Modificarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal

 

In M. Of. nr. 108 din 12 februarie 2014 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 77/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004.

Din cuprins:

ART. I

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

 

A. Titlul II “Impozitul pe profit”

1. Dupa punctul 14^2 se introduce un nou punct, punctul 14^3, cu urmatorul cuprins:

“14^3. Cheltuielile reprezentand pierderile din creante inregistrate ca urmare a aducerii creantelor preluate prin cesionare de la valoarea nominala la costul de achizitie, potrivit reglementarilor contabile aplicabile, sunt cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil.”

2. Punctul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

“Codul fiscal:

Venituri neimpozabile

ART. 20

Urmatoarele venituri sunt neimpozabile la calculul profitului impozabil:

a) dividendele primite de la o persoana juridica romana sau de la o persoana juridica straina platitoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit, situata intr-un stat tert, astfel cum acesta este definit la art. 20^1 alin. (3) lit. c), cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, daca persoana juridica romana care primeste dividendele detine, la persoana juridica romana sau la persoana juridica straina din statul tert, la data inregistrarii acestora potrivit reglementarilor contabile, pe o perioada neintrerupta de 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende;

b) diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare, inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de participare. Acestea sunt impozabile la data cesionarii, transmiterii cu titlu gratuit, retragerii capitalului social sau lichidarii persoanei juridice la care se detin titlurile de participare, cu exceptia celor aferente titlurilor de participare pentru care sunt indeplinite conditiile prevazute la lit. e) si h);

[…]

 

Norme metodologice:

18. In aplicarea prevederilor art. 20 lit. a) din Codul fiscal, pentru dividendele primite de la o persoana juridica straina platitoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit, situata intr-un stat tert, astfel cum acesta este definit la art. 20^1 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal, cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, persoana juridica romana care primeste dividendele trebuie sa detina:

a) certificatul de atestare a rezidentei fiscale a persoanei juridice straine, emis de autoritatea competenta din statul tert al carui rezident fiscal este;

b) declaratia pe propria raspundere a persoanei juridice straine din care sa rezulte ca aceasta este platitoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit in statul tert respectiv;

c) documente prin care sa faca dovada indeplinirii conditiei de detinere, pe o perioada neintrerupta de 1 an, a minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende.”

3. Punctul 21^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

“Codul fiscal:

Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene

ART. 20^1

(1) Dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana sunt, de asemenea, neimpozabile si:

a) dividendele primite de o persoana juridica romana, societate-mama, de la o filiala a sa situata intr-un stat membru, daca persoana juridica romana intruneste cumulativ urmatoarele conditii:

1. plateste impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari;

2. detine minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice situate intr-un alt stat membru, care distribuie dividendele;

3. la data inregistrarii venitului din dividende detine participatia minima prevazuta la pct. 2, pe o perioada neintrerupta de cel putin 1 an.

Sunt, de asemenea, neimpozabile si dividendele primite de persoana juridica romana prin intermediul sediului sau permanent situat intr-un stat membru, in cazul in care persoana juridica romana indeplineste cumulativ conditiile prevazute la pct. 1 – 3;

b) dividendele primite de sediile permanente din Romania ale unor persoane juridice straine din alte state membre, societati-mama, care sunt distribuite de filialele acestora situate in state membre, daca persoana juridica straina intruneste, cumulativ, urmatoarele conditii:

1. are una dintre formele de organizare prevazute la alin. (4);

2. in conformitate cu legislatia fiscala a statului membru, este considerata a fi rezident al statului membru respectiv si, in temeiul unei conventii privind evitarea dublei impuneri incheiate cu un stat tert, nu se considera ca are sediul fiscal in afara Uniunii Europene;

3. plateste, in conformitate cu legislatia fiscala a unui stat membru, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari, impozit pe profit sau un impozit similar acestuia;

4. detine minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice situate intr-un alt stat membru, care distribuie dividendele;

5. la data inregistrarii venitului din dividende de catre sediul permanent din Romania, persoana juridica straina detine participatia minima prevazuta la pct. 4, pe o perioada neintrerupta de cel putin 1 an. […]

 

Norme metodologice:

21^1. In aplicarea prevederilor art. 20^1 din Codul fiscal, conditia legata de perioada minima de detinere de 1 an va fi inteleasa luandu-se in considerare hotararea Curtii Europene de Justitie, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. C 9 din 11 ianuarie 1997, in cazurile conexate: Denkavit International BV, VITIC Amsterdam BV and Voormeer BV v Bundesamt fur Finanzen – C-283/94, C-291/94 si C-292/94. Astfel, in situatia in care, la data inregistrarii dividendului de catre societatea-mama, persoana juridica romana, respectiv de catre sediul permanent al unei societati-mama, persoana juridica straina dintr-un stat membru, conditia referitoare la perioada minima de detinere de 1 an nu este indeplinita, venitul din dividende este supus impunerii. Ulterior, in anul fiscal in care conditia este indeplinita, contribuabilul urmeaza sa beneficieze de recalcularea impozitului pe profit al anului in care venitul a fost impus. In acest sens, contribuabilul trebuie sa depuna declaratia rectificativa privind impozitul pe profit.”

4. Punctul 49^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

“Codul fiscal:

Cheltuieli

ART. 21

[…]

(4) […]

p) cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care acorda burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente in limita minima precizata mai jos:

1. 3 la mie din cifra de afaceri; pentru situatiile in care reglementarile contabile aplicabile nu definesc indicatorul <<cifra de afaceri>> aceasta limita se determina potrivit normelor;

2. 20% din impozitul pe profit datorat.

Sumele care nu sunt scazute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se reporteaza in urmatorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua in ordinea inregistrarii acestora, in aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit.

 

Norme metodologice:

49^1. In cazul in care reglementarile contabile aplicabile nu definesc <<cifra de afaceri>>, aceasta se determina astfel:

a) pentru contribuabilii care aplica reglementarile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, cu exceptia institutiilor de credit – persoane juridice romane si sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit – persoane juridice straine, <<cifra de afaceri>> cuprinde veniturile din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii din care se scad sumele reprezentand reduceri comerciale acordate si se adauga subventiile de exploatare aferente cifrei de afaceri;

b) pentru institutiile de credit – persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale institutiilor de credit – persoane juridice straine, “cifra de afaceri” cuprinde:

– venituri din dobanzi;

– venituri din dividende;

– venituri din taxe si comisioane;

– castiguri (pierderi) realizate aferente activelor si datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere – net;

– castiguri sau pierderi privind activele si datoriile financiare detinute in vederea tranzactionarii – net;

– castiguri sau pierderi privind activele si datoriile financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere – net;

– castiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire – net;

– diferente de curs de schimb [castig (pierdere)] – net;

– castiguri (pierderi) din derecunoasterea activelor, altele decat cele detinute in vederea vanzarii – net;

– alte venituri din exploatare;

c) pentru institutiile prevazute la art. 2 lit. a) – d) din Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2011 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare, <<cifra de afaceri>> cuprinde:

(i) venituri din dobanzi si venituri asimilate;

(ii) venituri privind titlurile;

– venituri din actiuni si din alte titluri cu venit variabil;

– venituri din participatii;

– venituri din parti in cadrul societatilor comerciale legate;

(iii) venituri din comisioane;

(iv) profit sau pierdere neta din operatiuni financiare;

(v) alte venituri din exploatare.

Exemplu de calcul privind scaderea din impozitul pe profit datorat a cheltuielilor reprezentand sponsorizarea.

Un contribuabil platitor de impozit pe profit incheie un contract de sponsorizare conform legii privind sponsorizarea, in calitate de sponsor, care are ca obiect plata unei sume de 15.000 lei. Contractul de sponsorizare se incheie in data de 2 noiembrie 2014, in aceeasi luna efectuandu-se si plata sumei de 15.000 lei.

La calculul profitului impozabil pentru anul 2014, contribuabilul prezinta urmatoarele date financiare:

 

Venituri din vanzarea marfurilor  = 1.000.000 lei

Venituri din prestari de servicii =     2.000 lei

_______________

Total cifra de afaceri            = 1.002.000 lei

 

Cheltuieli privind marfurile      =   750.000 lei

Cheltuieli cu personalul          =    20.000 lei

Alte cheltuieli de exploatare     =    90.000 lei

din care: 15.000 lei sponsorizare

_______________

Total cheltuieli                      860.000 lei

 

Calculul profitului impozabil pentru anul 2014:

Profitul impozabil = 1.002.000 – 860.000 + 15.000 = 157.000 lei.

Impozitul pe profit inainte de scaderea cheltuielii cu sponsorizarea:

157.000 x 16% = 25.120 lei.

Avandu-se in vedere conditiile de deducere prevazute la art. 21 alin. (4) lit. p) din Codul fiscal, prin aplicarea limitelor, valorile sunt:

– 3 la mie din cifra de afaceri reprezinta 3.006 lei;

– 20% din impozitul pe profit inainte de deducerea cheltuielilor de sponsorizare reprezinta 5.024 lei.

Suma de scazut din impozitul pe profit este 3.006 lei.

Pentru anul 2014 impozitul pe profit datorat este de:

25.120 – 3.006 = 22.114 lei.

Suma care nu s-a scazut din impozitul pe profit, respectiv suma de 11.994 lei, se reporteaza in urmatorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestei sume se va efectua, in aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit.”

5. Punctul 89^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“89^2. In sensul art. 30 alin. (4) din Codul fiscal, in situatia in care cumparatorul este o persoana juridica romana sau un sediu permanent din Romania al unei persoane juridice straine, acesta are obligatia declararii si platii impozitului pe profit in numele persoanei juridice straine care realizeaza veniturile mentionate la art. 30 alin. (1) din Codul fiscal.

Persoana juridica straina care realizeaza veniturile mentionate la art. 30 alin. (1) din Codul fiscal declara si plateste impozit pe profit, potrivit art. 35 din Codul fiscal, luand in calcul atat impozitul pe profit trimestrial, retinut potrivit prevederilor art. 30 alin. (4) din Codul fiscal de catre cumparator, persoana juridica romana sau sediu permanent al unei persoane juridice straine, dupa caz, cat si impozitul pe profit trimestrial, declarat potrivit prevederilor art. 30 alin. (3) din Codul fiscal.”

6. Dupa punctul 97^5 se introduce un nou punct, punctul 97^6, cu urmatorul cuprins:

 

“Codul fiscal:

Declararea si plata impozitului pe profit

ART. 34

[…]

(13^1) Contribuabilii care intra sub incidenta prevederilor art. 16 alin. (3), pentru primul an fiscal modificat, aplica si urmatoarele reguli de declarare si plata a impozitului pe profit:

a) contribuabilii care declara si platesc impozitul pe profit trimestrial si pentru care anul fiscal modificat incepe in a doua, respectiv in a treia luna a trimestrului calendaristic, prima luna, respectiv primele doua luni ale trimestrului calendaristic respectiv vor constitui un trimestru, pentru care contribuabilul are obligatia declararii si platii impozitului pe profit, pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare incheierii trimestrului calendaristic respectiv. Aceste prevederi se aplica si in cazul in care anul fiscal modificat incepe in a doua, respectiv in a treia luna a trimestrului IV al anului calendaristic;

b) contribuabilii care declara si platesc impozitul pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, pentru anul fiscal modificat continua efectuarea platilor anticipate la nivelul celor stabilite inainte de modificare; in cazul in care anul fiscal modificat incepe in a doua, respectiv in a treia luna a trimestrului calendaristic, prima luna, respectiv primele doua luni ale trimestrului calendaristic respectiv vor constitui un trimestru pentru care contribuabilul are obligatia declararii si efectuarii platilor anticipate, in suma de 1/12 din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, pentru fiecare luna a trimestrului, pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare incheierii trimestrului calendaristic respectiv. Aceste prevederi se aplica si in cazul in care anul fiscal modificat incepe in a doua, respectiv in a treia luna a trimestrului IV al anului calendaristic.

[…]

 

Norme metodologice:

97^6. Contribuabilii care declara si platesc impozitul pe profit trimestrial, pentru primul an fiscal modificat, aplica si urmatoarele reguli de declarare si plata a impozitului pe profit:

– in cazul in care anul fiscal modificat incepe in a doua luna a trimestrului calendaristic, prima luna a trimestrului calendaristic respectiv va constitui un trimestru, pentru care contribuabilul are obligatia declararii si platii impozitului pe profit pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare incheierii trimestrului calendaristic respectiv;

– in cazul in care anul fiscal modificat incepe in a treia luna a trimestrului calendaristic, primele doua luni ale trimestrului calendaristic respectiv vor constitui un trimestru, pentru care contribuabilul are obligatia declararii si platii impozitului pe profit pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare incheierii trimestrului calendaristic respectiv.

