Modificarea Deciziei 1999/352/CE, CECO, Euratom de instituire a Oficiului European de Lupta Antifrauda

COMISIA EUROPEANA,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 249,

intrucat:

(1) Institutiile si statele membre acorda o importanta sporita protectiei intereselor financiare ale Uniunii si combaterii fraudei si a altor activitati ilegale care dauneaza intereselor financiare ale Uniunii, iar importanta masurilor in acest sens este confirmata de articolul 325 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.

(2) Decizia 1999/352/CE, CECO, Euratom a Comisiei [1] ar trebui sa fie modificata ca urmare a intrarii in vigoare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European si al Consiliului [2].

(3) Sarcinile Oficiului ar trebui sa includa pregatirea unor acte cu putere de lege si norme administrative in domeniul de activitate al Oficiului, inclusiv a instrumentelor relevante care intra sub incidenta titlului V din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si a instrumentelor aplicabile in domeniul protectiei monedei euro impotriva falsificarii. Sarcinile Oficiului ar trebui, de asemenea, sa continue sa includa formarea si asistenta tehnica pentru protectia monedei euro impotriva falsificarii.

(4) Oficiul ar trebui sa ia parte la activitatile organismelor si ale asociatiilor internationale specializate in combaterea fraudei si a coruptiei, in special in scopul schimbului de cele mai bune practici.

(5) Comisia ar trebui sa evalueze necesitatea revizuirii prezentei decizii in eventualitatea instituirii unui parchet european,

ADOPTA PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 1999/352/CE, CECO, Euratom se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, a doua teza se elimina.

2. Articolul 2 se modifica dupa cum urmeaza:

(a) la alineatul (1), “Comunitate” se inlocuieste cu “Uniune”;

(b) la alineatul (2) se adauga urmatoarea a doua teza:

“Acest lucru include acordarea de sprijin pentru imbunatatirea protectiei monedei euro impotriva falsificarii, prin intermediul formarii si al asistentei tehnice.”;

(c) la alineatul (3) se adauga urmatoarea teza:

“Acest lucru poate include participarea la activitatile organismelor si ale asociatiilor internationale specializate in combaterea fraudei si a coruptiei, in special in scopul schimbului de cele mai bune practici.”;

(d) alineatul (4) se inlocuieste cu urmatorul text:

“(4) Oficiul raspunde de pregatirea unor initiative legislative si de reglementare ale Comisiei, avand drept scop combaterea fraudei, astfel cum se mentioneaza la alineatul (1), precum si protectia monedei euro impotriva falsificarii.”

3. Articolul 3 se modifica dupa cum urmeaza:

– “directorul” se inlocuieste cu “directorul general”.

4. Articolul 4 se modifica dupa cum urmeaza:

– in versiunea in limba engleza a textului, “Surveillance Committee” se inlocuieste cu “Supervisory Committee”;

– “Comunitate” se inlocuieste cu “Uniune”.

5. Articolul 5 se inlocuieste cu urmatorul text:

“Articolul 5

Directorul general

(1) Oficiul este condus de un director general. Acesta este numit de Comisie, in conformitate cu procedura prevazuta la alineatul (2). Mandatul directorului general este de sapte ani si nu poate fi reinnoit.

Directorul general raspunde de desfasurarea investigatiilor efectuate de oficiu.

(2) Pentru a numi un nou director general, Comisia publica o cerere de candidaturi in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Publicarea acestei cereri are loc cel tarziu cu sase luni inainte de incheierea mandatului directorului general in exercitiu. Dupa emiterea unui aviz favorabil de catre Comitetul de supraveghere privind procedura de selectie utilizata de Comisie, Comisia intocmeste o lista a candidatilor care au calificarile corespunzatoare. Dupa consultari cu Parlamentul European si cu Consiliul, Comisia numeste directorul general.

(3) In ceea ce priveste directorul general, Comisia isi exercita atributiile ce revin autoritatii imputernicite sa faca numiri. Orice decizie privind initierea, in temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (c) din anexa IX la Statutul Functionarilor, a procedurii disciplinare impotriva directorului general trebuie luata printr-o decizie motivata a Comisiei, dupa consultarea Comitetului de supraveghere. Decizia se comunica, spre informare, Parlamentului European, Consiliului si Comitetului de supraveghere.”

6. Articolul 6 se modifica dupa cum urmeaza:

(a) alineatul (1) se inlocuieste cu urmatorul text:

“(1) Directorul general al oficiului exercita, in ceea ce priveste personalul oficiului, atributiile de autoritate imputernicita sa faca numiri si de autoritate imputernicita sa incheie contracte de munca ce i-au fost delegate. Acesta poate sa subdelege aceste atributii. In conformitate cu Regimul aplicabil celorlalti agenti, directorul general stabileste conditiile si detaliile privind recrutarea, mai ales in ceea ce priveste durata contractelor si prelungirea lor.”;

(b) alineatul (2) se inlocuieste cu urmatorul text:

“(2) Dupa consultarea Comitetului de supraveghere, directorul general transmite directorului general al DG BUDG un proiect preliminar de buget, pentru a fi inclus in anexa privind oficiul, la sectiunea “Comisia” din bugetul general al Uniunii Europene.”;

(c) alineatul (3) se inlocuieste cu urmatorul text:

“(3) Directorul general actioneaza ca ordonator de credite in executia creditelor bugetare mentionate in anexa privind oficiul, la sectiunea “Comisia” din bugetul general al Uniunii Europene, si a creditelor de la rubricile bugetare “Antifrauda”, pentru care a primit o delegare a competentelor in Regulile interne de executie a bugetului general. Directorul general poate sa subdelege aceste atributii membrilor personalului carora li se aplica Statutul functionarilor Uniunii Europene sau Regimul aplicabil celorlalti agenti ai Uniunii Europene, in conformitate cu regulile interne mai sus mentionate.”;

(d) alineatul (4) se inlocuieste cu urmatorul text:

“(4) Deciziile Comisiei privind organizarea sa interna se aplica oficiului in masura in care sunt compatibile cu dispozitiile privind oficiul adoptate de organul legislativ al Uniunii si cu prezenta decizie.”

7. La articolul 7, ultima teza se elimina.

Articolul 2

Prezenta decizie intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza publicarii sale in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptata la Bruxelles, 27 septembrie 2013.

Pentru Comisie

Presedintele

José Manuel Barroso

[1] Decizia 1999/352/CE, CECO, Euratom a Comisiei din 28 aprilie 1999 de instituire a Oficiului European de Lupta Antifrauda (OLAF) (JO L 136, 31.5.1999, p. 20).

[2] Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigatiile efectuate de Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European si al Consiliului si a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close