Formularele 200, 201, 204 si 205 se modifica

 In M. Of. nr. 2 din  6 ianuarie 2014 a fost publicat Ordinul presedintelui ANAF nr. 3883/2013 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Din cuprins:

ART. I

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 30 ianuarie 2012, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La anexa nr. 1, formularele 200 “Declaratie privind veniturile realizate din Romania”, cod 14.13.01.13, si “Anexa nr. …. la Declaratia privind veniturile realizate din Romania” se modifica si se inlocuiesc cu formularele prevazute in anexa nr. 1.

2. La anexa nr. 1, formularul 201 “Declaratie privind veniturile realizate din strainatate”, cod 14.13.01.13/7, se modifica si se inlocuieste cu formularul prevazut in anexa nr. 2.

3. La anexa nr. 1, formularul 204 “Declaratie anuala de venit pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale”, cod 14.13.01.13/2i, se modifica si se inlocuieste cu formularul prevazut in anexa nr. 3.

4. La anexa nr. 1, formularul 205 “Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, cod 14.13.01.13/I, se modifica si se inlocuieste cu formularul prevazut in anexa nr. 4.

5. La anexa nr. 2, la instructiunile privind completarea si depunerea formularului 200 “Declaratie privind veniturile realizate din Romania”, cod 14.13.01.13, primul paragraf de la punctul 1 “Depunerea declaratiei” se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“1. Depunerea declaratiei

Declaratia se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura din Romania, provenind din:

– activitati independente;

– cedarea folosintei bunurilor;

– activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real;

– piscicultura;

– silvicultura;

– transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise;

– operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.”

6. La anexa nr. 2, la instructiunile privind completarea si depunerea formularului 200 “Declaratie privind veniturile realizate din Romania”, cod 14.13.01.13, punctul 1.3 de la punctul 1 “Depunerea declaratiei” se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“1.3. Activitati agricole pentru care venitul net se determina in sistem real

Declaratia se depune de contribuabilii care desfasoara activitatea in mod individual si/sau in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, constituita intre persoane fizice, si care determina venitul net in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla.

Persoanele fizice care realizeaza venituri in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, constituita intre persoane fizice, completeaza declaratia avand in vedere venitul net distribuit, care le revine din asociere.

a) Venituri din activitati agricole realizate intre 1 ianuarie 2013 si 1 februarie 2013

Pentru veniturile din activitati agricole realizate pana la data de 1 februarie 2013, obligatiile fiscale sunt cele in vigoare la data realizarii acestora.

Contribuabilii care au realizat venituri din activitati agricole in sistem real incepand cu 1 ianuarie 2013 si pentru care, incepand cu data de 1 februarie 2013, se impun pe baza normelor de venit declara distinct, in formular, venitul net anual realizat intre 1 ianuarie 2013 si 1 februarie 2013.

Nu au obligatia depunerii declaratiei persoanele fizice care au realizat venituri din activitati agricole cu impunere finala, intre 1 ianuarie 2013 si 1 februarie 2013, din valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, in stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata ori luate in arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati pentru utilizare ca atare.

b) Venituri din activitati agricole realizate incepand cu data de 1 februarie 2013

Incepand cu data de 1 februarie 2013, veniturile din activitati agricole cuprind veniturile obtinute individual sau intr-o forma de asociere, fara personalitate juridica, din:

a) cultivarea produselor agricole vegetale;

b) exploatarea plantatiilor viticole, pomicole, arbustilor fructiferi si altele asemenea;

c) cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala.

Veniturile din activitati agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit sunt venituri impozabile si se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II <<Venituri din activitati independente>> de la titlul III <<Impozitul pe venit>> din Codul fiscal, venitul net anual fiind determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activitati independente pentru care venitul net anual se determina in sistem real.”

