Republicare oficiala. OG nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

In M. Of. nr. 806 din 19 decembrie 2013 a fost republicata Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente.

Din cuprins:

*) Republicata in temeiul art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 16/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 608 din 29 august 2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 217/2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 770 din 15 noiembrie 2012, dandu-se textelor o noua numerotare.

 

ART. 1

Reducerea riscului seismic al constructiilor constituie o actiune complexa, de interes national, in contextul atenuarii efectelor unui potential dezastru provocat de cutremure si cuprinde masuri de interventie la constructiile existente care prezinta niveluri insuficiente de protectie la actiuni seismice, degradari sau avarieri in urma unor actiuni seismice.

ART. 2

(1) Proprietarii constructiilor, persoane fizice sau juridice, si asociatiile de proprietari, precum si persoanele juridice care au in administrare constructii vor actiona pentru:

a) urmarirea comportarii in exploatare si identificarea constructiilor din proprietate sau din administrare care fac obiectul prezentei ordonante;

b) expertizarea tehnica a constructiilor de catre experti tehnici atestati, in conformitate cu reglementarile tehnice;

c) aprobarea deciziei de interventie si continuarea actiunilor definite la alin. (6), in functie de concluziile fundamentale din raportul de expertiza tehnica.

(2) Pentru constructiile de interes si utilitate publica aflate in patrimoniul institutiilor publice, astfel cum sunt definite in Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, si care apartin proprietatii publice/private a statului/unitatilor administrativ-teritoriale, ori dupa caz, proprietatii private a acestor institutii, conducatorii institutiilor publice vor actiona, cu prioritate, pentru:

a) identificarea constructiilor din proprietate sau administrare realizate inainte de intrarea in vigoare a Normativului de proiectare antiseismica P100-78 si care sunt amplasate in localitati pentru care valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare la cutremur a_g, potrivit hartii de zonare a teritoriului Romaniei din Codul de proiectare seismica P100-1, aprobat potrivit legii, este mai mare sau egala cu 0,16 g;

b) expertizarea tehnica obligatorie a constructiilor prevazute la lit. a);

c) instiintarea autoritatilor publice locale, precum si a comitetelor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta cu privire la constructiile identificate conform lit. a), expertizate tehnic si incadrate in clasa I de risc seismic prin raport de expertiza tehnica.

(3) Prevederile alin. (2) se aplica in mod corespunzator si de catre ceilalti proprietari sau administratori ai constructiilor definite ca fiind de interes sau de utilitate publica in sensul prezentei ordonante.

(4) Proprietarii si, dupa caz, administratorii spatiilor publice cu alta destinatie, situate la parterul si, dupa caz, la subsolul si/sau la alte niveluri ale constructiilor cu destinatia de locuinta multietajate, cu peste P+3 etaje, construite inainte de anul 1978, au obligatia sa actioneze proportional, in solidar cu proprietarii locuintelor si cu asociatia de proprietari, pentru expertizarea tehnica a structurii de rezistenta a intregii constructii, in termen de 2 ani de la data primirii notificarii prevazute la art. 4 alin. (9) lit. b).

(5) In sensul prezentei ordonante, sintagmele de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) spatii publice cu alta destinatie decat cea de locuinta – spatiile realizate in scopul desfasurarii de activitati care implica aglomerari de persoane, precum: sali de spectacol, de expozitii, de lectura, spatii pentru comert, structuri turistice de cazare si alimentatie publica si prestari de servicii, asistenta sociala si medicala, administratie publica si altele asemenea, indiferent daca aceste spatii sunt rezultatul conceptiei initiale a constructiei ori, dupa caz, al unor amenajari ulterioare;

b) constructii de interes si utilitate publica – constructii existente, care cuprind spatii in care se desfasoara activitati in domenii de interes public general si/sau comunitar si social si care implica prezenta publicului temporar sau permanent in aria totala expusa.

(6) Pentru constructiile expertizate tehnic si incadrate in clasa I de risc seismic prin raport de expertiza tehnica, proprietarii constructiilor, persoane fizice sau juridice, asociatiile de proprietari, persoanele juridice care au in administrare constructii, precum si conducatorii institutiilor publice si detinatorii cu orice titlu de constructii de interes si utilitate publica vor proceda, in realizarea obligatiilor care le revin conform legii civile si calitatii in constructii, la:

a) realizarea proiectarii lucrarilor de interventie de catre persoane fizice sau juridice autorizate si verificarea proiectelor de catre verificatori tehnici atestati, in termen de 2 ani de la data primirii notificarii incadrarii in clasa I de risc seismic a constructiei expertizate;

b) executia lucrarilor de interventie de catre persoane juridice autorizate care au responsabili tehnici cu executia atestati, inclusiv urmarirea, verificarea si receptia executiei lucrarilor de interventie prin diriginti de santier autorizati, in termen de 2 ani de la data finalizarii proiectului de consolidare.

