Acordul dintre Romania si India pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit

In M. Of. nr. 769 din 10 decembrie 2013 a fost publicata Legea nr. 329/2013 privind ratificarea Acordului dintre Romania si Republica India pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la New Delhi la 8 martie 2013.

Din cuprins:

ARTICOL UNIC

Se ratifica Acordul dintre Romania si Republica India pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la New Delhi la 8 martie 2013.

 

                                  ACORD

între Romania si Republica India pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit

Romania si Republica India, dorind sa încheie un acord pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, au convenit dupa cum urmeaza:

ART. 1

Persoane vizate

Prezentul acord se aplica persoanelor care sunt rezidente ale unuia sau ale ambelor state contractante.

ART. 2

Impozite vizate

1. Prezentul acord se aplica impozitelor pe venit stabilite în numele unui stat contractant, al unitatilor sale administrativ-teritoriale, al subdiviziunilor sale politice sau al autoritatilor sale locale, indiferent de modul în care acestea sunt percepute.

2. Sunt considerate impozite pe venit toate impozitele stabilite pe venitul total sau pe elementele de venit, inclusiv impozitele pe castigurile provenite din înstrainarea proprietatii mobiliare sau imobiliare si impozitele pe suma totala a salariilor platite de întreprinderi.

3. Impozitele existente asupra carora se aplica acordul sunt, în special:

a) în cazul Romaniei:

(i) impozitul pe venit;

(ii) impozitul pe profit;

(denumite în continuare “impozit roman”);

b) în cazul Indiei:

impozitul pe venit, inclusiv orice suprataxa de aceeasi natura;

(denumite în continuare, “impozit indian”).

4. Acordul se aplica de asemenea oricaror impozite identice sau în esenta similare care sunt stabilite dupa data semnarii acestui acord, în plus sau în locul impozitelor existente. Autoritatile competente ale statelor contractante se vor informa reciproc asupra oricaror modificari importante aduse în legislatiile lor fiscale respective.

ART. 3

Definitii generale

1. În sensul prezentului acord, în masura în care contextul nu cere o interpretare diferita:

a) expresiile “un stat contractant” si “celalalt stat contractant” înseamna Romania sau Republica India, dupa cum cere contextul;

b) termenul “Romania” înseamna teritoriul de stat al Romaniei, inclusiv marea sa teritoriala si spatiul aerian de deasupra acestora, asupra carora Romania îsi exercita suveranitatea, precum si zona contigua, platoul continental si zona economica exclusiva asupra carora Romania îsi exercita drepturile suverane si jurisdictia, în conformitate cu legislatia sa si cu normele si principiile dreptului international;

c) termenul “India” înseamna teritoriul Indiei si include marea teritoriala si spatiul aerian de deasupra sa, precum si orice alta zona maritima în care India are drepturi suverane, alte drepturi si jurisdictie, potrivit legislatiei indiene si în conformitate cu legislatia internationala, incluzand Conventia Natiunilor Unite asupra dreptului marii;

d) termenul “persoana” include o persoana fizica, o societate, o asociere de persoane si orice alta entitate care este tratata ca si contribuabil în baza legislatiei fiscale în vigoare într-un stat contractant;

e) termenul “societate” înseamna orice persoana juridica sau orice entitate care este considerata ca fiind o persoana juridica în scopul impozitarii;

f) termenul “întreprindere” este folosit în cazul desfasurarii oricarei activitati de afaceri;

g) expresiile “întreprindere a unui stat contractant” si “întreprindere a celuilalt stat contractant” înseamna, dupa caz, o întreprindere exploatata de un rezident al unui stat contractant si o întreprindere exploatata de un rezident al celuilalt stat contractant;

h) expresia “trafic international” înseamna orice transport efectuat cu o nava sau aeronava exploatata de o întreprindere care îsi are sediul conducerii efective într-un stat contractant, cu exceptia cazului cand un astfel de transport este efectuat numai între locuri din celalalt stat contractant;

i) expresia “autoritate competenta” înseamna:

(i) în cazul Romaniei, Ministerul Finantelor Publice;

(ii) în cazul Indiei, ministrul finantelor, Guvernul Indiei sau reprezentantul sau autorizat;

j) termenul “national” înseamna:

(j1) în cazul Romaniei:

(i) orice persoana fizica avand cetatenia Romaniei; si

(ii) orice persoana juridica, asociere de persoane si orice alta entitate constituita si avand statutul în conformitate cu legislatia în vigoare în Romania;

(j2) în cazul Indiei:

(i) orice persoana fizica avand nationalitatea Indiei; si

(ii) orice persoana juridica, parteneriat sau asociere avand statutul în conformitate cu legislatia în vigoare în India;

k) termenul “impozit” înseamna impozit roman sau indian, dupa cum cere contextul, dar nu va include nicio suma care este platibila în legatura cu orice neachitare sau omisiune legata de impozitele asupra carora se aplica prezentul acord sau care reprezinta o penalitate sau o amenda stabilita în legatura cu acele impozite;

l) expresia “an fiscal” înseamna:

(i) în cazul Romaniei, anul calendaristic care începe la 1 ianuarie;

(ii) în cazul Indiei, anul financiar care începe la 1 aprilie.

2. În ceea ce priveste aplicarea acestui acord în orice moment de un stat contractant, orice termen care nu este definit în acesta va avea, daca contextul nu cere o interpretare diferita, întelesul pe care îl are la momentul respectiv în baza legislatiei acelui stat referitoare la impozitele pentru care se aplica acordul, orice înteles pe care îl are în baza legislatiei fiscale aplicabile în acel stat prevaland asupra întelesului dat termenului în baza altor legi ale acelui stat.

ART. 4

Rezident

1. În sensul prezentului acord, expresia “rezident al unui stat contractant” înseamna orice persoana care, în baza legislatiei acelui stat, este supusa impozitarii acolo datorita domiciliului sau, rezidentei sale, locului sau de conducere, locului sau de înregistrare sau oricarui alt criteriu de natura similara si include de asemenea acel stat, o unitate administrativ-teritoriala, o subdiviziune politica si orice autoritate locala a acestuia. Totusi, aceasta expresie nu include o persoana care este supusa impozitarii în acel stat numai pentru faptul ca realizeaza venituri din surse situate în acel stat.

2. Cand, în conformitate cu prevederile paragrafului 1, o persoana fizica este rezidenta a ambelor state contractante, atunci statutul sau se determina dupa cum urmeaza:

a) aceasta va fi considerata rezidenta numai a statului în care are o locuinta permanenta la dispozitia sa; daca aceasta dispune de o locuinta permanenta în ambele state, ea va fi considerata rezidenta numai a statului cu care legaturile sale personale si economice sunt mai stranse (centrul intereselor vitale);

b) daca statul în care aceasta are centrul intereselor sale vitale nu poate fi determinat sau daca aceasta nu dispune de o locuinta permanenta în niciunul dintre state, ea va fi considerata rezidenta numai a statului în care locuieste în mod obisnuit;

c) daca aceasta locuieste în mod obisnuit în ambele state sau în niciunul dintre ele, ea va fi considerata rezidenta numai a statului al carui national este;

d) daca aceasta este national al ambelor state sau a niciunuia dintre ele, autoritatile competente ale statelor contractante se vor stradui sa rezolve problema de comun acord.

