Modificari privind autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar, altele decat cele care fac obiectul supravegherii BNR

 

In M. Of. nr. 69 din 28 ianuarie 2014 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 86/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele decat cele care fac obiectul supravegherii BNR.

Din cuprins:

ART. I

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele decat cele care fac obiectul supravegherii Bancii Nationale a Romaniei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 341 din 19 mai 2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 4 se abroga.

2. La articolul 7, sintagma “Modelul notei de constatare privind dovada indeplinirii conditiilor de functionalitate a spatiului” se va inlocui cu sintagma “Modelul declaratiei notariale pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor de functionalitate a spatiului”.

3. In anexa nr. 2, la articolul 5 alineatul (1), literele d) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“d) sa faca dovada avizului organelor de politie acordat tuturor administratorilor, actionarilor semnificativi sau asociatilor care detin parti sociale cel putin intr-un procent egal cu cel necesar pentru un actionar semnificativ, conform legislatiei in vigoare, ai entitatii care solicita autorizarea. In cazul in care administratorii, actionarii semnificativi ori asociatii care detin parti sociale cel putin intr-un procent egal cu cel necesar pentru un actionar semnificativ, conform legislatiei in vigoare, sunt persoane juridice, este necesar avizul acordat tuturor persoanelor fizice care controleaza sau detin in cele din urma aceste persoane juridice, in mod direct ori indirect. In situatia in care administrarea entitatii se realizeaza de catre un organ colectiv, se va prezenta avizul acordat fiecarui membru din componenta acestuia. In situatia in care administrarea entitatii se realizeaza de catre o persoana juridica se va prezenta avizul acordat tuturor administratorilor sau reprezentantilor legali ai acestui operator. Atunci cand operatorul care asigura managementul entitatii este administrat la randul sau de catre un organ colectiv, se va prezenta avizul acordat fiecarui membru din componenta acestuia. Avizul se elibereaza conform procedurii interne stabilite de Inspectoratul General al Politiei Romane;

………………………………………………………………..

f) declaratia pe propria raspundere a tuturor reprezentantilor legali, care sa identifice punctual administratorii, actionarii semnificativi sau asociatii care detin parti sociale cel putin intr-un procent egal cu cel necesar pentru un actionar semnificativ conform legislatiei in vigoare, ai entitatii care solicita autorizarea. In cazul in care administratorii, actionarii semnificativi sau asociatii care detin parti sociale cel putin intr-un procent egal cu cel necesar pentru un actionar semnificativ, conform legislatiei in vigoare, sunt persoane juridice, este necesara identificarea inclusiv a persoanelor fizice care controleaza ori detin in cele din urma aceste persoane juridice, in mod direct sau indirect;”.

4. In anexa nr. 2, la articolul 5 alineatul (1), dupa litera g) se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:

“h) declaratia notariala pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor de functionalitate a spatiului.”

5. In anexa nr. 2, la articolul 5 alineatul (2), literele b), c), d) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“b) impotriva reprezentantilor legali, actionarilor semnificativi sau asociatilor entitatii care detin parti sociale cel putin intr-un procent egal cu cel necesar pentru un actionar semnificativ, conform legislatiei in vigoare, s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare pentru o infractiune savarsita cu intentie, la care a fost aplicata pedeapsa cu inchisoarea si pentru care nu a intervenit reabilitarea in Romania ori intr-un stat strain;

c) administratorii, actionarii semnificativi sau asociatii entitatii care detin parti sociale cel putin intr-un procent egal cu cel necesar pentru un actionar semnificativ, conform legislatiei in vigoare, au fost condamnati pentru spalare de bani, terorism ori finantarea terorismului, atat pe plan intern, cat si international. In cazul in care administratorii, actionarii semnificativi sau asociatii care detin parti sociale cel putin intr-un procent egal cu cel necesar pentru un actionar semnificativ conform legislatiei in vigoare, sunt persoane juridice, se va lua in considerare inclusiv situatia in care persoanele fizice care controleaza ori detin in cele din urma aceste persoane juridice, in mod direct sau indirect, au fost condamnate pentru infractiunile mentionate anterior;

d) actionarii semnificativi/asociatii care detin parti sociale cel putin intr-un procent egal cu cel necesar pentru un actionar semnificativ, conform legislatiei in vigoare, precum si de administratorii sau reprezentantii legali ai entitatii au detinut/detin calitatea de actionari/asociati, precum si de administratori ori reprezentanti legali ai unei entitati a carei autorizatie de schimb valutar a fost anulata sau revocata de Comisie in ultimii 5 ani. Termenul de 5 ani incepe sa curga de la data la care decizia/deciziile de anulare/revocare a/au ramas definitiva/definitive in sistemul cailor administrative de atac sau de la data hotararii judecatoresti definitive si irevocabile;

e) entitatea, asociatii care detin parti sociale cel putin intr-un procent egal cu cel necesar pentru un actionar semnificativ, conform legislatiei in vigoare, actionarii semnificativi si reprezentantii legali ai acestora au savarsit fapte sanctionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum si de cele care privesc disciplina financiara, fapte care se regasesc in cazierul fiscal.”

