Verificarea calitatii bancnotelor romanesti in vederea recircularii

feature photo

In M. Of. nr. 685 din 7 noiembrie 2013 a fost publicat Regulamentul BNR nr. 4/2013 privind verificarea calitatii bancnotelor romanesti in vederea recircularii.
Din cuprins:

CAPITOLUL I. Obiectul regulamentului

    ART. 1
    Prezentul regulament are ca obiect stabilirea masurilor necesare cu privire la verificarea calitatii bancnotelor romanesti, denumite in continuare bancnote, in vederea evitarii recircularii celor improprii circulatiei.
    ART. 2
    Dispozitiile prezentului regulament se aplica institutiilor de credit, astfel cum sunt definite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Trezoreriei Statului, responsabile cu verificarea calitatii bancnotelor, in vederea recircularii acestora.

    CAPITOLUL II. Definitii

    ART. 3
    In intelesul prezentului regulament, urmatorii termeni se definesc astfel:
    1. recircularea bancnotelor – activitatea institutiilor de credit/Trezoreriei Statului de a:
    a) utiliza la efectuarea platilor catre clienti, facute la ghiseu sau prin intermediul echipamentelor utilizate de clienti, bancnotele pe care le-au primit, in mod direct ori indirect, fie de la clienti, cu titlu de plata sau de depozit intr-un cont bancar, fie prin transfer de numerar de la alte institutii de credit/Trezoreria Statului;
    b) transfera numerarul pe care il detin si care excede nevoilor proprii, catre alte institutii de credit/Trezoreria Statului;
    2. transferul de numerar – activitatea de redistribuire a numerarului intre unitatile diferitelor institutii de credit/Trezoreriei Statului, cu reflectarea sumelor aferente acestor miscari, in ziua efectuarii operatiunii, in conturile curente deschise la Banca Nationala a Romaniei;
    3. procesarea bancnotelor – activitatea desfasurata cu ajutorul echipamentelor automate pe baza unor programe informatice specifice si/sau a personalului cu atributii specifice de verificare, ce are ca rezultat sortarea bancnotelor in corespunzatoare ori improprii circulatiei si identificarea bancnotelor suspecte de a fi falsificate;
    4. echipament de procesare a bancnotelor – un echipament care are caracteristicile tehnice ce ii permit sa verifice automat caracteristicile de grafica si elementele de siguranta ale bancnotelor si sa respinga bancnotele suspecte de a fi falsificate, sa numere bancnotele autentice si sa verifice calitatea acestora, sa le clasifice si sa le separe, fizic, in corespunzatoare si improprii circulatiei, fara interventia unui operator sau utilizator;
    5. verificarea calitatii – procesul prin care se evalueaza, pe baza criteriilor de verificare a calitatii, prin intermediul echipamentelor de procesare sau manual de catre personalul cu atributii specifice de verificare, daca bancnotele sunt corespunzatoare pentru a fi recirculate ori sunt improprii circulatiei, caz in care urmeaza a fi retinute, in vederea depunerii/schimbarii la Banca Nationala a Romaniei;
    6. bancnote corespunzatoare – bancnotele care nu au fost evaluate ca fiind improprii circulatiei, in conformitate cu criteriile de verificare a calitatii si, in consecinta, pot fi recirculate;
    7. bancnote improprii circulatiei – bancnotele uzate, deteriorate si fara putere circulatorie, evaluate ca atare in urma verificarii si care trebuie retrase din circulatie fiind depuse/schimbate la Banca Nationala a Romaniei;
    8. bancnote suspecte de a fi falsificate – bancnotele care au aparenta unor bancnote reale, dar unul sau mai multe dintre elementele de siguranta nu sunt identificate ori nu sunt in marja de toleranta;
    9. personal cu atributii specifice de verificare – salariatii care cunosc criteriile de verificare a calitatii bancnotelor si au capacitatea de a efectua, manual, separarea bancnotelor in conformitate cu aceste criterii;
    10. procesatori specializati – operatorii economici care participa la verificarea calitatii bancnotelor, in numele institutiilor de credit/Trezoreriei Statului;
    11. ghiseu – spatiul amenajat de catre institutiile de credit/Trezoreria Statului in cadrul caruia se desfasoara operatiunile de plati/incasari in relatia cu clientii;
    12. client – o persoana fizica sau juridica ce utilizeaza serviciile unei institutii de credit/Trezoreriei Statului, inclusiv pe cele aferente echipamentelor acesteia destinate clientilor, pentru depunerea/retragerea de bancnote in/din contul sau bancar;
    13. titular de cont – o persoana fizica sau juridica al carei cont bancar se crediteaza sau debiteaza cu suma depusa, respectiv retrasa prin operatiunile la ghiseu ori prin utilizarea echipamentelor pentru depunerea/retragerea bancnotelor destinate clientilor;
    14. forta majora – are intelesul prevazut de art. 1.351 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata;
    15. Oficiul National Central pentru Combaterea Falsurilor de Moneda, Cecuri de Calatorie, denumit in continuare Oficiul National Central – autoritatea care functioneaza in cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, pentru transmiterea catre Banca Nationala a Romaniei a bancnotelor suspecte de a fi falsificate.

