Modificarea si completarea OUG nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului. Alte masuri bugetare.

In M. Of. nr. 830 din 23 decembrie 2013 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2013 privind unele masuri bugetare si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului.

Din cuprins:

Avand in vedere efectele negative ale crizei economice si dificultatile in asigurarea lichiditatilor pentru desfasurarea activitatilor specifice, inasprirea conditiilor de creditare si accesul limitat la creditare si garantare care fac imposibila asigurarea in integralitate a stocurilor de combustibil pentru operatorii economici producatori de energie termica pentru incalzirea populatiei, aflati sub autoritatea Departamentului pentru Energie si a unor consilii judetene sau locale,

avand in vedere faptul ca pornirea instalatiilor de termoficare pentru asigurarea cu agent termic a populatiei, precum si cresterea consumului prognozat de energie electrica si termica pe perioada iernii vor determina cresterea consumurilor medii zilnice si lunare de carbune si pacura, ingreunand astfel procesul de aprovizionare cu combustibili, se impune asigurarea necesarului de carbune si pacura pentru functionarea in conditii de siguranta a Sistemului electroenergetic national.

In scopul diminuarii eforturilor financiare mari pentru producatorii de energie termica si electrica pentru achizitionarea combustibilului, care ar avea influente negative asupra pretului de cost suportat de catre populatie la energie termica si electrica, precum si necesitatea asigurarii consumului de energie electrica, precum si a agentului termic pentru populatie pentru perioada friguroasa, se impune luarea unor masuri imediate.

Avand in vedere Decizia Curtii Constitutionale a Romaniei nr. 437/2013 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, prin care s-a constatat neconstitutionalitatea dispozitiilor art. III alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobata prin Legea nr. 3/2013, cu modificarile ulterioare,

in vederea conformarii cu Decizia Curtii Constitutionale nr. 437/2013, se impune stabilirea unor indici de corectie diferiti.

Tinand cont ca scopul acordarii indicelui de corectie este acela de a asigura venituri diferite in functie de anul pensionarii, utilizand castigul salarial mediu brut realizat si valoarea punctului de pensie,

pentru respectarea obligatiilor statului roman si evitarea deteriorarii imaginii Romaniei pe plan extern, se impune asigurarea resurselor bugetare aprobate pe anul 2013 unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat in vederea respectarii angajamentelor asumate prin acorduri internationale, ratificate prin legi.

Avand in vedere intrarea in vigoare, de la 1 ianuarie 2014, a cadrului normativ adoptat la nivelul Uniunii Europene, respectiv Directiva 2013/36/UE cu privire la accesul la activitatea institutiilor de credit si supravegherea prudentiala a institutiilor de credit si a firmelor de investitii, de modificare a Directivei 2002/87/CE si de abrogare a Directivelor 2006/48/CE si 2006/49/CE si Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si firmele de investitii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, acte legislative a caror aplicare si implementare trebuie asigurata concomitent la nivelul statelor membre,

in contextul in care Regulamentul (UE) nr. 575/2013 este de directa aplicare in toate statele membre incepand cu data de 1 ianuarie 2014, devine imperios necesar ca transpunerea si implementarea in legislatia nationala primara si secundara a Directivei 2013/36/UE sa se realizeze pana la finele anului 2013, in scopul evitarii declansarii procedurii in constatarea neindeplinirii obligatiilor asumate in calitate de stat membru al Uniunii Europene, precum si a situatiei de incertitudine juridica, generata de incidenta in domeniul cerintelor prudentiale aplicabile institutiilor de credit si firmelor de investitii a unor prevederi contradictorii, respectiv ale Regulamentului UE, aplicabil in mod direct incepand cu data de 1 ianuarie 2014 si ale legislatiei nationale actuale.

Pentru a nu fi afectat obiectivul de realizare a pietei interne a Uniunii Europene, tinand cont de faptul ca adoptarea acestor masuri legislative este de natura sa evite consecintele negative ce s-ar produce asupra concurentei la nivelul institutiilor de credit in ceea ce priveste cerintele de capital, precum si inregistrarea de disfunctionalitati in activitatea institutiilor de credit in Romania care ar perturba mecanismele administrative si functionale in cadrul grupurilor financiare din care acestea fac parte,

intrucat aceste elemente vizeaza interesul public general si constituie o situatie de urgenta si extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

 

CAPITOLUL I

Masuri bugetare

 

ART. I

(1) Prin derogare de la prevederile art. 5^4 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba scoaterea de la Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, cu titlu de imprumut, avand termen de restituire pana la data de 31 octombrie 2014, a cantitatilor de carbune energetic si pacura prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta, care vor fi acordate pentru operatori economici producatori de energie electrica pentru Sistemul electroenergetic national si de energie termica, precum si/sau energie termica pentru populatie, aflati sub autoritatea Departamentului pentru Energie sau in administrarea consiliilor judetene ori locale.

(2) Remiterea cantitatilor prevazute in anexa de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale se face pe perioada sezonului rece, respectiv pana la data de 31 martie 2014.

ART. II

(1) In cazul nerestituirii imprumutului in termenul prevazut la art. I alin. (1), operatorii economici vor suporta, pentru primele 30 de zile, penalitati de intarziere de 0,25% pe zi din valoarea produsului prevazuta in contractul de imprumut, dupa care Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale va emite facturi pentru valoarea produselor calculate la preturile pietei, exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata luand nastere, prin derogare de la prevederile art. 134^2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, la incasarea partiala sau totala a facturii.

(2) Pana la dezdaunarea integrala a Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, operatorii economici debitori vor suporta majorari de intarziere la plata la nivelul celor prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si dobanda de referinta stabilita de Banca Nationala a Romaniei, percepute pe toata durata derularii imprumutului.

(3) Restituirea cantitatilor de pacura ce se imprumuta se face ca produs cu continut de sulf sub 1%, in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 470/2007 privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) In cazuri justificate determinate de necesitatea diminuarii cantitatilor de stocuri destinate functionarii operatorilor economici, in situatia in care la data implinirii termenului de restituire acestia solicita Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, aceasta poate sa aprobe ca in locul restituirii cantitatilor de carbune si pacura imprumutate operatorii economici sa achite valoarea produselor imprumutate, calculata la pretul pietii.

ART. III

(1) Pentru cantitatile de combustibili ce se imprumuta potrivit art. I alin. (1), precum si, dupa caz, in situatia aplicarii prevederilor art. II alin. (1), se va percepe dobanda de referinta stabilita de Banca Nationala a Romaniei.

(2) Dobanda de referinta stabilita de Banca Nationala a Romaniei va fi perceputa la valoarea de piata a combustibililor la data incheierii contractului de imprumut si este scutita de taxa pe valoarea adaugata.

(3) Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale va utiliza, pentru imprumutul prevazut la art. I alin. (1) pentru fiecare operator economic, o rata a dobanzii situata la nivelul ratei dobanzii de politica monetara practicate de Banca Nationala a Romaniei, la care se adauga 4 puncte procentuale, imprumutul cantitatilor de combustibil rambursandu-se integral la termenul prevazut la art. I alin. (1).

ART. IV

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2013, aprobata prin Legea nr. 3/2013, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul III, alineatele (2) si (3) se abroga.

2. Dupa articolul III se introduce un nou articol, articolul IV, cu urmatorul cuprins:

“ART. IV

(1) Pentru persoanele ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1 ianuarie 2011 – 22 ianuarie 2013 inclusiv, indicele de corectie care se aplica punctajelor medii anuale determinate conform prevederilor art. 95 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, este:

a) 1,12 in situatia persoanelor ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2011 inclusiv;

b) 1,17 in situatia persoanelor ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1 ianuarie 2012 – 31 decembrie 2012 inclusiv;

c) 1,17 in situatia persoanelor ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1 ianuarie 2013 – 22 ianuarie 2013 inclusiv.

(2) In situatia persoanelor prevazute la alin. (1), indicele de corectie se aplica asupra punctajului mediu anual cuvenit sau aflat in plata la data inscrierii initiale la pensie.

(3) Drepturile de pensie, rezultate in urma aplicarii indicilor de corectie prevazuti la alin. (1), se cuvin incepand cu data de 7 noiembrie 2013.”

ART. V

(1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2013, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prin hotarare a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat pentru finantarea unor cheltuieli aferente obligatiilor ce deriva din acorduri internationale, ratificate prin legi, in vederea finantarii proiectelor bilaterale de colaborare si de investitii.

(2) Sumelor alocate potrivit alin. (1) li se aplica prevederile art. 22 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Sumele alocate potrivit alin. (1) al prezentului articol, precum si potrivit art. 22 alin. (1) din Legea nr. 5/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, ramase neutilizate la sfarsitul anului bugetar, determinate ca diferenta intre creditele bugetare aprobate si platile efectuate, se vireaza de catre ordonatorii principali de credite intr-un cont de disponibil deschis pe numele acestora la Trezoreria Statului.

(4) Sumele virate in contul prevazut la alin. (3) se transfera in primele 5 zile lucratoare ale anului urmator de catre ordonatorii principali de credite intr-un cont de venituri ale bugetului de stat.

(5) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice ca, dupa intrarea in vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2014, la propunerea ordonatorilor principali de credite, sa majoreze veniturile bugetului de stat la o pozitie distincta, precum si cheltuielile bugetului de stat si cheltuielile prevazute in bugetele aprobate ordonatorilor principali de credite la o pozitie distincta, cu sumele virate conform alin. (4).

(6) Sumele suplimentate in bugetele ordonatorilor principali de credite potrivit alin. (5) se utilizeaza cu aceeasi destinatie.

(7) Modalitatea de transfer al sumelor din contul de disponibil, precum si de reflectare in bugetul ordonatorilor principali de credite a sumelor prevazute la alin. (5) in conditiile prezentului articol se stabileste prin norme aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

ART. VI

Alineatul (1) al articolului 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2009 privind reglementarea unor masuri in domeniul bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 92 din 16 februarie 2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 215/2009, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 12

(1) Cheltuielile privind despagubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea legislatiei privind creantele fiscale administrate de Ministerul Finantelor Publice si Agentia Nationala de Administrare Fiscala, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finantelor Publice si de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in nume propriu sau in reprezentarea intereselor statului, pe baza hotararilor executorii ale instantelor judecatoresti sau arbitrale, cheltuielile rezultate in urma solutionarii de catre Ministerul Finantelor Publice, pe cale amiabila, in conditiile Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare, a diferendelor ivite in activitatea sa, precum si obligatiile banesti ale statului roman, nascute din aplicarea Conventiei europene a drepturilor omului si constatate prin acorduri de solutionare amiabila, prin decizii ale Comitetului Ministrilor Consiliului Europei si hotarari ale Curtii Europene a Drepturilor Omului, se acopera de catre Ministerul Finantelor Publice, pe baza de documente legale, din sumele prevazute cu aceasta destinatie in bugetul de stat.”

ART. VII

(1) Creantele contribuabililor reprezentand sume de plata de la buget ce fac obiectul compensarii potrivit art. 116 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pot depasi prevederile de cheltuieli aprobate, in bugetele institutiilor si autoritatilor publice in sarcina carora sunt stabilite obligatiile de plata.

(2) Cu sumele ce fac obiectul compensarii prevazute la alin. (1) se majoreaza veniturile bugetului de stat la o pozitie distincta si cheltuielile institutiilor si autoritatilor publice in sarcina carora sunt stabilite obligatiile de plata.

(3) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentului articol in volumul si structura veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale.

(4) In termen de maximum doua zile lucratoare de la introducerea modificarilor in buget, potrivit alin. (3), ordonatorii de credite au obligatia de a vira suma majorata in buget, din conturile de cheltuieli in conturile de venituri bugetare din care s-a efectuat compensarea.

(5) Compensarea se realizeaza prin debitarea unor conturi de venituri, deschise distinct pe tipuri de bugete, “venituri din compensarea creantelor din despagubiri” si prin creditarea conturilor corespunzatoare de venituri reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri datorate bugetului general consolidat.

(6) Modalitatea de punere in aplicare a dispozitiilor prezentului articol se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, in termen de 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

 

CAPITOLUL II

Modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului

 

ART. VIII

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.027 din 27 decembrie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatele (1) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 1

(1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza:

a) conditiile de acces la activitate pentru institutiile de credit si de desfasurare a acesteia pe teritoriul Romaniei;

b) competentele si instrumentele pentru supravegherea prudentiala a institutiilor de credit si, respectiv, a societatilor de servicii de investitii financiare;

c) supravegherea prudentiala a institutiilor de credit si, respectiv, a societatilor de servicii de investitii financiare, intr-o maniera care sa corespunda cu regulile stabilite in Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si firmele de investitii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012;

d) cerintele de publicare pentru Banca Nationala a Romaniei in domeniul reglementarii si supravegherii prudentiale a institutiilor de credit, respectiv cerintele de publicare pentru Autoritatea de Supraveghere Financiara in domeniul reglementarii si supravegherii prudentiale a firmelor de investitii;

e) rezolutia institutiilor de credit aflate in dificultate, intr-o maniera care sa permita iesirea ordonata din piata a entitatilor neviabile, indiferent de dimensiunea sau tipul activitatii acestora;

f) supravegherea sistemelor de plati si a sistemelor de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare.

………………………………………………………………..

(5) Nu intra sub incidenta prezentei ordonante de urgenta bancile centrale din statele membre. Alte institutii permanent excluse de la aplicarea Directivei 2013/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea institutiilor de credit si supravegherea prudentiala a institutiilor de credit si a firmelor de investitii, de modificare a Directivei 2002/87/CE si de abrogare a Directivelor 2006/48/CE si 2006/49/CE, prevazute la art. 2 paragraful 5 pct. 3 – 23 din aceasta directiva, nu beneficiaza de regimul institutiilor de credit din alte state membre instituit potrivit prezentei ordonante de urgenta. Pentru scopurile dispozitiilor cuprinse in cap. II din titlul III partea I, institutiile prevazute la art. 2 paragraful 5 din Directiva 2013/36/CE, cu exceptia bancilor centrale din statele membre, sunt considerate institutii financiare.”

2. La articolul 1, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:

“(6) Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica accesului la activitatea firmelor de investitii, in masura in care acesta este reglementat de Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, si de reglementarile secundare emise in aplicarea acesteia.”

Modificarea si completarea OUG nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului. Alte masuri bugetare.

In M. Of. nr. 830 din 23 decembrie 2013 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2013 privind unele masuri bugetare si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului.

Din cuprins:

Avand in vedere efectele negative ale crizei economice si dificultatile in asigurarea lichiditatilor pentru desfasurarea activitatilor specifice, inasprirea conditiilor de creditare si accesul limitat la creditare si garantare care fac imposibila asigurarea in integralitate a stocurilor de combustibil pentru operatorii economici producatori de energie termica pentru incalzirea populatiei, aflati sub autoritatea Departamentului pentru Energie si a unor consilii judetene sau locale,

avand in vedere faptul ca pornirea instalatiilor de termoficare pentru asigurarea cu agent termic a populatiei, precum si cresterea consumului prognozat de energie electrica si termica pe perioada iernii vor determina cresterea consumurilor medii zilnice si lunare de carbune si pacura, ingreunand astfel procesul de aprovizionare cu combustibili, se impune asigurarea necesarului de carbune si pacura pentru functionarea in conditii de siguranta a Sistemului electroenergetic national.

In scopul diminuarii eforturilor financiare mari pentru producatorii de energie termica si electrica pentru achizitionarea combustibilului, care ar avea influente negative asupra pretului de cost suportat de catre populatie la energie termica si electrica, precum si necesitatea asigurarii consumului de energie electrica, precum si a agentului termic pentru populatie pentru perioada friguroasa, se impune luarea unor masuri imediate.

Avand in vedere Decizia Curtii Constitutionale a Romaniei nr. 437/2013 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, prin care s-a constatat neconstitutionalitatea dispozitiilor art. III alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobata prin Legea nr. 3/2013, cu modificarile ulterioare,

in vederea conformarii cu Decizia Curtii Constitutionale nr. 437/2013, se impune stabilirea unor indici de corectie diferiti.

Tinand cont ca scopul acordarii indicelui de corectie este acela de a asigura venituri diferite in functie de anul pensionarii, utilizand castigul salarial mediu brut realizat si valoarea punctului de pensie,

pentru respectarea obligatiilor statului roman si evitarea deteriorarii imaginii Romaniei pe plan extern, se impune asigurarea resurselor bugetare aprobate pe anul 2013 unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat in vederea respectarii angajamentelor asumate prin acorduri internationale, ratificate prin legi.

Avand in vedere intrarea in vigoare, de la 1 ianuarie 2014, a cadrului normativ adoptat la nivelul Uniunii Europene, respectiv Directiva 2013/36/UE cu privire la accesul la activitatea institutiilor de credit si supravegherea prudentiala a institutiilor de credit si a firmelor de investitii, de modificare a Directivei 2002/87/CE si de abrogare a Directivelor 2006/48/CE si 2006/49/CE si Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si firmele de investitii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, acte legislative a caror aplicare si implementare trebuie asigurata concomitent la nivelul statelor membre,

in contextul in care Regulamentul (UE) nr. 575/2013 este de directa aplicare in toate statele membre incepand cu data de 1 ianuarie 2014, devine imperios necesar ca transpunerea si implementarea in legislatia nationala primara si secundara a Directivei 2013/36/UE sa se realizeze pana la finele anului 2013, in scopul evitarii declansarii procedurii in constatarea neindeplinirii obligatiilor asumate in calitate de stat membru al Uniunii Europene, precum si a situatiei de incertitudine juridica, generata de incidenta in domeniul cerintelor prudentiale aplicabile institutiilor de credit si firmelor de investitii a unor prevederi contradictorii, respectiv ale Regulamentului UE, aplicabil in mod direct incepand cu data de 1 ianuarie 2014 si ale legislatiei nationale actuale.

Pentru a nu fi afectat obiectivul de realizare a pietei interne a Uniunii Europene, tinand cont de faptul ca adoptarea acestor masuri legislative este de natura sa evite consecintele negative ce s-ar produce asupra concurentei la nivelul institutiilor de credit in ceea ce priveste cerintele de capital, precum si inregistrarea de disfunctionalitati in activitatea institutiilor de credit in Romania care ar perturba mecanismele administrative si functionale in cadrul grupurilor financiare din care acestea fac parte,

intrucat aceste elemente vizeaza interesul public general si constituie o situatie de urgenta si extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

 

CAPITOLUL I

Masuri bugetare

 

ART. I

(1) Prin derogare de la prevederile art. 5^4 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba scoaterea de la Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, cu titlu de imprumut, avand termen de restituire pana la data de 31 octombrie 2014, a cantitatilor de carbune energetic si pacura prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta, care vor fi acordate pentru operatori economici producatori de energie electrica pentru Sistemul electroenergetic national si de energie termica, precum si/sau energie termica pentru populatie, aflati sub autoritatea Departamentului pentru Energie sau in administrarea consiliilor judetene ori locale.

(2) Remiterea cantitatilor prevazute in anexa de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale se face pe perioada sezonului rece, respectiv pana la data de 31 martie 2014.

ART. II

(1) In cazul nerestituirii imprumutului in termenul prevazut la art. I alin. (1), operatorii economici vor suporta, pentru primele 30 de zile, penalitati de intarziere de 0,25% pe zi din valoarea produsului prevazuta in contractul de imprumut, dupa care Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale va emite facturi pentru valoarea produselor calculate la preturile pietei, exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata luand nastere, prin derogare de la prevederile art. 134^2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, la incasarea partiala sau totala a facturii.

(2) Pana la dezdaunarea integrala a Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, operatorii economici debitori vor suporta majorari de intarziere la plata la nivelul celor prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si dobanda de referinta stabilita de Banca Nationala a Romaniei, percepute pe toata durata derularii imprumutului.

(3) Restituirea cantitatilor de pacura ce se imprumuta se face ca produs cu continut de sulf sub 1%, in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 470/2007 privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) In cazuri justificate determinate de necesitatea diminuarii cantitatilor de stocuri destinate functionarii operatorilor economici, in situatia in care la data implinirii termenului de restituire acestia solicita Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, aceasta poate sa aprobe ca in locul restituirii cantitatilor de carbune si pacura imprumutate operatorii economici sa achite valoarea produselor imprumutate, calculata la pretul pietii.

ART. III

(1) Pentru cantitatile de combustibili ce se imprumuta potrivit art. I alin. (1), precum si, dupa caz, in situatia aplicarii prevederilor art. II alin. (1), se va percepe dobanda de referinta stabilita de Banca Nationala a Romaniei.

