Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2013

In M. Of. nr. 88 din  4 februarie 2014 a fost publicat Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 116/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2013.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2013, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice alte dispozitii contrare acestuia.

ART. 3

Directia generala trezorerie si contabilitate publica va lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

ART. 4

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

 

NORME METODOLOGICE

privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2013

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

1.1. Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale, institutiile publice autonome si institutiile publice subordonate au obligatia, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sa intocmeasca situatii financiare trimestriale si anuale.

1.2. Situatiile financiare ale anului 2013 reprezinta documente oficiale de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli la data de 31 decembrie 2013.

1.3. Situatiile financiare anuale se compun din: bilant, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii, conturile de executie bugetara si anexe la situatiile financiare care includ politici contabile si note explicative.

1.4. Situatiile financiare se intocmesc in moneda nationala, respectiv in lei, fara subdiviziuni ale leului. Pentru necesitati proprii de informare si la solicitarea unor organisme internationale se pot intocmi situatii financiare si intr-o alta moneda.

1.5.(1) Situatiile financiare anuale se intocmesc pe modelele aprobate prin:

– Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, cu modificarile si completarile ulterioare (anexele 1 – 7, 14a, 14b, 15, 17, 18, 30, 30b, 30b.1 si 40a – 40c la situatiile financiare);

– Ordinul ministrului finantelor publice nr. 79/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2009 (anexele 22, 23, 24, 25, 26, 31 – 34, 35a si 35b la situatiile financiare anuale);

– Ordinul ministrului finantelor publice nr. 980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2010, cu completarile ulterioare (anexele 27 si 28 la situatiile financiare);

– Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2011 (anexele 7b, 9, 11 – 13, 29, 31b);

– Ordinul ministrului finantelor publice nr. 24/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2011 (anexele 20a si 20b la situatiile financiare);

– Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 71/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2012 (anexa 19 la situatiile financiare);

– Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2013 (anexa 16 si anexa 41 la situatiile financiare);

1.5.(2) Formularele au fost adaptate structurii indicatorilor aprobati in Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013 nr. 6/2013, cu modificarile ulterioare, si altor reglementari in vigoare.

1.5.(3) Formularele actualizate ce compun situatiile financiare la 31 decembrie 2013 si corelatiile dintre acestea sunt afisate pe site-ul Ministerului Finantelor Publice: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari contabile/institutii publice/legislatie

1.6. In baza art. 56 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare: “Pe baza situatiilor financiare prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor privind executia de casa a bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si a bugetelor fondurilor speciale, prezentate de organele care, potrivit legii, au aceasta sarcina, si in urma verificarii si analizarii acestora, Ministerul Finantelor Publice elaboreaza contul general anual de executie a bugetului de stat si, respectiv, contul de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat, care au ca anexe conturile anuale de executie a bugetelor fondurilor speciale si bugetele ordonatorilor principali de credite, inclusiv anexele la acestea, pe care le prezinta Guvernului.” Dupa verificarea efectuata de catre Curtea de Conturi, acestea se aproba de Parlament.

1.7. Potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ministerul Finantelor Publice intocmeste anual bilantul institutiilor publice.

Bilantul anual al institutiilor publice, in structura stabilita de Ministerul Finantelor Publice, se prezinta Guvernului odata cu contul general anual de executie a bugetului de stat.

 

CAPITOLUL II

Inventarierea, evaluarea, inregistrarea si prezentarea elementelor patrimoniale in bilant

 

2.1. Inventarierea anuala se efectueaza de catre institutiile publice potrivit prevederilor Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009.

2.2. Evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii cu ocazia inventarierii si la inchiderea exercitiului financiar se efectueaza potrivit prevederilor Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 116/2008.

2.3.(1) Reevaluarea activelor fixe corporale se efectueaza de catre institutiile publice, potrivit prevederilor art. 2^1 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, aprobata prin Legea nr. 493/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, conform carora: “Reevaluarea activelor fixe corporale se efectueaza cu scopul determinarii valorii juste a acestora, tinandu-se seama de inflatie, utilitatea bunului, starea acestuia si de pretul pietei, atunci cand valoarea contabila difera semnificativ de valoarea justa”, precum si ale art. 2^2, conform carora: “Incepand cu data de 1 ianuarie 2008, activele fixe corporale de natura constructiilor si terenurilor aflate in patrimoniul institutiilor publice vor fi reevaluate cel putin o data la 3 ani, in conditiile prevazute la art. 2^1, de o comisie numita de conducatorul institutiei publice sau de evaluatori autorizati conform reglementarilor legale in vigoare, rezultatele reevaluarii urmand a fi inregistrate in contabilitate pana la finele anului in care s-a efectuat reevaluarea.”

2.3.(2) Procedura de selectare a evaluatorilor autorizati se efectueaza in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Evaluatorii autorizati pot fi selectati din cadrul evaluatorilor acreditati de catre organismele profesionale de profil.

2.3.(3) In cazul reevaluarii efectuate de specialisti din cadrul institutiilor publice, pentru desfasurarea in bune conditii a operatiunilor de inventariere si reevaluare, in comisii vor fi numite persoane cu pregatire corespunzatoare economica si tehnica in domeniu, care sa asigure efectuarea corecta si la timp a inventarierii activelor fixe corporale si sa poata aprecia starea, respectiv gradul de uzura fizica si morala, utilitatea si valoarea de piata a acestora.

2.4. La intocmirea bilantului contabil se vor avea in vedere urmatoarele:

a) inregistrarea cronologica si sistematica a operatiunilor consemnate in documente justificative;

b) ultima balanta de verificare a conturilor sintetice la 31 decembrie 2013, pusa de acord cu balantele de verificare ale conturilor analitice;

c) analiza soldurilor conturilor contabile, astfel incat acestea sa reflecte operatiunile patrimoniale ale institutiei publice si sa corespunda functiunii stabilite in planul de conturi.

Se va analiza soldul contului 215 “Alte active ale statului”, astfel incat acesta sa evidentieze resursele minerale situate pe teritoriul tarii, in subsolul tarii si al platoului continental in zona economica a Romaniei din Marea Neagra (zacamintele, resursele biologice necultivate, rezervele de apa);

d) clarificarea sumelor ce se mentin nejustificat in conturile: 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale”, 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale”, 401 “Furnizori”, 404 “Furnizori de active fixe”, 409 “Furnizori-debitori”, 411 “Clienti”, 4281 “Alte datorii in legatura cu personalul”, 4282 “Alte creante in legatura cu personalul”, 461 “Debitori”, 462 “Creditori”, 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” etc., urmarindu-se achitarea obligatiilor si incasarea creantelor in lei si in valuta, dupa caz.

Sumele inregistrate in contul 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” trebuie clarificate de catre institutie in termen de 3 luni, in sold putand fi pastrate numai sumele ce se justifica in mod obiectiv, prevazute in normele metodologice specifice. Peste termenul de 3 luni pot fi retinute sume in contul 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” numai pe baza unei note de fundamentare aprobate de ordonatorul de credite;

e) in situatia in care operatiunile isi extind efectele pe mai multi ani, iar veniturile si cheltuielile trebuie sa fie atribuite anului in care au fost realizate, se impune utilizarea conturilor 471 “Cheltuieli in avans” si 472 “Venituri in avans”, dupa caz, cu exceptia cheltuielilor/veniturilor din dobanzi aferente imprumuturilor;

f) inregistrarea dobanzilor de primit aferente disponibilitatilor pentru care Trezoreria Statului sau institutiile de credit acorda dobanzi, potrivit legii (5187 = 448 sau 5187 = 766, dupa caz). Pentru dobanzile datorate de Trezoreria Statului se utilizeaza documentul “Situatia dobanzilor acordate la data …………..”, eliberat de unitatile Trezoreriei Statului;

g) corectarea erorilor contabile aferente exercitiilor precedente, aparute in urma unor greseli matematice, a greselilor de aplicare a politicilor contabile, ignorarii sau interpretarii gresite a tranzactiilor si altor evenimente, se efectueaza in conturile corespunzatoare de active, datorii si capitaluri, iar cele referitoare la venituri si cheltuieli se efectueaza in contul 117 “Rezultatul reportat”.

2.5.(1) Pentru ultima zi a perioadei de raportare se efectueaza atat contabilizarea tranzactiilor in valuta, cat si evaluarea la cursul Bancii Nationale a Romaniei, utilizandu-se:

a) pentru contabilizarea tranzactiilor efectuate in ultima zi a perioadei de raportare, cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ultima zi bancara anterioara operatiunii, disponibil ca informatie la momentul efectuarii operatiunii (incasare, plata, emitere de documente);

b) pentru evaluarea creantelor si a datoriilor in valuta, a disponibilitatilor in valuta si a altor valori de trezorerie, cum sunt titlurile de stat in valuta, acreditivele si depozitele in valuta, existente in sold la sfarsitul lunii, cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ultima zi bancara a perioadei de raportare (afisat pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei si al Ministerului Finantelor Publice).

2.5.(2) Pentru inregistrarea in contabilitatea institutiilor publice a operatiunilor privind contributia financiara nerambursabila a Comunitatii Europene, precum si evaluarea elementelor monetare exprimate in euro, se aplica prevederile cap. I “Dispozitii generale” pct. 1.3 “Moneda si cursul de inregistrare” din Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia fondurilor pentru care exista reglementari specifice.

2.6.(1) Pentru realizarea cerintei prevazute in functiunea contului 8067 “Angajamente legale”, respectiv ca la finele anului soldul contului sa reprezinte totalul angajamentelor ramase neachitate in limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament aprobate, se vor efectua urmatoarele:

a) analiza si regularizarea sumelor reprezentand angajamente legale aferente drepturilor salariale ale personalului si obligatiilor aferente, astfel incat soldul contului sa reflecte obligatii ramase neachitate inscrise in documentele de lichidare inregistrate in conturile 421 “Personal – salarii datorate”, 431 “Asigurari sociale”, 437 “Asigurari pentru somaj” etc., pentru care au fost prevazute credite bugetare.

Potrivit cerintelor contabilitatii de angajamente, cheltuielile de personal (salarii in bani si in natura si contributiile aferente acestora) se recunosc in perioada in care munca a fost prestata. Astfel, drepturile cuvenite si neachitate personalului, precum si contributiile aferente exercitiului bugetar, evidentiate in conturile precizate mai sus, pot depasi valoarea angajamentelor legale neachitate.

Potrivit Legii privind finantele publice nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, obligatiile de plata inregistrate la nivelul unui an reprezentand drepturi salariale pot depasi creditul bugetar, cu diferenta dintre cheltuielile lunii decembrie a anului curent si cheltuielile lunii decembrie a anului precedent, precum si a altor cauze independente de vointa ordonatorilor de credite.

b) analiza si regularizarea sumelor reprezentand angajamente legale individuale aferente bunurilor si serviciilor, astfel incat soldul contului sa reflecte obligatii ramase neachitate ce decurg din:

– angajamente legale individuale incheiate cu furnizori si alti creditori, in limita creditelor bugetare aprobate si/sau a creditelor de angajament, care nu au fost materializate in bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate pana la sfarsitul anului;

– angajamente legale individuale incheiate cu furnizori si alti creditori, in limita creditelor bugetare aprobate si/sau a creditelor de angajament, materializate in bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate, care nu au fost achitate pana la finele anului, evidentiate in conturile: 401 “Furnizori”, 404 “Furnizori de active fixe”, 408 “Furnizori – facturi nesosite” si 462 “Creditori”.

Potrivit cerintelor contabilitatii de angajamente, cheltuielile cu serviciile se recunosc in perioada cand serviciile au fost prestate si lucrarile executate, astfel incat facturile privind furnizarea de energie electrica, termica, apa, canal, salubritate, telefon etc., care reflecta consumuri aferente lunii decembrie si care au fost primite de institutiile publice pana la data intocmirii bilantului, vor fi inregistrate in contabilitate in luna decembrie.

Ca urmare a acestor inregistrari, obligatiile datorate furnizorilor si creditorilor evidentiate in conturile precizate mai sus pot depasi valoarea angajamentelor legale neachitate.

Potrivit Legii nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, obligatiile de plata inregistrate la nivelul unui an reprezentand serviciile privind furnizarea de utilitati pot depasi creditul bugetar, cu diferenta dintre cheltuielile lunii decembrie a anului curent si cheltuielile lunii decembrie a anului precedent, precum si a altor cauze independente de vointa ordonatorilor de credite.

Inregistrarea in contabilitate a facturilor privind prestarea de servicii si executarea de lucrari aferente anului 2012 primite de institutie in anul 2013 dupa intocmirea bilantului contabil se efectueaza in conturi de cheltuieli, dupa natura acestora, si nu in contul 117 “Rezultatul reportat”, intrucat nu reprezinta corectarea unei erori din anii anteriori;

c) analiza si regularizarea sumelor reprezentand pensii si ajutoare sociale stabilite conform legilor in vigoare, precum si cheltuielile cu dobanzile si alte cheltuieli aferente datoriei publice, care au fost inregistrate in contul 8067 “Angajamente legale”, astfel incat soldul contului sa reflecte obligatii ramase neachitate inscrise in documentele de lichidare inregistrate in conturile contabile corespunzatoare, conform Planului de conturi pentru institutiile publice.

2.6.(2) Cheltuielile de personal, cheltuielile cu pensiile si ajutoarele sociale, precum si cheltuielile cu utilitatile, aferente lunii decembrie pentru care creditele bugetare sunt aprobate in bugetul anului urmator, nu se inregistreaza la finele anului in contul 8067 “Angajamente legale” si nu se raporteaza in anexa 7 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” si anexa 7b “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” ca angajamente legale, dar se inregistreaza ca cheltuieli efective (6XX) si se raporteaza in anexa 7 si anexa 7b la coloana “cheltuieli efective”.

2.7.(1) Creditul de angajament ramas neangajat (in cazul in care valoarea angajamentelor legale incheiate in exercitiul bugetar este mai mica decat valoarea creditelor de angajament aprobata in acest exercitiu) va fi avut in vedere la elaborarea proiectului de buget pentru anii urmatori, pana la finalizarea actiunii multianuale, si poate fi angajat in exercitiile bugetare urmatoare, in conditiile legii.

La finalizarea actiunii multianuale, creditele de angajament angajate vor fi egale cu creditele bugetare, insumate corespunzator perioadei de implementare a programului/proiectului.

2.7.(2) In situatia in care pe parcursul derularii unui program multianual sunt necesare si cheltuieli pentru care se incheie contracte anuale, aceste cheltuieli se angajeaza in limita creditelor de angajament aprobate.

2.8.(1) In vederea prezentarii unei imagini fidele asupra patrimoniului aflat in administrarea ordonatorului principal de credite, la intocmirea situatiilor financiare centralizate se vor avea in vedere urmatoarele operatiuni:

a) eliminarea conturilor 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” si 482 “Decontari intre institutii subordonate” din activele si datoriile bilantului centralizat la nivelul institutiei superioare pentru institutiile subordonate;

b) compensarea soldurilor creditoare si debitoare ale conturilor 117 “Rezultatul reportat” si 121 “Rezultatul patrimonial” la nivelul ordonatorului principal si secundar de credite, astfel incat in bilantul si contul de rezultat patrimonial centralizate ale ordonatorului principal si secundar de credite conturile respective sa prezinte numai sold creditor sau debitor;

c) compensarea soldurilor creditoare si debitoare ale conturilor 117 “Rezultatul reportat” si 121 “Rezultatul patrimonial” la nivelul Ministerului Finantelor Publice pentru bilantul si contul de rezultat patrimonial agregate pe fiecare subsector al administratiei publice si pe total administratie publica, astfel incat conturile respective sa prezinte numai sold creditor sau debitor;

d) optional, se pot compensa soldurile conturilor privind taxa pe valoarea adaugata de plata, respectiv de recuperat;

e) eliminarea conturilor: 7701 “Finantarea de la bugetul de stat” din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (anexa 2 la situatiile financiare) centralizat intocmit de Ministerul Finantelor Publice pentru subsectorul S1311 “Administratia centrala”, precum si a contului 7703 “Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat” raportat de Casele sectoriale de pensii din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (anexa 2 la situatiile financiare) centralizat intocmit de Ministerul Finantelor Publice pentru subsectorul S1314 “Asigurari sociale”.

