Codificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a CECCAR

M

In M. Of. nr. 39 din 17 ianuarie 2014 a fost publicata Hotararea CECCAR nr. 13/294/2013 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, aprobat prin Hotararea Conferintei nationale a expertilor contabili si contabililor nr. 1/1995.

Din cuprins:

ART. I

Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, aprobat prin Hotararea Conferintei nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati din Romania nr. 1/1995, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 601 din 12 august 2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La punctul 4, alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Conferinta nationala este constituita din membrii Consiliului superior, membrii consiliilor filialelor Corpului, membrii Comisiei superioare de disciplina, ai comisiilor de disciplina ale filialelor, precum si din reprezentanti ai membrilor din fiecare filiala a Corpului, desemnati de adunarile generale conform normei de reprezentare de 1 la 100 de membri inscrisi in Tabloul Corpului in vigoare la 31 decembrie a anului expirat.”

2. La punctul 7, alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“7. Conferinta nationala ordinara are atributiile prevazute de art. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”

3. La punctul 7 alineatul 2, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“d) alege si revoca presedintele si membrii Consiliului superior si ai comisiei de cenzori; alege si revoca presedintele si membrii Comisiei superioare de disciplina;”.

4. La punctul 11, alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“11. Consiliul superior cuprinde maximum 18 membri titulari, inclusiv presedintele, si 4 supleanti. Reprezentarea expertilor contabili si contabililor autorizati se stabileste in functie de procentajul expertilor contabili in raport cu totalul membrilor Corpului la nivelul tarii, conform tabelului urmator:

______________________________________________________________________________

|  Ponderea expertilor contabili in  |  Numarul membrilor |  Numarul membrilor |

|  raport cu numarul total al        |  titulari          |  supleanti         |

|  membrilor Corpului la nivelul     |____________________|____________________|

|  tarii                             |Experti  |Contabili |Experti  |Contabili |

|                                    |contabili|autorizati|contabili|autorizati|

|____________________________________|_________|__________|_________|__________|

| Pana la 50% inclusiv               |      12 |        6 |       3 |        1 |

|____________________________________|_________|__________|_________|__________|

| Peste 50% si pana la 65% inclusiv  |      13 |        5 |       4 |        0 |

|____________________________________|_________|__________|_________|__________|

| Peste 65% si pana la 85% inclusiv  |      15 |        3 |       4 |        0 |

|____________________________________|_________|__________|_________|__________|

| Peste 85% si pana la 100%          |      17 |        1 |       4 |        0 |

|____________________________________|_________|__________|_________|__________|

| 100%                               |      18 |        0 |       4 |        0″|

|____________________________________|_________|__________|_________|__________|

 

5. La punctul 18, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“b) asigura elaborarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului; dupa aprobarea de catre Conferinta nationala, potrivit legii, regulamentul va fi inaintat spre avizare Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile, Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Justitiei;”.

6. Dupa punctul 31 se introduce un nou punct, punctul 31^1, cu urmatorul cuprins:

“31^1. Situatiile financiare anuale ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania sunt supuse auditului statutar, conform legii.”

7. Punctul 41 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“41. Comisia superioara de disciplina are urmatoarele competente:

a) analizeaza si solutioneaza plangerile referitoare la abaterile de la conduita etica si profesionala ale presedintilor si membrilor comisiilor de disciplina de pe langa consiliile filialelor, precum si ale persoanelor fizice straine carora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat in Romania si aplica, dupa caz, sanctiunile prevazute in art. 17 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) rezolva contestatiile formulate impotriva hotararilor disciplinare pronuntate de comisiile de disciplina ale filialelor;

c) aplica sanctiunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat membrilor Corpului care au savarsit abateri grave, prevazute de regulament.”

8. La punctul 42, alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“42. Comisia superioara de disciplina este formata din 5 membri titulari si 5 membri supleanti, experti contabili, alesi de Conferinta nationala dintre membrii Corpului, care se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita.”

9. Punctul 50 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“50. Reprezentantul Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile participa, in calitate de invitat, la lucrarile Conferintei nationale, fara drept de vot.

In acest sens:

a) primeste convocarile la lucrarile Conferintei nationale;

b) primeste hotararile si deciziile adoptate de organele de conducere ale Corpului, in domeniile supuse supravegherii publice, precum si, la cerere, documentele care au stat la baza adoptarii hotararilor si deciziilor, in termen de 7 zile lucratoare de la adoptarea acestora.”

10. La punctul 53, alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Numarul de membri in consiliul filialei variaza in functie de numarul total de membri inscrisi in evidenta filialei la data de 31 decembrie a anului anterior alegerilor, conform tabelului de mai jos:

______________________________________________________________________________

|   Numarul de membri ai filialei    | Numarul membrilor  | Numarul membrilor  |

|                                    | titulari in        | supleanti in       |

|                                    | consiliul filialei | consiliul filialei |

|                                    |____________________|____________________|

|                                    |Experti  |Contabili |Experti  |Contabili |

|                                    |contabili|autorizati|contabili|autorizati|

|____________________________________|_________|__________|_________|__________|

| Filiala Bucuresti                  |       6 |        4 |       2 |        2 |

|____________________________________|_________|__________|_________|__________|

| Filiale cu peste 1.500 de membri   |       5 |        2 |       1 |        1 |

|____________________________________|_________|__________|_________|__________|

| Filiale cu 500 – 1.500 de membri   |       4 |        1 |       1 |        0 |

|____________________________________|_________|__________|_________|__________|

| Filiale cu pana la 500 de membri   |       3 |        0 |       1 |        0″|

|____________________________________|_________|__________|_________|__________|

 

011. Punctul 91 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“91. Tabloul Corpului este impartit in 8 sectiuni, cuprinzand membrii Corpului cu drept de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat, precum si membrii inactivi, si anume:

Sectiunea intai – experti contabili – liber-profesionisti care isi desfasoara activitatea in mod individual.

