Regulamentul de organizare si desfasurare a interviului pentru reatribuirea calitatii de membru al CAFR

 

In M. Of. nr. 66 din 27 ianuarie 2014 a fost publicata Hotararea Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 61/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a interviului pentru reatribuirea calitatii de membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Regulamentul de organizare si desfasurare a interviului pentru reatribuirea calitatii de membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2

Departamentul de servicii pentru membri si Departamentul de etica, conduita profesionala si investigatii vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

ART. 3

Prezenta hotarare se comunica spre aprobare Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile.

ART. 4

Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

 

REGULAMENT

de organizare si desfasurare a interviului pentru reatribuirea calitatii de membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania

 

ART. 1

Auditorii financiari, persoane fizice, care au renuntat sau carora li s-a retras calitatea de membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), pot solicita reatribuirea calitatii de membru al CAFR, in conditiile prevazute de Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 16/2012 pentru aprobarea Normelor privind atribuirea calitatii de membru, inscrierea, evidenta, retragerea si suspendarea persoanelor fizice si autorizarea, inscrierea, evidenta, retragerea si suspendarea persoanelor juridice in si din Registrul public al auditorilor financiari si a prezentului regulament.

ART. 2

Pentru reatribuirea calitatii de membru al CAFR, CAFR organizeaza in fiecare an, semestrial, interviu, in baza cererilor primite.

ART. 3

(1) La interviul pentru reatribuirea calitatii de membru al CAFR se pot inscrie urmatoarele categorii de persoane:

– persoanele fizice care au renuntat, la cerere, la calitatea de membru al CAFR si solicita reatribuirea acesteia in termen de 5 ani de la data renuntarii. Solicitantii trebuie sa aiba achitate toate cotizatiile datorate catre CAFR, pentru perioada in care au detinut calitatea de membru al CAFR;

– persoanele fizice, carora li s-a retras calitatea de membru, in urma unei sanctiuni disciplinare dispuse prin hotarare a Consiliului CAFR pentru neachitarea cotizatiilor si taxelor datorate, precum si neindeplinirea altor obligatii fata de CAFR. Solicitantii trebuie sa aiba achitate toate cotizatiile datorate catre CAFR, pentru perioada in care au detinut calitatea de membru al CAFR. In acest caz se poate solicita reatribuirea calitatii de membru al CAFR in termen de maximum 3 ani de la data la care hotararea de sanctionare a ramas definitiva.

(2) In vederea inscrierii la interviu, candidatii vor depune, personal sau prin delegat, la sediul Camerei din municipiul Bucuresti urmatoarele acte:

– cerere de reinscriere, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul regulament;

– cazier judiciar, aflat in termen legal de valabilitate;

– dovada achitarii taxei de reinscriere si a cotizatiilor datorate CAFR pe perioada cat au detinut calitatea de membru CAFR, conform normelor emise de CAFR.

ART. 4

Dosarul de reinscriere va fi analizat de catre Departamentul de servicii pentru membri si avizat juridic de Departamentul de etica, conduita profesionala si investigatii din cadrul CAFR si supus spre aprobare Consiliului CAFR.

ART. 5

Interviul pentru reatribuirea calitatii de membru al CAFR se organizeaza de catre Departamentul de servicii pentru membri din cadrul CAFR.

ART. 6

(1) Consiliul Camerei va aproba cu 30 de zile inainte de data de organizare a interviului urmatoarele:

– data de organizare a interviului;

– tematica interviului;

– componenta comisiei de interviu;

– componenta comisiei de solutionare a contestatiilor.

(2) Comisia de interviu este formata din 3 membri: un membru al Consiliului CAFR, un reprezentat al conducerii executive a CAFR, un reprezentat al Departamentului de etica, conduita profesionala si investigatii.

(3) Comisia de solutionare a contestatiilor este formata din 3 persoane: 2 membri ai Consiliului CAFR si presedintele de onoare al CAFR.

(4) Nu vor fi numite in comisii persoanele care au sotul sau sotia, rude ori afini pana la gradul al patrulea inclusiv in randul candidatilor. Toti membrii comisiilor vor completa in acest sens declaratii pe propria raspundere.