(7) In vederea stabilirii de catre primarie a obligatiei de plata, in raport cu cotele-parti indivize din proprietatea comuna aferente fiecarei proprietati individuale, proprietarii si asociatiile de proprietari sunt obligati sa procedeze la intocmirea documentatiilor cadastrale si sa le puna la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale, la solicitarea acestora.

(8) In vederea avertizarii populatiei din zonele expuse riscului la cutremure proprietarii si, dupa caz, administratorii spatiilor publice cu alta destinatie situate la parterul si, dupa caz, la subsolul si/sau la alte niveluri ale constructiilor expertizate tehnic si incadrate in clasa I de risc seismic au obligatia de realizare si amplasare a unor panouri de instiintare in dreptul intrarilor in spatiile respective in termen de 60 de zile de la data primirii raportului de expertiza tehnica.

(9) Proprietarii/Administratorii constructiilor prevazuti la alin. (1) raspund in conditiile legii, material, contraventional si civil, dupa caz, pentru nerealizarea masurilor de interventie dispuse prin prezenta ordonanta.

ART. 3

(1) Masurile de interventie pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente se stabilesc si se realizeaza cu asigurarea si mentinerea, pe intreaga durata de existenta a acestora, a cerintelor esentiale de calitate impuse prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, precum si cu respectarea prevederilor tehnice cuprinse in Codul de proiectare seismica P100-1 si in celelalte reglementari tehnice din domeniu.

(2) Masurile de interventie se fundamenteaza in raportul de expertiza tehnica in functie de riscul seismic al constructiei existente, costul si durata estimate ale lucrarilor de interventie si durata estimata de exploatare ulterioara a constructiei reabilitate. Prin solutia tehnica de interventie, astfel cum rezulta din concluziile raportului de expertiza tehnica, se stabilesc, dupa caz:

a) proiectarea si executia lucrarilor de interventie in scopul cresterii nivelului de siguranta la actiuni seismice a constructiei existente;

b) desfiintarea – ca solutie tehnica de interventie, realizabila in conditiile legii – a constructiei existente, ca alternativa la solutia de interventie prevazuta la lit. a).

(3) Masurile de interventie trebuie sa asigure un echilibru al performantelor, costurilor si termenelor, in scopul realizarii unei calitati care sa satisfaca cerintele utilizatorilor si sa respecte reglementarile tehnice aplicabile, in vigoare la data contractarii proiectarii, respectiv la data contractarii executiei lucrarilor de interventie.

(4) Solutia de interventie prevazuta la alin. (2) lit. a) cuprinde, dupa caz, proiectarea si executia lucrarilor de interventie pentru:

a) consolidarea sistemului structural sau a elementelor structurale in ansamblu;

b) repararea elementelor nestructurale;

c) demolarea partiala a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fara modificarea configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei;

d) introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

e) introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al constructiei existente.

(5) Lucrarile de interventie prevazute la alin. (4) pot include, dupa caz, si alte categorii de lucrari, exclusiv in zonele de interventie, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontari/montari, debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunatatirea terenului de fundare, precum si alte lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitatii constructiei reabilitate.

(6) Solutia de interventie pentru constructiile nominalizate in Lista monumentelor istorice, pentru constructiile existente in zonele de protectie a monumentelor istorice, precum si pentru constructiile din zonele construite protejate, definite potrivit legii, va respecta avizul conform emis de catre Ministerul Culturii sau, dupa caz, de catre serviciile publice deconcentrate ale acestuia, in conditiile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ulterioare.

ART. 4

(1) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitatea sa de autoritate de reglementare in domeniul constructiilor, va actiona, la solicitarea factorilor interesati, pentru:

a) avizarea din punct de vedere tehnic a solutiilor de interventie pentru constructiile incadrate, conform Codului de proiectare seismica P100-1, in clasa I de importanta, a caror functionalitate, in timpul cutremurului si imediat dupa cutremur, trebuie sa fie asigurata integral;

b) avizarea din punct de vedere tehnic a solutiilor de interventie pentru constructiile existente cu destinatia de locuinta, incadrate in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public, nominalizate in programele anuale de actiuni, aprobate prin hotarare a Guvernului, potrivit legii.

(2) In aplicarea prevederilor alin. (1) se organizeaza pe langa Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice Comisia Nationala de Inginerie Seismica, denumita in continuare Comisia Nationala, organism tehnic de specialitate, fara personalitate juridica, cu rol consultativ, de analiza si de avizare prealabila.

