Regulamentul intern al Comisiei de disciplina a CSIPPC

 

In M. Of. nr. 106 din 12 februarie 2014 a fost publicata Decizia Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile nr. 53/2014 privind adoptarea Regulamentului intern al Comisiei de disciplina a Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile.

Din cuprins:

ART. 1

Se adopta Regulamentul intern al Comisiei de disciplina a Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.

ART. 2

Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

 

REGULAMENTUL INTERN

al Comisiei de disciplina a Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 1

Prezentul regulament reglementeaza modul de organizare si de functionare, componenta, atributiile, modul de sesizare si procedura de lucru a Comisiei de disciplina a Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC).

ART. 2

Potrivit art. 55 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si supravegherea in interes public a profesiei contabile, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare (OUG nr. 90/2008), in cadrul CSIPPC se constituie si functioneaza Comisia de disciplina.

ART. 3

Consiliul superior al CSIPPC aproba Regulamentul intern al Comisiei de disciplina, potrivit art. 56 si art. 69 lit. g) din OUG nr. 90/2008.

ART. 4

Comisia de disciplina este o structura deliberativa, fara personalitate juridica, independenta in exercitarea atributiilor ce ii revin.

ART. 5

Potrivit art. 73 alin. (4) din OUG nr. 90/2008, Comisia de disciplina este compusa din 5 membri, cu pregatire juridica sau economica, astfel:

a) un reprezentant desemnat de Ministerul Justitiei;

b) un reprezentant desemnat de Ministerul Finantelor Publice;

c) un reprezentant desemnat de Autoritatea de Supraveghere Financiara;

d) un reprezentant al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), desemnat de Consiliul CAFR;

e) un reprezentant al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR), desemnat de Consiliul superior al CECCAR.

ART. 6

(1) Potrivit art. 73 alin. (6) din OUG nr. 90/2008, mandatul membrilor Comisiei de disciplina este de 3 ani, cu drept de reinnoire a acestuia o singura data.

(2) Potrivit art. 73 alin. (7) si (9) din OUG nr. 90/2008, Comisia de disciplina este condusa de un presedinte ales dintre reprezentantii institutiilor in Comisia de disciplina, cu o majoritate simpla din numarul membrilor acesteia.

(3) Potrivit art. 69 lit. f) din OUG nr. 90/2008, la propunerea membrilor Comisiei de disciplina, Consiliul superior al CSIPPC numeste, prin act administrativ individual, presedintele Comisiei de disciplina, ales dintre membrii acesteia in conditiile prevazute la alin. (2).

ART. 7

(1) Cheltuielile necesare desfasurarii activitatii Comisiei de disciplina, inclusiv cheltuielile de deplasare a membrilor comisiei cu domiciliul in afara municipiului Bucuresti, se suporta de catre CSIPPC.

(2) Secretariatul Comisiei de disciplina se asigura de catre Compartimentul servicii interne si financiar contabil din cadrul CSIPPC si este coordonat de un secretar cu pregatire juridica.

(3) Programarea sedintelor si organizarea evidentelor si a activitatilor cu caracter administrativ ale Comisiei de disciplina sunt in sarcina presedintelui, prin secretariatul prevazut la alin. (2).

(4) Sedintele Comisiei de disciplina nu sunt publice, iar lucrarile sedintei se consemneaza intr-un proces-verbal de sedinta, prin grija secretariatului comisiei.

(5) Procesele-verbale si deciziile emise de Comisia de disciplina se semneaza de membrii prezenti la dezbateri, respectiv la vot, precum si de secretarul comisiei. Toate celelalte acte emise de Comisia de disciplina sunt semnate de presedintele comisiei.

 

CAPITOLUL II

Activitatea si atributiile Comisiei de disciplina

 

ART. 8

(1) Potrivit art. 32 alin. (1) teza I din OUG nr. 90/2008, CAFR, sub supravegherea CSIPPC, este autoritatea competenta care instituie sisteme eficiente de investigatii si sanctiuni pentru a detecta, a corecta si a preveni efectuarea necorespunzatoare a auditului statutar de catre membrii acesteia.

(2) Potrivit art. 32 alin. (1) teza a II-a din OUG nr. 90/2008, CSIPPC este autoritatea competenta care instituie sisteme eficiente de investigatii si sanctiuni pentru a detecta, a corecta si a preveni efectuarea necorespunzatoare a auditului statutar de catre membri ai Consiliului CAFR sau alti membri alesi in structurile de conducere ale CAFR.