Contribuabilii care declara si platesc impozitul pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, pentru primul an fiscal modificat, aplica si urmatoarele reguli de declarare si plata a impozitului pe profit:

– in cazul in care anul fiscal modificat incepe in a doua luna a trimestrului calendaristic, prima luna a trimestrului calendaristic respectiv va constitui un trimestru pentru care contribuabilul are obligatia declararii si efectuarii platilor anticipate, in suma de 1/12 din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare incheierii trimestrului calendaristic respectiv;

– in cazul in care anul fiscal modificat incepe in a treia luna a trimestrului calendaristic, primele doua luni ale trimestrului calendaristic respectiv vor constitui un trimestru pentru care contribuabilul are obligatia declararii si efectuarii platilor anticipate, in suma de 1/12 din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, pentru fiecare luna a trimestrului, pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare incheierii trimestrului calendaristic respectiv.

 

Exemplu:

Un contribuabil a optat, in conformitate cu legislatia contabila in vigoare, in anul 2012, pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic. Astfel, contabil, exercitiul financiar este 1 august 2012 – 31 iulie 2013. Potrivit art. 16 alin. (3) din Codul fiscal, contribuabilul a solicitat, in data de 27 iunie 2014, ca anul fiscal sa corespunda exercitiului financiar.

In acest caz, in functie de sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit, contribuabilul aplica urmatoarele reguli de declarare si plata a impozitului pe profit:

a) pentru primul an fiscal modificat:

1. in cazul in care aplica sistemul trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit:

– luna iulie 2014 va constitui un trimestru, pentru care contribuabilul are obligatia declararii si platii impozitului pe profit, pana la data de 25 octombrie 2014;

– declaratia privind impozitul pe profit <<101>> va cuprinde veniturile si cheltuielile aferente perioadei 1 ianuarie 2014 – 31 iulie 2015, iar termenul de depunere a declaratiei si de plata a impozitului pe profit aferent este pana la data de 25 octombrie 2015, inclusiv;

2. in cazul in care aplica sistemul anual de declarare si plata a impozitului pe profit, cu plati anticipate efectuate trimestrial:

– luna iulie 2014 va constitui un trimestru, pentru care contribuabilul are obligatia declararii si efectuarii platii anticipate, in suma de 1/12 din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, pana la data de 25 octombrie 2014;

– declaratia privind impozitul pe profit <<101>> va cuprinde veniturile si cheltuielile aferente perioadei 1 ianuarie 2014 – 31 iulie 2015, iar termenul de depunere a declaratiei si de plata a impozitului pe profit aferent este pana la data de 25 octombrie 2015, inclusiv.

b) perioada 1 august 2015 – 31 iulie 2016 reprezinta urmatorul an fiscal modificat, format din trimestrele august – octombrie 2015, noiembrie 2015 – ianuarie 2016, februarie – aprilie 2016, mai – iulie 2016.”

7. Punctul 100^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

“Codul fiscal:

Declararea, retinerea si plata impozitului pe dividende

ART. 36

(1) O persoana juridica romana care distribuie/plateste dividende catre o persoana juridica romana are obligatia sa retina, sa declare si sa plateasca impozitul pe dividende retinut catre bugetul de stat, astfel cum se prevede in prezentul articol.

(2) Impozitul pe dividende se stabileste prin aplicarea unei cote de impozit de 16% asupra dividendului brut distribuit/platit unei persoane juridice romane.

(3) Impozitul pe dividende se declara si se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se distribuie/plateste dividendul. In cazul in care dividendele distribuite nu au fost platite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plateste pana la data de 25 ianuarie a anului urmator.

(4) Prevederile prezentului articol nu se aplica in cazul dividendelor platite de o persoana juridica romana unei alte persoane juridice romane, daca beneficiarul dividendelor detine, la data platii dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioada neintrerupta de un an implinit pana la data platii acestora inclusiv.

(4^1) Prevederile prezentului articol nu se aplica in cazul dividendelor distribuite/platite de o persoana juridica romana:

a) fondurilor de pensii facultative, respectiv fondurilor de pensii administrate privat;

b) organelor administratiei publice care exercita, prin lege, drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de actionar al statului la acele persoane juridice romane.

(5) Cota de impozit pe dividende prevazuta la alin. (2) se aplica si asupra sumelor distribuite/platite fondurilor deschise de investitii, incadrate astfel, potrivit reglementarilor privind piata de capital.

 

Norme metodologice:

100^2. In aplicarea prevederilor art. 36 alin. (3) din Codul fiscal, pentru dividendele distribuite si neplatite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plateste pana la data de 25 ianuarie a anului urmator. Pentru dividendele distribuite si platite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende se plateste pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se plateste dividendul.

Intra sub incidenta prevederilor art. 36 alin. (4) din Codul fiscal si dividendele distribuite si platite dupa data de 1 ianuarie 2007, chiar daca acestea sunt distribuite din profiturile nerepartizate ale exercitiilor financiare anterioare anului 2007, in masura in care beneficiarul indeplineste aceste conditii.

In sensul prevederilor art. 36 alin. (4) din Codul fiscal, conditia privitoare la perioada de detinere a participatiei minime are in vedere o perioada neintrerupta de 1 an implinit la data platii dividendelor. In situatia in care la data platii dividendului pentru care a fost retinut si platit impozitul pe dividende, in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) din Codul fiscal, persoana juridica romana beneficiara indeplineste conditiile stabilite prin prevederile art. 36 alin. (4) din Codul fiscal, persoana juridica romana care plateste dividendul poate solicita restituirea impozitului, in conditiile prevazute de Codul de procedura fiscala.”

 

B. Titlul IV^1 “Impozitul pe veniturile microintreprinderilor”

1. Punctul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

“Codul fiscal:

Definitia microintreprinderii

ART. 112^1

In sensul prezentului titlu, o microintreprindere este o persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

a) realizeaza venituri, altele decat cele prevazute la art. 112^2 alin. (6);

a^1) realizeaza venituri, altele decat cele din consultanta si management, in proportie de peste 80% din veniturile totale;

b) abrogata;

c) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 65.000 euro;

d) capitalul social al acesteia este detinut de persoane, altele decat statul si autoritatile locale;

e) nu se afla in dizolvare cu lichidare, inregistrata in registrul comertului sau la instantele judecatoresti, potrivit legii.

 

Norme metodologice:

4. Pentru incadrarea in conditiile privind nivelul veniturilor realizate in anul precedent, prevazute la art. 112^1 lit. a^1) si lit. c) din Codul fiscal, se vor lua in calcul aceleasi venituri care constituie baza impozabila prevazuta la art. 112^7 din Codul fiscal, iar cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel de la inchiderea aceluiasi exercitiu financiar.”

2. Dupa punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu urmatorul cuprins:

“4^1. Conditia prevazuta la art. 112^1 lit. a^1) din Codul fiscal trebuie verificata pentru anul fiscal 2014 pe baza veniturilor realizate de contribuabil in anul 2013.”

3. Punctul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

“Codul fiscal:

Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderii

ART. 112^2

[…]

(6) Nu intra sub incidenta prevederilor prezentului titlu persoanele juridice romane care:

a) desfasoara activitati in domeniul bancar;

b) desfasoara activitati in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii;

c) desfasoara activitati in domeniul jocurilor de noroc.

[…]

 

Norme metodologice:

6. Persoanele juridice romane care nu intra sub incidenta acestui sistem de impunere pe veniturile microintreprinderilor sunt urmatoarele:

a) persoanele juridice care se organizeaza si functioneaza potrivit legilor speciale de organizare si functionare din domeniul bancar (societatile comerciale bancare, casele de schimb valutar, bancile de credit ipotecar, cooperativele de credit etc.). Nu intra sub incidenta acestor prevederi institutiile financiare nebancare care sunt infiintate si functioneaza conform legislatiei in vigoare;

b) persoanele juridice care se organizeaza si functioneaza potrivit legilor speciale de organizare si functionare din domeniul asigurarilor (de exemplu, societatile de asigurare-reasigurare), al pietei de capital (de exemplu, bursele de valori sau de marfuri, societatile de servicii de investitii financiare, societatile de registru, societatile de depozitare), cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii (brokerii si agentii de asigurare);

c) persoanele juridice care desfasoara activitati in domeniul jocurilor de noroc.”

4. Dupa punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 10^1, cu urmatorul cuprins:

 

“Codul fiscal:

Anul fiscal

ART. 112^4

(1) Anul fiscal al unei microintreprinderi este anul calendaristic.

(2) In cazul unei microintreprinderi care se infiinteaza sau isi inceteaza existenta, anul fiscal este perioada din anul calendaristic in care persoana juridica a existat.

 

Norme metodologice:

10^1. In cazul microintreprinderilor care isi inceteaza existenta in cursul anului, data pana la care se depune declaratia de impozit pe veniturile microintreprinderilor este una dintre datele mentionate la pct. 10, la care se incheie perioada impozabila.”

5. Punctele 11 si 12 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

 

“Codul fiscal:

Impunerea microintreprinderilor care realizeaza venituri mai mari de 65.000 euro sau venituri din consultanta si management

ART. 112^6

Daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 65.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta va plati impozit pe profit. Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza incepand cu trimestrul in care s-a depasit oricare dintre limitele prevazute in prezentul articol, luand in considerare veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal. Impozitul pe profit datorat reprezinta diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la inceputul anului fiscal pana la sfarsitul perioadei de raportare si impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat in cursul anului respectiv.

 

Norme metodologice:

11. In situatia in care, in cursul anului fiscal, o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 65.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta datoreaza impozit pe profit incepand cu trimestrul in care limita sau ponderea au fost depasite, luandu-se in calcul veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal. Contribuabilul va comunica, in termen de 30 de zile de la data de la care nu mai sunt indeplinite oricare dintre cele doua conditii, organului fiscal iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor prin depunerea unei declaratii de mentiuni, potrivit Codului de procedura fiscala.

12. Veniturile luate in calcul la stabilirea limitei de 65.000 euro sau a ponderii veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale de peste 20% inclusiv sunt aceleasi cu cele care constituie baza impozabila prevazuta la art. 112^7 din Codul fiscal.”

6. Punctul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

“Codul fiscal:

Baza impozabila

ART. 112^7

(1) Baza impozabila a impozitului pe veniturile microintreprinderilor o constituie veniturile din orice sursa, din care se scad:

a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;

b) veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executie;

c) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;

d) veniturile din subventii;

e) veniturile din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare;

f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobanzi si/sau penalitati de intarziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;

g) veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;

h) veniturile din diferente de curs valutar;

i) veniturile financiare inregistrate ca urmare a decontarii creantelor si datoriilor in lei in functie de un curs valutar diferit de cel la care au fost inregistrate initial;

j) valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii.

(1^1) Pentru determinarea impozitului pe veniturile microintreprinderilor, la baza impozabila determinata potrivit alin. (1) se adauga urmatoarele:

a) valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturarii;

b) in trimestrul IV, diferenta favorabila dintre veniturile din diferente de curs valutar/veniturile financiare inregistrate ca urmare a decontarii creantelor si datoriilor in lei in functie de un curs valutar diferit de cel la care au fost inregistrate initial si cheltuielile din diferente de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, inregistrate cumulat de la inceputul anului.

 

Norme metodologice:

14. Baza impozabila asupra careia se aplica cota de 3% este reprezentata de totalul veniturilor trimestriale care sunt inregistrate in creditul conturilor din clasa a 7-a <<Conturi de venituri>>, din care:

a) se scad urmatoarele categorii de venituri:

– veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;

– veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executie;

– veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;

– veniturile din subventii;

– veniturile din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare;

– veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobanzi si/sau penalitati de intarziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;

– veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;

– veniturile din diferente de curs valutar;

– veniturile financiare inregistrate ca urmare a decontarii creantelor si datoriilor in lei in functie de un curs valutar diferit de cel la care au fost inregistrate initial;

– valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii;

b) si se adauga urmatoarele categorii de venituri:

– valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturarii;

– in trimestrul IV, diferenta favorabila dintre veniturile din diferente de curs valutar/veniturile financiare inregistrate ca urmare a decontarii creantelor si datoriilor in lei in functie de un curs valutar diferit de cel la care au fost inregistrate initial si cheltuielile din diferente de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, inregistrate cumulat de la inceputul anului.”

 

C. Titlul V “Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania”

1. Punctul 3^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

“Codul fiscal:

Venituri impozabile obtinute din Romania

ART. 115

(1) Veniturile impozabile obtinute din Romania, indiferent daca veniturile sunt primite in Romania sau in strainatate, sunt:

[…]

k) venituri din servicii prestate in Romania de orice natura si in afara Romaniei de natura serviciilor de management, de consultanta in orice domeniu, de marketing, de asistenta tehnica, de cercetare si proiectare in orice domeniu, de reclama si publicitate indiferent de forma in care sunt realizate si celor prestate de avocati, ingineri, arhitecti, notari publici, contabili, auditori; nu reprezinta venituri impozabile in Romania veniturile din transportul international si prestarile de servicii accesorii acestui transport;

 

Norme metodologice:

3^1. Prin transport international se intelege orice activitate de transport pasageri sau bunuri efectuat de o intreprindere in trafic international, precum si activitatile auxiliare, strans legate de aceasta operare si care nu constituie activitati separate de sine statatoare. Nu reprezinta transport international cazurile in care mijlocul de transport este operat exclusiv intre locuri aflate pe teritoriul Romaniei.”