(3) Comisia Nationala este formata din experti tehnici si specialisti din domeniul constructiilor, instalatiilor pentru constructii si arhitecturii, desemnati dintre specialistii propusi de catre institutii de invatamant superior si de cercetare-dezvoltare, asociatii profesionale si patronale reprezentative, autoritati ale administratiei publice cu responsabilitati in domeniu.

(4) Regulamentul de organizare si functionare, structura si componenta nominala a Comisiei Nationale se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice.

(5) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice asigura mijloacele materiale si financiare necesare pentru functionarea Comisiei Nationale, in limita fondurilor alocate anual cu aceasta destinatie de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, la capitolul bugetar “Alte cheltuieli cu bunuri si servicii”, precum si din alte surse legal constituite.

(6) Pentru activitatea prestata, membrii Comisiei Nationale primesc, in baza conventiilor incheiate cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in conditiile legii, o indemnizatie lunara stabilita prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, la care se adauga decontarea cheltuielilor de participare la lucrarile Comisiei Nationale. Indemnizatia lunara reprezinta 10% din indemnizatia lunara a unui secretar de stat si se acorda pentru activitatea prestata in lunile in care Comisia Nationala se intruneste.

(7) Comitetele judetene, respectiv al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta vor actiona, in aria lor de autoritate, pentru:

a) elaborarea programelor si monitorizarea actiunilor de interventie pentru reducerea riscului seismic al constructiilor;

b) educarea antiseismica a populatiei.

(8) Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, si consiliile municipiilor, oraselor si comunelor vor actiona, in aria lor de autoritate, pentru:

a) stabilirea si aplicarea restrictiilor din punct de vedere al riscului seismic datorita conditiilor locale de amplasament impuse prin documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate potrivit prevederilor legale;

b) identificarea si inventarierea constructiilor cu destinatia de locuinta, descrise la art. 1, proprietate privata a persoanelor fizice ori aflate in proprietatea sau in administrarea unitatilor administrativ-teritoriale, a institutiilor publice si a operatorilor economici, si monitorizarea actiunilor de interventie privind reducerea riscului seismic al acestora, cuprinzand expertizarea tehnica, proiectarea si executia lucrarilor de interventie;

c) fundamentarea, verificarea si avizarea documentatiilor privind actiunile de interventie finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz. Consiliile municipiilor, oraselor si comunelor vor asigura locuintele de necesitate, pentru cazarea temporara a persoanelor si a familiilor, pe perioada executarii interventiilor care nu se pot efectua in constructii ocupate. Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru constructiile cu destinatia de locuinta, expertizate tehnic si incadrate prin raportul de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic, vor notifica in scris proprietarilor, persoane fizice sau juridice, si asociatiilor de proprietari, precum si persoanelor juridice care au in administrare aceste constructii, obligatiile ce le revin, potrivit prevederilor legale, pentru reducerea riscului seismic al constructiilor, precum si faptul ca isi asuma riscul si raspunderea pentru efectele potentiale ale seismelor in situatia in care nu se conformeaza obligatiilor legale;

d) realizarea si amplasarea panourilor de instiintare in dreptul intrarilor principale in constructiile cu destinatia de locuinta expertizate tehnic si incadrate in clasa I de risc seismic in termen de 60 de zile de la data primirii raportului de expertiza tehnica in vederea avertizarii populatiei din zonele expuse riscului la cutremure.

(9) Primarii municipiilor, oraselor si comunelor, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti, vor actiona, in aria lor de competenta, pentru:

a) identificarea si inventarierea constructiilor prevazute la art. 2 alin. (4);

b) notificarea proprietarilor, persoane fizice sau juridice, si a asociatiilor de proprietari, precum si, dupa caz, a persoanelor juridice care au in administrare constructii/parti din constructiile prevazute la art. 2 alin. (4), cu privire la obligatia ce le revine de a actiona, in solidar, pentru expertizarea tehnica a structurii de rezistenta a intregii constructii;

c) renotificarea proprietarilor/asociatiilor de proprietari notificati/notificate potrivit alin. (8) lit. c);

d) aprobarea prin dispozitie de primar a deciziei de interventie privind expertizarea tehnica/proiectarea si executia lucrarilor de interventie la constructiile expertizate tehnic si incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic, in cazul in care proprietarii/asociatiile de proprietari notificati/notificate/renotificati/renotificate potrivit lit. b) si c) si alin. (8) lit. c) si nu au procedat la aprobarea deciziei prin hotararea asociatiei, fiindu-le aplicabile prevederile prezentei ordonante.

e) notarea in partea a III-a a cartii funciare a imobilului a obligatiilor stabilite prin notificarile/renotificarile proprietarilor/asociatiilor de proprietari, prevazute la lit. c) si, respectiv, la alin. (8) lit. c) teza a III-a, precum si, dupa caz, a deciziei de interventie aprobate prin dispozitie de primar, prevazuta la lit. d).