(3) Potrivit art. 56 din OUG nr. 90/2008, punerea in practica a procedurilor disciplinare si de sanctionare referitoare la abaterile de la legislatia si practica auditului statutar se realizeaza prin Comisia de disciplina.

(4) Potrivit art. 73 alin. (1) din OUG nr. 90/2008, Comisia de disciplina este structura de investigatie si disciplina pentru auditorii statutari si firmele de audit din Romania.

(5) Potrivit art. 73 alin. (2) din OUG nr. 90/2008, Comisia de disciplina emite decizii si impune sanctiuni in conformitate cu prevederile prezentului regulament.

(6) Potrivit art. 73 alin. (3) din OUG nr. 90/2008, Comisia de disciplina este responsabila cu administrarea si derularea procedurilor de reclamatie si disciplina in domeniul activitatii de audit statutar.

(7) Potrivit art. 73 alin. (15) din OUG nr. 90/2008, Comisia de disciplina investigheaza abaterile savarsite de membrii Consiliului CAFR sau de alti membri alesi in structurile de conducere ale CAFR.

(8) Potrivit art. 81^1 alin. (5) din OUG nr. 90/2008, Comisia de disciplina investigheaza abaterile savarsite de membrii organelor de conducere ale CECCAR, ale filialelor acestuia, precum si de membrii Comisiei superioare de disciplina a CECCAR.

(9) Incadrarea unei fapte ca fiind abatere disciplinara, precum si individualizarea sanctiunii disciplinare sunt de competenta exclusiva a Comisiei de disciplina.

ART. 9

(1) Procedura disciplinara are la baza urmatoarele principii:

a) prezumtia de nevinovatie, conform caruia persoana reclamata este considerata nevinovata pentru fapta sesizata ca abatere disciplinara Comisiei de disciplina, atat timp cat vinovatia sa nu a fost dovedita;

b) garantarea dreptului la aparare, conform caruia persoana in cauza are dreptul de a fi audiata, de a prezenta dovezi in apararea sa si de a fi asistata sau reprezentata de un aparator ales in conditiile legii, pe parcursul procedurii de cercetare disciplinara;

c) proportionalitatea, conform caruia trebuie respectat un raport corect intre gravitatea abaterii disciplinare, circumstantele savarsirii acesteia si sanctiunea disciplinara propusa sa fie aplicata;

d) legalitatea sanctiunii, conform caruia Comisia de disciplina nu poate aplica decat sanctiunile disciplinare prevazute de lege si cu respectarea conditiilor/termenelor prevazute de lege;

e) unicitatea sanctiunii, conform caruia pentru o abatere disciplinara nu se poate aplica decat o singura sanctiune disciplinara;

f) celeritatea procedurii, care presupune obligatia Comisiei de disciplina de a proceda fara intarziere la solutionarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate si procedurilor prevazute de lege si de prezentul regulament;

g) contradictorialitatea, care presupune asigurarea posibilitatii persoanelor aflate pe pozitii divergente, de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legatura cu abaterea disciplinara pentru care a fost sesizata Comisia de disciplina.

(2) Procedura disciplinara se declanseaza in momentul in care se inregistreaza o sesizare, o plangere, o reclamatie (denumite, in continuare, sesizare) si se desfasoara in limitele si raportat la obiectul sesizarii.

(3) Competentele Comisiei de disciplina se realizeaza prin exercitarea de catre membrii comisiei a atributiilor care le revin, cu respectarea principiilor enumerate la alin. (1).

ART. 10

(1) Atributiile Comisiei de disciplina sunt:

a) administrative;

b) functionale.

(2) Comisia de disciplina are urmatoarele atributii administrative:

a) alege presedintele Comisiei de disciplina, in conditiile OUG nr. 90/2008;

b) primeste sesizarile si inscrisurile care ii sunt adresate, dupa ce au fost inregistrate de secretariatul Comisiei de disciplina;

c) aproba Regulamentul intern al Comisiei de disciplina, printr-o majoritate de 66% din numarul total al membrilor comisiei, potrivit art. 73 alin. (8) din OUG nr. 90/2008.

