Instructiunile privind completarea formularului “Cerere pentru deschiderea de credite bugetare”

In M. Of. nr. 801 din 18 decembrie 2013 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice si ministrul delegat pentru buget nr. 2005/2013 pentru aprobarea Instructiunilor privind completarea formularului “Cerere pentru deschiderea de credite bugetare”, aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor nr. 1.801/1995.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Instructiunile privind completarea formularului “Cerere pentru deschiderea de credite bugetare”, aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Prevederile prezentului ordin intra in vigoare:

a) la data de 1 ianuarie 2014, pentru institutiile publice finantate integral sau partial din bugetul de stat ai caror conducatori au calitatea de ordonatori principali de credite, pentru institutiile publice finantate integral din bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale, ai caror conducatori au calitatea de ordonatori principali de credite, precum si pentru institutiile publice finantate din bugetul Fondului pentru mediu si bugetul Trezoreriei Statului: pentru creditele bugetare deschise din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu si bugetul Trezoreriei Statului;

b) la data de 1 februarie 2014, pentru institutiile publice prevazute la lit. a): pentru creditele bugetare care se deschid din bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetele aferente activitatii de privatizare, precum si pentru institutiile publice autonome, cu exceptia Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatile finantate integral din venituri proprii infiintate pe langa unele institutii publice: pentru creditele bugetare care se deschid din bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora, inclusiv din bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile.

ART. 3

La data de 1 ianuarie 2014 se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.276/2011 pentru aprobarea Instructiunilor privind completarea formularului “Cerere pentru deschiderea de credite bugetare”, aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Trezoreriei Statului si bugetele locale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 498 din 13 iulie 2011.

ART. 4

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

 

INSTRUCTIUNI

privind completarea formularului “Cerere pentru deschiderea de credite bugetare”, aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995

 

ART. 1

Deschiderea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetele aferente activitatii de privatizare, bugetele institutiilor publice autonome, bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si bugetele activitatilor finantate integral din venituri proprii infiintate pe langa unele institutii publice se efectueaza prin utilizarea formularului “Cerere pentru deschiderea de credite bugetare”, aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 2

Completarea formularului “Cerere pentru deschiderea de credite bugetare”, aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza cu respectarea urmatoarelor precizari:

a) in rubrica “Nr.” se inscrie numarul cererii pentru deschiderea de credite bugetare atribuit de institutia publica initiatoare;

b) in rubrica “Data” se inscrie data emiterii documentului;

c) in rubrica “Cu drept de utilizare” se inscriu luna (in litere) si anul (in cifre) pentru care se solicita deschiderea creditelor bugetare;

d) in rubrica “Ordonator de credite principal/secundar/tertiar” se inscrie denumirea completa a institutiei publice initiatoare, respectiv denumirea institutiei publice al carei conducator are calitatea de ordonator de credite principal, secundar sau tertiar, dupa caz;

e) in rubrica “Cod de identificare fiscala” se inscrie codul de identificare fiscala al institutiei publice initiatoare;

f) in rubrica “Cont credite bugetare deschise” se inscrie codul contului contabil de credite bugetare deschise si repartizate, care se completeaza astfel:

– “01” – “Credite bugetare deschise si repartizate din bugetele institutiilor publice din sectorul administratiei publice centrale”. Contul “01” se utilizeaza de institutiile publice din sectorul administratiei publice centrale pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul de stat, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetele aferente activitatii de privatizare, bugetele institutiilor publice autonome, bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si bugetele activitatilor finantate integral din venituri proprii infiintate pe langa unele institutii publice;

– “02” – “Credite bugetare deschise si repartizate din bugetele institutiilor publice din sectorul administratiei publice locale”. Contul “02” se utilizeaza de institutiile publice din sectorul administratiei publice locale pentru deschiderea de credite bugetare din bugetele locale, bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si bugetele activitatilor finantate integral din venituri proprii infiintate pe langa unele institutii publice finantate integral din bugetul local;

– “03” – “Credite bugetare deschise si repartizate din bugetele institutiilor publice din sectorul asigurarilor sociale de stat”. Contul “03” se utilizeaza de institutiile publice din sectorul asigurarilor sociale de stat pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si bugetele activitatilor finantate integral din venituri proprii infiintate pe langa unele institutii publice;

