Modificarea si completarea unor reglementari contabile

In M. Of. nr. 6 din  7 ianuarie 2014 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 2067/2013 pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile.

Din cuprins:

ART. I

Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, prevazute in anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 766 si 766 bis din 10 noiembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La sectiunea 8, subsectiunea 8.3.3^1, punctul 170^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“170^1. – (1) Producatorii de energie din surse regenerabile, care beneficiaza de certificate verzi emise de operatorul de transport si sistem, potrivit legii, evidentiaza lunar dreptul de a primi certificate verzi (articol contabil 445 <<Subventii>>/analitic distinct = 7411 <<Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri>>). Creanta aferenta certificatelor verzi se evalueaza in functie de numarul de certificate verzi de primit si pretul de tranzactionare de la data stabilirii acestui drept, publicat de operatorul pietei de energie electrica (S.C. OPCOM – S.A.).

(2) La primirea certificatelor verzi, contravaloarea acestora se reflecta in contul 507 <<Certificate verzi acordate>>, articol contabil 507 <<Certificate verzi acordate>> = 445 <<Subventii>>/analitic distinct. Certificatele verzi primite se evalueaza la pretul de tranzactionare de la data primirii, publicat de operatorul pietei de energie electrica (S.C. OPCOM – S.A.). Diferenta intre valoarea certificatelor verzi inregistrata in contul 445 <<Subventii>>/analitic distinct la stabilirea dreptului de a primi certificate verzi si valoarea acestora la data primirii, determinata in functie de pretul de tranzactionare de la data primirii reprezinta venit financiar (contul 768 <<Alte venituri financiare>>) sau cheltuiala financiara (contul 668 <<Alte cheltuieli financiare>>), dupa caz.

(3) La sfarsitul exercitiului financiar, certificatele verzi evidentiate in contul 507 <<Certificate verzi acordate>> se evalueaza la pretul de tranzactionare publicat de operatorul pietei de energie electrica (S.C. OPCOM – S.A.) pentru ultima tranzactie, cu reflectarea in rezultatul perioadei a diferentelor rezultate (contul 768 <<Alte venituri financiare>> sau contul 668 <<Alte cheltuieli financiare>>, dupa caz).

(4) La vanzarea certificatelor verzi se recunoaste castigul rezultat (contul 7642 <<Castiguri din investitii pe termen scurt cedate>>), respectiv pierderea inregistrata (contul 6642 <<Pierderi din investitiile pe termen scurt cedate>>) din vanzarea acestora.”

2. La sectiunea 8, subsectiunea 8.3.3^1, dupa punctul 170^4 se introduce un nou punct, punctul 170^5, cu urmatorul cuprins:

“170^5. – (1) Prin exceptie de la prevederile pct. 170^1 alin. (1), contravaloarea certificatelor verzi a caror tranzactionare este amanata conform prevederilor Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se inregistreaza in contul 266 <<Certificate verzi amanate>>, pe seama veniturilor inregistrate in avans (contul 472 <<Venituri inregistrate in avans>>/analitic distinct). Evidentierea in contabilitate a contravalorii certificatelor verzi a caror tranzactionare este amanata se efectueaza la data constatarii dreptului de a le primi, la valoarea determinata in functie de numarul de certificate verzi si pretul de tranzactionare al certificatelor verzi, publicat de operatorul pietei de energie electrica (S.C. OPCOM – S.A.).

(2) La sfarsitul exercitiului financiar, certificatele verzi prevazute la alin. (1) se evalueaza potrivit regulilor aplicabile creantelor imobilizate, cuprinse in prezentele reglementari contabile.”

3. Dupa punctul 265^2 se introduce o noua subsectiune, subsectiunea 8.10.5 “Contabilitatea operatiunilor privind conectarea utilizatorilor la retelele de utilitati”, cuprinzand punctele 265^3 si 265^4, cu urmatorul cuprins:

“8.10.5 Contabilitatea operatiunilor privind conectarea utilizatorilor la retelele de utilitati

265^3. – (1) In cazul racordarii utilizatorilor la reteaua electrica, contravaloarea cheltuielilor suportate de utilizatori cu racordarea reprezinta imobilizari necorporale de natura drepturilor de utilizare si se evidentiaza in contul 205 <<Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare>>/analitic distinct.

(2) Amortizarea imobilizarilor necorporale prevazute la alin. (1) se inregistreaza pe perioada pentru care entitatea are dreptul de a utiliza retelele respective, daca aceasta durata este specificata in contractele incheiate sau, daca nu este stabilita o asemenea durata, pe durata de viata a instalatiilor de utilizare de la locul de consum.

