Normele privind stabilirea procedurii si a conditiilor de autorizare a antrepozitului de TVA, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuta a doua din Codul fiscal, precum si pentru instituirea Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de TVA si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia

 

In M. Of. nr. 47 din 21 ianuarie 2014 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 24/2014 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii si a conditiilor de autorizare a antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuta a doua din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxa pe valoarea adaugata si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Normele privind stabilirea procedurii si a conditiilor de autorizare a antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuta a doua din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prevazute in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Se instituie Comisia pentru autorizarea antrepozitelor de taxa pe valoarea adaugata. Comisia este formata din 5 membri, in componenta prevazuta in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 3

Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxa pe valoarea adaugata, prevazut in anexa nr. 3 care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 4

Referirile la Codul fiscal din cuprinsul normelor prevazute la art. 1 reprezinta trimiteri la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 5

Directiile generale regionale ale finantelor publice, structurile teritoriale subordonate acestora, precum si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

ART. 6

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.219/2006 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii si a conditiilor de autorizare a antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.040 din 28 decembrie 2006.

ART. 7

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

 

NORME

privind stabilirea procedurii si a conditiilor de autorizare a antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuta a doua din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

ART. 1

Potrivit art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Codul fiscal, sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata livrarile de bunuri care urmeaza sa fie plasate in regim de antrepozit de taxa pe valoarea adaugata, definit dupa cum urmeaza:

a) pentru produse accizabile, orice locatie situata in Romania, care este definita ca antrepozit fiscal, in sensul art. 206^3 pct. 4 din Codul fiscal;

b) pentru bunuri, altele decat cele de la lit. a), locatiile definite ca atare prin prezentele norme.

ART. 2

Antrepozitul de taxa pe valoarea adaugata trebuie sa fie autorizat sa functioneze in aceasta calitate de catre Ministerul Finantelor Publice, cu exceptia antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata mentionat la art. 1 lit. a), pentru care autorizatia de functionare ca antrepozit fiscal este valabila in mod automat si pentru functionarea ca antrepozit de taxa pe valoarea adaugata.

ART. 3

(1) Autorizatia de functionare a antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata prevazut la art. 1 lit. b) se emite de catre Ministerul Finantelor Publice, prin comisia instituita in acest scop prin ordin al ministrului finantelor publice, denumita in continuare Comisia.

(2) In vederea obtinerii autorizatiei, pentru ca o locatie sa functioneze ca antrepozit de taxa pe valoarea adaugata, persoana care intentioneaza sa fie antrepozitar autorizat pentru acea locatie trebuie sa depuna o cerere la organul fiscal competent insotita de documentele prevazute in prezentele norme.

(3) Cererea va fi intocmita utilizand modelul prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentele norme si trebuie sa fie insotita de documentele prevazute la art. 4.

(4) Persoana care isi manifesta in mod expres intentia de a fi antrepozitar autorizat pentru mai multe antrepozite de taxa pe valoarea adaugata poate depune la organul fiscal competent o singura cerere.

ART. 4

(1) Cererea prevazuta la art. 3 va fi insotita de urmatoarele documente:

a) cazierul judiciar al solicitantului;

b) cazierele judiciare ale administratorilor, in cazul societatilor comerciale;

c) certificat constatator, eliberat de oficiul registrului comertului, din care sa rezulte: capitalul social, asociatii, obiectul de activitate, administratorii, precum si copia certificatului de inregistrare eliberat potrivit reglementarilor legale in vigoare;

d) copie de pe actul de proprietate sau, dupa caz, de pe contractul de inchiriere/concesionare/administrare ori dovada detinerii sub orice forma legala a locatiei unde va fi amplasat antrepozitul de taxa pe valoarea adaugata;

e) copie de pe planul de amplasare a antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata;

f) declaratie pe propria raspundere a solicitantului/reprezentantului legal al solicitantului, din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) si d).

