ore. Aceasta perioada de preaviz poate fi redusa cu consimtamantul expres al martorului sau din motive justificate in mod corespunzator legate de caracterul urgent al investigatiei.
Cerintele mentionate la al doilea si al treilea paragraf nu se aplica luarii de declaratii in contextul verificarilor si inspectiilor la fata locului.
Atunci cand, in decursul unei audieri, apar probe conform carora un martor poate fi persoana vizata, audierea se incheie. Normele procedurale prevazute la prezentul alineat si la alineatele (3) si (4) se aplica imediat. Martorul respectiv este informat imediat cu privire la drepturile sale ca persoana vizata si primeste, la cerere, o copie a inregistrarilor oricaror declaratii pe care le-a facut in trecut. Oficiul nu poate utiliza declaratiile din trecut ale persoanei respective impotriva acesteia, fara sa ii acorde in prealabil ocazia de a face observatii cu privire la aceste declaratii.
Oficiul intocmeste un proces-verbal al audierii si acorda persoanei audiate acces la acesta pentru a-l putea aproba sau pentru a adauga observatii. Oficiul transmite persoanei vizate o copie a procesului-verbal al audierii.
(3) Daca in urma unei investigatii reiese faptul ca un functionar, un alt agent, un membru al unei institutii sau organism, un conducatorii de oficiu sau agentie sau un membru al personalului poate fi persoana vizata, respectiva persoana este informata imediat cu privire la aceasta, cu conditia sa nu se prejudicieze astfel desfasurarea investigatiei sau orice proceduri de investigatie care tin de competenta unei autoritati judiciare nationale.
(4) Fara a aduce atingere articolului 4 alineatul (6) si articolului 7 alineatul (6), dupa incheierea investigatiei si inainte de redactarea unor concluzii referitoare nominal la persoana vizata, acesteia i se ofera posibilitatea de a face observatii privind faptele care o vizeaza.
In acest scop, oficiul trimite persoanei vizate invitatia de a face observatii fie in scris, fie in cadrul unei audieri cu personal desemnat de oficiu. Aceasta invitatie include un rezumat al faptelor care vizeaza persoana respectiva si informatiile cerute la articolele 11 si 12 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 si indica termenul pentru prezentarea de observatii, care nu poate fi mai scurt de 10 zile lucratoare de la primirea invitatiei de a prezenta observatii. Aceasta perioada de preaviz poate fi redusa cu consimtamantul expres al persoanei vizate sau din motive justificate in mod corespunzator legate de caracterul urgent al investigatiei. Raportul final al investigatiei face referire la toate aceste observatii.
In cazurile justificate in mod corespunzator in care este necesar sa se pastreze confidentialitatea investigatiei si/sau care implica utilizarea de proceduri de investigatie care tin de competenta unei autoritati judiciare nationale, directorul general poate decide sa amane indeplinirea obligatiei de a invita persoana vizata sa isi prezinte observatiile.
In cazurile mentionate la articolul 1 alineatul (2) din anexa IX la statutul personalului, daca institutia, organismul, oficiul sau agentia nu raspunde in termen de o luna la cererea directorului general de a se amana indeplinirea obligatiei de invitare a persoanei vizate sa isi prezinte observatiile, se considera ca raspunsul este afirmativ.
(5) Orice persoana audiata are dreptul de a utiliza oricare dintre limbile oficiale ale institutiilor Uniunii. Cu toate acestea, functionarilor si celorlalti agenti ai Uniunii li se poate cere sa utilizeze o limba oficiala a institutiilor Uniunii pe care o cunosc aprofundat.
Articolul 10
Confidentialitatea si protectia datelor
(1) Informatiile transmise sau obtinute in cursul investigatiilor externe, indiferent de forma acestora, sunt protejate de dispozitiile relevante.
(2) Informatiile transmise sau obtinute in cursul investigatiilor interne, indiferent de forma acestora, sunt supuse secretului profesional si se bucura de protectia acordata de normele aplicabile institutiilor Uniunii.
(3) Institutiile, organismele, oficiile sau agentiile in cauza asigura respectarea confidentialitatii investigatiilor efectuate de catre oficiu, precum si a drepturilor legitime ale persoanelor vizate si, in cazul in care au fost declansate proceduri judiciare, respectarea tuturor normelor nationale aplicabile acestor proceduri.
(4) Oficiul poate desemna un responsabil cu protectia datelor in conformitate cu dispozitiile articolului 24 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001.