2.8.(2) Soldul contului 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” si al contului 482 “Decontari intre institutii subordonate”, care evidentiaza valoarea neamortizata a activelor fixe sau a stocurilor transferate cu titlu gratuit, se inchide atat la institutia care a transferat, cat si la institutia care a primit bunurile, dupa amortizarea integrala a activului fix, dupa consumul stocurilor sau dupa casarea obiectelor de inventar respective, prin contul 117 “Rezultatul reportat”.

Soldul contului 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate”, care evidentiaza sumele transmise de institutia superioara catre institutiile din subordine pentru efectuarea unor cheltuieli aprobate, se inchide la finele perioadei, atat la institutia care a transferat, cat si la institutia care a primit sumele, cu suma platilor efectuate, prin contul 117 “Rezultatul reportat”. Sumele ramase neutilizate si restituite institutiei superioare se inregistreaza in debitul contului 481 la institutia subordonata si in creditul contului 481 la institutia superioara.

Exceptie fac institutiile care si-au schimbat subordonarea in urma unor procese de reorganizare, in aceasta situatie conturile de decontari 481 si 482 inchizandu-se la momentul intocmirii bilantului de inchidere, conform termenelor prevazute de actele normative prin care s-au aprobat reorganizarile.

Institutiile publice implicate in astfel de operatiuni efectueaza punctaje reciproce privind sumele inscrise in conturile de decontari, iar institutia care a primit bunurile si le-a consumat va solicita in scris institutiei care le-a transferat inchiderea contului de decontare.

2.9.(1) Intrarea in patrimoniu a unui activ fix primit prin transfer cu titlu gratuit intre institutii sau redistribuiri intre unitati aflate in subordinea aceluiasi ordonator de credite se inregistreaza la valoarea ramasa neamortizata ori la valoarea justa in situatia in care este complet amortizat.

2.9.(2) Intrarea in patrimoniu a unui activ fix primit prin transfer cu titlu gratuit intre institutii care nu se afla in subordinea aceluiasi ordonator de credite se inregistreaza la valoarea justa.

2.10. In bilantul contabil incheiat la 31 decembrie 2013 urmatoarele conturi nu pot prezenta sold:

2.10.(1) La institutiile publice finantate integral de la bugetul de stat:

– contul 5201 “Disponibil al bugetului de stat” (se inchide cel putin trimestrial prin debitul contului 121.09 “Rezultatul patrimonial – bugetul de stat” cu totalul veniturilor incasate, pe fiecare subdiviziune a clasificatiei bugetare pe care au fost evidentiate veniturile incasate);

– contul 5121 “Conturi la banci in lei” (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2013, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 2.020/2013);

– contul 5124 “Conturi la banci in valuta” (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2013, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.020/2013);

– contul 531 “Casa” (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2013, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 2.020/2013);

– conturile 6xx “Cheltuieli …………………” (efectuate din finantarea de la bugetul de stat) se inchid prin debitul contului 121.01.01 “Rezultatul patrimonial – institutii publice finantate integral din bugetul de stat”;

– conturile 6xx “Cheltuieli …………………” (efectuate din finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat) se inchid prin debitul contului 121.03 “Rezultatul patrimonial – bugetul asigurarilor sociale de stat” la Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor si Serviciul Roman de Informatii”;

– conturile 7xx “Venituri ………………..” (ale bugetului de stat) se inchid prin creditul contului 121.09 “Rezultatul patrimonial – bugetul de stat”;

– contul 7701 “Finantarea de la bugetul de stat” se inchide prin creditul contului 121.01.01 “Rezultatul patrimonial – institutii publice finantate integral din bugetul de stat”;

– contul 7703 “Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat” se inchide prin creditul contului 121.03 “Rezultatul patrimonial – bugetul asigurarilor sociale de stat” la Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor si Serviciul Roman de Informatii;

– conturile 7xx “Venituri ………………….” (ale institutiilor publice finantate integral din bugetul de stat) se inchid prin creditul contului 121.01.03 “Rezultatul patrimonial – alte venituri si finantari din bugetul de stat”, pentru sumele inregistrate in conturile de venituri ca urmare a unor operatiuni care nu au legatura cu finantarea din bugetul de stat (bunuri primite cu titlu gratuit, plus de inventar, diferente de curs favorabile etc.).

2.10.(2) La unitatile administrativ-teritoriale:

– contul 5211 “Disponibil al bugetului local”;

– contul 5212 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent”;

– contul 531 “Casa” (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2013, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 2.020/2013);

– contul 4687 “Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare”;

– contul 5197 “Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare”;

– conturile 6xx “Cheltuieli …………………” (efectuate din finantarea de la bugetul local) se inchid prin debitul contului 121.01.02 “Rezultatul patrimonial – institutii publice finantate integral din bugetul local” sau 121.02 “Rezultatul patrimonial – bugetul local” la stabilirea rezultatului patrimonial al bugetului local;

– conturile 6xx “Cheltuieli ……………..” efectuate din Fondul de risc se inchid prin contul 135 “Fondul de risc”;

– conturile 7xx “Venituri …………………..” (ale bugetului local) se inchid prin creditul contului 121.02 “Rezultatul patrimonial – bugetul local”;

– contul 7702 “Finantarea de la bugetele locale” se inchide prin creditul contului 121.01.02 “Rezultatul patrimonial – institutii publice finantate integral din bugetul local”;

– conturile 7xx “Venituri ………………….” (ale institutiilor publice finantate integral din bugetul local) se inchid prin creditul contului 121.01.04 “Rezultatul patrimonial – alte venituri si finantari din bugetul local”, pentru sumele inregistrate in conturile de venituri ca urmare a unor operatiuni care nu au legatura cu finantarea din bugetul local (bunuri primite cu titlu gratuit, plus de inventar, diferente de curs favorabile etc.).

2.10.(3) La institutiile publice finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat:

– contul 5251 “Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat”;

– contul 5252 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent”;

– contul 531 “Casa” (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2013, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 2.020/2013);

– conturile 6xx “Cheltuieli …………………” (efectuate din finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat) se inchid prin debitul contului 121.03 “Rezultatul patrimonial – bugetul asigurarilor sociale de stat”;

– conturile 7xx “Venituri …………………..” (ale bugetului asigurarilor sociale de stat) se inchid prin creditul contului 121.03 “Rezultatul patrimonial – bugetul asigurarilor sociale de stat”;

– contul 7703 “Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat” se inchide prin creditul contului 5251 “Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat”, cu totalul platilor nete de casa la Casa Nationala de Pensii Publice si institutiile subordonate.

2.10.(4) La institutiile publice finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj:

– contul 531 “Casa” (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2013, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 2.020/2013);

– contul 5741 “Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurarilor pentru somaj”;

– contul 5742 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent”;

– conturile 6xx “Cheltuieli ……………….” (efectuate din finantarea de la bugetul asigurarilor pentru somaj) se inchid prin debitul contului 121.04 “Rezultatul patrimonial – bugetul asigurarilor pentru somaj”;

– conturile 7xx “Venituri …………………” (ale bugetului asigurarilor pentru somaj) se inchid prin creditul contului 121.04 “Rezultat patrimonial – bugetul asigurarilor pentru somaj”;

– contul 7704 “Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj” se inchide prin creditul contului 5741 “Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurarilor pentru somaj”, cu totalul platilor de casa.

2.10.(5) La institutiile publice finantate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate:

– contul 531 “Casa” (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2013, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 2.020/2013);

– contul 5711 “Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate”;

– contul 5712 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent”;

– conturile 6xx “Cheltuieli …………………” (efectuate din finantarea de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate) se inchid prin debitul contului 121.05 “Rezultatul patrimonial – bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate”;

– conturile 7xx “Venituri ………………….” (ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate) se inchid prin creditul contului 121.05 “Rezultatul patrimonial – bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate”;

– contul 7705 “Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate” se inchide prin creditul contului 5711 “Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate”, cu totalul platilor nete de casa.

2.10.(6) La institutiile publice si activitatile finantate integral din venituri proprii sau institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la buget (de stat, local, asigurari sociale, sanatate, somaj):

– contul 531 “Casa” (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2013, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 2.020/2013);

– conturile 6xx “Cheltuieli ………………….” (efectuate din venituri proprii sau venituri proprii si subventii) se inchid prin debitul contului 121.10 “Rezultatul patrimonial – institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii”;

– conturile 7xx “Venituri …………………” (venituri proprii sau venituri proprii si subventii) se inchid prin creditul contului 121.10 “Rezultatul patrimonial – institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii”.

2.10.(7) In contabilitatea Trezoreriei Centrale:

– contul 5202 “Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent” (soldul creditor se preia la sfarsitul anului in creditul contului 1662 “Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat”, reprezentand finantarea temporara a deficitului bugetului de stat din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului);

– contul 5241 “Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului” se inchide prin contul 121.11 “Rezultatul patrimonial – bugetul Trezoreriei Statului”;

– conturile 6xx “Cheltuieli …………………” se inchid prin debitul conturilor 121.01.01 “Rezultatul patrimonial – institutii publice finantate integral din bugetul de stat”, 121.11 “Rezultatul patrimonial – bugetul Trezoreriei Statului” si 121.12 “Rezultatul patrimonial – trezoreria centrala”;

– conturile 6xx “Cheltuieli …………………” aferente fondului de risc si altor fonduri se inchid prin debitul conturilor 135 “Fondul de risc” si 139 “Alte fonduri”;

– conturile 7xx “Venituri …………………” se inchid prin creditul conturilor 121.01.01 “Rezultatul patrimonial – institutii publice finantate integral din bugetul de stat”, 121.11 “Rezultatul patrimonial – bugetul Trezoreriei Statului” si 121.12 “Rezultatul patrimonial – trezoreria centrala”;

– conturile 7xx “Venituri …………………” aferente fondului de risc si altor fonduri se inchid prin creditul conturilor 135 “Fondul de risc” si 139 “Alte fonduri”;

 

– contul 7701 “Finantarea de la bugetul de stat” se inchide prin creditul contului 121.01.01 “Rezultatul patrimonial – institutii publice finantate integral din bugetul de stat”;

– contul 7709 “Finantarea de la bugetul Trezoreriei Statului” se inchide prin creditul contului 5241 “Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului”, prin atribuirea unui cod aleatoriu pentru creditul contului 5241 “Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului”, si nu pe fiecare subdiviziune a clasificatiei bugetare pe care au fost evidentiate veniturile incasate.

Rezultatul executiei bugetare din anul curent pentru bugetul de stat si bugetul Trezoreriei Statului se preia pe baza extrasului de cont emis de trezoreria operativa centrala si se inregistreaza in contabilitatea trezoreriei centrale prin urmatoarele formule contabile :

– pentru bugetul de stat:

5202 = 121.01.01 – excedent

121.01.01 = 5202 – deficit

– pentru bugetul Trezoreriei Statului:

5242 = 121.11 – excedent

121.11 = 5242 – deficit

Eventualele diferente rezultate din rotunjire intre extrasul de cont si datele din conturile de executie bugetara preluate de la trezoreriile teritoriale se vor regulariza la nivelul sumelor din extrasul de cont.

2.11.(1) La data de 31 decembrie 2013 institutiile publice vor inregistra sumele prevazute prin hotarari judecatoresti definitive avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii pana la data de 31 decembrie 2013, a caror plata se va efectua esalonat, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011, ale art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 280/2013, si ale art. XI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului si cercetarii, precum si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute in hotarari judecatoresti devenite executorii in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013, ca provizioane, potrivit cap. III “Prevederi referitoare la elementele de bilant” lit. B pct. 3 “Provizioane” din Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale pct. 2.11 din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 24/2012.

2.11.(2) La data de 31 decembrie 2013 Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor va inregistra sumele prevazute prin hotarari validate de catre aceasta institutie, reprezentand despagubiri acordate persoanelor indreptatite potrivit prevederilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea fostului Regat al Sarbilor, Croatilor si Slovenilor, in urma aplicarii Protocolului privitor la cateva insule de pe Dunare si la un schimb de comune intre Romania si Iugoslavia, incheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre Romania si Regatul Sarbilor, Croatilor si Slovenilor, relativa la regimul proprietatilor situate in zona de frontiera, semnata la Belgrad la 5 iulie 1924, cu modificarile ulterioare, ca provizioane, potrivit cap. III “Prevederi referitoare la elementele de bilant” lit. B pct. 3 “Provizioane” din Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

2.11.(3) Provizioanele aferente drepturilor salariale ce urmeaza sa fie platite in exercitiul curent se raporteaza in “Bilant” (cod 01) la datorii curente, randul 75 “Provizioane”.

Provizioanele aferente drepturilor salariale ce urmeaza sa fie platite in exercitiile viitoare se raporteaza in “Bilant” (cod 01) la datorii necurente, randul 55 “Provizioane”.

2.11.(4) Drepturile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 53/2010 privind esalonarea platii indemnizatiilor prevazute de Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 se evidentiaza in contul 1518 “Alte provizioane” potrivit cap. III “Prevederi referitoare la elementele de bilant” pct. 3 “Provizioane” din Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

2.12. Institutiile care au inregistrat cheltuieli cu dobanzile aferente imprumuturilor vor efectua operatiuni de regularizare a acestora la finele exercitiului, astfel:

a) stornarea cheltuielilor cu dobanzile datorate aferente exercitiilor viitoare, inregistrate in contul 471 “Cheltuieli inregistrate in avans”;

b) stornarea veniturilor din dobanzile de incasat aferente exercitiilor viitoare, inregistrate in contul 472 “Venituri inregistrate in avans”.

Operatiunile de mai sus se efectueaza ca urmare a intrarii in vigoare de la 1 ianuarie 2014 a Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, potrivit caruia: “Dobanzile datorate si calculate in baza dreptului constatat aferente perioadei de raportare reprezinta dobanda aferenta perioadei de raportare care se calculeaza prin aplicarea ratei de dobanda la soldul zilnic a datoriei in fiecare zi din perioada de raportare.”