(2) Persoana care isi manifesta in mod expres intentia de a fi antrepozitar autorizat pentru mai multe antrepozite de taxa pe valoarea adaugata va prezenta documentele prevazute la alin. (1) lit. d), e) si f) pentru fiecare locatie.

ART. 5

(1) Organul fiscal competent verifica realitatea si exactitatea informatiilor si a documentelor depuse de persoana care intentioneaza sa fie antrepozitar autorizat. La aceasta verificare se au in vedere indeplinirea conditiilor de autorizare, precum si capacitatea persoanei impozabile de a respecta obligatiile de antrepozitar autorizat.

(2) Persoana care intentioneaza sa fie antrepozitar autorizat este obligata ca pe durata actiunii de verificare sa asigure conditiile necesare bunei desfasurari a acesteia.

(3) In actiunea de verificare, organul fiscal competent poate solicita sprijinul organelor cu atributii de control si, dupa caz, al Ministerului Afacerilor Interne, pentru furnizarea unor elemente de preinvestigare in ceea ce priveste indeplinirea conditiilor de autorizare prevazute la art. 6.

(4) In termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea documentatiei complete, aceasta va fi inaintata Comisiei, insotita de un referat intocmit de organul fiscal competent care sa cuprinda punctul de vedere asupra oportunitatii emiterii autorizatiei de antrepozit de taxa pe valoarea adaugata si, dupa caz, aspectele sesizate privind neconcordanta cu datele si informatiile prezentate de persoana care intentioneaza sa fie antrepozitar autorizat. Aceste referate vor purta semnatura si stampila organului fiscal competent.

(5) Comisia poate sa solicite persoanei care intentioneaza sa fie antrepozitar autorizat orice informatie si documente pe care le considera necesare pentru verificarea indeplinirii conditiilor de autorizare.

ART. 6

(1) Conditiile ce trebuie indeplinite pentru autorizarea unui antrepozit de taxa pe valoarea adaugata sunt urmatoarele:

a) locatia urmeaza a fi folosita pentru depozitarea bunurilor prevazute la art. 2 alin. (3) din Normele de aplicare a scutirilor de taxa pe valoarea adaugata pentru traficul international de bunuri, prevazute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.218/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si prestarea serviciilor prevazute in anexa nr. 2 la aceste norme;

b) locul este amplasat, construit si echipat astfel incat sa se previna scoaterea bunurilor din acest loc fara plata taxei. In acest sens, locul care urmeaza sa fie autorizat ca antrepozit de taxa pe valoarea adaugata trebuie sa fie strict delimitat (acces propriu, imprejmuire), iar activitatea ce se desfasoara in acest loc trebuie sa fie independenta de alte activitati desfasurate de persoana care solicita autorizarea si care nu au legatura cu activitatea de antrepozit de taxa pe valoarea adaugata;

c) locul nu va fi folosit pentru vanzarea cu amanuntul a bunurilor, cu exceptiile prevazute la art. 2 alin. (4) din Normele de aplicare a scutirilor de taxa pe valoarea adaugata pentru traficul international de bunuri, prevazute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.218/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) in cazul unei persoane fizice care urmeaza sa-si desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat, aceasta sa nu fi fost condamnata in Romania in mod definitiv pentru infractiunea de abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare ori luare de mita, sa nu fi fost condamnata pentru o infractiune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare, de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) in cazul unei persoane juridice care urmeaza sa-si desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat, nici persoana insasi, nici administratorii acesteia sa nu fi fost condamnati pentru infractiunile enumerate la lit. d);

f) persoana care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat trebuie sa dovedeasca faptul ca poate indeplini cerintele prevazute la art. 11;

g) persoana care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat sa nu inregistreze obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala;

h) persoana care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat sa fie inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, conform prevederilor art. 153 alin. (9) din Codul fiscal;

i) persoana care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat nu se afla in procedura falimentului sau de lichidare.

