Procedura de raportare a unor indicatori economico-financiari de catre operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritatile publice centrale ori locale

In M. Of. nr. 40 din 17 ianuarie 2014 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si ministrul delegat pentru buget nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de catre operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritatile publice centrale ori locale, precum si a procedurii de transmitere a datelor in vederea intocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Din cuprins:

ART. 1

Prevederile prezentului ordin se aplica operatorilor economici care sunt organizati si functioneaza in baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile ulterioare, si a Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la radierea acestora din registrul comertului, dupa cum urmeaza:

a) regiilor autonome infiintate de stat si societatilor/companiilor nationale, societatilor si filialelor acestora la care ponderea cumulata a capitalului detinut de stat este de peste 50% inclusiv;

b) regiilor autonome infiintate de unitatile administrativ-teritoriale si societatilor comerciale la care ponderea cumulata a capitalului detinut de una sau mai multe unitati administrativ-teritoriale este de peste 50% inclusiv;

c) societatilor si regiilor autonome la care persoanele juridice mentionate la lit. a) si b) sau institutiile publice centrale ori locale sunt actionari unici sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, dupa caz;

d) institutelor nationale de cercetare-dezvoltare organizate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, altele decat cele care functioneaza ca institutii publice.

ART. 2

(1) Operatorii economici prevazuti la art. 1 au obligatia transmiterii periodice a indicatorilor economico-financiari cuprinsi in anexele nr. 1 – 7, care fac parte integranta din prezentul ordin.

(2) Transmiterea datelor se face exclusiv utilizand formularul S1001 si serviciile portalului e-guvernare.ro. Formularul S1001 se semneaza cu semnatura electronica.

(3) Operatorii economici, prevazuti la art. 1, au obligatia de a intreprinde toate demersurile necesare pentru a asigura in timp util posesia si valabilitatea semnaturii electronice.

(4) Pe site-ul Ministerului Finantelor Publice se publica spre consultare ghidul de completare si transmitere a formularului S1001.

ART. 3

(1) Listele operatorilor economici prevazuti la art. 1 se actualizeaza si se publica pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.gov.ro, astfel:

a) lista A – lista operatorilor economici monitorizati trimestrial, care functioneaza la nivelul administratiei publice centrale;

b) lista B – lista operatorilor economici monitorizati trimestrial, care functioneaza la nivelul administratiei publice locale;

c) lista C – lista operatorilor economici monitorizati lunar, nominalizati in Memorandumul tehnic de intelegere, operatori care functioneaza la nivelul administratiei publice centrale;

d) lista D – lista operatorilor economici reclasificati in sectorul administratiei publice. Lista D se va actualiza anual in luna septembrie, iar in cazul in care exista operatori economici care apar pentru prima data pe lista, acestia vor efectua prima raportare pe 25 ianuarie anul urmator pentru perioada de raportare 1 ianuarie – 31 decembrie anul precedent.

(2) Operatorii economici, care se regasesc in mai multe liste, vor raporta datele de fiecare data, la termenele prevazute la art. 4, corespunzator anexelor respective.

(3) Operatorii economici care nu se regasesc in listele prevazute la alin. (1) lit. a) sau b) dar care indeplinesc conditiile prevazute la art. 1 au obligatia instiintarii organului fiscal competent in vederea transmiterii catre Ministerul Finantelor Publice a datelor de identificare pentru actualizarea bazei de date S1001.

(4) Directiile generale regionale ale finantelor publice si a municipiului Bucuresti, administratiile judetene ale finantelor publice, Directia generala de administrare a marilor contribuabili urmaresc:

a) actualizarea listei prevazute la alin. (1) lit. b) prin transmiterea la Ministerul Finantelor Publice a datelor de identificare ale noilor operatori economici care urmeaza sa aplice prezentul ordin, precum si a modificarilor de stare a operatorilor economici deja existenti in aceasta lista;

b) transmiterea datelor cuprinse in anexele nr. 6 si 7 pentru operatorii economici prevazuti la alin. (1) lit. b).