(5) Directorul general se asigura ca transmiterea oricaror informatii publicului se realizeaza in mod neutru si impartial, respecta confidentialitatea investigatiilor si respecta principiile prevazute la acest articol si la articolul 9 alineatul (1).
In conformitate cu statutul personalului, personalul oficiului se abtine de la a divulga fara autorizatie informatiile care i-au fost aduse la cunostinta in exercitarea atributiilor sale, cu exceptia cazului in care informatiile in cauza au fost deja facute publice sau sunt accesibile publicului, si continua sa aiba aceasta obligatie dupa parasirea functiei.
Articolul 11
Raportul investigatiei si masurile care urmeaza a fi intreprinse in urma investigatiilor
(1) La incheierea unei investigatii a oficiului, se redacteaza un raport sub autoritatea directorului general. Raportul include o prezentare a temeiului juridic al investigatiei, etapele procedurale urmate, faptele constatate si incadrarea lor juridica preliminara, impactul financiar estimat al faptelor constatate, respectarea garantiilor procedurale in conformitate cu articolul 9 si concluziile investigatiei.
Raportul este insotit de recomandarile directorului general cu privire la intreprinderea sau nu a unei actiuni. Aceste recomandari indica, dupa caz, orice actiune disciplinara, administrativa, financiara si/sau judiciara din partea institutiilor, organismelor, oficiilor si agentiilor si din partea autoritatilor competente ale statelor membre in cauza si specifica, in mod special, sumele estimate care urmeaza a fi recuperate, precum si incadrarea juridica preliminara a faptelor constatate.
(2) La redactarea acestor rapoarte si recomandari se ia in considerare legislatia nationala a statului membru respectiv. Rapoartele redactate pe aceasta baza constituie probe admisibile in procedurile administrative sau judiciare ale statului membru in care utilizarea acestora se dovedeste necesara, in acelasi mod si in aceleasi conditii ca si rapoartele administrative redactate de inspectorii administrativi nationali. Acestea sunt supuse acelorasi reguli de evaluare ca si cele aplicabile rapoartelor administrative redactate de catre inspectorii administrativi nationali si au aceeasi valoare probatorie ca si rapoartele respective.
(3) Rapoartele si recomandarile redactate in urma unei investigatii externe si orice documente conexe relevante sunt transmise autoritatilor competente ale statelor membre in cauza, in conformitate cu normele privind investigatiile externe, si, dupa caz, serviciilor competente ale Comisiei.
(4) Rapoartele si recomandarile redactate in urma unei investigatii interne si orice informatii conexe relevante sunt transmise institutiei, organismului, oficiului sau agentiei respective. Institutia, organismul, oficiul sau agentia respectiva ia acele masuri, indeosebi de natura disciplinara sau judiciara, pe care rezultatele investigatiei interne le reclama si raporteaza aceste masuri oficiului in termenul stabilit in recomandarile care insotesc raportul si, in plus, la cererea oficiului.
(5) In cazul in care raportul redactat dupa o investigatie interna dezvaluie existenta unor fapte care ar putea avea consecinte pe plan penal, aceste informatii se transmit autoritatilor judiciare ale statului membru in cauza.
(6) La cererea oficiului, autoritatile competente ale statelor membre in cauza transmit informatii oficiului in timp util privind masurile luate, daca exista, in urma transmiterii de catre directorul general a recomandarilor sale in conformitate cu alineatul (3) si in urma transmiterii de catre oficiu a oricaror informatii in conformitate cu alineatul (5).
(7) Fara a aduce atingere alineatului (4), in cazul in care, la incheierea unei investigatii, nu au fost gasite dovezi impotriva unei persoane vizate, directorul general incheie investigatia referitoare la acea persoana si informeaza respectiva persoana despre acest lucru in termen de 10 zile lucratoare.
(8) Un informator care a furnizat oficiului informatii care au condus la o investigatie sau care au legatura cu o investigatie poate fi informat, la cererea sa, de catre oficiu cu privire la incheierea investigatiei. Cu toate acestea, oficiul poate refuza orice cerere de acest fel in cazul in care considera ca aceasta ar putea aduce atingere intereselor legitime ale persoanei vizate, eficacitatii investigatiei si a actiunilor care urmeaza a fi intreprinse in urma investigatiei sau oricaror cerinte privind confidentialitatea.
