Modificarea si completarea Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania

In M. Of. nr. 819 din 21 decembrie 2013 a fost publicata Legea nr. 368/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania.

Din cuprins:

ART. I

Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 278 din 17 mai 2013, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) In situatia in care restituirea in natura a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist nu mai este posibila, masurile reparatorii in echivalent care se pot acorda sunt compensarea cu bunuri oferite in echivalent de entitatea investita cu solutionarea cererii formulate in baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, masurile prevazute de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si masura compensarii prin puncte, prevazuta in cap. III.”

2. La articolul 3, dupa punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 8, cu urmatorul cuprins:

“8. investitii – culturi, lucrari si instalatii cu caracter permanent ce deservesc exploatatii agricole, respectiv:

a) plantatii de orice fel – vii, livezi, pepiniere viticole, pomicole, plantatii de hamei si duzi, sere, solare, rasadnite si altele asemenea;

b) platforme betonate si spatii de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole, fabrici de nutreturi combinate dezafectate sau active;

c) amenajari piscicole;

d) sisteme de imbunatatiri funciare, de tipul canale de irigatii si/sau desecari, statii de pompare/irigatii/desecare, antene supraterane si subterane, rampe de irigatii, pivoti, platforme betonate, poduri, podete care deservesc exploatatia;

e) linii electrice si posturi de transformare care deservesc exploatatia sau/si sistemele de imbunatatiri funciare;

f) drumuri de exploatare care deservesc exploatatia sau/si sistemele de imbunatatiri funciare;

g) orice alt tip de investitii care deservesc exploatatia agricola asa cum este definita la art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 166/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

h) capacitati de productie din zootehnie si instalatii zootehnice;

i) sedii ale societatilor comerciale agricole, sedii de ferme agricole, cantine, dormitoare, ateliere mecanice;

j) instalatii hidrotehnice, hidroelectrice sau de hidroamelioaratie;

k) alte constructii civile si comerciale;

l) orice alt tip de investitii care deservesc exploatatia agricola asa cum este definita la art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 166/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.”

3. La articolul 5, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Comisia se compune din urmatoarele persoane:

a) primarul comunei/orasului/municipiului, care are si calitatea de presedinte al Comisiei;

b) secretarul comunei/orasului/municipiului;

c) reprezentantul institutiei prefectului, care asigura colaborarea directa si operativa a Comisiei cu celelalte institutii cu responsabilitati in aplicarea prevederilor prezentei legi;

d) un specialist in masuratori topografice si in identificarea tarlalelor si parcelelor din cadrul unitatii administrativ-teritoriale (specialist cadastru, inginer topograf, inginer agricol, subinginer agricol, referent agricol);

e) un reprezentant al oficiului teritorial de cadastru si publicitate imobiliara.”

4. La articolul 12, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 12

(1) In situatia in care restituirea terenurilor agricole pe vechile amplasamente nu este posibila, dupa validarea intinderii dreptului lor de proprietate de catre comisiile judetene de fond funciar sau, dupa caz, de catre Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti, fostului proprietar sau mostenitorilor acestuia li se atribuie un teren pe un alt amplasament, in urmatoarea ordine:

a) pe terenurile din rezerva comisiei locale de fond funciar;

b) pe terenurile proprietate publica, trecute, in conditiile legii, in proprietatea privata a statului, sau pe terenurile proprietate privata a statului, care au fost administrate pe raza unitatii administrativ-teritoriale de institute, de statiuni de cercetare ori de alte institutii publice;

c) pe terenurile proprietate publica, trecute, in conditiile legii, in proprietatea privata a statului, sau pe terenurile proprietate privata a statului, care au fost administrate de institute, de statiuni de cercetare ori de institutii publice pe raza localitatilor invecinate, aflate in acelasi judet;

d) pe terenurile ocupate de izlazuri.

(2) Pentru terenurile prevazute la alin. (1) lit. d), regimul juridic si categoria de folosinta se pot schimba numai cu avizul prealabil al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si cu acordul cetatenilor cu drept de vot din unitatea administrativ-teritoriala, acord exprimat in urma organizarii unui referendum local, potrivit legii, in termenul prevazut la art. 6 alin. (1).”

5. La articolul 17, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(4) Lucrarile Comisiei Nationale sunt conduse de presedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, care indeplineste si functia de presedinte al Comisiei Nationale.

(5) Secretariatul Comisiei Nationale preia toate atributiile, drepturile si obligatiile Secretariatului Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor si se asigura de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor.”

6. La articolul 19, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“a) numirea si inlocuirea membrilor Comisiei Nationale se fac prin decizie a prim-ministrului, cu exceptia celor prevazuti la art. 17 alin. (2) lit. a), b) si d), care devin membri, de drept, prin decizia sau, respectiv, ordinul de numire in functie;”.

7. La articolul 21, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu urmatorul cuprins:

“(6^1) In cazul in care, prin documentele existente in dosarul de despagubire, nu se pot stabili amplasamentul sau caracteristicile tehnice ale imobilului pentru care se stabilesc despagubiri, evaluarea se face prin aplicarea valorii minime pentru zona sau categoria de imobil prevazuta de grila notariala pentru localitatea respectiva, potrivit prevederilor alin. (6).”

8. La articolul 32, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 32

(1) Se instituie un termen de decadere in procedura administrativa, de 120 de zile, in care persoanele care se considera indreptatite pot completa cu inscrisuri dosarele depuse la entitatile investite de lege. Termenul curge de la data la care persoanei i se comunica in scris documentele necesare solutionarii cererii sale.”

ART. II

(1) Persoanele indreptatite la despagubiri in temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pot opta pentru returnarea dosarelor inregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor catre entitatile investite cu solutionarea notificarii, in vederea restituirii, in natura sau prin compensare cu alte bunuri, a imobilelor, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(2) De prevederile alin. (1) beneficiaza si persoanele indreptatite la despagubiri in temeiul legilor funciare, inclusiv cele care au optat potrivit art. 42 din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, dupa expirarea termenului legal.

ART. III

In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Guvernul va modifica, in mod corespunzator, Normele de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 401/2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 393 din 29 iunie 2013.

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close