2. Punctul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

“Codul fiscal:

Scutiri de la impozitul prevazut in prezentul capitol

ART. 117

Sunt scutite de impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti urmatoarele venituri:

[…]

h) dividendele platite de o persoana juridica romana sau persoana juridica cu sediul social in Romania, infiintata potrivit legislatiei europene, unei persoane juridice rezidente intr-un alt stat membru al Uniunii Europene ori unui sediu permanent al unei intreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene, situat intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, sunt scutite de impozit, daca persoana juridica straina beneficiara a dividendelor intruneste cumulativ urmatoarele conditii:

1. persoana juridica rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene are una dintre formele de organizare prevazute la art. 20^1 alin. (4);

2. in conformitate cu legislatia fiscala a statului membru al Uniunii Europene, este considerata a fi rezidenta a statului respectiv si, in temeiul unei conventii privind evitarea dublei impuneri incheiate cu un stat tert, nu se considera ca este rezident in scopul impunerii in afara Uniunii Europene;

3. plateste, in conformitate cu legislatia fiscala a unui stat membru al Uniunii Europene, impozit pe profit sau un impozit similar acestuia, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari;

4. detine minimum 10% din capitalul social al intreprinderii persoana juridica romana pe o perioada neintrerupta de cel putin 1 an, care se incheie la data platii dividendului.

Daca beneficiarul dividendelor este un sediu permanent al unei persoane juridice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene situat intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, pentru acordarea acestei scutiri persoana juridica straina pentru care sediul permanent isi desfasoara activitatea trebuie sa intruneasca cumulativ conditiile prevazute la pct. 1 – 4.

Pentru acordarea acestei scutiri, persoana juridica romana care plateste dividendul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

1. este o societate infiintata in baza legii romane si are una dintre urmatoarele forme de organizare: <<societate pe actiuni>>, <<societate in comandita pe actiuni>>, <<societate cu raspundere limitata>>;

2. plateste impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari.

Pentru acordarea acestei scutiri, persoana juridica cu sediul social in Romania, infiintata potrivit legislatiei europene, care plateste dividendul, trebuie sa plateasca impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari.

 

Norme metodologice:

10. In aplicarea prevederilor art. 117 lit. h) din Codul fiscal, conditia privitoare la perioada minima de detinere de 1 an va fi inteleasa luandu-se in considerare hotararea Curtii Europene de Justitie in cazurile conexate: Denkavit International BV, VITIC Amsterdam BV and Voormeer BV v Bundesamt fur Finanzen – C-283/94, C-291/94 si C-292/94, si anume:

Daca la data platii perioada minima de detinere de 1 an nu este incheiata, scutirea prevazuta in Codul fiscal nu se va acorda.

In situatia in care persoana juridica romana, respectiv sediul permanent din Romania poate face dovada ca perioada minima de detinere a fost indeplinita dupa data platii, persoana juridica romana, respectiv sediul permanent din Romania poate cere restituirea impozitelor platite in plus de catre nerezident.

Intra sub incidenta prevederilor art. 117 lit. h) din Codul fiscal si dividendele distribuite si platite dupa data de 1 ianuarie 2007, chiar daca acestea sunt distribuite din profiturile nerepartizate ale exercitiilor financiare anterioare anului 2007, in masura in care beneficiarul dividendelor indeplineste conditiile prevazute de lege.”

3. Punctul 11^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

“Codul fiscal:

Scutiri de la impozitul prevazut in prezentul capitol

ART. 117

Sunt scutite de impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti urmatoarele venituri:

[…]

j) veniturile din dobanzi si redevente, care intra sub incidenta cap. IV din prezentul titlu;

 

Norme metodologice:

11^1. In aplicarea prevederilor art. 117 lit. j) din Codul fiscal, conditia privitoare la perioada minima de detinere de 2 ani prevazuta la art. 124^18 alin. (10) din Codul fiscal va fi inteleasa luandu-se in considerare hotararea Curtii Europene de Justitie in cazurile conexate: Denkavit International BV, VITIC Amsterdam BV and Voormeer BV v Bundesamt fur Finanzen – C-283/94, C-291/94 si C-292/94, si anume:

Daca la data platii perioada minima de detinere de 2 ani nu este incheiata, scutirea prevazuta in Codul fiscal nu se va acorda.

In situatia in care persoana juridica romana, respectiv sediul permanent din Romania poate face dovada ca perioada minima de detinere a fost indeplinita dupa data platii, persoana juridica romana, respectiv sediul permanent din Romania poate cere restituirea impozitelor platite in plus de catre nerezident.”

 

D. Titlul VI “Taxa pe valoarea adaugata”

1. La punctul 3, alineatul (7^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(7^1) Persoanele care nu sunt legate de angajator printr-un contract individual de munca, ci prin alte instrumente juridice, nu actioneaza de o maniera independenta in conditiile prevazute la art. 127 alin. (3) din Codul fiscal, respectiv atunci cand activitatea este exercitata de o persoana care nu dispune de o libertate de organizare corespunzatoare in ceea ce priveste resursele materiale si umane folosite pentru exercitiul activitatii in discutie, cum ar fi libertatea de a alege colaboratorii, orarul de lucru, baza materiala necesare desfasurarii activitatii sale, si riscul economic inerent acestei activitati nu este suportat de aceasta persoana. In acest sens a fost pronuntata hotararea Curtii de Justitie a Uniunii Europene in Cauza C-202/90 Ayuntamiento de Sevilla impotriva Recaudadores de Tributos de las Zonas primera y segunda.”

2. La punctul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(1) In sensul art. 129 alin. (2) din Codul fiscal, atunci cand nu exista un contract de comision sau intermediere intre parti si nu se refactureaza cheltuielile conform pct. 19 alin. (4), dar pentru aceeasi prestare de servicii intervin mai multe persoane impozabile care actioneaza in nume propriu, prin tranzactii succesive, se considera ca fiecare persoana a primit si a prestat in nume propriu serviciul respectiv. Fiecare tranzactie se considera o prestare separata si se impoziteaza distinct, chiar daca serviciul respectiv este prestat direct catre beneficiarul final.”

3. Punctul 16^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

“Codul fiscal:

Exigibilitatea pentru livrari de bunuri si prestari de servicii

ART. 134^2

[…]

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si alin. (2) lit. a), exigibilitatea taxei intervine la data incasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii, in cazul persoanelor impozabile care opteaza in acest sens, denumite in continuare persoane care aplica sistemul TVA la incasare. Sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la incasare:

a) persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, care au sediul activitatii economice in Romania conform art. 125^1 alin. (2) lit. a), a caror cifra de afaceri in anul calendaristic precedent nu a depasit plafonul de 2.250.000 lei. Persoana impozabila care in anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la incasare, dar a carei cifra de afaceri pentru anul respectiv este inferioara plafonului de 2.250.000 lei, si care opteaza pentru aplicarea sistemului TVA la incasare aplica sistemul TVA la incasare incepand cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul urmator celui in care nu a depasit plafonul, cu conditia ca la data exercitarii optiunii sa nu fi depasit plafonul pentru anul in curs. Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituita din valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii taxabile si/sau scutite de TVA, precum si a operatiunilor rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, conform art. 132 si 133, realizate in cursul anului calendaristic;

b) persoanele impozabile, care au sediul activitatii economice in Romania conform art. 125^1 alin. (2) lit. a), care se inregistreaza in scopuri de TVA conform art. 153 in cursul anului si care opteaza pentru aplicarea sistemului TVA la incasare incepand cu data inregistrarii in scopuri de TVA.

(4) Nu sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la incasare:

a) persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic conform prevederilor art. 127 alin. (8);

b) persoanele impozabile care nu sunt stabilite in Romania conform art. 125^1 alin. (2) lit. a);

c) persoanele impozabile care in anul precedent au depasit plafonul de 2.250.000 lei prevazut la alin. (3) lit. a);

d) persoanele impozabile care se inregistreaza in scopuri de TVA conform art. 153 in cursul anului si care au depasit plafonul de 2.250.000 lei prevazut la alin. (3) lit. a) in anul precedent sau in anul calendaristic in curs, calculat in functie de operatiunile realizate in perioada in care respectiva persoana a avut un cod valabil de TVA conform art. 153.

(5) Persoana impozabila care opteaza pentru aplicarea sistemului TVA la incasare este obligata sa aplice sistemul respectiv cel putin pana la sfarsitul anului calendaristic in care a optat pentru aplicarea sistemului, cu exceptia situatiei in care in cursul aceluiasi an cifra de afaceri depaseste plafonul de 2.250.000 lei, caz in care sistemul se aplica pana la sfarsitul perioadei fiscale urmatoare celei in care plafonul a fost depasit. Daca in primul an de aplicare a sistemului TVA la incasare persoana impozabila nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei, poate aplica sistemul TVA la incasare pana la sfarsitul perioadei fiscale urmatoare celei in care plafonul de 2.250.000 lei, calculat pentru fiecare an calendaristic in parte, a fost depasit pe parcursul unui an calendaristic. Orice persoana impozabila care a optat pentru aplicarea sistemului TVA la incasare si care nu depaseste in cursul unui an plafonul de 2.250.000 lei poate renunta la aplicarea sistemului respectiv oricand in cursul anului, prin depunerea unei notificari la organul fiscal competent intre data de 1 si 25 ale lunii, cu exceptia primului an in care a optat pentru aplicarea sistemului. Radierea persoanei respective din Registrul persoanelor care aplica sistemul TVA la incasare se opereaza de organele fiscale competente incepand cu prima zi a perioadei fiscale urmatoare celei in care a fost depusa notificarea.

(6) Persoanele impozabile care opteaza pentru aplicarea sistemul TVA la incasare aplica sistemul respectiv numai pentru operatiuni pentru care locul livrarii, conform prevederilor art. 132, sau locul prestarii, conform prevederilor art. 133, se considera a fi in Romania, dar nu aplica sistemul respectiv pentru urmatoarele operatiuni care intra sub incidenta regulilor generale privind exigibilitatea TVA:

a) livrarile de bunuri/prestarile de servicii pentru care beneficiarul este persoana obligata la plata taxei conform art. 150 alin. (2) – (6), art. 152^3 alin. (10) sau art. 160;

b) livrarile de bunuri/prestarile de servicii care sunt scutite de TVA;

c) operatiunile supuse regimurilor speciale prevazute la art. 152^1 – 152^3;

d) livrarile de bunuri/prestarile de servicii pentru care beneficiarul este o persoana afiliata furnizorului/prestatorului potrivit art. 7 alin. (1) pct. 21.

[…]

 

Norme metodologice:

16^2. (1) Persoanele impozabile eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la incasare, prevazute la art. 134^2 alin. (3) din Codul fiscal, care opteaza pentru aplicarea sistemului trebuie sa aplice prevederile art. 156^3 alin. (11) din Codul fiscal.

(2) In situatia in care o persoana impozabila opteaza pentru aplicarea sistemului TVA la incasare prevazut la art. 134^2 alin. (3) – (8) din Codul fiscal, aceasta trebuie sa aplice sistemul TVA la incasare pentru toate operatiunile realizate, cu exceptia operatiunilor care nu au locul livrarii/prestarii in Romania conform prevederilor art. 132 si 133 din Codul fiscal, precum si a operatiunilor prevazute la art. 134^2 alin. (6) lit. a) – d) din Codul fiscal, pentru care se aplica regulile generale privind exigibilitatea TVA prevazute la art. 134^2 alin. (1) si (2), art. 134^3, art. 135 si 136 din Codul fiscal.

(3) Potrivit prevederilor art. 155 alin. (19) lit. p) din Codul fiscal, pe facturile emise de persoanele care aplica sistemul TVA la incasare este obligatorie mentiunea <<TVA la incasare>>, cu exceptia operatiunilor pentru care persoanele respective au obligatia sa aplice regulile generale de exigibilitate prevazute la alin. (2).

(4) La determinarea cifrei de afaceri care serveste drept referinta pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei, prevazuta la art. 134^2 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, se au in vedere baza de impozitare inscrisa pe randurile din decontul de taxa prevazut la art. 156^2 din Codul fiscal corespunzatoare operatiunilor taxabile si/sau scutite de TVA conform art. 141, 143, 144 si 144^1 din Codul fiscal, operatiunilor rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate conform prevederilor art. 132 si 133 din Codul fiscal, precum si randurile de regularizari aferente. Nu sunt luate in calcul sumele inscrise in randurile din decont aferente unor campuri de date informative cum sunt facturile emise dupa inspectia fiscala, informatii privind TVA neexigibila sau nedeductibila. In cazul persoanelor impozabile care au aplicat regimul de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal si care se inregistreaza in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, precum si in cazul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA este anulata din oficiu de catre organele fiscale competente conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal si ulterior sunt inregistrate conform art. 153 alin. (9^1) din Codul fiscal, nu sunt luate in calculul cifrei de afaceri livrarile de bunuri/prestarile de servicii realizate in perioada in care persoana impozabila nu a avut un cod de inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.