(10) Inspectoratul de Stat in Constructii – ISC din subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin inspectoratele teritoriale in constructii din subordinea acestuia, vor aviza din punct de vedere tehnic listele cuprinzand prioritatile, pe categorii de constructii, privind expertizarea tehnica, proiectarea si executia lucrarilor de interventie finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente.

(11) La expirarea termenelor stabilite de prezenta ordonanta pentru proiectarea si executia lucrarilor de interventie, daca nu s-a procedat la realizarea proiectarii, respectiv la inceperea executiei lucrarilor de interventie, precum si la intocmirea documentatiilor cadastrale, aceste situatii vor fi constatate prin proces-verbal, intocmit de reprezentantul primarilor municipiilor si oraselor si, respectiv, al primarului general al municipiului Bucuresti.

(12) Autoritatile prevazute la alin. (11) vor constata prin proces-verbal orice impiedicare in desfasurarea ori continuarea lucrarilor de expertizare, de proiectare sau de executie.

(13) In temeiul proceselor-verbale prevazute la alin. (11) si (12), autoritatile administratiei publice locale vor proceda de indata la sanctionarea persoanelor vinovate de incalcarea obligatiilor stabilite de prezenta ordonanta cu amenda, luarea oricarei alte masuri prevazute de aceasta, inclusiv sesizarea instantelor de judecata, in vederea restrangerii folosintei spatiului locativ ori pentru evacuarea celor in cauza din imobilul supus lucrarilor de interventie.

(14) In cazul constructiilor cu destinatia de locuinta incluse in programele anuale de actiuni privind proiectarea si executia lucrarilor de interventie, in procesul-verbal prevazut la alin. (11) se vor inscrie si cotele-parti indivize din proprietatea comuna care revin fiecarei proprietati individuale, masurile de realizare efectiva a lucrarilor, precum si orice alte actiuni necesare indeplinirii acestora. In temeiul acestui proces-verbal, primarii municipiilor si oraselor, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti, in conditiile prezentei ordonante, vor putea proceda la efectuarea expertizarii, precum si la contractarea proiectarii si executiei lucrarilor de interventie.

ART. 5

(1) In vederea prevenirii unui potential dezastru provocat de cutremure, proprietarii si detinatorii cu orice titlu ai constructiilor supuse reglementarilor prezentei ordonante au obligatia de a permite intrarea in imobilele pe care le detin, pentru desfasurarea activitatilor de expertizare, proiectare sau de executie a lucrarilor de interventie a constructiilor sau a altor asemenea lucrari. In acest scop, persoanele respective vor fi instiintate cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de inceperea lucrarilor.

(2) In caz de refuz, intrarea in orice incapere a constructiilor supuse lucrarilor necesare de expertizare, proiectare, executie sau altor asemenea lucrari se va face cu autorizarea instantei judecatoresti, prin ordonanta presedintiala, potrivit dispozitiilor din Codul de procedura civila, data cu citarea partilor. Potrivit acelorasi dispozitii, daca este necesar, instanta judecatoreasca va putea dispune restrangerea folosintei incaperilor din constructiile supuse lucrarilor respective sau evacuarea, pe timpul desfasurarii lucrarilor de interventie a constructiilor in cauza, a persoanelor care nu au eliberat in termen spatiul detinut in constructiile supuse consolidarii. In cazul in care instanta dispune evacuarea, prevederile art. 4 alin. (8) lit. c) teza a doua sunt aplicabile.

(3) In cazurile prevazute la alin. (2), la cererea primarilor municipiilor si oraselor si, respectiv, a primarului general al municipiului Bucuresti sau a executorului judecatoresc, dupa caz, organele de politie, jandarmeria ori alti agenti ai fortei publice sunt obligati sa acorde sprijinul necesar pentru realizarea efectiva si fara intarziere a lucrarilor de expertizare, de proiectare si/sau de executie, precum si pentru punerea in executare a ordonantei presedintiale.

ART. 6

(1) Fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor privind expertizarea tehnica, proiectarea si executia lucrarilor de interventie la constructiile existente se vor asigura dupa cum urmeaza:

a) la constructiile existente, aflate in proprietatea sau in administrarea institutiilor publice:

(i) din bugetul de stat sau din bugetele locale, pe baza programelor de investitii ale ordonatorilor principali de credite, fonduri ce se cuprind la pozitia globala “Alte cheltuieli de investitii”;

(ii) din veniturile proprii ale institutiilor publice finantate din venituri extrabugetare;

b) la constructiile existente, aflate in proprietatea sau in administrarea operatorilor economici, din fondurile proprii ale operatorilor economici.