– “05” – “Credite bugetare deschise si repartizate din bugetele institutiilor publice din sectorul asigurarilor sociale de sanatate”. Contul “05” se utilizeaza de institutiile publice din sectorul asigurarilor sociale de sanatate pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si bugetele activitatilor finantate integral din venituri proprii infiintate pe langa unele institutii publice;

– “08” – “Credite bugetare deschise si repartizate din bugetele institutiilor publice din sectorul asigurarilor pentru somaj”. Contul “08” se utilizeaza de institutiile publice din sectorul asigurarilor pentru somaj pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si bugetele activitatilor finantate integral din venituri proprii infiintate pe langa unele institutii publice;

g) in rubrica “Sursa” se inscrie:

“A” – integral de la buget;

“B” – credite externe;

“C” – credite interne;

“D” – fonduri externe nerambursabile;

“E” – activitati finantate integral din venituri proprii;

“F” – integral din venituri proprii;

“G” – venituri proprii si subventii;

“H” – bugetul aferent activitatii din privatizare;

“I” – bugetul Fondului pentru mediu;

“J” – bugetul Trezoreriei Statului;

h) in rubrica “deschis la Trezoreria” se inscrie:

h.1) “Centrala” – pentru creditele bugetare care se deschid din bugetul de stat, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, ai caror conducatori au calitatea de ordonatori principali de credite;

h.2) denumirea unitatii teritoriale a Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile institutiilor publice ai caror conducatori au calitatea de ordonatori principali, secundari sau tertiari de credite, dupa caz, pentru creditele bugetare care se deschid:

– din bugetele locale;

– din bugetele institutiilor publice autonome, cu exceptia Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;

– din bugetul Fondului pentru mediu;

– din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii;

– din bugetele activitatilor finantate integral din venituri proprii infiintate pe langa unele institutii publice;

– din bugetul creditelor interne;

– din bugetul creditelor externe;

– din bugetul fondurilor externe nerambursabile;

– din bugetele aferente activitatii din privatizare;

i) in rubrica “Sectiunea” se inscrie “SF” pentru deschiderea creditelor bugetare de la sectiunea de functionare sau “SD” pentru deschiderea creditelor bugetare de la sectiunea de dezvoltare, dupa caz. Aceasta rubrica se completeaza numai pentru creditele bugetare deschise din bugetele din sectorul administratiei publice locale;

j) in rubrica “Capitol” se inscriu primele doua cifre din codul capitolului de cheltuiala bugetara din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.954/2005 (de exemplu: “51” pentru capitolele 51.01 “Autoritati publice si actiuni externe”, 51.02 “Autoritati publice si actiuni externe”, 51.07 “Autoritati publice si actiuni externe”, 51.08 “Autoritati publice si actiuni externe”, 51.10 “Autoritati publice si actiuni externe”; “53” pentru capitolul 53.01 “Cercetare fundamentala si cercetare dezvoltare”, 53.08 “Cercetare fundamentala si cercetare dezvoltare”, 53.10 “Cercetare fundamentala si cercetare dezvoltare” etc.);

k) in rubricile “Subcapitol”, “Paragraf”, “Articol” si “Alineat” se inscrie in cifre codul aferent subcapitolului, paragrafului, articolului si alineatului, conform Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.954/2005. Aceasta rubrica se completeaza numai pentru creditele bugetare deschise din bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni generale;

l) in rubrica “Titlul” se inscrie in cifre codul atribuit titlului de cheltuiala bugetara, conform Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.954/2005;

m) in coloana “Suma” se inscriu in cifre sumele solicitate pentru a fi deschise din bugetul aprobat al institutiei publice initiatoare;

n) in rubrica “ORDONATOR DE CREDITE PRINCIPAL/SECUNDAR/TERTIAR”, urmata de “L.S.”, se semneaza de catre ordonatorul principal, secundar sau tertiar de credite, dupa caz, ori de persoana care are calitatea de inlocuitor de drept, secretar general sau alte persoane imputernicite in acest scop, potrivit legii, si se imprima amprenta stampilei;

