Noul formular 208

In M. Of. nr. 799 din 18 decembrie 2013 a fost publicat OPANAF nr. 3763/2013 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 892/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 208 “Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal” si 209 “Declaratie privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal”.

Din cuprins:

ART. I

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 892/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 208 “Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal” si 209 “Declaratie privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal”, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 430 din 28 iunie 2012, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La anexa nr. 1, formularul 208 “Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal”, cod 14.13.01.13/10i se modifica si se inlocuieste cu formularul prevazut in anexa nr. 1.

2. La anexa nr. 2, Instructiunile de completare a formularului 208 “Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal”, cod 14.13.01.13/10i, punctul 4, sectiunea C “Date informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal” de la capitolul II “Completarea declaratiei” se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Col. 1 <<Nume, Prenume>> – se completeaza pentru fiecare beneficiar de venit, inscriindu-se numele si prenumele persoanelor fizice.

Col. 2 <<CNP/NIF>> – se completeaza pentru fiecare beneficiar de venit, inscriindu-se codul numeric personal sau numarul de identificare fiscala, atribuit de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz.

Col. 3 <<Nume, Prenume/Denumire>> – se completeaza pentru fiecare persoana careia i se transfera dreptul de proprietate si dezmembramintele acestuia, inscriindu-se numele si prenumele persoanelor fizice, denumirea persoanelor juridice sau a altor entitati, dupa caz.

Col. 4 <<Cod de identificare fiscala>> – se completeaza pentru fiecare persoana fizica, juridica sau alta entitate, dupa caz, careia i se transfera dreptul de proprietate si dezmembramintele acestuia, inscriindu-se codul de identificare fiscala. Codul de identificare fiscala poate fi:

a) pentru persoanele juridice, precum si pentru asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, cu exceptia celor prevazute la lit. b), codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal;

b) pentru persoane fizice si juridice, precum si pentru alte entitati care se inregistreaza potrivit legii speciale la registrul comertului, codul unic de inregistrare atribuit potrivit legii speciale;

c) pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, cu exceptia celor prevazute la lit. b), codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal;

d) pentru persoanele fizice, altele decat cele prevazute la lit. c), codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

e) pentru persoanele fizice care nu detin cod numeric personal, numarul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal.

In cazul transferului dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, prin donatie, la completarea declaratiei, in col. 1 si col. 2 se inscriu datele de identificare ale donatarului, iar in col. 3 si col. 4 cele ale donatorului.

In cazul transferului dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, prin mostenire, in col. 1 si col. 2 se inscriu datele de identificare ale persoanei careia i se transfera dreptul de proprietate si dezmembramintele acestuia, iar col. 3 si col. 4 nu se completeaza.

Col. 5 <<Cota parte>> – se inscrie cota-parte ce revine cumparatorilor, in urma transferului dreptului de proprietate si a dezmembramintelor acestuia.

In cazul in care nu sunt precizate cotele, se prezuma ca fiecare coproprietar, cumparator, detine o cota egala cu a celorlalti.

Col. 6 <<Modalitatea de transfer a dreptului de proprietate si a dezmembramintelor acestuia>> – se inscrie tipul de transfer, pentru fiecare tranzactie (vanzare-cumparare, mostenire, donatie etc.).

Col. 7 <<Perioada detinere imobil>> – se inscrie perioada de detinere a bunului imobil instrainat: sub 3 ani, inclusiv, sau peste 3 ani, dupa caz.

Atentie!

Nu se completeaza in cazul transmiterii dreptului de proprietate si a dezmembramintelor acestuia cu titlul de mostenire.

Col. 8 <<Valoarea inscrisa in documentul de transfer>> – se inscrie suma reprezentand valoarea inscrisa in documentul de transfer (actul notarial), pentru fiecare tranzactie, pe fiecare beneficiar de venit.

Col. 9 <<Baza de calcul al impozitului>> – se inscrie, dupa caz, suma reprezentand valoarea declarata de parti in actul prin care se transfera dreptul de proprietate sau dezmembramintele sale ori valoarea orientativa stabilita prin expertiza intocmita de camera notarilor publici, in cazul in care valoarea declarata este inferioara valorii orientative, pentru fiecare tranzactie, pe fiecare beneficiar de venit.

Col. 10 <<Impozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal>> – se inscrie suma reprezentand impozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal calculat si incasat de notarul public, potrivit legii, pentru fiecare tranzactie, pe fiecare beneficiar de venit.

In cazul in care exista mai multi coproprietari, impozitul se calculeaza la valoarea detinuta de fiecare coproprietar, iar daca nu sunt precizate cotele se prezuma ca fiecare coproprietar detine o cota egala cu a celorlalti.

Col. 11 <<Taxele notariale aferente transferului>> – se inscrie suma reprezentand taxele notariale aferente transferului, pentru fiecare tranzactie.

Prin taxe notariale se intelege tariful ANCPI (Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara), tariful pentru obtinerea extraselor, precum si alte sume datorate bugetului de stat incasate de notarii publici la transferul proprietatilor imobiliare.”

3. Anexa nr. 3 “Instructiuni pentru transmiterea in format electronic a Declaratiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.01.13/10i” se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2.

ART. II

Formularul prevazut la art. I pct. 1 se utilizeaza pentru declararea informatiilor privind transferurile de proprietati imobiliare din patrimoniul personal realizate incepand cu semestrul I al anului 2014.

ART. III

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

ART. IV

Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, precum si directiile generale regionale ale finantelor publice vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. V

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close