Sectiunea a doua – experti contabili care au statut de angajati in institutii centrale sau locale, institutii bancare si de asigurari, educatie, cercetare, intreprinderi si alte entitati (altele decat entitatile membre CECCAR):

A. membri activi;

B. membri inactivi.

Sectiunea a treia – persoane fizice straine sau care sunt absolvente ale unor institutii recunoscute, care au obtinut calitatea de membru al Corpului.

Sectiunea a patra – societatile de expertiza contabila, companii si alte entitati juridice autorizate sa desfasoare activitatile profesionale prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

A. cu capital strain sau mixt;

B. cu capital autohton.

Sectiunea a cincea – contabili autorizati liber-profesionisti care isi desfasoara activitatea in mod individual.

Sectiunea a sasea – contabili autorizati care au statut de angajati in institutii centrale sau locale, institutii bancare, de asigurari, educatie, cercetare, intreprinderi si alte entitati. Sectiunea a saptea – societati de contabilitate autorizate sa desfasoare activitatile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

A. cu capital strain sau mixt;

B. cu capital autohton.

Sectiunea a opta – membri de onoare:

A. presedinti de onoare;

B. experti contabili de onoare;

C. contabili autorizati de onoare.

Structura pe sectiuni a Tabloului se aproba prin hotarare a Consiliului superior si se publica anual in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Dovada inscrierii in Tabloul Corpului si exercitarii legale a profesiei se face prin parafa cu valabilitate anuala ce se aplica de catre membrul Corpului pe contractele si lucrarile care intervin intre acesta si clienti.”

12. La punctul 110, alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Reprezentarea prin procura speciala semnata de membrul care din motive intemeiate nu poate participa este admisa cu conditia ca numarul membrilor reprezentanti sa nu depaseasca 30% din numarul participantilor efectivi la adunarea generala.”

13. La punctul 112, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“d) alege si revoca presedintele si membrii comisiei de disciplina a filialei;”.

14. Punctul 116 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“116. Comisia de disciplina a filialei este formata dintr-un presedinte, 4 membri titulari si 5 membri supleanti, alesi de adunarea generala dintre membrii filialei, experti contabili, care se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita.

Mandatul membrilor comisiei este de 4 ani.”

15. La punctul 117, alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Fac exceptie plangerile privitoare la fapte savarsite de membrii si presedintii comisiilor de disciplina ale filialelor, precum si de persoanele fizice straine carora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat in Romania, care se depun la Comisia superioara de disciplina. Plangerile privitoare la fapte savarsite de membrii organelor de conducere ale Corpului, ale filialelor acestuia, precum si de membrii Comisiei superioare de disciplina se depun la Comisia de disciplina a Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile.”

16. Punctul 118 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“118. Toate reclamatiile privind fapte susceptibile de a antrena raspunderea disciplinara indreptate contra unui membru al Corpului sau unei societati recunoscute de Corp se adreseaza comisiei de disciplina a filialei de care apartine cel reclamat. Aceasta instiinteaza presedintele consiliului filialei cu privire la reclamatiile primite.

Fac exceptie reclamatiile indreptate impotriva membrilor si presedintilor comisiilor de disciplina ale filialelor si impotriva persoanelor fizice straine carora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat in Romania care se adreseaza Comisiei superioare de disciplina, precum si reclamatiile indreptate impotriva membrilor organelor de conducere ale Corpului, ale filialelor acestuia si impotriva membrilor Comisiei superioare de disciplina care se adreseaza Comisiei de disciplina a Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile.”

17. La punctul 119, alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“119. Plangerea indreptata impotriva unui membru al Corpului se adreseaza filialei din care face parte acesta, cu exceptia situatiilor in care competenta apartine Comisiei superioare de disciplina, pentru care plangerile se depun la Consiliul superior, precum si situatiilor in care competenta apartine Comisiei de disciplina a Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile, pentru care plangerile se depun la Consiliul pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile.”

18. La punctul 121 alineatul 2, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“a) comportament necuviincios fata de membrii Corpului sau fata de alti participanti la reuniunile de lucru ale organelor de conducere si control ale Corpului;”.

19. Punctul 129 se abroga.

20. La anexa nr. 1 la regulament, capitolul IV punctul 33, alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“La nivelul Consiliului Superior si, respectiv, al consiliului filialei, primirea si verificarea declaratiilor de candidatura, precum si intocmirea listei candidatilor se fac de catre comisia de nominalizare numita de Consiliul Superior; membrii comisiei nu pot fi in acelasi timp si candidati in alegeri.”

21. La anexa nr. 1 la regulament, capitolul IV, dupa punctul 33 se introduce un punct nou, punctul 33^1, cu urmatorul cuprins:

“33^1. Procedura alegerii este stabilita prin hotarare a Conferintei nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati.”

22. La anexa nr. 1 la regulament, capitolul IV, punctele 34 – 36 se abroga.

ART. II

Prezenta hotarare este de interes general si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. III

Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, aprobat prin Hotararea Conferintei nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati nr. 1/1995, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 601 din 12 august 2008, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, va fi republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

ART. IV

Organele alese si structurile executive ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania vor asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close