(2) Dobanda de referinta stabilita de Banca Nationala a Romaniei va fi perceputa la valoarea de piata a combustibililor la data incheierii contractului de imprumut si este scutita de taxa pe valoarea adaugata.

(3) Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale va utiliza, pentru imprumutul prevazut la art. I alin. (1) pentru fiecare operator economic, o rata a dobanzii situata la nivelul ratei dobanzii de politica monetara practicate de Banca Nationala a Romaniei, la care se adauga 4 puncte procentuale, imprumutul cantitatilor de combustibil rambursandu-se integral la termenul prevazut la art. I alin. (1).

ART. IV

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2013, aprobata prin Legea nr. 3/2013, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul III, alineatele (2) si (3) se abroga.

2. Dupa articolul III se introduce un nou articol, articolul IV, cu urmatorul cuprins:

“ART. IV

(1) Pentru persoanele ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1 ianuarie 2011 – 22 ianuarie 2013 inclusiv, indicele de corectie care se aplica punctajelor medii anuale determinate conform prevederilor art. 95 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, este:

a) 1,12 in situatia persoanelor ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2011 inclusiv;

b) 1,17 in situatia persoanelor ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1 ianuarie 2012 – 31 decembrie 2012 inclusiv;

c) 1,17 in situatia persoanelor ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1 ianuarie 2013 – 22 ianuarie 2013 inclusiv.

(2) In situatia persoanelor prevazute la alin. (1), indicele de corectie se aplica asupra punctajului mediu anual cuvenit sau aflat in plata la data inscrierii initiale la pensie.

(3) Drepturile de pensie, rezultate in urma aplicarii indicilor de corectie prevazuti la alin. (1), se cuvin incepand cu data de 7 noiembrie 2013.”

ART. V

(1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2013, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prin hotarare a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat pentru finantarea unor cheltuieli aferente obligatiilor ce deriva din acorduri internationale, ratificate prin legi, in vederea finantarii proiectelor bilaterale de colaborare si de investitii.

(2) Sumelor alocate potrivit alin. (1) li se aplica prevederile art. 22 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Sumele alocate potrivit alin. (1) al prezentului articol, precum si potrivit art. 22 alin. (1) din Legea nr. 5/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, ramase neutilizate la sfarsitul anului bugetar, determinate ca diferenta intre creditele bugetare aprobate si platile efectuate, se vireaza de catre ordonatorii principali de credite intr-un cont de disponibil deschis pe numele acestora la Trezoreria Statului.

(4) Sumele virate in contul prevazut la alin. (3) se transfera in primele 5 zile lucratoare ale anului urmator de catre ordonatorii principali de credite intr-un cont de venituri ale bugetului de stat.

(5) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice ca, dupa intrarea in vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2014, la propunerea ordonatorilor principali de credite, sa majoreze veniturile bugetului de stat la o pozitie distincta, precum si cheltuielile bugetului de stat si cheltuielile prevazute in bugetele aprobate ordonatorilor principali de credite la o pozitie distincta, cu sumele virate conform alin. (4).

(6) Sumele suplimentate in bugetele ordonatorilor principali de credite potrivit alin. (5) se utilizeaza cu aceeasi destinatie.

(7) Modalitatea de transfer al sumelor din contul de disponibil, precum si de reflectare in bugetul ordonatorilor principali de credite a sumelor prevazute la alin. (5) in conditiile prezentului articol se stabileste prin norme aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

ART. VI

Alineatul (1) al articolului 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2009 privind reglementarea unor masuri in domeniul bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 92 din 16 februarie 2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 215/2009, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 12

(1) Cheltuielile privind despagubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea legislatiei privind creantele fiscale administrate de Ministerul Finantelor Publice si Agentia Nationala de Administrare Fiscala, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finantelor Publice si de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in nume propriu sau in reprezentarea intereselor statului, pe baza hotararilor executorii ale instantelor judecatoresti sau arbitrale, cheltuielile rezultate in urma solutionarii de catre Ministerul Finantelor Publice, pe cale amiabila, in conditiile Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare, a diferendelor ivite in activitatea sa, precum si obligatiile banesti ale statului roman, nascute din aplicarea Conventiei europene a drepturilor omului si constatate prin acorduri de solutionare amiabila, prin decizii ale Comitetului Ministrilor Consiliului Europei si hotarari ale Curtii Europene a Drepturilor Omului, se acopera de catre Ministerul Finantelor Publice, pe baza de documente legale, din sumele prevazute cu aceasta destinatie in bugetul de stat.”

ART. VII

(1) Creantele contribuabililor reprezentand sume de plata de la buget ce fac obiectul compensarii potrivit art. 116 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pot depasi prevederile de cheltuieli aprobate, in bugetele institutiilor si autoritatilor publice in sarcina carora sunt stabilite obligatiile de plata.

(2) Cu sumele ce fac obiectul compensarii prevazute la alin. (1) se majoreaza veniturile bugetului de stat la o pozitie distincta si cheltuielile institutiilor si autoritatilor publice in sarcina carora sunt stabilite obligatiile de plata.

(3) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentului articol in volumul si structura veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale.

(4) In termen de maximum doua zile lucratoare de la introducerea modificarilor in buget, potrivit alin. (3), ordonatorii de credite au obligatia de a vira suma majorata in buget, din conturile de cheltuieli in conturile de venituri bugetare din care s-a efectuat compensarea.

(5) Compensarea se realizeaza prin debitarea unor conturi de venituri, deschise distinct pe tipuri de bugete, “venituri din compensarea creantelor din despagubiri” si prin creditarea conturilor corespunzatoare de venituri reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri datorate bugetului general consolidat.

(6) Modalitatea de punere in aplicare a dispozitiilor prezentului articol se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, in termen de 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

 

CAPITOLUL II

Modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului

 

ART. VIII

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.027 din 27 decembrie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatele (1) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 1

(1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza:

a) conditiile de acces la activitate pentru institutiile de credit si de desfasurare a acesteia pe teritoriul Romaniei;

b) competentele si instrumentele pentru supravegherea prudentiala a institutiilor de credit si, respectiv, a societatilor de servicii de investitii financiare;

c) supravegherea prudentiala a institutiilor de credit si, respectiv, a societatilor de servicii de investitii financiare, intr-o maniera care sa corespunda cu regulile stabilite in Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si firmele de investitii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012;

d) cerintele de publicare pentru Banca Nationala a Romaniei in domeniul reglementarii si supravegherii prudentiale a institutiilor de credit, respectiv cerintele de publicare pentru Autoritatea de Supraveghere Financiara in domeniul reglementarii si supravegherii prudentiale a firmelor de investitii;

e) rezolutia institutiilor de credit aflate in dificultate, intr-o maniera care sa permita iesirea ordonata din piata a entitatilor neviabile, indiferent de dimensiunea sau tipul activitatii acestora;

f) supravegherea sistemelor de plati si a sistemelor de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare.

………………………………………………………………..

(5) Nu intra sub incidenta prezentei ordonante de urgenta bancile centrale din statele membre. Alte institutii permanent excluse de la aplicarea Directivei 2013/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea institutiilor de credit si supravegherea prudentiala a institutiilor de credit si a firmelor de investitii, de modificare a Directivei 2002/87/CE si de abrogare a Directivelor 2006/48/CE si 2006/49/CE, prevazute la art. 2 paragraful 5 pct. 3 – 23 din aceasta directiva, nu beneficiaza de regimul institutiilor de credit din alte state membre instituit potrivit prezentei ordonante de urgenta. Pentru scopurile dispozitiilor cuprinse in cap. II din titlul III partea I, institutiile prevazute la art. 2 paragraful 5 din Directiva 2013/36/CE, cu exceptia bancilor centrale din statele membre, sunt considerate institutii financiare.”

2. La articolul 1, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:

“(6) Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica accesului la activitatea firmelor de investitii, in masura in care acesta este reglementat de Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, si de reglementarile secundare emise in aplicarea acesteia.”

…………………………………………………………………

d) capacitatea institutiei de credit de a respecta cerintele prudentiale prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 si de reglementarile emise in aplicarea acestora si, dupa caz, pe cele prevazute de alte acte normative aplicabile, in special de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentara a institutiilor de credit, a societatilor de asigurare si/sau de reasigurare, a societatilor de servicii de investitii financiare si a societatilor de administrare a investitiilor dintr-un conglomerat financiar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 152/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv reglementarile emise in aplicarea acestora, precum si de a se conforma permanent acestor cerinte si, in special, cerintei ca grupul din care va face parte sa aiba o structura care sa permita exercitarea unei supravegheri eficiente, realizarea schimbului eficient de informatii intre autoritatile competente si impartirea responsabilitatilor intre aceste autoritati;”.

24. La articolul 29, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Cel putin o data pe an, institutiile de credit, persoane juridice romane, listate pe o piata reglementata, trebuie sa comunice Bancii Nationale a Romaniei identitatea persoanelor care au detineri calificate si nivelul acestora, astfel cum acestea apar, de exemplu, in informatiile primite in cadrul adunarilor generale anuale ale actionarilor sau ca rezultat al respectarii reglementarilor referitoare la societatile listate pe o piata reglementata.”

25. La articolul 31, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Banca Nationala a Romaniei asigura urmarirea respectarii in mod permanent a cerintelor la care se face referire in prezenta subsectiune, putand solicita in acest sens orice informatii pe care le considera necesare, si poate dispune sanctiuni si masuri sanctionatoare corespunzatoare, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, in cazul in care aceste cerinte nu sunt respectate.”

26. La articolul 32, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(3) Banca Nationala a Romaniei acorda autorizatie unei institutii de credit, persoane juridice romane, numai daca este incredintata ca institutia de credit poate asigura desfasurarea unei activitati in conditii de siguranta si de respectare a cerintelor unei administrari prudente si sanatoase, care sa asigure protejarea intereselor deponentilor si ale altor creditori si buna functionare a sistemului bancar, sens in care trebuie sa fie respectate dispozitiile prezentei ordonante de urgenta, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 si ale reglementarilor emise in aplicarea acestora.”

27. La articolul 38 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“d) din evaluarea planului de activitate prezentat rezulta ca institutia de credit nu poate asigura realizarea obiectivelor propuse in conditiile respectarii cerintelor cuprinse in prezenta ordonanta de urgenta, in Regulamentul (UE) nr. 575/2013 si in reglementarile emise in aplicarea acestora;”.

28. La sectiunea a 2-a din capitolul III al titlului I, partea I, denumirea sectiunii se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“SECTIUNEA a 2-a

Retragerea autorizatiei si incetarea valabilitatii autorizatiei”

29. La articolul 39, literele d) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“d) institutia de credit nu mai indeplineste cerintele prudentiale prevazute in partile a III-a, a IV-a si a VI-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 sau dispuse potrivit art. 226 alin. (3) si (6) din prezenta ordonanta de urgenta sau exista elemente care conduc la concluzia ca intr-un termen scurt institutia de credit nu isi va mai putea indeplini obligatiile fata de creditorii sai si, in special, nu mai poate garanta siguranta activelor care i-au fost incredintate de catre deponentii sai;

e) institutia de credit savarseste una dintre faptele prevazute la art. 228.”

30. La articolul 41 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:

“d) in alte cazuri prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.”

31. Articolul 43 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 43

Retragerea autorizatiei unei institutii de credit, impreuna cu motivele care au stat la baza hotararii de retragere a autorizatiei, si, dupa caz, incetarea valabilitatii acesteia se notifica Autoritatii Bancare Europene.”

32. La articolul 45, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 45

(1) Institutiile de credit autorizate si supravegheate de autoritatea competenta dintr-un alt stat membru pot desfasura in Romania activitatile prevazute la art. 18 alin. (1) lit. a) – n^1), prin infiintarea de sucursale sau prin prestarea de servicii in mod direct, daca activitatile respective se regasesc in autorizatia acordata de autoritatea competenta din statul membru de origine si se asigura respectarea legislatiei romanesti adoptate in scopul protejarii interesului general.”

33. La articolul 48 alineatul (2), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“d) nivelul si structura fondurilor proprii, precum si suma cerintelor de fonduri proprii ale institutiei de credit, potrivit art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.”

34. La articolul 51 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“c) dispozitiile art. 103;”.

35. La articolul 51 alineatul (1), literele d) si e) se abroga.

36. La articolul 54 alineatul (1), partea introductiva si litera e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 54

(1) Institutiile financiare cu sediul intr-un alt stat membru pot desfasura in Romania activitatile prevazute la art. 18 alin. (1) lit. b) – n^1), prin infiintarea de sucursale sau prin prestarea de servicii in mod direct, daca aceste institutii financiare sunt filiale ale uneia sau mai multor institutii de credit, daca activitatile respective sunt prevazute in actele lor constitutive si daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

…………………………………………………………………

e) institutia financiara-filiala este inclusa, in special in ceea ce priveste activitatile pe care urmeaza sa le desfasoare in Romania, in supravegherea pe baza consolidata a societatii-mama sau, dupa caz, a fiecarei societati-mama, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta si celor cuprinse in partea I titlul II cap. II din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, in mod deosebit pentru calculul cerintelor de fonduri proprii, prevazut la art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, pentru controlul expunerilor mari, prevazut in partea a IV-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, si in scopul limitarii detinerilor calificate din afara sectorului financiar, potrivit dispozitiilor art. 89 si 90 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.”

37. La articolul 54, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(3) In cazul infiintarii unei sucursale, prin exceptie de la dispozitiile art. 48 alin. (2) lit. d), informatiile care se notifica sunt cele referitoare la nivelul si structura fondurilor proprii ale institutiei financiare-filiala si valoarea totala a expunerilor la risc ale institutiei de credit, societate-mama, calculata potrivit art. 92 alin. (3) si (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.”

38. La articolul 59, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 59

(1) Institutiile de credit din alte state membre care au deschis o sucursala pe teritoriul Romaniei trebuie sa raporteze periodic Bancii Nationale a Romaniei, in scop statistic sau informativ ori in scopuri de supraveghere potrivit prezentei sectiuni, date si informatii privind activitatile desfasurate in Romania, potrivit reglementarilor emise de aceasta. Aceste date si informatii intra sub incidenta dispozitiilor art. 214 referitoare la pastrarea secretului profesional.”

39. La articolul 59, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

“(1^1) Banca Nationala a Romaniei poate solicita institutiilor de credit prevazute la alin. (1) informatii si date, in special pentru a evalua daca sucursala din Romania este semnificativa, potrivit art. 173^1, 210^1, 210^2 si 210^3.”

40. La articolul 59, alineatul (2) se abroga.

41. La articolul 60, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 60

(1) Banca Nationala a Romaniei informeaza autoritatea competenta din statul membru de origine in cazul in care, pe baza informatiilor primite de la aceasta autoritate potrivit art. 210 alin. (1) si (2), constata ca o institutie de credit din statul membru in cauza, care are o sucursala sau presteaza servicii in mod direct in Romania, in legatura cu activitatile desfasurate pe teritoriul Romaniei, se afla in una dintre urmatoarele situatii:

a) institutia de credit nu respecta dispozitiile din prezenta ordonanta de urgenta sau dispozitiile Regulamentului (UE) nr. 575/2013 si nici reglementarile emise in aplicarea acestora;

b) exista un risc semnificativ ca institutia de credit sa nu respecte dispozitiile din prezenta ordonanta de urgenta sau dispozitiile Regulamentului (UE) nr. 575/2013 si nici reglementarile emise in aplicarea acestora.”

42. La articolul 60, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

“(1^1) Daca Banca Nationala a Romaniei considera ca autoritatea competenta din statul membru de origine nu si-a indeplinit sau nu isi va indeplini obligatia de a lua fara intarziere toate masurile necesare pentru a se asigura ca institutia de credit remediaza situatia de nerespectare sau pentru a evita riscul de nerespectare, aceasta poate sa supuna cazul spre solutionare Autoritatii Bancare Europene si sa ceara sprijinul acesteia, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010. Autoritatea Bancara Europeana va lua orice decizie, potrivit art. 19 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010, in termen de 24 de ore. Banca Nationala a Romaniei si autoritatea competenta implicata pot beneficia de asistenta acordata, din proprie initiativa, de Autoritatea Bancara Europeana, in temeiul art. 19 alin. (1) paragraful 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010, in vederea ajungerii la un acord cu autoritatea competenta din statul membru de origine.”

43. La articolul 60, alineatele (2) si (3) se abroga.

44. Articolul 61 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 61

Dispozitiile art. 59 si 60 nu aduc atingere competentelor autoritatilor romane de a dispune masurile corespunzatoare pentru prevenirea sau sanctionarea incalcarilor de pe teritoriul Romaniei, ale prevederilor acestei ordonante de urgenta, reglementarilor emise in aplicarea acesteia ori ale dispozitiilor legale in vigoare adoptate in scopul protejarii interesului general si altor dispozitii de ordine publica, astfel de masuri putand include interzicerea desfasurarii de catre institutia de credit in culpa a oricaror activitati viitoare pe teritoriul Romaniei.”

45. Articolul 62 se abroga.

46. La articolul 63, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 63

(1) Inainte de a urma procedura prevazuta la art. 60, in situatii de urgenta, pana la luarea unor masuri de catre autoritatea competenta din statul membru de origine sau a unor masuri de reorganizare, Banca Nationala a Romaniei poate lua orice masuri preventive necesare protejarii impotriva instabilitatii financiare care ar ameninta grav interesele colective ale deponentilor, ale investitorilor si ale celorlalti clienti din Romania ai institutiei de credit.”

47. La articolul 63, dupa alineatul (1) se introduc sase noi alineate, alineatele (1^1) – (1^6), cu urmatorul cuprins:

“(1^1) Orice masura preventiva trebuie sa fie proportionala cu obiectivul urmarit, de a proteja impotriva instabilitatii financiare care ar ameninta grav interesele colective ale deponentilor, investitorilor si ale celorlalti clienti ai institutiei de credit.

(1^2) Masurile preventive pot include suspendarea platilor.

(1^3) Masurile preventive nu pot avea ca efect favorizarea creditorilor din Romania ai institutiei de credit fata de creditorii din alte state membre.

(1^4) Masurile preventive isi inceteaza efectele la adoptarea unei masuri de reorganizare de catre autoritatile administrative sau judecatoresti din statul membru de origine.

(1^5) Banca Nationala a Romaniei decide incetarea masurilor preventive in cazul in care considera ca au devenit caduce in raport cu situatiile prevazute la art. 60, daca aceste masuri nu si-au incetat efectele ca urmare a adoptarii unei masuri de reorganizare, potrivit alin. (1^4).

(1^6) Masurile preventive dispuse se comunica de indata Comisiei Europene, Autoritatii Bancare Europene si autoritatilor competente din alte state membre interesate.”

48. La articolul 63, alineatul (2) se abroga.

49. Dupa articolul 63 se introduce un nou articol, articolul 63^1, cu urmatorul cuprins:

“ART. 63^1

(1) Orice masura adoptata potrivit prevederilor art. 61 si 63 ce implica sanctiuni sau restrictii ale dreptului de libera prestare de servicii ori a dreptului de stabilire trebuie motivata corespunzator si comunicata institutiei de credit in cauza.

(2) Masurile dispuse de Banca Nationala a Romaniei potrivit alin. (1) pot fi contestate in conditiile prevazute in cap. IX din titlul III, partea I.

(3) Masurile luate de alte autoritati romane ori de Banca Nationala a Romaniei, potrivit prevederilor art. 61 si 63, fata de o institutie de credit din alt stat membru care desfasoara activitate in Romania nu pot institui un tratament discriminator sau restrictiv pe considerente legate de faptul ca institutia de credit respectiva este autorizata in alt stat membru.”

50. Articolul 64 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 64

De la data la care Banca Nationala a Romaniei este informata de autoritatea competenta din statul membru de origine asupra faptului ca autorizatia unei institutii de credit care desfasoara activitate pe teritoriul Romaniei a fost retrasa sau si-a incetat valabilitatea in orice alt mod, Banca Nationala a Romaniei intreprinde masurile necesare pentru a impiedica institutia de credit in cauza sa mai initieze noi tranzactii pe teritoriul Romaniei si pentru a asigura protejarea interesului deponentilor si al altor creditori.”

51. Articolul 65 se abroga.

52. La articolul 67 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“d) sunt respectate dispozitiile prezentei ordonante de urgenta, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 si ale reglementarilor emise in aplicarea acestora.”