3. Cand, potrivit prevederilor paragrafului 1, o persoana, alta decat o persoana fizica, este rezidenta a ambelor state contractante, atunci ea va fi considerata rezidenta numai a statului în care se afla locul conducerii sale efective. Daca statul în care se afla locul conducerii sale efective nu poate fi determinat, atunci autoritatile competente ale statelor contractante se vor stradui sa rezolve problema de comun acord. În lipsa unui astfel de acord, aceasta persoana nu va fi considerata rezidenta a niciunuia dintre statele contractante în scopul obtinerii de beneficii în baza acordului.

ART. 5

Sediu permanent

1. În sensul prezentului acord, expresia “sediu permanent” înseamna un loc fix de afaceri prin care întreprinderea îsi desfasoara în întregime sau în parte activitatea sa.

2. Expresia “sediu permanent” include, în special:

a) un loc de conducere;

b) o sucursala;

c) un birou;

d) o fabrica;

e) un atelier;

f) un punct de vanzare;

g) un depozit prin care o persoana pune la dispozitia altor persoane spatii de depozitare;

h) o ferma, plantatie sau orice alt loc unde se desfasoara activitati agricole, exploatari forestiere, activitati de plantare sau activitati conexe; si

i) o mina, un put petrolier sau de gaze, o cariera sau orice alt loc de extractie a resurselor naturale.

3. Expresia “sediu permanent” include, de asemenea:

a) un santier de constructii, un proiect de constructii, montaj sau instalare ori activitati de supraveghere legate de acestea, dar numai daca un astfel de santier, proiect sau activitati dureaza mai mult de 6 luni;

b) prestarea de servicii, inclusiv servicii de consultanta, de catre o întreprindere prin salariati sau alt personal angajat de întreprindere în acest scop, dar numai daca activitatile de aceasta natura continua (pentru acelasi proiect ori un proiect conex) într-un stat contractant pentru o perioada sau perioade care depasesc în total mai mult de 6 luni în orice perioada de 12 luni.

4. Prin derogare de la prevederile anterioare ale acestui articol, expresia “sediu permanent” se considera ca nu include:

a) folosirea de spatii numai în scopul depozitarii sau expunerii de produse sau marfuri apartinand întreprinderii;

b) mentinerea unui stoc de produse sau marfuri apartinand întreprinderii numai în scopul depozitarii ori expunerii;

c) mentinerea unui stoc de produse sau marfuri apartinand întreprinderii numai în scopul prelucrarii de catre o alta întreprindere;

d) vanzarea de produse sau marfuri apartinand întreprinderii, expuse în cadrul unui targ ori expozitii temporare ocazionale, cu ocazia închiderii unui astfel de targ sau expozitii;

e) mentinerea unui loc fix de afaceri numai în scopul cumpararii de produse sau marfuri ori al colectarii de informatii pentru întreprindere;

f) mentinerea unui loc fix de afaceri numai în scopul desfasurarii pentru întreprindere a oricarei altei activitati cu caracter pregatitor sau auxiliar;

g) mentinerea unui loc fix de afaceri numai pentru orice combinare a activitatilor mentionate în subparagrafele de la a) la f), cu conditia ca întreaga activitate a locului fix de afaceri ce rezulta din aceasta combinare sa aiba un caracter pregatitor sau auxiliar.

5. Prin derogare de la prevederile paragrafelor 1 si 2, atunci cand o persoana – alta decat un agent cu statut independent caruia i se aplica paragraful 6 – actioneaza într-un stat contractant în numele unei întreprinderi a celuilalt stat contractant, acea întreprindere se considera ca are un sediu permanent în primul stat contractant mentionat în privinta oricaror activitati pe care acea persoana le exercita pentru întreprindere, daca o astfel de persoana:

a) are si exercita în mod obisnuit în acel stat împuternicirea de a încheia contracte în numele întreprinderii, în afara de cazul cand activitatile unei astfel de persoane sunt limitate la cele mentionate în paragraful 4 care, daca sunt exercitate printr-un loc fix de afaceri, nu fac din acest loc fix de afaceri un sediu permanent în baza prevederilor acelui paragraf; sau

b) nu are o astfel de împuternicire, dar mentine în mod obisnuit în primul stat mentionat un stoc de produse sau marfuri din care aceasta livreaza în mod regulat produse ori marfuri în numele întreprinderii; sau

c) primeste în mod obisnuit comenzi în primul stat mentionat în totalitate sau aproape în totalitate în numele întreprinderii.

6. O întreprindere nu se considera ca are un sediu permanent într-un stat contractant numai pentru faptul ca aceasta îsi exercita activitatea de afaceri în acel stat printr-un broker, agent comisionar general sau orice alt agent cu statut independent, cu conditia ca astfel de persoane sa actioneze în cadrul activitatii lor de afaceri obisnuite. Totusi, atunci cand activitatile unui astfel de agent sunt exercitate în totalitate sau aproape în totalitate în numele acelei întreprinderi, acesta nu va fi considerat un agent cu statut independent în sensul acestui paragraf.

7. Faptul ca o societate care este rezidenta a unui stat contractant controleaza sau este controlata de o societate care este rezidenta a celuilalt stat contractant sau care îsi exercita activitatea de afaceri în celalalt stat (printr-un sediu permanent sau în alt mod) nu este suficient pentru a face una dintre aceste societati un sediu permanent al celeilalte.

ART. 6

Venituri din proprietati imobiliare

1. Veniturile realizate de un rezident al unui stat contractant din proprietati imobiliare (inclusiv veniturile din agricultura sau din exploatari forestiere) situate în celalalt stat contractant sunt impozabile în celalalt stat.

2. Expresia “proprietati imobiliare” are întelesul care este atribuit de legislatia statului contractant în care proprietatile în cauza sunt situate. Expresia include, în orice caz, accesoriile proprietatii imobiliare, inventarul viu si echipamentul utilizat în agricultura si în exploatari forestiere, drepturile asupra carora se aplica prevederile dreptului comun cu privire la proprietatea funciara, uzufructul proprietatilor imobiliare si drepturile la rente variabile sau fixe pentru exploatarea ori concesionarea exploatarii zacamintelor minerale, izvoarelor si a altor resurse naturale; navele si aeronavele nu sunt considerate proprietati imobiliare.

3. Prevederile paragrafului 1 se aplica veniturilor obtinute din exploatarea directa, din închirierea sau din folosirea în orice alta forma a proprietatilor imobiliare.

4. Prevederile paragrafelor 1 si 3 se aplica de asemenea veniturilor provenind din proprietati imobiliare ale unei întreprinderi si veniturilor din proprietati imobiliare utilizate pentru exercitarea unor profesii independente.

ART. 7

Profiturile întreprinderii

1. Profiturile unei întreprinderi a unui stat contractant sunt impozabile numai în acel stat, în afara de cazul cand întreprinderea exercita activitate de afaceri în celalalt stat contractant printr-un sediu permanent situat acolo. Daca întreprinderea exercita activitate de afaceri în acest mod, profiturile întreprinderii pot fi impuse în celalalt stat, dar numai acea parte din ele care este atribuibila acelui sediu permanent.