(3) Comisia de disciplina are urmatoarele atributii functionale:

a) efectueaza procedura disciplinara prevazuta la cap. III;

b) decide, dupa caz, aplicarea unei sanctiuni disciplinare, respingerea sesizarii sau clasarea cauzei, in conformitate cu prevederile OUG nr. 90/2008 si ale prezentului regulament;

c) pentru indeplinirea atributiilor sale, ori de cate ori este necesar, comisia colaboreaza cu CAFR, potrivit art. 73 alin. (14) din OUG nr. 90/2008;

d) pentru indeplinirea atributiilor sale, comisia solicita informatii CECCAR, ori de cate ori este necesar, potrivit art. 81^1 alin. (7) din OUG nr. 90/2008.

ART. 11

Potrivit art. 73 alin. (9) din OUG nr. 90/2008, hotararile Comisiei de disciplina se iau cu o majoritate simpla a membrilor prezenti, cu conditia ca minimum 3 membri sa fie prezenti. In cazul egalitatii voturilor, presedintele are votul hotarator.

ART. 12

Potrivit art. 73 alin. (10) din OUG nr. 90/2008, membrii Comisiei de disciplina nu pot fi reprezentati prin inlocuitori.

ART. 13

Presedintele Comisiei de disciplina are urmatoarele atributii principale:

a) stabileste locul, data si ora cand au loc sedintele Comisiei de disciplina;

b) conduce sedintele Comisiei de disciplina;

c) supravegheaza activitatea secretarului Comisiei de disciplina;

d) are votul hotarator, potrivit art. 11.

ART. 14

Potrivit art. 79 alin. (2) din OUG nr. 90/2008, presedintele si membrii Comisiei de disciplina au dreptul la o indemnizatie lunara de participare la sedinte, al carei nivel nu poate depasi 20% din salariul de baza al directorului executiv al CSIPPC. Cuantumul indemnizatiei se stabileste de Consiliul superior al CSIPPC si se revizuieste periodic.

ART. 15

Secretariatul Comisiei de disciplina are urmatoarele atributii principale:

a) primeste de la secretariatul CSIPPC sesizarile si inscrisurile adresate Comisiei de disciplina si le inregistreaza in ordinea cronologica a sosirii in registrul de evidenta a cauzelor aflate pe rolul Comisiei de disciplina;

b) convoaca membrii comisiei, la cererea presedintelui Comisiei de disciplina;

c) asigura distribuirea inscrisurilor catre membrii Comisiei de disciplina;

d) redacteaza procesele-verbale ale sedintelor Comisiei de disciplina si tine evidenta acestora;

e) redacteaza si comunica citatiile, procesele-verbale privind ascultarea partilor si a martorilor si celelalte acte procedurale, potrivit cap. III, si tine evidenta acestora;

f) tehnoredacteaza deciziile Comisiei de disciplina si tine evidenta acestora;

g) tine evidenta celorlalte inscrisuri primite si emise de comisie si efectueaza alte lucrari necesare in vederea desfasurarii activitatii Comisiei de disciplina;

h) asigura intocmirea si transmiterea corespondentei Comisiei de disciplina;

i) intreprinde diligentele necesare in vederea asigurarii inregistrarii audio a sedintelor Comisiei de disciplina cu ajutorul mijloacelor tehnice specifice;

j) asigura arhivarea dosarelor solutionate potrivit art. 27 alin. (2) si a inregistrarilor audio, pe o perioada de 5 ani;

k) asigura arhivarea deciziilor Comisiei de disciplina pe perioada existentei CSIPPC;

l) asigura arhivarea proceselor-verbale si a celorlalte inscrisuri primite si emise de comisie, pe o perioada de 5 ani.

 

CAPITOLUL III

Procedura disciplinara

 

SECTIUNEA 1

Sesizarea Comisiei de disciplina

 

ART. 16

(1) Sesizarea Comisiei de disciplina poate fi facuta de orice persoana interesata, inclusiv de autoritati publice, si poate fi indreptata impotriva auditorilor statutari si firmelor de audit din Romania, a membrilor organelor de conducere ale CECCAR, ale filialelor acestuia sau ai Comisiei superioare de disciplina a CECCAR, precum si impotriva membrilor Consiliului CAFR ori a altor membri alesi in structurile de conducere ale CAFR, dupa caz.