53. La articolul 80, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 80

(1) Institutiile de credit autorizate si supravegheate de Banca Nationala a Romaniei pot desfasura in alte state membre activitatile prevazute la art. 18 alin. (1) lit. a) – n^1), prin infiintarea de sucursale sau prin prestarea de servicii in mod direct, fara a fi necesara autorizarea lor de catre autoritatea competenta din statul membru gazda, daca activitatile respective se regasesc in autorizatia acordata de Banca Nationala a Romaniei.”

54. La articolul 81, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(3) Pe langa informatiile furnizate de institutia de credit potrivit alin. (1), Banca Nationala a Romaniei comunica autoritatii competente din statul membru gazda si informatii privind nivelul si structura fondurilor proprii, precum si suma cerintelor de fonduri proprii ale institutiei de credit, calculate potrivit art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.”

55. La articolul 85, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 85

(1) Daca Banca Nationala a Romaniei este informata de catre autoritatea competenta din statul membru gazda ca o institutie de credit, persoana juridica romana, care are o sucursala sau care presteaza in mod direct servicii pe teritoriul statului membru respectiv, nu respecta sau exista un risc semnificativ sa nu respecte, in ceea ce priveste activitatile desfasurate pe teritoriul statului membru gazda, prevederile legale adoptate in acel stat membru pentru transpunerea Directivei 2013/36/UE sau dispozitiile Regulamentului (UE) nr. 575/2013, aceasta dispune, de indata, toate masurile pentru a se asigura ca institutia de credit respectiva remediaza situatia sau actioneaza in vederea prevenirii riscului de neconformare.”

56. La articolul 85, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^1) si (1^2), cu urmatorul cuprins:

“(1^1) Masurile luate de Banca Nationala a Romaniei, potrivit alin. (1), sunt comunicate fara intarziere autoritatii competente din statul membru gazda.

(1^2) Orice masura dispusa potrivit prevederilor alin. (1) ce implica sanctiuni sau restrictii ale dreptului de prestare de servicii in mod direct sau de deschidere de sucursale, pe teritoriul altui stat membru, trebuie motivata corespunzator si comunicata institutiei de credit in cauza.”

57. La articolul 85, alineatele (2) si (3) se abroga.

58. Articolul 86 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 86

Institutia de credit, persoana juridica romana, care desfasoara activitate pe teritoriul altui stat membru este supusa dispozitiilor legale in vigoare in statul membru gazda, adoptate pentru transpunerea Directivei 2013/36/UE sau in scopul protejarii interesului general si masurilor sau sanctiunilor dispuse de autoritatile statului membru respectiv, pentru prevenirea sau sanctionarea incalcarilor dispozitiilor legale respective, astfel de masuri putand sa includa interzicerea desfasurarii de catre institutia de credit in culpa a oricaror activitati viitoare pe teritoriul statului membru gazda.”

59. La articolul 87, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 87

(1) Inainte de a urma procedura prevazuta la art. 85, autoritatea competenta din statul membru gazda poate lua, in situatii de urgenta, pana la dispunerea de catre Banca Nationala a Romaniei a masurilor corespunzatoare, potrivit art. 85 alin. (1), sau a unor masuri de administrare speciala sau de stabilizare, masuri preventive necesare protejarii impotriva instabilitatii financiare care ar ameninta grav interesele colective ale deponentilor, ale investitorilor si ale celorlalti clienti, de pe teritoriul statului membru respectiv, ai institutiei de credit, persoana juridica romana, care isi desfasoara activitatea in statul membru gazda. Asupra acestor masuri Banca Nationala a Romaniei este informata in cel mai scurt timp.”

60. La articolul 87, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

“(1^1) Daca Banca Nationala a Romaniei, in calitate de autoritate competenta din statul membru de origine sau in calitate de autoritate competenta din statul membru afectat, are obiectiuni fata de masurile preventive dispuse de autoritatea competenta din statul membru gazda, poate sa supuna cazul spre solutionare Autoritatii Bancare Europene si sa ceara sprijinul acesteia, potrivit art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010. Banca Nationala a Romaniei poate beneficia de asistenta acordata, din proprie initiativa, de Autoritatea Bancara Europeana, in temeiul art. 19 alin. (1) paragraful 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010, in vederea ajungerii la un acord cu autoritatea competenta din statul membru gazda.”

61. Articolul 88 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 88

Banca Nationala a Romaniei informeaza, de indata, autoritatile competente din statele membre gazda cu privire la retragerea autorizatiei unei institutii de credit, persoana juridica romana, care desfasoara activitate pe teritoriul altor state membre, inclusiv cu privire la consecintele retragerii autorizatiei sau cu privire la incetarea valabilitatii autorizatiei, dupa caz.”

62. La articolul 89, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(3) Verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1) se realizeaza de catre Banca Nationala a Romaniei, care atesta indeplinirea acestora concomitent cu efectuarea notificarii potrivit dispozitiilor art. 81, respectiv ale art. 83. Prin exceptie de la dispozitiile art. 81 alin. (3), notificarea cuprinde informatii privind nivelul si structura fondurilor proprii ale institutiei financiare-filiala si valoarea totala a expunerilor la risc ale institutiei de credit, persoana juridica romana, societate-mama, calculata potrivit art. 92 alin. (3) si (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.”

63. Denumirea titlului II din partea I se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“TITLUL II

Cerinte prudentiale si secretul profesional

64. Articolul 101 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 101

(1) In activitatea lor, institutiile de credit se supun reglementarilor si masurilor adoptate de Banca Nationala a Romaniei in aplicarea prezentei ordonante de urgenta si a Regulamentului (UE) nr. 575/2013.

(2) Institutiile de credit trebuie sa isi organizeze intreaga activitate in conformitate cu regulile unei practici bancare prudente si sanatoase, cu cerintele legii, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 si ale reglementarilor emise in aplicarea acestora.”

65. Articolele 103 – 105 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 103

(1) In toate actele sale oficiale, institutia de credit se identifica printr-un minim de date, conform legislatiei aplicabile, cu mentionarea numarului si datei de inmatriculare in registrul institutiilor de credit prevazut la art. 417.

(2) In orice forma de publicitate, in toate informarile si/sau documentele precontractuale, in contractele si corespondenta referitoare la depozite, astfel cum acestea din urma sunt definite la art. 2 alin. (3) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, institutia de credit este obligata sa mentioneze denumirea schemei de garantare a depozitelor oficial recunoscuta la care participa.

(3) Prevederile alin. (2) nu sunt aplicabile in cazul informarilor, documentelor precontractuale, contractelor si corespondentei adresate deponentilor negarantati.

ART. 104

Cadrul de administrare al unei institutii de credit, procesele de identificare, administrare, monitorizare si raportare a riscurilor, mecanismele de control intern, precum si politicile si practicile de remunerare ale acesteia se stabilesc prin actele constitutive si reglementarile sale interne, in conformitate cu legislatia aplicabila societatilor si cu respectarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 si ale reglementarilor emise in aplicarea acestora.

ART. 105

Actul constitutiv si reglementarile interne ale institutiei de credit se transmit Bancii Nationale a Romaniei, in conditiile prevazute prin reglementari, in scopul evaluarii respectarii cerintelor prudentiale prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 si de reglementarile emise in aplicarea acestora.”

66. La articolul 107, alineatul (3) se abroga.

67. La articolul 108, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 108

(1) Membrii consiliului de administratie si directorii sau, dupa caz, membrii consiliului de supraveghere si ai directoratului unei institutii de credit, precum si persoanele desemnate sa asigure conducerea structurilor care privesc activitatile de administrare si control al riscurilor, audit intern, conformitate, trezorerie, creditare, precum si orice alte activitati care pot expune institutia de credit unor riscuri semnificative trebuie sa dispuna in orice moment de o buna reputatie, de cunostinte, aptitudini si experienta adecvata naturii, extinderii si complexitatii activitatii institutiei de credit si responsabilitatilor incredintate si trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu regulile unei practici bancare prudente si sanatoase. Componenta respectivelor organe ale institutiei de credit trebuie sa reflecte in ansamblu o gama suficient de larga de experiente profesionale relevante.

……………………………………………………………….

(4) Membrii consiliului de administratie si directorii sau, dupa caz, membrii consiliului de supraveghere si ai directoratului trebuie sa dispuna, la nivel colectiv, de cunostinte, aptitudini si experienta adecvate pentru a fi in masura sa inteleaga activitatile desfasurate de institutia de credit, inclusiv principalele riscuri ale acestora, si sa se pronunte in deplina cunostinta de cauza cu privire la toate aspectele asupra carora trebuie sa decida potrivit competentelor lor.”

68. La articolul 108, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:

“(4^1) Fiecare membru al consiliului de administratie sau, dupa caz, al consiliului de supraveghere al unei institutii de credit trebuie sa isi exercite responsabilitatile cu onestitate, integritate si obiectivitate pentru a putea evalua si pune in discutie in mod eficient deciziile luate de catre directori sau de catre membrii directoratului, dupa caz, atunci cand este necesar, si pentru a controla si monitoriza in mod eficace procesul de luare a respectivelor decizii.”

69. Dupa articolul 108 se introduce un nou articol, articolul 108^1, cu urmatorul cuprins:

“ART. 108^1

(1) Membrii consiliului de administratie si directorii sau, dupa caz, membrii consiliului de supraveghere si ai directoratului trebuie sa aloce timp suficient pentru indeplinirea atributiilor ce le revin.

(2) In aplicarea alin. (1), numarul mandatelor pe care o persoana le poate detine, in acelasi timp, se apreciaza in functie de circumstantele individuale, precum si de natura, extinderea si complexitatea activitatii institutiei de credit.

(3) Banca Nationala a Romaniei poate aproba detinerea unui mandat suplimentar intr-o functie neexecutiva de catre persoanele prevazute la alin. (1), luand in considerare complexitatea atributiilor conferite de toate mandatele detinute, si informeaza periodic Autoritatea Bancara Europeana in legatura cu astfel de aprobari.”

70. La articolul 113 alineatul (2), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“f) la solicitarea executorului judecatoresc, in scopul realizarii executarii silite, pentru existenta conturilor debitorilor urmariti.”

71. Articolele 117 si 119 se abroga.

72. La articolul 121, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

“(2) Institutiile de credit, persoane juridice romane, inregistreaza toate tranzactiile si formalizeaza toate sistemele si procesele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 si de reglementarile emise in aplicarea acestora, astfel incat Banca Nationala a Romaniei sa poata realiza verificarea conformitatii cu respectivele cerinte prudentiale.”

73. Articolul 122 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 122

Institutiile de credit trebuie sa respecte cerintele prevazute de Regulamentul (UE) nr. 575/2013, la nivel individual si/sau, dupa caz, consolidat ori subconsolidat. Aplicarea de catre o institutie de credit a acestor cerinte, la nivel individual si/sau, dupa caz, consolidat ori subconsolidat, se stabileste prin regulamentul mai sus mentionat, precum si prin reglementarile emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.”

74. Articolele 124 si 125 se abroga.

75. Articolul 126 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 126

(1) Institutiile de credit trebuie sa dispuna, in masura si in conditiile prevazute prin reglementarile emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta, de un nivel al fondurilor proprii care sa se situeze in permanenta cel putin la nivelul cerintelor de fonduri proprii prevazute la art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(2) Prin Regulamentul (UE) nr. 575/2013 si alte reglementari emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta se stabilesc metodologiile de determinare a nivelului cerintelor de fonduri proprii pentru acoperirea riscurilor prevazute la art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, criteriile in functie de care acestea se aplica si segmentele de activitate vizate de respectivele metodologii.”

76. Dupa articolul 126 se introduc doua noi articole, articolele 126^1 si 126^2, cu urmatorul cuprins:

“ART. 126^1

(1) Institutiile de credit trebuie sa dispuna de fonduri proprii care sa acopere, pe langa cerintele minime de fonduri proprii mentionate la art. 126, amortizoarele de capital impuse de Banca Nationala a Romaniei, la recomandarea structurii interinstitutionale de coordonare in domeniul supravegherii macroprudentiale a sistemului financiar national.

(2) In sensul alin. (1), institutiile de credit dispun de fonduri proprii pentru amortizorul de conservare a capitalului, amortizorul anticiclic de capital, amortizorul de capital pentru risc sistemic si amortizorul aferent importantei lor sistemice, in masura si in conditiile prevazute de reglementarile emise in acest scop in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.

ART. 126^2

In situatia in care institutiile de credit nu detin un nivel suficient al fondurilor proprii care sa permita conformarea cu cerinta de acoperire a amortizoarelor de capital mentionata la art. 126^1, acestea sunt supuse restrictiilor asupra distribuirilor din elementele distribuibile definite la art. 4 alin. (1) pct. 128 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, in conformitate cu reglementarile emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.”

77. Sectiunile a 3-a, a 4-a, a 5-a si a 6-a din capitolul III titlul II partea I se abroga.

78. Articolul 143 se abroga.

79. Articolul 144 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 144

Institutiile de credit, persoane juridice romane, nu pot dobandi detineri calificate intr-o entitate de natura celor prevazute la art. 89 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, daca in acest fel institutia de credit poate exercita controlul asupra entitatii respective.”

80. Articolul 145 se abroga.

81. La articolul 147, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 147

(1) Detinerile calificate, altele decat cele supuse aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei conform art. 146, inclusiv cele care, in situatii exceptionale, depasesc limitele stabilite in conditiile art. 89 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, se notifica acesteia in termen de 5 zile de la data dobandirii lor de catre institutia de credit, persoana juridica romana.”

82. La articolul 148, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 148

(1) Fiecare institutie de credit trebuie sa dispuna de strategii si procese interne formalizate, solide, eficiente si complete de evaluare si mentinere in permanenta a nivelului, structurii si distributiei capitalului, care, din perspectiva institutiei de credit, sunt considerate adecvate pentru acoperirea tuturor riscurilor la care aceasta este sau poate fi expusa, intr-un mod corespunzator naturii si nivelului acestor riscuri. In acest sens, institutia de credit trebuie sa aiba in vedere, pe langa riscurile prevazute la art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, orice alte riscuri aferente activitatii desfasurate, precum si cele datorate unor factori externi acesteia.”

83. La articolul 150 alineatul (1), litera a) se abroga.

84. Dupa articolul 152 se introduce un nou articol, articolul 152^1, cu urmatorul cuprins:

“ART. 152^1

(1) Fiecare institutie de credit trebuie sa publice anual, pe langa situatiile financiare, informatiile prevazute de reglementarile emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.

(2) Reglementarile prevazute la alin. (1) vor stabili sfera de aplicare si cerintele specifice de publicare.”

85. La articolul 156, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:

“(4^1) Auditorul financiar informeaza in acelasi timp si consiliul de administratie, si directorii sau, dupa caz, consiliul de supraveghere si directoratul institutiei de credit, cu exceptia cazului in care exista motive intemeiate care il constrang sa nu procedeze astfel.”

86. Articolele 159 – 162 se abroga.

87. Articolul 163 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 163

Pentru asigurarea transparentei si disciplinei de piata si fara a se aduce atingere obligatiilor de publicare a informatiilor ce revin institutiilor de credit potrivit dispozitiilor cuprinse in partea a VIII-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, Banca Nationala a Romaniei poate impune unei institutii de credit masuri specifice referitoare la:

a) publicarea informatiilor prevazute in partea a VIII-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu o frecventa mai ridicata decat cea anuala, si stabilirea termenelor de publicare;

b) utilizarea unor modalitati si forme de publicare specifice, altele decat situatiile financiare.”

88. Articolul 163^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 163^1

Institutiile de credit care mentin un website trebuie sa explice prin intermediul acestuia modul in care se conformeaza cu cerintele referitoare la cadrul de administrare a activitatii si remunerare prevazute la art. 24 si art. 106 – 108^1 si cu cerintele de publicare prevazute la art. 152^1 din prezenta ordonanta de urgenta si, respectiv, in reglementarile emise in aplicarea acesteia.”

89. Articolul 164 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 164

(1) In scopul protejarii intereselor deponentilor si al asigurarii stabilitatii si viabilitatii intregului sistem bancar, Banca Nationala a Romaniei asigura supravegherea prudentiala a institutiilor de credit persoane juridice romane, inclusiv a sucursalelor acestora infiintate in alte state membre ori in state terte, urmarind respectarea cerintelor prevazute de lege si de reglementarile aplicabile, atat la nivel individual, cat si la nivel consolidat sau subconsolidat, dupa caz, in vederea prevenirii si limitarii riscurilor specifice activitatii bancare.

(2) Banca Nationala a Romaniei aplica prevederile referitoare la verificarea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor si mecanismelor implementate de o institutie de credit, persoana juridica romana, precum si masurile de supraveghere, in mod corespunzator nivelului de aplicare a cerintelor prudentiale prevazute de Regulamentul (UE) nr. 575/2013, astfel cum este acesta prevazut in partea I titlul II din regulamentul respectiv.”

90. Dupa articolul 164 se introduc doua noi articole, articolele 164^1 si 164^2, cu urmatorul cuprins:

“ART. 164^1

(1) Banca Nationala a Romaniei, in calitate de autoritate de supraveghere, se asigura ca sunt disponibile pentru aplicare planuri de redresare pentru refacerea situatiei financiare a institutiilor de credit, in urma unei deteriorari semnificative a acesteia, precum si planuri de rezolutie a institutiilor de credit aflate in dificultate.

(2) Cerintele pentru o institutie de credit de a elabora, de a mentine si de a actualiza un plan de redresare pot fi reduse in mod proportional de catre Banca Nationala a Romaniei, in calitate de autoritate de supraveghere, in cazul in care aceasta, dupa consultarea structurii interinstitutionale de coordonare in domeniul supravegherii macroprudentiale a sistemului financiar national si luand in considerare, printre altele, marimea institutiei de credit, modelul de afaceri sau interconectarea sa cu alte institutii de credit si firme de investitii ori cu sistemul financiar in general, apreciaza ca dificultatile institutiei de credit in cauza nu ar avea un efect negativ asupra pietelor financiare, altor institutii de credit si firme de investitii sau conditiilor de finantare.

(3) Banca Nationala a Romaniei, in calitate de autoritate de rezolutie, poate reduce, in mod proportional, cerintele privind pregatirea planului de rezolutie pentru o institutie de credit, luand in considerare aprecierea facuta in exercitarea atributiilor de supraveghere potrivit alin. (2).

(4) Institutiile de credit coopereaza indeaproape cu Banca Nationala a Romaniei si schimba toate informatiile necesare in vederea pregatirii si a elaborarii de planuri de rezolutie viabile, stabilind optiuni pentru rezolutia ordonata a institutiilor de credit aflate in dificultate, in conformitate cu principiul proportionalitatii.

ART. 164^2

(1) In conformitate cu art. 25 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010, Autoritatea Bancara Europeana poate participa si contribui la elaborarea si coordonarea de planuri de redresare si de rezolutie eficace si coerente.

(2) In sensul alin. (1), Autoritatea Bancara Europeana are dreptul sa participe la reuniuni referitoare la elaborarea si coordonarea planurilor de redresare si de rezolutie. Banca Nationala a Romaniei informeaza pe deplin Autoritatea Bancara Europeana, in prealabil, cu privire la organizarea unor astfel de reuniuni, comunicandu-i acesteia principalele aspecte care urmeaza sa fie discutate, precum si activitatile avute in vedere.”

91. Articolele 165 si 166 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 165

Institutiile de credit, persoane juridice romane, sunt obligate sa raporteze Bancii Nationale a Romaniei datele si informatiile necesare pentru evaluarea respectarii dispozitiilor cuprinse in prezenta ordonanta de urgenta si in Regulamentul (UE) nr. 575/2013*), potrivit prevederilor regulamentului mentionat.

————

*) In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 830 din 23 decembrie 2013, anul acestui act normativ era indicat, in mod eronat, ca fiind 3013.

 

ART. 166

(1) Banca Nationala a Romaniei asigura verificarea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor si mecanismelor implementate de fiecare institutie de credit, persoana juridica romana, pentru respectarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 si ale reglementarilor emise in aplicarea acestora si realizeaza propria evaluare a urmatoarelor riscuri:

a) riscurile la care institutia de credit este sau poate fi expusa;

b) riscurile la care institutia de credit expune sistemul financiar, luand in considerare riscul sistemic identificat si cuantificat potrivit art. 23 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 sau, dupa caz, recomandarile Comitetului European pentru Risc Sistemic, infiintat prin Regulamentul (UE) nr. 1.092/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea macroprudentiala la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar si de instituire a Comitetului european pentru risc sistemic;

c) riscurile identificate prin simulari de criza, cu luarea in considerare a naturii, extinderii si complexitatii activitatilor institutiei de credit.

