Procedura privind registrul entitatilor publice

In M. Of. nr. 794 din 17 decembrie 2013 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 2004/2013 pentru aprobarea Procedurii privind registrul entitatilor publice.

Din cuprins:

ART. 1  Se aproba Procedura privind registrul entitatilor publice, prevazuta în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2   Directiile de specialitate si structurile subordonate din cadrul Ministerului Finantelor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 3 Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

Procedura privind registrul entitatilor publice

CAPITOLUL I

Depunerea formularului Fisa Entitatii Publice

ART. 1

Formularul „Fisa Entitatii Publice” si instructiunile pentru completarea si utilizarea acestuia pot fi descarcate de pe pagina web a Ministerului Finantelor Publice, www.mfinante.ro/forexebug.html sau pot fi puse la dispozitie de catre unitatea operativa a Trezoreriei Statului la care este arondata entitatea publica. Formularul „Fisa Entitatii Publice” se completeaza electronic.

ART. 2

(1) Elementele din formular se completeaza astfel:

– în rubrica „Tip Actiune” entitatea publica selecteaza:

1. optiunea „Preluare profil curent al Entitatii Publice” pentru a completa informatiile referitoare la profilul curent al entitatii publice. În cadrul acestei optiuni, la rubrica „Tip Fisa” se poate selecta:

– optiunea „Initiala” pentru transmiterea, prin intermediul formularului „Fisa Entitatii Publice”, a informatiilor referitoare la profilul entitatii publice daca entitatea publica nu a mai fost anterior înregistrata în sistemul ForExeBug sau daca i se atribuie un alt cod de identificare fiscala. În cazul în care, anterior, au mai fost transmise unul sau mai multe formulare „Fisa Entitatii Publice”, dar din partea sistemului nu a fost primit un mesaj de confirmare a înregistrarii în sistem, reluarea procesului de transmitere a formularului corectat se va realiza tot prin selectarea optiunii „Initiala” pentru rubrica „Tip Fisa”;

– optiunea „Rectificativa” pentru a modifica informatiile referitoare la profilul entitatii publice anterior transmise si înregistrate în sistem, cu exceptia informatiilor de la pct. 2. Formularul transmis trebuie sa contina absolut toate informatiile solicitate.

2. optiunea „Modificare profil prin Reorganizare” în cazul unei reorganizari sau a unor modificari semnificative în profilul entitatii publice. În aceasta situatie, entitatea publica trebuie sa transmita catre sistem un nou formular „Fisa Entitatii Publice”, completat integral, prin intermediul caruia sa înlocuiasca vechiul profil, înregistrat deja în sistemul ForExeBug, cu informatii referitoare la noul profil rezultat în urma reorganizarii. Utilizarea acestei optiuni este obligatorie atunci cand o entitate publica îsi modifica profilul, în urmatoarele cazuri:

a) orice modificare a sectoarelor bugetare în care opereaza

– anterior a operat pe un sector bugetar si, în urma reorganizarii, va opera pe un alt sector bugetar;

– anterior a operat pe un singur sector bugetar si, în urma reorganizarii, va opera pe mai multe sectoare bugetare;

– anterior a operat pe mai multe sectoare bugetare si, în urma reorganizarii, va opera pe un singur sector bugetar;

– anterior a operat pe mai multe sectoare bugetare si, în urma reorganizarii, va opera pe alte sectoare bugetare (diferite total sau partial de cele anterior înregistrate în sistem);

b) orice modificare a informatiilor referitoare la subordonarea ierarhica, respectiv cele din rubricile „CIF Ordonator principal de credite ierarhic superior” sau „CIF Ordonator secundar de credite ierarhic superior”;

c) orice modificare a optiunilor selectate la subsectiunea „Surse de finantare”.