    CAPITOLUL III. Principii

    ART. 4
    Institutiile de credit/Trezoreria Statului pot/poate recircula numai bancnote care au fost clasificate ca fiind corespunzatoare circulatiei in urma verificarii efectuate in conformitate cu procedurile stabilite in prezentul regulament.
    ART. 5
    (1) Echipamentele de procesare a bancnotelor, destinate atat personalului, cat si clientilor, vor putea fi utilizate de institutiile de credit/Trezoreria Statului pentru procesarea bancnotelor, in vederea recircularii acestora, numai daca tipul respectiv de echipament a fost testat cu succes de catre Banca Nationala a Romaniei.
    (2) Echipamentele de procesare a bancnotelor care vor trece cu succes testele efectuate de banca centrala vor fi inscrise, pentru opozabilitate, in lista afisata pe website-ul Bancii Nationale a Romaniei, in ziua imediat urmatoare incheierii procesului de testare a tuturor echipamentelor prevazute la art. 32 alin. (1), dar nu mai tarziu de ziua urmatoare termenului de 90 de zile aferent art. 32 alin. (2).
    ART. 6
    In cazul in care banca centrala modifica caracteristicile initiale ale bancnotelor romanesti, echipamentele de procesare vor fi adaptate la noile caracteristici, pe baza informatiilor actualizate, puse la dispozitie de Banca Nationala a Romaniei.
    ART. 7
    Bancnotele transferate unei institutii de credit/Trezoreriei Statului de catre o alta institutie de credit/Trezoreria Statului, care a verificat deja bancnotele cu ajutorul echipamentelor de procesare, in conformitate cu prevederile prezentului regulament, nu mai trebuie reverificate de aceasta pentru a putea fi recirculate.
    ART. 8
    (1) Bancnotele care au fost clasificate ca fiind corespunzatoare de catre personalul cu atributii specifice de verificare vor putea fi recirculate numai prin intermediul echipamentelor utilizate de clienti si al platilor efectuate la ghiseu.
    (2) Incepand cu data de 1 ianuarie 2017, bancnotele care au fost clasificate ca fiind corespunzatoare de catre personalul cu atributii specifice de verificare vor putea fi recirculate doar prin intermediul platilor efectuate la ghiseu.
    ART. 9
    In situatia in care institutia de credit/Trezoreria Statului isi externalizeaza activitatea de procesare a numerarului catre un procesator specializat, ea se va asigura, prin dispozitiile cadrului contractual incheiat cu procesatorul, ca acesta desfasoara activitatea referitoare la verificarea calitatii bancnotelor in conformitate cu cerintele impuse de Banca Nationala a Romaniei prin prezentul regulament.