265^4. – (1) Tratamentul contabil prevazut la pct. 265^3 se aplica si in cazul cheltuielilor efectuate de entitati pentru racordarea la reteaua de apa, gaze sau alte utilitati, daca in contractele de racordare se prevede plata unor sume pentru racordarea la retelele respective de distributie.

(2) In toate cazurile se vor avea in vedere clauzele cuprinse in contractele incheiate intre parti.”

4. In Planul de conturi general, prevazut la punctul 329, se introduc cinci noi conturi, respectiv conturile 1491 “Pierderi rezultate din reorganizari si care sunt determinate de anularea titlurilor detinute” (A), 1495 “Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii” (A), 266 “Certificate verzi amanate” (A), 507 “Certificate verzi acordate” (A) si 6455 “Contributia unitatii la asigurarile de viata” (A).

5. Conturile prevazute la pct. 4 se inscriu pe randurile corespunzatoare din formularele de bilant, respectiv bilant prescurtat, si cont de profit si pierdere cuprinse in situatiile financiare anuale sau raportarile contabile anuale.

6. In Planul de conturi general, prevazut la punctul 329, denumirea contului 6456 “Contributia unitatii la schemele de pensii facultative” se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Contributia unitatii la fondurile de pensii facultative”.

7. In capitolul VII, dupa functiunea contului 265 “Alte titluri imobilizate” se introduce functiunea contului 266 “Certificate verzi amanate”, care va avea urmatorul cuprins:

“Contul 266 <<Certificate verzi amanate>>

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta certificatelor verzi a caror tranzactionare este amanata, potrivit legii.

Contul 266 <<Certificate verzi amanate>> este un cont de activ.

In debitul contului 266 <<Certificate verzi amanate>> se inregistreaza:

– valoarea certificatelor verzi pentru care se constata dreptul de a le primi, dar a caror tranzactionare este amanata, potrivit legii (472).

In creditul contului 266 <<Certificate verzi amanate>> se inregistreaza:

– valoarea certificatelor verzi primite admise la tranzactionare (507);

Soldul contului reprezinta valoarea certificatelor verzi a caror tranzactionare este amanata, potrivit legii.”

8. In capitolul VII, functiunea contului 438 “Alte datorii si creante sociale” se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Contul 438 <<Alte datorii si creante sociale>>

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta contributiei unitatii la fondurile de pensii facultative, primele de asigurare voluntara de sanatate si asigurarile de viata, a datoriilor de achitat sau a creantelor de incasat in contul asigurarilor sociale, precum si a platii acestora.

 

Contul 438 <<Alte datorii si creante sociale>> este un cont bifunctional.

In creditul contului 438 <<Alte datorii si creante sociale>> se inregistreaza:

– contributia unitatii la fondurile de pensii facultative (645);

– contributia unitatii la primele de asigurare voluntara de sanatate (645);

– contributia unitatii la asigurarile de viata (645);

– sumele reprezentand ajutoare achitate in plus personalului (428);

– sume restituite de la buget reprezentand varsaminte efectuate in plus in relatia cu bugetul asigurarilor sociale (512).

In debitul contului 438 <<Alte datorii si creante sociale>> se inregistreaza:

– sumele datorate personalului sub forma de ajutoare (428);

– sumele virate reprezentand contributia unitatii la fondurile de pensii facultative (512);

– sumele virate reprezentand contributia unitatii la primele de asigurare voluntara de sanatate (512);

– sumele virate reprezentand contributia unitatii la asigurarile de viata (512);

– sumele virate asigurarilor sociale reflectate ca alte datorii (512);

– sume reprezentand alte datorii privind asigurarile sociale, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758).

Soldul creditor al contului reprezinta sumele ce urmeaza a fi platite pentru contributia unitatii la fondurile de pensii facultative, primele de asigurare voluntara de sanatate si asigurarile de viata, precum si sumele datorate bugetului asigurarilor sociale, iar soldul debitor, sumele ce urmeaza a se incasa de la bugetul asigurarilor sociale.”

9. In capitolul VII, dupa functiunea contului 506 “Obligatiuni” se introduce functiunea contului 507 “Certificate verzi acordate”, care va avea urmatorul cuprins:

“Contul 507 <<Certificate verzi acordate>>

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta certificatelor verzi primite de entitate, potrivit legii, cu exceptia celor a caror tranzactionare a fost amanata.

Contul 507 <<Certificate verzi acordate>> este un cont de activ.