În situatia selectarii optiunii „Modificare profil prin Reorganizare”, rubrica „Tip Fisa” si categoriile de optiuni aferente („Initiala” si „Rectificativa”) vor fi inactive. Sectiunea A „Informatii generale”

a) în rubrica „Denumire Entitate Publica” se înscrie denumirea integrala, fara abrevieri, a entitatii publice, conform actului de înfiintare a acesteia;

b) în rubrica „Denumire scurta Entitate Publica” se înscrie abrevierea denumirii entitatii publice;

c) în rubrica „CIF Entitate Publica” se înscrie codul de identificare fiscala al entitatii publice;

d) în rubrica „CIF in scop de TVA” se înscrie codul de identificare fiscala utilizat în scop de TVA;

e) în rubrica „Data infiintarii” se înscrie data calendaristica la care s-a înfiintat entitatea publica, conform ultimului act normativ în baza caruia entitatea publica functioneaza;

– Subsectiunea „Temei legal”

f) în rubrica “Categorie Emitent” se selecteaza tipul emitentului pentru ultimul act normativ în baza caruia entitatea publica functioneaza;

g) în rubrica „Nume Emitent” se înscrie denumirea emitentului pentru ultimul act normativ în baza caruia entitatea publica functioneaza;

h) în rubrica „Categorie Act infiintare” se selecteaza tipul actului în baza caruia s-a înfiintat entitatea publica;

i) în rubrica „Nume Act infiintare” se înscrie denumirea completa a ultimului act normativ în baza caruia entitatea publica functioneaza.

– Subsectiunea „UAT”

j) în rubrica „Judet” se selecteaza denumirea judetului pe raza caruia îsi desfasoara activitatea entitatea publica sau se selecteaza municipiul Bucuresti;

k) în rubrica „Denumirea UAT pe raza careia isi desfasoara activitatea Entitatea Publica” se selecteaza denumirea integrala, fara abrevieri, a unitatii administrativ-teritoriale sau a subdiviziunii unitatii administrativ-teritoriale, în cazul municipiului Bucuresti, pe raza careia îsi desfasoara activitatea entitatea publica;

l) în rubrica „CIF UAT pe raza careia isi desfasoara activitatea Entitatea Publica” se genereaza automat codul de identificare fiscala al unitatii administrativ-teritoriale/subdiviziunii unitatii administrativ-teritoriale înscrise la rubrica „Denumirea UAT pe raza careia isi desfasoara activitatea Entitatea Publica”;

m) în rubrica „TIP UAT pe raza careia isi desfasoara activitatea Entitatea Publica” se genereaza automat tipul unitatii administrativ-teritoriale pe raza careia îsi desfasoara activitatea entitatea publica pe baza celor înscrise în rubrica „Denumirea UAT pe raza careia isi desfasoara activitatea Entitatea Publica”;

n) în rubrica „Judet Trezorerie” se selecteaza denumirea judetului/municipiul Bucuresti, caruia îi apartine unitatea Trezoreriei Statului la care entitatea publica are deschise conturile de cheltuieli;

o) în rubrica „Denumire Trezorerie la care Entitatea Publica are deschise conturile de cheltuieli” se selecteaza denumirea integrala, fara abrevieri, a unitatii Trezoreriei Statului la care entitatea publica are deschise conturile de cheltuieli;

p) în rubrica „Cod Trezorerie” se genereaza automat codul alocat de catre Ministerul Finantelor Publice unitatii operative a Trezoreriei Statului la care entitatea publica are deschise conturile de cheltuieli, pe baza celor înscrise în rubrica „Denumire Trezorerie la care Entitatea Publica are deschise conturile de cheltuieli”;

q) în rubricile aferente subsectiunii „Adresa sediu social Entitate Publica” se completeaza adresa sediului social al entitatii publice, conform certificatului de înregistrare fiscala;

r) în rubricile aferente subsectiunii „Adresa fiscala” se completeaza adresa domiciliului fiscal al entitatii publice;

s) rubricile aferente subsectiunii „Adresa de corespondenta Entitate Publica” pot fi identice cu cele de la subsectiunea „Adresa sediu social Entitate Publica” sau se completeaza cu alta adresa, la care entitatea publica doreste sa primeasca corespondenta.