(2) Pe baza verificarii si evaluarii efectuate, Banca Nationala a Romaniei determina in ce masura cadrul de administrare, strategiile, procesele si mecanismele implementate de o institutie de credit, persoana juridica romana, fondurile proprii detinute si lichiditatea acesteia asigura o administrare prudenta si o acoperire adecvata a riscurilor in raport cu profilul de risc al institutiei de credit.

(3) Banca Nationala a Romaniei stabileste frecventa si gradul de detaliere a verificarilor si evaluarilor, cu luarea in considerare a principiului proportionalitatii, respectiv avand in vedere marimea, importanta sistemica, natura, extinderea si complexitatea activitatilor desfasurate de fiecare institutie de credit, persoana juridica romana. Verificarile si evaluarile se realizeaza cel putin o data pe an pentru institutiile de credit in privinta carora s-a stabilit un program de supraveghere prudentiala, potrivit prevederilor art. 169^1.

(4) Banca Nationala a Romaniei realizeaza simulari de criza in privinta institutiilor de credit pe care le supravegheaza, cand le considera adecvate, dar cel putin anual, in vederea efectuarii verificarii si evaluarii prevazute la alin. (1) – (3).

(5) Banca Nationala a Romaniei informeaza fara intarziere Autoritatea Bancara Europeana in legatura cu rezultatele verificarilor prevazute la alin. (1), ori de cate ori in urma efectuarii acestora rezulta ca o institutie de credit poate prezenta un risc sistemic in conformitate cu art. 23 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010.”

92. Dupa articolul 166 se introduc sase noi articole, articolele 166^1 – 166^6, cu urmatorul cuprins:

“ART. 166^1

(1) Banca Nationala a Romaniei verifica in mod regulat, cel putin o data la 3 ani, respectarea de catre institutiile de credit a cerintelor referitoare la abordarile interne care necesita o aprobare inainte de a fi utilizate pentru calculul cerintelor de fonduri proprii, potrivit prevederilor cuprinse in partea a III-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(2) Conditiile pentru efectuarea verificarii prevazute la alin. (1), precum si pentru revocarea sau limitarea utilizarii abordarilor interne se stabilesc prin reglementarile emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.

(3) Pentru scopurile alin. (1), in cazul in care Banca Nationala a Romaniei identifica deficiente semnificative in surprinderea riscurilor de catre abordarea interna a unei institutii de credit, aceasta se asigura ca respectivele deficiente sunt corectate sau ia masurile adecvate pentru atenuarea consecintelor acestora, inclusiv prin impunerea unor factori de multiplicare mai ridicati sau prin impunerea de cerinte suplimentare de fonduri proprii sau prin luarea altor masuri adecvate si eficace.

(4) Daca o institutie de credit a primit aprobarea de a aplica o abordare interna care necesita aprobarea din partea Bancii Nationale a Romaniei inainte de utilizarea unei astfel de abordari pentru calculul cerintelor de fonduri proprii, potrivit prevederilor cuprinse in partea a III-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, insa nu mai indeplineste cerintele referitoare la aplicarea respectivei abordari, Banca Nationala a Romaniei solicita institutiei de credit in cauza fie sa demonstreze, intr-un mod pe care il considera satisfacator, ca efectul neconformarii este nesemnificativ atunci cand abordarea se aplica potrivit Regulamentului (UE) nr. 575/2013, fie sa prezinte un plan de restabilire in timp util a conformarii la cerintele mentionate anterior si sa stabileasca un termen-limita pentru punerea in aplicare a acestuia.

(5) Pentru scopurile alin. (4), Banca Nationala a Romaniei solicita imbunatatirea planului de restabilire in cazul in care este putin probabil ca acesta sa aiba drept rezultat o conformare deplina sau in cazul in care termenul este inadecvat. In situatia in care este putin probabil ca institutia de credit sa poata restabili conformitatea intr-un termen adecvat si, dupa caz, nu a demonstrat in mod satisfacator ca efectul neconformarii este nesemnificativ, Banca Nationala a Romaniei revoca aprobarea de a utiliza abordarea sau impune limitarea acesteia la domeniile conforme sau la acele domenii pentru care conformarea poate fi realizata intr-un termen adecvat.

ART. 166^2

(1) Daca, potrivit prevederilor art. 166, Banca Nationala a Romaniei stabileste ca institutii de credit cu profil de risc similar, cu modele de afaceri asemanatoare sau localizari geografice similare ale expunerilor sunt sau ar putea fi expuse unor riscuri similare ori ar putea expune sistemul financiar unor riscuri similare, aceasta poate realiza verificarea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor si mecanismelor implementate de aceste institutii de credit in acelasi mod sau intr-un mod asemanator.

(2) Banca Nationala a Romaniei notifica Autoritatea Bancara Europeana in legatura cu aplicarea prevederilor alin. (1).

ART. 166^3

(1) Banca Nationala a Romaniei furnizeaza Autoritatii Bancare Europene informatii cu privire la:

a) desfasurarea procesului de verificare si evaluare in sensul prevederilor art. 166;

b) metodologia utilizata in cadrul procesului de verificare si evaluare pentru fundamentarea deciziilor prevazute la art. 166, 166^1 si 226 din prezenta ordonanta de urgenta si din reglementarile emise in aplicarea acesteia.

(2) Banca Nationala a Romaniei furnizeaza Autoritatii Bancare Europene orice alte informatii suplimentare la solicitarea acesteia, in vederea dezvoltarii de catre Autoritatea Bancara Europeana a unei abordari coerente in privinta procesului de verificare si evaluare, cu respectarea principiului proportionalitatii, in conformitate cu prevederile art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010.

ART. 166^4

Fara a aduce atingere indeplinirii criteriilor prevazute in partea a III-a titlul I cap. 3, sectiunea 1 si celor prevazute in partea a III-a titlul IV cap. 5, sectiunile 1 – 5 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, Banca Nationala a Romaniei incurajeaza institutiile de credit semnificative din punctul de vedere al dimensiunii, organizarii interne, precum si al naturii, extinderii si complexitatii propriilor activitati sa dezvolte o capacitate de evaluare interna a riscului de credit si a riscului de piata in cazul in care expunerile lor sunt semnificative in termeni absoluti si in cazul in care au, in acelasi timp, un numar mare de contrapartide importante.

ART. 166^5

(1) Banca Nationala a Romaniei se consulta cu Autoritatea Bancara Europeana in situatia in care decide sa dezvolte propriile portofolii de referinta aferente abordarilor interne utilizate de institutiile de credit in vederea determinarii cerintelor de fonduri proprii.

(2) In baza informatiilor furnizate de institutiile de credit raportoare in legatura cu cerintele de fonduri proprii aferente expunerilor din portofoliile de referinta, Banca Nationala a Romaniei monitorizeaza, dupa caz, diferitele valori ponderate la risc ale expunerilor sau diferitele cerinte de fonduri proprii, cu exceptia celor aferente riscului operational, pentru expunerile sau tranzactiile din portofoliul de referinta, rezultate din abordarile interne ale institutiilor de credit respective. Cel putin o data pe an, Banca Nationala a Romaniei realizeaza o evaluare a calitatii abordarilor respective, acordand o atentie deosebita urmatoarelor:

a) abordari care evidentiaza diferente semnificative in ceea ce priveste cerintele de fonduri proprii pentru aceeasi expunere;

b) abordari in cazul carora gradul de diversificare este deosebit de mare sau de scazut, precum si in cazul carora subestimarea cerintelor de fonduri proprii este semnificativa si sistematica.

(3) In situatia in care anumite institutii de credit prezinta discrepante semnificative fata de majoritatea institutiilor de credit similare sau in cazul in care exista putine elemente comune in abordarile utilizate, ceea ce conduce la rezultate foarte variate, Banca Nationala a Romaniei investigheaza motivele acestui fapt si, daca se poate stabili in mod clar ca abordarea unei institutii de credit duce la o subestimare a cerintelor de fonduri proprii care nu poate fi atribuita diferentelor in materie de riscuri ale expunerilor sau pozitiilor aferente, adopta masurile corective necesare.

(4) In scopul asigurarii unui caracter adecvat al masurilor corective prevazute la alin. (3), deciziile Bancii Nationale a Romaniei privind adoptarea unor astfel de masuri trebuie sa respecte principiul conform caruia masurile trebuie sa sustina obiectivele unei abordari interne si, prin urmare, nu trebuie sa conduca la standardizare sau metode preferate, sa creeze stimulente incorecte ori sa cauzeze un comportament lipsit de initiativa.

ART. 166^6

(1) Banca Nationala a Romaniei monitorizeaza evolutiile inregistrate in legatura cu profilurile de risc de lichiditate, cum ar fi cele privind caracteristicile si volumul aferente unui produs, administrarea riscului, politicile de finantare si concentrarile finantarii.

(2) Banca Nationala a Romaniei adopta masuri eficace in cazul in care evolutiile mentionate la alin. (1) pot conduce la instabilitatea institutiei de credit la nivel individual sau la instabilitate sistemica.

(3) Banca Nationala a Romaniei informeaza Autoritatea Bancara Europeana cu privire la eventualele masuri aplicate in conformitate cu alin. (2).”

93. La articolul 168, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Independent de formularea unor recomandari, Banca Nationala a Romaniei poate dispune masuri si/sau aplicarea de sanctiuni si masuri sanctionatoare, potrivit prezentei ordonante de urgenta.”

94. Dupa articolul 169 se introduce un nou articol, articolul 169^1, cu urmatorul cuprins:

“ART. 169^1

(1) Banca Nationala a Romaniei stabileste, cel putin anual, un program de supraveghere prudentiala in privinta institutiilor de credit pe care le supravegheaza. Elementele de continut al unui program de supraveghere prudentiala si categoriile de institutii de credit avute in vedere sunt stabilite prin reglementari emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.

(2) Atunci cand considera necesar, potrivit art. 166, Banca Nationala a Romaniei ia, in special, urmatoarele masuri specifice:

a) o crestere a numarului sau a frecventei verificarilor la fata locului vizand institutia de credit;

b) o prezenta permanenta a reprezentantilor Bancii Nationale a Romaniei in cadrul institutiei de credit;

c) raportari suplimentare sau mai frecvente din partea institutiei de credit;

d) evaluari suplimentare sau mai frecvente ale planurilor operationale, strategice sau de afaceri ale institutiei de credit;

e) controale tematice de monitorizare a riscurilor specifice cu probabilitate mai mare de materializare.”

95. La articolul 171, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Institutiile de credit, persoane juridice romane, furnizeaza Bancii Nationale a Romaniei orice informatie necesara pentru evaluarea conformarii lor la cerintele prudentiale prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 si de reglementarile emise in aplicarea acestora. Mecanismele de control intern si procedurile contabile si administrative ale institutiilor de credit, persoane juridice romane, trebuie sa permita verificarea in orice moment a conformarii la cerintele prudentiale.”

96. La articolul 172, alineatele (2) – (3) se abroga.

97. La articolul 173, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) In cadrul colaborarii prevazute la alin. (1) se asigura schimbul tuturor informatiilor referitoare la administrarea si/sau conducerea si la actionariatul institutiei de credit, persoana juridica romana, de natura sa faciliteze supravegherea acesteia si evaluarea indeplinirii conditiilor care au stat la baza autorizarii, precum si schimbul tuturor informatiilor de natura sa faciliteze verificarea pe o baza continua a activitatii institutiei de credit, in special in ceea ce priveste lichiditatea, solvabilitatea, schema de garantare a depozitelor, limitarea expunerilor mari, alti factori care pot influenta riscul sistemic pe care il prezinta institutia de credit, procedurile administrative si contabile si mecanismele de control intern.”

98. La articolul 173, dupa alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (2^1) – (2^4), cu urmatorul cuprins:

“(2^1) Banca Nationala a Romaniei furnizeaza, de indata, autoritatilor competente din statele membre gazda orice informatii si constatari referitoare la supravegherea lichiditatii, potrivit partii a VI-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 si potrivit partii I titlul III cap. II din prezenta ordonanta de urgenta, in privinta activitatii desfasurate de o institutie de credit, persoana juridica romana, prin intermediul sucursalelor din statele membre respective, in masura in care informatiile si constatarile respective sunt relevante pentru protectia deponentilor si a investitorilor din statele membre gazda.

(2^2) Banca Nationala a Romaniei informeaza, de indata, autoritatile competente din toate statele membre gazda in cazul in care apare o criza de lichiditate sau se poate estima in mod rezonabil ca va aparea o astfel de criza. Informatiile furnizate includ detalii despre elaborarea si punerea in aplicare a unui plan de redresare, precum si despre orice masuri de supraveghere prudentiala luate in contextul respectiv.

(2^3) Banca Nationala a Romaniei comunica si explica, la cererea autoritatilor competente din statele membre gazda, modul in care au fost avute in vedere informatiile si constatarile prevazute la alin. (2^1), aceste autoritati putand lua masurile pe care le considera adecvate.

(2^4) Daca Banca Nationala a Romaniei nu este de acord cu masurile luate de autoritatile competente din statele membre gazda, aceasta poate supune cazul spre solutionare Autoritatii Bancare Europene, in conformitate cu prevederile art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010.”

99. La articolul 173, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(3) Banca Nationala a Romaniei poate sesiza, cu privire la situatiile in care o cerere de colaborare, in special in vederea schimbului de informatii, a fost respinsa sau acesteia nu i s-a dat curs intr-un termen rezonabil, Autoritatea Bancara Europeana, care actioneaza potrivit competentelor atribuite in temeiul art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010. Banca Nationala a Romaniei poate beneficia de asistenta acordata, din proprie initiativa, de Autoritatea Bancara Europeana, in temeiul art. 19 alin. (1) paragraful 2 din regulamentul respectiv, in vederea ajungerii la un acord privind schimbul de informatii cu autoritatile competente implicate.”

100. La articolul 173^2, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:

“(3) Banca Nationala a Romaniei comunica autoritatilor competente din statele membre gazda pe teritoriul carora functioneaza sucursale semnificative ale unor institutii de credit, persoane juridice romane, rezultatele evaluarii riscurilor, realizate potrivit prevederilor art. 166 si, daca este cazul, ale art. 182^1 si 182^2. Banca Nationala a Romaniei comunica, de asemenea, deciziile adoptate potrivit prevederilor art. 225 alin. (1) si art. 226 alin. (3) – (6), in masura in care evaluarile si deciziile respective sunt relevante pentru acele sucursale.

(4) Banca Nationala a Romaniei se consulta cu autoritatile competente din statele membre gazda in care sunt deschise sucursale semnificative de catre institutii de credit, persoane juridice romane, in legatura cu etapele operationale de intreprins pentru intocmirea planurilor de redresare privind lichiditatea, potrivit reglementarilor emise de Banca Nationala a Romaniei, daca aceasta este relevanta din perspectiva riscurilor de lichiditate in moneda nationala a statului membru gazda.”

101. La articolul 173^3, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(4) Decizia Bancii Nationale a Romaniei trebuie sa aiba in vedere relevanta activitatii de supraveghere ce urmeaza a fi planificata sau coordonata de aceste autoritati, in special impactul potential asupra stabilitatii financiare a sistemului financiar al statelor membre in cauza, prevazut la art. 4 alin. (5), precum si obligatiile Bancii Nationale a Romaniei prevazute la art. 173^2.”

102. Articolul 173^4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 173^4

In exercitarea competentelor sale, Banca Nationala a Romaniei trebuie sa aiba in vedere convergenta instrumentelor si practicilor de supraveghere in aplicarea legii, reglementarilor si cerintelor autoritatilor competente, adoptate in domeniu la nivel national si la nivelul Uniunii Europene. In acest scop:

a) Banca Nationala a Romaniei trebuie sa participe la activitatile Autoritatii Bancare Europene si, dupa caz, in colegiile de supraveghetori;

b) Banca Nationala a Romaniei, ca parte a Sistemului European de Supraveghere Financiara mentionat la art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010, coopereaza in spiritul increderii si al respectului deplin si reciproc, in special la asigurarea fluxului de informatii corespunzatoare si credibile cu celelalte parti ale Sistemului European de Supraveghere Financiara, in conformitate cu principiul cooperarii loiale prevazut la art. 4 alin. (3) din Tratatul privind Uniunea Europeana;

c) Banca Nationala a Romaniei depune toate eforturile pentru a se conforma ghidurilor si recomandarilor emise de Autoritatea Bancara Europeana, potrivit art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 si pentru a da curs avertismentelor si recomandarilor emise de Comitetul European pentru Risc Sistemic, potrivit art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1.092/2010;

d) Banca Nationala a Romaniei, in calitate de autoritate competenta, coopereaza in mod strans cu celelalte autoritati competente in cadrul Comitetului European pentru Risc Sistemic;

e) atributiile prevazute de lege, conferite Bancii Nationale a Romaniei in calitate de autoritate competenta la nivel national, nu impiedica respectarea obligatiilor care ii revin in calitate de membru al Autoritatii Bancare Europene si al Comitetului European pentru Risc Sistemic sau a altor obligatii la nivelul Uniunii Europene in domeniul supravegherii prudentiale a institutiilor de credit, in special a celor decurgand din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.”

103. Articolul 174 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 174

(1) Pentru verificarea activitatii sucursalelor infiintate in alte state membre de catre institutiile de credit, persoane juridice romane, Banca Nationala a Romaniei poate efectua verificari la fata locului si inspectii la sediul acestor sucursale, direct sau prin intermediul unor persoane imputernicite in acest scop, cu informarea prealabila a autoritatilor competente din statele membre gazda, sau poate solicita efectuarea verificarii la fata locului sau a inspectiei de catre aceste autoritati, situatie in care poate participa la efectuarea verificarii la fata locului sau a inspectiei, daca considera necesar.

(2) Autoritatea competenta din statul membru gazda poate efectua, de la caz la caz, dupa consultarea Bancii Nationale a Romaniei, verificari la fata locului si inspectii la sediul sucursalelor infiintate pe teritoriul statului membru respectiv de institutiile de credit, persoane juridice romane, si poate solicita respectivelor sucursale, in scop de supraveghere, informatii despre activitatile acesteia, pe care le considera relevante din considerente de stabilitate a sistemului financiar din statul membru gazda.

(3) Informatiile si constatarile relevante pentru evaluarea riscurilor institutiei de credit sau pentru stabilitatea sistemului financiar din statul membru gazda, comunicate Bancii Nationale a Romaniei de catre autoritatea competenta din statul membru gazda in urma verificarilor la fata locului si a inspectiilor efectuate potrivit prevederilor alin. (2), sunt avute in vedere de Banca Nationala a Romaniei in mod corespunzator la stabilirea programului de supraveghere prudentiala prevazut la art. 169^1, cu luarea in considerare si a stabilitatii sistemului financiar din statul membru gazda.

(4) Verificarile la fata locului si inspectiile la sediul sucursalelor infiintate in alte state membre de institutiile de credit, persoane juridice romane, se desfasoara in conformitate cu legislatia statelor membre in care este efectuata verificarea sau inspectia.”

104. La articolul 176 alineatul (1), literele b), c) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“b) institutia de credit autorizata de Banca Nationala a Romaniei are ca societate-mama o societate financiara holding-mama la nivelul Romaniei sau o societate financiara holding mixta-mama la nivelul Romaniei ori o societate financiara holding-mama la nivelul altui stat membru ori o societate financiara holding mixta-mama la nivelul unui stat membru ori o societate financiara holding-mama la nivelul Uniunii Europene sau o societate financiara holding mixta-mama la nivelul Uniunii Europene, fara ca, in aceste din urma 4 cazuri, societatea-mama sa mai aiba ca filiale alte institutii de credit sau firme de investitii in statele membre;

c) institutia de credit autorizata de Banca Nationala a Romaniei are ca societate-mama, infiintata in Romania, o societate financiara holding-mama la nivelul Romaniei sau o societate financiara holding mixta-mama la nivelul Romaniei ori o societate financiara holding-mama la nivelul Uniunii Europene sau o societate financiara holding mixta-mama la nivelul Uniunii Europene si care este societate-mama pentru cel putin inca o institutie de credit sau o firma de investitii autorizate intr-un alt stat membru;

……………………………………………………………..

e) institutia de credit autorizata de Banca Nationala a Romaniei are ca societate-mama o societate financiara holding sau o societate financiara holding mixta, care este societate-mama si pentru cel putin o alta institutie de credit sau firma de investitii autorizate in oricare alt stat membru, niciuna dintre aceste institutii de credit, respectiv firme de investitii, nefiind autorizata in statul membru in care este infiintata societatea financiara holding sau societatea financiara holding mixta, iar institutia de credit autorizata in Romania are cel mai mare total al activului bilantier; aceasta institutie de credit este considerata, pentru scopurile supravegherii pe baza consolidata, institutie de credit controlata de catre o societate financiara holding-mama la nivelul Uniunii Europene sau de catre o societate financiara holding mixta-mama la nivelul Uniunii Europene.”