2. Sub rezerva prevederilor paragrafului 3, cand o întreprindere a unui stat contractant exercita activitate de afaceri în celalalt stat contractant printr-un sediu permanent situat acolo, atunci se atribuie în fiecare stat contractant acelui sediu permanent profiturile pe care acesta le-ar fi putut realiza daca ar fi constituit o întreprindere distincta si separata, exercitand activitati identice sau similare, în conditii identice sau similare si tratand cu toata independenta cu întreprinderea a carui sediu permanent este.

3. La determinarea profiturilor unui sediu permanent sunt admise ca deductibile cheltuielile ce pot fi dovedite ca fiind efectuate pentru scopurile sediului permanent, inclusiv cheltuielile de conducere si cheltuielile generale de administrare efectuate, indiferent de faptul ca s-au efectuat în statul în care se afla situat sediul permanent sau în alta parte. Aceasta prevedere se aplica sub rezerva restrictiilor prevazute de legislatia interna.

4. În masura în care într-un stat contractant se obisnuieste ca profitul care se atribuie unui sediu permanent sa fie determinat prin repartizarea profitului total al întreprinderii în diversele sale parti componente, nicio prevedere a paragrafului 2 nu împiedica acel stat contractant sa determine profitul impozabil în conformitate cu repartitia uzuala; metoda de repartizare adoptata trebuie sa fie totusi aceea prin care rezultatul obtinut sa fie în concordanta cu principiile enuntate în prezentul articol.

5. Niciun profit nu se atribuie unui sediu permanent numai pentru faptul ca acel sediu permanent cumpara produse sau marfuri pentru întreprindere.

6. În vederea aplicarii prevederilor paragrafelor precedente, profitul care se atribuie unui sediu permanent se determina în fiecare an prin aceeasi metoda, daca nu exista motive temeinice si suficiente de a proceda altfel.

7. Cand profiturile includ elemente de venit care sunt tratate separat în alte articole ale prezentului acord, prevederile acelor articole nu sunt afectate de prevederile prezentului articol.

ART. 8

Trafic international

1. Profiturile obtinute din exploatarea în trafic international a navelor sau aeronavelor sunt impozabile numai în statul contractant în care se afla locul conducerii efective a întreprinderii.

2. Daca locul conducerii efective a unei întreprinderi de transport se afla la bordul unei nave, atunci acesta se considera a fi situat în statul contractant în care se afla locul de înregistrare a navei sau daca nu exista un astfel de loc de înregistrare în statul contractant în care este rezident cel care exploateaza nava.

3. Profiturile obtinute de o întreprindere a unui stat contractant din folosirea, întretinerea sau închirierea containerelor (inclusiv a trailerelor si a altor echipamente folosite pentru transportul containerelor) utilizate la transportul produselor sau marfurilor în trafic international sunt impozabile numai în acel stat.

4. În vederea aplicarii prevederilor acestui articol, dobanda obtinuta din investitii legate direct de exploatarea navelor sau aeronavelor în trafic international este considerata ca fiind un profit obtinut din exploatarea unor astfel de nave sau aeronave, daca acestea sunt legate de desfasurarea unei astfel de activitati de afaceri, iar prevederile articolului 11 nu se aplica pentru o astfel de dobanda.

5. Prevederile paragrafului 1 se aplica de asemenea profiturilor obtinute din participarea la un pool, la o exploatare în comun sau la o agentie internationala de transport.

ART. 9

Întreprinderi asociate

1. Cand

a) o întreprindere a unui stat contractant participa direct sau indirect la conducerea, controlul ori la capitalul unei întreprinderi a celuilalt stat contractant; sau

b) aceleasi persoane participa direct sau indirect la conducerea, controlul ori la capitalul unei întreprinderi a unui stat contractant si a unei întreprinderi a celuilalt stat contractant si, fie într-un caz, fie în celalalt, cele doua întreprinderi sunt legate în relatiile lor comerciale sau financiare de conditii acceptate ori impuse care difera de acelea care ar fi fost stabilite între întreprinderi independente, atunci profiturile care fara aceste conditii ar fi fost obtinute de una dintre întreprinderi, dar nu au putut fi obtinute de fapt din cauza acestor conditii, pot fi incluse în profiturile acelei întreprinderi si impozitate în consecinta.

2. Cand un stat contractant include în profiturile unei întreprinderi a acelui stat – si impoziteaza în consecinta – profiturile asupra carora o întreprindere a celuilalt stat contractant a fost supusa impozitarii în celalalt stat si profiturile astfel incluse sunt profituri care ar fi revenit întreprinderii primului stat mentionat daca conditiile stabilite între cele doua întreprinderi ar fi fost acelea care ar fi fost convenite între întreprinderi independente, atunci celalalt stat va proceda la modificarea corespunzatoare a sumei impozitului stabilit asupra acelor profituri. La efectuarea acestei modificari se va tine seama de celelalte prevederi ale prezentului acord si daca este necesar autoritatile competente ale statelor contractante se vor consulta reciproc.

ART. 10

Dividende

1. Dividendele platite de o societate care este rezidenta a unui stat contractant unui rezident al celuilalt stat contractant sunt impozabile în celalalt stat.

2. Totusi, aceste dividende sunt de asemenea impozabile în statul contractant în care este rezidenta societatea platitoare de dividende si potrivit legislatiei acelui stat, dar daca beneficiarul efectiv al dividendelor este rezident al celuilalt stat contractant, impozitul astfel stabilit nu va depasi 10 la suta din suma bruta a dividendelor. Prezentul paragraf nu afecteaza impunerea societatii cu privire la profiturile din care se platesc dividendele.

3. Termenul “dividende”, astfel cum este folosit în prezentul articol, înseamna venituri provenind din actiuni, din parti de fondator sau din alte drepturi, care nu sunt titluri de creanta, din participarea la profituri, precum si veniturile din alte parti sociale care sunt supuse aceluiasi regim de impunere ca veniturile din actiuni de catre legislatia statului în care este rezidenta societatea care le distribuie.

4. Prevederile paragrafelor 1 si 2 nu se aplica daca beneficiarul efectiv al dividendelor, fiind rezident al unui stat contractant, desfasoara activitate de afaceri în celalalt stat contractant în care societatea platitoare de dividende este rezidenta, printr-un sediu permanent situat acolo, sau desfasoara în celalalt stat profesii independente printr-o baza fixa situata acolo si detinerea drepturilor generatoare de dividende în legatura cu care dividendele sunt platite este efectiv legata de un asemenea sediu permanent sau baza fixa. În aceasta situatie, se aplica prevederile articolului 7 sau ale articolului 14.

5. Cand o societate rezidenta a unui stat contractant realizeaza profituri sau venituri din celalalt stat contractant, celalalt stat nu poate percepe niciun impozit asupra dividendelor platite de societate, cu exceptia cazului cand asemenea dividende sunt platite unui rezident al celuilalt stat ori cand detinerea drepturilor generatoare de dividende în legatura cu care dividendele sunt platite este efectiv legata de un sediu permanent sau de o baza fixa situate în celalalt stat, nici sa supuna profiturile nedistribuite ale societatii unui impozit asupra profiturilor nedistribuite ale societatii, chiar daca dividendele platite ori profiturile nedistribuite reprezinta în întregime sau în parte profituri ori venituri provenind din celalalt stat.

ART. 11

Dobanzi

1. Dobanzile provenind dintr-un stat contractant si platite unui rezident al celuilalt stat contractant sunt impozabile în celalalt stat.

