Romania a ratificat Acordul privind cooperarea in domeniul protectiei martorilor

feature photo

In M. Of. nr. 748 din  3 decembrie 2013 a fost publicata Legea nr. 310/2013 pentru ratificarea Acordului privind cooperarea in domeniul protectiei martorilor, adoptat la Stirin, Republica Ceha, la 24 mai 2012, semnat de Romania la Stirin, Republica Ceha, la aceeasi data.

Din cuprins:

ART. 1

Se ratifica Acordul privind cooperarea in domeniul protectiei martorilor, adoptat la Stirin, Republica Ceha, la 24 mai 2012, semnat de Romania la Stirin, Republica Ceha, la aceeasi data, denumit in continuare Acord.

ART. 2

Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare, Romania formuleaza urmatoarea declaratie:

In temeiul art. 10 din Acord, Romania desemneaza Oficiul National pentru Protectia Martorilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne si din subordinea Inspectoratului General al Politiei Romane ca punct national de contact.

ART. 3

Declaratia prevazuta la art. 2 poate fi modificata printr-o notificare adresata depozitarului, pe cale diplomatica.

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

 

                                  ACORD

            privind cooperarea in domeniul protectiei martorilor

 

Partile contractante ale prezentului acord,

– amintind cooperarea intre ministerele competente din Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Croatia, Republica Ceha, Ungaria, Republica Polona, Romania, Republica Slovaca si Republica Slovenia in cadrul Forumului Salzburg;

– dorind sa dezvolte si sa imbunatateasca cooperarea lor in domeniul protectiei martorilor;

– tinand cont de modelele de buna practica dezvoltate de Europol in domeniul protectiei martorilor;

– recunoscand acordurile bilaterale si multilaterale privind cooperarea politieneasca incheiate intre partile contractante;

– tinand cont de legislatia nationala a partilor contractante si legislatia Uniunii Europene, inclusiv reglementarile privind protectia datelor cu caracter personal;

– luand in considerare Conventia Natiunilor Unite impotriva Criminalitatii Organizate Transnationale din 2000, UNTOC;

– amintind Conventia Natiunilor Unite impotriva Coruptiei din 2003, UNCAC;

– avand in vedere instrumentele relevante ale Consiliului Europei;

– tinand cont de libera circulatie a persoanelor in Uniunea Europeana si de provocarile astfel conexate domeniului protectiei martorilor,

au convenit urmatoarele:

 

ART. 1

Scopul prezentului acord este de a dezvolta si imbunatati cooperarea legata de protectia martorilor intre partile contractante.

ART. 2

(1) Punctele nationale de contact ale partilor contractante la care se face referire in articolul 10 vor coopera in mod direct in domeniul protectiei martorilor in baza unei solicitari scrise. Competenta punctelor nationale de contact va fi guvernata de legislatia nationala.

(2) Cooperarea va include, in mod special, relocarea si protectia persoanelor, schimbul de informatii, sprijin administrativ, tehnic si logistic si pregatirea personalului unitatilor de protectie a martorilor.

(3) Persoana protejata ce urmeaza sa fie relocata trebuie sa fi fost inclusa in programul national de protectie al partii contractante solicitante sau, in caz de nevoie urgenta, trebuie sa existe probabilitatea ca aceasta persoana sa fie inclusa in programul national de protectie al partii contractante solicitante, daca acest lucru este prevazut de legislatia nationala a partii contractante solicitate. Cand se iau masuri de sprijin in legatura cu protejarea acestor persoane, se va aplica legislatia nationala a partii contractante solicitate. Persoana ce urmeaza sa fie protejata va ramane in programul national de protectie al partii contractante solicitante.

(4) Partea contractanta solicitanta va furniza partii contractante solicitate toate informatiile necesare care sunt relevante pentru aceasta parte contractanta in luarea unei decizii.

(5) Includerea unei persoane aflate in pericol in programul national de protectie al partii contractante solicitante se afla in intregime in competenta acestei parti contractante. Partea contractanta solicitata nu va reevalua motivele includerii.