o) in rubrica “Vizat pt. CFPP/Vizat pt. CFPD” se semneaza si se stampileaza de catre persoanele care aplica viza pentru controlul financiar preventiv propriu si/sau pentru controlul financiar preventiv delegat, dupa caz. Pe exemplarul nr. 1 al cererii pentru deschiderea de credite bugetare se aplica o singura viza, respectiv numai viza pentru control financiar preventiv delegat sau in cazul in care la nivelul institutiei publice nu se exercita acest control se aplica viza pentru control financiar preventiv propriu. Semnaturile persoanelor indreptatite sa aplice viza pentru control financiar preventiv delegat sau control financiar preventiv propriu, dupa caz, se verifica la nivelul ordonatorului de credite respectiv;

p) pentru cererile pentru deschiderea de credite bugetare ce se depun la Ministerul Finantelor Publice, in rubrica “M.F.P. Directia”, urmata de “Avizam deschiderea creditelor bugetare in suma de”, se inscriu denumirea directiei de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice care avizeaza deschiderea de credite bugetare potrivit atributiilor stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare al Ministerului Finantelor Publice, suma (in cifre), data (in cifre) si se semneaza de catre conducatorul directiei sau de persoana imputernicita in acest scop, cu exceptia cererilor pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul Trezoreriei Statului pentru care aceasta rubrica nu se completeaza;

q) pentru cererile pentru deschiderea de credite bugetare ce se depun la Ministerul Finantelor Publice, in rubrica “M.F.P. Directia”, urmata de “Aprobam deschiderea creditelor bugetare in suma de”, se inscriu denumirea directiei de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice care aproba deschiderea creditelor bugetare, suma (in cifre), data (in cifre) si se semneaza de catre conducatorul directiei sau de persoana imputernicita in acest scop si se imprima amprenta stampilei;

r) pentru cererile pentru deschiderea de credite bugetare care se depun la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, in rubrica “Denumire institutie publica ierarhic superioara”, urmata de “Avizam deschiderea creditelor bugetare in suma de”, se inscriu denumirea institutiei publice ierarhic superioare, in cazul creditelor bugetare deschise din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii infiintate pe langa unele institutii publice, ai caror conducatori au calitatea de ordonatori secundari sau tertiari de credite, suma (in cifre), data (in cifre) si se semneaza de catre ordonatorul principal ori secundar de credite sau de persoana care are calitatea de inlocuitor de drept, secretar general ori alte persoane imputernicite in acest scop, potrivit legii. Aceasta rubrica se completeaza si in cazul tuturor institutiilor publice subordonate, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora, pentru creditele bugetare deschise din bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile si bugetele aferente activitatii din privatizare. Raspunderea privind persoana care semneaza in aceasta rubrica si amprenta stampilei ce se aplica revine in exclusivitate ordonatorului de credite care are obligatia completarii acestei rubrici si ordonatorului de credite care solicita deschiderea de credite, unitatii Trezoreriei Statului revenindu-i numai obligatia verificarii ca aceasta rubrica sa fie completata;

s) pentru cererile pentru deschiderea de credite bugetare ce se depun la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, in rubrica “Trezoreria”, urmata de “Avizam deschiderea creditelor bugetare in suma de”, se inscriu denumirea unitatii teritoriale a Trezoreriei Statului care avizeaza deschiderea creditelor bugetare din bugetele pentru care cererile pentru deschiderea de credite bugetare se depun la acestea, suma (in cifre), data (in cifre) si se semneaza de catre conducatorul unitatii Trezoreriei Statului sau de persoana careia i s-au delegat astfel de atributii si se imprima amprenta stampilei.

ART. 3

(1) Cererile pentru deschiderea de credite bugetare se intocmesc in doua exemplare, care se semneaza de catre ordonatorii principali, secundari sau tertiari de credite, dupa caz, ori de persoana care are calitatea de inlocuitor de drept, secretar general sau alte persoane imputernicite in acest scop, potrivit legii, ai institutiilor publice initiatoare si se vizeaza pentru control financiar preventiv propriu si control financiar preventiv delegat, dupa caz.

(2) Cererile pentru deschiderea de credite bugetare intocmite de institutiile publice ai caror conducatori au calitatea de ordonatori de credite secundari sau tertiari se avizeaza de ordonatorul de credite ierarhic superior pe ambele exemplare, din care exemplarul nr. 1 se prezinta la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului.