105. Articolul 178 se abroga.

106. La articolul 179, alineatul (2) se abroga.

107. La articolul 180, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 180

(1) In cazul in care o institutie de credit filiala, persoana juridica romana, nu este inclusa in aria de cuprindere a supravegherii pe baza consolidata exercitata de o autoritate competenta dintr-un alt stat membru, potrivit prevederilor art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, Banca Nationala a Romaniei poate solicita societatii-mama informatii care pot facilita supravegherea respectivei institutii de credit.

(2) In cazul in care, in supravegherea pe baza consolidata a unei institutii de credit, persoana juridica romana, nu este inclusa o institutie de credit sau o firma de investitii filiala dintr-un alt stat membru, institutia de credit-mama la nivelul Romaniei, societatea financiara holding-mama la nivelul Romaniei sau societatea financiara holding mixta-mama la nivelul Romaniei, dupa caz, trebuie sa furnizeze informatii care pot facilita supravegherea respectivei institutii de credit sau a firmei de investitii filiala, la solicitarea autoritatilor competente din acel stat membru.”

108. La articolul 181, partea introductiva a alineatului (1) si litera c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 181

(1) Pe langa obligatiile care ii revin in conformitate cu dispozitiile prezentei ordonante de urgenta si ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, Banca Nationala a Romaniei, in calitate de supraveghetor consolidant, indeplineste urmatoarele atributii:

…………………………………………………………………

c) planifica si coordoneaza activitatile de supraveghere, in cooperare cu autoritatile competente implicate si, daca e necesar, cu bancile centrale din Sistemul European al Bancilor Centrale, in procesul de pregatire pentru situatii de urgenta si pe parcursul acestora, inclusiv in cazul unor evolutii nefavorabile la nivelul institutiilor de credit sau al pietelor financiare, utilizand, daca este posibil, canalele de comunicare existente, pentru a facilita managementul respectivelor situatii de criza.”

109. Articolul 182 se abroga.

110. La articolul 182^1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 182^1

(1) Banca Nationala a Romaniei, in calitate de supraveghetor consolidant, trebuie sa depuna toate diligentele pentru a ajunge la o decizie comuna cu autoritatile responsabile cu supravegherea filialelor unei institutii de credit-mama la nivelul Uniunii Europene, ale unei societati financiare holding-mama la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societati financiare holding mixte-mama la nivelul Uniunii Europene, in ceea ce priveste:

a) aplicarea prevederilor art. 148 si 166, pentru a determina adecvarea fondurilor proprii la nivel consolidat, detinute de grup, raportat la situatia financiara si profilul de risc ale acestuia, precum si la nivelul fondurilor proprii solicitat, potrivit celor prevazute la art. 226 alin. (4), pentru fiecare entitate din cadrul grupului bancar si la nivel consolidat;

b) masurile privind solutionarea oricaror probleme si constatari semnificative referitoare la supravegherea lichiditatii, inclusiv cu privire la adecvarea organizarii si tratamentului riscurilor, potrivit prevederilor art. 166^6 si dispozitiilor referitoare la riscul de lichiditate prevazute in reglementarile emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta, precum si cu privire la necesitatea stabilirii unor cerinte specifice de lichiditate, in conformitate cu prevederile art. 226 alin. (6) – (7).”

111. La articolul 182^2, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 182^2

(1) Decizia comuna prevazuta la art. 182^1 alin. (1) trebuie sa ia in considerare in mod corespunzator evaluarea riscului filialelor, realizata de autoritatile competente implicate, in sensul prevederilor art. 148 si 166 si trebuie luata:

a) in scopul prevazut la art. 182^1 alin. (1) lit. a), in termen de 4 luni de la data transmiterii de catre Banca Nationala a Romaniei, in calitate de supraveghetor consolidant, catre celelalte autoritati competente relevante a unui raport referitor la evaluarea riscului la nivel de grup, in sensul prevederilor art. 148, 166 si ale art. 226 alin. (1) – (6);

b) in scopul prevazut la art. 182^1 alin. (1) lit. b), in termen de o luna de la data prezentarii de catre Banca Nationala a Romaniei, in calitate de supraveghetor consolidant, a unui raport referitor la evaluarea profilului riscului de lichiditate la nivel de grup, potrivit prevederilor art. 166^6 si art. 226 alin. (1) – (6), precum si dispozitiilor referitoare la riscul de lichiditate prevazute in reglementarile emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.

…………………………………………………………………

(3) In cazul in care nu se ajunge la acord, Banca Nationala a Romaniei, in calitate de supraveghetor consolidant, la cererea oricareia dintre celelalte autoritati competente implicate, va consulta Autoritatea Bancara Europeana. Banca Nationala a Romaniei, in calitate de supraveghetor consolidant, poate consulta Autoritatea Bancara Europeana din propria initiativa.”

112. Articolul 182^3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 182^3

(1) In cazul in care nu se ajunge la o decizie comuna a autoritatilor competente in termenele prevazute la art. 182^2 alin. (1), decizia cu privire la aplicarea prevederilor art. 148, art. 166, art. 166^6, art. 226 alin. (3) – (4) si ale art. 226 alin. (6) – (7) trebuie luata, pe baza consolidata, de Banca Nationala a Romaniei, in calitate de supraveghetor consolidant, dupa luarea in considerare in mod corespunzator a evaluarii riscului filialelor, efectuata de autoritatile competente relevante.

(2) Daca, pana la implinirea termenelor prevazute la art. 182^2 alin. (1), oricare dintre autoritatile competente implicate a supus cazul spre solutionare Autoritatii Bancare Europene, potrivit procedurii de solutionare a dezacordurilor prevazute la art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010, Banca Nationala a Romaniei, in calitate de supraveghetor consolidant, amana luarea unei decizii in asteptarea deciziei pe care Autoritatea Bancara Europeana o poate lua potrivit prevederilor art. 19 alin. (3) din regulamentul mentionat. Banca Nationala a Romaniei va lua decizia in conformitate cu decizia Autoritatii Bancare Europene. Termenele prevazute la art. 182^2 alin. (1) se considera faza de conciliere in sensul art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010. Cazul nu poate fi supus spre solutionare Autoritatii Bancare Europene dupa implinirea termenelor prevazute la art. 182^2 alin. (1) sau dupa luarea unei decizii comune de catre autoritatile competente implicate.”

113. La articolul 182^4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 182^4

(1) Decizia referitoare la aplicarea prevederilor art. 148, art. 166, art. 166^6, si ale art. 226 alin. (3) si (4), art. 226 alin. (6) – (7) se ia, pe baza individuala sau subconsolidata, dupa caz, de Banca Nationala a Romaniei, in calitate de autoritate responsabila cu supravegherea la nivel individual a institutiilor de credit, persoane juridice romane, care sunt filiale ale unei institutii de credit-mama la nivelul Uniunii Europene, ale unei societati financiare holding-mama la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societati financiare holding mixte-mama la nivelul Uniunii Europene, cu luarea in considerare a punctelor de vedere si a rezervelor exprimate de supraveghetorul consolidant.”

114. Articolul 182^5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 182^5

Deciziile prevazute la art. 182^2 – 182^4 sunt incluse intr-un document care cuprinde motivele pe care se intemeiaza si iau in considerare evaluarile de risc, punctele de vedere si rezervele celorlalte autoritati competente exprimate in termenele prevazute la art. 182^2 alin. (1). Documentul este transmis de Banca Nationala a Romaniei tuturor autoritatilor competente implicate, precum si institutiei de credit-mama la nivelul Uniunii Europene.”

115. La articolul 182^7, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) In cazul in care Banca Nationala a Romaniei nu are calitatea de supraveghetor consolidant, deciziile comune adoptate in mod similar celor prevazute la art. 182^1, precum si deciziile adoptate in mod similar celor prevazute la art. 182^3 si 182^4 de catre un supraveghetor consolidant, respectiv de catre autoritati responsabile cu supravegherea la nivel individual a institutiilor de credit sau a firmelor de investitii, filiale ale unei institutii de credit sau ale unei firme de investitii-mama la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societati financiare holding-mama la nivelul Uniunii Europene, sunt definitive si opozabile Bancii Nationale a Romaniei, care trebuie sa le aplice in mod corespunzator.”

116. Articolul 182^8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 182^8

(1) Deciziile comune adoptate potrivit prevederilor art. 182^1 si deciziile adoptate potrivit prevederilor art. 182^3 si 182^4 trebuie sa fie actualizate anual sau in mod exceptional, in cazul in care o autoritate responsabila cu supravegherea filialelor unei institutii de credit-mama la nivelul Uniunii Europene, ale unei societati financiare holding-mama la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societati financiare holding mixte-mama la nivelul Uniunii Europene solicita in scris si motivat Bancii Nationale a Romaniei, in calitate de supraveghetor consolidant, actualizarea deciziei referitoare la aplicarea prevederilor art. 226 alin. (1) – (6).

(2) Banca Nationala a Romaniei, in calitate de autoritate responsabila cu supravegherea la nivel individual a institutiilor de credit, persoane juridice romane, filiale ale unei institutii de credit sau ale unei firme de investitii-mama la nivelul Uniunii Europene, ale unei societati financiare holding-mama la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societati financiare holding mixte la nivelul Uniunii Europene, poate solicita in scris si motivat supraveghetorului consolidant actualizarea deciziilor comune adoptate potrivit prevederilor art. 182^1, precum si a celor adoptate in mod similar celor prevazute la art. 182^3 si 182^4 la nivel consolidat de supraveghetorul consolidant si, respectiv, la nivel individual sau subconsolidat de catre o alta autoritate responsabila cu supravegherea filialelor unei institutii de credit sau ale unei firme de investitii-mama la nivelul Uniunii Europene, ale unei societati financiare holding-mama la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societati financiare holding mixte la nivelul Uniunii Europene.

(3) In cazul solicitarilor de actualizare formulate potrivit prevederilor alin. (1) si (2), acestea pot fi tratate pe baza bilaterala, intre Banca Nationala a Romaniei si autoritatea responsabila cu supravegherea filialelor unei institutii de credit sau firme de investitii-mama la nivelul Uniunii Europene, ale unei societati financiare holding-mama la nivelul Uniunii Europene ori ale unei societati financiare holding mixte la nivelul Uniunii Europene sau intre Banca Nationala a Romaniei si supraveghetorul consolidant, dupa caz.”

117. La articolul 183, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 183

(1) In cazul aparitiei unei situatii de urgenta, inclusiv a unei situatii ca cea descrisa la art. 18 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010, ori in cazul unor evolutii nefavorabile ale pietelor financiare, care ar putea pune in pericol lichiditatea pietei si stabilitatea sistemului financiar in oricare dintre statele membre in care entitatile unui grup au fost autorizate sau in care au fost infiintate sucursale semnificative, Banca Nationala a Romaniei, in calitate de supraveghetor consolidant, alerteaza in cel mai scurt timp posibil, cu respectarea cerintelor referitoare la pastrarea secretului profesional, Autoritatea Bancara Europeana, Comitetul European pentru Risc Sistemic si autoritatile prevazute la art. 222 alin. (6) si art. 222^1 alin. (1) si le comunica toate informatiile esentiale indeplinirii atributiilor acestora.

(2) In situatia in care informatii care au fost furnizate deja altei autoritati competente sunt necesare Bancii Nationale a Romaniei, in calitate de supraveghetor consolidant, aceasta contacteaza, daca este posibil, autoritatea competenta respectiva pentru a evita duplicarea raportarilor catre diversele autoritati implicate in procesul de supraveghere.”

118. Articolul 184 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 184

(1) Pentru a pune bazele si a facilita o supraveghere eficienta, Banca Nationala a Romaniei, in calitate de autoritate responsabila cu supravegherea institutiilor de credit, incheie acorduri scrise de coordonare si cooperare cu autoritatile competente din alte state membre.

(2) Aceste acorduri pot prevedea ca Banca Nationala a Romaniei, in calitate de supraveghetor consolidant, poate retine in sarcina sa atributii suplimentare si pot include proceduri privind procesul decizional si cooperarea cu celelalte autoritati competente.”

119. La articolul 185^1, litera f) a alineatului (3) si alineatul (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“f) aplicarea prevederilor art. 181 alin. (1) lit. c), cu luarea in considerare a rezultatelor lucrarilor altor forumuri ce ar putea fi stabilite in acest domeniu.

…………………………………………………………………

(5) Infiintarea si functionarea colegiilor de supraveghetori nu aduc atingere drepturilor si responsabilitatilor Bancii Nationale a Romaniei in domeniul supravegherii prudentiale, prevazute de prezenta ordonanta de urgenta si de Regulamentul (UE) nr. 575/2013.”

120. La articolul 185^5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 185^5

(1) Banca Nationala a Romaniei, in cazul in care este autoritate responsabila cu supravegherea institutiilor de credit, persoane juridice romane, filiale ale unei institutii de credit sau ale unei firme de investitii-mama la nivelul Uniunii Europene, ale unei societati financiare holding-mama la nivelul Uniunii Europene ori ale unei societati financiare holding mixte-mama la nivelul Uniunii Europene, sau in cazul in care sucursalele din Romania ale unor institutii de credit sau ale unor firme de investitii din alte state membre sunt semnificative potrivit prevederilor art. 210^1, precum si in calitatea acesteia de banca centrala, membra a Sistemului European al Bancilor Centrale, poate participa in colegii de supraveghetori.”

121. Dupa articolul 185^5 se introduce un nou articol, articolul 185^6, cu urmatorul cuprins:

“ART. 185^6

In cazul unui dezacord intre autoritatile competente implicate in ceea ce priveste functionarea colegiilor de supraveghetori, Banca Nationala a Romaniei, in calitatea prevazuta de art. 185^4 sau 185^5, poate supune cazul spre solutionare Autoritatii Bancare Europene, potrivit procedurii de solutionare a dezacordurilor prevazute la art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010.”

122. La articolul 186, alineatele (1) si (1^1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 186

(1) Banca Nationala a Romaniei coopereaza in mod strans cu celelalte autoritati competente. In acest sens, pentru exercitarea atributiilor de supraveghere pe baza individuala si/sau consolidata ale respectivelor autoritati in sensul prevederilor prezentei ordonante de urgenta, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 si ale reglementarilor emise in aplicarea acestora, sunt furnizate la cerere toate informatiile relevante potrivit acordurilor de cooperare dintre autoritatile competente, precum si din oficiu toate informatiile esentiale.

(1^1) Pentru scopurile aplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 si ale reglementarilor emise in aplicarea acestora, Banca Nationala a Romaniei coopereaza in mod strans cu Autoritatea Bancara Europeana, potrivit Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010. Banca Nationala a Romaniei furnizeaza Autoritatii Bancare Europene, la cerere, potrivit prevederilor art. 35 din regulamentul mentionat, toate informatiile necesare acesteia pentru indeplinirea atributiilor acestei autoritati stabilite de Directiva 2013/35/UE, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 si de Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010.”

123. La articolul 186 alineatul (4), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“d) principalele sanctiuni si masurile exceptionale luate de Banca Nationala a Romaniei, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, inclusiv cele constand in impunerea, potrivit art. 226, a unei cerinte suplimentare de fonduri proprii, precum si in impunerea oricarei limitari in utilizarea abordarii avansate de evaluare pentru calculul cerintelor de fonduri proprii pentru acoperirea riscului operational, potrivit prevederilor art. 312 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.”

124. Articolul 187 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 187

Banca Nationala a Romaniei, in calitate de autoritate responsabila cu supravegherea unei institutii de credit, persoana juridica romana, controlate de o institutie de credit sau o firma de investitii-mama la nivelul Uniunii Europene, contacteaza, ori de cate ori este posibil, supraveghetorul consolidant daca ii sunt necesare informatii referitoare la implementarea abordarilor si metodologiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, in Regulamentul (UE) nr. 575/2013 si in reglementarile emise in aplicarea acestora, informatii pe care respectiva autoritate le-ar putea detine deja.”

125. La articolul 188, litera b) a alineatului (1) si alineatul (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“b) principalele sanctiuni si masurile exceptionale ce urmeaza a fi luate de Banca Nationala a Romaniei, inclusiv cele constand in impunerea, potrivit art. 226, a unei cerinte suplimentare de fonduri proprii, precum si in impunerea oricarei limitari in utilizarea abordarii avansate de evaluare pentru calculul cerintelor de fonduri proprii pentru acoperirea riscului operational, potrivit prevederilor art. 312 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(2) In aplicarea prevederilor alin. (1) lit. b), supraveghetorul consolidant trebuie sa fie consultat in toate cazurile.”

126. Articolul 189 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 189

(1) Pentru a pune bazele si pentru a facilita o supraveghere eficienta la nivel national a institutiilor de credit, firmelor de investitii si a institutiilor financiare, Banca Nationala a Romaniei si Autoritatea de Supraveghere Financiara incheie acorduri scrise de coordonare si cooperare.

(2) Aceste acorduri pot prevedea atributii suplimentare in sarcina supraveghetorului consolidant si pot include proceduri privind procesul decizional.

(3) Banca Nationala a Romaniei, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiara, in calitate de autoritati responsabile cu autorizarea unei institutii de credit, respectiv a unei firme de investitii, care sunt filiale ale unei institutii de credit, persoana juridica romana, sau ale unei firme de investitii persoana juridica romana, pot sa isi delege reciproc, pe baza de acord, responsabilitatea de supraveghere individuala a filialei respective. Delegarea responsabilitatii se face intotdeauna catre autoritatea competenta cu supravegherea consolidata.”

127. Articolul 190 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 190

Pentru exercitarea atributiilor lor de supraveghere pe baza individuala si/sau consolidata in sensul prevederilor prezentei ordonante de urgenta, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 si ale reglementarilor emise in aplicarea acestora, Banca Nationala a Romaniei si Autoritatea de Supraveghere Financiara isi furnizeaza, la cerere, toate informatiile relevante si din oficiu toate informatiile esentiale. Prevederile art. 186 se aplica in mod corespunzator.”

128. La articolul 191 alineatul (1), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“a) modificari in structura actionariatului, in structura organizatorica de administrare si conducere a institutiilor de credit, respectiv a firmelor de investitii dintr-un grup, care necesita aprobare sau autorizare din partea Bancii Nationale a Romaniei, respectiv a Autoritatii de Supraveghere Financiara;

b) principalele sanctiuni si masurile exceptionale ce urmeaza a fi luate de Banca Nationala a Romaniei, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiara, inclusiv cele constand in impunerea, potrivit art. 226, a unei cerinte suplimentare de fonduri proprii, precum si a oricarei limitari in utilizarea abordarii avansate de evaluare pentru calculul cerintelor de fonduri proprii pentru acoperirea riscului operational, potrivit prevederilor art. 312 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.”

129. La articolul 192, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 192

Pe langa obligatiile care le revin in conformitate cu dispozitiile prezentei ordonante de urgenta si ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, Banca Nationala a Romaniei, in calitate de autoritate responsabila cu supravegherea pe baza consolidata a institutiilor de credit-mama la nivelul Romaniei si a institutiilor de credit, persoane juridice romane, controlate de societati financiare holding-mama la nivelul Romaniei sau de societati financiare holding mixte-mama la nivelul Romaniei, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiara in calitate de autoritate responsabila cu supravegherea pe baza consolidata a firmelor de investitii-mama la nivelul Romaniei indeplinesc urmatoarele atributii:”.

130. Articolul 193 se abroga.

131. La capitolul II din titlul III partea I, titlul sectiunii a 5-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“SECTIUNEA a 5-a

Societatile financiare holding si societatile financiare holding mixte”

132. La articolul 196, alineatele (1^1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(1^1) Persoanele carora le sunt incredintate responsabilitati de administrare si/sau conducere, in calitate de administratori, directori, membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului, dupa caz, trebuie sa aiba reputatie adecvata si experienta suficienta pentru exercitarea responsabilitatilor incredintate, cu luarea in considerare a rolului specific al unei societati financiare holding sau al unei societati financiare holding mixte.

(2) Societatile financiare holding si societatile financiare holding mixte, prevazute la alin. (1), trebuie sa notifice Bancii Nationale a Romaniei, in calitate de autoritate responsabila cu exercitarea supravegherii pe baza consolidata, numirea in functie a persoanelor prevazute la alin. (1), in conditiile stabilite prin reglementarile emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.”