(2) Locurile de depozitare pentru bunurile din rezerva de stat si din rezerva de mobilizare se asimileaza antrepozitelor de taxa pe valoarea adaugata, potrivit prevederilor alin. (3) si (4).

(3) Rezerva de stat si rezerva de mobilizare vor fi autorizate ca un singur antrepozit de taxa pe valoarea adaugata, indiferent de numarul locurilor de depozitare pe care le detine.

(4) Pentru obtinerea autorizatiei, institutiile care gestioneaza rezerva de stat si rezerva de mobilizare vor depune o cerere la autoritatea fiscala centrala, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1, fara a depune documentatia prevazuta la art. 4.

ART. 7

(1) Comisia emite autorizatia de antrepozit de taxa pe valoarea adaugata sau, dupa caz, decizia de respingere a cererilor persoanelor care intentioneaza sa devina antrepozitari autorizati, dupa analizarea referatelor intocmite de organele fiscale competente si a documentatiilor complete de autorizare depuse de solicitant.

(2) Comisia va comunica autorizatia de antrepozit de taxa pe valoarea adaugata sau, dupa caz, decizia de respingere a cererii de autorizare, conform art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 60 de zile de la data depunerii documentatiei complete de autorizare. Decizia de respingere a cererii de autorizare va contine si motivele care au condus la luarea acestei decizii.

(3) In cazul respingerii cererii de autorizare ca antrepozit de taxa pe valoarea adaugata, persoana care a depus cererea poate contesta aceasta decizie, conform prevederilor legislatiei privind contenciosul administrativ.

(4) Autorizatia pentru un antrepozit de taxa pe valoarea adaugata este valabila 3 ani, incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care a fost emisa.

(5) In exercitarea atributiilor sale, Comisia poate solicita orice informatii si documente de la structurile din cadrul Ministerului Finantelor Publice, de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala si de la alte institutii ale statului, pe care le considera necesare in solutionarea cererilor inregistrate.

(6) In cazul in care solicitarea Comisiei este adresata structurilor din cadrul Ministerului Finantelor Publice sau Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, aceasta este obligatorie, constituindu-se ca sarcina de serviciu pentru personalul acestor institutii. Nerespectarea acestei obligatii atrage masurile sanctionatorii prevazute de legislatia in vigoare.

(7) Comisia poate solicita, dupa caz, participarea la sedinte a organelor de control care au incheiat actele de control, precum si a reprezentantului legal al societatii comerciale in cauza.

(8) Activitatea curenta a Comisiei se realizeaza prin intermediul secretariatului care functioneaza in cadrul Directiei generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

(9) In exercitarea atributiilor sale, secretariatul Comisiei poate solicita de la diferite structuri centrale si teritoriale din cadrul Ministerului Finantelor Publice si, respectiv, de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala orice alte informatii si documente pe care le considera necesare in solutionarea cererilor inregistrate.

(10) Daca in urma analizarii documentatiei anexate la cererea inregistrata, secretariatul Comisiei constata ca aceasta este incompleta, dosarul in cauza va fi restituit organului fiscal competent.

ART. 8

(1) Autorizatia al carei model este prevazut in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentele norme va contine urmatoarele:

a) numarul autorizatiei va fi un numar format din noua caractere numerice, numerotarea incepand de la 000000001;

b) data emiterii acesteia;

c) elementele de identificare ale antrepozitarului de taxa pe valoarea adaugata, inclusiv codul sau de inregistrare in scopuri de TVA;

d) descrierea si amplasarea antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata;

e) tipul bunurilor;

f) perioada de valabilitate a autorizatiei;

g) orice alte informatii relevante pentru autorizare.

(2) Procedura de autorizare a antrepozitelor de taxa pe valoarea adaugata nu intra sub incidenta prevederilor legale privind procedura aprobarii tacite.

ART. 9

(1) Autorizatiile pot fi modificate de catre Comisie din oficiu sau la cerere.

