Republicare oficiala – Legea privind transparenta decizionala in administratia publica

In M. Of. nr. 749 din 3 decembrie 2013 a fost republicata Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica.

Din cuprins:

*) Republicata în temeiul art. II din Legea nr. 281/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 679 din 5 noiembrie 2013, dandu-se textelor o noua numerotare.

Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica a fost publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 70 din 3 februarie 2003, iar ulterior a fost completata prin Legea nr. 242/2010 pentru completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 828 din 10 decembrie 2010.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

ART. 1

(1) Prezenta lege stabileste regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparentei decizionale în cadrul autoritatilor administratiei publice centrale si locale, alese sau numite, precum si al altor institutii publice care utilizeaza resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu cetatenii si asociatiile legal constituite ale acestora.

(2) Legea are drept scop:

a) sa sporeasca gradul de responsabilitate a administratiei publice fata de cetatean, ca beneficiar al deciziei administrative;

b) sa implice participarea activa a cetatenilor în procesul de luare a deciziilor administrative si în procesul de elaborare a actelor normative;

c) sa sporeasca gradul de transparenta la nivelul întregii administratii publice.

ART. 2

Principiile care stau la baza prezentei legi sunt urmatoarele:

a) informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmeaza sa fie dezbatute de autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si asupra proiectelor de acte normative;

b) consultarea cetatenilor si a asociatiilor legal constituite, la initiativa autoritatilor publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;

c) participarea activa a cetatenilor la luarea deciziilor administrative si în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, cu respectarea urmatoarelor reguli:

1. sedintele si dezbaterile autoritatilor si institutiilor publice care fac obiectul prezentei legi sunt publice, în conditiile legii;

2. dezbaterile vor fi consemnate si facute publice;

3. minutele acestor sedinte vor fi înregistrate, arhivate si facute publice, în conditiile legii.

ART. 3

În sensul prezentei legi, termenii de mai jos se definesc astfel:

a) act normativ – actul emis sau adoptat de o autoritate publica, cu aplicabilitate generala;

b) luarea deciziei – procesul deliberativ desfasurat de autoritatile publice;

c) elaborarea de acte normative – procedura de redactare a unui proiect de act normativ anterior supunerii spre adoptare;

d) recomandare – orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, exprimata verbal sau în scris, primita de catre autoritatile publice de la orice persoana interesata în procesul de luare a deciziilor si în procesul de elaborare a actelor normative;

e) obligatia de transparenta – obligatia autoritatilor administratiei publice de a informa si de a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea deciziilor administrative si la minutele sedintelor publice;

f) asociatie legal constituita – orice organizatie civica, sindicala, patronala sau orice alt grup asociativ de reprezentare civica;

g) minuta – documentul scris în care se consemneaza în rezumat punctele de vedere exprimate de participanti la o sedinta publica sau la o dezbatere publica;

h) ordine de precadere – ordinea care determina prioritatea participarii la sedintele publice, în raport cu interesul manifestat fata de subiectul sedintei;

i) sedinta publica – sedinta desfasurata în cadrul autoritatilor administratiei publice si la care are acces orice persoana interesata;

j) documente de politici publice – instrumentele de decizie prin intermediul carora sunt identificate posibilele solutii pentru rezolvarea problemelor de politici publice, astfel cum acestea sunt definite si structurate în Hotararea Guvernului nr. 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunatatirea sistemului de elaborare, coordonare si planificare a politicilor publice la nivelul administratiei publice centrale si în Hotararea Guvernului nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare si evaluare a politicilor publice la nivel central, cu modificarile ulterioare;

k) dezbatere publica – întalnirea publica, organizata conform art. 7.

ART. 4

Autoritatile administratiei publice obligate sa respecte dispozitiile prezentei legi sunt:

a) autoritatile administratiei publice centrale: ministerele, alte organe centrale ale administratiei publice din subordinea Guvernului sau a ministerelor, serviciile publice descentralizate ale acestora, precum si autoritatile administrative autonome;

b) autoritatile administratiei publice locale: consiliile judetene, consiliile locale, primarii, institutiile si serviciile publice de interes local sau judetean.

ART. 5

Dispozitiile prezentei legi se aplica si documentelor de politici publice elaborate de autoritatile administratiei publice centrale, asa cum sunt acestea prevazute la art. 4 lit. a).

ART. 6

Prevederile prezentei legi nu se aplica procesului de elaborare a actelor normative si sedintelor în care sunt prezentate informatii privind:

a) apararea nationala, siguranta nationala si ordinea publica, interesele strategice economice si politice ale tarii, precum si deliberarile autoritatilor, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;

b) valorile, termenele de realizare si datele tehnico-economice ale activitatilor comerciale sau financiare, daca publicarea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;

c) datele personale, potrivit legii.

