Norma ASF privind investitiile organismelor de plasament colectiv in instrumente ale pietei monetare de tipul biletelor la ordin

In M. Of. nr. 700 din 14 noiembrie 2013 a fost publicata Hotararea Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 59/2013 pentru aprobarea Normei nr. 14/2013 privind investitiile organismelor de plasament colectiv in instrumente ale pietei monetare de tipul biletelor la ordin.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Norma nr. 14/2013 privind investitiile organismelor de plasament colectiv in instrumente ale pietei monetare de tipul biletelor la ordin.
ART. 2
Norma mentionata la art. 1 se publica impreuna cu prezenta hotarare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in Buletinul si pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara (www.cnvmr.ro).
ART. 3
Norma mentionata la art. 1 intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

NORMA Nr. 14/2013
privind investitiile organismelor de plasament colectiv in instrumente ale pietei monetare de tipul biletelor la ordin

ART. 1
Prezenta norma stabileste reguli care trebuie respectate in situatia in care un organism de plasament colectiv, denumit in continuare O.P.C., realizeaza o investitie in instrumente ale pietei monetare de tipul biletelor la ordin.
ART. 2
(1) Un organism de plasament colectiv in valori mobiliare, denumit in continuare O.P.C.V.M., poate investi in instrumente ale pietei monetare, altele decat cele prevazute la art. 82 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, denumita in continuare OUG nr. 32/2012, de tipul biletelor la ordin, care au o scadenta de cel mult 12 luni de la data achizitiei de catre respectivul O.P.C.V.M. si sunt obtinute prin gir, cu respectarea prevederilor Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale normelor Bancii Nationale a Romaniei privind biletul la ordin, precum si cu respectarea limitelor prevazute la art. 83 alin. (1) lit. a) si art. 90 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 32/2012.
(2) In vederea urmaririi modului de respectare a limitei investitionale prevazute la art. 90 alin. (2) din OUG nr. 32/2012, atat la momentul achizitiei, cat si semestrial, pe parcursul detinerii respectivului bilet la ordin, societatea de administrare a investitiilor (S.A.I.)/organul statutar competent al societatii de investitii (S.I.) autoadministrate solicita si obtine din partea emitentului de bilete la ordin o situatie cu privire la valoarea biletelor la ordin emise pana la acea data.
ART. 3
(1) Expunerea realizata de un O.P.C.V.M. prin realizarea de investitii directe si indirecte [inclusiv prin investitii in titluri de participare emise de alte organisme de plasament colectiv, denumite in continuare A.O.P.C., care indeplinesc conditiile cumulative prevazute de art. 82 alin. (1) lit. d) din OUG nr. 32/2012] in instrumente ale pietei monetare de tipul biletelor la ordin prevazute la art. 2 nu poate depasi limita de 15% din activele sale.
(2) In scopul verificarii respectarii limitei investitionale prevazute la alin. (1), in cazul investitiilor in titluri de participare emise de A.O.P.C., S.A.I./organul statutar competent al O.P.C.V.M. va solicita S.A.I. care administreaza respectivul fond inchis de investitii/S.I. inchise autoadministrate date si informatii cu privire la valoarea investitiilor in bilete la ordin ale respectivului A.O.P.C.
(3) Solicitarea mentionata la alin. (2) este justificata numai in cazul in care prospectul de emisiune al O.P.C.V.M. prevede intentia expresa de investire in instrumente ale pietei monetare de tipul biletelor la ordin.
ART. 4
(1) Biletele la ordin prevazute la art. 1 trebuie sa fie emise de persoane juridice si avalizate in nume propriu de catre administratorii, persoane fizice, ai respectivelor persoane juridice. Respectivii emitenti de bilete la ordin si ultimul girant anterior O.P.C.V.M., care trebuie, de asemenea, sa fie persoane juridice, trebuie sa respecte conditiile de eligibilitate (de exemplu bonitate, lichiditate, solvabilitate etc.) stabilite in prealabil de catre S.A.I. sau organul statutar competent al S.I. autoadministrate, acestea urmand a fi notificate Autoritatii de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F., si furnizate investitorilor la solicitarea scrisa a acestora. Este interzisa investitia in bilete la ordin emise sau girate de persoane inscrise in Fisierul national de incidente de plati al Centralei Incidentelor de Plati din cadrul Bancii Nationale a Romaniei.