Articolul 12
Schimbul de informatii intre oficiu si autoritatile competente ale statelor membre
(1) Fara a aduce atingere articolelor 10 si 11 din prezentul regulament si dispozitiilor din Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, oficiul poate transmite autoritatilor competente ale statelor membre in cauza informatii obtinute in cursul investigatiilor externe, in timp util pentru a le permite acestora sa adopte masuri corespunzatoare in conformitate cu dreptul lor national.
(2) Fara a aduce atingere articolelor 10 si 11, directorul general transmite autoritatilor judiciare ale statului membru in cauza informatii obtinute de catre oficiu in cursul investigatiilor interne cu privire la faptele care intra sub jurisdictia unei autoritati judiciare nationale.
In conformitate cu articolul 4 si fara a aduce atingere articolului 10, directorul general transmite, de asemenea, institutiei, organismului, oficiului sau agentiei in cauza informatiile mentionate la primul paragraf al prezentului alineat, inclusiv identitatea persoanei vizate, un rezumat al faptelor constatate, incadrarea lor juridica preliminara si impactul estimat asupra intereselor financiare ale Uniunii.
Se aplica articolul 9 alineatul (4).
(3) Fara a aduce atingere dreptului lor national, autoritatile competente ale statului membru in cauza informeaza oficiul fara intarziere, din proprie initiativa sau la cererea oficiului, asupra masurilor care au fost luate pe baza informatiilor care le-au fost transmise in temeiul prezentului articol.
(4) Oficiul poate depune probe in cadrul procedurilor desfasurate in instantele nationale in conformitate cu legislatia nationala si statutul personalului.
Articolul 13
Cooperarea oficiului cu Eurojust si Europol
(1) In cadrul mandatului sau de protejare a intereselor financiare ale Uniunii, oficiul coopereaza, dupa caz, cu Eurojust si cu Oficiul European de Politie (Europol). Dupa caz, pentru facilitarea acestei cooperari, oficiul incheie cu Eurojust si Europol acorduri administrative. Respectivele acorduri pot viza schimbul de informatii operationale, strategice sau tehnice, inclusiv date cu caracter personal si informatii clasificate, precum si, la cerere, rapoarte privind progresele inregistrate.
Atunci cand acest lucru poate sprijini si consolida coordonarea si cooperarea dintre autoritatile nationale de investigare si urmarire penala sau atunci cand oficiul a transmis autoritatilor competente ale statelor membre informatii pe baza carora se suspecteaza existenta unui act de frauda, de coruptie sau a oricarei alte activitati ilegale care afecteaza interesele financiare ale Uniunii, sub forma unei infractiuni grave, oficiul trimite informatiile relevante catre Eurojust, in cadrul mandatului Eurojust.
(2) Oficiul informeaza cu promptitudine autoritatile competente ale statelor membre in cauza in cazurile in care informatiile furnizate de acestea sunt transmise de oficiu catre Eurojust sau Europol.
Articolul 14
Cooperarea cu tari terte si cu organizatii internationale
(1) Oficiul poate incheia, dupa caz, acorduri administrative cu autoritatile competente din tari terte si cu organizatii internationale. Oficiul isi coordineaza activitatea, dupa caz, cu serviciile competente ale Comisiei si cu Serviciul European de Actiune Externa, mai ales inainte de a incheia astfel de acorduri. Respectivele acorduri pot viza schimbul de informatii operationale, strategice sau tehnice, inclusiv, la cerere, rapoarte privind progresele inregistrate.
(2) Oficiul informeaza autoritatile competente ale statelor membre in cauza inainte de a transmite informatiile furnizate de acestea autoritatilor competente din tari terte sau organizatiilor internationale.
Oficiul pastreaza evidenta tuturor transmisiilor de date cu caracter personal, inclusiv motivele acestor transmisii, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001.
Articolul 15
Comitetul de supraveghere
(1) Comitetul de supraveghere monitorizeaza cu regularitate indeplinirea de catre oficiu a functiei sale investigative, pentru a consolida independenta oficiului in exercitarea corespunzatoare a competentelor care ii sunt conferite prin prezentul regulament.
In special, Comitetul de supraveghere monitorizeaza evolutiile privind modul de aplicare a garantiilor procedurale si durata investigatiilor, in lumina informatiilor transmise de catre directorul general in conformitate cu articolul 7 alineatul (8).
Comitetul de supraveghere adreseaza directorului general avize, inclusiv, dupa caz, recomandari, privind, inter alia, resursele necesare pentru exercitarea functiei de investigare a oficiului, prioritatile de investigare ale oficiului si durata investigatiilor. Aceste avize pot fi emise din proprie initiativa, la cererea directorului general sau a unei institutii, a unui organism, a unui oficiu sau a unei agentii, fara insa a interfera cu desfasurarea investigatiilor in curs.