(2) Pentru locuintele proprietate privata a persoanelor fizice fondurile necesare privind finantarea cheltuielilor pentru expertizarea tehnica, proiectarea si executia lucrarilor de interventie se vor asigura astfel:

a) din transferuri de la bugetul de stat, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice pentru expertizarea tehnica;

b) din sursele proprii ale proprietarilor, din despagubiri acordate de societatile de asigurare si/sau din credite, pentru proiectarea si executia lucrarilor de interventie.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) lit. a), autoritatile administratiei publice locale pot hotari, in conditiile legii, finantarea de la bugetele locale, in limita fondurilor alocate anual cu aceasta destinatie, pentru expertizarea tehnica a locuintelor proprietate privata a persoanelor fizice.

ART. 7

(1) Constructiile cu destinatia de locuinta multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public, se includ in programe anuale de actiuni privind proiectarea si executia lucrarilor de interventie pentru reducerea riscului seismic, denumite in continuare programe anuale.

(2) Constructiile mentionate la alin. (1) prezinta pericol public in situatiile in care, dupa caz, intrunesc cel putin doua dintre urmatoarele criterii:

a) cuprind spatii publice cu alta destinatie decat aceea de locuinta, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (5) lit. a), avand suprafata utila totala de peste 50 mp, ocupate temporar/permanent;

b) prezinta un regim de inaltime cu peste P+3 etaje si minimum 10 apartamente;

c) sunt amplasate in localitati pentru care valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare la cutremur a_g, potrivit hartii de zonare a teritoriului Romaniei din Codul de proiectare seismica P100-1, este mai mare sau egala cu 0,16 g.

(3) Programele anuale se elaboreaza de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in baza propunerilor fundamentate de Consiliul General al Municipiului Bucuresti si de consiliile judetene si avizate de comitetele judetene, respectiv al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta si de Comisia Nationala, si se aproba, respectiv se actualizeaza ori de cate ori este necesar, prin hotarare a Guvernului, in limita prevederilor bugetare anuale aprobate cu aceasta destinatie.

(4) Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile judetene, impreuna cu consiliile municipiilor si oraselor care beneficiaza de sume alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru finantarea programelor anuale, sunt obligate sa puna la dispozitie Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice toate documentele justificative solicitate, raspunzand pentru necesitatea si oportunitatea sumelor solicitate, precum si pentru realitatea, exactitatea si legalitatea sumelor cheltuite in scopul pentru care au fost alocate.

ART. 8

(1) Fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor privind proiectarea si executia lucrarilor de interventie la constructiile incluse in programele anuale se vor asigura astfel:

a) din transferuri de la bugetul de stat si/sau din credite, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, pentru locuintele proprietate privata a persoanelor fizice, prin exceptie de la prevederile art. 6 alin. (2) lit. b);

b) din bugetele locale, pentru locuintele si spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta, aflate in proprietatea sau in administrarea unitatilor administrativ-teritoriale;

c) din bugetul de stat, din bugetele locale sau din venituri extrabugetare, dupa caz, in limita fondurilor stabilite anual cu aceasta destinatie pentru locuintele si spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta, existente in proprietatea sau in administrarea celorlalte institutii publice, in functie de subordonarea institutiilor respective;

d) din fondurile proprii ale operatorilor economici, pentru locuintele si spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta, aflate in proprietatea sau in administrarea acestora;

e) din sursele proprii ale proprietarilor, persoane fizice si/sau juridice, dupa caz, ai spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. e), autoritatile administratiei publice locale pot hotari, in conditiile legii, finantarea de la bugetele locale, in limita fondurilor alocate anual cu aceasta destinatie, pentru proiectarea si executia lucrarilor de interventie la spatiile publice cu alta destinatie decat cea de locuinta, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (5) lit. a), proprietatea persoanelor fizice, situate in constructiile incluse in programele anuale.

(3) Institutiile publice si operatorii economici care detin locuinte sau spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta in constructiile incluse in programele anuale sunt obligati sa asigure finantarea proiectarii si executiei lucrarilor de interventie, proportional cu cota-parte indiviza pe care o detin din proprietatea comuna.

ART. 9

(1) Proprietarii locuintelor si spatiilor publice cu alta destinatie decat aceea de locuinta, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (5) lit. a), persoane fizice, din constructiile incluse in programele anuale vor actiona potrivit prevederilor art. 2 alin. (6) si vor beneficia de finantare din transferuri de la bugetul de stat si bugetul local pentru proiectarea si executia lucrarilor de interventie, in urmatoarele conditii:

a) existenta hotararii asociatiei de proprietari, adoptata cu acordul majoritatii proprietarilor constructiilor prevazute la art. 7 alin. (1), privind aprobarea deciziei de interventie pentru proiectarea si executia lucrarilor de interventie, precum si a documentatiilor cadastrale in vederea stabilirii cotei-parti indivize din proprietatea comuna care revine fiecarei proprietati individuale;