(5) Persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare la data de 1 ianuarie 2014 poate continua aplicarea sistemul TVA la incasare sau poate solicita radierea din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, conform prevederilor art. II Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor masuri fiscale si pentru modificarea unor acte normative.

(6) Persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare si care depaseste in cursul anului calendaristic curent plafonul de 2.250.000 lei prevazut la art. 134^2 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal aplica sistemul TVA la incasare pana la sfarsitul perioadei fiscale urmatoare celei in care plafonul a fost depasit. In cazul acestor persoane impozabile se aplica corespunzator prevederile art. 156^3 alin. (12) din Codul fiscal.

(7) In cazul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA este anulata din oficiu de organele fiscale competente conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal si ulterior sunt inregistrate conform art. 153 alin. (9^1) din Codul fiscal, se aplica urmatoarele reguli:

a) in situatia in care organele fiscale competente au anulat din oficiu inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal si au radiat persoana impozabila din Registrul persoanelor care aplica sistemul TVA la incasare, iar inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (9^1) din Codul fiscal are loc in acelasi an, persoana impozabila poate aplica regimul normal de exigibilitate prevazut la art. 134^2 alin. (1) si (2), art. 134^3, art. 135 si 136 din Codul fiscal sau poate solicita sa fie reinregistrata in Registrul persoanelor care aplica sistemul TVA la incasare daca la data inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (9^1) din Codul fiscal, cifra de afaceri, determinata potrivit prevederilor art. 134^2 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, realizata in anul calendaristic precedent si, respectiv, in anul calendaristic in curs, nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei, prin depunerea unei notificari conform art. 156^3 alin. (11) din Codul fiscal. Nu sunt luate in calculul acestui plafon livrarile/prestarile efectuate in perioada din anul respectiv in care persoana impozabila nu a avut un cod valabil de TVA;

b) in situatia in care inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (9^1) din Codul fiscal, are loc in alt an decat cel in care organele fiscale competente au anulat din oficiu inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal, persoana impozabila poate aplica regimul normal de exigibilitate prevazut la art. 134^2 alin. (1) si (2), art. 134^3, art. 135 si 136 din Codul fiscal, sau poate solicita reinregistrarea in Registrul persoanelor care aplica sistemul TVA la incasare, daca la data inregistrarii cifra de afaceri din anul calendaristic precedent si, respectiv, din anul calendaristic in curs, determinata potrivit prevederilor art. 134^2 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei, prin depunerea unei notificari conform art. 156^3 alin. (11) din Codul fiscal. Nu sunt luate in calculul acestui plafon livrarile/prestarile efectuate in perioada in care persoana respectiva nu a avut un cod valabil de TVA.

(8) In sensul art. 134^2 alin. (3) din Codul fiscal, prin incasarea contravalorii livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii se intelege orice modalitate prin care furnizorul/prestatorul obtine contrapartida pentru aceste operatiuni de la beneficiarul sau ori de la un tert, precum plata in bani, plata in natura, compensarea, cesiunea de creante, utilizarea unor instrumente de plata.

(9) In situatia in care are loc o cesiune de creante:

a) daca furnizorul/prestatorul cesioneaza creantele aferente unor facturi emise pentru livrari de bunuri/prestari de servicii, se considera ca la data cesiunii creantelor, indiferent de pretul cesiunii creantelor, este incasata intreaga contravaloare a facturilor neincasate pana la momentul cesiunii. In cazul in care cedentul este o persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare pentru respectivele operatiuni, exigibilitatea taxei intervine la data cesiunii creantelor. Indiferent de

faptul ca furnizorii/prestatorii au cesionat creantele, in cazul beneficiarilor care aplica sistemul TVA la incasare, precum si al celor care achizitioneaza bunuri/servicii de la persoane care au aplicat sistemul TVA la incasare pentru respectivele operatiuni, dreptul de deducere a taxei este amanat pana la data la care taxa aferenta bunurilor/serviciilor achizitionate a fost platita;

b) daca persoana care achizitioneaza bunuri/servicii cesioneaza furnizorului/prestatorului, drept plata a acestor achizitii, orice creante, inclusiv cesiunea dreptului de rambursare a TVA prevazuta la art. 30 din Codul de procedura fiscala, data cesiunii este data la care se considera ca beneficiarul a efectuat plata, respectiv ca furnizorul a incasat contravaloarea livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii la nivelul creantei cesionate. In cazul in care cesionarul este o persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare pentru respectivele operatiuni, exigibilitatea taxei aferente livrarilor/prestarilor efectuate in beneficiul cedentului creantei intervine la data cesiunii creantei si corespunzator valorii creantei cesionate. In cazul in care beneficiarul livrarii/prestarii este cedentul creantei si este o persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare sau achizitioneaza bunuri/servicii de la o persoana care a aplicat sistemul TVA la incasare pentru respectivele operatiuni, dreptul de deducere a taxei intervine la data cesiunii creantei corespunzator valorii creantei cesionate, iar dreptul de deducere a taxei aferente eventualei diferente intre contravaloarea achizitiilor de bunuri/servicii si contravaloarea creantei cesionate este amanat pana la data la care taxa aferenta diferentei respective este platita.

Exemplu pentru situatia prevazuta la lit. a): Societatea A, avand perioada fiscala luna calendaristica, care aplica sistemul TVA la incasare, a emis o factura pentru livrarea unui bun in suma de 124.000 lei (inclusiv TVA) la data de 10 octombrie 2014 catre societatea B. TVA in suma de 24.000 lei a fost inregistrata in creditul contului 4428 <<TVA neexigibila>>, nefiind incasata de la beneficiar in perioada fiscala respectiva. La data de 15 noiembrie 2014, societatea A cesioneaza catre societatea N creanta aferenta acestei facturi, care nu este incasata de la beneficiarul B. Pretul cesiunii este de 80.000 lei si este incasat in data de 20 decembrie 2014. In ceea ce priveste factura pentru livrarea de bunuri din data de 10 octombrie 2014, se considera ca aceasta este incasata si exigibilitatea TVA intervine la data de 15 noiembrie 2014, societatea A avand obligatia sa colecteze TVA in suma de 24.000 lei, respectiv va evidentia suma TVA de 24.000 lei in debitul contului 4428 <<TVA neexigibila>> si concomitent in creditul contului 4427 <<TVA colectata>>.

Exemplu pentru situatia prevazuta la lit. b): Societatea B, care aplica sistemul TVA la incasare, a livrat la data de 11 octombrie 2014 catre societatea A bunuri (carti supuse cotei de TVA de 9%) a caror valoare, inclusiv TVA, este de 109.000 lei. In data de 10 noiembrie 2014, societatea A a cesionat societatii B dreptul sau de rambursare conform art. 30 din Codul de procedura fiscala, in suma de 100.000 lei. La data cesiunii, respectiv 10 noiembrie 2014, se considera ca societatea A a platit/societatea B a incasat suma de 100.000 lei din factura de 109.000 lei. La aceasta data:

– societatea A va putea sa deduca taxa aferenta achizitiei astfel: 100.000 x 9/109 = 8.257 lei. Diferenta de 743 lei ramasa in contul 4428 <<TVA neexigibila>> va putea fi dedusa la momentul platii;

– societatea B va colecta TVA aferenta livrarii corespunzator creantei care i-a fost cesionata, respectiv 8.257 lei. Pentru diferenta de 743 lei ramasa in contul 4428 <<TVA neexigibila>>, exigibilitatea va interveni la data efectuarii platii de catre A a diferentei de 9.000 lei.

(10) In cazul compensarii datoriilor aferente unor facturi pentru livrari de bunuri/prestari de servicii se considera ca furnizorul/prestatorul a incasat, respectiv beneficiarul a platit contravaloarea bunurilor/serviciilor, la data la care se sting total sau partial datoriile, respectiv:

a) in cazul compensarilor intre persoane juridice, la data compensarii realizate conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/1999 privind unele masuri pentru prevenirea incapacitatii de plata, aprobata cu modificari prin Legea nr. 211/2001, cu modificarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, in vederea diminuarii blocajului financiar si a pierderilor din economie, si a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) in cazul compensarilor in care cel putin una dintre parti nu este persoana juridica, la data semnarii unui proces-verbal de compensare care sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii: denumirea partilor, codul de inregistrare in scopuri de TVA sau, dupa caz, codul de identificare fiscala, numarul facturii, data emiterii facturii, valoarea facturii, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, valoarea compensata, semnatura partilor si data semnarii procesului-verbal de compensare.

(11) In cazul incasarilor prin banca de tipul transfer-credit, data incasarii contravalorii totale/partiale a livrarii de bunuri/prestarii de servicii de catre persoana care aplica sistemul TVA la incasare este data inscrisa in extrasul de cont sau in alt document asimilat acestuia.

(12) In cazul in care incasarea se efectueaza prin instrumente de plata de tip transfer-debit, respectiv cec, cambie si bilet la ordin, data incasarii contravalorii totale/partiale a livrarii de bunuri/prestarii de servicii de catre persoana care aplica sistemul TVA la incasare este:

a) data inscrisa in extrasul de cont sau in alt document asimilat acestuia, in situatia in care furnizorul/prestatorul care aplica sistemul TVA la incasare nu gireaza instrumentul de plata, ci il incaseaza/sconteaza. In cazul scontarii instrumentului de plata, se considera ca persoana respectiva a incasat contravaloarea integrala a instrumentului de plata;

b) data girului, in situatia in care furnizorul/prestatorul care aplica sistemul TVA la incasare gireaza instrumentul de plata altei persoane. In acest scop se pastreaza o copie de pe instrumentul de plata care a fost girat, in care se afla mentiunea cu privire la persoana catre care a fost girat instrumentul de plata.

(13) Data incasarii in situatia in care plata s-a efectuat prin carduri de debit sau de credit de catre cumparator este data inscrisa in extrasul de cont ori in alt document asimilat acestuia.

(14) In cazul platii in natura, data incasarii este data la care intervine faptul generator de taxa pentru livrarea/prestarea obtinuta drept contrapartida pentru livrarea/prestarea efectuata.

(15) In sensul art. 134^2 alin. (6) lit. d) din Codul fiscal, se exclud de la aplicarea sistemului TVA la incasare livrarile de bunuri/prestarile de servicii daca, la momentul emiterii facturii sau, dupa caz, la data termenului-limita prevazut de lege pentru emiterea facturii in situatia in care factura nu a fost emisa in termenul prevazut de lege, beneficiarul este o persoana afiliata furnizorului/prestatorului potrivit art. 7 alin. (1) pct. 21 din Codul fiscal.

(16) In scopul aplicarii prevederilor art. 134^2 alin. (7) din Codul fiscal:

a) in cazul unei facturi partiale emise de catre persoana impozabila inainte de intrarea in sistemul TVA la incasare, care nu a fost incasata integral inainte de intrarea in sistem, orice suma incasata/platita dupa intrarea furnizorului/prestatorului in sistemul TVA la incasare se atribuie mai intai partii din factura neincasate/neplatite pana la intrarea in sistem, atat la furnizor, cat si la beneficiar;

b) in cazul unei facturi partiale emise de catre persoana impozabila inainte de iesirea din sistemul TVA la incasare, care nu a fost incasata integral inainte de iesirea din sistem, orice suma incasata/platita dupa iesirea furnizorului/prestatorului din sistemul TVA la incasare se atribuie mai intai partii din factura neincasate/neplatite pana la iesirea din sistem, atat la furnizor, cat si la beneficiar.

(17) In scopul aplicarii prevederilor art. 134^2 alin. (8) din Codul fiscal, persoana impozabila care incaseaza/plateste partial o factura cuprinzand contravaloarea unor livrari de bunuri/prestari de servicii care contin mai multe cote de TVA si/sau mai multe regimuri de impozitare are dreptul sa aleaga bunurile/serviciile care considera ca au fost incasate/platite partial pentru a determina suma taxei incasate/platite in functie de cote, respectiv regimul aplicabil.

(18) Persoana impozabila care este scoasa din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA la cerere sau din oficiu de catre organele fiscale, potrivit legii, este radiata din oficiu de organele fiscale competente si din Registrul persoanelor care aplica sistemul TVA la incasare. Persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare si care intra intr-un grup fiscal unic este radiata din oficiu de organele fiscale competente din Registrul persoanelor care aplica sistemul TVA la incasare de la data la care intra in vigoare implementarea grupului fiscal unic conform prevederilor pct. 4 alin. (8).”

4. La punctul 19, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmatorul cuprins:

 

“Codul fiscal:

Baza de impozitare pentru livrari de bunuri si prestari de servicii efectuate in interiorul tarii

ART. 137

[…]

(3) Baza de impozitare nu cuprinde urmatoarele:

[…]

e) sumele achitate de o persoana impozabila in numele si in contul altei persoane si care apoi se deconteaza acesteia, inclusiv atunci cand locatorul asigura el insusi bunul care face obiectul unui contract de leasing si refactureaza locatarului costul exact al asigurarii, astfel cum s-a pronuntat Curtea Europeana de Justitie in Cauza C-224/11 BGZ Leasing sp. z o.o., precum si sumele incasate de o persoana impozabila in numele si in contul unei alte persoane.