(2) In cazul modificarii din oficiu, inainte de a fi modificata autorizatia, Comisia trebuie sa il informeze pe antrepozitarul autorizat asupra modificarii si asupra motivelor acesteia.

(3) Antrepozitarul autorizat poate solicita Ministerului Finantelor Publice modificarea autorizatiei, in conditiile prevazute in prezentele norme.

(4) In cazul pierderii autorizatiei de antrepozit de taxa pe valoarea adaugata, titularul autorizatiei va anunta pierderea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.

(5) In baza documentului care atesta ca anuntul referitor la pierdere a fost inaintat spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, autoritatea emitenta a autorizatiei va elibera la cerere un duplicat al acesteia.

(6) Antrepozitarii autorizati pot solicita Comisiei modificarea autorizatiei atunci cand constata erori in redactarea autorizatiei de antrepozit de taxa pe valoarea adaugata ori in alte situatii in care se justifica acest fapt.

(7) Modificarea autorizatiilor de antrepozitar autorizat ca urmare a schimbarii sediului social, a denumirii sau a formei de organizare nu intra sub incidenta art. 7 alin. (4) si este valabila de la data aprobarii modificarii de catre Comisie.

(8) Modificarea prevazuta la alin. (7), precum si orice alta modificare intervenita asupra autorizatiilor de antrepozitar autorizat in perioada de valabilitate a autorizatiei nu atrag prelungirea acelei perioade de valabilitate.

(9) Decizia de respingere a cererii de modificare se comunica in scris, conform art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, odata cu motivele luarii acestei decizii.

ART. 10

(1) Antrepozitarii autorizati care, dupa expirarea perioadei de valabilitate a autorizatiei de antrepozit de taxa pe valoarea adaugata, doresc reautorizarea locului ca antrepozit de taxa pe valoarea adaugata, vor depune la organele fiscale teritoriale, cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizatiei, o cerere de reautorizare, dupa modelul prevazut in anexa nr. 1, la care se vor anexa documentele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a), precum si orice alte documente in cazul in care intervin modificari asupra datelor prezentate anterior la autorizare.

(2) In situatia prevazuta la alin. (1), perioada de valabilitate a autorizatiei de antrepozit de taxa pe valoarea adaugata se prelungeste pana la data solutionarii cererii de reautorizare.

(3) In cazul in care cererile de reautorizare sunt depuse fara respectarea termenului prevazut la alin. (1), organele fiscale solicita completarea documentatiei necesare solutionarii potrivit procedurii de autorizare.

(4) In termen de 30 de zile de la depunerea cererilor potrivit prevederilor alin. (1), organele fiscale competente vor inainta documentatiile complete catre Comisie, insotite de un referat care sa cuprinda punctul de vedere asupra legalitatii si oportunitatii reautorizarii antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata si, dupa caz, aspectele sesizate privind neconcordanta cu datele si informatiile prezentate de antrepozitarul autorizat. Aceste referate vor purta semnatura si stampila organelor fiscale competente.

(5) Decizia de respingere a cererii de reautorizare se comunica in scris, conform art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, odata cu motivele luarii acestei decizii.

(6) In cazul in care Comisia a respins cererea de reautorizare a unui loc ca antrepozit de taxa pe valoarea adaugata, persoana care a depus cererea poate contesta aceasta decizie, conform prevederilor legislatiei privind contenciosul administrativ.

(7) Comisia poate sa solicite antrepozitarului autorizat orice informatie si documente pe care le considera necesare pentru verificarea indeplinirii conditiilor de reautorizare.