– Subsectiunea „Adresa de email”

s) în rubrica „Adresa e-mail publica de corespondenta” se completeaza adresa de e-mail utilizata de respectiva entitate în relatia cu alte entitati;

t) în rubrica „Adresa corespondenta in relatia cu MFP” se completeaza adresa de e-mail pentru corespondenta în relatia cu Ministerul Finantelor Publice. Se pot introduce maximum doua adrese de corespondenta în relatia cu Ministerul Finantelor Publice.

Sectiunea B „Activitati”

– Subsectiunea „Tip activitate desfasurata – Activitate de baza” se completeaza prin selectarea unei singure activitati de baza din cele enumerate în formular (de exemplu: unitatile de învatamant selecteaza optiunea „Invatamant”, unitatea administrativ-teritoriala selecteaza optiunea „Servicii publice generale” etc.). Entitatile publice a caror activitate de baza e finantata de la partea V – Actiuni economice, din clasificatia functionala aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.954/2005, vor selecta optiunea “Servicii publice generale”.

– Subsectiunea “Activitati finantate integral din venituri proprii” se completeaza în cazul în care, pe langa entitatea publica, sunt înfiintate activitati finantate integral din venituri proprii, în conditiile legii, dupa cum urmeaza:

a) în rubrica “Denumire activitate finantata integral din venituri proprii” se completeaza denumirea integrala a activitatii finantate integral din venituri proprii;

b) în rubrica “Are CIF distinct” se selecteaza “DA”, în cazul în care activitatea completata în rubrica “Denumire activitate finantata integral din venituri proprii” are CIF distinct fata de cel al entitatii publice, sau “NU” în situatia în care nu a fost atribuit cod de identificare fiscala distinct activitatii respective;

c) în rubrica “CIF distinct” se completeaza codul de identificare fiscal distinct al activitatii pentru care s-a selectat “DA” la rubrica “Are CIF distinct”;

d) în rubrica “Are CIF in scop de TVA” se selecteaza optiunea “DA” în cazul în care activitatea are CIF în scop de TVA sau “NU” în situatia în care nu a fost atribuit cod de identificare fiscala distinct în scop de TVA activitatii respective;

e) în rubrica “CIF in scop de TVA” se completeaza codul de înregistrare în scop de TVA pentru cazul în care s-a selectat “DA” la rubrica “Are CIF in scop de TVA”. Informatiile despre activitatile finantate integral din venituri proprii sunt adaugate sub forma tabelara, în formularul “Fisa Entitatii Publice”.

În cazul în care entitatea publica desfasoara mai multe activitati finantate integral din venituri proprii, se poate continua cu introducerea de noi valori, începand cu campul “Denumire activitate finantata integral din venituri proprii”.

În rubrica corespunzatoare interogarii “Este Sector special?” se bifeaza DA sau NU în functie de apartenenta entitatii publice la un sector special conform actului normativ în baza caruia functioneaza.

În rubrica corespunzatoare interogarii “Entitatea Publica gestioneaza bugete pe mai multe sectoare bugetare?” entitatea publica poate selecta dupa caz, “DA” sau “NU”, pentru a înregistra profile diferite pentru sectoarele bugetare în care activeaza, respectiv pentru un singur sector bugetar, dupa caz.

Sectiunea C “Subordonare/Surse”

– Subsectiunea “Sector bugetar” se completeaza prin selectarea unuia dintre sectoarele bugetare de care apartine entitatea publica, dupa caz, respectiv: “01. Buget de stat (administratia centrala)/02. Buget local (administratia locala)/03. Bugetul asigurarilor sociale de stat/04. Bugetul fondului de somaj/05. Bugetul fondului de sanatate (FNUASS)”.