2.13.(1) In aplicarea prevederilor art. 40 pct. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, aprobata cu modificari prin Legea nr. 365/2013, potrivit caruia: “Sumele utilizate pentru reconstituirea veniturilor din privatizare alocate temporar pe baza de hotarari ale Guvernului, din bugetul de stat al ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management in anii 2011 si 2012, se restituie de catre ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, din sumele rambursate de Comisia Europeana in anul 2013, si se evidentiaza in bugetul de stat la o pozitie distincta de venituri bugetare”, inregistrarea in contabilitate a sumelor restituite bugetului de stat din sumele rambursate de Comisia Europeana in anul 2013, se efectueaza astfel:

a) In contabilitatea Autoritatii de Certificare si Plata:

– inregistrarea sumelor restituite autoritatilor de management reprezentand sume rambursate de Comisia Europeana in anul 2013:

 

4522       “Sume datorate Autoritatilor     = 5151.1     “Disponibil in lei din fonduri

de management/agentiilor                      externe nerambursabile pentru

de plati – instrumente                        finantarea programelor

structurale, fonduri pentru                   operationale – plati indirecte”

agricultura, fonduri de la

buget si alte fonduri”/analitic

distinct

 

b) In contabilitatea Autoritatilor de management care utilizeaza mecanismul platilor indirecte:

– constituirea sumelor de recuperat de la Autoritatea de certificare si plata si a obligatiei de restituire in contul de venituri a bugetului de stat, capitolul “Alte sume primite de la UE”, cod 46.01, subcapitolul “Sume virate de Autoritatile de management din sumele rambursate de UE, reprezentand cheltuieli din bugetul de stat pentru reconstituirea veniturilor din privatizare utilizate pentru plati in numele UE”, cod 46.01.01:

 

4513       “Sume de primit de la            = 4554       “Sume de restituit bugetului

Autoritatile de certificare/                  (prefinantare, cofinantare,

Ministerul Agriculturii –                     indisponibilitati temporare de

instrumente structurale,                      fonduri de la Comisia Europeana –

fonduri pentru agricultura,                   instrumente structurale, fonduri

fonduri de la buget si alte                   pentru agricultura, fonduri de la

fonduri”                                      buget si alte fonduri”

 

– incasarea sumelor primite de la Autoritatea de certificare si plata:

 

5151.1.3   “Disponibil in lei din sume      = 4513       “Sume de primit de la

alocate temporar din varsaminte               Autoritatile de certificare/

din privatizare”                              Ministerul Agriculturii –

instrumente structurale, fonduri

pentru agricultura, fonduri de la

buget si alte fonduri”

 

– restituirea sumelor in contul de venituri al bugetului de stat:

 

4554       “Sume de restituit bugetului     = 5151.1.3   “Disponibil in lei din sume

(prefinantare, cofinantare,                   alocate temporar din varsaminte

indisponibilitati temporare de                din privatizare”

fonduri de la Comisia Europeana

– instrumente structurale,

fonduri pentru agricultura,

fonduri de la buget si alte

fonduri”

 

c) In contabilitatea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care inregistreaza veniturile bugetului de stat:

Incasarea sumelor restituite de catre ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management, din sumele rambursate de la Comisia Europeana in anul 2013, in contul de venituri ale bugetului de stat 46.01.01:

 

5201       “Disponibil al bugetului de      = 775        “Finantarea din fonduri externe

stat”                                         nerambursabile postaderare”/

cod 46.01.01

 

2.13.(2) Potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice si ale Ordonantei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice pentru Programul operational sectorial Mediu 2007 – 2013, aprobata cu completari prin Legea nr. 334/2013, in cazul beneficiarilor de fonduri europene, institutiile publice locale, respectiv comunele, orasele, municipiile, sectoarele municipiului Bucuresti, judetele, municipiul Bucuresti, institutiile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridica, indiferent de modul de finantare a activitatii acestora, sumele aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si, respectiv, prin bugetul Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice.

In aplicarea prevederilor de mai sus, inregistrarea in contabilitatea beneficiarilor a sumelor incasate de la bugetul de stat la capitolul 42.02.62 “Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare” si, respectiv, capitolul 42.10.62 “Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare” se efectueaza cu ajutorul contului 7721 “Subventii de la bugetul de stat”.

2.14.(1) In aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2009 – 2014 si Mecanismului financiar norvegian 2009 – 2014, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 242/2013, inregistrarea in contabilitatea Autoritatii de certificare si plata, operatorilor de program, Punctului national de contact, promotorilor de proiecte si beneficiarilor a principalelor operatiuni se efectueaza in anul 2013 astfel:

A. La Autoritatea de certificare si plata:

1. Incasarea sumelor avansate de statele donatoare, in conturile de disponibil deschise la BNR in euro:

 

5152       “Disponibil in valuta din        = 4506       “Sume avansate de Comisia

fonduri externe nerambursabile/               Europeana/alti donatori –

analitic distinct: Mecanismul                 instrumente structurale, fonduri

financiar al spatiului economic               pentru  agricultura si alte

european 2009 – 2014 si                       fonduri analitic distinct:

Mecanismul financiar norvegian                Mecanismul financiar al spatiului

2009 – 2014″                                  economic european 2009 – 2014 si

Mecanismul financiar norvegian

2009 – 2014”

 

2. Virarea sumelor din conturile de disponibil deschise la Banca Nationala a Romaniei in conturile de disponibil deschise de Punctul national de contact sau de operatorii de program:

 

4572       “Sume avansate Autoritatilor de  = 5152       “Disponibil in valuta din

management/agentiilor de plati –              fonduri externe nerambursabile/

instrumente structurale, fonduri              analitic distinct: Mecanismul

pentru agricultura, fonduri de                financiar al spatiului economic

la buget si alte fonduri/                     european 2009 – 2014 si

analitic distinct: Punctul                    Mecanismul financiar norvegian

national de contact sau                       2009 – 2014″

Operatorii de program”

 

3. Inregistrarea raportului financiar partea A, intocmit de operatorii de program sau de Punctul national de contact, aferent cotei FEN:

a) in situatia in care au fost virate sume in avans operatorilor de program sau Punctului national de contact :

 

474        “Sume in curs de certificare/    = 4572       “Sume avansate Autoritatilor de

declarare Comisiei Europene –                 management/agentiilor de plati –

instrumente structurale, fonduri              instrumente structurale, fonduri

pentru agricultura, fonduri de                pentru agricultura, fonduri de la

la buget si alte fonduri”                     buget si alte fonduri”/analitic

distinct: Punctul national de

contact sau Operatorii de program

 

b) in situatia in care nu au fost virate sume in avans operatorilor de program sau Punctului national de contact :

 

474        “Sume in curs de certificare/    = 4522       “Sume datorate Autoritatilor de

declarare Comisiei Europene –                 management/agentiilor de plati –

instrumente structurale, fonduri              instrumente structurale, fonduri

pentru agricultura, fonduri de                pentru agricultura, fonduri de la

la buget si alte fonduri”                     buget si alte fonduri”/analitic

distinct: Punctul national de

contact sau Operatorii de program

 

4. Transmiterea raportului financiar statelor donatoare:

a) Partea A – situatia cheltuielilor efectuate:

 

4506       “Sume avansate de Comisia        = 474        “Sume in curs de certificare/

Europeana/alti donatori –                     declarare Comisiei Europene –

instrumente structurale, fonduri              instrumente structurale, fonduri

pentru agricultura si alte                    pentru agricultura, fonduri de la

fonduri analitic distinct:                    buget si alte fonduri”

Mecanismul financiar al

spatiului economic european

2009 – 2014 si Mecanismul

financiar norvegian 2009 – 2014″

 

b) Partea B – situatia sumelor solicitate in avans:

 

4503       “Sume declarate si solicitate    = 473        “Decontari din operatii in curs

Comisiei Europene/altor donatori              de clarificare”/analitic

– instrumente structurale,                    distinct: Sume in curs de

fonduri pentru agricultura si                 clarificare Mecanismul SEE

alte fonduri”/analitic distinct:

Sume solicitate in avans

statelor donatoare

 

5. Incasarea platilor intermediare/finale de la statele donatoare:

 

5152       “Disponibil in valuta din        = 4503       “Sume declarate si solicitate

fonduri externe nerambursabile”/              Comisiei Europene/altor donatori

analitic distinct: Mecanismul                 – instrumente structurale,

financiar al spatiului economic               fonduri pentru agricultura si

european 2009 – 2014 si                       alte fonduri”/analitic distinct:

Mecanismul financiar norvegian                Sume solicitate in avans statelor

2009 – 2014                                   donatoare

 

Concomitent:

6. Inregistrarea sumelor avansate de statele donatoare la nivelul sumelor incasate:

 

473        “Decontari din operatii in curs  = 4506       “Sume avansate de Comisia

de clarificare”/analitic                      Europeana/alti donatori –

distinct: Sume in curs de                     instrumente structurale, fonduri

clarificare Mecanismul SEE                    pentru agricultura si alte

fonduri analitic distinct:

Mecanismul financiar al spatiului

economic european 200 – 2014 si

Mecanismul financiar norvegian

2009 – 2014”

 

7. Virarea sumelor datorate operatorilor de program sau Punctului national de contact:

 

4522       “Sume datorate Autoritatilor de  = 5152       “Disponibil in valuta din

management/agentiilor de plati –              fonduri externe nerambursabile/

instrumente structurale, fonduri              analitic distinct: Mecanismul

pentru agricultura, fonduri de                financiar al spatiului economic

la buget si alte fonduri”/                    european 2009 – 2014 si

analitic distinct: Punctul                    Mecanismul financiar norvegian

national de contact sau                       2009 – 2014”

Operatorii de program

 

B. I. La operatorii de program si Ministerul Fondurilor Europene in calitate de Punct national de contact, in cazul aplicarii modelului prefinantarii:

1. Incasarea sumelor primite de la Autoritatea de certificare si plata, in conturile de disponibil deschise la banca comerciala in euro:

 

5152       “Disponibil in valuta din        = 4516       “Sume avansate de Autoritatile

fonduri externe nerambursabile”/              de certificare – instrumente

analitic distinct                             structurale, fonduri de la buget

si alte fonduri”/analitic

distinct: Mecanismul financiar

al spatiului economic european

2009 – 2014 si Mecanismul

financiar norvegian 2009 – 2014

 

2. Plata in avans a sumelor aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare catre beneficiari, in cazul aplicarii modelului prefinantarii:

 

4545.1.1   “Avansuri acordate               = 5151       “Disponibil in lei din fonduri

beneficiarilor institutii                     externe nerambursabile”/analitic

publice finantate din bugetul                 distinct

local – FEN”/analitic distinct:

denumire beneficiar

 

(4545.2.1  “Avansuri acordate                 (5152      “Disponibil in valuta din fonduri

beneficiarilor institutii                     externe nerambursabile”/analitic

publice finantate din venituri                distinct)

proprii/venituri proprii si

subventii – FEN”/analitic

distinct: denumire beneficiar

 

4545.3.1   “Avansuri acordate

beneficiarilor ONG-uri,

societati comerciale etc. –

FEN”/analitic distinct:

denumire beneficiar

 

4545.4.1   “Avansuri acordate

beneficiarilor institutii

publice finantate integral din

bugetul de stat, bugetul

asigurarilor sociale de stat,

bugetul fondurilor speciale –

FEN”/analitic distinct: denumire

beneficiar)

 

3. Justificarea sumelor din fonduri externe nerambursabile postaderare primite in avans de catre beneficiari:

 

476        “Sume in curs de declarare       = 4545.1.1   “Avansuri acordate

Autoritatilor de certificare –                beneficiarilor institutii

instrumente structurale, fonduri              publice finantate din bugetul

pentru agricultura si alte                    local – FEN”/analitic distinct:

fonduri”                                      denumire beneficiar

 

(4545.2.1  “Avansuri acordate beneficiarilor

institutii publice finantate din

venituri proprii/venituri proprii

si subventii – FEN”/analitic

distinct: denumire beneficiar

 

4545.3.1   “Avansuri acordate beneficiarilor

ONG-uri, societati comerciale

etc. – FEN”/analitic distinct:

denumire beneficiar

 

4545.4.1   “Avansuri acordate beneficiarilor

institutii publice finantate

integral din bugetul de stat,

bugetul asigurarilor sociale de

stat, bugetul fondurilor speciale

– FEN”/analitic distinct:

denumire beneficiar)

 

4. Transmiterea raportului financiar la Autoritatea de certificare si plata, aferent cotei FEN:

 

4516       “Sume avansate de Autoritatile   = 476        “Sume in curs de declarare

de certificare – instrumente                  Autoritatilor de certificare –

structurale, fonduri de la buget              instrumente structurale, fonduri

si alte fonduri”/analitic                     pentru agricultura si alte

distinct: Mecanismul financiar                fonduri”

al spatiului economic european

2009 – 2014 si Mecanismul

financiar norvegian 2009 – 2014

 

5. Plata in avans a sumelor aferente cofinantarii publice catre beneficiari in cazul aplicarii modelului prefinantarii:

 

4545.1.2   “Avansuri acordate               = 770        “Finantarea de la buget”/

beneficiarilor institutii                     titlul 56

publice finantate din bugetul

local – FB”/analitic distinct:

denumire beneficiar

 

(4545.2.2  “Avansuri acordate

beneficiarilor institutii

publice finantate din venituri

proprii/venituri proprii si

subventii – FB”/analitic

distinct: denumire beneficiar

 

4545.3.2   “Avansuri acordate

beneficiarilor ONG-uri,

societati comerciale etc. –

FB”/analitic distinct:

denumire beneficiar

 

4545.4.2   “Avansuri acordate

beneficiarilor institutii

publice finantate integral din

bugetul de stat, bugetul

asigurarilor sociale de stat,

bugetul fondurilor speciale –

FB”/analitic distinct:

denumire beneficiar)

 

6. Justificarea sumelor din cofinantare publica primite in avans de catre beneficiari:

 

678        “Transferuri pentru proiecte     = 4545.1.2   “Avansuri acordate beneficiarilor

finantate din fonduri externe                 institutii publice finantate din

nerambursabile postaderare si                 bugetul local – FB”/analitic

fonduri de la bugetul de stat”                distinct: denumire beneficiar

 

(4545.2.2  “Avansuri acordate beneficiarilor

institutii publice finantate din

venituri proprii/venituri proprii

si subventii – FB”/analitic

distinct: denumire beneficiar

 

4545.3.2   “Avansuri acordate beneficiarilor

ONG-uri, societati comerciale

etc. – FB”/analitic distinct:

denumire beneficiar

 

4545.4.2   “Avansuri acordate beneficiarilor

institutii publice finantate

integral din bugetul de stat,

bugetul asigurarilor sociale de

stat, bugetul fondurilor

speciale – FB”/analitic distinct:

denumire beneficiar)

 

II.1. La operatorii de program sau Punctul national de contact, care au primit sume in avans de la Autoritatea de certificare si plata pentru inregistrarea in contabilitate a platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare, in cazul aplicarii modelului rambursarii se utilizeaza “Monografia privind inregistrarea in contabilitatea Autoritatilor de management a operatiunilor cu instrumente structurale si fonduri de la buget pentru Obiectivul convergenta – Plati indirecte” de la lit. A.7 pct. 2 “Plati intermediare reprezentand instrumente structurale de la Comisia Europeana” din anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.169/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, procedand la dezvoltarea conturilor in analitice, dupa caz.