(6) Din motive intemeiate si dupa ce a notificat in mod corespunzator partea contractanta solicitanta, partea contractanta solicitata poate inceta acordarea masurilor de sprijin. In acest caz, partea contractanta solicitanta va lua inapoi persoana in cauza.

ART. 3

Conditiile stabilite de comun acord pentru relocarea, asistenta si protectia persoanelor pentru fiecare caz in parte vor fi stabilite intr-un document separat incheiat de catre punctele nationale de contact mentionate la articolul 10 ale partilor contractante implicate in acest caz individual. Schimbarile semnificative ale situatiei persoanei protejate ar trebui sa se regaseasca in amendamente sau intr-un document nou separat.

ART. 4

Personalul punctului national de contact al unei parti contractante care actioneaza in baza prezentului acord pe teritoriul altei parti contractante se va supune instructiunilor date de catre punctul national de contact al partii contractante gazda.

ART. 5

(1) Pentru portul armelor, munitiei si echipamentului si pentru folosirea vehiculelor de catre personalul punctului national de contact al unei parti contractante care actioneaza in baza prezentului acord pe teritoriul altei parti contractante, se vor aplica prevederile articolului 19 din Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperarii transfrontaliere, in special in domeniul combaterii terorismului si a criminalitatii transfrontaliere, in mod corespunzator.

(2) Personalul punctului national de contact al unei parti contractante care actioneaza in baza prezentului acord pe teritoriul altei parti contractante poate utiliza armamentul, munitia si echipamentul numai in caz de legitima aparare sau pentru apararea altora.

(3) Pentru asigurarea confidentialitatii masurilor de protectie, se pot utiliza alte identitati decat cele reale cu privire la personal si vehiculele folosite.

(4) Daca in baza prezentului acord si a unei aprobari prealabile, personalul unei parti contractante solicitante intentioneaza sa actioneze pe teritoriul altei parti contractante, punctul national de contact al partii contractante solicitante va transmite in avans punctului national de contact al partii contractante solicitate urmatoarele informatii:

– scopul actiunii;

– datele de identificare ale personalului;

– armele, munitia si echipamentul personalului;

– vehiculele utilizate de catre personal.

ART. 6

In ceea ce priveste protectia si asistenta, regulile generale ale raspunderii civile, raspunderii penale si raporturile de munca, se vor aplica prevederile articolelor 20 – 23 din Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperarii transfrontaliere, in special in domeniul combaterii terorismului si a criminalitatii transfrontaliere, in mod corespunzator.

ART. 7

Cu privire la protectia datelor cu caracter personal furnizate de catre partile contractante in baza prezentului acord, se vor aplica prevederile Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind protectia datelor cu caracter personal prelucrate in cadrul cooperarii politienesti si judiciare in materie penala. Fiecare parte contractanta va asigura un nivel de protectie a datelor cu caracter personal in legislatia sa nationala cel putin egal celui care rezulta din Conventia Consiliului Europei pentru protectia persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal din 28 ianuarie 1981 si Protocolul sau aditional din 8 noiembrie 2001 si, in acest context, va fi obligat sa respecte principiile Recomandarii nr. R (87) 15 din 17 septembrie 1987 a Comitetului de Ministri al Consiliului Europei catre statele membre care reglementeaza utilizarea datelor cu caracter personal in domeniul politienesc, inclusiv cand datele nu sunt prelucrate automat.

ART. 8

Partile contractante vor asigura deplina confidentialitate si protectia fizica a tuturor informatiilor furnizate de catre partile contractante in baza prezentului acord, prin toate masurile necesare, in conformitate cu legislatiile lor nationale. Informatiile clasificate vor fi schimbate exclusiv de catre punctele nationale de contact ale partilor contractante.

ART. 9

In cazuri individuale, in care o parte contractanta este de parere ca solutionarea unei cereri in baza prezentului acord poate afecta securitatea sa nationala, ordinea publica, interesele statului sau legislatia nationala, acea parte contractanta poate refuza cooperarea in intregime sau partial sau poate coopera in mod conditionat potrivit unor conditii precizate, respectand in acelasi timp alte obligatii care deriva din cooperarea internationala.