Rubrica “Sterge Sector Bugetar” poate fi utilizata atunci cand, pentru un sector bugetar, au fost completate eronat în formular anumite informatii si se doreste reluarea completarii pentru respectivul sector sau eliminarea completa a informatiilor referitoare la acesta. La utilizarea acestei optiuni, informatiile înscrise în formular pentru sectorul ales se elimina si se continua cu preluarea unor noi informatii pentru acest sector sau, daca se opteaza pentru un alt sector, respectivul sector va fi eliminat în totalitate;

– Subsectiunea “Tip Entitate Publica” se completeaza prin selectarea, dupa caz, a optiunilor Ordonator principal de credite/Ordonator secundar de credite/Ordonator tertiar de credite/Operatori economici reclasificati, în functie de calitatea de ordonator de credite pe care o are conducatorul entitatii publice, respectiv de operator economic reclasificat.

– Subsectiunea “Subordonare ierarhica a Entitatii Publice”

a) în rubrica “Denumire Ordonator principal de credite ierarhic superior” se completeaza denumirea integrala a ordonatorului principal de credite ierarhic superior entitatii publice. Daca în rubrica “Tip Entitate Publica” a fost selectata valoarea “Ordonator principal de credite” sau “Operatori economici reclasificati”, acest camp nu este disponibil pentru completare (este inactiv). Campul se va completa numai în cazul în care pentru campul “Tip Entitate Publica” a fost selectata una dintre valorile “Ordonator secundar de credite” sau “Ordonator tertiar de credite”;

b) în rubrica “CIF Ordonator principal de credite ierarhic superior” se completeaza codul de identificare fiscala al ordonatorului principal de credite ierarhic superior;

c) în rubrica “Denumire Ordonator secundar de credite ierarhic superior” se completeaza denumirea integrala a ordonatorului secundar de credite ierarhic superior;

d) în rubrica “CIF Ordonator secundar de credite ierarhic superior” se completeaza codul de identificare fiscala al Ordonatorului secundar de credite ierarhic superior;

e) în rubrica “Tip Ordonator care semneaza si transmite raportari” se selecteaza, dupa caz, una dintre cele 3 valori listate, respectiv Ordonator principal/Ordonator secundar/Ordonator tertiar, în functie de tipul ordonatorului de credite care semneaza formularul de buget individual si transmite raportarile financiare ale entitatii publice conform prevederilor art. 26 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

– Subsectiunea “Surse de finantare” se completeaza prin selectarea uneia sau mai multor surse de finantare ale entitatii publice în functie de bugetul aprobat si optiunea selectata în subsectiunea “Sector bugetar”.

Rubricile din sectiunea C – “Subordonare/Surse” se completeaza iterativ, la nivelul de detaliere solicitat prin formular, pentru fiecare sector bugetar mentionat în subsectiunea “Sector bugetar”.

În rubrica cu interogarea “Se continua cu alt sector bugetar ? DA/NU” entitatea publica selecteaza:

– optiunea “DA”, pentru reluarea procesului de completare a informatiilor din sectiunea C” “Subordonare/Surse” pentru un alt sector bugetar. Completarea formularului se reia de la rubrica “Sector bugetar”;

– optiunea “NU”, în cazul în care a completat rubricile aferente pentru toate sectoarele bugetare în care activeaza.

(2) Dupa finalizarea completarii informatiilor, entitatea publica îsi valideaza datele introduse în formular, prin selectarea rubricii “Valideaza date si genereaza XML”. În cazul în care au fost identificate erori ca urmare a nerespectarii regulilor de completare, este generata o lista cu erorile identificate. Dupa ce entitatea publica corecteaza erorile, aceasta salveaza datele validate.

(3) Semnarea formularului “Fisa Entitatii Publice” se realizeaza dupa cum urmeaza:

a) în cazul în care entitatea publica detine certificat digital calificat înrolat pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, formularul este semnat electronic pe baza acestui certificat;

b) în cazul în care entitatea publica nu detine certificat digital calificat, formularul “Fisa Entitatii Publice” este tiparit si semnat olograf de catre reprezentantul legal al entitatii publice sau de catre o alta persoana împuternicita sa îndeplineasca aceasta functie si este aplicata stampila unitatii.