6. In anexa nr. 2, articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 6

Pentru a solicita inregistrarea punctului de schimb valutar, in intelesul prezentului ordin, entitatile trebuie sa faca dovada indeplinirii conditiilor de functionalitate a spatiului printr-o declaratie notariala pe propria raspundere, din care sa rezulte ca spatiul indeplineste conditiile de functionalitate, al carei model este prevazut in anexa nr. 7 la ordin.”

7. In anexa nr. 2, la articolul 17, litera k) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“k) sa anunte Comisia cu privire la orice modificari intervenite in cazul schimbarii administratorilor, actionarilor semnificativi sau asociatilor entitatii autorizate care detin parti sociale cel putin intr-un procent egal cu cel necesar pentru un actionar semnificativ, conform legislatiei in vigoare. In cazul in care administratorii, actionarii semnificativi sau asociatii care detin parti sociale cel putin intr-un procent egal cu cel necesar pentru un actionar semnificativ, conform legislatiei in vigoare, sunt persoane juridice, este obligatorie anuntarea Comisiei, inclusiv in legatura cu modificarile legate de persoanele fizice care controleaza sau detin in cele din urma aceste persoane juridice, in mod direct sau indirect. Termenul de comunicare este de 5 zile calendaristice, urmand a se solicita in termen de 10 zile calendaristice de la comunicare avizele organelor de politie, conform art. 5 alin. (1) lit. d).”

8. In anexa nr. 2, articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 18

(1) Entitatile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) pot intrerupe temporar, in mod voluntar, activitatea de schimb valutar la unul sau mai multe puncte de schimb valutar organizate de catre acestea, pentru o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice intr-un interval de 12 luni consecutive, cu conditia de a comunica acest fapt directiei de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice cu cel putin 10 zile calendaristice inainte de data intreruperii activitatii.

(2) In cazul in care entitatea doreste sa reia activitatea inainte de data comunicata in acest sens directiei de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, trebuie sa notifice cu 5 zile calendaristice inainte de inceperea activitatii.”

9. In anexa nr. 2, la articolul 24 alineatul (2), literele e) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“e) administratorii, actionarii semnificativi sau asociatii entitatii care detin parti sociale cel putin intr-un procent egal cu cel necesar pentru un actionar semnificativ, conform legislatiei in vigoare, se afla intr-o stare de incompatibilitate fata de conditiile initiale de la momentul autorizarii, pentru o perioada mai mare de 30 de zile de la data la care a intervenit aceasta situatie. In cazul in care administratorii, actionarii semnificativi sau asociatii care detin parti sociale cel putin intr-un procent egal cu cel necesar pentru un actionar semnificativ, conform legislatiei in vigoare, sunt persoane juridice, starea de incompatibilitate si termenul mentionat anterior sunt opozabile inclusiv persoanelor fizice care controleaza sau detin in cele din urma aceste persoane juridice, in mod direct sau indirect;

f) nerespectarea oricareia dintre conditiile avute in vedere la autorizare, inclusiv a celor declarate prin declaratia notariala pe propria raspundere, din care rezulta ca spatiul punctului de schimb valutar indeplineste conditiile de functionalitate;”.

10. In anexa nr. 2, la articolul 24, alineatele (3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(3) Comisia poate dispune masura suspendarii codurilor statistice atribuite punctelor de schimb valutar, pentru o perioada de cel mult 6 luni, la propunerea organelor cu atributii de control ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sau a Inspectoratului General al Politiei Romane. Pe perioada suspendarii nu se poate desfasura activitate de schimb valutar in punctul de schimb valutar al carui cod statistic a fost suspendat. Masura suspendarii poate fi dispusa in urmatoarele situatii:

a) nerespectarea regulamentului stabilit de catre entitatea in cauza pentru schimburile valutare;

b) nerespectarea prevederilor art. 12, 13, 15 – 17 si 20;

c) neanuntarea intreruperii temporare a activitatii, conform prevederilor art. 18.

………………………………………………………………..

(5) In vederea dispunerii masurilor prevazute la alin. (1) – (3), Comisia se poate sesiza din oficiu sau ca urmare a sesizarii efectuate de catre organele cu atributii de control apartinand Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Inspectoratului General al Politiei Romane si Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.”