 

Norme metodologice:

(9) In sensul prevederilor art. 137 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal, in cazul contractelor de leasing, atunci cand locatorul asigura el insusi bunul care face obiectul unui contract de leasing si refactureaza locatarului costul exact al asigurarii, costul asigurarii nu reprezinta o cheltuiala accesorie serviciului de leasing in sensul art. 137 alin. (2) din Codul fiscal, nefiind inclus in baza de impozitare a serviciului de leasing. Refacturarea de catre locator a costului exact al asigurarii reprezinta o operatiune de asigurare scutita de TVA conform art. 141 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, distincta si independenta de operatiunea de leasing.”

5. La punctul 20, alineatele (1^1), (2^1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(1^1) In cazul in care persoanele care aplica sistemul TVA la incasare se afla in situatiile prevazute la alin. (1), se aplica prevederile art. 134^2 alin. (10) din Codul fiscal. In acest scop furnizorii/prestatorii trebuie sa emita facturi cu valorile inscrise cu semnul minus, cand baza de impozitare se reduce, ori, dupa caz, fara semnul minus, daca baza de impozitare se majoreaza, care vor fi transmise si beneficiarului, indiferent daca taxa aferenta este sau nu exigibila.

[…]

(2^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in cazul achizitiilor realizate de/de la persoanele care aplica sistemul TVA la incasare, se aplica corespunzator prevederile art. 134^2 alin. (10) din Codul fiscal in situatiile prevazute la art. 138 lit. a) – c) si e) din Codul fiscal.

Exemplu: Societatea A, care aplica sistemul TVA la incasare, emite catre beneficiarul B o factura pentru o livrare de bunuri la data de 10 septembrie 2014, in valoare de 5.000 lei plus TVA 1.200 lei, total factura 6.200 lei. TVA in suma de 1.200 lei se inregistreaza in creditul contului 4428 <<TVA neexigibila>>. La data de 20 octombrie 2014 incaseaza suma de 2.000 lei de la beneficiarul sau. TVA aferenta acestei incasari se determina astfel: 2.000 x 24/124 = 387 lei si se evidentiaza in debitul contului 4428 <<TVA neexigibila>> si concomitent in creditul contului 4427 <<TVA colectata>>. In data de 25 noiembrie 2014, societatea A acorda o reducere de pret beneficiarului B de 10% din contravaloarea bunurilor livrate.

Societatea A emite o factura in care inscrie cu semnul minus baza de impozitare, respectiv 5.000 x 10/100 = 500 lei, si TVA aferenta, respectiv 1.200 x 10/100 = 120 lei. Conform prevederilor art. 134^2 alin. (10) din Codul fiscal, in luna noiembrie 2014, societatea A va diminua TVA neexigibila in cuantum de 813 lei cu suma de 120 lei.

Beneficiarul B, la primirea facturii pentru reducerea de pret de la societatea A, va diminua TVA neexigibila in cuantum de 813 lei cu suma de 120 lei.

Daca presupunem ca la data de 20 octombrie 2014 societatea A ar fi incasat de la societatea B suma de 5.000 lei, TVA aferenta acestei incasari se determina astfel: 5.000 x 24/124 = 968 lei si se evidentiaza in debitul contului 4428 <<TVA neexigibila>> si concomitent in creditul contului 4427 <<TVA colectata>>. In data de 25 noiembrie 2014, societatea A acorda o reducere de pret beneficiarului B de 25% din contravaloarea bunurilor livrate. Societatea A emite o factura in care inscrie cu semnul minus baza de impozitare, respectiv 5.000 x 25/100 = 1.250 lei, si TVA aferenta, respectiv 1.200 x 25/100 = 300 lei. Conform prevederilor art. 134^2 alin. (10) din Codul fiscal, in luna noiembrie 2014, societatea A va anula TVA neexigibila in cuantum de 232 lei si va diminua taxa colectata cu suma de 68 lei. In aceasta situatie, societatea B va anula TVA neexigibila de 232 lei si va diminua TVA dedusa cu suma de 68 lei.

(3) Ajustarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 138 lit. d) din Codul fiscal, este permisa numai in situatia in care data declararii falimentului beneficiarilor a intervenit dupa data de 1 ianuarie 2004, inclusiv pentru facturile emise inainte de aceasta data, daca contravaloarea bunurilor livrate/serviciilor prestate ori taxa pe valoarea adaugata aferenta consemnata in aceste facturi nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. In cazul persoanelor care aplica sistemul TVA la incasare se opereaza anularea taxei neexigibile aferente livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii realizate.”

6. La punctul 20, dupa alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu urmatorul cuprins:

 

“Codul fiscal:

Ajustarea bazei de impozitare

ART. 138

Baza de impozitare se reduce in urmatoarele situatii:

a) in cazul desfiintarii totale sau partiale a contractului pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, inainte de efectuarea acestora, dar pentru care au fost emise facturi in avans;

b) in cazul refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea, calitatea ori preturile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate, precum si in cazul desfiintarii totale ori partiale a contractului pentru livrarea sau prestarea in cauza ca urmare a unui acord scris intre parti sau ca urmare a unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile sau in urma unui arbitraj;

[…]

 

Norme metodologice:

(1^2) In sensul art. 138 lit. a) si b) din Codul fiscal, desfiintarea unui contract reprezinta orice modalitate prin care partile renunta la contract de comun acord sau ca urmare a unei hotarari judecatoresti sau a unui arbitraj. In cazul bunurilor, daca desfiintarea contractului presupune si restituirea bunurilor deja livrate, nu se considera ca are loc o noua livrare de la cumparator catre vanzatorul initial. In cazul prestarilor de servicii, prevederile art. 138 lit. a) si b) din Codul fiscal se aplica numai pentru servicii care nu au fost prestate, desfiintarea unui contract care are ca obiect prestari de servicii avand efecte numai pentru viitor in ce priveste reducerea bazei de impozitare.”

7. La punctul 23^1 alineatul (2) exemplul nr. 2 litera A, ultima teza se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“[…] In situatia in care societatea de furnizare nu poate determina carei livrari ii corespund diferentele respective, se va aplica cota de TVA in vigoare la data la care a intervenit evenimentul prevazut la art. 138 din Codul fiscal, conform art. 134^2 alin. (9) din Codul fiscal, respectiv 24%.”

8. Punctul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“33. Serviciile publice postale sunt serviciile postale din sfera serviciului universal prestate de furnizorii de serviciu universal, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile postale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 187/2013.”

9. La punctul 45, alineatul (8) si alineatul (13) litera d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

 

“Codul fiscal:

Sfera de aplicare a dreptului de deducere

ART. 145

[…]

(1^1) Dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de o persoana impozabila de la o persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare conform prevederilor art. 134^2 alin. (3) – (8) este amanat pana la data la care taxa aferenta bunurilor si serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost platita furnizorului/prestatorului sau.

[…]

 

Norme metodologice:

45. […]

(8) Prevederile art. 145 alin. (1^1) din Codul fiscal se aplica numai in cazul operatiunilor taxabile, pentru care furnizorul/prestatorul aplica sistemul TVA la incasare, caz in care acesta trebuie sa inscrie in factura aceasta mentiune conform prevederilor art. 155 alin. (19) lit. p) din Codul fiscal. In situatia in care furnizorul/prestatorul este inscris in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare la data emiterii unei facturi, dar omite sa inscrie mentiunea <<TVA la incasare>>, desi operatiunea respectiva nu este exclusa de la aplicarea sistemului TVA la incasare conform prevederilor art. 134^2 alin. (6) din Codul fiscal, beneficiarul are obligatia sa exercite dreptul de deducere in conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1^1) din Codul fiscal, cu exceptia situatiei in care sunt aplicabile prevederile art. 156^3 alin. (11^1) din Codul fiscal. Prevederile art. 145 alin. (1^1) din Codul fiscal nu se aplica in cazul operatiunilor pentru care furnizorul/prestatorul nu trebuie sa aplice sistemul TVA la incasare potrivit prevederilor art. 134^2 alin. (6) din Codul fiscal care sunt supuse la furnizor/prestator regulilor generale de exigibilitate conform prevederilor art. 134^2 alin. (1) si (2) si prevederilor art. 145 alin. (1) din Codul fiscal la beneficiar.

[…]

(13) […]

d) in cazul cesiunii de creante si al compensarii, se aplica corespunzator prevederile pct. 16^2 alin. (9), respectiv pct. 16^2 alin. (10), pentru a determina data platii;”.

10. La punctul 46 alineatul (1), prima teza se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

“Codul fiscal:

Conditii de exercitare a dreptului de deducere

ART. 146

(1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabila trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) pentru taxa datorata sau achitata, aferenta bunurilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie livrate ori serviciilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie prestate in beneficiul sau de catre o persoana impozabila, sa detina o factura emisa in conformitate cu prevederile art. 155, precum si dovada platii in cazul achizitiilor efectuate de catre persoanele impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, respectiv de catre persoanele impozabile care achizitioneaza bunuri/servicii de la persoane impozabile in perioada in care aplica sistemul TVA la incasare;

[…]

 

Norme metodologice:

46. (1) Justificarea deducerii taxei se face numai pe baza exemplarului original al documentelor prevazute la art. 146 alin. (1) din Codul fiscal care sa contina cel putin informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal si cu dovada platii in cazul achizitiilor prevazute la art. 145 alin. (1^2) din Codul fiscal efectuate de catre persoanele impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, respectiv de catre persoanele impozabile care achizitioneaza bunuri/servicii prevazute la art. 145 alin. (1^1) din Codul fiscal de la persoane impozabile care au aplicat sistemul TVA la incasare. […]”

11. La punctul 46, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmatorul cuprins:

“(9) In cazul achizitiilor efectuate de la persoanele impozabile nestabilite in Romania si scutite de obligatia inregistrarii in scopuri de TVA in Romania conform prevederilor pct. 68 alin. (1), justificarea deducerii taxei se face pe baza exemplarului original al facturii prevazute la pct. 68 alin. (4) si a unei copii de pe decizia privind modalitatea de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional.”

12. La punctul 49, alineatul (1) prima teza, alineatul (3) partea introductiva si alineatul (15) litera a) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

 

“Codul fiscal:

Rambursarea taxei catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania si rambursarea TVA de catre alte state membre catre persoane impozabile stabilite in Romania

ART. 147^2

(1) In conditiile stabilite prin norme:

a) persoana impozabila nestabilita in Romania, care este stabilita in alt stat membru, neinregistrata si care nu este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, poate beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adaugata aferente importurilor si achizitiilor de bunuri/servicii, efectuate in Romania;

[…]

 

Norme metodologice:

49. (1) In baza art. 147^2 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal orice persoana impozabila nestabilita in Romania, dar stabilita in alt stat membru poate beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adaugata aferente importurilor si achizitiilor de bunuri/servicii efectuate in Romania.

[…]

(3) Se ramburseaza oricarei persoane impozabile nestabilite in Romania taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor de bunuri/servicii, inclusiv taxa aferenta importurilor, efectuate in Romania, in masura in care bunurile si serviciile respective sunt utilizate pentru urmatoarele operatiuni:

[…]

(15) Cererea de rambursare se refera la urmatoarele:

a) achizitii de bunuri sau servicii care au fost facturate in perioada de rambursare;

[…]”.

13. La punctul 49, dupa alineatul (33) se introduce un nou alineat, alineatul (33^1), cu urmatorul cuprins:

“(33^1) Facturile emise in perioada 1 ianuarie 2009 – 31 decembrie 2013 inclusiv, care nu au fost achitate total/partial pana la data solicitarii rambursarii pot fi cuprinse intr-o cerere de rambursare depusa pana la data de 30 septembrie 2014, fara a mai fi necesara dovada achitarii facturii.”

14. La punctul 49^1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

“Codul fiscal:

Rambursarea taxei catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania si rambursarea TVA de catre alte state membre catre persoane impozabile stabilite in Romania

ART. 147^2

[…]

(2) Persoana impozabila stabilita in Romania poate beneficia de rambursarea TVA aferente importurilor si achizitiilor de bunuri/servicii efectuate in alt stat membru, in conditiile prevazute in norme.

 

Norme metodologice:

49^1. (1) Conform art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabila stabilita in Romania poate beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adaugata aferente importurilor si achizitiilor de bunuri/servicii, efectuate in alt stat membru, denumit in continuare stat membru de rambursare, in conditiile si conform procedurilor stabilite de legislatia statului respectiv, care transpune prevederile Directivei 2008/9/CE si ale Directivei 2010/66/UE.”