2. La operatorii de program sau Punctul national de contact, care nu au primit sume in avans de la Autoritatea de certificare si plata, in cazul aplicarii modelului rambursarii efectueaza urmatoarele inregistrari contabile:

a) Inregistrarea sumelor datorate beneficiarilor:

 

4505       “Sume de primit de la Comisia    = 4555       “Sume de restituit bugetului din

Europeana reprezentand venituri               sume primite de la Comisia

ale bugetului general                         Europeana in contul platilor

consolidat – instrumente                      efectuate – instrumente

structurale, fonduri pentru                   structurale, fonduri pentru

agricultura si alte fonduri”                  agricultura si alte fonduri”

 

(4505.1    “Sume de primit de la Comisia      (4546      “Sume datorate beneficiarilor –

Europeana reprezentand venituri               institutii publice – instrumente

ale bugetului general                         structurale, fonduri pentru

consolidat – buget de stat”                   agricultura, fonduri de la buget

4505.5     “Sume de primit de la Comisia                 si alte fonduri”/analitic

Europeana reprezentand venituri               distinct: Sume datorate

ale bugetului general                         beneficiarilor – institutii

consolidat – institutii publice               publice – FEN

finantate din venituri proprii/

venituri proprii si subventii”

 

b) Transmiterea raportului financiar la Autoritatea de certificare si plata:

 

4513       “Sume de primit de la            = 473        “Decontari din operatii in curs

Autoritatea de certificare/                   de clarificare”/analitic

Ministerul Agriculturii –                     distinct: Sume in curs de

instrumente structurale,                      clarificare mecanismul SEE

fonduri pentru agricultura,

fonduri de la buget si alte

fonduri”

 

c) Incasarea sumelor de la Autoritatea de certificare si plata:

 

5152       “Disponibil in valuta din        = 4513       “Sume de primit de la

fonduri externe nerambursabile”/              Autoritatea de certificare/

analitic distinct                             Ministerul Agriculturii –

instrumente structurale, fonduri

pentru agricultura, fonduri de

la buget si alte fonduri”

 

d) Virarea sumelor datorate beneficiarilor:

 

4555       “Sume de restituit bugetului     = 5152       “Disponibil in valuta din fonduri

din sume primite de la Comisia                externe nerambursabile”/analitic

Europeana in contul platilor                  distinct

efectuate – instrumente

structurale, fonduri pentru

agricultura si alte fonduri”

(4546      “Sume datorate beneficiarilor –

institutii publice – instrumente

structurale, fonduri pentru

agricultura, fonduri de la buget

si alte fonduri”/analitic

distinct: Sume datorate

beneficiarilor – institutii

publice – FEN

 

Concomitent:

e) Stingerea creantelor fata de alti donatori:

 

473        “Decontari din operatii in curs  = 4505       “Sume de primit de la Comisia

de clarificare”/analitic                      Europeana reprezentand venituri

distinct: Sume in curs de                     ale bugetului general

clarificare mecanismul SEE                    consolidat – instrumente

structurale, fonduri pentru

agricultura si alte fonduri”

(4505.1    “Sume de primit de la Comisia

Europeana reprezentand venituri

ale bugetului general

consolidat – buget de stat”

4505.5     “Sume de primit de la Comisia

Europeana reprezentand venituri

ale bugetului general

consolidat – institutii publice

finantate din venituri proprii/

venituri proprii si subventii”

 

3. La operatorii de program sau Punctul national de contact pentru inregistrarea in contabilitate a platilor efectuate din fonduri de la bugetul de stat, in cazul aplicarii modelului rambursarii:

3.1. Inregistrarea sumelor datorate beneficiarilor, altii decat institutiile publice reprezentand cofinantare publica:

 

678        “Transferuri pentru proiecte     = 4544.2     “Sume datorate beneficiarilor –

finantate din fonduri externe                 FB – (ONG-uri, societati

nerambursabile postaderare si                 comerciale etc.)

fonduri de la bugetul de stat”

 

3.2. Plata sumelor datorate beneficiarilor din cofinantarea de la bugetul de stat:

 

4544.2     “Sume datorate beneficiarilor –  = 770        “Finantarea de la buget”/titlul

FB – (ONG-uri, societati                      56

comerciale etc.)

 

C. I. La promotorii de proiecte, operatorii de program sau Ministerul Fondurilor Europene care au calitatea de beneficiari, iar fondurile necesare pentru proiecte sunt incluse in bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08), si care aplica modelul prefinantarii:

1. Incasarea sumelor reprezentand prefinantare:

 

5151       “Disponibil in lei din fonduri   = 4585       “Avansuri primite de la

externe nerambursabile”/analitic              Autoritatile de certificare/

distinct                                      Autoritatile de management/

agentiile de plati – instrumente

structurale, fonduri pentru

agricultura, fonduri de la buget

si alte fonduri”/analitic

distinct: Avansuri primite din

fonduri externe nerambursabile si

Avansuri primite de la bugetul de

stat

 

2. Inregistrarea raportului financiar:

 

4585       “Avansuri primite de la          = 775        “Finantare din fonduri externe

Autoritatile de certificare/                  nerambursabile postaderare” sursa

Autoritatile de management/                   08/cap. 45.(17, 18, 21)

Agentiile de plati – instrumente     (778     “Venituri din contributia

structurale, fonduri pentru                   nationala aferenta programelor/

agricultura, fonduri de la buget              proiectelor finantate din fonduri

si alte fonduri”/analitic                     externe nerambursabile” sursa 08

distinct: Avansuri primite din                cap. 42.60, 42.61)

fonduri externe nerambursabile

si Avansuri primite de la

bugetul de stat

 

II. La promotorii de proiecte, operatorii de program sau Ministerul Fondurilor Europene care au calitatea de beneficiari, iar fondurile necesare pentru proiecte sunt incluse in bugetul propriu al institutiei, si care aplica modelul rambursarii, pentru inregistrarea in contabilitate se utilizeaza operatiunile prevazute la pct. A.10, A.12, A.14 si A16 din anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.169/2009.

III. In situatia in care proiectele se deruleaza in parteneriat, platile in avans sau rambursarile se inregistreaza cu ajutorul conturilor contabile 461 “Debitori” si 462 “Creditori”.

2.14.(2) Incepand cu 1 ianuarie 2014, conturile contabile se dezvolta in conturi sintetice de gradul II si III, precum si in conturi analitice potrivit prevederilor anexei nr. 2 la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013.

Conturile analitice prevazute la cap. XVII “Contabilitatea operatiunilor specifice fondurilor externe nerambursabile – instrumente structurale, fonduri pentru agricultura si alte fonduri” din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se mentin in situatia in care acestea nu s-au transformat in conturi sintetice de gradul III potrivit noului plan de conturi valabil de la 1 ianuarie 2014.

 

CAPITOLUL III

Incheierea executiei bugetare

 

3.1. Reflectarea in contabilitatea unitatilor administrativ-teritoriale a operatiunilor privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2013, cuprinse in Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2013, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 2.020/2013, se efectueaza potrivit punctului 3.1 din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 71/2013.

3.2. La Casa Nationala de Pensii Publice si la casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii, reflectarea in contabilitate a operatiunilor cuprinse in cap. V “Incheierea executiei bugetului asigurarilor sociale de stat si sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale” din Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2013, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 2.020/2013, se efectueaza astfel:

3.2.(1) La Casa Nationala de Pensii Publice

– preluarea deficitului bugetului asigurarilor sociale de stat stabilit de casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii, pe baza “Contului de executie a bugetului institutiei publice – Cheltuieli” (anexa 6 la situatiile financiare) si a “Contului de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare), precum si pe baza “Contului de executie a bugetului institutiei publice – Venituri” (anexa 5 la situatiile financiare) transmise de aceste institutii, astfel:

 

121.03     “Rezultatul patrimonial –        = 5252       “Rezultatul executiei bugetare

bugetul asigurarilor sociale de               din anul curent”

stat”

 

3.2.(2) La casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii:

– inregistrarea contributiei platite la fondul de pensii administrate privat (cod bugetar 21.03.07):

 

7469       “Alte contributii ale altor      = 5251       “Disponibil al bugetului

persoane pentru asigurari                     asigurarilor sociale de stat”

sociale”

 

– inchiderea contului 5251 “Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat”:

 

5251       “Disponibil al bugetului         = 5252       “Rezultatul executiei bugetare

asigurarilor sociale de stat”                 din anul curent”

 

– inregistrarea deficitului bugetului asigurarilor sociale de stat la nivelul platilor nete de casa evidentiate in soldul contului 7703 “Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat”:

 

121.03     “Rezultatul patrimonial –        = 5252       “Rezultatul executiei bugetare

bugetul asigurarilor sociale de               din anul curent”

stat”

– transmiterea deficitului bugetului asigurarilor sociale de stat la Casa Nationala de Pensii Publice:

 

5252       “Rezultatul executiei bugetare   = 121.03     “Rezultatul patrimonial – bugetul

din anul curent”                              asigurarilor sociale de stat”

 

3.2.(3) Casa Nationala de Pensii Publice va prezenta la Ministerul Finantelor Publice “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Cheltuieli” (anexa 6 la situatiile financiare) si “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare) intocmite distinct pentru activitatea proprie si centralizat impreuna cu casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apararii Nationale, ale Ministerului Administratiei si Internelor si ale Serviciului Roman de Informatii.

3.2.(4) Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor si Serviciul Roman de Informatii vor prezenta la Ministerul Finantelor Publice situatiile financiare anuale centralizate pentru total activitate, precum si situatiile financiare anuale intocmite distinct pe subsectorul S1311 “Administratia centrala” si S1314 “Asigurari sociale”, care sa cuprinda conturile de executie elaborate in structura bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate prin legea bugetului de stat, respectiv in structura bugetului aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

3.3.(1) La Administratia Fondului pentru Mediu, reflectarea in contabilitate a operatiunilor cuprinse in cap. VIII “Incheierea executiei bugetului Fondului pentru mediu si alte operatiuni specifice bugetului Fondului pentru mediu” din Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2013, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 2.020/2013, se efectueaza potrivit prevederilor punctului 3.3 din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2012 aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 71/2013.

3.3.(2). Veniturile si cheltuielile Administratiei Fondului pentru Mediu efectuate din contul de trezorerie 50.25 “Disponibil al institutiilor publice ale administratiei publice centrale finantate integral din venituri proprii” se evidentiaza cu ajutorul contului 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii”.

3.3.(3). Formularul “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Venituri” (anexa 5 la situatiile financiare), formularul “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Cheltuieli” (anexa 6 la situatiile financiare) si formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare) se intocmesc distinct pentru veniturile si cheltuielile Administratiei Fondului pentru Mediu efectuate din contul 50.25 “Disponibil al institutiilor publice ale administratiei publice centrale finantate integral din venituri proprii” si separat pentru veniturile bugetului Fondului pentru mediu din contul 74 “Veniturile bugetului Fondului pentru mediu” si cheltuielile bugetului Fondului pentru mediu efectuate din contul 75 “Cheltuielile bugetului Fondului pentru mediu”.

3.4. Operatiuni referitoare la acoperirea deficitului bugetului asigurarilor de somaj la nivelul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, la sfarsitul exercitiului financiar:

a) acoperirea deficitului bugetului asigurarilor pentru somaj aferent exercitiului curent si exercitiilor precedente, din disponibilitatile aflate in contul curent general al Trezoreriei Statului:

 

5742       “Rezultatul executiei bugetare   = 166        “Sume primite pentru acoperirea

din anul curent”                              deficitelor bugetare”/analitic

distinct

 

b) Restituirea sumelor Trezoreriei Statului din cele acordate pentru acoperirea deficitului bugetului asigurarilor pentru somaj:

 

166        “Sume primite pentru acoperirea  = 5742       “Rezultatul executiei bugetare

deficitelor bugetare”/analitic                din anul curent”

distinct

 

3.5. Operatiuni referitoare la acoperirea deficitului bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, la sfarsitul exercitiului financiar:

a) acoperirea deficitului bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate aferent exercitiului curent si exercitiilor precedente, din disponibilitatile aflate in contul curent general al Trezoreriei Statului:

 

5712       “Rezultatul executiei bugetare   = 166        “Sume primite pentru acoperirea

din anul curent”                              deficitelor bugetare”/analitic

distinct

 

b) Restituirea sumelor Trezoreriei Statului din cele acordate pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate:

 

166        “Sume primite pentru acoperirea  = 5742       “Rezultatul executiei bugetare

deficitelor bugetare”/analitic                din anul curent”

distinct

 

CAPITOLUL IV

Intocmirea situatiilor financiare anuale

 

4.1.(1) In formularul “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situatiile financiare) corelatiile dintre fluxurile de trezorerie din activitatea operationala, activitatea de investitii si activitatea de finantare si clasificatia bugetara, prevazute in Normele metodologice privind intocmirea, semnarea, depunerea, componenta si modul de completare a situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice in anul 2006, precum si modelele acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 616/2006, nu se respecta in situatia platilor efectuate de la titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” si de la titlul 65 “Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila”.

Platile efectuate de la aceste titluri se vor repartiza pe cele 3 grupe de fluxuri de trezorerie: din activitatea operationala, din activitatea de investitii si din activitatea de finantare, in functie de natura acestora.

4.1.(2) Institutiile publice au obligatia sa prezinte la unitatile Trezoreriei Statului la care au deschise conturile “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situatiile financiare) pentru obtinerea vizei privind exactitatea platilor nete de casa si a soldurilor conturilor de disponibilitati, dupa caz, pentru asigurarea concordantei datelor din contabilitatea institutiilor publice cu cele din contabilitatea unitatilor Trezoreriei Statului.

La completarea formularului “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situatiile financiare) in anul 2013, se vor avea in vedere urmatoarele:

Veniturile bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetului Fondului pentru mediu si bugetului Trezoreriei Statului se completeaza in “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situatiile financiare) cu incasarile diminuate cu restituirile din venituri, evidentiate in conturile 5201, 5211, 5251, 5711, 5741, 5751, 5241).

Platile bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetului Fondului pentru mediu si bugetului trezoreriei statului, se completeaza in “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situatiile financiare) cu soldurile conturilor de finantare bugetara: 7701, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706, 7709, inainte de inchidere.

Soldul pentru conturile de finantare bugetara se stabileste ca diferenta intre plati efectuate si incasari (sume recuperate din finantarea anului curent reprezentand reconstituirea creditelor bugetare si sume recuperate din finantarea anilor precedenti) si reflecta totalul platilor nete de casa.

Rezultatele din anii precedenti ale bugetului local, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetului Fondului pentru mediu, bugetului Trezoreriei Statului se raporteaza la randul 14 “Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului” pe coloanele bugetelor respective in formularul “Situatia fluxurilor de trezorerie”.

Randurile 14.1 si 14.2 se completeaza pentru bugetele locale si bugetul Fondului pentru mediu.

Datele inscrise in “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situatiile financiare) trebuie sa corespunda cu datele din evidenta Trezoreriei Statului, altfel aceasta va restitui situatia institutiei publice respective pentru a introduce corectiile corespunzatoare. Viza Trezoreriei Statului se acorda pentru datele inscrise pe randurile 14 si 15 coloana 3 si urmatoarele.

4.1.(3) Institutiile publice finantate integral din bugetul de stat si institutiile publice de subordonare locala finantate integral din bugetul local inregistreaza sumele rambursate in conturile de venituri ale bugetului de stat sau local (pentru care Trezoreria Statului elibereaza extrase de cont beneficiarilor/partenerilor pe ale caror coduri de identificare fiscala sunt deschise conturile respective), in creditul contului 8077 “Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget”. Aceste sume nu se raporteaza in anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie”.

4.1.(4) In formularul “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 4 la situatiile financiare), la randurile 15 si 16 se inscriu numai diferentele de curs valutar favorabile/nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei de raportare.

La depunerea la ordonatorul de credite superior sau la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, dupa caz, formularul “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 4 la situatiile financiare) va fi insotit de copii ale extraselor de cont pentru a confirma exactitatea soldurilor conturilor de disponibilitati deschise la institutiile de credit.

4.2.(1) Conturile de executie bugetara – venituri, la raportarea anuala, coloanele 1 si 2 se completeaza cu:

– prevederi bugetare initiale;

– prevederi bugetare definitive.

4.2.(2) In formularele “Conturile de executie a bugetului institutiei publice – Venituri” (anexele 5, 9, 12 si 17 la situatiile financiare) se raporteaza numai veniturile incasate in anul curent (fara cuprinderea excedentului rezultat din anii precedenti).

4.2.(3) Formularele “Conturile de executie a bugetului institutiei publice – Venituri” (anexele 5, 9, 12 si 17 la situatiile financiare) se intocmesc de institutiile publice care, potrivit legii, administreaza veniturile bugetului general consolidat.