ART. 11

Orice antrepozitar autorizat are obligatia de a indeplini urmatoarele cerinte:

a) sa instaleze si sa mentina incuietori necesare asigurarii securitatii bunurilor amplasate in antrepozitul de taxa pe valoarea adaugata, precum si sa detina instrumente de masura sau alte instrumente similare adecvate;

b) sa depoziteze in antrepozit numai bunurile prevazute la art. 2 alin. (3) din Normele de aplicare a scutirilor de taxa pe valoarea adaugata pentru traficul international de bunuri, prevazute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.218/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) sa tina evidente in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.218/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a scutirilor de taxa pe valoarea adaugata pentru traficul international de bunuri, prevazute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) sa asigure accesul organelor fiscale competente in orice zona a antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata, in orice moment in care antrepozitul de taxa pe valoarea adaugata este in exploatare sau este deschis pentru primirea ori expedierea bunurilor;

e) sa prezinte bunurile detinute in antrepozitul de taxa pe valoarea adaugata pentru a fi inspectate de organele fiscale competente, la cererea acestora;

f) sa instiinteze organele fiscale competente despre orice modificare adusa datelor initiale in baza carora a fost emisa autorizatia de antrepozitar, in termen de 15 de zile de la data inregistrarii modificarii;

g) sa se conformeze cu alte cerinte impuse prin prezentele norme.

ART. 12

(1) Autorizatiile emise sunt nominale si netransferabile.

(2) Atunci cand are loc vanzarea spatiului utilizat ca antrepozit sau inceteaza contractul de inchiriere/concesionare/administrare, autorizatia nu se transfera noului detinator al spatiului.

ART. 13

(1) Comisia poate revoca autorizatia pentru un antrepozit de taxa pe valoarea adaugata in urmatoarele situatii:

a) in cazul unui antrepozitar autorizat, persoana fizica, daca:

1. persoana a decedat;

2. persoana a fost condamnata pentru una dintre infractiunile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. d);

3. a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) din Codul fiscal;

b) in cazul unui antrepozitar autorizat, care este persoana juridica, daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:

1. in legatura cu persoana juridica a fost deschisa o procedura de faliment ori de lichidare;

2. persoana juridica insasi sau oricare dintre administratorii persoanei juridice a fost condamnat pentru una dintre infractiunile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. d);

3. a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) din Codul fiscal;

c) antrepozitarul autorizat nu respecta oricare dintre cerintele prevazute la art. 11;

d) cand antrepozitarul incheie un act de vanzare a locului sau inceteaza contractul de inchiriere/concesionare/administrare a spatiului respectiv;

e) pentru situatia prevazuta la alin. (12).

(2) Comisia revoca autorizatia pentru un antrepozit de taxa pe valoarea adaugata si in cazul in care i s-a adus la cunostinta ca s-a pronuntat o hotarare definitiva pentru o infractiune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 86/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 241/2005, cu modificarile ulterioare, de Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) La propunerea organelor de control, Comisia poate suspenda autorizatia pentru un antrepozit de taxa pe valoarea adaugata pe o perioada de 1 – 12 luni, in cazul in care s-a constatat incalcarea prevederilor art. 11 lit. d).

(4) Masura suspendarii sau a revocarii autorizatiilor se va dispune de catre Comisie, in baza actelor de control emise de organele de specialitate, prin care s-au constatat incalcari ale prevederilor legale care atrag aplicarea acestor masuri, cu exceptia situatiilor prevazute la alin. (2).

(5) Actele de control prevazute la alin. (4) vor fi inaintate, in termen de doua zile lucratoare de la finalizare, Comisiei, care va analiza propunerea organului de control si va dispune in consecinta.

(6) Decizia prin care Comisia a hotarat suspendarea sau revocarea autorizatiei de antrepozit de taxa pe valoarea adaugata va fi comunicata antrepozitarului detinator al autorizatiei conform art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Totodata, aceasta decizie va fi adusa si la cunostinta organelor fiscale competente.

(7) Decizia de suspendare sau revocare a autorizatiei de antrepozit de taxa pe valoarea adaugata produce efecte de la data comunicarii sau de la o alta data, ulterioara, mentionata in aceasta, dupa caz.