(2) Sesizarile se depun si se inregistreaza la secretariatul CSIPPC, care le va transmite in termen de 48 de ore secretariatului Comisiei de disciplina, unde se inregistreaza potrivit art. 15 alin. (1) lit. a).

ART. 17

(1) Orice sesizare se formuleaza in scris si/sau in format electronic si trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:

a) numele, prenumele, domiciliul, ocupatia sau profesia persoanei care a formulat sesizarea sau denumirea si sediul persoanei juridice, precum si numele si functia reprezentantului legal;

b) numele si prenumele auditorului statutar sau denumirea si sediul firmei de audit, a carui/carei fapta este sesizata ca abatere disciplinara, precum si sediul profesional al auditorului statutar;

c) numele si prenumele membrilor organelor de conducere ale CECCAR, ale filialelor acestuia, precum si ale membrilor Comisiei superioare de disciplina a CECCAR, a caror fapta este sesizata ca abatere disciplinara, precum si sediul profesional al acestora;

d) numele si prenumele membrilor Consiliului CAFR sau a altor membri alesi in structurile de conducere ale CAFR, a caror fapta este sesizata ca abatere disciplinara, precum si sediul profesional al acestora;

e) descrierea faptei care constituie obiectul sesizarii si a urmarilor acesteia, cu indicarea datei savarsirii faptei, expunerea motivelor de fapt si de drept pe care se intemeiaza sesizarea;

f) prezentarea dovezilor pe care se sprijina sesizarea;

g) adresa de corespondenta, daca este alta decat cea prevazuta la lit. a);

h) semnatura autorului sesizarii si data intocmirii acesteia.

(2) Sesizarea se depune in termen de maximum 2 ani de la data savarsirii faptei sesizate ca abatere disciplinara.

(3) Atunci cand nu se poate determina data savarsirii faptei sesizate, termenul de 2 ani incepe sa curga de la data la care partea interesata in formularea sesizarii a cunoscut sau trebuia sa cunoasca fapta si autorul faptei sesizate.

(4) In cazurile in care dovada/probele constau in inscrisuri, conforme cu originalul, acestea vor fi mentionate in sesizare si anexate la aceasta, iar pentru proba cu martori, acestia vor fi nominalizati, cu precizarea datelor de identificare mentionate la alin. (1) lit. a).

(5) Sesizarea indreptata impotriva mai multor persoane va forma obiectul unui singur dosar, daca obiectul sesizarii il constituie o obligatie comuna sau daca obligatiile au aceeasi cauza, urmand ca, in functie de gradul culpei fiecaruia, sa se aplice fiecarei persoane sanctiunea corespunzatoare.

(6) Sesizarile nesemnate sau anonime nu se vor lua in considerare si se vor clasa.

ART. 18

(1) In prima sedinta a Comisiei de disciplina, ca urmare a sesizarii acesteia, secretarul comisiei prezinta referatul cauzei, care va cuprinde:

a) verificarea respectarii termenului de depunere a sesizarii;

b) verificarea indeplinirii conditiilor de forma prevazute de art. 17;

c) identificarea obiectului sesizarii.

(2) In cazul in care sunt constatate neconformitati in ceea ce priveste indeplinirea cerintelor de forma, Comisia de disciplina solicita autorului sesizarii remedierea acestora in termen de 30 de zile, termen ce curge de la data comunicarii cererii de remediere.

(3) Termenul de solutionare a sesizarii de 1 an, prevazut de art. 30, se suspenda pana la remedierea acestor neconformitati.

(4) Nerespectarea termenului prevazut la alin. (2) atrage clasarea sesizarii.

ART. 19

(1) In situatia in care se constata ca obiectul sesizarii nu se circumscrie sferei legale de competenta a Comisiei de disciplina, aceasta va comunica autorului sesizarii aceasta constatare.

(2) Daca sesizarea priveste fapte care sunt de competenta Comisiei de disciplina, dar si fapte care sunt de competenta altor autoritati, comisia se investeste cu cercetarea faptelor care intra in competenta sa de solutionare.

(3) In cazul in care faptele sau unele dintre faptele care fac obiectul sesizarii sunt de competenta unui departament de specialitate din cadrul CSIPPC, Comisia de disciplina va transmite sesizarea catre organismul de supraveghere, comunicandu-i acest aspect autorului sesizarii.