ART. 3

(1) Entitatile publice definite conform art. 2 lit. h) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2013 au obligatia depunerii formularului “Fisa Entitatii Publice” în vederea înregistrarii în Registrul entitatilor publice.

(2) Depunerea formularului “Fisa Entitatii Publice” se poate realiza dupa cum urmeaza:

A. Depunere on-line a formularului “Fisa Entitatii Publice” de catre entitatea publica

În vederea depunerii formularului, entitatile publice care detin certificat digital calificat, înrolat pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, urmeaza pasii de mai jos:

1. Entitatea publica, prin persoana care detine certificatul calificat, acceseaza site-ul www.e-guvernare.ro, optiunea “Depunere declaratii” si încarca formularul în format PDF, semnat electronic, pe serverul central al Ministerului Finantelor Publice.

2. Formularul “Fisa Entitatii Publice” intra într-un proces de validare automata de catre sistem (format, continut standard de identificare declarant si tip formular, etc.):

a) în cazul în care din aceasta validare rezulta neconformitati, entitatea publica primeste o recipisa de “respingere formular” în care se mentioneaza si motivele invocate (erorile identificate). Dupa corectarea erorilor, entitatea publica încarca din nou formularul “Fisa Entitatii Publice”, completat electronic, avand rubrica “Tip Fisa” bifata ca “Initiala”;

b) în cazul în care formularul este considerat corect, entitatea publica primeste o recipisa prin care i se comunica numarul de identificare sub care formularul a fost depus. Acest numar (index) este utilizat ulterior pentru urmarirea statusului si a mesajelor transmise de sistem referitoare la formularul depus. Concomitent, operatorul din cadrul Activitatii de trezorerie si contabilitate publica judetene în care îsi desfasoara activitatea entitatea publica primeste un e-mail prin care este notificat asupra necesitatii validarii formularului depus în sistem.

3. În termen de doua zile lucratoare de la validarea formularului în sistem informatic, operatorii notificati din cadrul Activitatii de trezorerie si contabilitate publica judetene/a municipiului Bucuresti vizualizeaza si valideaza fisa entitatii publice, verificand informatiile din subsectiunile: “Temei legal”, “UAT”, “Tip de activitate desfasurata – Activitate de baza”, “Activitati finantate integral din venituri proprii” “Sector bugetar”, “Tip Entitate Publica”, “Subordonare ierarhica a EP”, “Surse de finantare”. De asemenea, pentru o entitate publica, identificata unic prin cod de identificare fiscala, operatorii din cadrul Activitatii de trezorerie si contabilitate publica judetene/a municipiului Bucuresti compara datele comune din “Fisa Entitatii Publice” si Registrul persoane juridice, corespunzatoare rubricilor: “Denumire entitate publica” si “Tip entitate publica”.

a) în cazul în care operatorul nu valideaza informatiile referitoare la o entitate publica, se transmite entitatii publice o recipisa (notificare) cu erorile identificate. Dupa corectarea erorilor, fie prin depunerea unei noi declaratii la Agentia Nationala de Administrare Fiscala pentru actualizarea datelor din Registrul persoane juridice, fie prin recompletarea fisei cu datele corecte, entitatea publica reia procesul de depunere prevazut la litera A;

b) în cazul în care operatorul din cadrul Activitatii de trezorerie si contabilitate publica judetene/a municipiului Bucuresti valideaza datele, sistemul genereaza o recipisa (notificare) prin care se confirma entitatii publice înregistrarea formularului în Registrul entitatilor publice.

4. Entitatea publica vizualizeaza recipisele (notificarile) accesand portalul www.anaf.ro/StareD112 pe baza codului de identificare fiscala si a indexului formularului depus sau utilizand aplicatia CLIF. Aceasta aplicatie poate fi descarcata de pe portalul www.anaf.ro – Sectiunea Servicii on-line, “Aplicatii în curs de dezvoltare pentru interesul contribuabilului”.