2. Totusi, aceste dobanzi sunt de asemenea impozabile în statul contractant din care provin si potrivit legislatiei acelui stat, dar daca beneficiarul efectiv al dobanzilor este rezident al celuilalt stat contractant, impozitul astfel stabilit nu va depasi 10 la suta din suma bruta a dobanzilor.

3. Prin derogare de la prevederile paragrafului 2, dobanzile provenind dintr-un stat contractant sunt scutite de impozit în acel stat daca sunt obtinute si detinute efectiv de:

a) Guvernul, o unitate administrativ-teritoriala, o subdiviziune politica sau o autoritate locala a celuilalt stat contractant; sau

b) (i) în cazul Romaniei, Banca Nationala a Romaniei, Banca de Export-Import a Romaniei; si

(ii) în cazul Indiei, Banca Rezervelor Indiei, Banca de Export-Import a Indiei, Banca Nationala pentru Locuinte; sau

c) orice alta institutie care poate fi convenita din cand în cand de catre autoritatile competente ale statelor contractante prin schimb de scrisori.

4. Termenul “dobanzi”, astfel cum este folosit în prezentul articol, înseamna venituri din titluri de creanta de orice natura însotite sau nu de garantii ipotecare ori de o clauza de participare la profiturile debitorului si în special veniturile din titluri de stat, titluri de creanta sau obligatiuni, inclusiv primele si premiile legate de asemenea titluri ori obligatiuni. Penalitatile pentru plata cu întarziere nu sunt considerate dobanzi în sensul prezentului articol.

5. Prevederile paragrafelor 1 si 2 nu se aplica daca beneficiarul efectiv al dobanzilor, fiind un rezident al unui stat contractant, desfasoara activitate de afaceri în celalalt stat contractant din care provin dobanzile printr-un sediu permanent situat acolo sau presteaza în celalalt stat profesii independente printr-o baza fixa situata acolo, iar creanta în legatura cu care sunt platite dobanzile este efectiv legata de un asemenea sediu permanent sau baza fixa. În aceasta situatie, se aplica prevederile articolului 7 sau ale articolului 14.

6. Dobanzile se considera ca provin dintr-un stat contractant cand platitorul este rezident al acelui stat. Totusi, cand platitorul dobanzilor, fie ca este sau nu rezident al unui stat contractant, are într-un stat contractant un sediu permanent ori o baza fixa în legatura cu care a fost contractata creanta generatoare de dobanzi si aceste dobanzi se suporta de un asemenea sediu permanent sau baza fixa, atunci astfel de dobanzi se considera ca provin din statul contractant în care este situat sediul permanent ori baza fixa.

7. Cand, datorita relatiilor speciale existente între platitor si beneficiarul efectiv sau între ambii si o alta persoana, suma dobanzilor, tinand seama de creanta pentru care sunt platite, depaseste suma care ar fi fost convenita între platitor si beneficiarul efectiv în lipsa unor astfel de relatii, prevederile prezentului articol se aplica numai la ultima suma mentionata. În acest caz, partea excedentara a platilor este impozabila potrivit legislatiei fiecarui stat contractant, tinand seama de celelalte prevederi ale prezentului acord.

ART. 12

Redevente si plati pentru servicii tehnice

1. Redeventele sau platile pentru servicii tehnice provenind dintr-un stat contractant si platite unui rezident al celuilalt stat contractant sunt impozabile în celalalt stat.

2. Totusi, aceste redevente sau plati pentru servicii tehnice sunt de asemenea impozabile în statul contractant din care provin si potrivit legislatiei acelui stat, dar daca beneficiarul efectiv al redeventelor sau al platilor pentru servicii tehnice este rezident al celuilalt stat contractant, impozitul astfel stabilit nu va depasi 10 la suta din suma bruta a redeventelor sau a platilor pentru servicii tehnice.

3. a) Termenul “redevente”, astfel cum este folosit în prezentul articol, înseamna plati de orice fel primite pentru folosirea sau concesionarea oricarui drept de autor asupra unei opere artistice, stiintifice ori literare, inclusiv asupra programelor de calculator, filmelor de cinematograf si filmelor sau benzilor folosite pentru emisiunile de radio ori de televiziune sau alt tip de transmisie, orice patent, marca de comert, desen ori model, plan, formula sau procedeu secret ori pentru folosirea sau concesionarea oricarui echipament industrial, comercial ori stiintific sau pentru informatii referitoare la experienta în domeniul industrial, comercial sau stiintific.

b) Expresia “plati pentru servicii tehnice”, astfel cum este folosita în prezentul articol, înseamna plati de orice fel, altele decat cele mentionate în articolele 14 si 15 din prezentul acord, primite pentru servicii de conducere, tehnice sau de consultanta, inclusiv pentru prestarea de servicii de catre personalul tehnic ori de catre un alt personal.

4. Prevederile paragrafelor 1 si 2 nu se aplica daca beneficiarul efectiv al redeventelor sau al platilor pentru servicii tehnice, fiind un rezident al unui stat contractant, desfasoara activitate de afaceri în celalalt stat contractant din care provin redeventele sau platile pentru servicii tehnice printr-un sediu permanent situat acolo ori presteaza în celalalt stat profesii independente printr-o baza fixa situata acolo, iar dreptul sau proprietatea pentru care se platesc redeventele ori sunt facute platile pentru servicii tehnice sunt efectiv legate de un asemenea sediu permanent sau baza fixa. În aceasta situatie, se aplica prevederile articolului 7 sau ale articolului 14.

5. a) Redeventele sau platile pentru servicii tehnice se considera ca provin dintr-un stat contractant cand platitorul este rezident al acelui stat. Totusi, cand platitorul redeventelor sau cel care face platile pentru servicii tehnice, fie ca este, fie ca nu este rezident al unui stat contractant, are într-un stat contractant un sediu permanent sau o baza fixa de care este legata obligatia de a plati redeventele ori de a face platile pentru servicii tehnice si aceste redevente sau plati pentru servicii tehnice sunt suportate de un asemenea sediu permanent ori baza fixa, atunci astfel de redevente sau plati pentru servicii tehnice se considera ca provin din statul contractant în care este situat sediul permanent ori baza fixa.

b) Cand, potrivit prevederilor subparagrafului a), redeventele sau platile pentru servicii tehnice nu provin dintr-un stat contractant si redeventele sunt legate de folosirea sau concesionarea dreptului sau a proprietatii, iar platile pentru servicii tehnice sunt legate de servicii prestate în unul dintre statele contractante, redeventele sau platile pentru servicii tehnice se considera ca provin din acel stat contractant.

6. Cand, datorita relatiilor speciale existente între platitor si beneficiarul efectiv sau între ambii si o alta persoana, suma redeventelor sau a platilor pentru servicii tehnice, avand în vedere utilizarea, dreptul sau informatia pentru care sunt platite, depaseste suma care ar fi fost convenita între platitor si beneficiarul efectiv în lipsa unor astfel de relatii, prevederile prezentului articol se aplica numai la ultima suma mentionata. În acest caz, partea excedentara a platilor este impozabila potrivit legislatiei fiecarui stat contractant, tinand seama de celelalte prevederi ale prezentului acord.

ART. 13

Castiguri de capital

1. Castigurile realizate de un rezident al unui stat contractant din înstrainarea proprietatilor imobiliare la care se face referire în articolul 6 si situate în celalalt stat contractant sunt impozabile în celalalt stat.