(4) In situatia in care la Comisia de disciplina a fost inregistrata o sesizare cu privire la fapte pentru care are competenta de solutionare, insa constata ca aceeasi sesizare a fost depusa anterior

la CAFR, Comisia de disciplina se va dezinvesti si va trimite plangerea catre autoritatea mai intai sesizata, respectiv catre CAFR.

(5) In aplicarea dispozitiilor alin. (4), Comisia de disciplina colaboreaza cu CAFR, in temeiul art. 10 alin. (3) lit. c), pentru a se verifica daca sesizarea a fost depusa anterior la CAFR.

(6) In situatia in care nu se poate determina care este autoritatea mai intai sesizata, competenta de solutionare a sesizarii revine Comisiei de disciplina.

(7) In cazul in care sesizarea satisface conditiile de forma prevazute de art. 17, Comisia de disciplina trece la cercetarea faptelor, in limita probelor administrate si raportat la obiectul sesizarii.

 

SECTIUNEA a 2-a

Cercetarea disciplinara

 

ART. 20

(1) Comisia de disciplina este abilitata sa solicite informatii, sa analizeze inscrisuri, sa administreze probele, sa convoace si sa audieze pe autorul sesizarii si pe cel reclamat, procedand cu buna-credinta in clarificarea aspectelor referitoare la faptele sesizate si urmarind justa solutionare a cauzei.

(2) Dupa prezentarea cazului de catre secretarul Comisiei de disciplina, presedintele comisiei fixeaza data sedintei comisiei in care vor fi ascultate partile si martorii, dupa caz, si dispune citarea acestora.

(3) Convocarea persoanelor care urmeaza sa fie ascultate in calitate de parte sau de martor, precum si convocarea firmelor de audit se fac de catre secretariatul Comisiei de disciplina.

(4) Citatia va cuprinde:

a) numarul de inregistrare si data emiterii;

b) numele, prenumele, domiciliul sau sediul entitatii unde isi desfasoara activitatea cel citat si calitatea si functia acestuia;

c) numele, prenumele si domiciliul auditorului statutar sau denumirea si sediul firmei de audit;

d) numele si prenumele membrilor organelor de conducere ale CECCAR, ale filialelor acestuia, precum si ale membrilor Comisiei superioare de disciplina a CECCAR, a caror fapta este sesizata ca abatere disciplinara, precum si sediul profesional al acestora;

e) numele si prenumele membrilor Consiliului CAFR sau ale altor membri alesi in structurile de conducere ale CAFR, a caror fapta este sesizata ca abatere disciplinara, precum si sediul profesional al acestora;

f) numarul si data inregistrarii sesizarii in registrul de evidenta a cauzelor aflate pe rolul Comisiei de disciplina;

g) locul, data si ora desfasurarii sedintei;

h) numele, prenumele si semnatura presedintelui Comisiei de disciplina, precum si stampila comisiei.

ART. 21

(1) Comunicarea citatiei si a tuturor actelor de procedura se face prin grija secretariatului Comisiei de disciplina, personal sub semnatura de primire sau prin scrisoare recomandata cu continut declarat si confirmare de primire. Totodata, citatia, precum si actele procedurale sunt legal comunicate prin orice alte mijloace ce asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia. Dovezile de comunicare se depun la dosar.

(2) Comunicarea citatiei si a tuturor actelor de procedura se face la domiciliul sau resedinta celui citat ori la adresa de corespondenta. Schimbarea domiciliului partii sau a adresei de corespondenta (in cazul in care a fost indicata) in timpul cercetarii disciplinare trebuie, sub sanctiunea neluarii ei in seama, sa fie adusa, in scris, la cunostinta Comisiei de disciplina.

(3) Firma de audit va fi citata prin reprezentant legal, la sediul principal sau cel al sucursalei, filialei ori reprezentantei sau la adresa de corespondenta, dupa caz. Schimbarea sediului principal sau secundar al firmei de audit in timpul cercetarii disciplinare trebuie, sub sanctiunea neluarii ei in seama, sa fie adusa, in scris, la cunostinta Comisiei de disciplina.

(4) Membrii Consiliului CAFR, precum si alti membri alesi in structurile de conducere ale CAFR vor fi citati la sediul profesional al acestora sau la adresa de corespondenta, dupa caz.