133. Articolul 198 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 198

Fara a se aduce atingere prevederilor cuprinse in partea a IV-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, daca societatea-mama a uneia sau mai multor institutii de credit, persoane juridice romane, este o societate holding cu activitate mixta, Banca Nationala a Romaniei exercita o supraveghere generala a tranzactiilor dintre respectivele institutii de credit, pe de o parte, si societatea holding cu activitate mixta si filialele acesteia, pe de alta parte, in conditiile stabilite prin reglementarile emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.”

134. La articolul 200, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(3) In cazul in care societatea-mama si oricare dintre filialele acesteia, institutii de credit sau firme de investitii, sunt situate in state membre diferite, iar cel putin una este o institutie de credit, persoana juridica romana, Banca Nationala a Romaniei comunica, in conditii de reciprocitate, autoritatilor competente din celelalte state membre toate informatiile relevante care pot permite sau facilita exercitarea supravegherii pe baza consolidata.”

135. La articolul 202, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(3) Banca Nationala a Romaniei, in calitate de autoritate responsabila pentru exercitarea supravegherii pe baza consolidata, intocmeste liste cuprinzand societatile financiare holding-mama la nivelul Romaniei si societatile financiare holding mixte-mama la nivelul Romaniei, la care se refera prevederile art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, care sunt transmise autoritatilor competente din celelalte state membre, Autoritatii Bancare Europene si Comisiei Europene.”

136. La articolul 203, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 203

(1) Daca, in aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta si a reglementarilor emise in aplicarea acesteia, precum si a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 575/2013, Banca Nationala a Romaniei doreste, in anumite cazuri, sa verifice informatiile privitoare la o institutie de credit, o firma de investitii, o societate financiara holding, o societate financiara holding mixta, o institutie financiara, o societate prestatoare de servicii auxiliare, o societate holding cu activitate mixta, o filiala de tipul celor prevazute la art. 194 sau o filiala de tipul celor prevazute la art. 180 alin. (3), situate intr-un alt stat membru, aceasta solicita autoritatilor competente din respectivul stat membru efectuarea verificarii.”

137. La articolul 204, partea introductiva a alineatului (1) si alineatul (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 204

(1) In cazul in care o societate financiara holding, o societate financiara holding mixta, o societate holding cu activitate mixta sau persoanele care exercita responsabilitati de administrare si/sau conducere a acestora nu se conformeaza dispozitiilor art. 166 – 166^6, ale art. 176 – 203 si ale reglementarilor sau masurilor adoptate in aplicarea prezentei ordonante de urgenta ori ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, Banca Nationala a Romaniei, in calitate de autoritate responsabila cu supravegherea pe baza consolidata, poate dispune, in ceea ce priveste respectiva societate, urmatoarele masuri, prevazute la lit. a) – c), sau sanctiuni, prevazute la lit. d) – h):

…………………………………………………………………

(2) Prevederile art. 225 alin. (2) – (6), art. 234 si art. 234^1 se aplica in mod corespunzator.”

138. Articolul 205 se abroga.

139. La articolul 206, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 206

(1) In cazul in care o institutie de credit, persoana juridica romana, care are drept societate-mama o institutie de credit, o firma de investitii, o societate financiara holding sau o societate financiara holding mixta cu sediul intr-un stat tert, nu face obiectul supravegherii pe baza consolidata exercitate de o autoritate competenta dintr-un stat membru, Banca Nationala a Romaniei verifica daca institutia de credit respectiva este supusa unei supravegheri pe baza consolidata exercitata de autoritatea competenta din statul tert, echivalenta cu cea guvernata de principiile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.”

140. La articolul 207, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 207

(1) In absenta unei supravegheri echivalente potrivit art. 206, prevederile referitoare la supravegherea pe baza consolidata cuprinse in prezenta ordonanta de urgenta, in Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum si in reglementarile emise in aplicarea acestora se aplica, prin analogie, institutiei de credit prevazute la art. 206 alin. (1) sau Banca Nationala a Romaniei poate sa aplice alte tehnici de supraveghere adecvate pentru atingerea obiectivelor supravegherii pe baza consolidata a institutiei de credit.

…………………………………………………………………

(4) Tehnicile de supraveghere trebuie sa permita atingerea obiectivelor supravegherii pe baza consolidata, potrivit prezentei ordonante de urgenta, Regulamentului (UE) nr. 575/2013, precum si potrivit reglementarilor emise in aplicarea acestora, si trebuie sa fie comunicate celorlalte autoritati competente implicate, Autoritatii Bancare Europene si Comisiei Europene.”

141. La articolul 209, alineatul (1) se abroga.

142. La articolul 209, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Masurile luate de Banca Nationala a Romaniei fata de institutiile de credit din alte state membre care desfasoara activitate in Romania nu pot institui un tratament discriminator sau restrictiv pe considerente legate de faptul ca institutiile de credit respective sunt autorizate in alte state membre.”

143. La articolul 210, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(2) In cadrul colaborarii prevazute la alin. (1) se asigura schimbul de informatii in conditiile prevazute la art. 173 alin. (2) – (2^3), care se aplica in mod corespunzator.

(3) Prevederile art. 173 alin. (2^4) – (3) se aplica in mod corespunzator.”

144. La articolul 210, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:

“(2^1) In cazul in care, pe baza informatiilor si a constatarilor autoritatii competente din statul membru de origine cu privire la supravegherea lichiditatii in legatura cu activitatea desfasurata de sucursala din Romania, Banca Nationala a Romaniei considera ca autoritatea competenta din statul membru de origine nu a luat masuri adecvate, poate adopta, dupa informarea autoritatii competente din statul membru de origine si a Autoritatii Bancare Europene, masuri adecvate pentru a preveni viitoare incalcari ale dispozitiilor legale, in scopul protejarii intereselor deponentilor, ale investitorilor si ale altor persoane carora li se furnizeaza servicii sau in scopul protejarii stabilitatii sistemului financiar.”

145. La articolul 210^1 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“b) impactul probabil al suspendarii sau inchiderii operatiunilor din Romania ale institutiei de credit asupra lichiditatii sistemice si asupra sistemelor de plati si a celor de compensare si decontare din Romania;”.

146. La articolul 210^2, alineatele (2^1) – (2^3) se abroga.

147. Dupa articolul 210^3 se introduce un nou articol, articolul 210^4, cu urmatorul cuprins:

“ART. 210^4

Daca autoritatea competenta dintr-un stat membru de origine nu s-a consultat cu Banca Nationala a Romaniei cu privire la etapele operationale de intreprins pentru intocmirea planurilor de redresare privind lichiditatea potrivit reglementarilor emise de Banca Nationala a Romaniei sau daca, in urma consultarii, Banca Nationala a Romaniei considera ca etapele operationale intreprinse de autoritatea competenta din statul membru de origine pentru intocmirea respectivelor planuri de redresare privind lichiditatea nu sunt adecvate, Banca Nationala a Romaniei poate sa sesizeze Autoritatea Bancara Europeana si sa ii solicite asistenta, potrivit prevederilor art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010.”

148. La articolul 211, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 211

(1) Autoritatea competenta din statul membru de origine al unei institutii de credit poate realiza verificarea informatiilor primite potrivit art. 210 alin. (2) la sediul sucursalei din Romania a institutiei de credit. Verificarea la fata locului sau inspectia poate fi realizata direct ori prin intermediul unor terte persoane imputernicite in acest scop si cu informarea prealabila a Bancii Nationale a Romaniei.

(2) Autoritatea competenta din statul membru de origine poate solicita Bancii Nationale a Romaniei sa efectueze inspectii la sediul sucursalei din Romania a unei institutii de credit autorizate in statul membru respectiv, caz in care Banca Nationala a Romaniei procedeaza la efectuarea acestor inspectii, in mod direct sau prin intermediul unei terte persoane imputernicite in acest sens. Autoritatea competenta solicitanta poate participa la efectuarea inspectiilor respective, daca nu o realizeaza ea insasi potrivit alin. (1).”

149. La articolul 211, dupa alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (2^1) – (2^4), cu urmatorul cuprins:

“(2^1) Banca Nationala a Romaniei poate efectua, de la caz la caz, dupa consultarea autoritatii competente din statul membru de origine, verificari la fata locului si inspectii la sediul sucursalelor infiintate pe teritoriul Romaniei de institutiile de credit din alte state membre si poate solicita respectivelor sucursale informatii despre activitatile acesteia si in scop de supraveghere, pe care le considera relevante din considerente de stabilitate a sistemului financiar din Romania.

(2^2) Stabilirea de catre autoritatea competenta din statul membru de origine a unui program de supraveghere prudentiala nu impiedica efectuarea de catre Banca Nationala a Romaniei, de la caz la caz, a verificarilor la fata locului si a inspectiilor la sediul sucursalelor infiintate pe teritoriul Romaniei de institutiile de credit din alte state membre in conformitate cu prevederile alin. (2^1).

(2^3) Banca Nationala a Romaniei comunica autoritatii competente din statul membru de origine informatiile obtinute si constatarile rezultate in urma verificarilor la fata locului si a inspectiilor efectuate potrivit alin. (2^1), care sunt relevante pentru evaluarea riscurilor institutiei de credit sau pentru stabilitatea sistemului financiar din Romania.

(2^4) Verificarile la fata locului si inspectiile la sediul sucursalelor infiintate pe teritoriul Romaniei de institutiile de credit din alte state membre se desfasoara potrivit legislatiei romanesti.”

150. La articolul 211, alineatul (3) se abroga.

151. La articolul 215, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 215

(1) Banca Nationala a Romaniei poate sa schimbe informatii cu autoritatile competente din celelalte state membre si sa transmita informatii Comitetului European pentru Risc Sistemic si Autoritatii Bancare Europene, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta si ale altor acte normative aplicabile institutiilor de credit, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, ale prevederilor art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 1.092/2010, ale prevederilor art. 31, 35 si 36 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010, precum si ale prevederilor art. 31 si 35 din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana pentru valori mobiliare si piete), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE si de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei.”

152. La articolul 215, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

“(4) Publicarea de catre Banca Nationala a Romaniei a rezultatelor simularilor de criza efectuate potrivit prevederilor art. 166 alin. (4) din prezenta ordonanta de urgenta sau potrivit prevederilor art. 32 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 si transmiterea rezultatelor acestor simulari catre Autoritatea Bancara Europeana, in vederea publicarii de catre aceasta a rezultatelor simularilor de criza efectuate la nivelul Uniunii, nu reprezinta incalcari ale obligatiei de pastrare a secretului profesional prevazute la art. 214 alin. (1) din prezenta ordonanta de urgenta.”

153. La articolul 218 alineatul (1), dupa litera a) se introduc trei noi litere, literele a^1) – a^3), cu urmatorul cuprins:

“a^1) autoritatile sau organismele responsabile cu mentinerea stabilitatii sistemului financiar in statele membre, prin utilizarea reglementarilor macroprudentiale;

a^2) autoritatile sau organismele de reorganizare care au ca scop protejarea stabilitatii sistemului financiar;

a^3) sistemele de protectie contractuala sau institutionala astfel cum sunt mentionate la art. 113 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;”.

154. La articolul 218, litera c) a alineatului (1) si alineatul (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“c) auditorii financiari, din Romania si din celelalte state membre, ai institutiilor de credit, firmelor de investitii, intreprinderilor de asigurare, precum si ai altor institutii financiare.

…………………………………………………………………

(4) Banca Nationala a Romaniei poate sa furnizeze organismelor care administreaza scheme de garantare a depozitelor si scheme de compensare a investitorilor, din Romania si din alte state membre, informatii necesare exercitarii functiilor acestora.”

155. La articolul 219 alineatul (1), dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins:

“a^1) sistemele de protectie contractuala sau institutionala, astfel cum sunt mentionate la art. 113 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;”.

156. Articolul 221 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 221

Banca Nationala a Romaniei transmite Autoritatii Bancare Europene numele autoritatilor din Romania care pot primi informatii potrivit prevederilor art. 219 si 220.”

157. La articolul 222, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 222

(1) In exercitarea atributiilor de supraveghere a institutiilor de credit, Banca Nationala a Romaniei poate transmite urmatoarelor autoritati si entitati informatii destinate indeplinirii atributiilor acestora:”.

158. La articolul 222 alineatul (1), dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins:

“a^1) sistemele de protectie contractuala sau institutionala, astfel cum sunt mentionate la art. 113 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;”.

159. La articolul 222, litera c) a alineatului (1) si alineatul (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“c) Comitetului European pentru Risc Sistemic, Autoritatii Europene de Asigurari si Pensii Ocupationale (AEAPO), instituita prin Regulamentul (UE) nr. 1.094/2010, precum si Autoritatii Europene pentru Valori Mobiliare si Piete (AEVMP), instituita prin Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010, daca informatiile sunt relevante pentru exercitarea atributiilor lor statutare prevazute de Regulamentul (UE) nr. 1.092/2010, Regulamentul (UE) nr. 1.094/2010 sau de Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010.

…………………………………………………………………

(6) In cazul aparitiei unei situatii de urgenta, astfel cum este prevazuta la art. 183 alin. (1), Banca Nationala a Romaniei transmite, de indata, informatii bancilor centrale apartinand Sistemului European al Bancilor Centrale, daca aceste informatii sunt relevante pentru exercitarea atributiilor statutare care le revin, inclusiv coordonarea politicii monetare si furnizarea de lichiditati, supravegherea sistemelor de plati, a sistemelor de compensare si decontare si mentinerea stabilitatii sistemului financiar, precum si Comitetului European pentru Risc Sistemic, potrivit Regulamentului (UE) nr. 1.092/2010, daca astfel de informatii sunt relevante pentru exercitarea atributiilor sale statutare.”

160. La articolul 222^1, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 222^1

(1) Fara a se aduce atingere dispozitiilor art. 214 si 216, Banca Nationala a Romaniei poate furniza anumite informatii departamentelor din administratia centrala responsabile cu legislatia in domeniul supravegherii institutiilor de credit, firmelor de investitii, institutiilor financiare, serviciilor de investitii financiare si societatilor de asigurari, precum si inspectorilor care actioneaza in numele acestor departamente.

(2) Furnizarea informatiilor prevazuta la alin. (1) poate fi facuta numai pentru scopuri de supraveghere prudentiala, de aplicare a masurilor preventive si a rezolutiei institutiilor de credit aflate in dificultate. Persoanele carora le sunt furnizate informatii potrivit alin. (1) sunt supuse unor cerinte de pastrare a secretului profesional similare celor prevazute la art. 214.”

161. La articolul 222^1, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:

“(4) Banca Nationala a Romaniei poate furniza anumite informatii referitoare la supravegherea prudentiala a institutiilor de credit comisiilor de ancheta ale Parlamentului Romaniei, Curtii de Conturi a Romaniei, precum si altor entitati din Romania cu competente de ancheta, in urmatoarele conditii:

a) aceste entitati au un mandat legal special de investigare sau examinare a activitatii Bancii Nationale a Romaniei de supraveghere si reglementare prudentiala a institutiilor de credit;

b) informatiile sunt necesare strict pentru indeplinirea mandatului prevazut la lit. a);

c) persoanele care au acces la informatii sunt supuse unor cerinte referitoare la pastrarea secretului profesional cel putin echivalente celor prevazute la art. 214;

d) daca informatiile provin de la autoritatile competente dintr-un alt stat membru, acestea nu pot fi divulgate decat cu acordul expres al autoritatilor respective si doar in scopurile pentru care acordul a fost obtinut.

(5) In masura in care furnizarea de informatii potrivit alin. (4) implica prelucrarea de date cu caracter personal, trebuie respectate prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.”

162. Articolul 222^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 222^2

In situatiile prevazute la art. 222^1, informatiile primite de Banca Nationala a Romaniei potrivit art. 215 si 218 si cele obtinute ca urmare a verificarilor la fata locului sau a inspectiilor efectuate in conditiile art. 174 alin. (1) nu se divulga de catre aceasta fara acordul expres al autoritatii competente de la care s-au primit informatiile, respectiv al autoritatii competente din statul membru in care a fost efectuata o astfel de verificare la fata locului sau inspectie.”

163. Dupa articolul 223 se introduce un nou articol, articolul 223^1, cu urmatorul cuprins:

“ART. 223^1

Prelucrarea datelor cu caracter personal in sensul prezentei ordonante de urgenta se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Regulamentului (CE) nr. 45/2001.”

164. La articolul 224 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“d) date statistice agregate privind aspectele principale ale aplicarii cadrului legal si de reglementare in domeniul prudential, inclusiv numarul si natura masurilor dispuse potrivit prevederilor art. 226, precum si a sanctiunilor si masurilor sanctionatoare aplicate potrivit prevederilor art. 204 si 229.”

165. La partea I titlul III, titlul capitolului VII se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“CAPITOLUL VII

Masuri, sanctiuni si alte masuri sanctionatoare

166. Articolul 225 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 225

(1) In exercitarea functiilor sale, Banca Nationala a Romaniei este competenta sa dispuna, fata de o institutie de credit, persoana juridica romana, sau fata de persoanele responsabile, care incalca dispozitiile prezentei ordonante de urgenta, ale reglementarilor sau ale altor acte emise in aplicarea acesteia, referitoare la supraveghere sau la conditiile de desfasurare a activitatii, ori ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, masuri potrivit prevederilor art. 226 si/sau sa aplice sanctiuni si masuri sanctionatoare, potrivit prevederilor art. 229.

(2) Banca Nationala a Romaniei isi exercita competentele de supraveghere si de aplicare a masurilor, sanctiunilor si masurilor sanctionatoare, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgente si ale reglementarilor emise in aplicarea acesteia, in oricare din urmatoarele modalitati:

a) in mod direct;

b) in colaborare cu alte autoritati;

c) prin delegarea competentelor sale catre alte autoritati, cu pastrarea responsabilitatii pentru competentele delegate;

d) prin sesizarea autoritatilor judiciare competente.

(3) Sanctiunile si masurile sanctionatoare aplicate potrivit art. 229 trebuie sa fie eficace si proportionale cu faptele si deficientele constatate si sa fie de natura a avea un efect descurajant.

(4) La stabilirea tipului sanctiunii sau a masurii sanctionatoare si a cuantumului amenzii, Banca Nationala a Romaniei are in vedere toate circumstantele reale si personale relevante ale savarsirii faptei, inclusiv urmatoarele aspecte, dupa caz:

a) gravitatea si durata faptei;

b) gradul de vinovatie a persoanei fizice sau juridice responsabile;

c) soliditatea financiara a persoanei fizice sau juridice responsabile, astfel cum rezulta, de exemplu, din venitul anual al persoanei fizice responsabile sau din cifra de afaceri totala a persoanei juridice responsabile;

d) importanta profiturilor realizate sau a pierderilor evitate de catre persoana fizica sau juridica responsabila, in beneficiul acesteia, in masura in care acestea pot fi determinate;

e) prejudiciile cauzate tertilor, in masura in care pot fi determinate;

f) gradul de cooperare a persoanei fizice sau juridice responsabile cu Banca Nationala a Romaniei;

g) incalcarile savarsite anterior de persoana fizica sau juridica responsabila;

h) orice consecinte potential sistemice ale faptei savarsite.

(5) Banca Nationala a Romaniei are competenta de a colecta toate informatiile necesare si de a efectua toate cercetarile necesare in exercitarea functiilor sale.

(6) Fara a se aduce atingere prevederilor prezentei ordonante de urgenta si ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, competenta prevazuta la alin. (5) include:

a) competenta de a solicita furnizarea tuturor informatiilor necesare pentru indeplinirea atributiilor care revin Bancii Nationale a Romaniei, inclusiv a informatiilor care trebuie furnizate, in scopuri de supraveghere si in scopuri statistice, la intervale regulate si in formatele specificate;

b) competenta de a efectua toate cercetarile necesare pentru indeplinirea atributiilor care revin Bancii Nationale a Romaniei, in legatura cu orice persoana fizica sau juridica prevazuta la alin. (7), avand domiciliul sau sediul social in Romania;

c) competenta de a efectua toate inspectiile necesare la sediile persoanelor juridice mentionate la alin. (7) si la sediul oricarei altei entitati incluse in supravegherea consolidata pentru care Banca Nationala a Romaniei este supraveghetor consolidant, cu conditia notificarii prealabile a autoritatilor competente implicate.

(7) In sensul prevederilor alin. (6) lit. a) sunt supuse obligatiei de furnizare a informatiilor:

a) institutiile de credit cu sediul social in Romania;

b) societatile financiare holding cu sediul social in Romania;

c) societatile financiare holding mixte cu sediul social in Romania;

d) societatile financiare holding cu activitate mixta cu sediul social in Romania;

e) persoanele fizice care apartin entitatilor mentionate la lit. a) – d);

f) tertele persoane catre care entitatile mentionate la lit. a) – d) au externalizat anumite functii operationale sau activitati.