(8) Antrepozitarul autorizat nemultumit poate contesta decizia de suspendare sau de revocare a autorizatiei de antrepozit de taxa pe valoarea adaugata, potrivit legislatiei privind contenciosul administrativ.

(9) Contestarea deciziei de suspendare sau de revocare a autorizatiei de antrepozit de taxa pe valoarea adaugata nu suspenda efectele juridice ale acestei decizii pe perioada solutionarii contestatiei in procedura administrativa.

(10) In toate situatiile in care a intervenit revocarea sau suspendarea autorizatiei, aceasta atrage aplicarea regimului normal de TVA.

(11) In cazul revocarii autorizatiei, o noua autorizatie poate fi emisa de Comisie numai dupa o perioada de 6 luni de la data la care decizia de revocare a autorizatiei devine definitiva in sistemul cailor administrative de atac sau de la data hotararii judecatoresti definitive si irevocabile.

(12) In cazul in care antrepozitarul autorizat doreste sa renunte la autorizatia pentru un antrepozit de taxa pe valoarea adaugata, acesta are obligatia sa depuna o cerere in acest sens la comisie cu cel putin 60 de zile inainte de data de la care renuntarea la autorizatie isi produce efecte.

(13) Atunci cand renuntarea la autorizatia de antrepozit de taxa pe valoarea adaugata intervine ca urmare a unei operatiuni de fuziune a antrepozitarului autorizat cu un alt operator economic sau de divizare totala ori partiala a activitatii, antrepozitarul autorizat va notifica acest fapt organelor fiscale competente cu cel putin 60 de zile inainte de data efectuarii operatiunii.

(14) In cazul prevazut la alin. (13), in situatia in care se intentioneaza continuarea aceleiasi activitati, in aceleasi conditii, antrepozitarul autorizat impreuna cu antrepozitarul autorizat propus pot solicita ca revocarea autorizatiei de antrepozitar sa produca efecte incepand cu data la care produce efecte noua autorizatie.

(15) In cazul antrepozitelor de taxa pe valoarea adaugata pentru care autorizatia a fost suspendata sau revocata, ori pentru care antrepozitarul autorizat renunta la autorizatie se considera ca bunurile aflate in antrepozit la data suspendarii, revocarii sau renuntarii inceteaza a mai fi plasate in regim de antrepozit de taxa pe valoarea adaugata.

(16) Persoanele impozabile care detin bunuri intr-un antrepozit de taxa pe valoarea adaugata pentru care autorizatia a fost suspendata sau revocata, precum si antrepozitarii autorizati care renunta la autorizatia pentru antrepozit de taxa pe valoarea adaugata trebuie sa notifice organelor fiscale competente bunurile aflate in stoc in antrepozitul de taxa pe valoarea adaugata la data suspendarii, revocarii sau renuntarii.

 

ANEXA 2

 

COMPONENTA

Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxa pe valoarea adaugata

 

1. Directorul general al Directiei generale de legislatie Cod fiscal si reglementari vamale din cadrul Ministerului Finantelor Publice – membru presedinte

2. Directorul general adjunct coordonator al activitatii serviciilor de TVA din cadrul Directiei generale de legislatie Cod fiscal si reglementari vamale din cadrul Ministerului Finantelor Publice – membru vicepresedinte

3. Directorul general al Directiei generale juridice din cadrul Ministerului Finantelor Publice – membru

4. Directorul general al Directiei generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finantelor Publice – membru

5. Seful de serviciu al Serviciului TVA 2 din cadrul Directiei generale de legislatie Cod fiscal si reglementari vamale, din cadrul Ministerului Finantelor Publice – membru

In cazuri justificate, presedintele Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxa pe valoarea adaugata este inlocuit de vicepresedinte, care exercita atributiile presedintelui, inclusiv dreptul de vot.

In cazuri justificate, la sedintele Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxa pe valoarea adaugata, in locul membrilor titulari vor putea participa inlocuitorii desemnati in scris de acestia.