15. La punctul 50, alineatul (1) prima teza si alineatul (18) prima teza se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

 

“Codul fiscal:

Rambursarea taxei catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania si rambursarea TVA de catre alte state membre catre persoane impozabile stabilite in Romania

ART. 147^2

(1) In conditiile stabilite prin norme:

[…]

b) persoana impozabila neinregistrata si care nu este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, nestabilita pe teritoriul Uniunii Europene, poate solicita rambursarea taxei aferente importurilor si achizitiilor de bunuri/servicii efectuate in Romania, daca, in conformitate cu legile tarii unde este stabilita, o persoana impozabila stabilita in Romania ar avea acelasi drept de rambursare in ceea ce priveste TVA sau alte impozite/taxe similare aplicate in tara respectiva;

 

Norme metodologice:

50. (1) In baza art. 147^2 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal persoana impozabila neinregistrata si care nu este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, nestabilita pe teritoriul Uniunii Europene, poate solicita rambursarea taxei aferente importurilor si achizitiilor de bunuri mobile corporale si de servicii, efectuate in Romania.

[…]

(18) Persoana impozabila neinregistrata si care nu este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA si nu este stabilita pe teritoriul Uniunii Europene poate solicita rambursarea taxei daca, in conformitate cu legile tarii unde este stabilita, o persoana impozabila stabilita in Romania ar avea acelasi drept de rambursare in ceea ce priveste taxa pe valoarea adaugata sau alte impozite/taxe similare aplicate in tara respectiva, fapt dovedit prin existenta unor acorduri/declaratii de reciprocitate semnate de reprezentantii autoritatilor competente din Romania si din tara solicitantului.”

16. La punctul 50, dupa alineatul (19) se introduce un nou alineat, alineatul (20), cu urmatorul cuprins:

“(20) Facturile emise in perioada 1 ianuarie 2009 – 31 decembrie 2013 inclusiv, care nu au fost achitate total/partial pana la data solicitarii rambursarii pot fi cuprinse intr-o cerere de rambursare depusa pana la data de 30 septembrie 2014, fara a mai fi necesara dovada achitarii facturii, dupa caz, in functie de limitele instituite prin declaratiile de reciprocitate semnate cu tari terte.”

17. La punctul 53, alineatele (1) si (3), alineatul (6) litera d) si alineatele (10) si (11) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

 

“Codul fiscal:

Ajustarea taxei deductibile in cazul achizitiilor de servicii si bunuri, altele decat bunurile de capital

ART. 148

(1) In conditiile in care regulile privind livrarea catre sine sau prestarea catre sine nu se aplica, deducerea initiala se ajusteaza in urmatoarele cazuri:

a) deducerea este mai mare sau mai mica decat cea pe care persoana impozabila avea dreptul sa o opereze;

b) daca exista modificari ale elementelor luate in considerare pentru determinarea sumei deductibile, intervenite dupa depunerea decontului de taxa, inclusiv in cazurile prevazute la art. 138;

c) persoana impozabila isi pierde dreptul de deducere a taxei pentru bunurile mobile nelivrate si serviciile neutilizate in cazul unor evenimente precum modificari legislative, modificari ale obiectului de activitate, alocarea de bunuri/servicii pentru operatiuni care dau drept de deducere si, ulterior, alocarea acestora pentru realizarea de operatiuni care nu dau drept de deducere, bunuri lipsa din gestiune.

(2) Nu se ajusteaza deducerea initiala a taxei in cazul:

a) bunurilor distruse, pierdute sau furate, in conditiile in care aceste situatii sunt demonstrate sau confirmate in mod corespunzator de persoana impozabila. In cazul bunurilor furate, persoana impozabila demonstreaza furtul bunurilor pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare;

b) situatiilor prevazute la art. 128 alin. (8).

 

Norme metodologice:

53. (1) Potrivit prevederilor art. 148 alin. (1) din Codul fiscal, se ajusteaza taxa pe valoarea adaugata deductibila aferenta serviciilor neutilizate, bunurilor de natura stocurilor si activelor corporale fixe, altele decat cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. 149 din Codul fiscal. Nu se efectueaza ajustarea taxei deductibile:

a) in situatia in care are loc o livrare/prestare catre sine efectuata de persoana impozabila conform art. 128 alin. (4) sau art. 129 alin. (4) din Codul fiscal;

b) in situatiile prevazute la art. 128 alin. (8) din Codul fiscal;

c) in cazul bunurilor distruse sau pierdute in conditiile in care aceste situatii sunt demonstrate sau confirmate in mod corespunzator de persoana impozabila;

d) in cazul bunurilor furate, daca persoana impozabila demonstreaza furtul bunurilor pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare.

[…]

(3) In situatiile prevazute la alin. (2), taxa nededusa aferenta serviciilor neutilizate, bunurilor de natura stocurilor si activelor corporale fixe, altele decat cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. 149 din Codul fiscal, activelor corporale fixe in curs de executie, achizitionate de persoane impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, altele decat achizitiile intracomunitare de bunuri, importurile si achizitiile de bunuri/servicii pentru care se aplica taxare inversa potrivit prevederilor art. 150 alin. (2) – (6), art. 152^3 alin. (10) sau art. 160 din Codul fiscal, precum si cele achizitionate de beneficiari de la persoane impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, altele decat cele prevazute la art. 134^2 alin. (6) lit. a) – d) din Codul fiscal, se ajusteaza la data la care intervine evenimentul care genereaza ajustarea, pentru taxa deductibila, respectiv pentru taxa care a fost platita furnizorului/prestatorului, iar in cazul activelor corporale fixe se aplica si prevederile alin. (14). In situatia in care la data la care intervine evenimentul care genereaza ajustarea nu a fost achitata integral taxa aferenta achizitiei, pe masura ce se plateste diferenta de taxa, persoana impozabila isi exercita dreptul de deducere a taxei respective, cu exceptia situatiei in care la data platii bunurile/serviciile nu sunt utilizate pentru operatiuni care dau drept de deducere a taxei. In cazul activelor corporale fixe amortizabile, pe masura ce se plateste diferenta de taxa, persoana impozabila deduce partea din taxa platita corespunzatoare valorii ramase neamortizate la momentul la care intervine evenimentul care a generat ajustarea. Daca apar si alte evenimente care genereaza ajustarea TVA pana la data platii TVA, in favoarea statului sau in favoarea persoanei impozabile, in cazul activelor corporale fixe amortizabile, suma taxei de dedus se determina in functie de valoarea ramasa neamortizata la data fiecarui eveniment care genereaza ajustarea taxei. Taxa aferenta achizitiilor intracomunitare de bunuri, importurilor si achizitiilor de bunuri/servicii pentru care se aplica taxare inversa potrivit prevederilor art. 150 alin. (2) – (6), art. 152^3 alin. (10) sau art. 160 din Codul fiscal, efectuate de persoane impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, precum si taxa aferenta achizitiilor de bunuri/servicii prevazute la art. 134^2 alin. (6) lit. a) – d) din Codul fiscal efectuate de beneficiari de la persoane impozabile care aplica sistemul TVA la incasare se ajusteaza potrivit regulilor generale prevazute la alin. (2).

[…]

(6) […]

d) bunuri lipsa in gestiune din alte cauze decat cele prevazute la art. 148 alin. (2) din Codul fiscal. In cazul bunurilor lipsa din gestiune care sunt imputate, sumele imputate nu sunt considerate contravaloarea unor operatiuni in sfera de aplicare a TVA, indiferent daca pentru acestea este sau nu obligatorie ajustarea taxei.

[…]

(10) In sensul art. 148 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, persoana impozabila nu are obligatia ajustarii taxei deductibile in cazul bunurilor distruse, pierdute sau furate, in conditiile in care aceste situatii sunt demonstrate sau confirmate in mod corespunzator, in situatii cum ar fi, de exemplu, urmatoarele, dar fara a se limita la acestea:

a) calamitatile naturale si cauzele de forta majora, demonstrate sau confirmate in mod corespunzator;

b) furtul bunurilor demonstrat pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare;

c) contractele de leasing financiar avand ca obiect bunuri mobile corporale, altele decat bunurile de capital, care se reziliaza, iar bunurile nu sunt restituite de utilizator in termenul prevazut in contract, caz in care locatorul/finantatorul nu are obligatia sa efectueze ajustari ale taxei deduse daca face dovada ca a initiat si a efectuat demersuri pentru recuperarea bunului, indiferent daca la finalizarea acestor demersuri bunul este sau nu recuperat de catre societatea de leasing;

d) bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, caz in care nu se fac ajustari ale taxei deductibile daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

1. degradarea calitativa a bunurilor se datoreaza unor cauze obiective dovedite cu documente. Sunt incluse in aceasta categorie si produsele accizabile pentru care autoritatea competenta a emis decizie de aprobare a distrugerii;

2. se face dovada ca bunurile au fost distruse;

e) pierderile tehnologice sau, dupa caz, alte consumuri proprii, caz in care persoana impozabila nu are obligatia ajustarii taxei in limitele stabilite potrivit legii ori, in lipsa acestora, in limitele stabilite de persoana impozabila in norma proprie de consum. In cazul depasirii limitelor privind normele tehnologice ori consumurile proprii, se ajusteaza taxa aferenta depasirii acestora. Prin exceptie, in cazul societatilor de distributie a energiei electrice, nu se face ajustarea taxei pentru cantitatile de energie electrica consumate la nivelul normei proprii de consum tehnologic sau, in lipsa acesteia, la nivelul normei aprobate de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei pentru fiecare societate de distributie a energiei electrice, care include si consumul propriu comercial;

f) perisabilitatile, in limitele stabilite prin lege;

g) casarea activelor corporale fixe, altele decat bunurile de capital prevazute la art. 149 din Codul fiscal, demonstrate sau confirmate in mod corespunzator.

(11) Obligatia de a demonstra sau confirma in mod corespunzator ca bunurile au fost distruse, pierdute sau furate, in sensul art. 148 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal revine persoanei impozabile. In situatia in care organele de inspectie fiscala nu considera suficiente dovezile furnizate de persoana impozabila, acestea pot obliga persoana respectiva sa efectueze ajustarea taxei. Conform principiului proportionalitatii, organele fiscale nu pot solicita persoanei impozabile mai mult decat ceea ce este necesar pentru dovedirea incidentului care a condus la pierderea, distrugerea sau furtul bunului, astfel incat sarcina persoanei impozabile sa nu devina practic imposibila sau extrem de dificila.”

18. La punctul 53, alineatele (6^1), (12) si (13) se abroga.

19. La punctul 54, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

 

“Codul fiscal:

Ajustarea taxei deductibile in cazul bunurilor de capital

ART. 149

[…]

(4) Ajustarea taxei deductibile prevazute la alin. (1) lit. d) se efectueaza:

[…]

d) in situatia in care bunul de capital isi inceteaza existenta, cu urmatoarele exceptii:

[…]

2. bunul de capital este pierdut, distrus sau furat, in conditiile in care aceste situatii sunt demonstrate sau confirmate in mod corespunzator. In cazul bunurilor furate, persoana impozabila demonstreaza furtul bunurilor pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare;

 

Norme metodologice:

54. […]

(3) In situatia in care bunul de capital isi inceteaza existenta ca urmare a unei lipse din gestiune, in alte cazuri decat cele prevazute la art. 149 alin. (4) lit. d) pct. 1 si 2 din Codul fiscal, se ajusteaza deducerea initiala a taxei conform prevederilor art. 149 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal. In cazul bunurilor lipsa din gestiune, altele decat cele prevazute la art. 149 alin. (4) lit. d) pct. 1 si 2 din Codul fiscal, care sunt imputate, sumele imputate nu sunt considerate contravaloarea unor operatiuni in sfera de aplicare a TVA, indiferent daca pentru acestea este sau nu obligatorie ajustarea taxei.

[…]

(4) In sensul art. 149 alin. (4) lit. d) pct. 2 din Codul fiscal persoana impozabila nu are obligatia ajustarii taxei aferente bunurilor distruse, pierdute sau furate, in conditiile in care aceste situatii sunt demonstrate sau confirmate in mod corespunzator, in situatii cum ar fi, de exemplu, urmatoarele, dar fara a se limita la acestea:

a) calamitati naturale si cauze de forta majora, demonstrate sau confirmate in mod corespunzator;

b) furtul bunurilor, demonstrat pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare;

c) contractele de leasing financiar avand ca obiect bunuri de capital, care se reziliaza, iar bunurile nu sunt restituite de utilizator in termenul prevazut in contract, caz in care locatorul/finantatorul nu are obligatia sa efectueze ajustari ale taxei deduse daca face dovada ca a initiat si a efectuat demersuri pentru recuperarea bunului, indiferent daca la finalizarea acestor demersuri bunul este sau nu recuperat de catre societatea de leasing;”.