 

CAPITOLUL II

Proceduri privind participarea cetatenilor si a asociatiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative si la procesul de luare a deciziilor

SECTIUNEA 1

Dispozitii privind participarea la procesul de elaborare a actelor normative

ART. 7

(1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administratiei publice are obligatia sa publice un anunt referitor la aceasta actiune în site-ul propriu, sa-l afiseze la sediul propriu, într-un spatiu accesibil publicului, si sa-l transmita catre mass-media centrala sau locala, dupa caz. Autoritatea administratiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informatii.

(2) Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunostinta publicului, în conditiile alin. (1), cu cel putin 30 de zile lucratoare înainte de supunerea spre avizare de catre autoritatile publice. Anuntul va cuprinde: data afisarii, o nota de fundamentare, o expunere de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptarii actului normativ propus, un studiu de impact si/sau de fezabilitate, dupa caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum si termenul-limita, locul si modalitatea în care cei interesati pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.

(3) Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanta asupra mediului de afaceri se transmite de catre initiator asociatiilor de afaceri si altor asociatii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, în termenul prevazut la alin. (2).

(4) La publicarea anuntului, autoritatea administratiei publice va stabili o perioada de cel putin 10 zile calendaristice pentru proiectele de acte normative prevazute la alin. (2), pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.

(5) Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice se vor consemna într-un registru, mentionandu-se data primirii, persoana si datele de contact de la care s-a primit propunerea, opinia sau recomandarea.

(6) Persoanele sau organizatiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se refera, mentionand data trimiterii si datele de contact ale expeditorului.

(7) Conducatorul autoritatii publice va desemna o persoana din cadrul institutiei, responsabila pentru relatia cu societatea civila, care sa primeasca propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus.

(8) Proiectul de act normativ se transmite spre analiza si avizare autoritatilor publice interesate numai dupa definitivare, pe baza observatiilor si propunerilor formulate potrivit alin. (4).

(9) Autoritatea publica în cauza este obligata sa decida organizarea unei întalniri în care sa se dezbata public proiectul de act normativ, daca acest lucru a fost cerut în scris de catre o asociatie legal constituita sau de catre o alta autoritate publica.

(10) Dezbaterile publice se vor desfasura dupa urmatoarele reguli:

a) autoritatea publica responsabila, prin persoana desemnata conform alin. (7), va organiza întalnirea, va publica pe site-ul propriu si va afisa la sediul propriu, alaturi de documentele mentionate la alin. (2), si modalitatea de colectare a recomandarilor, modalitatea de înscriere si luare a cuvantului, timpul alocat luarii cuvantului si orice alte detalii de desfasurare a dezbaterii publice prin care se asigura dreptul la libera exprimare al oricarui cetatean interesat;

b) dezbaterea publica se va încheia în momentul în care toti solicitantii înscrisi la cuvant si-au exprimat recomandarile cu referire concreta doar la proiectul de act normativ în discutie;

c) la dezbaterea publica vor participa obligatoriu initiatorul si/sau initiatorii proiectului de act normativ din cadrul institutiei sau autoritatii publice locale, expertii si/sau specialistii care au participat la elaborarea notei de fundamentare, a expunerii de motive, a referatului de aprobare privind necesitatea adoptarii actului normativ propus, a studiului de impact si/sau de fezabilitate, dupa caz, si a proiectului de act normativ;

d) în termen de 10 zile calendaristice de la încheierea dezbaterii publice se asigura accesul public, pe site-ul si la sediul autoritatii publice responsabile, la urmatoarele documente: minuta dezbaterii publice, recomandarile scrise colectate, versiunile îmbunatatite ale proiectului de act normativ în diverse etape ale elaborarii, rapoartele de avizare, precum si versiunea finala adoptata a actului normativ.

(11) Toate documentele prevazute la alin. (2) si alin. (10) lit. a) si d) vor fi pastrate pe site-ul autoritatii publice responsabile într-o sectiune dedicata transparentei decizionale. Toate actualizarile în site vor mentiona obligatoriu data afisarii.

(12) În toate cazurile în care se organizeaza dezbateri publice, acestea trebuie sa se desfasoare în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei si locului unde urmeaza sa fie organizate. Autoritatea publica în cauza trebuie sa analizeze toate recomandarile referitoare la proiectul de act normativ în discutie.