b) notarea dreptului de creanta, in partea a III-a a cartii funciare a imobilelor incluse in programele anuale, in baza contractelor prevazute la art. 11 alin. (1) lit. h), cu mentionarea cuantumului sumelor ce urmeaza a fi restituite de catre fiecare proprietar, pentru executarea lucrarilor de interventie, in conditiile prezentei ordonante;

c) restituirea, la terminarea lucrarilor de interventie, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat si bugetul local pentru executia lucrarilor de interventie, in rate lunare egale fara dobanda, cu o durata de rambursare de pana la 25 de ani de la data receptiei terminarii lucrarilor de interventie; in cazul intarzierii la plata a ratelor cu mai mult de 30 de zile se calculeaza majorari de intarziere la ratele scadente, aplicandu-se cota de majorare, stabilita in conditiile legii, pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare.

(2) Pentru cazurile de insolvabilitate privind rambursarea costurilor lucrarilor de interventie, consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, la cererea proprietarului, il poate despagubi cu valoarea locuintei, asigurandu-i totodata calitatea de chirias in spatiul detinut.

(3) Radierea notarii dreptului de creanta prevazut la alin. (1) lit. b) se face numai cu dovada privind achitarea integrala a cheltuielilor efectuate din transferuri de la bugetul de stat si, dupa caz, de la bugetul local pentru executia lucrarilor de interventie.

(4) Instituirea si radierea mentiunilor prevazute la alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (9) lit. e) sunt scutite de plata taxei de timbru sau orice alte tarife.

ART. 10

Proprietarii locuintelor, persoane fizice, care realizeaza venituri medii nete lunare pe membru de familie sub castigul salarial mediu net lunar pe economie, pe perioadele in care realizeaza aceste venituri sunt scutiti de la plata ratelor lunare, prin exceptie de la prevederile art. 9 alin. (1) lit. c); obligatia de a restitui sumele alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru executia lucrarilor de interventie se diminueaza cu sumele aferente perioadelor de scutire la plata a ratelor lunare.

ART. 11

(1) Pentru constructiile incluse in programele anuale primarii municipiilor si oraselor, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti, vor lua masurile necesare pentru:

a) contractarea proiectarii lucrarilor de interventie si aprobarea documentatiilor de avizare pentru lucrari de interventie;

b) contractarea executiei lucrarilor de interventie;

c) notarea dreptului de creanta in partea a III-a a cartii funciare a imobilelor incluse in programele anuale, in baza contractelor prevazute la lit. h), cu mentionarea cuantumului sumelor ce urmeaza a fi restituite de catre fiecare proprietar, pentru executarea lucrarilor de interventie, in conditiile prezentei ordonante;

d) asigurarea dirigintilor de santier autorizati;

e) verificarea si decontarea documentatiei de proiectare, precum si a situatiilor de lucrari executate, conform solutiei de interventie din documentatia aprobata;

f) organizarea receptiei la terminarea lucrarilor de interventie;

g) stabilirea situatiei valorice a decontarilor pe categorii de lucrari real executate si repartizarea pe fiecare proprietar a cheltuielilor efectuate pentru executia lucrarilor de interventie, proportional cu cota-parte de proprietate indiviza din proprietatea comuna care revine fiecarui proprietar;

h) incheierea contractelor pentru restituirea sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat privind executia lucrarilor de interventie, evidenta, calcularea si incasarea ratelor lunare si urmarirea, potrivit legii, a debitorilor restanti;

i) intocmirea unui proces-verbal de constatare a refuzului privind incheierea contractului prevazut la lit. h). Prin acelasi proces-verbal se vor stabili si cuantumul sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru executia lucrarilor, precum si modalitatile de restituire a acestor sume.

(2) Contractul de executie a lucrarilor de interventie, prevazut la alin. (1) lit. b), va cuprinde sanctiuni in sarcina antreprenorului/antreprenorului general pentru intarzieri in realizarea lucrarilor la termenele prevazute in graficul de executie, anexa la contract. Sanctiunile prevazute trebuie sa fie eficiente, proportionale si cu efect de descurajare.

(3) Contractul si procesul-verbal prevazute la alin. (1) lit. h) si i) au valoare de inscris autentic si constituie titluri executorii. In temeiul acestora, in cartea funciara se va nota atat dreptul de creanta, cat si interdictia de instrainare a constructiei inainte de rambursarea integrala a ratelor neachitate in conditiile prevazute la art. 12.