2. Castigurile provenind din înstrainarea proprietatii mobiliare facand parte din activul unui sediu permanent pe care o întreprindere a unui stat contractant îl are în celalalt stat contractant sau a proprietatii mobiliare tinand de o baza fixa de care dispune un rezident al unui stat contractant în celalalt stat contractant pentru exercitarea unei profesii independente, inclusiv acele castiguri provenind din înstrainarea unui asemenea sediu permanent (singur sau cu întreaga întreprindere) sau a unei asemenea baze fixe, sunt impozabile în celalalt stat.

3. Castigurile provenind din înstrainarea navelor sau aeronavelor exploatate în trafic international ori a proprietatilor mobiliare necesare exploatarii unor asemenea nave sau aeronave sunt impozabile numai în statul contractant în care este situat locul conducerii efective a întreprinderii.

4. Castigurile realizate din înstrainarea actiunilor detinute la o societate care este rezidenta a unui stat contractant sunt impozabile în acel stat.

5. Castigurile provenind din înstrainarea oricaror proprietati, altele decat cele la care se face referire în paragrafele 1, 2, 3 si 4, sunt impozabile numai în statul contractant în care este rezident cel care le înstraineaza.

ART. 14

Profesii independente

1. Veniturile realizate de un rezident al unui stat contractant din exercitarea unor servicii profesionale sau a altor activitati cu caracter independent sunt impozabile numai în acel stat, cu exceptia urmatoarelor situatii cand astfel de venituri sunt de asemenea impozabile în celalalt stat contractant:

a) daca acesta dispune în mod obisnuit de o baza fixa în celalalt stat contractant în scopul desfasurarii activitatilor sale; în acest caz, este impozabila în celalalt stat numai acea parte din venituri care este atribuibila acelei baze fixe; sau

b) daca sederea sa în celalalt stat contractant dureaza o perioada sau perioade care însumeaza sau care depasesc în total 183 de zile în orice perioada de 12 luni începand sau sfarsind în anul fiscal vizat; în acest caz, este impozabila în celalalt stat numai acea parte din venituri care este obtinuta în urma activitatilor sale desfasurate în celalalt stat.

2. Expresia “servicii profesionale” include în special activitatile independente cu caracter stiintific, literar, artistic, educational sau pedagogic, precum si exercitarea independenta a profesiilor de medic, avocat, inginer, arhitect, dentist, contabil si auditor.

ART. 15

Profesii dependente

1. Sub rezerva prevederilor articolelor 16, 18, 19 si 21, salariile si alte remuneratii similare obtinute de un rezident al unui stat contractant pentru o activitate salariata sunt impozabile numai în acel stat, în afara de cazul cand activitatea salariata este exercitata în celalalt stat contractant. Daca activitatea salariata este astfel exercitata, asemenea remuneratii primite sunt impozabile în celalalt stat.

2. Prin derogare de la prevederile paragrafului 1, remuneratiile obtinute de un rezident al unui stat contractant pentru o activitate salariata exercitata în celalalt stat contractant sunt impozabile numai în primul stat mentionat daca:

a) beneficiarul este prezent în celalalt stat pentru o perioada sau perioade care nu depasesc în total 183 de zile în orice perioada de 12 luni începand sau sfarsind în anul fiscal vizat; si

b) remuneratiile sunt platite de un angajator sau în numele unui angajator care nu este rezident al celuilalt stat; si

c) remuneratiile nu sunt suportate de un sediu permanent sau de o baza fixa pe care angajatorul le are în celalalt stat.

3. Prin derogare de la prevederile anterioare ale acestui articol, remuneratiile primite pentru o activitate salariata exercitata la bordul unei nave sau aeronave exploatate în trafic international sunt impozabile în statul contractant în care se afla locul conducerii efective a întreprinderii.

ART. 16

Remuneratiile membrilor consiliului de administratie

Remuneratiile si alte plati similare primite de un rezident al unui stat contractant în calitatea sa de membru al consiliului de administratie al unei societati care este rezidenta a celuilalt stat contractant sunt impozabile în celalalt stat.

ART. 17

Artisti si sportivi

1. Prin derogare de la prevederile articolelor 14 si 15, veniturile obtinute de un rezident al unui stat contractant în calitate de artist de spectacol, cum sunt artistii de teatru, de film, de radio sau de televiziune, ori ca interpret muzical sau ca sportiv, din activitatile lui personale desfasurate în aceasta calitate în celalalt stat contractant, sunt impozabile în celalalt stat.

2. Cand veniturile în legatura cu activitatile personale desfasurate de un artist de spectacol sau de un sportiv, în aceasta calitate, nu revin artistului de spectacol sau sportivului, ci unei alte persoane, acele venituri, prin derogare de la prevederile articolelor 7, 14 si 15, sunt impozabile în statul contractant în care sunt desfasurate activitatile artistului de spectacol sau ale sportivului.

3. Prin derogare de la prevederile paragrafelor 1 si 2, veniturile obtinute din activitatile mentionate la paragraful 1 în cadrul schimburilor culturale sau sportive aprobate de guvernele statelor contractante si care nu sunt desfasurate în scopul de a obtine profituri sunt scutite de impozit în statul contractant în care sunt exercitate aceste activitati.

ART. 18

Pensii

1. Sub rezerva prevederilor paragrafului 2 al articolului 19, pensiile si alte remuneratii similare platite unui rezident al unui stat contractant pentru activitatea salariata desfasurata în trecut sunt impozabile numai în acel stat.

2. Prin derogare de la prevederile paragrafului 1 al acestui articol, platile efectuate în baza legislatiei referitoare la asigurarile sociale a unui stat contractant sunt impozabile numai în acel stat.

ART. 19

Functii publice

1. a) Salariile si alte remuneratii similare, altele decat pensiile, platite de un stat contractant, de o unitate administrativ-teritoriala, de o subdiviziune politica sau de o autoritate locala a acestuia unei persoane fizice pentru serviciile prestate acelui stat, unitati, subdiviziuni ori autoritati, sunt impozabile numai în acel stat.

b) Totusi, aceste salarii si alte remuneratii similare sunt impozabile numai în celalalt stat contractant daca serviciile sunt prestate în acel stat si persoana fizica este rezidenta a acelui stat si:

(i) este un national al acelui stat; sau

(ii) nu a devenit rezidenta a acelui stat numai în scopul prestarii serviciilor.

2. a) Orice pensie platita de sau din fonduri create de un stat contractant, de o unitate administrativ-teritoriala, de o subdiviziune politica sau de o autoritate locala a acestuia unei persoane fizice pentru serviciile prestate acelui stat, unitati, subdiviziuni sau autoritati este impozabila numai în acel stat.

b) Totusi, o astfel de pensie este impozabila numai în celalalt stat contractant daca persoana fizica este rezidenta si national al acelui stat.

3. Prevederile articolelor 15, 16, 17 si 18 se aplica salariilor si altor remuneratii similare, precum si pensiilor platite pentru serviciile prestate în legatura cu o activitate de afaceri desfasurata de un stat contractant, de o unitate administrativ-teritoriala, de o subdiviziune politica sau de o autoritate locala a acestuia.