11. In anexa nr. 2, la articolul 26, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(4) Nerespectarea prevederilor alin. (1) referitoare la depunerea documentatiei in vederea obtinerii unei noi autorizatii de catre entitatile care desfasoara activitati de schimb valutar in temeiul autorizatiei emise de Banca Nationala a Romaniei va duce la incetarea activitatii de schimb valutar de catre entitatile in cauza. Controlul incetarii activitatii de schimb valutar de catre aceste entitati se realizeaza de catre organele cu atributii de control ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si de catre structurile teritoriale competente ale Politiei Romane.”

12. In anexa nr. 3, la punctul I subpunctul 1, literele i), n) si p) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“i) avizul organelor de politie acordat tuturor administratorilor, actionarilor semnificativi sau asociatilor care detin parti sociale cel putin intr-un procent egal cu cel necesar pentru un actionar semnificativ, conform legislatiei in vigoare, ai entitatii care solicita autorizarea. In cazul in care administratorii, actionarii semnificativi sau asociatii care detin parti sociale cel putin intr-un procent egal cu cel necesar pentru un actionar semnificativ, conform legislatiei in vigoare, sunt persoane juridice, este necesar avizul acordat tuturor persoanelor fizice care controleaza ori detin in cele din urma aceste persoane juridice, in mod direct sau indirect. In situatia in care administrarea entitatii se realizeaza de catre un organ colectiv, se va prezenta avizul acordat fiecarui membru din componenta acestuia. In situatia in care administrarea entitatii se realizeaza de catre o persoana juridica, se va prezenta avizul acordat tuturor administratorilor sau reprezentantilor legali ai acestui operator. Atunci cand operatorul care asigura managementul entitatii este administrat la randul sau de catre un organ colectiv, se va prezenta avizul acordat fiecarui membru din componenta acestuia. Avizul se elibereaza conform procedurii interne stabilite de Inspectoratul General al Politiei Romane;

………………………………………………………………..

n) cazierul fiscal eliberat de organul fiscal competent pentru entitate, actionarii semnificativi, asociatii care detin parti sociale cel putin intr-un procent egal cu cel necesar pentru un actionar semnificativ, conform legislatiei in vigoare si administratorii entitatii care solicita autorizarea;

………………………………………………………………..

p) lista tuturor administratorilor, actionarilor semnificativi sau asociatilor care detin parti sociale cel putin intr-un procent egal cu cel necesar pentru un actionar semnificativ, conform legislatiei in vigoare, ai entitatii care solicita autorizarea. In cazul in care administratorii, actionarii semnificativi sau asociatii care detin parti sociale cel putin intr-un procent egal cu cel necesar pentru un actionar semnificativ, conform legislatiei in vigoare, sunt persoane juridice, se vor identifica toate persoanele fizice care controleaza ori detin in cele din urma aceste persoane juridice, in mod direct sau indirect. Lista va fi transmisa sub forma de declaratie pe propria raspundere, semnata si stampilata de reprezentantul legal al entitatii.”

13. In anexa nr. 3, la punctul I subpunctul 1, dupa litera p) se introduc cinci noi litere, literele q) – t), cu urmatorul cuprins:

“q) declaratia notariala pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor de functionalitate a spatiului;

r) dovada detinerii dreptului de proprietate sau a dreptului de folosinta pentru spatiul respectiv, cu acces public direct si adresa identificabila, conform prevederilor legale in vigoare. In situatia in care entitatea detine doar dreptul de folosinta a spatiului, se va prezenta acordul persoanei care detine dreptul de proprietate, din care sa reiasa ca este de acord cu desfasurarea de activitati de schimb valutar in locatia respectiva, precum si faptul ca permite accesul in locatie organelor de control in orice moment. In situatia in care punctul de schimb valutar propus urmeaza a fi organizat in spatii situate in cadrul imobilelor cu destinatia de locuinta, spatiul propus trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute de legislatia in vigoare pentru organizarea activitatilor cu scop comercial in cadrul imobilelor cu destinatia de locuinta;

s) lista personalului angajat sau care urmeaza a fi angajat si care isi va desfasura activitatea in cadrul locatiei respective;

s) certificatele de cazier judiciar pentru personalul angajat sau care urmeaza a fi angajat in punctul de schimb valutar pentru care se solicita inregistrarea, emis de autoritatile competente, in vigoare la data depunerii cererii, din care sa rezulte ca impotriva niciunuia dintre acestia nu s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, in Romania sau intr-un stat strain, pentru infractiuni savarsite cu intentie;

t) documente care atesta dotarile de siguranta existente in cadrul punctului de schimb valutar propus, sistemul de alarmare impotriva efractiei, planul de paza al punctului de schimb valutar (atunci cand este cazul), planul de interventie prevazut de legislatia privind apararea impotriva incendiilor, cu aprobarile aferente de la autoritatile in cauza.”