(8) Competenta prevazuta la alin. (6) lit. b) include dreptul:

a) de a solicita prezentarea de documente;

b) de a examina evidentele si registrele persoanelor mentionate la alin. (7) si de a ridica fotocopii sau extrase ale acestor evidente si registre;

c) de a obtine explicatii scrise sau verbale de la orice persoana prevazuta la alin. (7) sau de la reprezentantii ori personalul acesteia;

d) de a intervieva orice alta persoana, cu consimtamantul acesteia, in scopul colectarii de informatii referitoare la obiectul unei cercetari.”

167. Articolul 226 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 226

(1) Banca Nationala a Romaniei dispune unei institutii de credit, persoana juridica romana, sa intreprinda, intr-un stadiu incipient, demersurile necesare pentru a remedia deficientele in cazul in care aceasta se afla in urmatoarele situatii:

a) institutia de credit nu respecta cerintele prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, in Regulamentul (UE) nr. 575/2013 si in reglementarile emise in aplicarea acestora;

b) Banca Nationala a Romaniei dispune de indicii ca in urmatoarele 12 luni este probabil ca institutia de credit sa nu se conformeze prevederilor prezentei ordonante de urgenta, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 si ale reglementarilor emise in aplicarea acestora.

(2) In aplicarea prevederilor alin. (1), competentele Bancii Nationale a Romaniei le includ pe cele mentionate la art. 226 alin. (3) si la art. 226^1.

(3) Pentru scopurile art. 166, art. 166^1 alin. (3) – (4) si art. 166^2 din prezenta ordonanta de urgenta, ale reglementarilor emise in aplicarea acesteia si ale prevederilor Regulamentului (UE) nr. 575/2013, Banca Nationala a Romaniei poate sa dispuna, fara a se limita la acestea, urmatoarele masuri:

a) sa oblige institutia de credit sa dispuna de fonduri proprii la un nivel mai mare decat cel al cerintelor de fonduri proprii prevazute in art. 126 – 126^2, in Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum si in reglementarile emise in aplicarea acestora, pentru acoperirea riscurilor si acelor elemente ale riscurilor neacoperite potrivit prevederilor art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

b) sa solicite institutiei de credit imbunatatirea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor si mecanismelor implementate in vedere respectarii dispozitiilor art. 24 si 148;

c) sa solicite institutiei de credit sa aplice o politica specifica de provizionare sau un tratament specific al activelor din perspectiva cerintelor de fonduri proprii;

d) sa restrictioneze sau sa limiteze activitatea, operatiunile sau reteaua institutiei de credit, inclusiv prin retragerea aprobarii acordate pentru infiintarea sucursalelor din strainatate;

e) sa solicite institutiei de credit reducerea riscurilor aferente operatiunilor, produselor si/sau sistemelor acesteia;

f) sa dispuna institutiei de credit limitarea componentei variabile a remuneratiei la un procentaj din veniturile totale nete, daca nivelul acesteia nu este in concordanta cu mentinerea unei baze de capital sanatoase;

g) sa dispuna institutiei de credit sa utilizeze profiturile nete pentru intarirea fondurilor proprii;

h) sa dispuna institutiei de credit inlocuirea persoanelor desemnate sa asigure conducerea sucursalelor institutiei de credit;

i) sa instituie supravegherea speciala;

j) sa limiteze detinerile calificate in entitati financiare sau nefinanciare, situatie in care institutia de credit este obligata la instrainarea acestora;

k) sa dispuna institutiei de credit prezentarea unui plan de restabilire a conformitatii cu cerintele de supraveghere prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum si de reglementarile emise in aplicarea acestora, care sa detalieze demersurile si actiunile ce vor fi intreprinse in acest sens si care sa stabileasca termenul de implementare a respectivelor demersuri si actiuni, precum si imbunatatirile ulterioare aduse planului de restabilire, in ceea ce priveste sfera de aplicare si termenul de implementare;

l) sa impuna cerinte de raportare suplimentare sau cu o frecventa sporita, inclusiv de raportare a pozitiilor de capital sau de lichiditate;

m) sa impuna cerinte de lichiditate specifice, inclusiv restrictii in ceea ce priveste neconcordantele intre scadentele activelor si datoriilor institutiilor de credit;

n) sa dispuna institutiei de credit publicarea de informatii suplimentare.

(4) Masura prevazuta la alin. (3) lit. a) este dispusa de Banca Nationala a Romaniei cu privire la o institutie de credit, persoana juridica romana, cel putin in urmatoarele situatii:

a) institutia de credit nu indeplineste cerintele prevazute la art. 24 – 24^1, art. 164^2 – 164^3 si art. 148 si ale reglementarilor emise in aplicarea acestora sau cele prevazute la art. 393 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

b) riscurile sau elemente ale acestora nu sunt acoperite de cerintele de fonduri proprii prevazute la art. 126 – 126^2 din prezenta ordonanta de urgenta, in reglementarile emise in aplicarea acesteia sau in Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

c) aplicarea exclusiva a altor masuri nu este susceptibila sa conduca la o imbunatatire satisfacatoare si in timp util a cadrului de administrare, a strategiilor, a proceselor si a mecanismelor implementate de institutia de credit, persoana juridica romana;

d) verificarea realizata potrivit art. 166, care ia in considerare examinarea ajustarilor de valoare efectuate si a provizioanelor constituite pentru pozitiile/portofoliile din cadrul portofoliului de tranzactionare, precum si cea realizata potrivit prevederilor art. 166^1  arata ca nerespectarea cerintelor pentru aplicarea abordarii respective va conduce cel mai probabil la cerinte de fonduri proprii inadecvate;

e) desi este asigurata respectarea cerintelor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 si de reglementarile emise in aplicarea acestora, exista o probabilitate ridicata ca riscurile la care institutia de credit este expusa sa fie subestimate de aceasta;

f) institutia de credit raporteaza Bancii Nationale a Romaniei, conform prevederilor art. 377 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, ca necesarul de fonduri proprii rezultat din simularile de criza depaseste in mod semnificativ cerinta de fonduri proprii pentru portofoliul de tranzactionare pe baza de corelatie.

(5) In scopul determinarii nivelului adecvat al fondurilor proprii pe baza verificarii si evaluarii efectuate conform art. 166, 166^1, 169^1 si 211 din prezenta ordonanta de urgenta, precum si conform reglementarilor emise in aplicarea acesteia, Banca Nationala a Romaniei determina daca este necesara impunerea unei cerinte suplimentare de fonduri proprii, peste cerinta de fonduri proprii pentru acoperirea riscurilor la care institutia de credit este sau ar putea fi expusa, luand in considerare urmatoarele elemente:

a) aspectele cantitative si calitative ale procesului intern de evaluare al institutiei de credit, prevazut la art. 148;

b) cadrul de administrare, procesele si mecanismele institutiei de credit, prevazute la art. 24;

c) rezultatele verificarilor si evaluarilor efectuate conform art. 166 sau 166^1;

d) evaluarea riscului sistemic.

(6) In scopul determinarii nivelului corespunzator al cerintelor de lichiditate pe baza verificarii si evaluarii realizate potrivit art. 166, 166^1, 169^1 si 211 din prezenta ordonanta de urgenta, precum si potrivit reglementarilor emise in aplicarea acesteia, Banca Nationala a Romaniei evalueaza daca impunerea vreunei cerinte specifice de lichiditate este necesara pentru a acoperi riscurile de lichiditate la care institutia de credit este sau ar putea fi expusa, luand in considerare urmatoarele:

a) modelul de afaceri al institutiei de credit;

b) cadrul de administrare, procesele si mecanismele institutiei de credit, prevazute la art. 24 – 24^1, art. 106 – 108^1, art. 152^1, art. 162, art. 164^2 – 166^6 din prezenta ordonanta de urgenta, precum si in reglementarile emise in aplicarea acesteia;

c) rezultatul verificarii si evaluarii realizate potrivit art. 166;

d) riscul de lichiditate sistemic care ameninta integritatea pietelor financiare din Romania.

(7) In mod special, fara a aduce atingere art. 228 si 229 din prezenta ordonanta de urgenta, Banca Nationala a Romaniei analizeaza necesitatea aplicarii unor sanctiuni sau a altor masuri, inclusiv a unor cerinte prudentiale, al caror nivel este corelat in general cu diferenta dintre pozitia lichiditatii curente a unei institutii de credit si oricare cerinte de lichiditate si finantare stabila definite la nivel national sau la nivelul Uniunii.

(8) Planul de restabilire a conformitatii cu cerintele de supraveghere prevazut la alin. (3) lit. k) poate sa includa, fara a se limita la acestea, oricare dintre masurile prevazute la alin. (3) lit. a) – h) si j) sau o combinare a acestor masuri si poate fi pus in aplicare daca Banca Nationala a Romaniei il considera adecvat pentru atingerea scopului stabilit.

(9) Adoptarea masurilor prevazute la alin. (3) este supusa dispozitiilor privind schimbul de informatii si secretul profesional, potrivit capitolului V din prezentul titlu.”

168. Dupa articolul 226 se introduce un nou articol, articolul 226^1, cu urmatorul cuprins:

“ART. 226^1

Dispozitiile art. 226 nu aduc atingere prerogativelor Bancii Nationale a Romaniei de a aplica sanctiunile si/sau masurile sanctionatorii prevazute la art. 229 ori de a dispune instituirea unor masuri de administrare speciala ori de stabilizare potrivit sectiunii a 2-a si sectiunii a 2^1-a din capitolul VIII, titlul III, partea I din prezenta ordonanta de urgenta.”

169. Articolul 228 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 228

(1) Banca Nationala a Romaniei poate aplica sanctiunile prevazute la art. 229 alin. (1) si masurile sanctionatoare prevazute la art. 229 alin. (2) lit. a) si b) in cazurile in care constata ca o institutie de credit persoana juridica romana si/sau oricare dintre persoanele prevazute la art. 108 alin. (1) sau persoanele desemnate sa asigure conducerea sucursalelor institutiei de credit se fac vinovate de urmatoarele fapte:

a) institutia de credit a obtinut autorizatie pe baza unor informatii false sau prin orice alt mijloc ilegal;

b) institutia de credit nu informeaza Banca Nationala a Romaniei cu privire la orice achizitii sau cesiuni de participatii in capitalul lor care depaseste nivelurile prevazute la art. 25 alin. (1) si (2), respectiv se situeaza sub nivelurile prevazute la art. 27, de care a luat cunostinta, potrivit prevederilor art. 29 alin. (1);

c) institutia de credit, listata pe o piata reglementata, inclusa in lista publicata de Autoritatea Europeana pentru Valori Mobiliare si Piete, potrivit art. 47 din Directiva 2004/39/CE, nu informeaza Banca Nationala a Romaniei, cel putin anual, cu privire la identitatea persoanelor care au detineri calificate si la nivelul acestor detineri, potrivit art. 29 alin. (2);

d) institutia de credit nu dispune de cadrul de administrare a activitatii, solicitat de Banca Nationala a Romaniei, potrivit prevederilor art. 24;

e) institutia de credit nu raporteaza sau raporteaza informatii incomplete sau inexacte catre Banca Nationala a Romaniei referitoare la indeplinirea cerintelor de fonduri proprii prevazute la art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu incalcarea prevederilor art. 99 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

f) institutia de credit nu raporteaza sau raporteaza informatii incomplete ori inexacte catre Banca Nationala a Romaniei, cu privire la cerintele de fonduri proprii, cu incalcarea prevederilor art. 101 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

g) institutia de credit nu raporteaza sau raporteaza informatii incomplete ori inexacte catre Banca Nationala a Romaniei, cu privire la o expunere mare, cu incalcarea prevederilor art. 394 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

h) institutia de credit nu raporteaza sau raporteaza informatii incomplete ori inexacte catre Banca Nationala a Romaniei, cu privire la lichiditate, cu incalcarea prevederilor art. 415 alin. (1) si (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

i) institutia de credit nu raporteaza sau raporteaza informatii incomplete ori inexacte catre Banca Nationala a Romaniei, cu privire la indicatorul efectului de levier, cu incalcarea prevederilor art. 430 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

j) institutia de credit nu detine active lichide potrivit prevederilor art. 412 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, iar fapta are caracter repetat sau continuu;

k) institutia de credit inregistreaza o expunere care depaseste limitele prevazute de art. 395 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

l) institutia de credit este expusa riscului de credit al unei pozitii din securitizare, fara a indeplini conditiile prevazute la art. 405 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

m) institutia de credit nu publica informatii sau furnizeaza informatii incomplete ori inexacte catre Banca Nationala a Romaniei, cu incalcarea prevederilor art. 431 alin. (1) – (3) si ale art. 451 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

n) institutia de credit efectueaza plati catre detinatorii de instrumente incluse in fondurile proprii, cu incalcarea prevederilor relevante in materie sau in cazurile in care art. 28, 51 si 63 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 interzic efectuarea unor astfel de plati;

o) institutia de credit permite uneia sau mai multor persoane care incalca prevederile art. 108 sa devina ori sa ramana membri ai structurii de conducere;

p) orice incalcari ale prezentei ordonante de urgenta, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, ale reglementarilor emise in aplicarea acestora, respectiv ale regulamentelor de directa aplicare adoptate la nivelul Uniunii Europene in domeniile reglementate de prezenta ordonanta de urgenta, in masura in care aceste fapte nu intra sub incidenta prevederilor lit. a) – o);

q) nerespectarea masurilor dispuse de Banca Nationala a Romaniei.

(2) In cazurile in care Banca Nationala a Romaniei constata ca o institutie de credit persoana juridica romana este gasita raspunzatoare pentru o incalcare grava a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, Banca Nationala a Romaniei poate aplica masura sanctionatorie prevazuta la art. 229 alin. (2) lit. b).”

170. Articolul 229 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 229

(1) Sanctiunile care pot fi aplicate potrivit prezentei ordonante de urgenta sunt:

a) avertisment scris;

b) avertisment public prin care se indica persoana fizica, institutia de credit, societatea financiara holding sau societatea financiara holding mixta responsabila si fapta savarsita;

c) amenda aplicabila persoanei juridice, pana la 10% din valoarea totala neta a cifrei de afaceri realizata in exercitiul financiar precedent, care include venitul brut constand din dobanzile de incasat si alte venituri similare, venituri din actiuni si alte titluri cu randament variabil sau fix, precum si comisioanele ori taxele de incasat asa cum sunt prevazute la art. 316 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; in cazul in care persoana juridica are calitatea de filiala a unei societati-mama, venitul brut relevant este cel rezultat din situatiile financiare consolidate ale societatii-mama de cel mai inalt rang, din exercitiul financiar precedent;

d) amenda aplicabila persoanei fizice, pana la echivalentul in lei a 5 milioane de euro la cursul de schimb din 17 iulie 2013;

e) retragerea aprobarii acordate persoanelor prevazute la art. 108 alin. (1);

f) amenda pana la de doua ori valoarea beneficiului obtinut prin savarsirea faptei, daca acesta poate fi determinat.

(2) Masurile sanctionatoare care pot fi aplicate potrivit prezentei ordonante de urgenta sunt:

a) ordin de incetare a conduitei ilicite a persoanei fizice sau juridice si de abtinere de la repetarea acesteia;

b) retragerea autorizatiei acordate institutiei de credit, potrivit prevederilor art. 39;

c) suspendarea exercitarii drepturilor de vot ale actionarului sau actionarilor responsabili.

(3) Masurile sanctionatoare prevazute la alin. (2) pot fi aplicate concomitent cu dispunerea de sanctiuni sau independent de acestea.

(4) Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. a), b), d), e) si f) si masura sanctionatorie prevazuta la alin. (2) lit. a) se aplica persoanelor carora le poate fi imputata fapta, intrucat aceasta nu s-ar fi produs daca persoanele respective si-ar fi exercitat in mod corespunzator responsabilitatile care decurg din indatoririle functiei lor stabilite conform legislatiei aplicabile societatilor, reglementarilor emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta si cadrului intern de administrare ori, dupa caz, persoanelor in privinta carora Banca Nationala a Romaniei constata ca acestea nu isi desfasoara activitatea in conformitate cu regulile unei practici bancare prudente si sanatoase si/sau ca nu mai corespund cerintelor de reputatie si competenta adecvata naturii, extinderii si complexitatii activitatii institutiei de credit si responsabilitatilor incredintate.”

171. Dupa articolul 229 se introduce un nou articol, articolul 229^1, cu urmatorul cuprins:

“ART. 229^1

Banca Nationala a Romaniei poate aplica sanctiunile prevazute la art. 229 alin. (1) si masurile sanctionatorii prevazute la art. 229 alin. (2) lit. a) si c) in cazurile in care constata ca o persoana fizica sau juridica, o institutie de credit, persoana juridica romana, si/sau oricare dintre persoanele prevazute la art. 108 alin. (1) sau persoanele desemnate sa asigure conducerea sucursalelor institutiei de credit se fac vinovate de urmatoarele fapte:

a) achizitionarea, direct sau indirect, a unei detineri calificate, in sensul prevederilor art. 7 alin. (1) pct. 1^1 – 1^3, cu nerespectarea obligatiei de notificare prevazute la art. 25 alin. (1) si (1^1), pe durata evaluarii prevazute la art. 25 sau fara a tine seama de opozitia formulata de Banca Nationala a Romaniei, potrivit prevederilor art. 26 alin. (2);

b) cedarea, direct sau indirect, a unei detineri calificate intr-o institutie de credit, persoana juridica romana, ori reducerea acesteia, astfel incat proportia drepturilor de vot sau a detinerii la capitalul social sa se situeze sub nivelurile de 20%, o treime ori de 50% sau astfel incat institutia de credit sa nu mai fie o filiala, cu nerespectarea obligatiei de notificare prevazute la art. 27;

c) efectuarea de operatiuni fictive si fara acoperire reala, in scopul prezentarii incorecte a pozitiei financiare sau expunerii institutiei de credit;

d) periclitarea credibilitatii si/sau viabilitatii institutiei de credit prin administrarea necorespunzatoare a fondurilor.”

172. La articolul 230^1 alineatul (3), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“c) Banca Nationala a Romaniei nu a dispus intre timp aplicarea unor masuri de administrare speciala, de stabilizare ori de lichidare in privinta institutiei de credit, conform prevederilor cuprinse in capitolul VIII din prezentul titlu.”

173. Alineatul (1) al articolului 231 se abroga.

174. La articolul 231, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(2) In cazul aplicarii, potrivit art. 229 alin. (2) lit. c), a masurii sanctionatorii privind suspendarea exercitarii drepturilor de vot ale actionarului sau actionarilor responsabili pentru savarsirea faptelor prevazute la art. 229^1 lit. a), pentru tinerea unei adunari generale a actionarilor sunt aplicabile prevederile art. 230 alin. (3).

(3) Masura sanctionatorie privind suspendarea exercitarii drepturilor de vot ale actionarului sau actionarilor responsabili isi inceteaza efectele la data la care achizitionarea unei detineri calificate ori majorarea acesteia este aprobata in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, cu aplicarea corespunzatoare a procedurii prevazute la art. 25 alin. (3) – (9).”

175. Articolul 231^1 se abroga.

176. La articolul 233, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Actele cu privire la o institutie de credit, prin care sunt dispuse masuri sau sunt aplicate sanctiuni si masuri sanctionatoare potrivit prezentei ordonante de urgenta, se emit de catre guvernatorul, prim-viceguvernatorul sau viceguvernatorii Bancii Nationale a Romaniei, cu exceptia masurii prevazute la art. 226 alin. (3) lit. i), a sanctiunilor prevazute la art. 229 alin. (1) lit. e) si a masurii sanctionatoare prevazute la art. 229 alin. (2) lit. b), a caror aplicare este de competenta consiliului de administratie.”

177. La articolul 234, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 234

(1) Aplicarea sanctiunilor si masurilor sanctionatorii prevazute la art. 229 se prescrie in termen de un an de la data constatarii faptei, dar nu mai mult de 3 ani de la data savarsirii faptei.”

178. La articolul 234, dupa alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4) – (7), cu urmatorul cuprins:

“(4) Banca Nationala a Romaniei publica, de indata, pe website-ul sau oficial, sanctiunile aplicate potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) care nu au fost contestate in conditiile art. 275 si pe cele in privinta carora contestatiile au fost respinse in mod definitiv, precum si informatii privind tipul si natura incalcarii savarsite si identitatea persoanei fizice sau juridice sanctionate, dupa ce aceasta a fost informata cu privire la aplicarea sanctiunii.