7. La anexa nr. 2, instructiunile privind completarea si depunerea formularului 200 “Declaratie privind veniturile realizate din Romania”, cod 14.13.01.13, dupa punctul 1.5 de la punctul 1 “Depunerea declaratiei” se introduce un nou punct, punctul 1.6, cu urmatorul cuprins:

“1.6. Veniturile din silvicultura si piscicultura reprezinta veniturile obtinute din recoltarea si valorificarea produselor specifice fondului forestier national, respectiv a produselor lemnoase si nelemnoase, precum si cele obtinute din exploatarea amenajarilor piscicole.”

8. La anexa nr. 2, la instructiunile privind completarea si depunerea formularului 200 “Declaratie privind veniturile realizate din Romania”, cod 14.13.01.13, la cap. II “Date privind veniturile realizate, pe surse si categorii de venit”, titlul punctului 3 de la litera B “Date privind venitul/castigul net anual” se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“3. VENITURI DIN ACTIVITATI AGRICOLE, PISCICULTURA SI SILVICULTURA, PENTRU CARE VENITUL NET SE DETERMINA IN SISTEM REAL, PE BAZA DATELOR DIN CONTABILITATEA IN PARTIDA SIMPLA”.

9. La anexa nr. 2, instructiunile privind completarea si depunerea formularului 201 “Declaratie privind veniturile realizate din strainatate”, cod 14.13.01.13/7, se modifica si se inlocuiesc cu instructiunile prevazute in anexa nr. 5.

10. La anexa nr. 2, la instructiunile de completare a formularului 204 “Declaratie anuala de venit pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale”, cod 14.13.01.13/2i, punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“1. Declaratia se completeaza si se depune pentru asocierile fara personalitate juridica, constituite intre persoane fizice sau pentru asocierile constituite intre persoane fizice si persoane juridice romane cu statut de microintreprindere, potrivit titlului IV^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, in cadrul carora se realizeaza venituri din activitati independente, inclusiv din activitati adiacente, din activitati agricole, din piscicultura sau silvicultura, pentru care venitul net se determina in sistem real.

Declaratia nu se depune pentru asocierile fara personalitate juridica pentru care venitul net anual se determina pe baza normelor de venit.”

11. La anexa nr. 2, la instructiunile de completare a formularului 204 “Declaratie anuala de venit pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale”, cod 14.13.01.13/2i, rd. 1 de la cap. II “Date privind activitatea desfasurata” se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“rd. 1. Categoria de venit – se bifeaza casuta corespunzatoare categoriei de venit, dupa caz: comerciale, profesii libere, activitati agricole, piscicultura, silvicultura, alte venituri, dupa caz.”

12. La anexa nr. 2, la instructiunile privind completarea si depunerea formularului 205 “Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, cod 14.13.01.13/I, punctul 2 “Organul fiscal competent” de la capitolul I “Depunerea declaratiei” se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“2. Organul fiscal competent

Declaratia se depune la organul fiscal la care platitorii de venituri sunt inregistrati in evidenta fiscala.

In cazul contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei prin unul sau mai multe sedii permanente, declaratia se depune la organul fiscal pe a carui raza teritoriala se afla situat sediul permanent desemnat, potrivit legii.

In cazul sediilor secundare inregistrate ca platitori de impozit pe veniturile din salarii, declaratia corespunzatoare activitatii sediilor secundare se depune de contribuabilul care le-a infiintat, pe codul de inregistrare fiscala al acestuia, la organul fiscal in a carui evidenta fiscala este inregistrat contribuabilul.

Pentru angajatii care au fost detasati la o alta entitate, declaratia se completeaza de catre angajator sau de catre platitorul de venituri din salarii in cazul in care angajatul detasat este platit de entitatea la care a fost detasat.

In situatia in care plata venitului salarial se face de entitatea la care angajatii au fost detasati, angajatorul care a detasat comunica platitorului de venituri din salarii la care acestia sunt detasati date referitoare la deducerea personala la care este indreptatit fiecare angajat.

