Directiva privind anumite responsabilitati ale statului de pavilion referitoare la respectarea si asigurarea aplicarii Conventiei din 2006 privind munca in domeniul maritim

Directiva 2013/54/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind anumite responsabilitati ale statului de pavilion referitoare la respectarea si asigurarea aplicarii Conventiei din 2006 privind munca in domeniul maritim.

(Text cu relevanta pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 100 alineatul (2),

avand in vedere propunerea Comisiei Europene,

dupa transmiterea proiectului de act legislativ catre parlamentele nationale,

avand in vedere avizul Comitetului Economic si Social European [1],

dupa consultarea Comitetului Regiunilor,

hotarand in conformitate cu procedura legislativa ordinara [2],

intrucat:

(1) Masurile luate de Uniune in domeniul transportului maritim urmaresc, printre altele, imbunatatirea conditiilor de viata si de munca la bordul navelor pentru navigatori, imbunatatirea securitatii si sigurantei lor pe mare, precum si prevenirea poluarii cauzate de accidentele maritime.

(2) Uniunea este constienta de faptul ca majoritatea accidentelor pe mare sunt provocate in mod direct de factori umani, in special oboseala.

(3) Unul dintre principalele obiective ale politicii Uniunii Europene in materie de siguranta maritima vizeaza eradicarea transportului maritim care nu corespunde standardelor.

(4) La 23 februarie 2006, Organizatia Internationala a Muncii (OIM) a adoptat Conventia din 2006 privind munca in domeniul maritim (denumita in continuare “MLC 2006”) cu scopul de a crea un instrument unic, coerent si actualizat, care sa reuneasca si principiile fundamentale regasite in alte conventii internationale privind munca.

(5) In conformitate cu articolul VIII, MLC 2006 urmeaza sa intre in vigoare in termen de 12 luni de la data la care au fost inregistrate ratificarile din partea a cel putin 30 de membri OIM reprezentand o parte totala de 33 % din tonajul brut mondial al navelor. Aceasta conditie a fost intrunita la 20 august 2012, iar MLC 2006 a intrat in vigoare, prin urmare, la 20 august 2013.

(6) Decizia 2007/431/CE a Consiliului [3] a autorizat statele membre sa ratifice MLC 2006, iar statele membre sunt chemate sa o ratifice cat mai curand posibil.

(7) MLC 2006 stabileste standarde globale minime in vederea garantarii dreptului la conditii de viata si de munca decente pentru toti navigatorii, indiferent de nationalitatea lor si de pavilionul navelor la bordul carora isi desfasoara activitatea, precum si in vederea instituirii unor conditii de concurenta echitabile.

(8) Diferite parti din MLC 2006 au fost introduse in diferite instrumente ale Uniunii, atat in ceea ce priveste obligatiile statului de pavilion, cat si cele ale statului de port. Obiectivul prezentei directive este de a introduce anumite dispozitii privind respectarea si asigurarea aplicarii prevazute in titlul 5 din MLC 2006 referitoare la acele parti din MLC 2006 pentru care dispozitiile necesare privind respectarea si asigurarea aplicarii acestora nu au fost inca adoptate. Aceste parti corespund elementelor prevazute in anexa la Directiva 2009/13/CE a Consiliului [4].

(9) Directiva 2009/13/CE pune in aplicare acordul incheiat intre Asociatia Armatorilor din Comunitatea Europeana (ECSA) si Federatia Europeana a Lucratorilor din Transporturi (ETF) cu privire la Conventia din 2006 privind munca in domeniul maritim (denumit in continuare “acordul”), anexat la directiva respectiva. Prezenta directiva nu ar trebui sa aduca atingere Directivei 2009/13/CE si, prin urmare, ar trebui sa asigure respectarea dispozitiilor mai favorabile ale dreptului Uniunii, in conformitate cu directiva respectiva.

(10) Desi Directiva 2009/21/CE a Parlamentului European si a Consiliului [5] reglementeaza responsabilitatile statului de pavilion prin incorporarea sistemului de audit voluntar al statelor membre OMI in dreptul Uniunii si prin introducerea certificarii calitatii administratiilor maritime nationale, o directiva individuala privind standardele de munca in domeniul maritim ar fi mai adecvata si ar reflecta cu mai multa claritate diferitele scopuri si proceduri, fara a aduce atingere Directivei 2009/21/CE.

(11) Directiva 2009/21/CE se aplica conventiilor OMI. In orice caz, statele membre pot dezvolta, pune in aplicare si mentine un sistem de gestionare a calitatii pentru partile operative ale activitatilor administratiei maritime proprii legate de statul de pavilion care fac obiectul prezentei directive.

(12) Statele membre ar trebui sa garanteze respectarea efectiva a obligatiilor lor in calitate de state de pavilion in ceea ce priveste punerea in aplicare de catre navele care arboreaza pavilionul lor a partilor relevante din MLC 2006. Prin instituirea unui sistem eficient de mecanisme de monitorizare, inclusiv inspectii, statele membre au posibilitatea, dupa caz, sa autorizeze institutii publice sau alte organizatii in sensul reglementarii 5.1.2 din MLC 2006, in conditiile prevazute de respectiva reglementare.

