Decizia de autorizare a Romaniei sa aplice in continuare o masura speciala de derogare de la articolul 193 din Directiva privind sistemul comun al TVA

Consiliului  Uniunii Europene, in 15 noiembrie 2013, a adoptat decizia de punere in aplicare  de autorizare a Romaniei sa aplice in continuare o masura speciala de derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al TVA

(2013/676/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

avand în vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,

avand în vedere Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata [1], în special articolul 395 alineatul (1),

avand în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucat:

(1) Prin scrisoarea înregistrata la Secretariatul General al Comisiei la 13 martie 2013, Romania a solicitat autorizarea prelungirii unei masuri speciale de derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE, în ceea ce priveste furnizarea de produse din lemn.

(2) În conformitate cu articolul 395 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2006/112/CE, Comisia a informat celelalte state membre, prin scrisoarea din 17 iunie 2013, cu privire la solicitarea depusa de Romania. Printr-o scrisoare datata 18 iunie 2013, Comisia a informat Romania ca dispune de toate informatiile pe care le considera necesare pentru analizarea solicitarii.

(3) Articolul 193 din Directiva 2006/112/CE prevede, ca regula generala, ca persoana impozabila care furnizeaza bunurile sau serviciile este obligata la plata taxei pe valoarea adaugata (TVA) catre autoritatile fiscale.

(4) Decizia de punere în aplicare 2010/583/UE a Consiliului [2] a autorizat Romania sa aplice o masura de derogare în temeiul articolului 395 din Directiva 2006/112/CE, în scopul de a desemna destinatarul drept persoana obligata la plata TVA în cazul furnizarii de produse din lemn.

(5) Înainte de autorizarea anterioara referitoare la aplicarea taxarii inverse pentru livrarile de lemn, Romania s-a confruntat cu probleme pe piata lemnului din cauza naturii pietei si a întreprinderilor implicate. În acest sector exista un numar mare de întreprinderi mici pe care autoritatile romane le controleaza cu dificultate. Desemnarea destinatarului drept persoana obligata la plata TVA are ca efect, potrivit autoritatilor romane, prevenirea evaziunii si a fraudei fiscale în acest sector si ramane justificata.

(6) Masura este proportionala cu obiectivele urmarite, deoarece nu se intentioneaza aplicarea sa generala, ci numai pentru operatiuni specifice într-un sector în care exista probleme considerabile de evaziune sau de frauda fiscala.

(7) Masura nu ar trebui, în opinia Comisiei, sa aiba niciun impact negativ asupra prevenirii fraudei din sectorul comertului cu amanuntul sau din alte sectoare sau în alte state membre.

(8) Autorizatia ar trebui sa fie limitata în timp pana la 31 decembrie 2016.

(9) În cazul în care Romania solicita o noua prelungire dupa 2016, se transmite Comisiei un nou raport însotit de solicitarea de prelungire cel tarziu pana la 1 aprilie 2016. Avand în vedere experienta dobandita pana la data respectiva, ar trebui efectuata o evaluare pentru a se stabili daca derogarea se justifica în continuare.

(10) Derogarea nu are un impact negativ asupra resurselor proprii ale Uniunii provenind din TVA,

ADOPTA PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE, Romania este autorizata pana la 31 decembrie 2016 sa desemneze persoana impozabila careia îi sunt furnizate produsele sau serviciile mentionate la articolul 2 din prezenta decizie drept persoana obligata la plata TVA.

Articolul 2

Derogarea prevazuta la articolul 1 se aplica furnizarii de catre persoane impozabile de produse din lemn, inclusiv masa lemnoasa pe picior, lemn de lucru rotund sau despicat, lemn de foc, produse din cherestea, lemn ecarisat sau pelete de lemn, lemn în stare bruta, lemn procesat sau semiprelucrat.

Articolul 3

Orice solicitare de prelungire a masurii prevazute de prezenta decizie se transmite Comisiei pana cel tarziu la data de 1 aprilie 2016 si este însotita de un raport care include o evaluare a eficientei masurii si o evaluare a riscului de frauda în sectorul lemnului.

Articolul 4

Prezenta decizie se adreseaza Romaniei.

Adoptata la Bruxelles, 15 noiembrie 2013.

Pentru Consiliu

Presedintele

R. Šadžius

[1] JO L 347, 11.12.2006, p. 1.

[2] Decizia de punere în aplicare 2010/583/UE a Consiliului din 27 septembrie 2010 de autorizare a Romaniei de a introduce o masura speciala de derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata (JO L 256, 30.9.2010, p. 27).

 

 

— ♦ —

..

.
Lucrarea de faţă urmăreşte o evaluare a referenţialului normativ în domeniul taxei pe valoarea adăugată, accentul fiind pus, deopotrivă, pe prezentarea aspectelor esenţiale, cu incidenţă relevantă în practica de zi cu zi, precum şi pe decriptarea unor aspecte legislative controversate şi, pe cale de consecinţă, supuse unor interpretări arbitrare şi neuniforme. Datorită caracterului exhaustiv al subiectului supus analizei, este de la sine înţeles că abordarea noastră nu putea fi decât una selectivă, deşi temele expuse nu sunt prezentate singular, ci de o manieră corelată şi integrată într-o succesiune logică, având în vedere inclusiv modificările şi noutăţile din domeniu publicate în Monitorul Oficial până la data de 31 decembrie 2012 şi aplicabile de la 1 ianuarie 2013. Spaţii generoase din prezenta lucrare sunt dedicate „marjei de eroare” din actuala legislaţie în materie de TVA, conştienţi fiind că – din dorinţa de a se situa pe o poziţie dominantă – acestea pot conduce la demersuri abuzive, fie din partea contribuabililor, fie din partea organelor fiscale.
.
.
.
.
.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close