 

ANEXA 3

 

REGULAMENTUL

de organizare si functionare a Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxa pe valoarea adaugata

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

ART. 1

Activitatea curenta a Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxa pe valoarea adaugata, denumita in continuare Comisie, se realizeaza prin intermediul secretariatului care functioneaza in cadrul Directiei generale management al domeniilor reglementate specific din Ministerul Finantelor Publice, denumita in continuare directia de specialitate.

ART. 2

(1) Comisia functioneaza in prezenta tuturor membrilor, prin participarea acestora in mod direct sau in baza desemnarii realizate in conditiile prevazute in anexa nr. 2 la ordin.

(2) Lucrarile Comisiei sunt conduse de presedintele acesteia, care conduce si coordoneaza intreaga activitate a Comisiei. In cazul in care presedintele Comisiei lipseste, acesta este inlocuit de vicepresedinte, care exercita atributiile presedintelui, inclusiv dreptul de vot.

 

CAPITOLUL II

Organizarea sedintelor de lucru ale Comisiei

 

ART. 3

(1) Comisia se convoaca de presedinte sau de vicepresedinte, la propunerea directiei de specialitate, in scris, cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de data la care va avea loc sedinta Comisiei. Odata cu aprobarea ordinii de zi, presedintele sau vicepresedintele, la propunerea directiei de specialitate, stabileste si persoanele ce urmeaza a fi invitate la sedinta.

(2) Convocarea Comisiei poate fi facuta in mod extraordinar si fara respectarea dispozitiilor alin. (1), cu prezentarea de catre directia de specialitate a unei motivari insusite de presedintele sau vicepresedintele Comisiei, dupa caz, cu privire la situatia extraordinara aparuta.

ART. 4

(1) Secretariatul Comisiei pune la dispozitia membrilor Comisiei, cu 3 zile lucratoare inaintea sedintei, ordinea de zi si notele de prezentare intocmite de directia de specialitate.

(2) In situatia prevazuta la art. 3 alin. (2), termenul in care notele de prezentare se pun la dispozitia membrilor Comisiei se reduce.

(3) Notele de prezentare se intocmesc de directia de specialitate in urma analizarii documentatiei, care consta, in principal, in referatele cu privire la oportunitatea emiterii autorizatiei de antrepozitar autorizat intocmite de autoritatile fiscale competente si solicitarile depuse in vederea obtinerii autorizatiilor de functionare a antrepozitelor de taxa pe valoarea adaugata, precum si in sesizarile primite de la organele cu atributii de control referitoare la activitatea antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata.

(4) Directia de specialitate analizeaza documentele prevazute la alin. (3) sub aspectul continutului legal obligatoriu al dosarului, inaintand Comisiei note de prezentare care contin propuneri de solutionare motivate.

ART. 5

(1) Notele de prezentare intocmite de directia de specialitate se prezinta in plenul Comisiei de catre presedintele sau vicepresedintele Comisiei, dupa caz.

(2) Suplimentar fata de nota de prezentare intocmita de directia de specialitate, pot fi puse la dispozitia membrilor Comisiei, la cerere, orice acte care se afla in documentatia prevazuta la art. 4 alin. (3).

ART. 6

(1) Comisia analizeaza situatia prezentata, cu respectarea prevederilor prezentului regulament si a legislatiei incidente in vigoare, avand in vedere competentele Comisiei.

(2) Directia de specialitate sau Comisia are dreptul de a solicita orice alte documente, declaratii sau informatii atat de la solicitanti, cat si de la institutii ale statului.

(3) In cazul in care solicitarea Comisiei este adresata structurilor din cadrul Ministerului Finantelor Publice sau Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, solutionarea acesteia este obligatorie, constituindu-se ca sarcina de serviciu pentru personalul acestor institutii. Nerespectarea acestei obligatii atrage masurile sanctionatorii prevazute de legislatia in vigoare.