(13) In conformitate cu articolul 2 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 al Parlamentului European si al Consiliului [6], mandatul Agentiei Europene pentru Siguranta Maritima include, ca atributie de baza, colaborarea agentiei cu statele membre pentru furnizarea de informatii adecvate, la solicitarea unui stat membru, cu scopul de a sustine monitorizarea organizatiilor recunoscute care actioneaza in numele statului membru respectiv, fara a aduce atingere drepturilor si obligatiilor statului de pavilion.

(14) Deoarece obiectivele prezentei directive nu pot fi realizate in mod satisfacator de catre statele membre, dar, avand in vedere amploarea si efectele actiunii, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta masuri, in conformitate cu principiul subsidiaritatii, astfel cum este prevazut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeana. In conformitate cu principiul proportionalitatii, astfel cum este enuntat in articolul respectiv, prezenta directiva nu depaseste ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

(15) Aplicarea prezentei directive nu ar trebui sa conduca, in niciun caz, la reducerea nivelului de protectie de care se bucura in prezent navigatorii in temeiul dreptului Uniunii,

ADOPTA PREZENTA DIRECTIVA:

Articolul 1

Obiectul

Prezenta directiva stabileste norme vizand garantarea respectarii efective de catre statele membre a obligatiilor ce le revin in calitate de state de pavilion in ceea ce priveste punerea in aplicare a partilor relevante din MLC 2006. Prezenta directiva nu aduce atingere Directivelor 2009/13/CE si 2009/21/CE, precum si niciunui standard mai inalt al conditiilor de viata si de munca pentru navigatori stabilit in cadrul acestora.

Articolul 2

Definitii

In sensul prezentei directive, se aplica urmatoarea definitie care se adauga definitiilor relevante cuprinse in anexa la Directiva 2009/13/CE:

“parti relevante din MLC 2006” inseamna partile din MLC 2006 al caror continut se considera drept corespunzator dispozitiilor din anexa la Directiva 2009/13/CE.

Articolul 3

Monitorizarea respectarii

(1) Statele membre asigura instituirea unor mecanisme eficace si adecvate de asigurare a aplicarii si de monitorizare, inclusiv inspectii la intervalele prevazute in MLC 2006, pentru a garanta navigatorilor de la bordul navelor care arboreaza pavilionul acestora conditii de viata si de munca care sunt si vor continua sa fie conforme cerintelor din partile relevante din MLC 2006.

(2) In ceea ce priveste navele cu tonaj brut mai mic de 200 tone care nu efectueaza curse internationale, statele membre au posibilitatea de a hotari, in consultare cu organizatiile de armatori si de navigatori vizate, sa adapteze, in temeiul articolului II alineatul (6) din MLC 2006, mecanismele de monitorizare, inclusiv inspectiile, pentru a tine seama de conditiile specifice acestui tip de nave.

(3) In indeplinirea obligatiilor care le revin in temeiul prezentului articol, statele membre pot, atunci cand este cazul, sa autorizeze pentru realizarea de inspectii institutii publice sau alte organizatii (inclusiv cele dintr-un alt stat membru, daca acesta este de acord) pe care le recunosc drept avand o capacitate suficienta, competenta si independenta pentru a desfasura inspectii. In toate cazurile, un stat membru ramane pe deplin responsabil pentru inspectia conditiilor de viata si de munca ale navigatorilor de pe navele care navigheaza sub pavilionul statului membru respectiv. Prezenta dispozitie nu aduce atingere prevederilor Directivei 2009/15/CE a Parlamentului European si a Consiliului [7].

(4) Statele membre stabilesc obiective si standarde clare privind administrarea sistemelor lor de inspectie, precum si proceduri generale adecvate pentru evaluarea masurii in care respectivele obiective si standarde sunt atinse.

(5) Statele membre asigura navigatorilor de pe navele care navigheaza sub pavilionul statului membru respectiv accesul la un exemplar al acordului. Accesul poate fi furnizat electronic.

Articolul 4

Personalul insarcinat cu monitorizarea conformitatii

(1) Statele membre se asigura ca personalul, inclusiv personalul institutiilor sau cel al altor organizatii (“organizatii recunoscute” in sensul MLC 2006), autorizat sa realizeze inspectii in conformitate cu articolul 3 alineatul (3) si responsabil cu verificarea punerii corecte in aplicare a partilor relevante din MLC 2006, are pregatirea, competenta, mandatul, autoritatea legala deplina, statutul si independenta necesare sau oportune care sa le permita sa efectueze verificarea respectiva si sa asigure respectarea partilor relevante din MLC 2006. In conformitate cu MLC 2006, inspectorii sunt imputerniciti sa ia masurile care se impun pentru a interzice unei nave sa paraseasca portul pana la realizarea actiunilor necesare.

(2) Orice autorizatii acordate pentru realizarea de inspectii confera organizatiei recunoscute cel putin dreptul de a solicita remedierea deficientelor identificate in ceea ce priveste conditiile de viata si de munca ale navigatorilor si de a desfasura inspectii in acest sens la cererea statului portului.