Pe baza acestor date platitorul de venituri din salarii la care angajatii au fost detasati intocmeste statele de salarii si calculeaza impozitul, in scopul completarii declaratiei.”

13. La anexa nr. 2, la instructiunile privind completarea si depunerea formularului 205 “Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, cod 14.13.01.13/I, punctul 6 de la capitolul II “Completarea declaratiei” se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“6. Sectiunea V <<Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii>> se completeaza de catre platitorii de venituri din salarii, pentru fiecare persoana fizica care realizeaza venituri din salarii sau asimilate acestora, la functia de baza ori in afara functiei de baza.

 

A. Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii platite pentru activitatea salariala desfasurata in Romania

Se completeaza de catre platitorii de venituri din salarii, pentru fiecare persoana fizica care realizeaza venituri din salarii sau asimilate acestora, la functia de baza ori in afara functiei de baza, cu datele prevazute de formular referitoare la veniturile din salarii platite de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania ori are sediul permanent in Romania, pentru activitatea salariala desfasurata in Romania.

La col. 4 – 8 se inscriu sumele stabilite pentru perioada impozabila in care activitatea s-a desfasurat in Romania, prin cumularea valorilor aferente fiecarei luni a perioadei impozabile, pe baza datelor din statele de salarii sau altor documente prevazute de lege referitoare la fiecare beneficiar de venit, astfel:

Col. 1 – se completeaza pentru fiecare beneficiar de venit, inscriindu-se numele si prenumele persoanelor fizice pentru care platitorul a retinut impozit la sursa si/sau a efectuat plata veniturilor.

Col. 2 – se completeaza pentru fiecare beneficiar de venit, inscriindu-se codul numeric personal sau numarul de identificare fiscala, atribuit de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz.

Col. 3 – se completeaza cu sintagma <<Functia de baza>> sau <<In afara functiei de baza>>, dupa caz.

Rubrica se completeaza cu sintagma <<Functia de baza>>, in situatia in care beneficiarul de venit realizeaza venituri din salarii sau asimilate acestora, la functia de baza, potrivit unui contract de munca ori unui statut special prevazut de lege.

Rubrica se completeaza cu sintagma <<In afara functiei de baza>>, in situatia in care beneficiarul de venit realizeaza venituri din salarii sau asimilate acestora in afara functiei de baza, potrivit legii.

Col. 4 – se inscrie suma reprezentand venitul brut din salarii, potrivit titlului III din Codul fiscal, realizat de fiecare beneficiar de venit pentru perioada impozabila in care activitatea s-a desfasurat in Romania, stabilita prin cumularea venitului brut lunar realizat pentru fiecare luna a perioadei impozabile in care activitatea s-a desfasurat in Romania.

Col. 5 – se inscrie suma reprezentand deduceri personale acordate persoanei fizice, potrivit legii, la nivelul perioadei impozabile in care activitatea s-a desfasurat in Romania, stabilita prin cumularea deducerilor personale acordate pentru fiecare luna a perioadei impozabile in care activitatea s-a desfasurat in Romania.

Rubrica se completeaza pentru angajatii persoane fizice care realizeaza venituri din salarii la functia de baza si care, potrivit legii, au dreptul la deduceri personale, pe baza documentelor justificative prezentate platitorului de venit.

Col. 6 – se inscrie suma reprezentand alte deduceri acordate potrivit legii, pentru perioada impozabila in care activitatea s-a desfasurat in Romania, stabilita prin cumularea altor deduceri acordate pentru fiecare luna a perioadei impozabile in care activitatea s-a desfasurat in Romania (cotizatia sindicala, contributia la fondurile de pensii facultative).

Rubrica se completeaza pentru angajatii persoane fizice care realizeaza venituri din salarii la functia de baza, potrivit legii.

Col. 7 – se inscrie suma reprezentand venitul baza de calcul din salarii, pentru perioada impozabila in care activitatea s-a desfasurat in Romania, stabilita prin cumularea venitului baza de calcul aferent fiecarei luni a perioadei impozabile in care activitatea s-a desfasurat in Romania.