20. La punctul 54, alineatul (3^1) se abroga.

21. La punctul 54, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:

“(4^1) Obligatia de a demonstra sau confirma in mod corespunzator ca bunurile au fost distruse, pierdute sau furate, in sensul art. 149 alin. (4) lit. d) pct. 2 din Codul fiscal, revine persoanei impozabile. In situatia in care organele de inspectie fiscala nu considera suficiente dovezile furnizate de persoana impozabila, acestea pot obliga persoana respectiva sa efectueze ajustarea taxei. Conform principiului proportionalitatii, organele fiscale nu pot solicita persoanei impozabile mai mult decat ceea ce este necesar pentru dovedirea incidentului care a condus la pierderea, distrugerea sau furtul bunului, astfel incat sarcina persoanei impozabile sa nu devina practic imposibila sau extrem de dificila.”

22. La punctul 66, dupa alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (10^1), cu urmatorul cuprins:

“(10^1) In sensul art. 153 alin. (9^1) lit. a) din Codul fiscal, data la care a incetat situatia care a condus la anularea inregistrarii, in cazul contribuabililor declarati inactivi fiscal, conform art. 78^1 din Codul de procedura fiscala, se intelege data reactivarii, iar in cazul contribuabililor care au intrat in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, potrivit legii, data la care a incetat situatia care a condus la anularea inregistrarii reprezinta data inscrierii in registrul comertului a mentiunii privind reluarea activitatii.”

23. La punctul 66, dupa alineatul (15) se introduc doua noi alineate, alineatele (16) si (17), cu urmatorul cuprins:

“(16) In sensul art. 153 alin. (9) lit. c) din Codul fiscal, prin asociat majoritar se intelege persoana fizica sau juridica ce detine parti sociale/actiuni in cadrul unei societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care depasesc 50% din capitalul social al societatii.

(17) In situatia in care persoana impozabila indeplineste conditiile pentru inregistrarea in scopuri de TVA prevazute de art. 153 alin. (9^1) din Codul fiscal, organul fiscal atribuie codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit initial, anterior anularii inregistrarii in scopuri de TVA.”

24. La punctul 68, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

“(4) Persoana impozabila nestabilita in Romania care realizeaza in Romania in mod ocazional operatiuni pentru care este obligata la plata TVA si care este scutita de la obligatia inregistrarii in scopuri de TVA conform prevederilor alin. (1) are obligatia sa transmita beneficiarilor facturile emise pentru respectivele operatiuni conform art. 155 din Codul fiscal precum si o copie a deciziei privind modalitatea de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional. Facturile emise de persoanele scutite de la obligatia inregistrarii in scopuri de TVA conform prevederilor alin. (1) nu trebuie sa contina mentiunea referitoare la codul de inregistrare in scopuri de TVA in Romania al furnizorului/prestatorului.”

25. La punctul 79, alineatele (3), (4) si alineatul (5) prima teza se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(3) Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care aplica sistemul TVA la incasare au obligatia sa mentioneze in jurnalele pentru vanzari facturile emise pentru livrari de bunuri/prestari de servicii pentru care aplica sistemul TVA la incasare, chiar daca exigibilitatea taxei nu intervine in perioada fiscala in care a fost emisa factura. In plus fata de cele prevazute la alin. (2), in jurnalele pentru vanzari se inscriu si urmatoarele informatii in cazul acestor operatiuni:

a) numarul si data documentului de incasare;

b) valoarea integrala a contravalorii livrarii de bunuri/prestarii de servicii, inclusiv TVA;

c) baza impozabila si taxa pe valoarea adaugata aferenta;

d) valoarea incasata, inclusiv TVA, precum si baza impozabila si TVA exigibila corespunzatoare sumei incasate;

e) diferenta reprezentand baza impozabila si TVA neexigibila.

[…]

(4) In cazul jurnalelor pentru vanzari prevazute la alin. (3), facturile care au TVA neexigibila integral sau partial vor fi preluate in fiecare jurnal pentru vanzari pana cand toata taxa aferenta devine exigibila, cu mentionarea informatiilor prevazute la alin. (3) lit. a) – e). In cazul informatiei de la alin. (3) lit. d) se va mentiona numai suma incasata in perioada fiscala pentru care se intocmeste jurnalul pentru vanzari.

(5) Persoanele impozabile care fac achizitii de bunuri/servicii de la persoane care aplica sistemul TVA la incasare inregistreaza in jurnalul pentru cumparari facturile primite pentru livrari de bunuri/prestari de servicii pentru care se aplica sistemul TVA la incasare, chiar daca exigibilitatea, respectiv deductibilitatea taxei nu intervine in perioada fiscala in care a fost emisa factura. […]”

26. La punctul 79, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:

“(3^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care aplica sistemul TVA la incasare mentioneaza in jurnalele pentru vanzari bonurile fiscale emise in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit informatiilor din rapoartele fiscale de inchidere zilnica prevazute la art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”

27. La punctul 80^1, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:

 

“Codul fiscal:

Decontul special de taxa si alte declaratii

ART. 156^3

[…]

(11) Persoana impozabila prevazuta la art. 134^2 alin. (3) lit. a), care opteaza sa aplice sistemul TVA la incasare potrivit prevederilor art. 134^2 alin. (3) – (8), trebuie sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 25 ianuarie inclusiv, o notificare din care sa rezulte ca cifra de afaceri din anul calendaristic precedent, determinata potrivit prevederilor art. 134^2 alin. (3) lit. a), nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei si ca opteaza pentru aplicarea sistemului TVA la incasare. Se considera ca persoana impozabila a optat in mod tacit pentru continuarea aplicarii sistemului TVA la incasare, neavand obligatia sa depuna notificarea, daca in anul precedent a aplicat sistemul TVA la incasare si cifra sa de afaceri nu a depasit plafonul de 2.250.000 lei. Persoana impozabila prevazuta la art. 134^2 alin. (3) lit. b), care opteaza sa aplice sistemul TVA la incasare potrivit prevederilor art. 134^2 alin. (3) – (8), trebuie sa depuna la

organele fiscale competente o notificare din care sa rezulte ca opteaza pentru aplicarea sistemului TVA la incasare din momentul inregistrarii sale in scopuri de TVA conform art. 153.

[…]

 

Norme metodologice:

80^1. […]

(6) In aplicarea prevederilor art. 156^3 alin. (11) din Codul fiscal, persoanele impozabile care in anul precedent au avut o cifra de afaceri inferioara plafonului de 2.250.000 lei, dar nu au aplicat sistemul TVA la incasare, nu pot opta pentru aplicarea sistemului TVA la incasare daca din evidentele acestora reiese ca in anul urmator pana la data depunerii notificarii prevazute la art. 156^3 alin. (11) din Codul fiscal, respectiv pana pe data de 25 ianuarie inclusiv, au depasit plafonul pentru anul in curs.”

 

E. Titlul VII “Accize si alte taxe speciale”

1. La punctul 30^1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(1) In scopul determinarii categoriei valorice in care se incadreaza produsele accizabile prevazute la nr. crt. 7, 9 si 10 din anexa nr. 2 de la titlul VII din Codul fiscal, provenite din productia interna, din achizitii intracomunitare sau din import, al caror pret de vanzare este exprimat in alta moneda decat euro, conversia in euro se realizeaza potrivit prevederilor art. 218 din Codul fiscal.”

2. La punctul 30^1, alineatul (2) se abroga.

3. La punctul 30^1, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:

“(5) Pentru produsele prevazute la art. 207 lit. g), j) si k) provenite din productia interna, valoarea unitara inscrisa in anexa nr. 2 de la titlul VII din Codul fiscal, reprezentand baza de impozitare pentru calculul accizei, este pretul de livrare al furnizorului. Elementele pe baza carora se stabileste pretul de livrare sunt cele prevazute la art. 137 din Codul fiscal, cu exceptia accizei care urmeaza a fi perceputa.

(6) Pentru produsele prevazute la art. 207 lit. g), j) si k) provenite din achizitii intracomunitare sau din import, valoarea unitara inscrisa in anexa 2 de la titlul VII din Codul fiscal, reprezentand baza de impozitare pentru calculul accizei, se determina potrivit prevederilor art. 138^1, respectiv art. 139 din Codul fiscal, cu exceptia accizei care urmeaza a fi perceputa.”

4. La punctul 30^2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(1) Operatorul economic, persoana fizica sau juridica autorizata care achizitioneaza din alte state membre ale Uniunii Europene produse supuse accizelor de natura celor prevazute la art. 207 lit. a) – c) si lit. f) – l) din Codul fiscal, trebuie sa se autorizeze pentru achizitii intracomunitare de astfel de produse la autoritatea vamala teritoriala.”

5. La punctul 31, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Beneficiaza la cerere de regimul de restituire si operatorii economici, pentru produsele prevazute la art. 207 lit. a) – c) si f) – l) din Codul fiscal achizitionate direct de catre acestia dintr-un stat membru sau din import, care ulterior sunt exportate, sunt livrate in alt stat membru ori returnate furnizorilor, fara a suporta vreo modificare.”

6. Punctul 31^a se abroga.

7. Dupa punctul 31^a se introduce un nou punct, punctul 31^b, cu urmatorul cuprins:

“31^b. Pentru produsele prevazute la art. 207 lit. a) – c) si f) – l) din Codul fiscal livrate in baza unui contract de consignatie, exigibilitatea accizelor la consignant intervine la data la care bunurile sunt livrate de consignatar clientilor sai. Contractul de consignatie reprezinta un contract prin care consignantul se angajeaza sa livreze bunuri consignatarului, pentru ca acesta din urma sa gaseasca un cumparator pentru aceste bunuri. Consignatarul actioneaza in nume propriu, dar in contul consignantului, cand livreaza bunurile catre cumparatori.”

8. Punctul 32^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

“Codul fiscal:

Conversia in lei a sumelor exprimate in euro

ART. 218

(1) Valoarea in lei a accizelor si a impozitului la titeiul din productia interna, datorate bugetului de stat, stabilite potrivit prezentului titlu in echivalent euro pe unitatea de masura, se determina prin transformarea sumelor exprimate in echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in situatia in care cursul de schimb valutar stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, este mai mic decat cursul de schimb valutar stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul anterior anului precedent, valoarea in lei a accizelor si a impozitului la titeiul din productia interna, datorate bugetului de stat, stabilite potrivit prezentului titlu in echivalent euro pe unitatea de masura, se determina prin transformarea sumelor exprimate in echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul anterior anului precedent, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, valoare care se actualizeaza cu media anuala a indicelui preturilor de consum calculata in luna septembrie din anul precedent, comunicata oficial de Institutul National de Statistica, pana la data de 15 octombrie.

(3) Pentru anul 2014, media anuala a indicelui preturilor de consum calculata in luna septembrie a anului 2013 prevazuta la alin. (2) este de 104,77%.

 

Norme metodologice:

32^1. Ministerul Finantelor Publice comunica pe site-ul sau modul de determinare a valorii in lei a accizelor si a impozitului la titeiul din productia interna conform art. 218 din Codul fiscal, cel tarziu pana la data de 20 octombrie a fiecarui an.”

9. La punctul 71 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“a) pentru bere:

 

A = C x K x R x Q,

 

unde:

A = cuantumul accizei;

C = numarul de grade Plato;

K = acciza unitara, in functie de productia anuala, prevazuta la nr. crt. 1 din anexa nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal;

R = cursul de schimb leu/euro;

Q = cantitatea in hectolitri de bere sau cantitatea in hectolitri de baza de bere din amestec cu bauturi nealcoolice.

Gradul Plato reprezinta greutatea de zaharuri exprimata in grame, continuta in 100 g de extract primar. Prin extract primar se intelege solutia masurata la origine la temperatura de 20°/4 °C aferenta berii, respectiv bazei de bere din amestecul cu bauturi nealcoolice.

Concentratia zaharometrica exprimata in grade Plato, in functie de care se calculeaza si se vireaza la bugetul de stat accizele, este cea inscrisa in specificatia tehnica elaborata pe baza standardului in vigoare pentru fiecare sortiment de bere. In cazul produselor rezultate prin amestecul de baza de bere cu bauturi nealcoolice concentratia zaharometrica exprimata in grade Plato in functie de care se calculeaza si se vireaza la bugetul de stat accizele este cea aferenta bazei de bere din amestecul cu bauturi nealcoolice.

Concentratia zaharometrica exprimata in grade Plato trebuie sa fie aceeasi cu cea inscrisa pe etichetele de comercializare a sortimentelor de bere. In cazul amestecurilor de bere, pe eticheta de comercializare se va mentiona si concentratia zaharometrica exprimata in grade Plato aferenta bazei de bere din amestec cu bauturi nealcoolice.

Abaterea admisa pentru concentratia zaharometrica exprimata in grade Plato intre cea inscrisa pe eticheta si cea determinata in bere, respectiv baza de bere din amestecul cu bauturi nealcoolice, este de 0,5 grade Plato;”.

10. La punctul 72 alineatul (4), literele c) – e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“c) structurile de specialitate din cadrul Directiei Generale a Vamilor, denumite in continuare autoritate vamala centrala sau teritoriala, dupa caz;

d) directiile generale regionale ale finantelor publice sau a municipiului Bucuresti si Directia generala de administrare a marilor contribuabili, denumite in continuare autoritate fiscala teritoriala;

e) directiile regionale vamale sau birourile vamale de interior si/sau birourile vamale de frontiera, denumite in continuare autoritate vamala teritoriala.”