Institutiile publice finantate de la buget, care realizeaza venituri pentru bugetul din care sunt finantate, evidentiaza sumele datorate bugetelor respective:

461 (411) = 448, iar aceste sume nu se cuprind in aceste anexe.

4.2.(4) Cu privire la raportarea informatiilor privind drepturile constatate se vor avea in vedere urmatoarele:

– preluarea datelor din soldurile din anii precedenti si rulajele curente ale conturilor de creante purtatoare de venituri ale bugetului general consolidat (conturile 463, 464, 411, 461, 5187 etc.), dupa caz;

– pentru veniturile incasate fara evidentierea anticipata a drepturilor constatate (fara debit), ca urmare a nedeclararii si neinregistrarii in contabilitate a creantelor potrivit legii, coloana de drepturi constatate (total si an curent) se completeaza cu sume la nivelul incasarilor realizate; coloana se completeaza astfel si pentru sumele incasate necuvenit, care urmeaza a fi restituite;

– stingerea debitelor pe alte cai decat incasarea are in vedere anularea sau prescriptia, conversia in actiuni etc., precum si diminuarea incasarilor ca urmare a restituirii sumelor incasate necuvenit, restituirea subventiilor ramase neutilizate la finele anului si alte diminuari de disponibilitati in conditiile legii;

– drepturile constatate de incasat se determina ca diferenta intre total drepturi constatate si drepturile stinse si trebuie sa corespunda cu soldurile conturilor de creante de la sfarsitul perioadei de raportare.

4.2.(5) Compartimentele de contabilitate a creantelor bugetare din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice vor centraliza si vor transmite formularele “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Venituri” (anexa 5 la situatiile financiare), avand ca anexe formularele ce poarta viza Trezoreriei Statului pentru administratiile judetene ale finantelor publice pe care le coordoneaza.

4.3.(1) Formularele “Conturile de executie bugetara – Cheltuieli” (anexele 6, 7, 7b, 11, 13 si 18 la situatiile financiare)”, la raportarea anuala, se completeaza dupa cum urmeaza:

– credite de angajament definitive (coloana 1) cu sumele aferente actiunilor multianuale cuprinse in anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite, anexe ce sunt considerate parte integranta a respectivelor bugete. Creditele de angajament si actiunile multianuale sunt definite in Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare;

– credite bugetare initiale (coloana 2);

– credite bugetare definitive (coloana 3).

4.3.(2) Cu privire la raportarea informatiilor in formularele “Conturile de executie bugetara – Cheltuieli” (anexele 6, 7, 7b, 11, 13 si 18 la situatiile financiare) se vor avea in vedere urmatoarele:

– angajamentele bugetare (coloana 4) nu pot depasi creditele bugetare definitive (coloana 3);

– angajamentele legale (coloana 5) nu pot depasi creditele bugetare definitive (coloana 3) pentru celelalte actiuni, altele decat cele multianuale (de exemplu, cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri si servicii, subventii, transferuri etc.);

– angajamentele legale (coloana 5) nu pot depasi angajamentele bugetare (coloana 4) pentru celelalte actiuni, altele decat cele multianuale (de exemplu, cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri si servicii, subventii, transferuri etc.);

– angajamentele legale (coloana 5) pot depasi creditele de angajament (coloana 1) cu valoarea angajamentelor legale ramase neachitate la data de 31 decembrie 2012, evidentiate in soldul contului 8067 “Angajamente legale”;

– platile efectuate (coloana 6) trebuie sa se incadreze in creditele bugetare definitive (coloana 3) si in angajamentele bugetare (coloana 4);

– angajamentele legale de platit (coloana 7) reprezinta valoarea angajamentelor legale efectuate in limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament, ramase neachitate la 31 decembrie 2013, evidentiate in soldul contului 8067 “Angajamente legale”;

– cheltuielile efective (coloana 8) pot depasi creditele bugetare definitive (coloana 3), angajamentele bugetare (coloana 4), angajamentele legale (coloana 5), deoarece cheltuielile efective reprezinta costul bunurilor si serviciilor utilizate in vederea realizarii serviciilor publice sau veniturilor.

Conturile de cheltuieli calculate (de exemplu, cheltuieli cu ajustarile pentru depreciere, cheltuieli cu ajustarile pentru pierderea de valoare, cheltuieli cu provizioanele etc.) sunt cheltuieli care nu implica o plata monetara din bugetul institutiei si, prin urmare, nu se raporteaza in conturile de executie bugetara – coloana 8 “Cheltuieli efective”, ci doar in formularul “Contul de rezultat patrimonial” (anexa 2 la situatiile financiare).

Cheltuielile cu diferentele de curs valutar se raporteaza in conturile de executie bugetara in coloana 8

“Cheltuieli efective”, numai in situatia in care pot fi identificate codurile de clasificatie bugetara aferente. Cheltuielile cu amortizarea si cheltuielile cu activele fixe neamortizabile se raporteaza in coloana 8 “Cheltuieli efective”.

4.4. Formularul “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Venituri” (anexa 5 la situatiile financiare) se completeaza de catre institutiile publice care au calitatea de creditori bugetari ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetului Fondului pentru mediu, de catre institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (altele decat cele de subordonare locala), cu informatii privind veniturile realizate potrivit bugetului aprobat (clasificatia functionala).

4.5. Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, alte autoritati publice, precum si institutiile publice din subordinea acestora, care incaseaza, administreaza si utilizeaza venituri proprii, potrivit legii, vor raporta executia bugetului astfel:

a) executia bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii cuprinse in anexa nr. 3 la Legea nr. 5/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);

b) executia bugetului institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, cuprinse in anexa nr. 3 la Legea nr. 5/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in anexa nr. 6/04 la Legea nr. 6/2013, cu modificarile ulterioare, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);

c) executia cumulata a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si a activitatilor finantate integral din venituri proprii, care va include executia atat a bugetelor prevazute la lit. a) si b), cat si a celorlalte bugete care cuprind veniturile proprii si cheltuielile efectuate potrivit unor legi specifice (codul 20).

4.6. Formularul “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Cheltuieli” (anexa 6 la situatiile financiare) se completeaza de catre institutiile publice finantate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului pentru mediu, venituri proprii/venituri proprii si subventii (altele decat cele de subordonare locala), precum si pentru bugetul creditelor externe (sursa 06) si bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08) cu informatii privind cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala).

Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole, titluri, articole si alineate in formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare).

In formularele de situatii financiare centralizate ce se depun la Ministerul Finantelor Publice se va completa si coloana 8 “Cheltuieli efective”.

4.7. Formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare) se completeaza de institutiile publice din administratia centrala si de asigurari sociale, indiferent de sursa de finantare a cheltuielilor, cu cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat, cu detaliere pe naturi de cheltuieli. Se intocmeste distinct pe fiecare capitol de cheltuieli, titluri, articole si alineate (clasificatia economica).

In formularele de situatii financiare centralizate ce se depun la Ministerul Finantelor Publice se va completa si coloana 8 “Cheltuieli efective”.

4.8. Formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare) se completeaza de unitatile administrativ-teritoriale si institutiile publice de subordonare locala, indiferent de modul de finantare a acestora, cu informatii privind cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat, cu detaliere pe naturi de cheltuieli distinct pe fiecare capitol de cheltuieli, titluri, articole si alineate (clasificatia economica).

4.9. La intocmirea formularelor de raportare a executiei bugetare se vor avea in vedere si urmatoarele:

– institutiile publice care in anul 2013 au efectuat cheltuieli privind activitatea de invatamant vor depune formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare) si formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare) intocmite pe titluri, articole si alineate in cadrul subcapitolelor si paragrafelor capitolului 65.00 “Invatamant”, indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, pana la 31 martie 2014;

– institutiile publice care in anul 2013 au efectuat cheltuieli privind activitatea de aparare vor depune formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare) intocmit pe titluri, articole si alineate in cadrul subcapitolelor capitolului 60.00 “Aparare”, indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, pana la 31 martie 2014;

– institutiile publice, indiferent de subordonare si de sursa de finantare, care in anul 2013 au efectuat cheltuieli de la capitolul 74.00 “Protectia mediului”, vor raporta la finele anului 2013 formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare) sau formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare) intocmite pe titluri, articole si alineate in cadrul subcapitolelor si paragrafelor capitolului 74.00 “Protectia mediului”, indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, pana la 31 martie 2014;

– institutiile publice, indiferent de subordonare si de sursa de finantare, care in anul 2013 au efectuat cheltuieli de la capitolul 61.00 “Ordine publica si siguranta nationala”, vor raporta la finele anului 2013 formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare) sau formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare) intocmite pe titluri, articole si alineate in cadrul subcapitolelor si paragrafelor capitolului 61.00 “Ordine publica si siguranta nationala”, indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, pana la 31 martie 2014.

4.10. Formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) – Venituri” (anexa 9 la situatiile financiare) se completeaza de catre institutiile publice si activitatile finantate integral din venituri proprii sau din venituri proprii si subventii, de subordonare locala, cu informatii privind veniturile realizate si subventiile primite de la bugetul local, pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala).

4.11. Formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) – Cheltuieli” (anexa 11 la situatiile financiare) se completeaza de catre institutiile publice si activitatile finantate integral din venituri proprii sau din venituri proprii si subventii, de subordonare locala, cu informatii privind cheltuielile efectuate, pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala).

La sectiunile de functionare si dezvoltare se completeaza informatiile numai la nivel de capitol.

Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole, titluri, articole si alineate in formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare).

4.12. Formularul “Contul de executie a bugetului local – Venituri” (anexa 12 la situatiile financiare) se completeaza de catre unitatile administrativ-teritoriale (comune, orase, municipii, judete), creditori bugetari ai bugetelor locale, cu informatii privind veniturile realizate, pe structura bugetelor aprobate (clasificatia functionala).

4.13. Formularul “Contul de executie a bugetului local – Cheltuieli” (anexa 13 la situatiile financiare) se completeaza de catre unitatile administrativ-teritoriale (comune, orase, municipii, judete) si institutiile subordonate finantate din bugetul local cu informatii privind cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala).

La sectiunile de functionare si dezvoltare se completeaza informatiile numai la nivel de capitol.

Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole, titluri, articole si alineate in formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare).

4.14. Formularul “Disponibil din mijloace cu destinatie speciala” (anexa 14a la situatiile financiare) se completeaza de catre institutiile publice de subordonare centrala. Randul 12 “Alte fonduri cu destinatie speciala” se detaliaza pe fonduri in raportul de analiza pe baza de bilant.

4.15. Formularul “Disponibil din mijloace cu destinatie speciala” (anexa 14b la situatiile financiare) se completeaza de catre institutiile publice de subordonare locala.

4.16. Formularul “Contul de executie a bugetului creditelor externe – Cheltuieli” (anexa 15 la situatiile financiare) se completeaza de unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate care efectueaza cheltuieli din credite externe pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole, titluri, articole si alineate in formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare).

4.17. Formularul “Contul de executie a bugetului creditelor interne – Cheltuieli” (anexa 16 la situatiile financiare) se completeaza de unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate care efectueaza cheltuieli din credite interne pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole, titluri, articole si alineate in formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare).

4.18. Formularul “Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile – Venituri” (anexa 17 la situatiile financiare) se completeaza de unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate cu informatii privind veniturile realizate din fonduri externe nerambursabile, pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala).

4.19. Formularul “Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile – Cheltuieli” (anexa 18 la situatiile financiare) se completeaza de unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate cu informatii privind cheltuielile efectuate din fonduri externe nerambursabile, pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole, titluri, articole si alineate in formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare).

4.20. Formularul “Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare” (anexa 19 la situatiile financiare) se completeaza de catre toate institutiile publice care au calitatea de beneficiari si care deruleaza proiecte cu finantare externa nerambursabila postaderare.

Formularul “Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare” (anexa 19 la situatiile financiare) se completeaza distinct pe fiecare sursa de finantare (mai putin sursa 08 – bugetul fondurilor externe nerambursabile).

Platile raportate de institutiile publice la titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” raportate in anexa 7 si anexa 7b, intocmite potrivit bugetului aprobat, se coreleaza cu platile raportate in formularul “Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare” (anexa 19 la situatiile financiare).

In cazul proiectelor derulate in parteneriat, institutiile publice in calitate de lideri sau parteneri completeaza anexa 19 cu informatii privind platile efectuate potrivit bugetul aprobat pentru activitatile pe care s-au angajat sa le asigure in scopul implementarii proiectului, conform acordului de parteneriat, precum si cu informatii privind sumele rambursate/neautorizate/deduse din sumele solicitate aferente propriilor activitati.

Anexa 19 se completeaza potrivit prevederilor pct. 4.20 din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 71/2013, si ale cap. I pct. 5 din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013.

4.21.(1) Formularul “Situatia sumelor primite direct de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare” (anexa 20a la situatiile financiare) se completeaza de catre toate institutiile publice, indiferent de subordonare si de sursa de finantare, care primesc direct de la Comisia Europeana/alti donatori fonduri externe nerambursabile postaderare (de exemplu: Autoritatea de certificare si plata, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului etc.) si apoi efectueaza plati catre autoritatile de management, agentii de plati, institutii publice subordonate in calitate de beneficiar, beneficiari de fonduri externe nerambursabile sau care efectueaza cheltuieli pentru propriile proiecte cu finantare externa nerambursabila postaderare.

Anexa 20a se completeaza potrivit prevederilor pct. 4.21.(1) din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 71/2013.

4.21.(2) Formularul “Situatia sumelor primite indirect de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare” (anexa 20b la situatiile financiare) se completeaza de toate institutiile publice, indiferent de subordonare si de sursa de finantare, care primesc fonduri externe nerambursabile postaderare, prin autoritati de certificare, institutii publice ierarhic superioare, dupa caz, si care ulterior efectueaza plati din aceste sume (de exemplu: autoritati de management, autoritati nationale, agentii de plati, alte institutii publice).

Anexa 20b nu se completeaza de catre institutiile publice care au calitatea de beneficiari sau de lider de proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, care primesc prefinantari si rambursari prin autoritatile de management din Romania, in conturile de venituri ale bugetelor proprii.

Anexa 20b se completeaza potrivit prevederilor pct. 4.21.(2) din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 71/2013.

Sumele virate de catre autoritatile de management in contul de venituri 20.45.01.22 “Sume primite in cadrul mecanismului top up”, potrivit prevederilor art. 6 alin. (6) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 14^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului afacerilor europene nr. 1.022/851/2012, se raporteaza in col. 8 “Buget de stat” din anexa 20 b “Situatia sumelor primite indirect de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare”, in situatia in care aceste sume sunt reflectate in col. 1 “Sold la inceputul anului”:

Anexele 20a si 20b nu se completeaza cu informatii din conturile distincte de disponibilitati deschise pentru recuperarea debitelor.

4.22. Formularul “Contul de executie a donatiilor/sponsorizarilor primite si utilizate in anul ……” (anexa 23 la situatiile financiare anuale) se completeaza pe structura modelului prevazut in anexa nr. 3 la Normele metodologice privind modul de incasare si utilizare a fondurilor banesti primite sub forma donatiilor si sponsorizarilor de catre institutiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.661 bis/2003.

4.23. Formularul “Situatia privind veniturile si cheltuielile bugetelor locale pe unitati administrativ/teritoriale” (anexa 24 la situatiile financiare anuale) nu se completeaza de catre ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale. Se obtine ca rezultat al prelucrarii automate a datelor la administratiile judetene a finantelor publice, precum si la Directia Regionala a Finantelor Publice Bucuresti.

