Cotizatiile, termenele de plata si obligatiile declarative ale membrilor Camerei Consultantilor Fiscali in anul 2014

In M. Of. nr. 88 din  4 februarie 2014 a fost publicata Hotararea Camerei Consultantilor Fiscali nr. 2/2014 privind aprobarea cotizatiilor, a termenelor de plata si a obligatiilor declarative pentru membrii Camerei Consultantilor Fiscali in anul 2014.

Din cuprins:

ART. 1

Pentru anul 2014 se stabilesc urmatoarele cotizatii fixe:

A. In cazul persoanelor fizice si persoanelor juridice care sunt membri ai Camerei Consultantilor Fiscali la data prezentei hotarari:

– 410 lei – pentru persoanele fizice, consultanti fiscali activi;

– 170 lei – pentru persoanele fizice, consultanti fiscali inactivi;

– 350 lei – pentru persoanele juridice.

B. In cazul persoanelor fizice si persoanelor juridice care devin membri ai Camerei Consultantilor Fiscali in anul 2014:

– 1.410 lei – pentru persoanele fizice, consultanti fiscali activi;

– 1.170 lei – pentru persoanele fizice, consultanti fiscali inactivi;

– 2.350 lei – pentru persoanele juridice.

ART. 2

Pentru anul 2014 cotizatiile variabile se calculeaza prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii veniturilor realizate din activitatea de consultanta fiscala in anul 2013, diminuate cu sumele cedate subcontractorilor si colaboratorilor consultanti fiscali, dupa cum urmeaza:

1. pentru persoane fizice: – o cota de 0,35%;

2. pentru persoane juridice:

a) la venituri realizate de pana la 100.000 euro, o cota de 0,35%;

b) la venituri realizate intre 100.001 euro si 1.000.000 euro, o cota de 0,7%;

c) la venituri realizate de peste 1.000.000 euro, o cota de 1,05%.

ART. 3

(1) In anul 2014 plata cotizatiilor fixe si variabile datorate de membrii Camerei Consultantilor Fiscali – persoane fizice si persoane juridice – se efectueaza pana la data de 15 martie 2014.

(2) Cotizatia variabila pentru consultantii fiscali activi – persoane fizice – se calculeaza din luna urmatoare inregistrarii la Camera Consultantilor Fiscali.

(3) Cotizatia variabila pentru societatile de consultanta fiscala se calculeaza incepand cu luna urmatoare autorizarii de catre Biroul permanent al Camerei Consultantilor Fiscali.

ART. 4

(1) Membrii activi ai Camerei Consultantilor Fiscali – persoane fizice si persoane juridice – au obligatia sa depuna la Camera Consultantilor Fiscali, pana la data de 15 februarie a anului in curs, declaratia privind veniturile realizate in anul precedent de raportare, conform anexelor nr. 1 si 2.

(2) In cazul in care consultantii fiscali – persoane fizice active – nu au desfasurat activitate de consultanta fiscala in nume propriu, ci doar in numele sau in contul unei persoane juridice, ori nu au desfasurat deloc activitate de consultanta fiscala, vor transmite Camerei Consultantilor Fiscali o declaratie in care vor specifica aceasta situatie, pana la data de 15 februarie a anului in curs, conform anexei nr. 3.

(3) Societatile de consultanta fiscala care nu au desfasurat activitate de consultanta fiscala vor transmite Camerei Consultantilor Fiscali o declaratie pana la data de 15 februarie a anului in curs, conform anexei nr. 4.

ART. 5

Pentru anul 2014, viza anuala pentru exercitarea profesiei de consultant fiscal se acorda daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) achitarea in intregime a tuturor obligatiilor fata de Camera Consultantilor Fiscali;

b) depunerea declaratiei anuale completate la toate rubricile, conform art. 4;

c) depunerea dovezii privind asigurarea de risc profesional;

d) nu este suspendat dreptul de exercitare a profesiei.

ART. 6

Plata sumelor datorate reprezentand cotizatii fixe si variabile se poate face in contul Camerei Consultantilor Fiscali (CUI 18677087) deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani – IBAN RO36BTRL04101202D58602XX, sau in contul deschis la Banca Comerciala Romana, Sucursala Sector 4 – IBAN RO91RNCB0075119726870001, precum si in numerar la sediul Camerei Consultantilor Fiscali din municipiul Bucuresti, str. Alecu Russo nr. 13 – 19, et. 2, ap. 9, sectorul 2.

ART. 7

Declaratiile prevazute la art. 4 se depun la sediul Camerei Consultantilor Fiscali din municipiul Bucuresti, str. Alecu Russo nr. 13 – 19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, sau se transmit prin servicii postale cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, prin fax la nr. 021/340.40.60 ori prin e-mail la adresa: viza@ccfiscali.ro

ART. 8

Membrii Camerei Consultantilor Fiscali – persoane fizice si persoane juridice – care inregistreaza obligatii restante fata de Camera Consultantilor Fiscali si au primit instiintari de plata din partea acesteia le vor achita in termenul specificat in acestea. In toate celelalte situatii termenul de plata a obligatiilor restante este data de 15 martie 2014.