Col. 8 – se inscrie suma reprezentand impozitul pe veniturile din salarii, stabilita prin cumularea impozitului lunar retinut de platitorul de venit, pentru veniturile realizate in fiecare luna a perioadei impozabile in care activitatea s-a desfasurat in Romania, calculat prin aplicarea cotei de impozitare asupra bazei de calcul lunare, conform legii.

 

B. Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii platite pentru activitatea salariala desfasurata in strainatate

Se completeaza de catre platitorii de venituri din salarii, pentru fiecare persoana fizica care realizeaza venituri din salarii sau asimilate acestora, la functia de baza ori in afara functiei de baza, cu datele prevazute de formular referitoare la veniturile din salarii platite de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania ori are sediul permanent in Romania, pentru activitatea salariala desfasurata in strainatate.

La col. 4 – 8 se inscriu sumele stabilite pentru perioada impozabila in care activitatea s-a desfasurat in strainatate, prin cumularea valorilor aferente fiecarei luni a perioadei impozabile in care activitatea s-a desfasurat in strainatate, pe baza datelor din statele de salarii sau altor documente prevazute de lege referitoare la fiecare beneficiar de venit, astfel:

Col. 1 – col. 3 se completeaza potrivit instructiunilor de completare de la lit. A.

Col. 4 – se inscrie suma reprezentand venitul brut din salarii, potrivit titlului III din Codul fiscal, realizat de fiecare beneficiar de venit pentru perioada impozabila in care activitatea s-a desfasurat in strainatate, stabilita prin cumularea venitului brut lunar realizat pentru fiecare luna a perioadei impozabile in care activitatea s-a desfasurat in strainatate.

Col. 5 – se inscrie suma reprezentand deduceri personale acordate persoanei fizice, potrivit legii, la nivelul perioadei impozabile in care activitatea s-a desfasurat in strainatate, stabilita prin cumularea deducerilor personale acordate pentru fiecare luna a perioadei impozabile in care activitatea s-a desfasurat in strainatate.

Rubrica se completeaza pentru angajatii persoane fizice care realizeaza venituri din salarii la functia de baza si care, potrivit legii, au dreptul la deduceri personale, pe baza documentelor justificative prezentate platitorului de venit.

Col. 6 – se inscrie suma reprezentand alte deduceri acordate potrivit legii, pentru perioada impozabila in care activitatea s-a desfasurat in strainatate, stabilita prin cumularea altor deduceri acordate pentru fiecare luna a perioadei impozabile in care activitatea s-a desfasurat in strainatate (cotizatia sindicala, contributia la fondurile de pensii facultative).

Rubrica se completeaza pentru angajatii persoane fizice care realizeaza venituri din salarii la functia de baza, potrivit legii.

Col. 7 – se inscrie suma reprezentand venitul baza de calcul din salarii, pentru perioada impozabila in care activitatea s-a desfasurat in strainatate, stabilita prin cumularea venitului baza de calcul aferent fiecarei luni a perioadei impozabile in care activitatea s-a desfasurat in strainatate.

Col. 8 – se inscrie suma reprezentand impozitul pe veniturile din salarii, stabilita prin cumularea impozitului lunar retinut de platitorul de venit, pentru veniturile realizate in fiecare luna a perioadei impozabile in care activitatea s-a desfasurat in strainatate, calculat prin aplicarea cotei de impozitare asupra bazei de calcul lunare, conform legii.

Col. 9 – se bifeaza cu <<x>>, in cazul persoanelor fizice rezidente romane cu domiciliul in Romania si persoanelor fizice care indeplinesc, pentru anul de raportare, conditia prevazuta la art. 40 alin. (2) din Codul fiscal, care desfasoara activitate salariala in strainatate si sunt platite pentru activitatea salariala desfasurata in strainatate de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania ori de un sediu permanent in Romania, in cazul in care dreptul de impunere asupra veniturilor din salarii si asimilate salariilor realizate de persoanele fizice revine Romaniei si impozitul retinut de platitorul de venit este impozit final, in conditiile prevazute la pct. 87^3, pct. 87^5 alin. (2) lit. a) si pct. 87^8 din Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, date in aplicarea art. 55 alin. (4) lit. m) din Codul fiscal.