(5) Membrii organelor de conducere ale CECCAR, ale filialelor acestuia, precum si membrii Comisiei superioare de disciplina a CECCAR vor fi citati la sediul profesional al acestora sau la adresa de corespondenta, dupa caz.

(6) Daca comunicarea citatiei, precum si a actelor de procedura se face personal, prin secretariatul Comisiei de disciplina, iar persoana citata sau persoana insarcinata cu primirea corespondentei, in cazul firmei de audit, refuza sa primeasca citatia ori sa semneze dovada de primire, se incheie un proces-verbal.

(7) Citatia se considera comunicata partilor si in cazul in care destinatarul a refuzat primirea sau nu s-a prezentat la oficiul postal pentru a o ridica, desi exista dovada avizarii sale.

(8) Citatia va fi comunicata partii cu cel putin 15 zile inaintea termenului stabilit pentru ascultare.

(9) Prezenta partii in fata Comisiei de disciplina, personal sau prin reprezentant, acopera orice neregularitati referitoare la procedura de citare.

ART. 22

(1) Citatia pentru ascultarea persoanei a carei fapta face obiectul sesizarii, respectiv citatia cu privire la convocarea firmei de audit, se comunica impreuna cu o copie a sesizarii, insotita de copii ale inscrisurilor depuse de catre autorul sesizarii, daca este cazul.

(2) Dupa primirea citatiei, a sesizarii indreptate impotriva sa si a inscrisurilor depuse de autorul sesizarii, persoana a carei fapta face obiectul sesizarii sau firma de audit poate sa formuleze o intampinare, in termen de 10 zile de la comunicarea sesizarii.

(3) Intampinarea va cuprinde aparari la toate aspectele de fapt si de drept invocate in sesizare.

(4) Persoana impotriva careia a fost formulata sesizarea are dreptul sa ia cunostinta de toate actele cercetarii disciplinare si poate solicita in aparare administrarea de probe.

(5) Se considera mijloace de proba, in intelesul prezentului regulament, ascultarea partilor, depozitiile martorilor, marturisirea/declaratia uneia dintre parti, facuta din proprie initiativa sau obtinuta la audiere, expertiza si inscrisurile.

(6) Prin ascultarea partilor se intelege ascultarea autorului sesizarii si a persoanei impotriva careia a fost formulata sesizarea sau, dupa caz, ascultarea unui reprezentant al firmei de audit, in situatia in care fapta firmei de audit face obiectul sesizarii.

(7) Sedinta Comisiei de disciplina la care sunt convocate partile nu este publica si se desfasoara dupa cum urmeaza:

a) secretarul comisiei prezinta cazul, in sensul ca face o succinta referire la partile si obiectul cauzei, precum si la actele depuse de parti;

b) autorul sesizarii, daca este prezent, sustine faptele sesizate, avand dreptul de a renunta, partial sau total, la sesizare si, respectiv, la depozitiile martorilor, precum si la orice alte probe;

c) persoana impotriva careia a fost formulata sesizarea isi sustine apararile, personal sau prin reprezentant;

d) dupa ascultarea partilor sunt audiati martorii propusi de acestea, in ordinea stabilita de presedintele comisiei.

ART. 23

(1) In cazul in care persoana impotriva careia a fost formulata sesizarea recunoaste faptele, va da o declaratie in scris in acest sens.

(2) Comisia de disciplina ia act de aceasta declaratie si nu mai procedeaza la cercetare, urmand a aplica sanctiunea corespunzatoare, tinand cont la stabilirea acesteia si de atitudinea de recunoastere a faptelor persoanei cercetate.

(3) In cazul in care persoana impotriva careia a fost formulata sesizarea recunoaste in parte acuzatiile care i se aduc, cercetarea continua numai asupra aspectelor ramase in divergenta, Comisia de disciplina urmand sa emita un singur act de sanctionare cu privire la toate aspectele care au facut obiectul sesizarii.

ART. 24

(1) Persoana impotriva careia a fost formulata sesizarea are dreptul sa fie asistata/reprezentata, in conditiile legii, pe tot parcursul procedurii disciplinare si are acces la dosarul de cercetare, personal sau prin reprezentantul ales.

(2) In situatia in care persoana impotriva careia a fost formulata sesizarea intelege sa uzeze de prevederile art. (1), se va depune la dosarul constituit pe rolul Comisiei de disciplina o imputernicire expresa in acest sens, cuprinzand datele de identificare si calitatea reprezentantului ales, precum si limitele mandatului acordat acestuia.