B. Depunerea formularului “Fisa Entitatii Publice” la ghiseul unitatii Trezoreriei Statului la care entitatea publica are deschise conturile de cheltuieli

Entitatile publice care nu detin certificat digital calificat înrolat pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala depun formularul “Fisa Entitatii Publice” parcurgand urmatorii pasi:

1. Formularul “Fisa Entitatii Publice” completat este tiparit pe suport hartie, semnat olograf de catre reprezentantul legal al entitatii publice sau de catre o alta persoana împuternicita sa îndeplineasca aceasta functie si este aplicata amprenta stampilei unitatii. Reprezentantul entitatii publice se prezinta la unitatea Trezoreriei Statului la care entitatea publica are deschise conturile de cheltuieli, cu formularul, pe suport electronic alaturi de formatul tiparit. Nu se admite depunerea formularului numai în forma tiparita fara prezentarea acestuia în format electronic (pdf);

2. Operatorul din unitatea Trezoreriei Statului la care entitatea publica are deschise conturile de cheltuieli verifica concordanta datelor din documentul tiparit cu cele din formularul electronic, precum si corectitudinea informatiilor din subsectiunile formularului: “Temei legal”, “UAT”, “Tip Entitate Publica”, “Tip de activitate desfasurata – Activitate de baza”, “Activitati finantate integral din venituri proprii”, “Sector bugetar” “Subordonare ierarhica a EP”, “Surse de finantare”.

a) În cazul în care informatiile nu sunt corecte, formularul este restituit reprezentantului entitatii publice, urmand ca acesta sa revina cu documentul sau formularul electronic (pdf) refacut.

b) În cazul în care datele sunt corecte, formularul este transmis la nivelul Activitatii de trezorerie si contabilitate publica judetene/a municipiului Bucuresti.

3. Operatorul din cadrul Activitatii de trezorerie si contabilitate publica judetene/a municipiului Bucuresti verifica formularul în vederea validarii:

a) în cazul în care informatiile din formular nu sunt validate, Activitatea de trezorerie si contabilitate publica judeteana/a municipiului Bucuresti transmite entitatii publice o adresa prin care i se comunica erorile depistate. Entitatea publica are obligatia de a relua procesul de completare si depunere a formularului la ghiseul unitatii Trezoreriei Statului la care entitatea publica are deschise conturile de cheltuieli;

b) în cazul în care formularul “Fisa Entitatii Publice” este corect, i se aloca un “Numar de inregistrare al declaratiei – ghiseu” si este depus în sistem în vederea înregistrarii în Registrul entitatilor publice, pe baza unui certificat digital specific Trezoreriei Statului, de catre operatorul din cadrul Activitatii de trezorerie si contabilitate publica judetene/a municipiului Bucuresti.

4. Operatorii din cadrul Activitatii de trezorerie si contabilitate publica judetene/a municipiului Bucuresti vizualizeaza si verifica informatiile fisei entitatii publice din subsectiunile: “Temei legal”, “UAT”, “Tip de activitate desfasurata – Activitate de baza”, “Sector bugetar”, “Tip Entitate Publica”, “Subordonare ierarhica a EP”, “Surse de finantare”. Pentru o entitate publica, identificata unic prin cod de identificare fiscala, se compara datele comune din Registrul persoane juridice si “Fisa Entitatii Publice” corespunzatoare rubricilor: “Denumire entitate publica” si “Tip entitate publica”, procedandu-se astfel:

a) în cazul în care informatiile difera, Activitatea de trezorerie si contabilitate publica judeteana/a municipiului Bucuresti transmite entitatii publice o adresa prin care i se comunica erorile depistate. Entitatea publica va depune o declaratie pentru actualizarea datelor din Registrul persoane juridice la Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau va completa corect “Fisa Entitatii Publice” si o va prezenta la ghiseul unitatii Trezoreriei Statului la care are deschise conturile de cheltuieli;

b) în cazul în care datele din “Fisa Entitatii Publice” sunt validate, sistemul genereaza o notificare cu indexul formularului si confirmarea înregistrarii fisei în Registrul entitatilor publice.