(3) Fiecare stat membru stabileste:

(a) un sistem care sa asigure caracterul adecvat al muncii desfasurate de organizatiile recunoscute, care include informatii cu privire la toate actele cu putere de lege si actele administrative nationale aplicabile si instrumentele internationale relevante; si

(b) proceduri de comunicare cu respectivele organizatii si de supraveghere a acestora.

(4) Fiecare stat membru pune la dispozitia Biroului International al Muncii o lista la zi a tuturor organizatiilor recunoscute autorizate sa actioneze in numele sau si actualizeaza respectiva lista. Lista mentioneaza sarcinile pe care organizatiile recunoscute au fost autorizate sa le indeplineasca.

Articolul 5

Proceduri privind reclamatiile la bord, tratarea reclamatiilor si masuri corective

(1) Fiecare stat membru garanteaza ca in actele sale cu putere de lege sau in normele administrative exista proceduri de reclamatii la bord adecvate.

(2) Daca un stat membru primeste o plangere pe care nu o considera in mod vadit nefondata, ori daca obtine probe conform carora o nava care navigheaza sub pavilionul sau nu respecta dispozitiile partilor relevante din MLC 2006 sau din care rezulta ca exista deficiente grave legate de masurile de punere in aplicare a acesteia, statul membru in cauza ia masurile necesare pentru a investiga chestiunea si a se asigura ca se actioneaza pentru remedierea oricaror deficiente constatate.

(3) Personalul insarcinat cu solutionarea plangerilor sau informat cu privire la acestea trateaza drept confidentiala sursa oricarei reclamatii sau plangeri privind existenta unui pericol sau a unei deficiente legate de conditiile de viata si de munca ale navigatorilor sau a unei incalcari a legilor si a normelor si nu sesizeaza armatorul, reprezentantul armatorului sau operatorul navei in legatura cu efectuarea unei inspectii ca urmare a unei astfel de reclamatii sau plangeri.

Articolul 6

Rapoarte

(1) In contextul rapoartelor intocmite in conformitate cu articolul 9 din Directiva 2009/21/CE, Comisia include chestiunile care fac obiectul prezentei directive.

(2) Pana la 31 decembrie 2018, Comisia prezinta Parlamentului European si Consiliului un raport privind aplicarea reglementarii 5.3 din MLC 2006 referitoare la responsabilitatile legate de furnizarea fortei de munca. Dupa caz, raportul poate include propuneri de masuri de imbunatatire a conditiilor de viata si de munca in sectorul maritim.

Articolul 7

Transpunere

(1) Statele membre asigura intrarea in vigoare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive pana la 31 martie 2015. Statele membre comunica de indata Comisiei textul acestor dispozitii.

Atunci cand statele membre adopta respectivele masuri, acestea contin o trimitere la prezenta directiva sau sunt insotite de o astfel de trimitere la data publicarii lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2) Statele membre comunica Comisiei textul principalelor masuri de drept intern pe care le adopta in domeniul reglementat de prezenta directiva.

Articolul 8

Intrarea in vigoare

Prezenta directiva intra in vigoare in a douazecea zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 9

Destinatari

Prezenta directiva se adreseaza statelor membre.

Adoptata la Strasbourg, 20 noiembrie 2013.

Pentru Parlamentul European

Presedintele

M. Schulz

Pentru Consiliu

Presedintele

V. Leškevičius

[1] JO C 299, 4.10.2012, p. 153.

[2] Pozitia Parlamentului European din 8 octombrie 2013 (nepublicata inca in Jurnalul Oficial) si Decizia Consiliului din 15 noiembrie 2013.

[3] Decizia 2007/431/CE a Consiliului din 7 iunie 2007 de autorizare a ratificarii de catre statele membre, in interesul Comunitatii Europene, a Conventiei din 2006 a Organizatiei Internationale a Muncii privind munca in domeniul maritim (JO L 161, 22.6.2007, p. 63).

[4] Directiva 2009/13/CE a Consiliului din 16 februarie 2009 de punere in aplicare a acordului incheiat intre Asociatia Armatorilor din Comunitatea Europeana (ECSA) si Federatia Europeana a Lucratorilor din Transporturi (ETF) cu privire la Conventia din 2006 privind munca in domeniul maritim si de modificare a Directivei 1999/63/CE (JO L 124, 20.5.2009, p. 30).

[5] Directiva 2009/21/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind respectarea obligatiilor statelor de pavilion (JO L 131, 28.5.2009, p. 132).

[6] Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unei Agentii Europene pentru Siguranta Maritima (JO L 208, 5.8.2002, p. 1).

[7] Directiva 2009/15/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele si standardele comune pentru organizatiile cu rol de inspectie si control al navelor, precum si pentru activitatile in domeniu ale administratiilor maritime (JO L 131, 28.5.2009, p. 47).

————————————————–

Declaratia Comisiei

“Comisia considera ca titlul nu reflecta in mod adecvat domeniul de aplicare al directivei.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close