14. In anexa nr. 3, la punctul I, subpunctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“2. Pentru atribuirea codului statistic al punctului de schimb valutar propus, este necesara declaratia notariala pe propria raspundere prin care se face dovada indeplinirii conditiilor de functionalitate a spatiului si declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al entitatii, din care sa rezulte ca locatia corespunde prevederilor legale in vigoare.”

15. In anexa nr. 3, la punctul II, subpunctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“2. Pentru atribuirea codului statistic al punctului de schimb valutar propus, este necesara declaratia notariala pe propria raspundere, prin care se face dovada indeplinirii conditiilor de functionalitate a spatiului.”

16. Anexa nr. 7 se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. II

(1) Cererile pentru obtinerea autorizatiilor de schimb valutar si/sau inregistrarea punctului de schimb valutar, cu documentatia completa si nesolutionate, depuse la directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, se solutioneaza potrivit prevederilor anterioare intrarii in vigoare a prezentului ordin.

(2) Cererile care se depun la directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, precum si cererile depuse anterior la directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, cu documentatia incompleta, se solutioneaza potrivit prevederilor prezentului ordin.

ART. III

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

(Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 664/2012)

 

– Model –

 

DECLARATIE

 

Subsemnatul/Subsemnata,

 

…………………………………………………………………..,

(numele si prenumele)

fiul/fiica lui

 

……………………………………………………………………

(prenumele tatalui)

si al

 

…………………………………………………………………..,

(prenumele mamei)

nascut/nascuta la data de

 

……………………………………………………………………

(data nasterii)

in localitatea

 

…………………………………………………………………..,

(localitatea)

de cetatenie

 

…………………………………………………………………..,

(cetatenia)

cu domiciliul in

 

……………………………………………………………………

(Se trece adresa de domiciliu mentionata in documentul de identitate.)

si resedinta in

 

…………………………………………………………………..,

(Se trece obligatoriu adresa de resedinta in cazul detinerii unui domiciliu flotant sau adresa la care locuieste efectiv solicitantul.)

posesor al actului de identitate cu seria

 

……………………………………………………………………

(seria actului de identitate)

si numarul

 

…………………………………………………………………..,

(numarul actului de identitate)

identificat prin CNP

 

…………………………………………………………………..,

(Se completeaza CNP-ul.)

in calitate de administrator/reprezentant legal al Societatii Comerciale ………………………, cu sediul in ………………., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ………….. cu nr. …….., avand cod unic de inregistrare ………………… atribuit in data de ………….., declar pe propria raspundere, cunoscand sanctiunile prevazute de lege pentru cei ce fac declaratii false, ca spatiul propus pentru activitatea de schimb valutar, situat in

 

……………………………………………………………………,

(adresa completa)

indeplineste toate conditiile prevazute de legislatia in vigoare pentru desfasurarea activitatii de schimb valutar, astfel:

a) nu este amplasat in garaje, chioscuri, alte constructii similare, in locuri izolate, la etajele sau subsolurile cladirilor cu destinatie de locuinta;

b) spatiul este cu acces public direct;

c) in spatiu nu functioneaza alt punct de schimb valutar;

d) in spatiul punctului de schimb valutar nu se desfasoara alte activitati, cu exceptia celor incluse in cod CAEN 6619 – Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii – remiterea de bani;

e) spatiul propus indeplineste cerintele prevazute de legislatia in vigoare pentru organizarea activitatilor cu scop comercial (doar pentru spatii situate in cadrul imobilelor cu destinatia de locuinta);

f) spatiul are in dotare urmatoarele: aparat de marcat electronic fiscal specific activitatii de schimb valutar, aparat de verificare a autenticitatii bancnotelor, sistem de inregistrare video in sistem digital permanent in regim non-stop, sistem de alarmare impotriva efractiei, planul de securitate si paza al punctului de schimb valutar (atunci cand este cazul), cu aprobarile aferente de la autoritatile in cauza, planul P.S.I., cu aprobarile aferente de la autoritatile in cauza.

Programul de functionare al punctului de schimb valutar va fi: ……… .

Dau prezenta declaratie spre a servi Comisiei de autorizare a activitatii de schimb valutar.

Certific prin semnatura veridicitatea celor declarate, cunoscand dispozitiile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii.

 

Data                         Declarant,

……………             ………………..

 

Intocmita in 3 (trei) exemplare originale la Biroul Notarial Public …………., din …………, din care s-au eliberat partii doua exemplare, astazi, la data autentificarii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close