(4) Informatiile suplimentare prezentate in cadrul termenului de 3 zile lucratoare, de natura sa schimbe propunerile facute de directia de specialitate, prin nota de prezentare, duc la amanarea solutionarii notei de prezentare si, implicit, la reanalizarea situatiei de fapt, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 3 alin. (2).

(5) In cazuri exceptionale, analiza informatiilor suplimentare de natura a schimba propunerile directiei de specialitate prin nota de prezentare se poate face fara amanarea solutionarii cererii, cu obligativitatea mentionarii in procesul-verbal de sedinta a motivelor care au impus solutionarea cu celeritate.

(6) Daca in urma analizarii documentatiei anexate la cererea inregistrata directia de specialitate constata ca aceasta este incompleta, dosarul in cauza poate fi restituit autoritatii fiscale teritoriale.

ART. 7

(1) Comisia ia hotarari cu votul majoritatii membrilor, care sunt validate prin semnarea de catre toti membrii prezenti, in mod direct sau in baza imputernicirii acordate conform anexei nr. 2 la ordin, a procesului-verbal in care sunt mentionate acestea. Membrii Comisiei pot vota “pentru” sau “impotriva”.

(2) In baza hotararilor Comisiei se emit deciziile, care se semneaza de catre presedintele Comisiei, indiferent daca a condus sau nu sedinta la care s-au luat respectivele hotarari.

(3) In cazuri justificate presedintele poate delega vicepresedintelui atributia prevazuta la alin. (2).

ART. 8

(1) La sedintele Comisiei participa functionari din cadrul directiei de specialitate, care consemneaza intr-un registru de procese-verbale aspectele analizate si toate deciziile adoptate in cadrul sedintei.

(2) La lucrarile Comisiei pot fi invitati reprezentantii autoritatilor, care pot oferi informatii relevante asupra aspectelor supuse dezbaterii Comisiei, precum si persoanele fizice sau juridice ale caror situatii de fapt si de drept sunt supuse analizei Comisiei, in mod direct sau prin reprezentant.

(3) Comisia poate solicita, dupa caz, participarea la sedinte a organelor de control care au incheiat actele de control, precum si a reprezentantului legal al persoanei impozabile in cauza.

(4) Invitatii nu participa la luarea deciziei de catre Comisie, punctele de vedere exprimate de acestia in cadrul lucrarilor Comisiei avand caracter consultativ.

 

CAPITOLUL III

Deciziile Comisiei

 

ART. 9

(1) Deciziile Comisiei sunt acte administrative emise numai in forma scrisa.

(2) Deciziile cuprind urmatoarele elemente:

a) denumirea Comisiei;

b) numarul deciziei si data la care a fost emisa;

c) datele de identificare ale persoanei impozabile;

d) obiectul deciziei;

e) motivele de fapt;

f) temeiul de drept;

g) numele si semnatura presedintelui sau vicepresedintelui Comisiei, dupa caz;

h) stampila Comisiei;

i) indicarea posibilitatii ca decizia sa fie contestata, calea de atac si termenul in care aceasta poate fi exercitata.

ART. 10

Decizia produce efecte din momentul in care este comunicata persoanei impozabile sau persoanei imputernicite de catre aceasta, dupa caz, ori la o data ulterioara mentionata in actul administrativ comunicat, potrivit legii.

ART. 11

Lipsa unuia dintre elementele deciziei referitoare la calitatea persoanei care semneaza actul administrativ, numele si prenumele ori denumirea persoanei impozabile, a obiectului deciziei sau a semnaturii presedintelui ori vicepresedintelui Comisiei, dupa caz, atrage nulitatea actului administrativ. Nulitatea se constata de instanta judecatoreasca de contencios administrativ, in conditiile legii.

ART. 12

Comisia poate indrepta erorile materiale din decizie din oficiu sau la cererea persoanei impozabile ori a persoanei imputernicite de catre acesta, dupa caz. Decizia corectata se comunica potrivit prevederilor art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close