Col. 10 – se bifeaza cu <<x>>, in cazul persoanelor fizice rezidente romane cu domiciliul in Romania si persoanelor fizice care indeplinesc, pentru anul de raportare, conditia prevazuta la art. 40 alin. (2) din Codul fiscal, care desfasoara activitate salariala in strainatate intr-un stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri si sunt platite pentru activitatea salariala desfasurata in strainatate de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania ori de un sediu permanent in Romania in urmatoarele situatii, dupa caz:

a) in cazul in care acelasi venit din salarii a fost supus impunerii atat in Romania, cat si in strainatate;

b) in cazul in care persoana fizica a fost prezenta in strainatate pentru o perioada mai mare decat perioada prevazuta in conventia de evitare a dublei impuneri incheiata de Romania cu statul in care s-a desfasurat activitatea;

c) in cazul in care detasarea in strainatate a persoanei fizice a incetat inainte de perioada prevazuta in conventia de evitare a dublei impuneri, iar angajatorul nu mai poate efectua retinerea diferentelor de impozit, intrucat intre parti (angajat-angajator) nu mai exista relatii contractuale generatoare de venituri din salarii.

 

NOTA:

Se inscriu sumele cuprinse in statul de salarii sau alte documente prevazute de lege, aferente perioadei impozabile si platite angajatului pana la data-limita de depunere a declaratiei.

Stabilirea impozitului anual pe veniturile din salarii si asimilate acestora se face de catre platitor, pentru fiecare angajat/beneficiar de venit, prin insumarea impozitului aferent venitului fiecarei luni din anul fiscal, indiferent de numarul de luni din anul de raportare in care angajatul respectiv a realizat venituri din salarii sau asimilate acestora de la platitor.

In cazul persoanelor fizice rezidente romane cu domiciliul in Romania si persoanelor fizice care indeplinesc, pentru anul de raportare, conditia prevazuta la art. 40 alin. (2) Codul fiscal, care desfasoara activitate salariala in strainatate si sunt platite pentru activitatea salariala desfasurata in strainatate de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania ori de un sediu permanent in Romania, se vor evidentia, distinct, elementele de calcul al impozitului si impozitul retinut, in functie de locul de desfasurare a activitatii, potrivit tabelelor de la lit. A, respectiv lit. B, din formular.”

14. Anexa nr. 3 “Instructiuni pentru transmiterea pe cale electronica a formularului 205 <<Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit, cod 14.13.01.13/I>>” se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 6.

15. La anexa nr. 4 “Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularelor”, la litera a), punctul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“6. Se utilizeaza la declararea veniturilor si cheltuielilor efectiv realizate din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole, piscicultura si/sau silvicultura determinate in sistem real pe fiecare categorie si sursa de realizare a venitului, precum si la declararea castigurilor nete/pierderilor realizate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, castiguri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni de acest gen.”

16. La anexa nr. 4 “Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularelor”, la litera l), punctul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“5. Se utilizeaza la stabilirea impozitului pe venitul net anual impozabil din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, din activitati agricole, piscicultura si/sau silvicultura, impozitului pe castigul net anual din transferul titlurilor de valoare/din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, pe fiecare sursa de venit, si la stabilirea diferentelor de impozit anual de regularizat stabilite in plus/in minus.”

ART. II

Formularele prevazute la art. I pct. 1 – 4 se utilizeaza pentru declararea veniturilor realizate incepand cu 1 ianuarie 2013.

ART. III

Anexele nr. 1 – 6 fac parte integranta din prezentul ordin.

ART. IV

Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor si Directia generala de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale regionale ale finantelor publice vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. V

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close