Institutiile, organismele, oficiile sau agentiile primesc o copie a avizelor emise in temeiul celui de-al treilea paragraf.
In situatii justificate in mod corespunzator, Comitetul de supraveghere poate solicita oficiului informatii suplimentare cu privire la investigatii, inclusiv rapoarte si recomandari privind investigatii incheiate, fara insa a interfera cu desfasurarea investigatiilor in curs.
(2) Comitetul de supraveghere este compus din cinci membri independenti cu experienta in functii judiciare sau de investigare ori functii comparabile avand legatura cu domeniile de activitate ale oficiului. Acestia sunt numiti de comun acord de catre Parlamentul European, Consiliu si Comisie.
Decizia de numire a membrilor Comitetului de supraveghere contine, de asemenea, o lista de rezerva cu membri potentiali care pot inlocui membrii Comitetului de supraveghere pentru perioada restanta a mandatului acestora in eventualitatea demisiei, decesului sau incapacitatii permanente a unuia sau mai multora dintre acesti membri.
(3) Mandatul membrilor Comitetului de supraveghere este de cinci ani si nu poate fi reinnoit. Trei si, respectiv, doi membri se inlocuiesc alternativ pentru a se mentine practica si cunostintele Comitetului de supraveghere.
(4) La incheierea mandatului, membrii Comitetului de supraveghere raman in functie pana la inlocuirea acestora.
(5) Daca un membru al Comitetului de supraveghere inceteaza sa indeplineasca conditiile de exercitare a atributiilor sale sau daca a fost gasit vinovat de abateri grave, Parlamentul European, Consiliul si Comisia pot, de comun acord, sa il elibereze din functie.
(6) In conformitate cu normele aplicabile ale Comisiei, membrii Comitetului de supraveghere primesc o diurna si li se ramburseaza cheltuielile efectuate in exercitarea indatoririlor lor.
(7) In indeplinirea indatoririlor lor, membrii Comitetului de supraveghere nu solicita si nu primesc instructiuni de la vreun guvern, institutie, organism, oficiu sau agentie.
(8) Comitetul de supraveghere isi numeste presedintele. Comitetul de supraveghere isi adopta propriul regulament de procedura, care, inainte de adoptare, este transmis spre informare Parlamentului European, Consiliului, Comisiei si Autoritatii Europene pentru Protectia Datelor. Reuniunile Comitetului de supraveghere se organizeaza la initiativa presedintelui acestuia sau a directorului general. Comitetul de supraveghere organizeaza cel putin 10 reuniuni pe an. Comitetul de supraveghere ia decizii cu majoritatea membrilor care il compun. Secretariatul Comitetului de supraveghere este asigurat de oficiu, in stransa consultare cu Comitetul de supraveghere.
(9) Comitetul de supraveghere adopta anual cel putin un raport privind activitatile sale, prezentand in special o evaluare a independentei oficiului, a modului de aplicare a garantiilor procedurale si a duratei investigatiilor. Rapoartele respective sunt prezentate Parlamentului European, Consiliului, Comisiei si Curtii de Conturi.
Comitetul de supraveghere poate prezenta rapoarte Parlamentului European, Consiliului, Comisiei si Curtii de Conturi privind rezultatele investigatiilor oficiului si masurile luate in temeiul acelor rezultate.
Articolul 16
Schimb de opinii cu institutiile
(1) Parlamentul European, Consiliul si Comisia se intalnesc o data pe an cu directorul general pentru un schimb de opinii la nivel politic, pentru a discuta politica oficiului legata de metodele de prevenire si combatere a actelor de frauda, de coruptie sau a oricaror alte activitati ilegale care afecteaza interesele financiare ale Uniunii. Comitetul de supraveghere participa la schimbul de opinii. Reprezentanti ai Curtii de Conturi, Eurojust si/sau Europol pot fi invitati sa participe pe baza ad hoc, la cererea Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei, a directorului general sau a Comitetului de supraveghere.