4.24. Formularul “Sinteza finantarii programelor” si formularul “Fisa programului” (anexele 25 si 26 la situatiile financiare anuale) se completeaza de ministere, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, de alte autoritati publice, care au obligatia sa intocmeasca si sa anexeze la situatiile financiare anuale rapoarte de performanta in care se prezinta, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate si cele obtinute, indicatorii si costurile asociate.

4.25. Formularul “Situatia platilor efectuate la titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”” (anexa 27 la situatiile financiare) se completeaza de institutiile publice care deruleaza proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare.

Totalul platilor raportate in anexa 27 se coreleaza cu platile raportate in formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7 sau anexa 7b la situatiile financiare, dupa caz) la titlul 56 (coloana 6), potrivit bugetului aprobat.

4.26. Formularul “Situatia platilor efectuate la titlul 65 “Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila”” (anexa 28 la situatiile financiare) se completeaza de institutiile publice finantate integral din bugetul de stat, din venituri proprii de subordonare centrala, cu informatii privind platile efectuate pentru programele cu finantare rambursabila.

4.27. Formularul “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (anexa 29 la situatiile financiare) se completeaza de toate institutiile publice, indiferent de subordonare si de sursa de finantare.

Randul 16 se completeaza cu soldurile altor conturi de disponibil in lei deschise la trezorerie sau disponibil in lei si valuta deschise la institutiile de credit, al caror sold provine din finantarea bugetara (contul 770 “Finantare de la buget”). Tot la acest rand se raporteaza si soldul contului 5121 “Disponibil la banci in lei” la institutiile publice care primesc mijloace banesti in contul de trezorerie 50.26 “Disponibil din finantarea din alte bugete locale” si efectueaza cheltuieli din bugetul capitalei sau bugetul consiliilor judetene.

4.28.(1) Formularul “Plati restante” (anexa 30 la situatiile financiare) se completeaza de autoritatile publice, ministere, celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome si institutiile publice aflate in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea lor, cu sumele reprezentand plati restante din: bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, bugetul Fondului pentru mediu, ale institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii. Se completeaza cate un formular distinct pentru fiecare cod inscris in subsolul acestuia.

4.28.(2) Formularul “Plati restante” (anexa 30b la situatiile financiare modificata conform prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.248/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 49 alin. (13^1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale si de modificare si completare a Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009) se completeaza de unitatile administrativ/teritoriale, precum si de institutiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare.

4.28.(3) Pentru platile restante catre furnizori si creditori din operatiuni comerciale se vor prelua din soldurile conturilor 401, 403, 404, 405 si 462 numai acele sume care au depasit termenul de plata prevazut in contract sau factura (nu se vor prelua sumele din soldul contului 462 care reprezinta alte operatiuni decat cele comerciale).

4.28.(4) Pentru platile restante fata de bugetul general consolidat se vor prelua din soldurile conturilor 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4317, 4371, 4372, 4373, 4423, 444, 446 si 4481 numai acele sume care au depasit termenul de plata prevazut de actele normative.

4.28.(5) Pentru platile restante fata de salariati si alte categorii de persoane se vor prelua din soldurile conturilor 421, 422, 423, 424, 426, 4271, 4272, 4273, 4281, 429 si 438 numai acele sume care au depasit termenul de plata prevazut de actele normative. (Drepturile ultimei luni din perioada de raportare si contributiile aferente acestora, cu termen de plata in luna urmatoare, nu reprezinta plati restante.)

4.28.(6) Pentru platile restante reprezentand imprumuturi nerambursate la scadenta si dobanzi restante se vor prelua din soldurile conturilor 1611, 1621, 1631, 1641, 1651, 1671, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1687, 169, 5186, 5192, 5194, 5195, 5196, 5197 si 5198 numai acele sume care au depasit termenul de plata prevazut in contractul de imprumut.

4.28.(7) Pentru platile restante reprezentand creditori bugetari se vor prelua din soldul contului 467 numai acele sume care au depasit termenul prevazut de actele normative pentru a fi restituite contribuabililor sau compensate.

4.29.(1) Formularul “Situatia actiunilor detinute de institutiile publice, in numele statului roman, la societati comerciale, societati/companii nationale, precum si in capitalul unor organisme internationale si companii straine” (anexa 31 la situatiile financiare anuale) se completeaza de catre institutiile publice care detin in numele statului roman actiuni la societati comerciale, societati/companii nationale, precum si in capitalul unor organisme internationale si companii straine.

4.29.(2) La finele exercitiului se raporteaza separat valoarea actiunilor cotate si a celor necotate la valoarea de piata, valoare care se determina potrivit prevederilor pct. 1.7 din Normele metodologice privind inchiderea conturilor contabile, intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2006, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 40/2007.

4.29.(3) Formularul “Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici” (anexa 31b la situatiile financiare anuale) se completeaza de catre unitatile administrativ-teritoriale care detin actiuni si parti sociale la operatorii economici, direct sau indirect, cu informatiile de la 31 decembrie 2013.

In cazul municipiului Bucuresti, autoritatile administratiei publice locale de la nivelul sectoarelor raporteaza operatorii economici la care administreaza/controleaza actiuni sau parti sociale, potrivit hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in numele municipiului Bucuresti.

4.30. Formularul “Situatia sumelor evidentiate in conturi in afara bilantului rezultate din operatiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat” (anexa 32 la situatiile financiare) se completeaza de catre creditorii bugetari (Ministerul Finantelor Publice, Casa Nationala de Pensii Publice, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate) care, potrivit legii, gestioneaza veniturile bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, in vederea raportarii prin situatiile financiare a bunurilor sechestrate ca masura asiguratorie dispusa prin procedura administrativa si ca modalitate de executare silita a garantiilor depuse de contribuabili pentru inlesnirile acordate etc.

Aceasta anexa se completeaza cu soldurile conturilor in afara bilantului specifice operatiunilor respective.

4.31. Formularul “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (anexa 34 la situatiile financiare anuale) se completeaza cu informatii privind evolutia activelor nete/capitalurilor proprii ale institutiilor publice pe parcursul exercitiului financiar. Datele trebuie sa fie insotite de informatii prezentate in notele explicative referitoare la:

– natura modificarilor;

– natura si scopul constituirii rezervelor;

– orice informatii semnificative.

Coloana 2 “Cresteri” se completeaza cu rulajul creditor al conturilor de capitaluri, iar coloana 3 “Reduceri” se completeaza cu rulajul debitor al conturilor de capitaluri.

4.32. Formularele “Situatia activelor fixe amortizabile” si “Situatia activelor fixe neamortizabile” (anexele 35a si 35b la situatiile financiare anuale) se completeaza de institutiile publice care au in administrare bunuri din domeniul public sau privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, dupa caz.

Pentru activele fixe neamortizabile conform legii nu se recunoaste ajustarea pentru depreciere.

4.33. Sectoarele institutionale potrivit manualului Sistemul European de Conturi (SEC 95) sunt urmatoarele:

– societati nefinanciare (S.11);

– societati financiare (S.12):

– banca centrala (S.121);

– alte institutii financiare monetare (S.122);

– alti intermediari financiari (S.123);

– auxiliari financiari (S.124);

– societati de asigurare si fonduri de pensii (S.125);

– administratia publica (S.13):

– administratia centrala (S.1311);

– administratii locale (S.1313);

– administratiile sistemelor de asigurari sociale (S.1314);

– gospodariile populatiei (S.14);

– institutii fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei (S.15);

– restul lumii (S.2).

4.34.(1) Formularul “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ………………” (anexa 40a la situatiile financiare) se completeaza de ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, alte autoritati publice autonome si institutii publice de subordonare centrala, indiferent de sursa de finantare a cheltuielilor.

4.34.(2) In subsectorul administratie publica centrala (cod S1311) – reprezentand organisme centrale a caror competenta se intinde pe tot teritoriul tarii, cu exceptia administratiilor sistemelor de asigurari sociale – se cuprind institutiile publice definite in Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, incluzand Parlamentul, Administratia Prezidentiala, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte autoritati publice, institutiile publice autonome, precum si institutiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare a acestora.

4.35.(1) Formularul “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ………………..” (anexa 40b la situatiile financiare) se completeaza de unitatile administrativ/teritoriale si institutiile publice de subordonare locala, indiferent de sursa de finantare a cheltuielilor.

4.35.(2) In subsectorul administratie publica locala (cod S1313) – reprezentand administratiile publice a caror competenta se intinde numai pe o unitate administrativa locala – se cuprind institutiile publice locale definite in Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, incluzand comunele, orasele, municipiile, sectoarele municipiului Bucuresti, judetele, municipiul Bucuresti, institutiile si serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridica, indiferent de modul de finantare a acestora.

4.36.(1) Formularul “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ………….” (anexa 40c la situatiile financiare) se completeaza de institutii si autoritati publice finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

4.36.(2) In subsectorul asigurari sociale (cod S1314) se cuprind autoritatile care administreaza sistemele de asigurari sociale (sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, sistemul asigurarilor pentru somaj, sistemul asigurarilor sociale de sanatate, sistemul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale si altele asemenea), precum si institutiile teritoriale din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare, dupa cum urmeaza:

– Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si institutiile subordonate;

– Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti;

– Casa de Asigurari de Sanatate a Ministerului Transporturilor;

– Casa Nationala de Pensii Publice si institutiile subordonate;

– casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii;

– Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si institutiile subordonate.

4.37. In sfera de cuprindere a sectoarelor institutionale potrivit manualului Sistemului European de Conturi (SEC 95) se mai cuprind:

4.37.(1) Societati nefinanciare (cod S11) – reprezentand societati si cvasisocietati a caror activitate principala consta in producerea de bunuri si servicii nefinanciare pentru piata, cum sunt: regii autonome, companii nationale, societati nationale, societati comerciale cu capital public sau privat, societati cooperatiste, societati agricole, institutii fara scop lucrativ aflate in serviciul societatilor nefinanciare (asociatii patronale, ale mestesugarilor) si alte asemenea.

4.37.(2) Societati financiare (cod S 12), unde se includ:

a) banca centrala (cod S121) – Banca Nationala a Romaniei;

b) alte institutii financiare monetare (cod S122) – societati si cvasisocietati a caror functie principala consta in furnizarea de servicii de intermediere financiara ce constau in primirea de depozite si/sau substitute de depozite din partea unitatilor institutionale altele decat societatile financiare monetare si acordarea de credite si/sau in efectuarea de plasamente in nume propriu, cum sunt: institutii de credit, alte institutii financiare monetare, fondurile de piata monetara;

c) alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (cod S123) – societati si cvasisocietati financiare a caror functie principala consta in furnizarea de servicii de intermediere financiara (exclusiv cele furnizate de institutiile financiare monetare) cum sunt: fonduri de investitii (fonduri deschise de investitii, societati de investitii si alte asemenea), institutii financiare nebancare (societati de leasing financiar, societati de credit de consum, societati de credit ipotecar, unitati cu personalitate juridica emitente de carduri de debit, societati de factoring, case de ajutor reciproc, societati de microfinantare, fonduri de garantare a creditelor si alte asemenea), institutii de plata, societati de servicii de investitii financiare, case de compensare cu functie de contraparte centrala;

d) auxiliari financiari (cod S124) – societati si cvasisocietati financiare, a caror functie principala consta in exercitarea de activitati financiare auxiliare, cum sunt: registrele actionarilor, case de schimb valutar, burse de valori, case de compensare fara functie de contraparte centrala, societati de administrare a fondurilor mutuale, alti auxiliari financiari a caror activitate este asociata cu intermedierea financiara.

Tot la codul S124 se includ: Comisia Nationala a Valorilor Materiale, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private si Comisia de Supraveghere a Asigurarilor;

e) societati de asigurare si fonduri de pensii (cod S125) – societati si cvasisocietati financiare, a caror functie principala consta in furnizarea de servicii de intermediere financiara rezultate din reciprocitatea riscurilor, cum sunt: societati de asigurari, grupuri financiare de asigurari, fonduri de pensii private sau administrate privat.

4.37.(3) Gospodariile populatiei (cod S14) – persoane fizice sau grupuri de persoane fizice consumatori de bunuri si servicii ce folosesc aceeasi locuinta, utilizeaza in comun o parte sau totalitatea veniturilor si a patrimoniului, consuma in colectiv bunuri si servicii si, eventual, produc bunuri si/sau servicii nefinanciare exclusiv pentru consumul lor final.

Acest sector institutional cuprinde, de asemenea: asociatiile familiale si persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent, asociatiile de persoane fara personalitate juridica (altele decat cvasisocietatile) care sunt producatori de bunuri si servicii pentru piata, institutiile fara scop lucrativ si fara personalitate juridica aflate in serviciul gospodariilor populatiei, persoanele institutionalizate (in manastiri, unitati de asistenta sociala si alte asemenea).

4.37.(4) Institutii fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei (cod S.15) – persoane juridice ce servesc gospodariile populatiei furnizand bunuri si servicii nedestinate pietei, cum sunt: sindicate, grupuri profesionale, societati stiintifice, asociatii de consumatori, biserici si comunitati religioase, cluburi sociale, recreative, culturale si sportive, organizatii de caritate, asociatii si fundatii de binefacere finantate prin transferuri voluntare (in numerar sau in natura), provenite de la alte entitati si alte asemenea.

4.37.(5) Restul lumii (cod S2) – unitatile nerezidente, in masura in care acestea efectueaza operatiuni sau au alte relatii economice cu unitati institutionale rezidente.

4.38. In vederea intocmirii corecte a formularului “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……………” (anexa nr. 40a la situatiile financiare), a formularului “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ………………..” (anexa 40b la situatiile financiare) si a formularului “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……………….” (anexa 40c la situatiile financiare), institutiile publice trebuie sa dezvolte conturile contabile in analitice distincte, astfel incat acestea sa poata furniza informatii detaliate pe sectoare, precum si pe subsectoarele administratiei publice: subsectorul administratie publica centrala, subsectorul administratie publica locala, subsectorul asigurari sociale.

4.39. Cazurile de reclasificare a creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat:

4.39.(1) In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra unei entitati a administratiei publice detinute de catre unul dintre furnizorii sai

In cazul in care un furnizor de bunuri si servicii, care detine o creanta asupra unei unitati a administratiei publice rezultata dintr-un credit comercial, transfera in totalitate si in mod irevocabil creanta sa catre o institutie financiara, unitatea administratiei publice reclasifica si raporteaza datoria comerciala initiala ca un imprumut daca se indeplinesc simultan urmatoarele conditii:

a) unitatea administratiei publice nu mai are nicio obligatie de plata catre furnizorul de bunuri si servicii; si

b) institutia financiara nu are drept de regres (reprezinta actiunea indreptata de catre o institutie financiara fata de furnizorul de bunuri si servicii pentru recuperarea unei sume platite), direct sau indirect, asupra furnizorului de bunuri si servicii in cazul in care unitatea administratiei publice nu isi poate indeplini obligatiile de plata la scadenta.

4.39.(2) In cazul restructurarii creditelor comerciale

Datoria comerciala a unei unitati a administratiei publice se reclasifica si raporteaza ca un imprumut daca, in urma negocierilor, unitatea administratiei publice si furnizorul de bunuri si servicii sunt de acord cu modificarea principalelor caracteristici ale contractului, respectiv daca se aplica o rata de dobanda si/sau se introduce un grafic de plata in rate a datoriei. Nu se reclasifica datoria comerciala daca se modifica doar termenul de plata a datoriei (de exemplu, se modifica termenul de plata al datoriei de la o luna la 3 luni).

4.39.(3) Raportarea datoriei comerciale reclasificata in imprumuturi se efectueaza in:

– anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……” la randurile cu codurile: 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 429.1, 429.2, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 454.1, 454.2;

– anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……” la randurile cu codurile: 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 284.1, 284.2, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307;

– anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……” la randurile cu codurile: 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 284.1, 284.2, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309.