(4) Pentru imobilele care nu sunt inscrise in cartea funciara, notarea dreptului de creanta este conditionata de efectuarea operatiunilor de prima inscriere in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara, in baza titlului de proprietate si a documentatiei cadastrale, in conformitate cu prevederile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Creantele fiscale generate de titlurile executorii prevazute la alin. (3) se executa silit de catre organele competente, in conditiile stabilite de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(6) Pentru realizarea in conditii de siguranta a lucrarilor de interventie si asigurarea continuitatii acestora, activitatile comerciale si nonprofit desfasurate in spatiile existente din constructiile nominalizate in programele anuale se suspenda de drept pe durata executiei lucrarilor de interventie.

(7) Furnizorii de utilitati sunt obligati sa realizeze in regim de urgenta, pe baza contractelor incheiate in conditiile legii, lucrarile de specialitate determinate de solutiile de consolidare adoptate si cu respectarea reglementarilor tehnice in vigoare, care sa asigure functionalitatea constructiei.

ART. 12

(1) Instrainarea, in decurs de 25 de ani de la receptia terminarii lucrarilor de interventie, a locuintelor proprietate privata a persoanelor fizice din constructiile incluse in programele anuale si la care s-au executat lucrari de interventie finantate prin transferuri de la bugetul de stat este conditionata de rambursarea integrala a ratelor neachitate, conform evidentei consiliului local, actualizate la data instrainarii.

(2) Actualizarea se efectueaza in functie de indicele preturilor de consum total al populatiei, publicat lunar de Institutul National de Statistica in Buletinul statistic de preturi, pentru intervalul cuprins intre luna de referinta a receptiei la terminarea lucrarilor de interventie si luna actualizarii ratelor neachitate.

ART. 13

Sumele incasate din ratele lunare, precum si cele aferente ratelor ramase de achitat si actualizate la data instrainarii se vireaza in contul de venituri al bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale, deschis la Trezoreria Statului, pentru finantarea in continuare a actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatia de locuinta.

ART. 14

Actele juridice de instrainare incheiate cu incalcarea prevederilor art. 12 sunt lovite de nulitate absoluta. Nicio persoana care incheie astfel de acte nu poate invoca buna-credinta in asemenea cazuri.

ART. 15

Dreptul de creanta constituit in favoarea autoritatilor administratiei publice locale in conditiile art. 11 pentru locuintele proprietate privata a persoanelor fizice din constructiile cu destinatia de locuinta incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public, dobandite in conditiile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, cu modificarile ulterioare, precum si ale art. 42 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, incluse in programele anuale si la care se finanteaza, din transferuri de la bugetul de stat, proiectarea si executia lucrarilor de interventie, se va nota in partea a III-a a cartilor funciare ale imobilelor odata cu dobandirea dreptului de proprietate.

ART. 16

Proprietarii beneficiaza, prin exceptarea de la prevederile legale, de scutirea de taxa privind eliberarea autorizatiei de construire pentru executia lucrarilor de interventie a constructiilor cu destinatia de locuinta din proprietate, precum si de taxa privind timbrul arhitecturii.

ART. 17

Oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, alte institutii implicate, precum si orice alte persoane, in conditiile legii, au obligatia sa dea autoritatilor administratiei publice locale concursul, precum si informatiile necesare indeplinirii activitatilor prevazute de prezenta ordonanta.

ART. 18

Autoritatile administratiei publice locale sunt scutite de orice taxe de timbru, tarife, comisioane sau cautiuni pentru cererile si actiunile adresate justitiei in temeiul prevederilor prezentei ordonante, pentru executarea lucrarilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente, precum si de tarifele pentru notarea dreptului de creanta in favoarea autoritatilor administratiei publice locale, inclusiv pentru radierea acestuia.

ART. 19

(1) Transferurile de la bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor prevazute la art. 6 alin. (2) lit. a) si la art. 8 alin. (1) lit. a) se fundamenteaza distinct de catre consiliile locale cu ocazia elaborarii bugetului de stat si se transmit consiliului judetean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

(2) Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti analizeaza, verifica si centralizeaza situatiile primite, stabilesc prioritatile la nivel de judet, respectiv municipiul Bucuresti, si transmit Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice valoarea cheltuielilor necesare.

(3) In executia bugetului de stat transferurile se repartizeaza de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti si se acorda consiliilor locale beneficiare, potrivit normelor metodologice.

(4) Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, si consiliile municipiilor, oraselor si comunelor raspund, potrivit legii, de utilizarea creditelor bugetare si de folosirea cu eficienta a sumelor primite ca transferuri de la bugetul de stat.

ART. 20

(1) Contractarea expertizarii tehnice, proiectarii si executiei lucrarilor de interventie finantate din fonduri publice se face cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind achizitiile publice.