(2) Schimbul de opinii se poate referi la:
(a) prioritatile strategice ale politicilor de investigare ale oficiului;
(b) avizele si rapoartele de activitate ale Comitetului de supraveghere prevazute in temeiul articolului 15;
(c) rapoartele directorului general in temeiul articolului 17 alineatul (4) si, dupa caz, orice alte rapoarte ale institutiilor care au legatura cu mandatul oficiului;
(d) cadrul relatiilor dintre oficiu si institutii, organisme, oficii si agentii;
(e) cadrul relatiilor dintre oficiu si autoritatile competente ale statelor membre;
(f) relatiile dintre oficiu si autoritatile competente din tarile terte, precum si cu organizatiile internationale, in cadrul acordurilor mentionate in prezentul regulament;
(g) eficacitatea activitatii oficiului in ceea ce priveste executarea mandatului sau.
(3) Toate institutiile care participa la schimbul de opinii se asigura ca acesta nu interfereaza cu desfasurarea investigatiilor in curs.
(4) Institutiile care participa la schimbul de opinii tin cont in actiunile lor de opiniile exprimate in cadrul acestuia. Directorul general ofera, in rapoartele mentionate la articolul 17 alineatul (4), informatii privind masurile adoptate de oficiu, in cazul in care acestea exista.
Articolul 17
Directorul general
(1) Oficiul este condus de un director general. Acesta este numit de Comisie, in conformitate cu procedura prevazuta la alineatul (2). Mandatul directorului general este de sapte ani si nu poate fi reinnoit.
(2) In scopul numirii unui nou director general, Comisia publica o cerere de candidaturi in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Aceasta publicare se face cel tarziu cu sase luni inainte de sfarsitul mandatului directorului general in functie. Dupa ce Comitetul de supraveghere a dat aviz favorabil procedurii de selectie aplicate de Comisie, aceasta intocmeste o lista de candidati cu calificare adecvata. Dupa consultari cu Parlamentul European si cu Consiliul, Comisia numeste directorul general.
(3) Directorul general nu solicita si nu primeste instructiuni de la niciun guvern sau institutie, organism, oficiu sau agentie in indeplinirea indatoririlor sale in legatura cu inceperea si efectuarea de investigatii interne sau externe sau in legatura cu redactarea de rapoarte in urma acestor investigatii. In cazul in care directorul general considera ca o masura luata de Comisie pune in discutie independenta sa, acesta informeaza imediat Comitetul de supraveghere si decide daca sa intenteze sau nu o actiune impotriva Comisiei la Curtea de Justitie.
(4) Directorul general raporteaza periodic Parlamentului European, Consiliului, Comisiei si Curtii de Conturi cu privire la concluziile investigatiilor efectuate de catre oficiu, la masurile luate si la problemele constatate, respectand confidentialitatea acestor investigatii, drepturile legitime ale persoanelor vizate si ale informatorilor si, dupa caz, dreptul national aplicabil procedurilor judiciare.
(5) Directorul general stabileste in fiecare an, in cadrul planului anual de gestiune, prioritatile oficiului privind politica de investigare si le transmite Comitetului de supraveghere inainte de publicare.
Directorul general informeaza periodic Comitetul de supraveghere privind activitatile oficiului, indeplinirea functiei sale de investigare si masurile luate in urma investigatiilor.
Directorul general informeaza periodic Comitetul de supraveghere cu privire la:
(a) cazurile in care recomandarile directorului general nu au fost urmate;
(b) cazurile in care s-au transmis informatii autoritatilor judiciare ale statelor membre;
(c) durata investigatiilor, in conformitate cu articolul 7 alineatul (8).
(6) Directorul general poate delega, in scris, exercitarea unora dintre functiile sale prevazute la articolul 5, articolul 7 alineatul (2), articolul 11 alineatul (7) si articolul 12 alineatul (2) unuia sau mai multor membri ai personalului oficiului, precizand conditiile si limitele unei astfel de delegari.
(7) Directorul general instituie o procedura interna de consultare si control, care sa includa un control al legalitatii, legat, inter alia, de respectarea garantiilor procedurale si a drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate, precum si a legislatiei nationale a statelor membre in cauza, cu trimitere in special la articolul 11 alineatul (2).
(8) Directorul general adopta orientari privind procedurile de investigare care urmeaza a fi aplicate de personalul oficiului. Respectivele orientari sunt in conformitate cu prezentul regulament si privesc, inter alia:
(a) desfasurarea investigatiilor;
(b) garantiile procedurale;
(c) elemente detaliate privind procedurile interne consultative si de control, inclusiv controlul legalitatii;
(d) protectia datelor.
Aceste orientari si orice modificari aduse acestora se adopta, dupa ce s-a oferit Comitetului de supraveghere posibilitatea de a-si prezenta observatiile asupra lor, si se transmit apoi spre informare Parlamentului European, Consiliului si Comisiei, urmand sa se publice spre informare pe pagina de internet a oficiului in limbile oficiale ale institutiilor Uniunii.
