Noi reguli cu privire la tratamentul TVA al așa-ziselor „one stop shop-uri” începând cu 2015

feature photo
Horia Matei
Senior Tax Consultant, Tax Department BDO Tax

Articolul lunii in Curierul fiscal nr. 12/2013

TVA a suferit în ultimii ani nenumărate modificări de formă cât și de interpretare, atât la nivel Comunitar cât și la nivel național. Rostul principal al acestor modificări aduse regulamentelor și directivelor europene implementate sau transpuse de statele membre, a fost și este de a simplifica modalitatea de taxare prin implementarea unor noi reguli de taxare cu TVA, în special a serviciilor.

Anul 2008 aduce modificări principalei Directive europene în materie de TVA (2006/112/CE) prin introducerea „pachetului de TVA” ce cuprinde Directiva 2008/8/CE a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește locul de prestare a serviciilor, Directiva 2008/9/CE a Consiliului de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea TVA către persoane impozabile stabilite în alt stat membru decât statul membru de rambursare și Regulamentul 143/2008 cu privire la instituirea cooperării administrative şi a schimbului de informaţii referitoare la normele privind locul de prestare a serviciilor, regimurile speciale şi procedura de rambursare a TVA, cel din urmă cu transpunere opțională. Astfel, prin Directiva 2008/8/CE se schimbă radical optica fiscală din perspectiva TVA cu privire la locul prestării serviciilor atât cât privește serviciile supuse regulii generale B2B [persoană impozabilă – persoană impozabilă; noua regulă fiind transpusă în România începând cu 2010 prin art. 133 alin. (2) din Codul fiscal] și B2C [persoană impozabilă – persoană neimpozabilă; art. 133 alin. (3) din Codul fiscal], inclusiv excepțiile de la aceste reguli [art.133 alin. (4)-(8) din Codul fiscal].
O atenție specială a fost acordată taxării serviciilor intangibile cu precădere cele furnizate pe cale electronică prestate către persoane neimpozabile. Serviciile intangibile precizate la art. 59 din Directiva 2006/112/CE a fost transpus în România prin art. 133 alin. (5) litera e) din Codul fiscal, cât și prin reguli specifice cu privire la regimul special aplicabil de persoanele impozabile ce prestează servicii electronice pe teritoriul României, evidențiat prin art.1524 din Codul fiscal. În acest sens, Directiva 2008/8/CE, parte a „pachetului TVA” de modificare al directivelor în materie de TVA, precizează că locul de prestare a serviciilor intangibile (cu precădere servicii de telecomunicații, servicii de radiodifuziune și televiziune precum și serviciile furnizate pe cale electronică) efectuate de persoane impozabile stabilite în afara Comunității către persoane neimpozabile stabilite în Comunitate (persoane fizice, societăți sau persoane fizice care efectuează operațiuni economice excluse din sfera de aplicare a TVA) sunt considerate efectuate în statul în care aceste servicii sunt consumate. De exemplu, dacă o companie din Rusia prestează servicii de telecomunicații către o persoană fizică din Franța, dar care consumă aceste servicii în România, atunci locul prestării este în România.
În prezent, pentru serviciile intangibile prestate pe cale electronică de prestatori extracomunitari către persoane neimpozabile din UE [serviciile pe care electronică sunt definite ca furnizarea și conceperea de site-uri informatice, mentenanță la distanță a programelor și echipamentelor, furnizarea de programe informatice (software, inclusiv actualizări), furnizarea de imagini, texte, punerea la dispoziție de baze de date, muzică, filme, jocuri, jocuri de noroc, transmiterea și difuzarea de emisiuni și evenimente politice, culturale, artistice, științifice, divertisment] există niște măsuri speciale de reducere a presiunii administrative.
Acestea presupun că pentru servicii electronice efectuate, prestatorii extracomunitari au posibilitatea de a opta pentru înregistrare în orice stat membru pentru operațiuni efectuate către consumatori stabiliți în orice stat din Comunitate. Această simplificare adusă începând cu 2010, respectă principiile OECD, UE fiind prima jurisdicţie fiscală majoră care dezvoltă și implementează o metodă de simplificare pentru taxarea serviciilor electronice în concordanţă cu liniile directoare trasate de OECD. Este recunoscut de altfel că o simplificare adusă administrării din perspectiva TVA este singura metodă viabilă de a taxa serviciile prestate de aceste „one-stop shop-uri”, deschise de persoane impozabile stabilite în afara Comunităţii, către persoane neimpozabile stabilite în Comunitate.
Spre exemplu, un client stabilit în Italia (consumator – persoană fizică) are acces contra-cost la o bază de date online implementată și gestionată de o companie IT stabilită în Elveția. Pentru acest serviciu de acces online, clientul va primi o factură cu TVA de origine italiană. Același tratament îl va aplica și pentru accesul unui client francez, acesta din urmă primind o factură cu TVA franceză. În vederea prestării acestui serviciu, compania elvețiană s-a înregistrat în scopuri de TVA în Austria prin procedura specială, declarând și plătind taxa colectată în Italia și Franța în acest stat membru, având astfel posibilitatea de a factura serviciile electronice din Austria către orice persoană neimpozabilă stabilită în Comunitate.