ART. 20

Studenti si practicanti

1. Sumele pe care le primeste pentru întretinere, educatie sau pregatire un student ori un practicant care este sau a fost imediat anterior sosirii sale într-un stat contractant un rezident al celuilalt stat contractant si care este prezent în primul stat mentionat numai în scopul educatiei ori pregatirii sale nu sunt impozabile în acel stat, cu conditia ca astfel de sume sa provina din surse situate în afara acelui stat.

2. Un student al unei universitati sau al altei institutii de învatamant superior dintr-un stat contractant sau un practicant care este sau a fost imediat anterior sosirii sale în celalalt stat contractant un rezident al primului stat mentionat si care este prezent în celalalt stat contractant pentru o perioada continua care nu depaseste 6 ani nu va fi impus în celalalt stat pentru remuneratia primita pentru serviciile prestate în acel stat, cu conditia ca serviciile sa aiba legatura cu studiile sau pregatirea sa si remuneratia sa constituie un castig necesar pentru întretinerea sa.

ART. 21

Profesori si cercetatori

1. O persoana fizica care este sau a fost rezidenta a unui stat contractant imediat anterior sosirii sale în celalalt stat contractant si care, la invitatia oricarei universitati, colegiu, scoli sau a altei institutii educationale non-profit similare care este recunoscuta de Guvernul celuilalt stat contractant, este prezenta în celalalt stat pentru o perioada care nu depaseste 2 ani de la data primei sale sosiri în celalalt stat contractant, numai în scopul de a preda sau de a cerceta ori pentru ambele la o astfel de institutie educationala, este scutita de impozit în celalalt stat contractant pentru remuneratia primita pentru predare sau cercetare.

2. Prevederile paragrafului 1 al prezentului articol nu se aplica venitului din cercetare daca o astfel de cercetare nu este întreprinsa în interes public, ci în scopul obtinerii unui castig pentru o anumita persoana sau grup de persoane.

3. În vederea aplicarii prevederilor acestui articol, o persoana fizica va fi considerata a fi rezidenta a unui stat contractant daca este rezidenta a acelui stat în anul fiscal în care viziteaza celalalt stat contractant sau în anul fiscal imediat anterior.

ART. 22

Alte venituri

1. Elementele de venit ale unui rezident al unui stat contractant, indiferent de unde provin, care nu sunt tratate la articolele precedente ale prezentului acord sunt impozabile numai în acel stat.

2. Prevederile paragrafului 1 nu se aplica asupra veniturilor, altele decat veniturile provenind din proprietatile imobiliare asa cum sunt definite în paragraful 2 al articolului 6, daca primitorul unor astfel de venituri, fiind rezident al unui stat contractant, desfasoara activitate de afaceri în celalalt stat contractant printr-un sediu permanent situat acolo sau exercita în celalalt stat profesii independente printr-o baza fixa situata acolo si dreptul sau proprietatea în legatura cu care venitul este platit sunt efectiv legate de un asemenea sediu permanent sau baza fixa. În aceasta situatie se aplica prevederile articolului 7 sau ale articolului 14.

3. Prin derogare de la prevederile paragrafului 1, daca un rezident al unui stat contractant obtine venituri din surse situate în celalalt stat contractant sub forma de castiguri la loterie, la jocuri de cuvinte încrucisate, la curse, inclusiv curse de cai, la jocuri de carti si la alte jocuri de orice fel sau din jocuri de noroc ori din pariuri de orice natura, aceste venituri se impun în celalalt stat contractant.

ART. 23

Eliminarea dublei impuneri

1. Cand un rezident al unui stat contractant realizeaza venituri care, în conformitate cu prevederile acestui acord, sunt impozitate în celalalt stat contractant, primul stat contractant mentionat va acorda ca o deducere din impozitul pe venitul acelui rezident o suma egala cu impozitul pe venit platit în celalalt stat.

Totusi, aceasta deducere nu va putea depasi acea parte a impozitului pe venit, astfel cum este calculata înainte ca deducerea sa fie acordata, care este atribuibila venitului care poate fi impozitat în celalalt stat.

2. Cand, în conformitate cu orice prevedere din prezentul acord, venitul obtinut de un rezident al unui stat contractant este scutit de impozit în acel stat, acel stat poate cu toate acestea, la calcularea sumei impozitului stabilit asupra venitului ramas al acelui rezident, sa ia în considerare venitul scutit.

ART. 24

Nediscriminarea

1. Nationalii unui stat contractant nu vor fi supusi în celalalt stat contractant la nicio impozitare sau obligatie legata de aceasta, diferita sau mai împovaratoare decat impozitarea si obligatiile conexe la care sunt sau pot fi supusi nationalii celuilalt stat aflati în aceeasi situatie, mai ales în ceea ce priveste rezidenta. Prin derogare de la prevederile articolului 1, aceasta prevedere se aplica de asemenea persoanelor care nu sunt rezidente ale unuia sau ale ambelor state contractante.

2. Apatrizii care sunt rezidenti ai unui stat contractant nu vor fi supusi în niciunul dintre statele contractante vreunei impozitari sau obligatii legate de aceasta, diferita sau mai împovaratoare decat impozitarea si obligatiile conexe la care sunt sau pot fi supusi nationalii statului respectiv aflati în aceeasi situatie, mai ales în ceea ce priveste rezidenta.

3. Impozitarea unui sediu permanent pe care o întreprindere a unui stat contractant îl are în celalalt stat contractant nu va fi stabilita în conditii mai putin favorabile în celalalt stat decat impozitarea stabilita întreprinderilor celuilalt stat care desfasoara aceleasi activitati. Aceasta prevedere nu va fi interpretata ca obligand un stat contractant sa acorde rezidentilor celuilalt stat contractant vreo deducere personala, înlesnire sau reducere în ceea ce priveste impozitarea, pe considerente legate de statutul civil sau de responsabilitatile familiale, pe care le acorda rezidentilor sai. Aceasta prevedere nu va fi interpretata ca împiedicand un stat contractant sa impoziteze profiturile unui sediu permanent pe care o societate a celuilalt stat contractant îl are în primul stat mentionat cu o cota de impozit care sa fie cu cel mult 15 puncte procentuale mai mare decat cea stabilita asupra profiturilor unei societati similare din primul stat contractant mentionat, nici ca fiind în contradictie cu prevederile paragrafului 3 al articolului 7 din prezentul acord.

4. Cu exceptia cazului cand se aplica prevederile paragrafului 1 al articolului 9, paragrafului 7 al articolului 11 sau paragrafului 6 al articolului 12, dobanzile, redeventele si alte plati efectuate de o întreprindere a unui stat contractant catre un rezident al celuilalt stat contractant se vor deduce, în scopul determinarii profiturilor impozabile ale unei astfel de întreprinderi, în aceleasi conditii ca si cum ar fi fost platite unui rezident al primului stat mentionat.

5. Întreprinderile unui stat contractant, al caror capital este integral sau partial detinut sau controlat în mod direct sau indirect de unul sau de mai multi rezidenti ai celuilalt stat contractant, nu vor fi supuse în primul stat contractant mentionat niciunei impozitari sau obligatii legate de aceasta care sa fie diferita sau mai împovaratoare decat impozitarea si obligatiile conexe la care sunt sau pot fi supuse alte întreprinderi similare ale primului stat mentionat.