ART. 4

(1) Anexele nr. 1 – 5 se raporteaza la Ministerul Finantelor Publice de catre operatorii economici prevazuti la art. 3 alin. (1) lit. d), astfel:

a) lunar, datele prevazute in anexele nr. 1, 2, 3 si 5 – in termen de 25 de zile calendaristice de la data incheierii perioadei de raportare;

b) trimestrial, datele prevazute in anexa nr. 4 – in termen de 25 de zile calendaristice de la data incheierii perioadei de raportare;

c) anual, date preliminate pentru anul precedent – pana la 25 ianuarie anul curent;

d) anual, date revizuite – pana la 5 martie anul curent, conform ultimelor informatii privind datele contabile pentru anul precedent;

e) anual, date finale pentru anul precedent – pana la 25 mai anul curent, pe baza situatiilor financiare anuale intocmite potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Prima raportare a datelor prevazute la alin. (1) se va efectua pana la data de 25 ianuarie 2014, pentru perioada de raportare 1 ianuarie – 31 decembrie 2013.

(3) Datele revizuite, transmise conform prevederilor alin. (1) lit. d), se confrunta cu cele din situatiile financiare anuale. In situatia unor abateri semnificative intre raportarile revizuite si cele finale, se vor transmite, in termen de 5 zile de la incheierea raportarilor finale, explicatii privind cauzele acestor abateri.

(4) In scopul prelucrarii statistice si transmiterii, la EUROSTAT, a datelor raportate de operatorii economici prevazuti la art. 3 alin. (1), orice nelamurire avuta asupra datelor transmise va fi clarificata ulterior, telefonic si/sau pe cale informatica.

ART. 5

(1) Anexele nr. 6 si 7 se raporteaza la Ministerul Finantelor Publice de catre operatorii economici prevazuti la art. 1, astfel:

a) lunar, date preliminate – in termen de 25 de zile calendaristice de la data incheierii perioadei de raportare, numai de catre operatorii economici prevazuti la art. 3 alin. (1) lit. c);

b) trimestrial, date preliminate – in termen de 25 de zile calendaristice de la data incheierii perioadei de raportare, de catre operatorii economici prevazuti la art. 3 alin. (1) lit. a) si b);

c) semestrul I, date finale – pana la 25 august anul curent, de catre operatorii economici prevazuti la art. 3 alin. (1) lit. a) si b). Datele finale trebuie sa fie in concordanta cu cele din raportarile contabile semestriale, intocmite potrivit Legii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) anual, date finale – pana la 25 mai anul curent, de catre operatorii economici prevazuti la art. 3 alin. (1) lit. a) si b). Datele finale trebuie sa fie in concordanta cu cele din situatiile financiare anuale intocmite potrivit Legii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Operatorii economici nou-infiintati transmit datele la prima raportare obligatorie dupa data infiintarii.

(3) Toate raportarile contin date cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare.

(4) Prima raportare a datelor prevazute la alin. (1) se va efectua pana la data de 25 ianuarie 2014, pentru perioada de raportare 1 ianuarie – 31 decembrie 2013.

ART. 6

Nerespectarea prevederilor art. 4 si 5 se sanctioneaza conform dispozitiilor legale in vigoare.

ART. 7

(1) In vederea respectarii prevederilor art. 58 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Ministerul Finantelor Publice elaboreaza o macheta cu indicatorii economico-financiari, care se completeaza de catre operatorii economici prevazuti la art. 1.

(2) Modelul machetei prevazute la alin. (1) se publica pe pagina proprie de internet a Ministerului Finantelor Publice pana la data de 1 aprilie a anului curent pentru raportul anului precedent.

(3) Operatorii economici prevazuti la art. 1 transmit datele potrivit machetei prevazute la alin. (1), pentru centralizare, autoritatilor publice tutelare, pentru a sta la baza intocmirii rapoartelor anuale ale acestora, precum si la baza intocmirii raportului anual de catre Ministerul Finantelor Publice.

(4) Autoritatile publice tutelare ale operatorilor economici prevazuti la art. 1 vor transmite catre Ministerul Finantelor Publice datele centralizate, conform alin. (3), pana in data de 10 iunie a anului curent pentru raportul anului precedent.

ART. 8

(1) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.443/2011 privind reglementarea procedurii de raportare a indicatorilor economico-financiari de catre operatorii economici reclasificati in sectorul administratiei publice si de raportare a unor indicatori economico-financiari prevazuti in bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral ori majoritar de stat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 618 din 31 august 2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Directia generala de sinteza a politicilor bugetare, Directia generala de legislatie si reglementare in domeniul activelor statului, Directia generala a tehnologiei informatiei vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

(3) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close