(13) În cazul reglementarii unei situatii care, din cauza circumstantelor sale exceptionale, impune adoptarea de solutii imediate, în vederea evitarii unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptarii în procedura de urgenta prevazuta de reglementarile în vigoare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Dispozitii privind participarea la procesul de luare a deciziilor

ART. 8

(1) Participarea persoanelor interesate la lucrarile sedintelor publice se va face în urmatoarele conditii:

a) anuntul privind sedinta publica se afiseaza la sediul autoritatii publice, inserat în site-ul propriu si se transmite catre mass-media, cu cel putin 3 zile înainte de desfasurare;

b) acest anunt trebuie adus la cunostinta cetatenilor si a asociatiilor legal constituite care au prezentat sugestii si propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmeaza sa fie abordat în sedinta publica;

c) anuntul va contine data, ora si locul de desfasurare a sedintei publice, precum si ordinea de zi.

(2) Difuzarea anuntului si invitarea speciala a unor persoane la sedinta publica sunt în sarcina responsabilului desemnat pentru relatia cu societatea civila.

(3) Participarea persoanelor interesate la sedintele publice se va face în limita locurilor disponibile în sala de sedinte, în ordinea de precadere data de interesul asociatiilor legal constituite în raport cu subiectul sedintei publice, stabilita de persoana care prezideaza sedinta publica.

(4) Ordinea de precadere nu poate limita accesul mass-mediei la sedintele publice.

ART. 9

Persoana care prezideaza sedinta publica ofera invitatilor si persoanelor care participa din proprie initiativa posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi.

ART. 10

(1) Adoptarea deciziilor administrative tine de competenta exclusiva a autoritatilor publice.

(2) Punctele de vedere exprimate în cadrul sedintelor publice de persoanele mentionate la art. 9 au valoare de recomandare.

ART. 11

Minuta sedintei publice, incluzand si votul fiecarui membru, cu exceptia cazurilor în care s-a hotarat vot secret, va fi afisata la sediul autoritatii publice în cauza si publicata în site-ul propriu.

ART. 12

(1) Autoritatile publice prevazute la art. 4 sunt obligate sa elaboreze si sa arhiveze minutele sedintelor publice. Atunci cand se considera necesar, sedintele publice pot fi înregistrate.

(2) Înregistrarile sedintelor publice, cu exceptia celor prevazute la art. 7, vor fi facute publice, la cerere, în conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Autoritatile administratiei publice prevazute la art. 4 sunt obligate sa justifice în scris nepreluarea recomandarilor formulate si înaintate în scris de cetateni si asociatiile legal constituite ale acestora.

ART. 13

(1) Autoritatile publice prevazute la art. 4 sunt obligate sa întocmeasca si sa faca public un raport anual privind transparenta decizionala, care va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:

a) numarul total al recomandarilor primite;

b) numarul total al recomandarilor incluse în proiectele de acte normative si în continutul deciziilor luate;

c) numarul participantilor la sedintele publice;

d) numarul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative;

e) situatia cazurilor în care autoritatea publica a fost actionata în justitie pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi;

f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetatenii si asociatiile legal constituite ale acestora;

g) numarul sedintelor care nu au fost publice si motivatia restrictionarii accesului.

(2) Raportul anual privind transparenta decizionala va fi facut public în site-ul propriu, prin afisare la sediul propriu într-un spatiu accesibil publicului sau prin prezentare în sedinta publica.

 

CAPITOLUL III

Sanctiuni

 

ART. 14

(1) Orice persoana care se considera vatamata în drepturile sale, prevazute de prezenta lege, poate face plangere potrivit dispozitiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Plangerea si recursul se judeca în procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru.

ART. 15

Constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza, potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, potrivit legislatiei muncii, fapta functionarului care, din motive contrare legii, nu permite accesul persoanelor la sedintele publice sau împiedica implicarea persoanelor interesate în procesul de elaborare a actelor normative de interes public, în conditiile prezentei legi.

ART. 16

Persoanele care asista la sedintele publice, invitate sau din proprie initiativa, trebuie sa respecte regulamentul de organizare si functionare a autoritatii publice. În cazul în care presedintele de sedinta constata ca o persoana a încalcat regulamentul, va dispune avertizarea si, în ultima instanta, evacuarea acesteia.

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

ART. 17

(1) Prezenta lege intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) La data intrarii în vigoare a prezentei legi orice dispozitii contrare se abroga.

ART. 18

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autoritatile publice si celelalte persoane juridice prevazute la art. 4 sunt obligate sa îsi modifice regulamentul de organizare si functionare în conformitate cu prevederile prezentei legi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close