    CAPITOLUL IV. Situatii exceptate de la aplicarea principiilor

    ART. 10
    (1) Dupa data de 1 ianuarie 2017, Banca Nationala a Romaniei va putea acorda unitatilor izolate ale institutiilor de credit/Trezoreriei Statului, care au un nivel scazut al operatiunilor cu numerar, permisiunea de a recircula, prin intermediul echipamentelor utilizate de clienti, bancnote care au fost verificate manual de personal cu atributii specifice de verificare.
    (2) Pentru obtinerea unei asemenea permisiuni, institutia de credit/Trezoreria Statului trebuie sa furnizeze Bancii Nationale a Romaniei informatii cu privire la gradul de izolare al unitatii in cauza si o estimare a nivelului operatiunilor cu numerar ce urmeaza a se efectua. In aceasta situatie, volumul de bancnote verificate manual nu poate depasi 5% din volumul total al bancnotelor recirculate, anual, de institutia de credit/Trezoreria Statului prin intermediul echipamentelor utilizate de clienti.
    ART. 11
    (1) In caz de forta majora unitatile institutiilor de credit/Trezoreriei Statului, altele decat cele prevazute la art. 10, vor putea recircula prin intermediul echipamentelor utilizate de clienti si bancnote verificate manual de catre personalul cu atributii specifice de verificare, dar cu titlu temporar, in functie de imprejurarile concrete determinate de forta majora.
    (2) In acest caz, institutiile de credit/Trezoreria Statului vor/va transmite informatii Bancii Nationale a Romaniei cu privire la: perioada in care s-a produs evenimentul, numarul de echipamente utilizate de clienti necesar a fi alimentate cu numerar verificat manual de personal cu atributii specifice de verificare, estimarea volumului de numerar verificat manual ce va fi utilizat la alimentarea echipamentelor utilizate de clienti si, dupa caz, estimarea duratei efectelor fortei majore.
    ART. 12
    In situatia in care institutiile de credit/Trezoreria Statului constata ca recircularea bancnotelor procesate manual depaseste procentul de 5% prevazut la art. 10 alin. (2), acestea sunt obligate sa alimenteze echipamentele utilizate de clienti numai cu bancnote retrase de la Banca Nationala a Romaniei sau de la o alta institutie de credit/Trezoreria Statului, care a verificat, deja, calitatea bancnotelor cu ajutorul echipamentelor de procesare, conform prevederilor prezentului regulament.

    CAPITOLUL V
    Clasificarea si regimul aplicabil bancnotelor

    ART. 13
    Bancnotele verificate de catre un echipament de procesare utilizat de clientii unei institutii de credit/Trezoreriei Statului sau de personalul cu atributii specifice de verificare al acesteia sunt clasificate si le vor fi aplicate regulile prevazute in anexa nr. 1.
    ART. 14
    Bancnotele verificate de catre echipamentele de procesare sau personalul cu atributii specifice de verificare, in conformitate cu criteriile prevazute in anexa nr. 2, se separa, pe categorii, in bancnote corespunzatoare sau bancnote improprii circulatiei.
    ART. 15
    Bancnotele verificate si depistate ca fiind improprii nu se recircula, urmand a fi retinute si clasificate pe categorii pe baza criteriilor prevazute in anexa nr. 3 si, ulterior, depuse/schimbate la Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu reglementarile in vigoare.
    ART. 16
    Banca Nationala a Romaniei poate stabili noi cerinte de verificare pentru una sau mai multe dintre cupiurile aflate in circulatie, in cazul in care acest lucru este justificat de deteriorarea calitatii ori de intentia de retragere a acestora din circulatie.
    ART. 17
    Procedura de sesizare a organelor penale, precum si transmiterea bancnotelor suspecte de a fi falsificate se deruleaza in conformitate cu dispozitiile relevante din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si, dupa caz, a legislatiei conexe.
    ART. 18
    Dupa examinarea, din punct de vedere tehnic, a bancnotelor suspecte de a fi falsificate, Banca Nationala a Romaniei va trimite catre Oficiul National Central bancnotele expertizate, insotite de un buletin de expertiza, intocmit potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4.