5. Operatorul din cadrul Activitatii de trezorerie si contabilitate publica judetene vizualizeaza recipisele (notificarile) transmise de sistem pe baza indexului formularului si a codului de identificare fiscala a entitatii publice.

6. Entitatea publica primeste, prin intermediul adresei de e-mail sau de corespondenta, comunicate în formularul “Fisa Entitatii Publice”, o adresa semnata de la Activitatea de trezorerie si contabilitate publica judeteana si recipisa (notificarea) transmisa automat de sistem, prin care i se comunica înregistrarea în sistem sau necesitatea reluarii procesului de depunere a formularului, dupa caz.

(3) Termenul de depunere a formularului “Fisa Entitatii Publice” este de 5 zile lucratoare de la intrarea în vigoare a prezentei proceduri pentru entitatile publice care depun formularul conform specificatiilor de la alin. (2) lit. A, respectiv 7 zile lucratoare pentru entitatile publice care depun formularul la ghiseul unitatii Trezoreriei Statului la care entitatea publica are deschise conturile de cheltuieli. Data depunerii formularului este considerata data la care formularul este înregistrat în Registrul entitatilor publice.

CAPITOLUL II

Modificarea datelor din “Fisa Entitatii Publice” înregistrata în Registrul entitatilor publice

ART. 4

(1) Datele din formularul “Fisa Entitatii Publice” pot fi modificate prin depunerea de catre entitatea publica a unui nou formular “Fisa Entitatii Publice”, selectand la rubrica “Tip Fisa” optiunea “Rectificativa”, în cazul în care o entitate publica doreste sa efectueze modificari în informatiile deja înregistrate în sistem, fara însa a modifica distributia pe sectoare bugetare, subordonarea ierarhica sau optiunile selectate la subsectiunea “Surse de finantare”.

În acest caz, entitatea publica va depune formularul rectificativ, “Fisa Entitatii Publice” completand integral informatiile solicitate de formular pentru toate sectoarele pe care a fost înregistrata ca opereaza. Daca aceasta regula de completare nu este respectata, formularul va fi respins ca necorespunzator.

(2) Entitatile publice care se reorganizeaza sau îsi modifica semnificativ profilul (conform descrierii de la art. 2 alin. (1) pct. 2, selecteaza optiunea “Modificare profil prin Reorganizare”, la rubrica “Tip Actiune” si depun formularul de modificare, completat în totalitate.

(3) Orice atribut din cadrul formularului “Fisa Entitatii Publice” va putea fi modificat, cu exceptia codului de identificare fiscala al entitatii publice.

(4) La depunerea unui nou formular “Fisa Entitatii Publice” modificat vor fi urmati integral pasii de validare specifici formularului, iar, în caz de formular valid, Registrul entitatilor publice va fi actualizat printr-o noua înregistrare.

(5) Formularul “Fisa Entitatii Publice” poate fi modificat oricand este necesar, neexistand restrictii legate de momentul în care se poate transmite formularul “Fisa Entitatii Publice” modificat.

(6) Depunerea formularului “Fisa Entitatii Publice” modificat se realizeaza similar, în conformitate cu prevederile art. 3, alin. (2) lit. A, respectiv B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 comentariu to “Procedura privind registrul entitatilor publice”

  1. ALBEANU MIOARA spune:

    LA FISA ENTITATII PUBLCE AM O NOUA SUSA DE FINANTARE .
    CUM SA DEZACTIVEZ TIP FISA INITALA SI RECTIFICATIVA SA RAMANA BIFATA DOAR OPTIUNEA “MODIFICARE PROFIL PRIN REORGANIZARE”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close