(2) La data la care O.P.C.V.M. realizeaza o investitie in bilete la ordin, emitentul acestora trebuie sa aiba cel putin 3 ani de activitate.
(3) In cazul in care emitentii de bilete la ordin prevazuti la alin. (1) au mai putin de 3 ani de activitate anterior realizarii investitiei in bilete la ordin de catre O.P.C.V.M., S.A.I. sau organul statutar competent al S.I. autoadministrate solicita garantii suplimentare din partea emitentului ori a ultimului girant, dupa caz.
(4) Prevederile alin. (3) nu se aplica in cazul investitiilor O.P.C.V.M. in bilete la ordin emise de catre persoane juridice nou-infiintate, caz in care biletul la ordin va fi avalizat in nume propriu atat de catre administratorul emitentului, cat si de catre S.A.I./membrii organului statutar competent al S.I. autoadministrate.
(5) Garantiile mentionate la alin. (3) respecta conditiile stipulate la art. 3 si 4 din Dispunerea de masuri a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2012 aplicabile garantiilor asociate imprumutului de valori mobiliare.
(6) Situatia garantiilor mentionate la alin. (3) va fi notificata A.S.F. cu ocazia transmiterii raportului anual conform prevederilor art. 174 din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2004 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv si a depozitarilor, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2004, cu modificarile ulterioare, denumit in continuare Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004.
ART. 5
(1) In vederea indeplinirii atributiilor sale de monitorizare si control a activelor O.P.C.V.M. si de raportare catre A.S.F. a eventualelor incalcari ale prevederilor legale si ale reglementarilor in vigoare privind decontarea operatiunilor, inclusiv a celor prevazute la art. 56 si art. 59 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, depozitarul verifica respectarea de catre O.P.C.V.M. a dispozitiilor prezentei norme in cazul investitiilor in instrumente ale pietei monetare de tipul biletelor la ordin.
(2) In acest sens, situatia garantiilor mentionata la art. 4 alin. (6) va cuprinde, pe langa semnatura persoanelor responsabile din cadrul S.A.I./S.I. autoadministrate, si pe cea a reprezentantului depozitarului respectivului O.P.C.V.M.
(3) Evaluarea respectivelor garantii se va realiza in conformitate cu regulile aplicabile evaluarii activelor O.P.C.
ART. 6
La momentul realizarii investitiei in instrumente ale pietei monetare de tipul biletelor la ordin, precum si pe perioada derularii investitiei, S.A.I. si organul statutar competent al S.I. autoadministrate iau toate masurile necesare evitarii conflictelor de interese si respectarii regulilor de conduita, conform prevederilor O.U.G. nr. 32/2012 si ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004.
ART. 7
(1) Prevederile art. 2 – 6 sunt aplicabile si A.O.P.C. care realizeaza investitii in instrumente ale pietei monetare de tipul biletelor la ordin, cu exceptia celor privind respectarea limitei de 15% din activ prevazuta la art. 3 si a scadentei biletelor la ordin prevazuta la art. 2, care in acest caz poate fi de maximum 2 ani.
(2) In cazul A.O.P.C., situatia garantiilor mentionata la art. 4 alin. (6) va fi notificata A.S.F. cu ocazia transmiterii raportului anual conform prevederilor art. 204 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004.
ART. 8
Un A.O.P.C. poate investi cel mult 35% din activele sale in instrumente ale pietei monetare de tipul biletelor la ordin, in conformitate cu politica sa de investitii si cu respectarea limitelor prevazute la art. 9.
ART. 9
Expunerea obtinuta de catre un A.O.P.C. prin realizarea de investitii directe si indirecte in instrumente ale pietei monetare de tipul biletelor la ordin nu trebuie sa depaseasca:
a) 20% din activele sale in cazul A.O.P.C. cu o politica de investitii diversificata;
b) 35% din activele sale in cazul A.O.P.C. cu o politica de investitii permisiva;
c) 15% din activele sale in cazul A.O.P.C. specializate in investitii in obligatiuni, respectiv in instrumente ale pietei monetare;
d) 25% din activele sale in cazul celorlalte A.O.P.C. specializate.