(2) Asociatiile de proprietari din constructii cu destinatia de locuinta incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public, cuprinse in programele anuale:

a) participa, prin reprezentant desemnat, la contractarea proiectarii si, respectiv, a executarii lucrarilor de interventie, in conditiile legii;

b) confirma, prin reprezentant desemnat, insusirea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a situatiilor de lucrari executate;

c) participa, prin reprezentant desemnat, la receptia la terminarea lucrarilor de interventie, precum si la receptia finala a acestora, care se organizeaza la 3 ani de la data semnarii receptiei la terminarea lucrarilor.

ART. 21

In termen de 30 de zile de la data aprobarii prezentei ordonante, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si Ministerul Finantelor Publice vor elabora norme metodologice de aplicare a prezentei ordonante.*)

————

*) In anul 2001, Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerul Administratiei Publice si Ministerul Finantelor Publice au elaborat Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.364/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 100 din 5 februarie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 22

La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga prevederile Hotararii Guvernului nr. 709/1991, precum si orice alte dispozitii contrare.

ART. 23

Obligatiile si raspunderile proprietarilor constructiilor, persoane fizice sau juridice, si asociatiilor de proprietari, precum si ale persoanelor juridice care au in administrare constructii se completeaza cu dispozitiile legislatiei civile.

ART. 24

(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) nerespectarea, in termen de 2 ani de la notificare, a obligatiei prevazute la art. 2 alin. (4) privind expertizarea tehnica;

b) nerespectarea obligatiei de a proceda la proiectarea lucrarilor de interventie, in termen de 2 ani de la notificarea incadrarii in clasa I de risc seismic a constructiei expertizate;

c) neinceperea executiei lucrarilor de interventie in termen de 2 ani de la data finalizarii proiectului de consolidare;

d) nerespectarea obligatiei de a depune documentatia pe baza careia primaria poate sa stabileasca obligatia de plata, in raport cu cotele-parti indivize din proprietatea comuna aferenta fiecarei proprietati individuale, in termen de 60 de zile de la solicitarea acesteia de catre autoritatile administratiei publice locale;

e) nerespectarea obligatiei de realizare si amplasare a panourilor de instiintare in termen de 60 de zile de la data primirii raportului de expertiza tehnica;

f) nerespectarea prevederilor privind inventarierea constructiilor prevazute la art. 2 alin. (4) si notificarea in scris a proprietarilor/asociatiilor de proprietari a obligatiilor ce le revin privind expertizarea/proiectarea lucrarilor de interventie;

g) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1) lit. a) si b) privind contractarea proiectarii/executiei lucrarilor de interventie in termen de 2 ani de la notificarea incadrarii in clasa I de risc seismic a constructiei, respectiv de la data finalizarii proiectului de consolidare.

(2) Savarsirea contraventiilor prevazute la alin. (1) se sanctioneaza astfel:

a) nerespectarea prevederilor lit. a), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;

b) nerespectarea prevederilor lit. b), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor lit. c), cu amenda de la 7.500 lei la 15.000 lei;

d) nerespectarea prevederilor lit. d), cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei;

e) nerespectarea prevederilor lit. e), cu amenda de la 25.000 lei la 35.000 lei;

f) nerespectarea prevederilor lit. f), cu amenda de la 35.000 lei la 50.000 lei;

g) nerespectarea prevederilor lit. g), cu amenda de la 50.000 lei la 75.000 lei.

(3) Contraventiile se aplica, dupa caz, proprietarilor, administratorilor sau primarului general al municipiului Bucuresti, respectiv primarilor municipiilor, oraselor si comunelor.

(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele cu atributii de control ale primariilor municipiilor, oraselor si comunelor, respectiv ale Primariei Municipiului Bucuresti, in cazul proprietarilor sau administratorilor, si de catre prefect, in cazul primarului general al municipiului Bucuresti, respectiv al primarilor municipiilor, oraselor si comunelor.

ART. 25

Contraventiilor prevazute in art. 24 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

NOTA:

Reproducem mai jos prevederile art. II si III din Ordonanta Guvernului nr. 16/2011, care nu sunt incorporate in forma republicata a Ordonantei Guvernului nr. 20/1994, si care se aplica, in continuare, ca dispozitii proprii ale actelor modificatoare:

“ART. II

Prevederile prezentei ordonante nu se aplica in cazul constructiilor cu destinatia de locuinta multietajate, incadrate in clasa 1 de risc seismic si care prezinta pericol public, pentru care, pana la data publicarii prezentei ordonante, au fost semnate contractele de executie a lucrarilor de interventie, carora le sunt aplicabile prevederile actelor normative in vigoare la data initierii acestor proceduri.

ART. III

(1) Prezenta ordonanta intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) Masurile prevazute la art. 2 alin. (1^1) lit. a)**) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta, se vor lua in termen de maximum 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.”

————

**) Art. 2 alin. (1^1) lit. a) a devenit in forma republicabila art. 2 alin. (2) lit. a).

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close