Prezentarea acestor informatii se va efectua intr-o nota explicativa.

Datoria comerciala reclasificata in imprumuturi se evidentiaza, dupa caz, astfel:

401, 404 = 5191 (1671; 1672)/analitice distincte

Dobanda aferenta datoriei comerciale reclasificata in imprumuturi se evidentiaza, dupa caz, astfel:

666 = 5186 (1687)/analitice distincte

4.40. Unitatile sanitare publice cu paturi de subordonare centrala vor raporta creantele fata de casele de sanatate in anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …,” la rd. 306.1, respectiv in anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …….,” la rd. 171.1, cele de subordonare locala.

Casele de sanatate vor raporta datoriile fata de unitatile sanitare publice cu paturi in anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …….,” la rd. 319.4.1 pentru cele de subordonare centrala, respectiv la rd. 319.5.1 pentru cele de subordonare locala.

Creantele raportate de unitatile sanitare publice cu paturi vor fi puse de acord cu datoriile din evidenta caselor de sanatate.

Eventualele diferente vor fi explicate atat de unitatile sanitare publice cu paturi, cat si de casele de sanatate in raportul ce insoteste situatiile financiare, in notele explicative referitoare la creante si, respectiv, datorii.

Casele de sanatate vor prezenta in raportul ce insoteste situatiile financiare explicatii cu privire la sumele inregistrate in contul extrabilantier provenind din depasirea contractelor incheiate cu unitatile sanitare publice cu paturi.

4.41.(1) Formularul “Corelatii intre formularele de situatii financiare pentru sectorul Administratia publica” (anexa 41 la situatiile financiare) prevazut in anexa nr. 2 la Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013, se modifica si se completeaza potrivit anexei nr. 1 care face parte integranta din prezentele norme metodologice.

4.41.(2) Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor si Serviciul Roman de Informatii vor respecta corelatiile dintre formularele de situatii financiare pentru fiecare subsector al administratiei publice.

4.42. Conturile de venituri (7xx) si conturile de cheltuieli (6xx) raportate in Contul de rezultat patrimonial (anexa 2 la situatiile financiare) intocmit la 31 decembrie 2013 vor fi prezentate detaliat in formularul “Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari, precum si soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial”, pe modelul prevazut in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentele norme metodologice, pe fiecare subsector (administratie centrala, administratie locala, asigurari sociale) si sursa de finantare, precum si pe total. Situatiile vor fi depuse la Ministerul Finantelor Publice pana la 30 aprilie 2014.

4.43.(1) Platile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA) de catre agentii/autoritati de implementare in numele institutiei publice, care se raporteaza in “Conturile de executie a bugetului – Cheltuieli” (anexele 6 si 7 la situatiile financiare), intocmite de autoritatile publice, ministere, celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome si institutiile publice aflate in subordine, in coordonare sau sub autoritatea lor, vor purta viza agentiilor/autoritatilor de implementare prin care se confirma exactitatea platilor raportate in conturile de executie de catre institutiile publice – beneficiari ai fondurilor externe nerambursabile.

4.43.(2) Platile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA) de catre agentii/autoritati de implementare in numele institutiei publice, care se raporteaza in formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare) si in formularul “Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile – Cheltuieli” (anexa 18 la situatiile financiare), vor fi puse de acord cu datele din evidenta agentiilor/autoritatilor de implementare (Oficiul de plati si contractare PHARE sau alte agentii/autoritati de implementare).

4.44. Situatiile financiare anuale vor fi insotite de Raportul de analiza pe baza de bilant, care va cuprinde: note explicative prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 616/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea, semnarea, depunerea, componenta si modul de completare a situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice in anul 2006, precum si modelele acestora, privind activele fixe, stocurile, creantele, datoriile, capitalurile proprii, executia bugetelor de venituri si cheltuieli, note explicative prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.941/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, note explicative prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 479/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2012, cu modificarile si completarile ulterioare, note explicative prevazute de Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 71/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2012, note solicitate prin prezentele norme, precum si alte note considerate necesare.

4.45. Institutiile publice care s-au reorganizat in cursul anului 2013 in baza unor acte normative vor intocmi o nota explicativa pentru diferentele dintre soldurile finale de la 31 decembrie 2012 si soldurile initiale de la 1 ianuarie 2013.

4.46. In cazul in care din centralizarea datelor se constata existenta unor obligatii neachitate la scadenta pentru bunuri achizitionate, lucrari executate si servicii prestate, ordonatorii principali de credite dispun, prin structurile de control, controlul asupra modului de respectare a dispozitiilor legale in vigoare la incheierea angajamentelor legale, avand obligatia de a prezenta in raportul de analiza pe baza de bilant masurile luate.

4.47. Institutiile publice care in anul 2013 au inclus pe cheltuieli, in conditiile legii, contravaloarea unor pagube care nu se datoreaza culpei unei persoane mentioneaza in Raportul de analiza pe baza de bilant natura si valoarea pagubelor respective.

4.48. Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor din Romania si Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private sunt autoritati de supraveghere a pietei financiare nonbancare si au fost clasificate de catre Biroul de Statistica al Uniunii Europene (EUROSTAT) in lista S 124 “Subsector auxiliar-financiar”. Aceasta clasificare are numai scop statistic, fara sa aiba consecinte asupra incadrarii administrative, a modului de organizare a sistemului contabil si de raportare a situatiilor financiare. In consecinta, acestea vor aplica in continuare reglementarile contabile referitoare la institutiile publice, respectiv prevederile Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si normele metodologice referitoare la intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si anuale si, respectiv, a raportarilor financiare lunare.

4.49. Unitatile de invatamant preuniversitar ai caror conducatori au calitatea de ordonatori tertiari de credite depun la unitatea administrativ-teritoriala formularul “Bilant” cuprinzand toate activele, datoriile si capitalurile proprii, indiferent de sursa de finantare a acestora. Formularele “Situatia fluxurilor de trezorerie” si “Contul de rezultat patrimonial” ce se depun la unitatea administrativ-teritoriala vor cuprinde veniturile, finantarile si cheltuielile institutiei efectuate din bugetul local. Unitatea administrativ-teritoriala stabileste rezultatul patrimonial al bugetului local prin preluarea cheltuielilor finantate din bugetul local, in baza “Situatiei veniturilor si cheltuielilor institutiilor publice finantate de la bugetul local din trimestrul …..”, anexa nr. 19 la Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru fondurile primite de la bugetul de stat prin unitatile teritoriale ale Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, unitatile de invatamant preuniversitar intocmesc formularele “Contul de executie a bugetului de stat” (anexele nr. 6 si 7 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009), “Contul de rezultat patrimonial” (anexa nr. 2) si “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexele nr. 3 si 4 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009) pe care le prezinta inspectoratelor scolare. Formularele “Situatia fluxurilor de trezorerie” si “Contul de rezultat patrimonial” ce se depun la inspectoratele scolare vor cuprinde veniturile, finantarile si cheltuielile institutiei efectuate din bugetul de stat.

4.50. Pana la intrarea in vigoare a Ordinului ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2014, raportarile financiare lunare se intocmesc de institutiile publice in anul 2014 in baza prevederilor cap. II “Raportari financiare lunare” din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013.

 

CAPITOLUL V

Semnarea si depunerea situatiilor financiare anuale

 

5.1. Situatiile financiare anuale se semneaza de conducatorul institutiei publice si de conducatorul compartimentului financiar-contabil sau de alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie.

In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, situatiile financiare anuale vor fi insotite de o declaratie scrisa a persoanelor de mai sus, prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:

a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;

b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;

c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Ordonatorii principali de credite anexeaza la situatiile financiare centralizate declaratia pentru activitatea proprie, iar in Raportul de analiza pe baza de bilant se va preciza daca institutiile subordonate au intocmit si anexat declaratiile la situatiile financiare proprii.

5.2. Reprezentantii autoritatilor publice, ai ministerelor si ai celorlalte organe ale administratiei publice centrale si institutiilor publice autonome au obligatia sa se prezinte la Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice pentru a primi gratuit, pe suport magnetic, programul informatic de centralizare a situatiilor financiare pentru institutii publice, in vederea depunerii situatiilor financiare centralizate la Ministerul Finantelor Publice si pe suport magnetic.

Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt obligati sa depuna situatiile financiare la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si pe suport magnetic.

Nu se admite depunerea situatiilor financiare la 31 decembrie 2013 fara prezentarea acestora si pe suport magnetic.

5.3. Potrivit prevederilor art. 36 alin. (7) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul de prezentare a situatiilor financiare anuale la Ministerul Finantelor Publice este de “50 de zile de la incheierea exercitiului financiar”.

Astfel, situatiile financiare centralizate privind executia bugetului de stat pe anul 2013, executia bugetului asigurarilor sociale de stat si fondurilor speciale, respectiv a bugetelor institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii intocmite de ministere, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, alte autoritati publice si institutiile publice autonome, precum si situatiile financiare privind executia bugetelor locale pe anul 2013, intocmite de directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, se depun la Ministerul Finantelor Publice – Directia generala trezorerie si contabilitate publica, pana la data de 19 februarie 2014.

5.4. Situatiile financiare se depun la organul ierarhic superior la termenele prevazute la art. 36 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nedepunerea situatiilor financiare la termenul prevazut de lege atrage raspunderea persoanelor vinovate, potrivit legii.

5.5. Situatiile financiare centralizate se depun la Ministerul Finantelor Publice de catre conducatorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atributii in activitatea de analiza si centralizare a acestora, care sa poata oferi informatiile necesare in legatura cu structura si continutul informatiilor din situatiile financiare prezentate.

5.6.(1) Situatiile financiare anuale centralizate ale autoritatilor publice, ministerelor, celorlalte organe ale administratiei publice centrale si locale ai caror conducatori au calitatea de ordonatori principali de credite se afiseaza in pagina de internet proprie sau, in lipsa acesteia, la sediul autoritatii ori institutiei publice, potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.

5.6.(2) Situatiile financiare anuale centralizate pe total administratie publica, precum si pe fiecare subsector al administratiei publice (administratie centrala, administratie locala si asigurari sociale) se afiseaza pe site-ul Ministerului Finantelor Publice la adresa: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari contabile/legislatie/institutii publice/Bilant institutii publice si Conturi anuale de executie.

5.7. Potrivit prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele ale pct. 3.2 din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificarile ulterioare, ordonatorii de credite au obligatia de a transmite, odata cu situatiile financiare anuale pe anul 2013, Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2013. Potrivit pct. 3.3 din aceeasi anexa, ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, ai bugetului asigurarilor sociale de stat sau ai bugetului oricarui fond special transmit Ministerului Finantelor Publice – Unitatea centrala de armonizare a sistemelor de management financiar si control Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2013.

 

ANEXA 1

la normele metodologice

(Anexa nr. 41 la situatiile financiare)

 

Corelatii intre formularele de situatii financiare pentru sectorul administratia publica

                              (S1311 + S1313 + S1314)

 

    CORELATII INTRE FORMULARUL BILANT (COD 01) SI FORMULARUL CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL (COD 02)

Rd. 87 col. 02 din formularul “Bilant” (Cod 01) = Rd. 31 col. 02 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (Cod 02)

Rd. 88 col. 02 din formularul “Bilant” (Cod 01) = Rd. 32 col. 02 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (Cod 02)

La textul “Nota”, dupa punctul 1 se introduc punctele 2 si 3, cu urmatorul cuprins:

2) Datorita efectuarii inchiderii conturilor de cheltuieli si venituri si prin intermediul contului 135 “Fondul de risc” la unitatile administrativ-teritoriale, precum si a conturilor de cheltuieli prin contul 139 “Alte fonduri” la unitatile sanitare de subordonare centrala si locala;

3) Datorita preluarii de la unitatile de trezorerie a rezultatului executiei bugetului de stat din anul curent prin contul de rezultat patrimonial.

 

Corelatii intre formularele de situatii financiare pentru subsectorul Administratia centrala (S1311)

 

    CORELATII INTRE FORMULARUL BILANT (Cod 01) SI FORMULARUL CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL (Cod 02)

Rd. 87 col. 02 din formularul “Bilant” (Cod 01) = Rd. 31 col. 02 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (Cod 02)

Rd. 88 col. 02 din formularul “Bilant” (Cod 01) = Rd. 32 col. 02 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (Cod 02)

Textul: “NOTA:

Corelatiile nu se respecta in urmatoarele situatii” se modifica si se completeaza astfel:

– la punctele 2) si 2′) sintagma “Agentia Nationala de Administrare Fiscala” se inlocuieste cu sintagma “unitatile teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala”.

Exceptia de la punctul 2′) nu este valabila pentru situatiile financiare centralizate la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, unde corelatia de mai sus trebuie respectata.

Dupa punctul 2′) se introduce punctul 2”), cu urmatorul cuprins:

“2”) La unitatile sanitare si la ordonatorii de credite superiori ai acestora: datorita efectuarii inchiderii conturilor de cheltuieli prin contul 139 «Alte fonduri» la unitatile sanitare”.

Dupa punctul 3 se introduce punctul 4), cu urmatorul cuprins:

“4) Datorita preluarii de la unitatile de trezorerie a rezultatului executiei bugetului de stat din anul curent prin contul de rezultat patrimonial.”

 

Corelatii intre formularele de situatii financiare la subsectorul Administratia locala (S1313)

 

    CORELATII INTRE FORMULARUL BILANT (Cod 01) SI FORMULARUL CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL (Cod 02)

Rd. 87 col. 01 din formularul “Bilant” (Cod 01) = Rd. 31 col. 01 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (Cod 02)

Rd. 88 col. 01 din formularul “Bilant” (Cod 01) = Rd. 32 col. 01 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (Cod 02)

La textul NOTA, dupa punctul 2 se introduce punctul 3, cu urmatorul cuprins:

“3) La unitatile administrativ-teritoriale:

– datorita efectuarii inchiderii conturilor de cheltuieli si venituri prin intermediul contului 135 “Fondul de risc si a conturilor de cheltuieli” prin contul 139 «Alte fonduri» la unitatile sanitare.”

Rd. 87 col. 02 din formularul “Bilant” (Cod 01) = Rd. 31 col. 02 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (Cod 02)

Rd. 88 col. 02 din formularul “Bilant” (Cod 01) = Rd. 32 col. 02 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (Cod 02)

La textul NOTA, dupa punctul 1 se introduce punctul 2, cu urmatorul cuprins:

“2) La unitatile administrativ-teritoriale:

– datorita efectuarii inchiderii conturilor de cheltuieli si venituri prin intermediul contului 135 “Fondul de risc si a conturilor de cheltuieli” prin contul 139 «Alte fonduri» la unitatile sanitare.”

 

Corelatii intre formularele de situatii financiare din subsectorul Asigurari sociale (S1314)

 

    CORELATII INTRE FORMULARUL BILANT (Cod 01) SI FORMULARUL CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL (Cod 02)

Rd. 87 col. 02 din formularul “Bilant” (Cod 01) = Rd. 31 col. 02 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (Cod 02)

Rd. 88 col. 02 din formularul “Bilant” (Cod 01) = Rd. 32 col. 02 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (Cod 02)

La textul: “NOTA

Corelatiile nu se respecta in urmatoarea situatie” se modifica si se completeaza astfel:

“1) La Casa Nationala de Pensii Publice, cu deficitul calculat distinct pentru capitolul 68.03 «Asigurari si asistenta sociala» preluat de la Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Roman de Informatii, precum si cu deficitul provenind din contributia platita la fondul de pensii administrate privat (cod bugetar 21.03.07).