(9) Inainte de adoptarea oricaror sanctiuni disciplinare impotriva directorului general, Comisia consulta Comitetul de supraveghere.
Impunerea oricaror sanctiuni disciplinare impotriva directorului general face obiectul unei decizii motivate, care se transmite spre informare Parlamentului European, Consiliului si Comitetului de supraveghere.
(10) Trimiterile la “directorul” oficiului din orice text juridic se inteleg ca trimiteri la directorul general.
Articolul 18
Finantarea
Totalul creditelor pentru oficiu, inclusiv pentru Comitetul de supraveghere si secretariatul acestuia, se inscriu intr-o linie bugetara specifica din sectiunea aferenta Comisiei din bugetul general al Uniunii Europene si se stabilesc in detaliu intr-o anexa la sectiunea respectiva.
Schema de personal a oficiului, inclusiv secretariatul Comitetului de supraveghere, se anexeaza la schema de personal a Comisiei.
Articolul 19
Raportul de evaluare
Pana la 2 octombrie 2017, Comisia prezinta Parlamentului European si Consiliului un raport de evaluare privind aplicarea prezentului regulament. Raportul respectiv este insotit de un aviz al Comitetului de supraveghere si indica daca este necesar sa se modifice prezentul regulament.
Articolul 20
Abrogare
Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 si Regulamentul (Euratom) nr. 1074/1999 se abroga.
Trimiterile la regulamentele abrogate se interpreteaza ca trimiteri la prezentul regulament si se citesc in conformitate cu tabelul de corespondenta prevazut in anexa II.
Articolul 21
Intrarea in vigoare si dispozitii tranzitorii
(1) Prezentul regulament intra in vigoare in prima zi a lunii urmatoare publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(2) Articolul 15 alineatul (3) se aplica in ceea ce priveste durata mandatului membrilor Comitetului de supraveghere in functie la intrarea in vigoare a prezentului regulament. Imediat dupa intrarea in vigoare a prezentului regulament, Presedintele Parlamentului European alege prin tragere la sorti, dintre membrii Comitetului de supraveghere, doi membri ale caror atributii urmeaza sa inceteze, prin derogare de la prima teza a articolului 15 alineatul (3), la expirarea primelor 36 de luni ale mandatului lor. Doi noi membri se numesc automat cu un mandat de cinci ani pentru a-i inlocui pe membrii al caror mandat expira, pe baza si in ordinea listei prevazute la articolul 1 alineatul (2) din Decizia 2012/45/UE, Euratom a Parlamentului European, a Consiliului si a Comisiei din 23 ianuarie 2012 de numire a membrilor Comitetului de supraveghere a Oficiului European de Lupta Antifrauda (OLAF) [13]. Acesti noi membri sunt primele doua persoane ale caror nume apar pe lista.
(3) A treia teza a articolului 17 alineatul (1) se aplica in ceea ce priveste durata mandatului directorului general in functie la data intrarii in vigoare a prezentului regulament.
Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre.
Adoptat la Strasbourg, 11 septembrie 2013.
Pentru Parlamentul European
Presedintele
M. Schulz
Pentru Consiliu
Presedintele
V. Leškevičius
[1] JO C 254, 30.8.2011, p. 1.
[2] Pozitia Parlamentului European din 20 noiembrie 2008 (JO C 16 E, 22.1.2010, p. 201) si pozitia Consiliului in prima lectura din 25 februarie 2013 (JO C 89 E, 27.3.2013, p. 1). Pozitia Parlamentului European din 3 iulie 2013 (nepublicata inca in Jurnalul Oficial).
[3] Decizia 1999/352/CE, CECO, Euratom a Comisiei din 28 aprilie 1999 de instituire a Oficiului European de Lupta Antifrauda (OLAF) (JO L 136, 31.5.1999, p. 20).
[4] Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigatiile efectuate de Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) (JO L 136, 31.5.1999, p. 1).
[5] JO C 202, 18.8.2005, p. 1.
[6] JO C 124, 27.4.2011, p. 9.
[7] JO L 292, 15.11.1996, p. 2.
[8] JO L 312, 23.12.1995, p. 1.
[9] JO L 56, 4.3.1968, p. 1.
[10] JO L 8, 12.1.2001, p. 1.
[11] JO C 279, 23.9.2011, p. 11.
[12] JO L 136, 31.5.1999, p. 8.