(5) Banca Nationala a Romaniei publica sanctiunile fara a indica identitatea entitatilor implicate, in oricare dintre urmatoarele circumstante:

a) in situatia in care sanctiunea este aplicata unei persoane fizice si, in urma unei evaluari anterioare obligatorii, se dovedeste ca publicarea datelor cu caracter personal este disproportionata in raport cu fapta sanctionata;

b) in situatia in care publicarea ar pune in pericol stabilitatea pietelor financiare sau o cercetare penala in curs de desfasurare;

c) in situatia in care publicarea ar cauza un prejudiciu disproportionat persoanelor implicate.

(6) In cazul in care circumstantele prevazute la alin. (5) pot inceta intr-un termen rezonabil, Banca Nationala a Romaniei poate amana publicarea sanctiunilor pana la incetarea circumstantelor.

(7) Informatiile publicate potrivit alin. (4) sau (5) sunt pastrate de Banca Nationala a Romaniei pe website-ul sau oficial o perioada de cel putin 5 ani. Datele cu caracter personal sunt pastrate pe website-ul oficial al Bancii Nationale a Romaniei doar cat timp este necesar, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.”

179. Dupa articolul 234 se introduc doua noi articole, articolele 234^1 si 234^2, cu urmatorul cuprins:

“ART. 234^1

(1) Banca Nationala a Romaniei informeaza Autoritatea Bancara Europeana cu privire la toate sanctiunile si interdictiile permanente aplicate potrivit prevederilor art. 225, 228, 229 si 229^1, precum si cu privire la stadiul procedurii de contestare si rezultatul acesteia. Informatiile primite sunt incluse de Autoritatea Bancara Europeana in baza de date centralizata a sanctiunilor administrative, pe care aceasta o administreaza si care poate fi accesata si consultata numai de autoritatile competente din statele membre.

(2) In cazul in care Banca Nationala a Romaniei evalueaza buna reputatie a persoanelor care asigura administrarea si sau/conducerea unei institutii de credit, precum si a actionarilor respectivei acesteia, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, Banca Nationala a Romaniei consulta baza de date centralizata a sanctiunilor, pe care Autoritatea Bancara Europeana o administreaza.

(3) In cazul in care au intervenit schimbari cu privire la stadiul procedurii de contestare a sanctiunii ori acestea au fost solutionate in mod definitiv in favoarea contestatarului, Banca Nationala a Romaniei solicita Autoritatii Bancare Europene actualizarea sau eliminarea din baza de date a informatiilor comunicate potrivit alin. (1).

ART. 234^2

(1) Banca Nationala a Romaniei stabileste mecanisme eficiente si credibile pentru incurajarea raportarii incalcarilor, inclusiv a celor potentiale, ale prevederilor prezentei ordonante de urgenta, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 si ale reglementarilor emise in aplicarea acestora.

(2) Mecanismele prevazute la alin. (1) includ cel putin:

a) proceduri specifice pentru primirea raportarilor privind incalcarile, inclusiv cele potentiale, si pentru urmarirea acestora;

b) protectia corespunzatoare pentru angajatii institutiilor de credit care raporteaza incalcarile din cadrul institutiilor de credit, cel putin impotriva represaliilor, discriminarii sau a oricarui alt tip de tratament inechitabil, aplicate ca urmare a raportarii;

c) protectia datelor cu caracter personal atat in privinta persoanelor care raporteaza incalcarea, cat si a celor pretins vinovate de respectiva incalcare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) prevederi clare in scopul garantarii confidentialitatii pentru persoana care raporteaza incalcarile din cadrul institutiei de credit, cu exceptia cazului in care dezvaluirea are loc in contextul unor anchete suplimentare sau al unor proceduri judiciare ulterioare.

(3) Institutiile de credit trebuie sa dispuna de proceduri adecvate pentru raportarea interna de catre angajati a incalcarilor prevederilor prezentei ordonante de urgenta, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 si ale reglementarilor emise in aplicarea acestora, prin intermediul unui canal specific independent.”

180. Articolul 235 se abroga.

181. La articolul 240 alineatul (1), literele d) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“d) institutia de credit nu a asigurat implementarea in totalitate si in termenele stabilite a unora sau a mai multora dintre masurile dispuse fata de aceasta, potrivit art. 226 alin. (3) lit. a) – h) si j), situatie care este de natura sa puna in pericol lichiditatea institutiei de credit si/sau nivelul adecvat al fondurilor proprii;

…………………………………………………………………

f) institutia de credit nu a prezentat, in termenul indicat de Banca Nationala a Romaniei, un plan de restabilire a conformitatii cu cerintele de supraveghere, potrivit art. 226 alin. (3) lit. k), sau Banca Nationala a Romaniei constata ca planul prezentat nu este fezabil ori ca institutia de credit nu si-a indeplinit, in termenele stabilite, angajamentele asumate printr-un asemenea plan ori ca deficientele constatate legate de lichiditatea sau de nivelul fondurilor proprii ale institutiei de credit nu pot fi inlaturate printr-un plan de restabilire;”.

182. La articolul 275, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 275

(1) Actele adoptate de Banca Nationala a Romaniei conform dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 si ale reglementarilor emise in aplicarea acestora, cu privire la o institutie de credit, inclusiv cele cu privire la persoanele prevazute la art. 108 alin. (1) ori la persoanele desemnate sa asigure conducerea sucursalelor institutiei de credit si actele cu privire la actionarii acesteia, pot fi contestate, in termen de 15 zile de la comunicare, la Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, care se pronunta prin hotarare motivata in termen de 30 de zile de la data sesizarii.”

183. Articolele 278 – 284 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 278

(1) Urmatoarele dispozitii ale prezentei ordonante de urgenta se aplica in mod corespunzator societatilor de servicii de investitii financiare si societatilor de administrare

a investitiilor care au in obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investitii in conditiile prevazute in articolele care urmeaza:

a) sectiunea a 2-a a cap. I din titlul I partea I;

b) art. 24 si art. 24^1 titlul I, cap. II, sectiunea a 2-a pct. 2.1;

c) art. 106 din titlul II, cap. I;

d) art. 121, sectiunile 1 – 8 si art. 150 alin. (1) lit. b) si c) din sectiunea a 9-a a cap. III din titlul II partea I;

e) art. 152^1, art. 163 – 169^1, art. 171, 173, 173^2, 173^4, 174 si cap. II si V din titlul III partea I;

f) art. 210 – 211, art. 214 – 229, art. 234 – 234^2 din titlul III partea I.

(2) Autoritatii de Supraveghere Financiara ii sunt aplicabile in mod corespunzator dispozitiile cap. VI din titlul III partea I.

ART. 279

In aplicarea dispozitiilor art. 278 se au in vedere urmatoarele:

a) orice referire la o institutie de credit, persoana juridica romana, la o institutie de credit-mama la nivelul Romaniei sau la o institutie de credit-mama la nivelul Uniunii Europene se considera a fi facuta la o societate de servicii de investitii financiare, la o firma de investitii-mama la nivelul Romaniei si, respectiv, la o firma de investitii-mama la nivelul Uniunii Europene, cu exceptia art. 177 la care numai prima referire a textului la institutii de credit, persoane juridice romane, se considera a fi facuta la societati de servicii de investitii financiare. Orice referire la Banca Nationala a Romaniei se considera a fi facuta la Autoritatea de Supraveghere Financiara;

b) in scopul aplicarii dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta in cazul grupurilor din care face parte o societate de servicii de investitii financiare, dar care nu includ o institutie de credit, expresiile <<autoritate competenta>>, <<societate financiara holding>>, <<societate financiara holding mixta>>, <<societate holding cu activitate mixta>> au urmatoarele semnificatii:

1. autoritate competenta – autoritatea competenta, asa cum este aceasta definita la art. 4 alin. (1) pct. 40 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, imputernicita cu supravegherea prudentiala a firmelor de investitii;

2. societate financiara holding – o institutie financiara ale carei filiale sunt in exclusivitate sau in principal firme de investitii sau alte institutii financiare, cel putin una dintre ele fiind o firma de investitii, si care nu este o societate financiara holding mixta;

3. societate holding cu activitate mixta – o intreprindere-mama, alta decat o societate financiara holding, o firma de investitii sau o societate financiara holding mixta, ale carei filiale includ cel putin o firma de investitii;

4. societate financiara holding mixta – o societate definita conform prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 21 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

c) in aplicarea art. 168 alin. (2), trimiterea la prezenta ordonanta de urgenta se considera a fi facuta la Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital;

d) in aplicarea art. 202 alin. (2) si art. 226 alin. (9), trimiterea la cap. V din titlul III partea I se considera a fi facuta la art. 7 alin. (2^1) si (2^2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 514/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) in aplicarea art. 226 alin. (3) lit. j) si art. 226^1, trimiterea la cap. VIII din titlul III partea I se considera a fi facuta la titlul IX din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 280

Pentru scopurile supravegherii pe baza consolidata, orice referinta la institutiile de credit se considera a fi facuta la institutii de credit sau la firme de investitii, dupa caz.

ART. 281

In cazul in care o societate financiara holding mama la nivelul Uniunii Europene sau o societate financiara holding mixta-mama la nivelul Uniunii Europene are ca filiale atat o institutie de credit, cat si o firma de investitii, prevederile titlului III partea I se aplica atat supravegherii institutiilor de credit, cat si, dupa caz, supravegherii societatilor de servicii de investitii financiare.

ART. 282

(1) In cazul in care o institutie de credit are ca societate-mama o firma de investitii-mama la nivelul Romaniei, doar firma de investitii este supravegheata pe baza consolidata de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 si ale reglementarilor emise in aplicarea acestora.

(2) In cazul in care o societate de servicii de investitii financiare are ca societate-mama o institutie de credit-mama la nivelul Romaniei, doar institutia de credit este supravegheata pe baza consolidata de catre Banca Nationala a Romaniei, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 si ale reglementarilor emise in aplicarea acestora.

(3) In cazul in care o societate financiara holding are ca filiale cel putin o institutie de credit, persoana juridica romana, si o societate de servicii de investitii financiare, este supusa supravegherii pe baza consolidata de catre Banca Nationala a Romaniei doar institutia de credit, in conditiile prezentei ordonante de urgenta si ale reglementarilor emise in aplicarea acesteia.

ART. 283

(1) Autoritatea de Supraveghere Financiara asigura cooperarea cu autoritatile competente ale statelor membre pentru indeplinirea sarcinilor ce decurg din prezenta ordonanta de urgenta, din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 si din reglementarile emise in aplicarea acestora, in special atunci cand serviciile si activitatile de investitii sunt furnizate in baza liberei circulatii a serviciilor sau prin infiintarea de sucursale.

(2) Supravegherea prudentiala a unei firme de investitii din alte state membre este responsabilitatea autoritatilor competente din statul membru de origine, fara a aduce atingere competentelor Autoritatii de Supraveghere Financiara prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.

(3) Dispozitiile alin. (2) nu impiedica exercitarea supravegherii pe baze consolidate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

(4) Masurile luate de Autoritatea de Supraveghere Financiara fata de firmele de investitii din alte state membre care desfasoara activitate in Romania nu pot institui un tratament discriminatoriu sau restrictiv pe considerente legate de faptul ca firmele de investitii respective sunt autorizate in alte state membre.

(5) Autoritatea de Supraveghere Financiara emite reglementari in aplicarea prezentei ordonante de urgenta si a Regulamentului (UE) nr. 575/2013.

(6) In activitatea lor, societatile de servicii de investitii financiare se supun reglementarilor si masurilor adoptate de Autoritatea de Supraveghere Financiara emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta, a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 si a reglementarilor emise in aplicarea acestora.

ART. 284

(1) Autoritatea de Supraveghere Financiara este competenta sa dispuna fata de o societate de servicii de investitii financiare sau fata de persoanele responsabile, care incalca dispozitiile prezentei ordonante de urgenta, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 si ale reglementarilor emise in aplicarea acestora sau nu se conformeaza recomandarilor formulate, masurile necesare si/sau sa aplice sanctiuni, in scopul inlaturarii deficientelor si a cauzelor acestora.

(2) Masurile ce pot fi dispuse de Autoritatea de Supraveghere Financiara pentru a asigura redresarea, in cel mai scurt timp, a situatiei entitatilor prevazute la alin. (1) sunt cele prevazute la art. 226, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 227.

(3) In cazurile in care cerintele prudentiale prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, in Regulamentul (UE) nr. 575/2013 si in reglementarile emise in aplicarea acestora nu sunt respectate sau nu s-a dat curs recomandarilor formulate, Autoritatea de Supraveghere Financiara aplica sanctiuni in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, cu prevederile titlului X din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile titlului I, cap. VII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital.”

184. La articolul 307, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 307

(1) Bancile de economisire si creditare in domeniul locativ pot detine participatii exclusiv la capitalul unor societati al caror obiect de activitate cuprinde activitati in domeniul locativ si care desfasoara preponderent astfel de activitati, in limita unei treimi din capitalul social al acestora si cu respectarea dispozitiilor art. 89 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.”

185. La articolul 338, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 338

(1) Autorizarea cooperativelor de credit se realizeaza in conditiile aplicabile institutiilor de credit prevazute in cap. II din titlul I partea I, cu exceptia art. 11 si 17, ale caror prevederi nu se aplica la nivelul cooperativelor de credit din retea, daca sunt indeplinite la nivelul retelei cooperatiste conditiile prevazute la art. 10 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.”

186. Articolul 339 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 339

Banca Nationala a Romaniei poate stabili un nivel minim al capitalului initial pentru cooperativele de credit, cu aplicarea in mod corespunzator a cerintei prevazute la art. 93 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.”

187. Articolul 350 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 350

Daca se aplica prevederile art. 338 alin. (1), atunci dispozitiile cuprinse in cap. VI din titlul I partea I sunt aplicabile numai la nivelul ansamblului constituit din casa centrala si cooperativele de credit afiliate.”

188. La articolul 351, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (3^1) si (3^2), cu urmatorul cuprins:

“(3^1) In orice forma de publicitate, in toate informarile si/sau documentele precontractuale, in contractele si corespondenta referitoare la depozite, astfel cum acestea din urma sunt definite la art. 2 alin. (3) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, organizatiile cooperatiste de credit sunt obligate sa mentioneze denumirea schemei de garantare a depozitelor oficial recunoscuta la care participa casa centrala din cadrul retelei cooperatiste de credit.

(3^2) Prevederile alin. (3^1) nu sunt aplicabile in cazul informarilor, documentelor precontractuale, contractelor si corespondentei adresate deponentilor negarantati.”

189. Articolul 368 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 368

Cooperativele de credit repartizeaza anual 25% din profitul contabil determinat dupa deducerea impozitului pe profit pentru constituirea unei rezerve de intrajutorare, destinata asigurarii unei desfasurari optime si in conditii prudentiale solide a operatiunilor cu membrii cooperatori.”

190. Articolul 383 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 383

Prin exceptie de la dispozitiile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca sunt indeplinite la nivelul retelei cooperatiste conditiile prevazute la art. 10 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cooperativele de credit care au cel mult 5.000 de membri cooperatori pot desemna un singur administrator, care va trebui sa delege atributiile de conducere cel putin unui director sau, dupa caz, pot desemna un director general unic, sub controlul permanent al unei persoane care indeplineste atributiile consiliului de supraveghere.”

191. La articolul 384, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 384

(1) Daca se aplica prevederile art. 338 alin. (1), atunci dispozitiile art. 24, art. 106 alin. (2), art. 108 – 108^1, art. 126^1 – 126^2, art. 152^1, art. 162 alin. (1^1), art. 164^1 – 164^2 si art. 166^4 – 166^6 se aplica numai la nivelul ansamblului constituit din casa centrala si cooperativele de credit afiliate.

…………………………………………………………………

(3) Respectarea cerintelor prevazute in cap. V din titlul II, partea I se asigura de catre casa centrala pentru activitatea proprie, precum si pentru cea a intregii retele cooperatiste.”

192. La articolului 384, alineatul (2) se abroga.

193. La articolul 385, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 385

(1) Fiecare organizatie cooperatista de credit trebuie sa respecte dispozitiile cuprinse in partile a II-a – a VIII-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, in conformitate cu reglementarile Bancii Nationale a Romaniei si, dupa caz, cu reglementarile-cadru ale casei centrale.”

194. La articolul 418, alineatul (4) se abroga.

195. Articolul 420 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 420

(1) Banca Nationala a Romaniei emite reglementari in aplicarea prezentei ordonante de urgenta si a Regulamentului (UE) nr. 575/2013, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, precum si pe pagina de internet a Bancii Nationale a Romaniei.

(2) In scopul unei aplicari unitare a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, a Regulamentului (UE) nr. 575/2013, precum si a reglementarilor emise in baza acestora, Banca Nationala a Romaniei poate emite instructiuni si precizari, care se comunica tuturor institutiilor de credit si se publica pe pagina de internet a Bancii Nationale a Romaniei.

(3) La elaborarea reglementarilor, instructiunilor si precizarilor, Banca Nationala a Romaniei asigura transpunerea legislatiei relevante adoptate la nivelul Uniunii Europene si urmareste implementarea celor mai bune practici internationale in domeniul supravegherii prudentiale.”

196. Articolele 421 si 421^1 se abroga.

ART. IX

Urmatoarele sintagme din cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.027 din 27 decembrie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se inlocuiesc astfel:

a) “cerinte de capital” cu “cerinte de fonduri proprii”;

b) “legislatie comunitara” cu “legislatia Uniunii Europene”;

c) “la nivel comunitar” cu “la nivelul Uniunii”;

d) “participatie calificata” cu “detinere calificata”;

e) “persoanele aflate in relatii speciale cu institutia de credit” cu “persoanele afiliate cu institutia de credit”;

f) “societate de asigurare” cu “intreprindere de asigurare”;

g) “societate de asigurari de viata” cu “intreprindere de asigurari de viata”;

h) “societate de asigurari generale” cu “intreprindere de asigurari generale”;

i) “societate de reasigurare” cu “intreprindere de reasigurare”;

j) “societate-mama” cu “intreprindere-mama”;

k) “societate prestatoare de servicii auxiliare” cu “intreprindere prestatoare de servicii auxiliare”;

l) “societate de administrare a investitiilor” cu “societate de administrare a activelor”;

m) “valori mobiliare” cu “titluri de valoare”.

ART. X

In aplicarea prevederilor art. 126^1 si 164^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, pana la operationalizarea structurii interinstitutionale de coordonare in domeniul supravegherii macroprudentiale a sistemului financiar national, recomandarile si, respectiv, opiniile consultative se adopta

in baza unui acord de cooperare dintre Banca Nationala a Romaniei, Autoritatea de Supraveghere Financiara si Ministerul Finantelor Publice.

ART. XI

Prevederile art. VIII – X intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2014, cu urmatoarele exceptii:

a) prevederile art. VIII pct. 3 referitor la modificarea art. 4 alin. (5), ale art. VIII pct. 4 referitor la modificarea art. 4^1 alin. (5), ale art. VIII pct. 38, 39, 41, 42, 46, 47, ale art. VIII pct. 49 referitor la modificarea art. 63^1 alin. (3), ale art. VIII pct. 55, ale art. VIII pct. 56 referitor la modificarea art. 85 alin. (1^1), ale art. VIII pct. 59, 60, 97 – 100, 103, 142 – 145, 147 – 149, intra in vigoare la data la care cerinta de acoperire a necesarului de lichiditate devine aplicabila in conformitate cu un act delegat adoptat de Comisie potrivit art. 151 din Directiva nr. 36/2013/UE;

b) prevederile art. VIII pct. 83 intra in vigoare la data introducerii depline in Uniune a unor standarde minime obligatorii privind cerinta de acoperire a necesarului de lichiditate, in conformitate cu art. 460 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

c) prevederile art. VIII pct. 35, 40, 43, 51, 57, 96, 141 si 150 intra in vigoare la data la care cerinta de acoperire a necesarului de lichiditate devine aplicabila in conformitate cu un act delegat adoptat de Comisie potrivit art. 151 din Directiva nr. 36/2013/UE.

ART. XII

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.027 din 27 decembrie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea prin lege a prezentei ordonante de urgenta, dandu-se textelor o noua numerotare.

 

*

 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta transpune Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea institutiilor de credit si supravegherea prudentiala a institutiilor de credit si a firmelor de investitii, de modificare a Directivei 2002/87/CE si de abrogare a Directivelor 2006/48/CE si 2006/49/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 176 din 26 iunie 2013.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close