Simplificarea adusă în legislația europeană și transpusă în cea națională menționează, cum vedem și în exemplul de mai sus, că orice persoană impozabilă nestabilită în Comunitate și care nu are un sediu fix sau obligația de a se înregistra în scopuri de TVA în Comunitate, poate opta, în vederea taxării serviciilor prestate pe cale electronică, să înregistreze în orice stat membru (denumit și stat membru de înregistrare). Înregistrarea se face prin obținerea unui cod special de TVA (format tip EUaaabbbbbc) și depunerea unui decont special de taxă în sistemul electronic VOES. Recunoaşterea taxei datorate în Comunitate (TVA de plată cumulată în baza cotelor valabile în statele membre unde consumatorii – persoane neimpozabile – îşi au reședința obișnuită) și este virată într-un cont special deschis la trezorerie indicat de organul fiscal competent (pentru România regimul special pentru persoane nestabilite în Comunitate ce prestează servicii electronice de aplicare este reglementat de art.1524 din Codul fiscal).
Începând cu 1 Ianuarie 2015, se dorește extinderea aplicabilității acestei măsuri de simplificare, atât către prestatorii stabiliți în Comunitate, cât și pentru serviciile de tip telecom și broadcasting pe lângă cele furnizate pe cale electronică către consumatori – persoane neimpozabile din perspectiva TVA. Acestă schemă de simplificare va da posibilitatea prestatorilor de servicii electronice să evite înregistrarea în scopuri de TVA în statele membre unde consumatorii sunt rezidenți sau unde serviciile sunt consumate.
Important de menționat este că schema de tip „one stop shop” poate fi aplicată de prestatorii de servicii electronice stabiliți în Comunitate doar pentru operațiuni realizate în alte state membre față de cel de rezidență sau în care este stabilit printr-un sediu/sedii fixe din perspectiva TVA, definit prin Regulamentul european 282/2011, recent modificat în data de 7 octombrie prin Regulamentul 1042/2013. Este definit de asemenea ca stat membru de identificare, statul membru unde persoana impozabilă, stabilită sau nu în Comunitate, este autorizată și înregistrată pentru folosirea „one stop shop-ului” și unde taxa, în condițiile prevăzute mai sus, este colectată și plătită în statul membru de consum (statul membru unde serviciul electronic este consumat sau unde persoana impozabilă consumatoare îşi are reședința obișnuită). Pentru prestatorii stabiliți în Comunitate, statul membru de identificare va fi considerat unde aceștia își au sediul activității economice și sunt înregistrați în scopuri de TVA, numărul deja obținut putând fi folosit inclusiv pentru prestarea acestor servicii intangibile. Există posibilitatea ca acești prestatori să fie stabiliți printr-un sediu fix în alte state membre decât cel de rezidență (stat membru de identificare în cazul prestatorilor comunitari). Aceștia vor avea posibilitatea de a include în deconturile de TVA depuse în statul membru de rezidență, inclusiv operațiunile furnizate pe cale electronică realizate de la aceste sedii fixe către consumatori persoane neimpozabile rezidente, dar nu rezidenți în statul membru unde se găsește sediul fix. Cum aminteam mai devreme, statul membru de reședință sau identificare al prestatorilor comunitari nu poate fi statul membru unde serviciile electronice sunt utilizate/consumate. În plus, Regulamentul 1042/2013 precizează în preambul că „în cazul în care o persoană neimpozabilă este stabilită în mai mult de o țară sau își are domiciliul stabil într-o țară, dar reședința obișnuită într-o altă țară, se va acorda prioritate locului care garantează în cea mai mare măsura impozitarea la locul consumului efectiv. Pentru a evita conflictele de competență între statele membre, ar trebui să se precizeze locul consumului efectiv”. Astfel, regula „use and enjoyment” primează în cazul în care nu poate fi determinat exact locul unde consumatorul serviciilor electronice își are reședința, cota de taxă aplicabilă fiind cea din statul membru unde se consumă efectiv serviciul și nu cea valabilă în statul de rezidență al consumatorului.
Aceste modificări ce vor fi aduse începând cu 2015 fac parte din strategia Comisiei Europene de modernizare și simplificare a sistemului de TVA. De asemenea, anul 2017 va aduce modificări substanțiale cu privire la determinarea locului prestării pentru serviciile legate de bunuri imobile (transpuse în prezent de România prin art.133 alin. (4) din Codul fiscal). Rămâne totuși de văzut dacă în legislația națională aceste linii directoare vor fi transpuse cu titlu obligatoriu sau opțional în spiritul principiilor TVA europeană.

.

Puteti citi revista integral achizitionand revista tiparita pe


sau abonandu-va la revista in format electronic pe

 

.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close