[13] JO L 26, 28.1.2012, p. 30.
————————————————–
ANEXA I
REGULAMENTE ABROGATE (MENTIONATE LA ARTICOLUL 20)
Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European si al Consiliului
(JO L 136, 31.5.1999, p. 1).
Regulamentul (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului
(JO L 136, 31.5.1999, p. 8).
————————————————–
ANEXA II
TABEL DE CORESPONDENȚA
Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 si Regulamentul (Euratom) nr. 1074/1999 | Prezentul regulament |
Articolul 1 alineatul (1) | Articolul 1 alineatul (1) |
Articolul 1 alineatul (2) | Articolul 1 alineatul (2) |
— | Articolul 1 alineatul (3) |
Articolul 1 alineatul (3) | Articolul 1 alineatul (4) |
— | Articolul 1 alineatul (5) |
— | Articolul 2 punctul 1 |
— | Articolul 2 punctul 2 |
— | Articolul 2 punctul 3 |
Articolul 2 | Articolul 2 punctul 4 |
— | Articolul 2 punctul 5 |
— | Articolul 2 punctul 6 |
— | Articolul 2 punctul 7 |
Articolul 3 primul paragraf | Articolul 3 alineatul (1) primul paragraf |
Articolul 3 al doilea paragraf | Articolul 3 alineatul (1) al doilea paragraf |
— | Articolul 3 alineatul (2) |
— | Articolul 3 alineatul (3) al doilea paragraf |
— | Articolul 3 alineatul (3) al treilea paragraf |
— | Articolul 3 alineatul (4) |
— | Articolul 3 alineatul (5) |
— | Articolul 3 alineatul (6) |
Articolul 4 alineatul (1) primul paragraf | Articolul 4 alineatul (1) primul paragraf |
Articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf | Articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf |
Articolul 4 alineatul (2) | Articolul 4 alineatul (2) |
Articolul 4 alineatul (3) primul paragraf | Articolul 4 alineatul (3) |
Articolul 4 alineatul (3) al doilea paragraf | — |
Articolul 4 alineatul (4) | Articolul 4 alineatul (4) prima teza |
— | Articolul 4 alineatul (5) |
Articolul 4 alineatul (5) primul paragraf | Articolul 4 alineatul (6) primul paragraf |
— | Articolul 4 alineatul (6) al doilea paragraf |
Articolul 4 alineatul (5) al doilea paragraf | Articolul 4 alineatul (6) al treilea paragraf |
Articolul 4 alineatul (6) litera (a) | Articolul 4 alineatul (7) |
Articolul 4 alineatul (6) litera (b) | — |
— | Articolul 4 alineatul (8) |
— | Articolul 5 alineatul (1) |
Articolul 5 primul paragraf | Articolul 5 alineatul (2) primul paragraf |
Articolul 5 al doilea paragraf | Articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf |
— | Articolul 5 alineatul (3) |
— | Articolul 5 alineatul (4) |
— | Articolul 5 alineatul (5) |
— | Articolul 5 alineatul (6) |
— | Articolul 6 |
Articolul 6 alineatul (1) | Articolul 7 alineatul (1) |
Articolul 6 alineatul (2) | Articolul 7 alineatul (2) prima teza |
Articolul 6 alineatul (3) | Articolul 7 alineatul (2) a doua teza |
Articolul 6 alineatul (4) | Articolul 3 alineatul (3) primul paragraf |
— | Articolul 7 alineatul (4) |
Articolul 6 alineatul (5) | Articolul 7 alineatul (5) |
Articolul 6 alineatul (6) | Articolul 7 alineatul (3) |
— | Articolul 7 alineatul (6) |
— | Articolul 7 alineatul (7) |
— | Articolul 7 alineatul (8) |
Articolul 7 alineatul (1) | Articolul 8 alineatul (1) |
Articolul 7 alineatul (2) | Articolul 8 alineatul (2) |
Articolul 7 alineatul (3) | Articolul 8 alineatul (3) |
— | Articolul 9 |
Articolul 8 alineatul (1) | Articolul 10 alineatul (1) |
Articolul 8 alineatul (2) primul paragraf | Articolul 10 alineatul (2) |
Articolul 8 alineatul (2) al doilea paragraf | — |
Articolul 8 alineatul (3) | — |
Articolul 8 alineatul (4) | — |
— | Articolul 10 alineatul (4) |
— | Articolul 10 alineatul (5) |
Articolul 9 alineatul (1) | Articolul 11 alineatul (1) primul paragraf |
— | Articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf |
Articolul 9 alineatul (2) | Articolul 11 alineatul (2) |
Articolul 9 alineatul (3) | Articolul 11 alineatul (3) |
Articolul 9 alineatul (4) | Articolul 11 alineatul (4) |
— | Articolul 11 alineatul (5) |
— | Articolul 11 alineatul (6) |
— | Articolul 11 alineatul (7) |
— | Articolul 11 alineatul (8) |
Articolul 10 alineatul (1) | Articolul 12 alineatul (1) |
Articolul 10 alineatul (2) | Articolul 12 alineatul (2) primul paragraf |
— | Articolul 12 alineatul (2) al doilea paragraf |
— | Articolul 12 alineatul (2) al treilea paragraf |
Articolul 10 alineatul (3) | Articolul 4 alineatul (4) a doua teza |
— | Articolul 12 alineatul (3) |
— | Articolul 12 alineatul (4) |
— | Articolul 13 |
— | Articolul 14 |
Articolul 11 alineatul (1) primul paragraf | Articolul 15 alineatul (1) primul paragraf |
— | Articolul 15 alineatul (1) al doilea paragraf |
Articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf | Articolul 15 alineatul (1) al treilea paragraf |
— | Articolul 15 alineatul (1) al patrulea paragraf |
— | Articolul 15 alineatul (1) al cincilea paragraf |
Articolul 11 alineatul (2) | Articolul 15 alineatul (2) primul paragraf |
— | Articolul 15 alineatul (2) al doilea paragraf |
Articolul 11 alineatul (3) | Articolul 15 alineatul (3) |
Articolul 11 alineatul (4) | Articolul 15 alineatul (4) |
— | Articolul 15 alineatul (5) |
— | Articolul 15 alineatul (6) |
Articolul 11 alineatul (5) | Articolul 15 alineatul (7) |
Articolul 11 alineatul (6) | Articolul 15 alineatul (8) |
Articolul 11 alineatul (7) | Articolul 17 alineatul (5) al treilea paragraf |
Articolul 11 alineatul (8) | Articolul 15 alineatul (9) |
— | Articolul 16 |
Articolul 12 alineatul (1) | Articolul 17 alineatul (1) |
Articolul 12 alineatul (2) | Articolul 17 alineatul (2) |
Articolul 12 alineatul (3) primul paragraf | Articolul 17 alineatul (3) |
Articolul 12 alineatul (3) al doilea paragraf | Articolul 17 alineatul (4) |
Articolul 12 alineatul (3) al treilea paragraf | Articolul 10 alineatul (3) |
— | Articolul 17 alineatul (5) primul paragraf |
— | Articolul 17 alineatul (5) al doilea paragraf |
— | Articolul 17 alineatul (6) |
— | Articolul 17 alineatul (7) |
— | Articolul 17 alineatul (8) |
Articolul 12 alineatul (4) prima teza | Articolul 17 alineatul (9) primul paragraf |
Articolul 12 alineatul (4) a doua teza | Articolul 17 alineatul (9) al doilea paragraf |
— | Articolul 17 alineatul (10) |
Articolul 13 | Articolul 18 |
Articolul 14 | — |
Articolul 15 | Articolul 19 |
— | Articolul 20 |
Articolul 16 | Articolul 21 alineatul (1) |
— | Articolul 21 alineatul (2) |
— | Articolul 21 alineatul (3) |
— | Anexa I |
— | Anexa II |
————————————————–
Declaratia Comisiei
Comisia confirma ca oficiul a declarat ca va actiona in permanenta in conformitate cu Protocolul nr. 7 privind privilegiile si imunitatile Uniunii Europene si cu Statutul deputatilor in Parlamentul European, cu respectarea deplina a libertatii si independentei deputatilor, astfel cum sunt prevazute la articolul 2 din Statut.
————————————————–
Declaratia Comisiei
Comisia intentioneaza sa mentina competentele actuale ale directorului general al Oficiului European de Lupta Antifrauda de a stabili conditiile si detaliile privind recrutarea de personal in cadrul oficiului, mai ales in ceea ce priveste durata contractelor si prelungirea lor.
————————————————–
Declaratia Parlamentului European, a Consiliului si a Comisiei
De fiecare data cand Parlamentul European, Consiliul si Comisia numesc noi membri in noul Comitet de supraveghere, respectivele institutii ar trebui sa ii numeasca si pe acei membri care urmeaza sa intre in functie la urmatoarea inlocuire partiala.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close