(5) Daca incompatibilitatea prevazuta la alin. (4) se iveste ulterior desemnarii membrilor comisiei, membrul in cauza are obligatia sa se retraga si sa comunice de indata aceasta situatie Consiliului CAFR, in vederea inlocuirii sale.

(6) Calitatea de membru al comisiei de interviu este incompatibila cu cea de membru al comisiei de solutionare a contestatiilor.

(7) Departamentul de servicii pentru membri va publica pe site-ul CAFR data de organizare a interviului, tematica interviului, precum si alte informatii suplimentare.

ART. 7

Interviul pentru reatribuirea calitatii de membru al CAFR va consta in sustinerea unei probe orale din legislatia care reglementeaza activitatea de audit financiar, statutul de membru al CAFR, activitatea CAFR si din prevederile Codului etic al profesionistilor contabili.

ART. 8

(1) Comisia de interviu va intocmi procesul-verbal al interviului.

(2) Procesul-verbal mentionat la alin. (1) cuprinde lista candidatilor admisi, lista candidatilor respinsi, precum si rezumatul discutiilor care au facut obiectul probei orale sustinute de candidati.

(3) Rezultatele interviului se vor publica pe site-ul CAFR si se pot contesta o singura data, in termen de doua zile lucratoare de la publicarea lor. Contestatiile se depun la sediul CAFR sau se pot transmite si prin fax.

(4) Camera nu va lua in considerare alte contestatii decat cele primite in termenul de doua zile lucratoare de la publicarea rezultatelor pe site-ul CAFR.

(5) Contestatiile se solutioneaza de catre comisia de solutionare a contestatiilor.

(6) Comisia de solutionare a contestatiilor va examina, in baza procesului-verbal intocmit de comisia de interviu, rezultatele obtinute de candidat la proba orala si va reexamina, daca considera necesar, candidatul care a depus contestatia.

(7) Comisia de solutionare a contestatiilor va intocmi un proces-verbal care va cuprinde rezultatele solutionarii contestatiilor.

(8) Decizia comisiei de solutionare a contestatiilor este definitiva.

(9) Rezultatele comisiei de solutionare a contestatiilor se vor publica pe site-ul CAFR, in termen de maximum 7 zile de la finalizarea termenului de depunere a contestatiilor.

ART. 9

Auditorii financiari care au solicitat reatribuirea calitatii de membru al CAFR, au participat la interviu si au fost admisi vor fi aprobati prin hotarare a Consiliului CAFR.

ART. 10

Hotararea Consiliului CAFR privind aprobarea calitatii de membru al CAFR, persoane fizice, va fi transmisa spre aprobare Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC). Ulterior, hotararea se comunica persoanei in cauza.

ART. 11

Dupa aprobarea CSIPPC, Departamentul de servicii pentru membri va actualiza Registrul public al auditorilor financiari cu membrii CAFR carora li s-a reatribuit calitatea, in baza hotararii Consiliului CAFR.

 

ANEXA 1

la regulament

 

CERERE

pentru reatribuirea calitatii de membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania si inscrierea in Registrul auditorilor financiari – persoane fizice

 

Subsemnatul/Subsemnata, …………………………………………., nascut/a la data de ……………. in localitatea ……………………., judetul/sectorul …………., cu domiciliul in localitatea ……………., str. ………………….. nr. …., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., judetul/sectorul …………., legitimat/a cu buletinul/cartea de identitate/pasaportul seria … nr. ……., eliberat/a de ………………. la data de ……………., cod numeric personal (CNP) …………………, solicit reatribuirea calitatii de membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania.

Declar ca am detinut calitatea de membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania in perioada ………………….. si am avut carnet de auditor financiar cu nr. …. .

Anexez la prezenta urmatoarele:

1. copia documentului care face dovada achitarii taxei de reinscriere;

2. cazierul judiciar, aflat in termenul legal de valabilitate;

3. copiile documentelor care fac dovada achitarii cotizatiilor pe perioada cat am detinut calitatea de membru.

 

Adresa de e-mail: ……………….

Telefon – acasa: ………………..

– serviciu: ……………..

– mobil: ………………..

Adresa de corespondenta (alta decat adresa de domiciliu, daca este cazul):

Localitatea …………….., str. ……………… nr. …., bl. …., sc. …., et. …, ap. …., judetul/sectorul ………………

 

Data                                    Semnatura

…………………                     ………………..

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close