ART. 10

In scopul cooperarii in baza prezentului acord, fiecare parte contractanta va desemna un punct national de contact in momentul depunerii instrumentului de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare in conformitate cu articolele 15 sau 16. Acest punct national de contact va fi unitatea care deruleaza programul national de protectie.

ART. 11

(1) Partea contractanta solicitanta va suporta costurile de trai sau alte masuri solicitate de catre aceasta parte contractanta pentru persoanele protejate. Partea contractanta solicitata va suporta costurile pentru personal si resursele materiale utilizate pentru protejarea acestor persoane.

(2) Fiecare parte contractanta va suporta toate celelalte costuri generate de catre autoritatile sale in implementarea prezentului acord.

(3) In cazuri speciale, punctele nationale de contact implicate pot conveni intr-un document separat, potrivit articolului 3, asupra altor aranjamente privind suportarea costurilor.

ART. 12

(1) Prevederile prezentului acord se vor aplica intre statele membre ale Uniunii Europene numai in masura in care sunt compatibile cu legislatia Uniunii Europene. Daca Uniunea Europeana va introduce in viitor aranjamente care vor afecta scopul prezentului acord, legislatia Uniunii Europene va prevala asupra aplicarii prevederilor relevante ale prezentului acord.

(2) Prezentul acord nu va afecta drepturile si obligatiile ce deriva din orice acorduri bilaterale sau multilaterale existente intre partile contractante.

ART. 13

La solicitarea oricarei parti contractante, un grup de lucru comun alcatuit din reprezentanti ai partilor contractante va evalua implementarea prezentului acord si va identifica orice nevoie pentru completari sau amendamente.

ART. 14

(1) Guvernul Republicii Slovenia va fi depozitarul prezentului acord.

(2) Depozitarul va notifica prompt partile contractante cu privire la ratificari, acceptari, aprobari, aderari si alte declaratii referitoare la prezentul acord.

(3) Depozitarul va transmite o copie certificata a prezentului acord fiecarei parti semnatare si Secretariatului Organizatiei Natiunilor Unite pentru inregistrare si publicare, in conformitate cu articolul 102 al Cartei Natiunilor Unite.

ART. 15

(1) Prezentul acord va intra in vigoare in prima zi a celei de-a doua luni dupa depunerea celui de-al doilea instrument de ratificare, acceptare sau aprobare intre doua parti contractante care ratifica. In ceea ce priveste alte parti contractante, prezentul acord va intra in vigoare in prima zi a celei de-a doua luni dupa depunerea instrumentului lor de ratificare, acceptare sau aprobare.

(2) Depozitarul va notifica toate partile contractante cu privire la data intrarii in vigoare.

ART. 16

(1) Prezentul acord va fi deschis spre aderare tuturor statelor membre ale Uniunii Europene si altor state care aplica acquis-ul Schengen. Depozitarul va transmite o copie certificata a acordului fiecarui stat care adera.

(2) Instrumentele de aderare vor fi depuse la depozitar.

(3) Prezentul acord va intra in vigoare, pentru orice stat care adera, in prima zi a celei de-a doua luni dupa depunerea instrumentului sau de aderare.

ART. 17

(1) Prezentul acord va fi incheiat pentru o perioada nedeterminata de timp.

(2) Fiecare parte contractanta se poate retrage din prezentul acord in baza unei notificari scrise adresate depozitarului, pe cale diplomatica.

(3) Retragerea va produce efecte in 6 luni de la data la care notificarea a fost primita de catre depozitar.

(4) Daca punctul national de contact al partii contractante care se retrage a incheiat documente separate in conformitate cu articolul 3, aceste documente separate vor ramane in vigoare pana cand punctele nationale de contact ale partilor contractante implicate au incetat, de comun acord, cooperarea in baza acelui document separat, tinand cont pe deplin de siguranta persoanelor ce urmeaza a fi protejate in aceste cazuri particulare.

 

Adoptat la Stirin, la 24 mai 2012, intr-un singur exemplar original in limba engleza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close