ART. 9

Nerespectarea prevederilor prezentei hotarari se sanctioneaza conform prevederilor art. 19 pct. 1 lit. c) si pct. 2 lit. c) si ale art. 25 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 54 din Regulamentul de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 6/2012, cu modificarile ulterioare.

ART. 10

Directia de servicii pentru membri si Directia de servicii generale vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

ART. 11

Anexele nr. 1 – 4 fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 12

Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Nr. 2.

 

ANEXA 1

 

DECLARATIE

privind veniturile realizate de persoanele fizice autorizate din activitatea de consultanta fiscala in anul 2013

 

Carnetul profesional

 

Nr. |_|_|_|_|_|/anul |_|_|_|_|

 

1. Numele si prenumele ……………………………………………

C.N.P.: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

2. Domiciliul:

Localitatea …………………….., str. ………… nr. …, bl. …, sc. …, et. …, ap. …, judetul/sectorul ……………,

telefon fix: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, e-mail ………………………..

3. Venituri totale realizate in anul 2013:

Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei

4. Venituri din activitatea de consultanta fiscala realizate in anul 2013:

Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei,

din care sume cedate subcontractorilor si colaboratorilor consultanti fiscali:

Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei

5. Sume datorate Camerei Consultantilor Fiscali (cotizatie variabila) |_|_|_|_|_|_|_|_|_| (lei)

 

Data |_|_|_|_|_|_|_|_|                 Semnatura si parafa

ziua  luna  anul              …………………………

 

ANEXA 2

 

DECLARATIE

privind veniturile realizate de persoane juridice din activitatea de consultanta fiscala in anul 2013

 

Autorizatie

 

Nr. |_|_|_|_|_|/data |_|_|_|_|_|_|_|_|

ziua  luna  anul

 

1. Date de identificare:

1.1. Denumirea societatii de consultanta fiscala ……………………., reprezentata prin administrator ………………………………

1.2. Sediul social, localitatea …………………, str. …………… nr. …, bl. …, sc. …, et. …, ap. …, judetul/sectorul ……………., telefon fix: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, fax |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, e-mail ……………………………….

1.3. Cod unic de inregistrare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, nr. de inregistrare in registrul comertului J |_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|

1.4. Capital social la 31 decembrie 2013: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei

2. Asociati, actionari, administratori:

 

Carnetul profesional

 

Numele si prenumele           Nr./An          Calitatea      Localitatea de

domiciliu

………………..   |_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|   ………….  …………..

 

………………..   |_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|   ………….  …………..

 

………………..   |_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|   ………….  …………..

 

3. Persoane fizice care efectueaza consultanta fiscala in numele societatii:

 

Carnetul profesional

 

Numele si prenumele           Nr./An          Localitatea de domiciliu

 

………………..   |_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|   …………………….

 

………………..   |_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|   …………………….

 

………………..   |_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|   …………………….

 

 

4. Birouri, sucursale, agentii, puncte de lucru:

 

Denumirea                           Sediul

……………………….            …………………..

……………………….            …………………..

 

5. Venituri totale realizate in anul 2013:

Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei

6. Venituri din activitatea de consultanta fiscala realizate in anul 2013:

Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei

din care sume cedate subcontractorilor si colaboratorilor consultanti fiscali:

Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei

7. Sume datorate Camerei Consultantilor Fiscali (cotizatia variabila)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei

 

Data |_|_|_|_|_|_|_|_|           Semnatura autorizata si stampila

ziua  luna  anul            …………………………..

 

ANEXA 3

 

DECLARATIE

privind activitatea desfasurata in anul 2013

 

– persoane fizice –

 

Carnetul profesional

 

Nr. |_|_|_|_|_|/anul |_|_|_|_|

 

1. Numele si prenumele ……………………………………………

C.N.P.: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

2. Domiciliul:

Localitatea ………………………….., str. ………………….. nr. …, bl. …, sc. …, et. …, ap. …, judetul/sectorul ……………., telefon fix: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, e-mail …………………………………….,

avand calitatea de membru activ al Camerei Consultantilor Fiscali, declar pe propria raspundere ca NU am desfasurat activitati de consultanta fiscala si, prin urmare, nu am obtinut venituri din exercitarea acestei profesii in anul 2013.

 

Data  |_|_|_|_|_|_|_|_|                Semnatura si parafa

ziua  luna  anul           …………………………

 

ANEXA 4

 

DECLARATIE

privind activitatea desfasurata in anul 2013

 

– persoane juridice –

 

Nr. |_|_|_|_|_|/data |_|_|_|_|_|_|_|_|

ziua  luna  anul

 

Societatea de consultanta fiscala……………………….., avand cod unic de inregistrare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| nr. de inregistrare la registrul comertului J |_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|, membra a Camerei Consultantilor Fiscali, cu sediul in localitatea ………………….., str. …………… nr. …, bl. …, sc. …, et. …, ap. …, judetul/sectorul ……………., telefon fix: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, fax |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, e-mail ……………………………, reprezentata prin administrator ………………………………., declar ca societatea NU a desfasurat activitati de consultanta fiscala si, prin urmare, nu a obtinut venituri din exercitarea acestei profesii in anul 2013.

 

Data  |_|_|_|_|_|_|_|_|          Semnatura autorizata si stampila

ziua  luna  anul           …………………………..

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close