In debitul contului 507 <<Certificate verzi acordate>> se inregistreaza:

– valoarea certificatelor verzi primite, cu exceptia celor a caror tranzactionare a fost amanata, potrivit legii (445);

– valoarea certificatelor verzi primite, dar a caror tranzactionare a fost amanata initial, potrivit legii (266);

– diferentele favorabile constatate la data primirii certificatelor verzi, inclusiv a celor a caror tranzactionare a fost amanata, potrivit legii, reprezentand diferenta intre pretul de tranzactionare de la data primirii acestora si pretul de tranzactionare de la data constatarii dreptului de a le primi (768);

– diferentele favorabile din evaluarea, la incheierea exercitiului financiar, a certificatelor verzi (768).

In creditul contului 507 <<Certificate verzi acordate>> se inregistreaza:

– valoarea certificatelor verzi vandute (461, 512);

– pierderea reprezentand diferenta dintre valoarea contabila a certificatelor verzi si pretul lor de vanzare (664);

– diferentele nefavorabile din evaluarea, la incheierea exercitiului financiar, a certificatelor verzi (668);

– certificate verzi anulate, potrivit legii (668).

Soldul contului reprezinta valoarea certificatelor verzi existente.”

10. In capitolul VII, functiunea contului 645 “Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala” se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Contul 645 <<Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala>>

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind asigurarile si protectia sociala.

In debitul contului 645 <<Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala>> se inregistreaza:

– sumele acordate personalului, potrivit legii, pentru protectia sociala (423);

– contributia unitatii la asigurarile sociale si de sanatate (431);

– contributia unitatii la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj (437);

– contributia unitatii la fondurile de pensii facultative (438);

– contributia unitatii la primele de asigurare voluntara de sanatate (438);

– contributia unitatii la asigurarile de viata (438).”

ART. II

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 687 si 687 bis din 4 octombrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 8^2 se introduce un nou articol, articolul 8^3, cu urmatorul cuprins:

“ART. 8^3

(1) Prevederile prezentului ordin, referitoare la efectuarea retratarii, inregistrarea in contabilitate a rezultatelor acesteia, intocmirea balantei de verificare si a situatiilor financiare anuale, respectiv a raportarii contabile anuale, se aplica si societatilor ale caror valori mobiliare au fost admise la tranzactionare in cursul exercitiului financiar 2013.

(2) Pentru exercitiul financiar al anului 2013, societatile ale caror valori mobiliare au fost admise la tranzactionare in cursul exercitiului financiar 2013 intocmesc situatiile financiare anuale individuale in baza IFRS prin retratarea informatiilor din contabilitatea organizata in baza Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Incepand cu exercitiul financiar al anului 2014, societatile ale caror valori mobiliare au fost admise la tranzactionare in cursul exercitiului financiar 2013 tin contabilitatea in baza prevederilor IFRS.”

2. In Planul de conturi prevazut la punctul 143 din Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, se introduc cinci noi conturi, respectiv conturile 1491 “Pierderi rezultate din reorganizari si care sunt determinate de anularea titlurilor detinute” (A), 1495 “Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii” (A), 266 “Certificate verzi amanate” (A), 507 “Certificate verzi acordate” (A) si 6455 “Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile de viata” (A).

3. In Planul de conturi prevazut la punctul 143, denumirea contului 6456 “Cheltuieli privind contributia unitatii la schemele de pensii facultative” se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Cheltuieli privind contributia unitatii la fondurile de pensii facultative”.

4. Societatile care aplica reglementarile contabile aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, prezinta informatiile reflectate in conturile mentionate la pct. 2 pe randurile corespunzatoare acestor elemente, raportate in cadrul situatiilor financiare anuale, respectiv al raportarilor contabile anuale.

5. In capitolul VI se introduce functiunea conturilor 266 “Certificate verzi amanate” si 507 “Certificate verzi acordate”, cu urmatorul cuprins:

“Contul 266

Cu ajutorul contului 266 <<Certificate verzi amanate>> se tine evidenta certificatelor verzi a caror tranzactionare este amanata, potrivit legii.

Contul 507

Cu ajutorul contului 507 <<Certificate verzi acordate>> se tine evidenta certificatelor verzi primite de entitate, potrivit legii, cu exceptia celor a caror tranzactionare a fost amanata.”

ART. III

Prezentul ordin se aplica incepand cu situatiile financiare anuale, respectiv raportarile contabile anuale aferente exercitiului financiar 2013.

ART. IV

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga punctul 170^3 si alineatul (2) al punctului 262 din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, prevazute in anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 766 si 766 bis din 10 noiembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. V

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close