11. La punctul 77, alineatul (4) se abroga.

12. La punctul 77, alineatele (6) – (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(6) Autoritatea vamala teritoriala va tine o evidenta a gospodariilor individuale mentionate la alin. (3) si (5), in care vor fi inscrise datele de identificare ale acestora, precum si informatii privind instalatiile de productie detinute si cantitatile de produse declarate pe propria raspundere, in termen de 3 zile de la finalizarea procesului de productie.

(7) Atunci cand gospodaria individuala intentioneaza sa produca tuica si rachiuri din recolta proprie, aceasta va notifica in scris intentia autoritatii vamale teritoriale in raza careia isi are domiciliul, mentionand totodata cantitatea si tipul de materie prima ce urmeaza a se prelucra, perioada in care instalatia va functiona, precum si cantitatea de produs estimata a se obtine. In acest caz producatorul trebuie sa detina si mijloacele legale necesare pentru masurarea cantitatii si a concentratiei alcoolice a produselor obtinute.

(8) In termen de 3 zile lucratoare de la expirarea perioadei declarate de functionare a instalatiei de productie de tuica si rachiuri, gospodaria individuala va solicita autoritatii vamale teritoriale calculul accizei datorate. In acest caz acciza devine exigibila la momentul finalizarii procesului de productie, iar termenul de plata este pana la data de 25 a lunii imediat urmatoare celei in care acciza a devenit exigibila.”

13. La punctul 81, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^1) si (1^2), cu urmatorul cuprins:

“(1^1) Pentru consumul propriu, altul decat cel pentru mentinerea capacitatii de a produce, de a transporta si de a distribui energie electrica in limitele stabilite de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, operatorii economici autorizati in domeniul energiei electrice care utilizeaza energia electrica datoreaza accize care devin exigibile la momentul consumului, pentru care trebuie sa intocmeasca o autofactura in scopuri de accize.

(1^2) Consumul de energie electrica utilizat pentru mentinerea capacitatii de a produce, de a transporta si de a distribui energie electrica, care depaseste limitele stabilite de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, este considerat consum propriu pentru care se aplica prevederile alin. (1^1).”

14. La punctul 82, alineatul (15) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(15) La sosirea produselor energetice utilizatorul final autorizat trebuie sa instiinteze autoritatea vamala teritoriala si sa pastreze produsele in locul de receptie maximum 24 de ore pentru o posibila verificare din partea acestei autoritati in conditiile prevazute prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.”

15. La punctul 82, dupa alineatul (15) se introduce un nou alineat, alineatul (15^1), cu urmatorul cuprins:

“(15^1) Deplasarea si/sau primirea produselor exceptate de la regimul de accizare spre/de un utilizator final autorizat se supun/supune prevederilor sectiunii a 9-a <<Deplasarea si primirea produselor accizabile aflate in regim suspensiv de accize>> cap. I^1 de la titlul VII din Codul fiscal.”

16. La punctul 83, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) In antrepozitul fiscal de productie sunt permise primirea si depozitarea in regim suspensiv de accize a produselor accizabile utilizate ca materie prima in procesul de productie de produse accizabile si a produselor accizabile rezultate din activitatea de productie pentru care a fost autorizat antrepozitul fiscal.”

17. La punctul 84, alineatele (9) si (19^1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(9) Antrepozitarul propus are obligatia sa obtina incadrarea tarifara a produselor finite, precum si incadrarea in nomenclatorul codurilor de produse accizabile, efectuate de autoritatea vamala centrala, pentru care prezinta acestei autoritati:

a) documentatia tehnica care reglementeaza caracteristicile fiecarui produs finit – specificatie tehnica, standard de firma sau similar;

b) alte documente din care sa rezulte toate informatiile necesare stabilirii clasificarii tarifare si atribuirii codului de produs accizabil, referitoare la caracteristicile produsului finit, natura si cantitatea materiilor prime utilizate, procesul tehnologic de fabricatie a produsului finit;

c) o nota intocmita de autoritatea vamala teritoriala ca urmare a supravegherii fabricarii unui lot din fiecare produs finit din care sa rezulte cantitatile de materii prime utilizate, cantitatile de produse finite obtinute si consumurile de utilitati. Prezentarea acestei note nu este necesara in cazul operatorilor economici care nu au solicitat functionarea in regim de probe tehnologice.

[…]

(19^1) In sensul prezentelor norme metodologice, prin notiunea de <<produs nou>> se intelege produsul finit accizabil care datorita caracteristicilor si proprietatilor fizico-chimice si organoleptice determina o incadrare intr-o noua categorie de produse in nomenclatorul codurilor de produse accizabile ale antrepozitului fiscal, fata de cele detinute.”

18. La punctul 88, alineatele (8) si (10) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(8) Antrepozitarii autorizati a caror autorizatie a fost revocata sau anulata pot sa valorifice produsele accizabile inregistrate in stoc – materii prime, semifabricate, produse finite – numai dupa notificarea autoritatii vamale teritoriale cu privire la virarea accizelor datorate bugetului de stat, dupa caz.

[…]

(10) In cazul revocarii autorizatiei, o noua autorizatie poate fi emisa de autoritatea competenta numai dupa o perioada de cel putin 6 luni de la data revocarii, respectiv de la data la care decizia de revocare a autorizatiei de antrepozit fiscal produce efecte conform art. 206^28 alin. (7) din Codul fiscal. In situatia in care antrepozitarul autorizat contesta decizia de revocare la Comisie sau la instanta de judecata, la calculul termenului de 6 luni se au in vedere perioadele in care decizia de revocare a produs efecte”.

19. La punctul 88, dupa alineatul (9) se introduc doua noi alineate, alineatele (9^1) si (9^2), cu urmatorul cuprins:

“(9^1) In cazul suspendarii sau in cazul revocarii autorizatiei de antrepozit fiscal, dupa data la care aceasta produce efecte, deplasarea produselor accizabile, materii prime sau semifabricate, inregistrate in stoc se efectueaza sub supravegherea autoritatii vamale teritoriale, catre alte antrepozite fiscale de productie in vederea procesarii.

(9^2) In situatia prevazuta la alin. (9^1), produsele accizabile sunt insotite de un document comercial care contine aceleasi informatii ca exemplarul pe suport hartie al documentului administrativ electronic, al carui model este prezentat in anexa nr. 40.1, mai putin codul de referinta administrativ unic. Documentul comercial se certifica atat de autoritatea vamala teritoriala in raza careia isi desfasoara activitatea antrepozitarul autorizat destinatar, cat si de autoritatea vamala teritoriala in raza careia isi desfasoara activitatea expeditorul.”

20. La punctul 90 subpunctul 90.2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“90.2. (1) In intelesul prezentelor norme metodologice, locul de livrare directa reprezinta locul unde pot fi primite produse accizabile, cu exceptia tutunului prelucrat, in regim suspensiv de accize de la un antrepozit fiscal sau de la un expeditor inregistrat cu conditia ca acest loc sa fie indicat de destinatar, respectiv antrepozitarul autorizat sau de destinatarul inregistrat prevazut la pct. 89.”

21. La punctul 101 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“c) sa instiinteze autoritatea vamala teritoriala in raza careia au fost primite produsele accizabile si sa pastreze produsele in locul de receptie cel putin 24 de ore pentru a permite acestei autoritati sa se asigure ca produsele au fost efectiv primite si ca accizele exigibile pentru acestea au fost platite. Dupa expirarea termenului de 24 de ore, operatorul economic poate proceda la receptia produselor accizabile primite.”

22. La punctul 108, alineatul (8^2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(8^2) Antrepozitarii autorizati care produc mai multe categorii de produse accizabile, au obligatia de a constitui garantia corespunzatoare acelei categorii de produse accizabile pentru care este prevazut cuantumul cel mai mare potrivit alin. (8^1).”

23. La punctul 108, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu urmatorul cuprins:

“(9^1) In cazul expeditorului inregistrat, pentru produsele energetice prevazute la art. 206^16 alin. (2) din Codul fiscal, altele decat cele prevazute la art. 206^16 alin. (3) din Codul fiscal, nivelul garantiei se determina pe baza nivelului accizelor aferent motorinei.”

24. La punctul 111, alineatele (40) si (41) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(40) In toate situatiile de scutire directa, livrarea produselor se face la preturi fara accize, iar deplasarea si primirea produselor accizabile spre/de un utilizator final autorizat se supun prevederilor sectiunii a 9-a <<Deplasarea si primirea produselor accizabile aflate in regim suspensiv de accize>>, cap. I^1 de la titlul VII din Codul fiscal.

(41) La sosirea produsului operatorul economic utilizator trebuie sa instiinteze autoritatea vamala teritoriala si sa pastreze produsele in locul de receptie maximum 24 de ore pentru o posibila verificare din partea acestei autoritati, in conditiile prevazute prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Dupa expirarea termenului de 24 de ore utilizatorul final autorizat poate proceda la receptia produselor accizabile primite.”

25. La punctul 113 subpunctul 113.2, alineatul (16) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(16) La sosirea produselor energetice utilizatorul final autorizat trebuie sa instiinteze autoritatea vamala teritoriala si sa pastreze produsele in locul de receptie maximum 24 de ore pentru o posibila verificare din partea acestei autoritati, in conditiile prevazute prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Dupa expirarea termenului de 24 de ore utilizatorul final autorizat poate proceda la receptia produselor energetice primite.”

26. La punctul 113 subpunctul 113.2, dupa alineatul (16) se introduce un nou alineat, alineatul (16^1), cu urmatorul cuprins:

“(16^1) In toate situatiile de scutire directa livrarea produselor se face la preturi fara accize, iar deplasarea si primirea produselor accizabile spre/de un utilizator final autorizat se supun prevederilor sectiunii a 9-a <<Deplasarea si primirea produselor accizabile aflate in regim suspensiv de accize>>, cap. I^1 de la titlul VII din Codul fiscal.”

27. La punctul 113 subpunctul 113.7, alineatul (12) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(12) La sosirea produselor energetice utilizatorul final autorizat trebuie sa instiinteze autoritatea vamala teritoriala si sa pastreze produsele in locul de receptie maximum 24 de ore pentru o posibila verificare din partea acestei autoritati, in conditiile prevazute prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Dupa expirarea termenului de 24 de ore, utilizatorul final autorizat poate proceda la receptia produselor energetice primite.”

28. La punctul 113 subpunctul 113.7, dupa alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (12^1), cu urmatorul cuprins:

“(12^1) In toate situatiile de scutire directa livrarea produselor se face la preturi fara accize, iar deplasarea si primirea produselor accizabile spre/de un utilizator final autorizat se supun prevederilor sectiunii a 9-a <<Deplasarea si primirea produselor accizabile aflate in regim suspensiv de accize>>, cap. I^1 de la titlul VII din Codul fiscal.”

29. La punctul 113 subpunctul 113.11, dupa alineatul (8) se introduc trei noi alineate, alineatele (9) – (11), cu urmatorul cuprins:

“(9) In situatiile de acordare a scutirii directe pentru gazul natural sau pentru energia electrica, utilizate in scopurile scutite de la plata accizelor, utilizatorii notifica acest fapt la autoritatea vamala teritoriala. Dupa notificare, utilizatorul transmite furnizorului de astfel de produse o copie de pe notificare cu numarul de inregistrare la autoritatea vamala teritoriala. Transmiterea notificarii nu este necesara atunci cand produsele respective provin din achizitii intracomunitare proprii sau din operatiuni proprii de import.

(10) Notificarea prevazuta la alin. (9) cuprinde informatii privind activitatea desfasurata de utilizator si cantitatea de gaz natural sau energie electrica solicitata in regim de scutire de la plata accizelor.

(11) Nerespectarea prevederilor alin. (9) si (10) atrage plata accizelor calculate pe baza cotei accizei prevazute pentru gaz natural sau energie electrica utilizate in scop comercial.”

30. La punctul 114, dupa litera g) se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:

“h) cidru de mere si de pere cu codurile NC 2206 00 51 si NC 2206 00 81 si hidromel cu codurile NC 2206 00 59 si NC 2206 00 89 obtinut prin fermentarea unei solutii de miere in apa.”

31. La punctul 116, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu urmatorul cuprins:

“(8^1) In cazul produselor din tutun prelucrat, altele decat tigaretele, un timbru aplicat pe pachete din carton sau celofanate ori cutii din diferite materiale – carton, lemn, plastic, metal – se considera a fi deteriorat ca urmare a lipirii pe ambalaj devenind impropriu utilizarii ulterioare datorita modificarilor survenite.”

ART. II

(1) Prevederile art. I lit. D pct. 12 se aplica inclusiv cererilor de rambursare aflate in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

(2) Prevederile art. I lit. D pct. 15 se aplica inclusiv cererilor de rambursare aflate in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, in limitele instituite prin declaratiile de reciprocitate semnate cu tari terte.

ART. III

Prezenta hotarare intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia prevederilor art. I lit. E pct. 29, care se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2014.

ART. IV

Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close