2) La Ministerul Apararii Nationale, cu deficitul bugetului asigurarilor sociale de stat, provenind din contributia platita la fondul de pensii administrate privat (cod bugetar 21.03.07).

Exceptia nu este valabila pentru situatiile financiare centralizate intocmite la nivelul Ministerului Finantelor Publice, pentru subsectorul S1314 «Asigurari sociale», unde corelatia de mai sus trebuie respectata (dupa eliminarea contului 7703).”

 

ANEXA 2

la normele metodologice

 

INSTITUTIA ………………………………..

 

Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari, precum si soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial

 

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

a – TOTAL la 31.12.2013, din care: (col. 1 = col. 2 + col. 3 + … col. 11 + col. 17)

b – Buget de stat

c – Buget local

d – Buget asigurari sociale de stat

e – Buget asigurari pentru somaj

f – Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate

g – Credite externe

h – Credite interne

i – Fonduri externe nerambursabile

j – Bugetul Trezoreriei Statului

k – TOTAL, din care: (col. 11 = col. 12 + ….. + col. 16)

l – Activitati finantate din venituri proprii

m – Institutii publice finantate partial din venituri proprii

n – Institutii publice finantate integral din venituri proprii

o – Venituri proprii conform unor legi specifice

p – Bugetul Fondului pentru mediu

r – Alte fonduri si alte operatiuni (fond de risc, fond de dezvoltare spital, operatiuni clearing si recuperare creante, alte operatiuni) ct. 135, ct. 1399

________

| cod 57 |                                                                                       – lei –

|________|_______________________________________________________________________________________________

|Nr.|                                | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r |

|rd.|                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|   |               A                | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17|

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|  1| TOTAL VENITURI rd. 1 = rd. 2 + |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | rd. 62 + rd. 72                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|  2| VENITURI OPERATIONALE rd. 2 =  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | rd. 3 + rd. 28 + rd. 38 + rd.  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | 52                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|  3| Venituri din impozite, taxe,   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | contributii de asigurari si    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | alte venituri ale bugetelor rd.|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | 3 = rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd.|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | 7 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 +   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | rd. 11 + rd. 12 + rd. 13 + rd. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | 14 + rd. 15 + rd. 16 + rd. 17 +|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | rd. 18 + rd. 19 + rd. 20 + rd. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | 21 + rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 +|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | rd. 26 + rd. 27                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|  4| ct 7301 Impozit pe profit      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|  5| ct 7302 Alte impozite pe venit,|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | profit si castiguri din capital|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | de la persoane juridice        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|  6| ct 7311 Impozit pe venit       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|  7| ct 7312 Cote si sume defalcate |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | din impozitul pe venit         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|  8| ct 7321 Alte impozite pe venit,|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | profit si castiguri din capital|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|  9| ct 733 Impozit pe salarii      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 10| ct 734 Impozite si taxe pe     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | proprietate                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 11| ct 7351 Taxa pe valoarea       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | adaugata                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 12| ct 7352 Sume defalcate din TVA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 13| ct 7353 Alte impozite si taxe  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | generale pe bunuri si servicii |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 14| ct 7354 Accize                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 15| ct 7355 Taxe pe servicii       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | specifice                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 16| ct 7356 Taxe pe utilizarea     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | bunurilor, autorizarea         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | utilizarii bunurilor sau pe    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | desfasurarea de activitati     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 17| ct 7361 Venituri incadrate in  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | resursele proprii ale bugetului|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | Uniunii Europene               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 18| ct 739 Alte impozite si taxe   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | fiscale                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 19| ct 745 Contributiile           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | angajatorilor                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 20| ct 746 Contributiile           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | asiguratilor                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 21| ct 750 Venituri din            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | proprietate, din care:         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 22| Venituri din privatizare       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 23| ct 7511 Venituri din prestari  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | de servicii si alte activitati |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 24| ct 7512 Venituri din taxe      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | administrative, eliberari      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | permise                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 25| ct 7513 Amenzi, penalitati si  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | confiscari                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 26| ct 7514 Diverse venituri       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 27| ct 7515 Transferuri voluntare, |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | altele decat subventiile       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | (donatii, sponsorizari)        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 28| Venituri din activitati        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | economice rd. 28 = rd. 29 + rd.|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | 30 + rd. 31 + rd. 32 + rd. 33 +|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | rd. 34 + rd. 35 + rd. 36 + rd. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | 37                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 29| ct 701 Venituri din vanzarea   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | produselor finite              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 30| ct 702 Venituri din vanzarea   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | semifabricatelor               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 31| ct 703 Venituri din vanzarea   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | produselor reziduale           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 32| ct 704 Venituri din lucrari    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | executate si servicii prestate |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 33| ct 705 Venituri din studii si  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | cercetari                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 34| ct 706 Venituri din chirii     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 35| ct 707 Venituri din vanzarea   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | marfurilor                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 36| ct 708 Venituri din activitati |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | diverse                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 37| ct 709 Variatia stocurilor     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 38| Finantari, subventii,          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | transferuri, alocatii bugetare |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | cu destinatie speciala rd. 38 =|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | rd. 39 + rd. 40 + rd. 41 + rd. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | 42 + rd. 43 + rd. 44 + rd. 45 +|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | rd. 46 + rd. 47 + rd. 48 + rd. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | 49 + rd. 50 + rd. 51           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 39| ct 7701 Finantarea de la       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | bugetul de stat                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 40| ct 7706 Finantarea de la       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | bugetul pentru fondul de mediu |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 41| ct 7709 Finantarea de la       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | bugetul Trezoreriei Statului   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 42| ct 771 Finantarea in baza unor |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | acte normative speciale        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 43| ct 7721 Subventii de la bugetul|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | de stat                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 44| ct 7722 Subventii de la alte   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | bugete                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 45| ct 773 Venituri din alocatii   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | bugetare cu destinatie speciala|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 46| ct 7741 Finantarea din fonduri |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | externe nerambursabile         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | preaderare in bani             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 47| ct 7742 Finantarea din fonduri |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | externe nerambursabile         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | preaderare in natura           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 48| ct 775 Finantarea din fonduri  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | externe nerambursabile         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | postaderare                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 49| ct 776 Fonduri cu destinatie   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | speciala                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 50| ct 778 Venituri din contributia|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | nationala aferenta programelor/|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | proiectelor finantate din      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | fonduri externe nerambursabile |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 51| ct 779 Venituri din bunuri si  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | servicii primite cu titlu      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | gratuit                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 52| Alte venituri operationale rd. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | 52 = rd. 53 + rd. 54 + rd. 55 +|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | rd. 57 + rd. 58 + rd. 59 + rd. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | 60 + rd. 61                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 53| ct 714 Venituri din creante    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | reactivate si debitori diversi |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 54| ct 718 Alte venituri ale       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | Trezoreriei Statului           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 55| ct 719 Alte venituri           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | operationale, din care:        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 56| Venituri din privatizare       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 57| ct 721 Venituri din productia  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | de active fixe necorporale     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 58| ct 722 Venituri din productia  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | de active fixe corporale       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 59| ct 7812 Venituri din           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | provizioane                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 60| ct 7813 Venituri din ajustari  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | privind deprecierea activelor  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | fixe                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 61| ct 7814 Venituri din ajustari  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | pentru deprecierea activelor   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | circulante                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 62| VENITURI FINANCIARE rd. 62 =   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | rd. 63 + rd. 64 + rd. 65 + rd. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 +|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | rd. 70 + rd. 71                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 63| ct. 763 Venituri din creante   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | imobilizate                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 64| ct 764 Venituri din investitii |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | financiare cedate              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 65| ct 765 Venituri din diferente  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | de curs valutar                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 66| ct 766 Venituri din dobanzi    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 67| ct 767 Sume de primit de la    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | bugetul de stat pentru         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | acoperirea pierderilor din     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | schimb valutar – PHARE, SAPARD,|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | ISPA                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 68| ct 768 Alte venituri financiare|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | – PHARE, SAPARD, ISPA          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 69| ct 769 Sume de primit de la    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | bugetul de stat pentru         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | acoperirea altor pierderi      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | (cheltuieli neeligibile –      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | costuri bancare – PHARE,       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | SAPARD, ISPA)                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 70| ct 7863 Venituri din ajustari  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | pentru pierderea de valoare a  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | activelor financiare           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 71| ct 7864 Venituri din ajustari  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | pentru pierderea de valoare a  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | activelor circulante           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 72| VENITURI EXTRAORDINARE rd. 72 =|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | rd. 73 + rd. 74                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 73| ct. 790 Venituri din           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | despagubiri din asigurari      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 74| ct. 791 Venituri din           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | valorificarea unor bunuri ale  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | statului, din care:            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 75| Venituri din privatizare       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 76| TOTAL CHELTUIELI rd. 76 = rd.  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | 77 + rd. 129 + rd. 140         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 77| CHELTUIELI OPERATIONALE rd. 77 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | = rd. 78 + rd. 84 + rd. 96 +   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | rd. 116 + rd. 125              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 78| Salariile si contributiile     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | sociale aferente angajatilor   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | rd. 78 = rd. 79 + rd. 80 + rd. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | 81 + rd. 82 + rd. 83           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 79| ct 641 Cheltuieli cu salariile |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | personalului                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 80| ct 642 Cheltuieli salariale in |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | natura                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 81| ct 645 Cheltuieli privind      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | asigurarile sociale            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 82| ct 646 Cheltuieli cu           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | indemnizatiile de delegare,    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | detasare si alte drepturi      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | salariale                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 83| ct 647 Cheltuieli din fondul   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | destinat stimularii            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | personalului                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 84| Subventii si transferuri rd. 84|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | = rd. 85 + rd. 86 + rd. 87 +   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | rd. 88 + rd. 90 + rd. 91 + rd. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | 92 + rd. 93 + rd. 94 + rd. 95  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 85| ct. 670 Subventii              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 86| ct 671 Transferuri curente     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | intre unitati ale              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | administratiei publice         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 87| ct 672 Transferuri de capital  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | intre unitati ale              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | administratiei publice         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 88| ct 673 Transferuri interne, din|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | care:                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 89| Varsaminte la Trezoreria       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | Statului din valorificarea     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | activelor bancare si creantelor|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | comerciale si privatizare      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 90| ct 674 Transferuri in          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | strainatate                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 91| ct 675 Contributia Romaniei la |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | bugetul Uniunii Europene       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 92| ct 676 Asigurari sociale       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 93| ct 677 Ajutoare sociale        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 94| ct 678 Transferuri pentru      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | proiecte finantate din fonduri |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | externe nerambursabile         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | postaderare si fonduri de la   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | bugetul de stat                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 95| ct 679 Alte cheltuieli         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 96| Stocuri, consumabile, lucrari  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | si servicii executate de terti |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | rd. 96 = rd. 97 + rd. 98 + rd. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | 99 + rd. 100 + rd. 101 + rd.   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | 102 + rd. 103 + rd. 104 + rd.  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | 105 + rd. 106 + rd. 107 + rd.  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | 108 + rd. 109 + rd. 110 + rd.  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd.  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | 114 + rd. 115                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 97| ct 601 Cheltuieli cu materiile |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | prime                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 98| ct 602 Cheltuieli cu           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | materialele consumabile        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

| 99| ct 603 Cheltuieli privind      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | materialele de natura          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | obiectelor de inventar         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|100| ct 606 Cheltuieli privind      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | animalele si pasarile          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|101| ct 607 Cheltuieli privind      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | marfurile                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|102| ct 608 Cheltuieli privind      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | ambalajele                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|103| ct 609 Cheltuieli cu alte      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | stocuri                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|104| ct 610 Cheltuieli privind      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | energia si apa                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|105| ct 611 Cheltuieli cu           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | intretinerea si reparatiile    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|106| ct 612 Cheltuieli cu chiriile  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|107| ct 613 Cheltuieli cu primele de|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | asigurare                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|108| ct 614 Cheltuieli cu deplasari,|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | detasari, transferari          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|109| ct 622 Cheltuieli privind      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | comisioanele si onorariile     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|110| ct 623 Cheltuieli de protocol, |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | reclama si publicitate         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|111| ct 624 Cheltuieli cu           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | transportul de bunuri si       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | personal                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|112| ct 626 Cheltuieli postale si   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | taxe de telecomunicatii        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|113| ct 627 Cheltuieli cu serviciile|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | bancare si asimilate           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|114| ct 628 Alte cheltuieli cu      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | serviciile executate de terti  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|115| ct 629 Alte cheltuieli         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | autorizate prin dispozitii     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | legale                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|116| Cheltuieli de capital,         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | amortizari si provizioane rd.  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | 116 = rd. 117 + rd. 118 + rd.  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd.  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | 122 + rd. 123 + rd. 124        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|117| ct 6811 Cheltuieli operationale|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | privind amortizarea activelor  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | fixe                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|118| ct 6812 Cheltuieli operationale|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | privind provizioanele          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|119| ct 6813 Cheltuieli operationale|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | privind ajustarile pentru      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | deprecierea activelor fixe     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|120| ct 6814 Cheltuieli operationale|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | privind ajustarile pentru      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | deprecierea activelor          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | circulante                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|121| ct 6821 Cheltuieli cu activele |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | fixe corporale neamortizabile  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|122| ct 6822 Cheltuieli cu activele |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | fixe necorporale neamortizabile|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|123| ct 6891 Cheltuieli privind     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | rezerva de stat                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|124| ct 6892 Cheltuieli privind     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | rezerva de mobilizare          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|125| Alte cheltuieli operationale   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | rd. 125 = rd. 126 + rd. 127 +  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | rd. 128                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|126| ct 635 Cheltuieli cu alte      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | impozite, taxe si varsaminte   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | asimilate                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|127| ct 654 Pierderi din creante si |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | debitori diversi               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|128| ct 658 Alte cheltuieli         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | operationale                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|129| CHELTUIELI FINANCIARE          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | rd. 129 = rd. 130 + rd. 131 +  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | rd. 132 + rd. 133 + rd. 134 +  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | rd. 135 + rd. 136 + rd. 137 +  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | rd. 138 + rd. 139              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|130| ct 663 Pierderi din creante    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | imobilizate                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|131| ct 664 Cheltuieli din          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | investitii financiare cedate   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|132| ct 665 Cheltuieli din diferente|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | de curs valutar                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|133| ct 666 Cheltuieli privind      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | dobanzile                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|134| ct 667 Sume de transferat      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | bugetului de stat reprezentand |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | castiguri din schimb valutar – |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | PHARE, SAPARD, ISPA            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|135| ct 668 Dobanzi de transferat   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | Comisiei Europene sau de alocat|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | programului – PHARE, SAPARD,   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | ISPA, instrumente structurale, |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | fonduri pentru agricultura,    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | fonduri de la buget si alte    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | fonduri                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|136| ct 669 Alte pierderi           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | (cheltuieli neeligibile –      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | costuri bancare) – PHARE,      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | SAPARD, ISPA                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|137| ct 6863 Cheltuieli financiare  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | privind ajustarile pentru      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | pierderea de valoare a         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | activelor financiare           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|138| ct 6864 Cheltuieli financiare  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | privind ajustarile pentru      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | pierderea de valoare a         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | activelor circulante           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|139| ct 6868 Cheltuieli financiare  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | privind amortizarea primelor de|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | rambursare a obligatiunilor    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|140| CHELTUIELI EXTRAORDINARE       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | rd. 140 = rd. 141 + rd. 142    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|141| ct 690 Cheltuieli cu pierderi  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | din calamitati                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|142| ct 691 Cheltuieli extraordinare|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | din operatiuni cu active fixe  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|___|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

 

Conducatorul institutiei,              Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

…………………….              ………………………………………….

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close