6. Prevederile acestui articol se aplica impozitelor care fac obiectul acordului.

ART. 25

Procedura amiabila

1. Cand o persoana considera ca datorita masurilor luate de unul sau de ambele state contractante rezulta sau va rezulta pentru ea o impozitare care nu este conforma cu prevederile prezentului acord, ea poate, indiferent de caile de atac prevazute de legislatia interna a acelor state, sa supuna cazul sau autoritatii competente a statului contractant al carui rezident este sau, daca situatia sa se încadreaza în prevederile paragrafului 1 al articolului 24, acelui stat contractant al carui national este. Cazul trebuie prezentat în trei ani de la prima notificare a actiunii din care rezulta o impozitare care nu este în conformitate cu prevederile acordului.

2. Autoritatea competenta se va stradui, daca reclamatia îi pare întemeiata si daca ea însasi nu este în masura sa ajunga la o solutionare corespunzatoare, sa rezolve cazul pe calea unei întelegeri amiabile cu autoritatea competenta a celuilalt stat contractant în vederea evitarii unei impozitari care nu este în conformitate cu acordul. Orice întelegere realizata va fi aplicata indiferent de perioada de prescriptie prevazuta în legislatia interna a statelor contractante.

3. Autoritatile competente ale statelor contractante se vor stradui sa rezolve pe calea întelegerii amiabile orice dificultati sau dubii rezultate ca urmare a interpretarii sau aplicarii acordului. De asemenea, acestea se pot consulta reciproc pentru eliminarea dublei impuneri în cazurile neprevazute de acord.

4. Autoritatile competente ale statelor contractante pot comunica direct între ele, inclusiv în cadrul unei comisii mixte formate din acestea sau din reprezentantii lor, în scopul realizarii unei întelegeri în sensul paragrafelor precedente.

ART. 26

Asistenta în colectarea impozitelor

1. Statele contractante îsi vor acorda reciproc asistenta în colectarea creantelor fiscale. Aceasta asistenta nu este limitata de articolele 1 si 2. Autoritatile competente ale statelor contractante pot stabili de comun acord modul de aplicare a acestui articol.

2. Expresia “creanta fiscala” astfel cum este folosita în prezentul articol înseamna o suma datorata în legatura cu impozite de orice fel si natura percepute în numele statelor contractante sau al unitatilor administrativ-teritoriale, subdiviziunilor politice sau autoritatilor locale ale acestora, în masura în care impozitarea la care se refera nu este contrara prezentului acord sau oricarui altui instrument la care sunt parte statele contractante, precum si dobanzile, penalitatile administrative si cheltuielile de colectare sau de conservare legate de o astfel de suma.

3. Cand o creanta fiscala a unui stat contractant are titlu executoriu în baza legislatiei acelui stat si este datorata de o persoana care nu poate la momentul respectiv sa împiedice colectarea sa în baza legislatiei acelui stat, acea creanta fiscala va fi acceptata în scopul colectarii, la solicitarea autoritatii competente a acelui stat, de catre autoritatea competenta a celuilalt stat contractant. Creanta fiscala respectiva va fi colectata de catre celalalt stat în conformitate cu prevederile legislatiei sale aplicabile în cazul executarii si colectarii propriilor sale impozite, ca si cand creanta fiscala ar fi o creanta fiscala a celuilalt stat.

4. Cand o creanta fiscala a unui stat contractant este o creanta în legatura cu care acel stat poate sa ia masuri de conservare, în baza legislatiei sale, în vederea asigurarii colectarii acesteia, acea creanta fiscala va fi acceptata în scopul luarii masurilor de conservare, la solicitarea autoritatii competente a acelui stat, de catre autoritatea competenta a celuilalt stat contractant. Celalalt stat va lua masurile de conservare cu privire la creanta fiscala respectiva în conformitate cu prevederile legislatiei sale, ca si cand creanta fiscala ar fi o creanta fiscala a celuilalt stat, chiar daca la momentul cand aceste masuri sunt aplicate creanta fiscala nu are titlu executoriu în primul stat mentionat sau este datorata de o persoana care are dreptul sa împiedice colectarea sa.

5. Prin derogare de la prevederile paragrafelor 3 si 4, o creanta fiscala acceptata de un stat contractant în scopul paragrafului 3 sau 4 nu va fi supusa în acel stat termenului de prescriptie sau acordarii oricarei prioritati aplicabile unei creante fiscale în baza legislatiei acelui stat pe considerente legate de natura acesteia. În plus, o creanta fiscala acceptata de un stat contractant în scopul paragrafului 3 sau 4 nu va avea în acel stat nicio prioritate aplicabila acelei creante fiscale în baza legislatiei celuilalt stat contractant.

6. Procedurile legate de existenta, valabilitatea sau suma unei creante fiscale a unui stat contractant nu vor fi aduse în atentia instantelor judecatoresti sau organelor administrative ale celuilalt stat contractant.

7. Cand, în orice moment dupa ce a fost facuta o solicitare de catre un stat contractant în baza paragrafului 3 sau 4 si înainte ca celalalt stat contractant sa colecteze si sa transmita respectiva creanta fiscala primului stat mentionat, respectiva creanta fiscala înceteaza sa fie:

a) în cazul unei solicitari facute în baza paragrafului 3, o creanta fiscala a primului stat mentionat care are titlu executoriu în baza legislatiei acelui stat si este datorata de o persoana care nu poate la momentul respectiv sa împiedice colectarea sa în baza legislatiei acelui stat; sau

b) în cazul unei solicitari facute în baza paragrafului 4, o creanta fiscala a primului stat mentionat în legatura cu care acel stat poate sa ia masuri de conservare, în baza legislatiei sale, în vederea asigurarii colectarii acesteia, autoritatea competenta a primului stat mentionat va informa cu promptitudine autoritatea competenta a celuilalt stat în legatura cu acest fapt si, în functie de optiunea celuilalt stat, primul stat mentionat fie îsi va suspenda, fie îsi va retrage solicitarea.

8. Prevederile acestui articol nu vor fi interpretate în niciun caz ca impunand unui stat contractant obligatia:

a) de a lua masuri administrative contrare legislatiei si practicii administrative a acelui sau a celuilalt stat contractant;

b) de a lua masuri care ar fi contrare ordinii publice;

c) sa acorde asistenta în cazul în care celalalt stat contractant nu a luat toate masurile rezonabile de colectare sau de conservare, dupa caz, disponibile în baza legislatiei sau practicii administrative a acestuia;

d) sa acorde asistenta în acele cazuri în care povara administrativa pentru acel stat este în mod evident disproportionata în raport cu beneficiul ce va fi obtinut de celalalt stat contractant.

ART. 27

Limitarea beneficiilor

1. Cu exceptia cazului cand se prevede altceva în acest articol, o persoana (alta decat o persoana fizica) care este un rezident al unui stat contractant si care obtine venituri din celalalt stat contractant nu va avea dreptul la toate beneficiile prezentului acord, care se acorda de altfel rezidentilor unui stat contractant, daca scopul principal sau unul dintre scopurile principale ale înfiintarii sau existentei unui astfel de rezident sau a oricarei persoane care are legatura cu un astfel de rezident este de a obtine beneficii în baza prezentului acord, care nu ar fi altfel acordate.