    CAPITOLUL VI. Echipamentele de procesare a bancnotelor si testarea acestora

    ART. 19
    Inainte de punerea in circulatie a unor noi bancnote, Banca Nationala a Romaniei va publica in Monitorul Oficial al Romaniei si pe website-ul propriu caracteristicile grafice si elementele de siguranta ale acestora si va pune la dispozitia institutiilor de credit/Trezoreriei Statului esantioane de bancnote, pentru ca acestea sa aiba posibilitatea adaptarii echipamentelor de procesare din dotare la caracteristicile noilor bancnote si, respectiv, pregatirii corespunzatoare a personalului cu atributii specifice de verificare.
    ART. 20
    (1) Banca Nationala a Romaniei se va asigura, prin testarile efectuate, ca echipamentele de procesare a bancnotelor au caracteristicile tehnice care sa le permita recunoasterea bancnotelor, numararea si sortarea automata in bancnote corespunzatoare si improprii circulatiei.
    (2) Echipamentele de procesare utilizate de clientii institutiilor de credit/Trezoreriei Statului trebuie sa aiba si capacitatea de a memora informatii referitoare la bancnotele verificate, sa faca legatura dintre acestea si titularul de cont si sa poata asigura, pentru toate bancnotele, datele necesare in vederea creditarii conturilor bancare aferente.
    ART. 21
    Echipamentele de procesare a bancnotelor folosite de institutiile de credit/Trezoreria Statului si de procesatorii specializati sunt testate de Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu procedurile de testare proprii ale bancii centrale.
    ART. 22
    (1) Banca Nationala a Romaniei va efectua testarea echipamentelor de procesare a bancnotelor la sediul institutiilor de credit/Trezoreriei Statului sau al procesatorilor specializati, utilizand esantioane de bancnote proprii, care vor contine si bancnote improprii circulatiei.
    (2) Dupa finalizarea procedurilor de testare, Banca Nationala a Romaniei va intocmi un proces-verbal, in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte, in care va consemna rezultatele testelor.
    (3) Rezultatele testelor sunt valide numai pentru tipul de echipament testat de Banca Nationala a Romaniei si numai pentru software-ul continut la momentul verificarii.
    ART. 23
    Toate institutiile de credit/Trezoreria Statului si, implicit, procesatorii specializati ce au in dotare acelasi tip de echipament, respectiv aceeasi configuratie hardware si aceeasi versiune software, beneficiaza de rezultatele testelor, incepand cu data la care au fost incluse in lista publicata pe website-ul Bancii Nationale a Romaniei.
    ART. 24
    In cazul unei deteriorari ulterioare a software-ului sau hardware-ului unui echipament, care face ca acesta sa nu mai aiba capacitatea tehnica de a sorta bancnotele improprii circulatiei in conformitate cu cerintele Bancii Nationale a Romaniei, institutia de credit/Trezoreria Statului va actiona, imediat, in vederea identificarii cauzelor. Acel echipament de procesare nu va mai fi folosit, urmand sa fie retestat.
    ART. 25
    (1) In situatia in care, ca urmare a retestarii echipamentului prevazut la art. 24, solicitata de institutia de credit/Trezoreria Statului, acesta trece cu succes procedura de retestare, Banca Nationala a Romaniei va comunica institutiei in cauza permisiunea de a relua utilizarea lui.
    (2) Daca tipul de echipament nu mai are capacitatea de a procesa bancnotele in conformitate cu cerintele Bancii Nationale a Romaniei si, drept urmare, nu va trece cu succes procedura de retestare, banca centrala va comunica institutiei in cauza ca nu ii este permisa reluarea utilizarii.
    (3) In functie de imprejurarile concrete, in situatia prevazuta la alin. (2) Banca Nationala a Romaniei va putea lua decizia scoaterii tipului respectiv de echipament din lista publicata pe website-ul sau.

