Modificarea si completarea Normelor metodologice privind rambursarea si recuperarea cheltuielilor reprezentand asistenta medicala acordata in baza documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii la care Romania este parte

In M. Of. nr. 88 din  4 februarie 2014 a fost publicat Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 36/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind rambursarea si recuperarea cheltuielilor reprezentand asistenta medicala acordata in baza documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii la care Romania este parte, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 729/2009.

Din cuprins:

ART. I

Normele metodologice privind rambursarea si recuperarea cheltuielilor reprezentand asistenta medicala acordata in baza documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii la care Romania este parte, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 729/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 545 din 5 august 2009, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Pentru alocarea de prevederi bugetare se utilizeaza, dupa caz, modelul de solicitare pentru acordare de prevedere bugetara prevazut in anexa nr. 1, respectiv in anexa nr. 1a. In situatia in care exista prevederi bugetare neutilizate din solicitarile anterioare, la completarea cererii de plata externa se va utiliza cursul valutar de vanzare al institutiei de credit din ziua completarii ordinului de plata.”

2. La articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 7

(1) In conditiile in care unui asigurat roman aflat pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European, respectiv Confederatiei Elvetiene i se acorda asistenta medicala fara ca acesta sa prezinte cardul european de asigurari sociale de sanatate sau acesta nu este recunoscut de unitatea sanitara de la locul de sedere, asiguratul roman suporta contravaloarea serviciilor medicale acordate.”

3. La articolul 8, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 8

(1) In conditiile in care un asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania se deplaseaza intr-un stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European, respectiv in Confederatia Elvetiana cu scopul de a primi tratament medical, fara aprobarea prealabila a casei de asigurari de sanatate unde este luat in evidenta ca persoana asigurata, acesta suporta contravaloarea serviciilor medicale acordate.”

    4. Anexa nr. 1 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.

    5. Dupa anexa nr. 1 se introduce o noua anexa, anexa nr. 1a, prevazuta in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.

    6. Anexa nr. 2 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul ordin.

    7. Dupa anexa nr. 2 se introduce o noua anexa, anexa nr. 2a, prevazuta in anexa nr. 4, care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. II

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

(Anexa nr. 1 la normele metodologice)

 

Casa de Asigurari de Sanatate …………….

 

SOLICITARE

                 pentru acordare de prevedere bugetara

 

Va rugam sa aprobati majorarea bugetului Casei de Asigurari de Sanatate …………………… cu suma de ………….. lei, pentru a putea efectua platile conform art. 6 din anexa la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 729/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea si recuperarea cheltuielilor reprezentand asistenta medicala acordata in baza documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii la care Romania este parte, cu modificarile ulterioare, astfel: …………. .

Aceasta suma este necesara pentru efectuarea platii sumei de ………….. (valuta in care se face plata) pentru serviciile medicale acordate asiguratului ……………., la institutia ………….. din tara …………. .

In acest sens s-a primit Solicitarea de rambursare nr. ……………. din data de ……………………………, emisa de ………………….. din tara …………., pentru suma de ………………… .

Asiguratul a efectuat acest tratament in baza:

– Cardului european de asigurari de sanatate nr. ……………..;

– formularului. ………………..

Obiectul acestei plati il constituie (Se bifeaza categoriile de prestatii in natura.):

_

|_| Ingrijiri medicale

_

|_| Ingrijiri dentare

_

|_| Medicamente

_

|_| Spitalizare

_

|_| Alte prestatii

 

Anexam urmatoarele documente:

– copia cererii de rambursare (formularul E 125 sau similar);

– copia formularului care a deschis dreptul la prestatii.

Mentionam ca s-au parcurs toate procedurile conform prevederilor legale in vigoare si documentatia existenta la sediul nostru indeplineste toate conditiile de realitate, legalitate si regularitate pentru efectuarea platii.

 

Presedinte-director general,         Director executiv economic,

……………………….         ………………………

 

Intocmit la data de ………………………

Loc rezervat CNAS:

 

In urma verificarii documentelor anexate se constata indeplinirea procedurii necesare realizarii operatiunii de rambursare.

 

DIRECTIA ACORDURI INTERNATIONALE

Semnatura

………………..

 

ANEXA 2

(Anexa nr. 1a la normele metodologice)

 

Casa de Asigurari de Sanatate ……………….

 

SOLICITARE

                   pentru acordare de prevedere bugetara

 

Va rugam sa aprobati majorarea bugetului Casei de Asigurari de Sanatate …………………… cu suma de ………….. lei, pentru a putea efectua platile conform art. 6 din anexa la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 729/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea si recuperarea cheltuielilor reprezentand asistenta medicala acordata in baza documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii la care Romania este parte, cu modificarile ulterioare, astfel:

Aceasta suma este necesara pentru efectuarea platii sumei de ………….. (valuta in care se face plata) calculata prin inmultirea numarului de …… sume forfetare lunare (pozitia 6.1 din formularul E 127) cu costul mediu lunar (publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene) de ………… (valuta in care se face plata), aferent perioadei (zi/luna/an – zi/luna/an) …………….., pentru asiguratul ……………., cu resedinta in tara …………., in baza formularului ………….. .

In acest sens s-a primit Solicitarea de rambursare nr. ……………. din data de …………………., emisa de …………………………… din tara ………….. .