2. Fara a aduce atingere principiului general din paragraful 1, circumstantele în care scopul principal sau unul dintre scopurile principale pentru înfiintarea sau existenta unui astfel de rezident sau a oricarei persoane care are legatura cu un astfel de rezident vor fi considerate ca avand drept scop obtinerea de beneficii în baza prezentului acord, care nu ar fi altfel acordate, sunt urmatoarele:

(i) în cazul unei societati, cel putin 50% din dreptul de vot total sau din valoarea actiunilor în societate este detinut direct sau indirect de una sau de mai multe persoane fizice care nu sunt rezidente ale niciunuia dintre statele contractante;

(ii) în cazul unui parteneriat sau al unei asocieri de persoane, cel putin 50% sau mai mult din dreptul la beneficiu este detinut de una sau de mai multe persoane care nu sunt rezidente ale niciunuia dintre statele contractante;

(iii) în cazul unei institutii caritabile sau al unei entitati scutite de impozit ale carei activitati principale nu sunt desfasurate în niciunul dintre statele contractante.

În plus, persoana mentionata mai sus nu va avea dreptul la beneficiile acordului daca, în anul impozabil, mai mult de 50% din venitul brut al persoanei este platit sau platibil unor persoane care nu sunt rezidente ale niciunuia dintre statele contractante sub forma de plati care sunt deductibile la calculul impozitelor în statul de rezidenta al persoanei.

3. Totusi, prevederile mentionate mai sus nu se aplica daca persoana desfasoara în mod constant activitati de afaceri în statul de rezidenta (altele decat activitatile de investitii sau de administrare a investitiilor pe cont propriu, în afara de cazul cand aceste activitati sunt activitati bancare sau de asigurari si activitati de tranzactionare a titlurilor de valoare desfasurate de o banca, de o societate de asigurari si de intermediarii de titluri de valoare autorizati) si veniturile realizate din celalalt stat contractant sunt obtinute în legatura cu sau vizeaza acele activitati de afaceri si rezidentul îndeplineste celelalte conditii ale prezentului acord pentru a putea obtine astfel de beneficii.

4. Cu toate acestea, un rezident al unui stat contractant va avea dreptul la beneficiile acordului daca autoritatea competenta a celuilalt stat contractant stabileste faptul ca înfiintarea sau achizitia ori mentinerea unei astfel de persoane si desfasurarea operatiunilor sale nu a avut ca unul dintre scopurile sale principale obtinerea de beneficii în baza prezentului acord.

ART. 28

Schimbul de informatii

1. Autoritatile competente ale statelor contractante vor schimba astfel de informatii (inclusiv documente sau copii legalizate ale documentelor) care sunt necesare pentru aplicarea prevederilor prezentului acord sau ale legislatiilor interne ale statelor contractante referitoare la impozitele prevazute de acord, în masura în care impozitarea la care se refera nu este contrara acordului. Schimbul de informatii nu este limitat de articolul 1.

2. Prevederile paragrafului 1 nu vor fi interpretate în niciun caz ca impunand unui stat contractant obligatia:

a) de a lua masuri administrative contrare legislatiei si practicii administrative a acelui sau a celuilalt stat contractant;

b) de a furniza informatii care nu pot fi obtinute în baza legislatiei sau în cadrul practicii administrative obisnuite a acelui sau a celuilalt stat contractant;

c) de a furniza informatii care ar dezvalui un secret comercial, de afaceri, industrial sau profesional ori un procedeu de fabricatie sau informatii a caror divulgare ar fi contrara ordinii publice.

3. Daca un stat contractant solicita informatii în conformitate cu acest articol, celalalt stat contractant va utiliza masurile sale de culegere a informatiilor pentru a obtine informatiile solicitate, chiar daca celalalt stat nu are nevoie de astfel de informatii pentru scopurile sale fiscale. Obligatia prevazuta în propozitia anterioara este supusa limitarilor prevazute de paragraful 2, însa aceste limitari nu vor fi interpretate în niciun caz ca permitand unui stat contractant sa refuze furnizarea de informatii doar pentru faptul ca acesta nu are niciun interes national fata de informatiile respective.

4. Prevederile paragrafului 2 nu vor fi interpretate în niciun caz ca permitand unui stat contractant sa refuze furnizarea de informatii doar pentru faptul ca informatiile sunt detinute de o banca, de o alta institutie financiara, de un împuternicit sau de o persoana care actioneaza ca agent sau în calitate fiduciara sau pentru ca acestea se refera la drepturile de proprietate detinute în cadrul unei persoane.

ART. 29

Membrii misiunilor diplomatice si ai posturilor consulare

Prevederile prezentului acord nu afecteaza privilegiile fiscale de care beneficiaza membrii misiunilor diplomatice sau ai posturilor consulare în baza regulilor generale ale dreptului international sau a prevederilor unor acorduri speciale.

ART. 30

Intrarea în vigoare

1. Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificari prin care statele contractante se informeaza reciproc cu privire la îndeplinirea cerintelor interne necesare pentru intrarea în vigoare a acordului.

2. Prevederile acordului vor produce efecte:

a) în cazul Romaniei:

(i) în ceea ce priveste impozitele retinute prin stopaj la sursa la venitul platit în sau dupa prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat urmator anului calendaristic în care acordul a intrat în vigoare; si

(ii) în ceea ce priveste celelalte impozite pe venit platite în sau dupa prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat urmator anului calendaristic în care acordul a intrat în vigoare;

b) în cazul Indiei:

(i) în ceea ce priveste impozitele retinute prin stopaj la sursa la venitul platit în sau dupa prima zi a lunii aprilie a anului financiar imediat urmator anului calendaristic în care acordul a intrat în vigoare; si

(ii) în ceea ce priveste celelalte impozite pe venit platite în sau dupa prima zi a lunii aprilie a anului financiar imediat urmator anului calendaristic în care acordul a intrat în vigoare.

3. La data intrarii în vigoare a prezentului acord, Conventia dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii India pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnata la 10 martie 1987, nu va mai produce efecte în ceea ce priveste impozitele pentru care se aplica prezentul acord, în conformitate cu prevederile paragrafului 2.

ART. 31

Denuntarea

Prezentul acord va ramane în vigoare pana va fi denuntat de un stat contractant. Fiecare stat contractant poate denunta acordul dupa 5 ani de la data intrarii în vigoare a acordului, cu conditia transmiterii cu cel putin 6 luni înainte, pe cale diplomatica, a unei note de denuntare scrisa. În aceasta situatie, acordul va înceta sa produca efecte:

a) în cazul Romaniei:

(i) în ceea ce priveste impozitele retinute prin stopaj la sursa la venitul obtinut în sau dupa prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat urmator anului calendaristic în care este transmisa nota de denuntare; si

(ii) în ceea ce priveste celelalte impozite pe venit obtinute în sau dupa prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat urmator anului calendaristic în care este transmisa nota de denuntare;

b) în cazul Indiei:

(i) în ceea ce priveste impozitele retinute prin stopaj la sursa la venitul obtinut în sau dupa prima zi a lunii aprilie a anului financiar imediat urmator anului calendaristic în care este transmisa nota de denuntare; si

(ii) în ceea ce priveste celelalte impozite pe venit obtinute în sau dupa prima zi a lunii aprilie a anului financiar imediat urmator anului calendaristic în care este transmisa nota de denuntare.

Drept care subsemnatii, autorizati în buna si cuvenita forma, au semnat prezentul acord.

Semnat la New Delhi, la 8 martie 2013, în doua exemplare originale, în limbile romana, hindusa si engleza, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergente de interpretare, textul în limba engleza va prevala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close