    CAPITOLUL VII. Modalitatile de asigurare a respectarii regulamentului si cerinte de raportare

    ART. 26
    Institutiile de credit/Trezoreria Statului trebuie sa asigure verificarea periodica, de catre personal specializat, a echipamentelor de procesare pe care le au in dotare acestea sau procesatorii specializati, cel putin semestrial, in vederea mentinerii capacitatii de verificare a bancnotelor in conformitate cu cerintele bancii centrale.
    ART. 27
    (1) Pana la sfarsitul lunii februarie a fiecarui an, institutiile de credit/Trezoreria Statului vor/va transmite Bancii Nationale a Romaniei – Directia emisiune, tezaur si casierie, prin e-mail, informatii aferente anului anterior cu privire la:
    a) echipamentele de procesare a bancnotelor din dotarea proprie si/sau a procesatorilor specializati, mandatati cu procesarea numerarului;
    b) volumul anual de bancnote procesate pe echipamentele de procesare si de catre personalul cu atributii specifice de verificare;
    c) volumul anual de bancnote recirculate prin echipamentele utilizate de clienti, prin platile efectuate la ghiseu sau prin transferurile de numerar la/de la alte institutii de credit/Trezoreria Statului;
    d) unitatile teritoriale izolate, cu volum mic de operatiuni, in care procesarea bancnotelor se face de personalul cu atributii specifice de verificare.
    (2) Informatiile vor fi raportate avand in vedere formularele model prevazute in anexele nr. 5, 6, 7 si 8.
    ART. 28
    (1) Persoanele imputernicite din Banca Nationala a Romaniei se vor deplasa la sediile institutiilor de credit/Trezoreriei Statului, anual sau ori de cate ori considera necesar, pentru a verifica modul in care sunt respectate prevederile prezentului regulament.
    (2) Institutiile de credit/Trezoreria Statului vor/va prevedea, prin contractele incheiate cu procesatorii autorizati, clauze care sa asigure Bancii Nationale a Romaniei cadrul necesar de desfasurare in bune conditii a verificarilor care se vor desfasura, dupa caz, la sediul procesatorilor autorizati.
    ART. 29
    (1) In cazul in care ca urmare a aplicarii art. 28, se constata nerespectarea de catre institutiile de credit/Trezoreria Statului a prevederilor prezentului regulament, devine incident regimul sanctionator de la art. 30.
    (2) Daca deficientele constatate privesc functionarea echipamentelor de procesare, pana la eliminarea acestora institutiile de credit/Trezoreria Statului vor/va proceda in conformitate cu prevederile art. 24 si 25.

    CAPITOLUL VIII. Sanctiuni

    ART. 30
    Incalcarea dispozitiilor prezentului regulament atrage aplicarea, dupa caz, a prevederilor art. 57 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei.

    CAPITOLUL IX. Dispozitii tranzitorii si finale

    ART. 31
    Institutiile de credit/Trezoreria Statului vor/va comunica Bancii Nationale a Romaniei, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, informatiile prevazute la art. 27, aferente unitatilor teritoriale si echipamentelor din dotarea acestora.
    ART. 32
    (1) Pentru echipamentele din dotarea existenta, testarea tipului de echipament de procesare a bancnotelor se solicita, in scris, la Banca Nationala a Romaniei, de catre institutiile de credit/Trezoreria Statului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament.
    (2) Banca Nationala a Romaniei va efectua testarea echipamentelor de procesare a bancnotelor aflate in dotarea institutiilor de credit/Trezoreriei Statului, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament.
    ART. 33
    (1) Pentru echipamentele achizitionate ulterior, care nu se regasesc in lista afisata pe website-ul Bancii Nationale a Romaniei, cererea de testare se trimite, in scris, la Banca Nationala a Romaniei, de catre institutiile de credit/Trezoreria Statului, inainte de punerea acestora in functiune.
    (2) Banca Nationala a Romaniei va efectua testarea in termen de 30 de zile de la primirea cererii de testare.
    ART. 34
    Cererile pentru testarea echipamentelor de procesare vor fi formulate in conformitate cu forma si continutul cerintelor prevazute in anexa nr. 9.
    ART. 35
    Prezentul regulament intra in vigoare la 30 de zile calendaristice de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ART. 36
    Anexele nr. 1 – 9 fac parte integranta din prezentul regulament.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close