Anexam urmatoarele documente:

– copia cererii de rambursare (formularul E 127 sau similar);

– copia formularului care a deschis dreptul la prestatii (E 109 sau E 121 sau similar).

Mentionam ca s-au parcurs toate procedurile conform prevederilor legale in vigoare si documentatia existenta la sediul nostru indeplineste toate conditiile de realitate, legalitate si regularitate pentru efectuarea platii.

 

Presedinte-director general,           Director executiv economic,

……………………….           ………………………

 

Intocmit la data de …………………….

 

Loc rezervat CNAS:

 

In urma verificarii documentelor anexate se constata indeplinirea procedurii necesare realizarii operatiunii de rambursare.

 

DIRECTIA ACORDURI INTERNATIONALE

Semnatura

………………..

 

ANEXA 3

(Anexa nr. 2 la normele metodologice)

 

Casa de Asigurari de Sanatate …………

 

CERERE

                       pentru efectuarea platii externe

 

Casa de Asigurari de Sanatate ……………………………., cu sediul in ………………, prin reprezentantii sai legali,………………….., presedinte-director general, si ………………., director executiv economic (ca institutie competenta conform prevederilor legale in vigoare), autorizeaza Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (ca organism de legatura conform prevederilor legale in vigoare) sa efectueze in numele si pentru ea plata sumei de …………….. (valuta in care se face plata) conform cererilor de rambursare primite din tara …………………. si cuprinse in centralizatorul cererilor pentru efectuarea de plati externe catre statul …………….., pentru care Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a comunicat solicitarile de prevedere bugetara aprobate.

In acest sens, cu Ordinul de plata nr. ……… din data de ………….. am virat suma de ……………… lei in contul dumneavoastra nr. ……………… deschis la ………………. .

Suma de ………………… va fi virata:

In tara ……………………………..

Beneficiar ………………………….,

avand numarul de cont …………………

Banca beneficiarului ………………….

Adresa bancii ………………………..

Cod BIC (SWIFT)………………………

Anexam urmatoarele documente:

– copia ordinului de plata cu care v-am virat contravaloarea in lei a valutei necesare transferului. Ordinul de plata se intocmeste distinct pentru fiecare cerere de plata externa;

– centralizator de cereri pentru efectuarea de plati externe catre statul ……………………… (se completeaza conform modelului din anexa nr. 2a la normele metodologice);

– copia adresei prin care Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a comunicat solicitarile de prevedere bugetara aprobate.

Mentionam ca s-au parcurs toate procedurile conform prevederilor legale in vigoare si documentatia existenta la sediul nostru indeplineste toate conditiile de realitate, legalitate si regularitate pentru efectuarea platii.

 

Presedinte-director general,        Director executiv economic,

……………………….        ………………………

 

Intocmit la data de …………..

 

ANEXA 4

(Anexa nr. 2a la normele metodologice)

 

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ……………………….

Nr. ……………/Data……………..

 

CENTRALIZATOR DE CERERI

    pentru efectuarea de plati externe catre statul ………….*)

 

______________________________________________________________________________________________________

|Nr. |Nr./  |Nr./  |Numele si   |Tipul       |Nr.         |Semestru/ |Valuta|Suma  |Curs   |Suma |Nr./ |

|crt.|Data  |Data/ |prenumele   |documentului|formularului|An        |      |in    |valutar|in   |Data |

|    |Adresa|Adresa|asiguratului|care a      |E 125/E127/ |financiar/|      |valuta|       |lei  |Ordin|

|    |stat  |CNAS  |            |deschis     |similare**) |Perioada  |      |      |       |     |de   |

|    |      |      |            |dreptul la  |            |in care au|      |      |       |     |plata|

|    |      |      |            |prestatie   |            |fost      |      |      |       |     |     |

|    |      |      |            |            |            |acordate  |      |      |       |     |     |

|    |      |      |            |            |            |drepturile|      |      |       |     |     |

|____|______|______|____________|____________|____________|__________|______|______|_______|_____|_____|

|  0 |   1  |   2  |      3     |      4     |      5     |     6    |   7  |   8  |   9   |10 = |  11 |

|    |      |      |            |            |            |          |      |      |       |8 x 9|     |

|____|______|______|____________|____________|____________|__________|______|______|_______|_____|_____|

|    |      |      |            |            |            |          |      |      |       |     |     |

|____|      |      |____________|____________|____________|__________|      |______|_______|_____|_____|

|    |      |      |            |            |            |          |      |      |       |     |     |

|____|______|______|____________|____________|____________|__________|______|______|_______|_____|_____|

|                         TOTAL                                             |      |   X   | **) |  X  |

|___________________________________________________________________________|______|_______|_____|_____|

*) Se va intocmi cate un centralizator pentru fiecare stat membru UE/SEE/Confederatia Elvetiana, respectiv tara cu care Romania a incheiat documente internationale cu prevederi in domeniul sanatatii.

**) In situatia in care suma totala din prezentul centralizator nu este egala cu totalul sumelor corespunzatoare solicitarilor de prevedere bugetara aprobate si comunicate de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, se va justifica in scris acest lucru. Centralizatorul se intocmeste de casa de asigurari de sanatate. Un exemplar pe suport hartie si format electronic se transmite la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate impreuna cu cererea pentru efectuarea de plati externe.

 

Presedinte-director general,           Director executiv economic,

……………………….           ……………………..

 

Intocmit

……………………………………

(numele in clar, telefon/adresa de e-mail)

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close