(3) In situatia in care cererile pentru deschiderea de credite bugetare prevazute la alin. (2), prezentate la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, nu au completata rubrica prevazuta la art. 2 lit. r), acestea se restituie institutiei publice initiatoare in vederea respectarii prevederilor prezentelor instructiuni.

ART. 4

(1) La nivelul Ministerului Finantelor Publice, cererile pentru deschiderea de credite bugetare aprobate in bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate se avizeaza de Directia generala de programare bugetara, cu exceptia cererilor pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni generale.

(2) Cererile pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni generale se avizeaza de catre persoanele din cadrul Ministerului Finantelor Publice carora le-au fost delegate aceste atributii.

(3) Cererile pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul de stat, inclusiv din bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni generale, precum si din bugetul institutiilor publice finantate integral din bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Trezoreriei Statului, ai caror conducatori au calitatea de ordonatori principali de credite, se aproba de Directia generala trezorerie si contabilitate publica. In vederea aprobarii, Directia generala trezorerie si contabilitate publica verifica incadrarea in disponibilitatile de credite bugetare aprobate si semnaturile prevazute de formular ale persoanelor indreptatite. Pentru vizele pentru control financiar preventiv delegat sau control financiar preventiv propriu, dupa caz, se verifica numai existenta acestora.

(4) Compartimentele de specialitate cu atributii privind propunerea spre avizare/aprobare a exemplarului nr. 1 al cererilor pentru deschiderea de credite bugetare la nivelul Ministerului Finantelor Publice si al unitatilor Trezoreriei Statului si persoanele cu atributii privind semnarea acestuia se stabilesc prin proceduri interne.

ART. 5

(1) Exemplarul nr. 2 al cererilor pentru deschiderea de credite bugetare se retine de catre institutia publica initiatoare, iar raspunderea pentru situatiile in care datele inscrise in acest exemplar difera de cele cuprinse in exemplarul nr. 1 revine exclusiv acesteia. Ministerul Finantelor Publice sau unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, dupa caz, au raspunderea prelucrarii informatiilor continute in exemplarul nr. 1 al cererilor pentru deschiderea de credite bugetare.

(2) Compartimentele de specialitate cu atributii privind fundamentarea si intocmirea cererilor pentru deschiderea de credite bugetare si persoanele cu atributii privind semnarea exemplarului nr. 2 al cererilor pentru deschiderea de credite bugetare care se prezinta la viza pentru control financiar preventiv propriu si control financiar preventiv delegat, dupa caz, si se supun aprobarii ordonatorului de credite se stabilesc prin proceduri proprii, elaborate la nivelul institutiilor publice. Exemplarul nr. 1 al cererilor pentru deschiderea de credite bugetare se semneaza la nivelul institutiilor publice care solicita deschiderea de credite numai de catre persoanele prevazute in formular la rubrica “ORDONATOR DE CREDITE PRINCIPAL/SECUNDAR/TERTIAR” si pentru care sunt depuse la Ministerul Finantelor Publice sau la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, dupa caz, fise cu specimene de semnaturi valabile.

ART. 6

In cazul institutiilor publice din sectorul administratiei publice locale, deschiderea de credite bugetare se efectueaza distinct pentru creditele bugetare aprobate la sectiunea de functionare, si, respectiv, pentru creditele bugetare aprobate la sectiunea de dezvoltare, prin completarea cate unui formular din “Cererea pentru deschiderea de credite bugetare” pentru fiecare sectiune.

ART. 7

(1) Ministerul Finantelor Publice – Directia generala trezorerie si contabilitate publica va instiinta ordonatorii principali de credite cu privire la deschiderea creditelor bugetare solicitate de acestia printr-o comunicare privind deschiderea de credite bugetare, intocmita potrivit modelului din anexa care face parte integranta din prezentele instructiuni. Comunicarea privind deschiderea de credite bugetare impreuna cu exemplarul nr. 2 al cererii pentru deschiderea de credite bugetare constituie documente justificative pentru inregistrarea in contabilitatea institutiilor publice a creditelor bugetare deschise.

(2) Unitatile Trezoreriei Statului vor elibera institutiilor publice extrase de cont aferente creditelor bugetare deschise. Extrasele de cont impreuna cu exemplarul nr. 2 al cererii pentru deschiderea de credite bugetare constituie documente justificative pentru inregistrarea in contabilitatea institutiilor publice a creditelor bugetare deschise.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close