ART. 10
(1) In cazul investitiilor in instrumente ale pietei monetare de tipul biletelor la ordin realizate de catre O.P.C. este obligatorie incasarea in termen de maximum 10 zile lucratoare fata de momentul scadentei a tuturor sumelor aferente investitiilor respective.
(2) In situatii exceptionale prevazute in documentele O.P.C., termenul prevazut la art. 2, respectiv art. 7, dupa caz, se poate prelungi cu cel mult 6 luni in cazul O.P.C.V.M., respectiv 12 luni in cazul A.O.P.C. Prelungirea va fi notificata A.S.F. in termen de 5 zile de la data hotararii organului statutar al S.A.I./O.P.C., termenul de 10 zile prevazut la alin. (1) urmand a curge de la data expirarii celor 6 luni, respectiv 12 luni suplimentare.
(3) Evaluarea in activul O.P.C. a biletelor la ordin pentru care nu a fost onorata plata la scadenta la termenele indicate la alin. (1) sau (2), dupa caz, se va realiza la valoare 0 ori la valoarea garantiei executate constituite conform art. 4 alin. (3), dupa caz, fiind interzisa efectuarea de investitii suplimentare in instrumente ale pietei monetare de tipul biletelor la ordin emise sau girate de acelasi emitent, respectiv acelasi ultim girant.
(4) In conditiile in care sumele aferente investitiilor O.P.C. in bilete la ordin nu sunt incasate in termen de 10 zile de la implinirea termenelor maximale de 6 luni, respectiv 12 luni ulterioare scadentei initiale indicate la alin. (2), S.A.I., respectiv directorii sau membrii directoratului S.I. autoadministrate, initiaza si comunica A.S.F. demersurile legale pentru recuperarea creantei.
(5) Initierea si comunicarea catre A.S.F. a demersurilor precizate la alin. (4) se realizeaza in ziua imediat urmatoare celei de-a 10-a zi de la implinirea termenelor maximale precizate la acelasi alineat.
(6) In cazul in care S.A.I., respectiv directorii sau membrii directoratului S.I. autoadministrate nu isi indeplinesc obligatiile ce le revin cu privire la executarea/recuperarea creantei izvorate din detinerea biletului la ordin, acestia completeaza din fondurile/sursele lor proprii activul respectivului O.P.C. cu contravaloarea sumelor neincasate.
(7) Creanta izvorata din detinerea de catre un O.P.C. a unui instrument al pietei monetare de tipul biletului la ordin poate fi cesionata doar prin operatiunea de gir cu clauza “fara garantie” si numai in cazul in care contravaloarea biletului la ordin este achitata de catre cesionar O.P.C.-ului cedent la momentul tranzactiei prin intermediul numerarului sau prin transfer bancar/ordin de plata.
ART. 11
(1) O.P.C. ale caror detineri in bilete la ordin depasesc, la momentul intrarii in vigoare a prezentei norme, limitele indicate la art. 3 si 9 nu beneficiaza de derogarea prevazuta la art. 10 alin. (2), fiind obligate sa incaseze respectivele bilete la ordin in termen de 10 zile de la data scadentei, aplicandu-li-se in acest sens prevederile art. 10 alin. (3) si (5).
(2) S.A.I., respectiv directorii sau membrii directoratului S.I. autoadministrate se asigura ca pe masura atingerii scadentei biletelor la ordin aflate deja in portofoliul O.P.C. la momentul intrarii in vigoare a prezentei norme, investitiile noi in astfel de instrumente ale pietei monetare se vor realiza numai in masura in care expunerea totala a O.P.C. nu depaseste limitele investitionale prevazute la art. 3 si 9.
ART. 12
Nerespectarea prevederilor prezentei norme se sanctioneaza conform dispozitiilor art. 195 lit. n) din OUG nr. 32/2012 si ale art. 272 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 13
(1) Prezenta norma intra in vigoare la data publicarii acesteia si a hotararii de aprobare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se publica in Buletinul si pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara (www.cnvmr.ro).
(2) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei norme S.A.I. si S.I. autoadministrate notifica A.S.F. modificarea documentelor O.P.C. in sensul celor indicate in prezenta norma, anexand in acest sens hotararea organului statutar.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close