ART. 25

(1) Autorul sesizarii este ascultat separat de persoana impotriva careia a fost formulata sesizarea, insa la solicitarea oricareia dintre parti si cu acordul celeilalte, ascultarea unei parti se poate realiza in prezenta celeilalte.

(2) Pentru ascultarea partilor, secretarul Comisiei de disciplina intocmeste un proces-verbal distinct, in care se consemneaza declaratiile partilor si interventiile membrilor comisiei.

(3) Pentru depozitiile martorilor, secretarul Comisiei de disciplina intocmeste un proces-verbal distinct, in care se consemneaza declaratiile martorilor si interventiile membrilor comisiei.

(4) Procesele-verbale privind ascultarea partilor si procesele-verbale privind depozitiile martorilor se semneaza pe fiecare pagina de persoana audiata. Adaugirile, stersaturile sau schimbarile aduse se semneaza de persoana audiata in dreptul acestor modificari, sub sanctiunea de a nu fi luate in considerare.

(5) In timpul ascultarii, autorul sesizarii si persoana impotriva careia a fost formulata sesizarea sau reprezentantul firmei de audit au dreptul de a propune mijloacele de proba pe care le considera necesare in sustinerea declaratiilor date.

(6) Daca persoana ascultata nu poate sau refuza sa semneze procesul-verbal incheiat, secretarul Comisiei de disciplina va mentiona acest lucru in cuprinsul procesului-verbal, precizand motivele absentei semnaturii.

(7) Absenta sau refuzul persoanelor legal citate de a se prezenta la Comisia de disciplina pentru a fi ascultate se mentioneaza in procesul-verbal si nu impiedica continuarea cercetarii disciplinare.

(8) Mijloacele de proba care nu au fost solicitate prin sesizare sau intampinare vor putea fi propuse cel mai tarziu la momentul ascultarii partilor.

(9) Propunerea de probe dupa momentul ascultarii partilor atrage decaderea partilor din dreptul de a mai propune probe.

(10) Decaderea nu opereaza cand nevoia dovezii ar reiesi din dezbateri si partea nu a putut sa o prevada.

(11) Comisia de disciplina, in virtutea rolului sau activ, are dreptul si, in acelasi timp, obligatia de a dispune, din oficiu, administrarea probelor necesare solutionarii juste si complete a cauzei.

 

SECTIUNEA a 3-a

Dezbaterea cazului

 

ART. 26

(1) Dezbaterea cazului se face de catre Comisia de disciplina pe baza:

a) sesizarii adresate acesteia;

b) intampinarii depuse de persoana impotriva careia a fost formulata sesizarea;

c) proceselor-verbale de sedinta;

d) proceselor-verbale privind ascultarea partilor si a martorilor;

e) raportului de inspectie intocmit de Departamentul de monitorizare si investigatii al CSIPPC, daca va fi cazul;

f) oricaror altor probe administrate.

(2) Comisia de disciplina poate solicita Departamentului de monitorizare si investigatii al CSIPPC intocmirea unui raport de inspectie cu privire la cazul aflat in dezbatere.

(3) Raportul de inspectie urmeaza a fi predat Comisiei de disciplina in termen de 45 de zile de la primirea solicitarii prevazute la alin. (2).

ART. 27

(1) Dezbaterea cazului se finalizeaza printr-o decizie luata de Comisia de disciplina.

(2) Comisia de disciplina, in urma dezbaterii cazului, poate sa dispuna urmatoarele solutii:

a) admiterea in tot sau in parte a sesizarii si aplicarea uneia dintre sanctiunile disciplinare prevazute de art. 32 alin. (1) sau de art. 33 alin. (1), dupa caz;

b) respingerea sesizarii atunci cand nu se confirma savarsirea unei abateri disciplinare;

c) clasarea sesizarii in cazurile prevazute de prezentul regulament.

(3) La individualizarea sanctiunii disciplinare aplicabile, Comisia de disciplina tine seama de:

a) cauzele care au determinat savarsirea abaterii disciplinare;

b) imprejurarile in care aceasta a fost savarsita;

c) savarsirea cu vinovatie a abaterii disciplinare;

d) gravitatea si consecintele abaterii disciplinare;

e) conduita persoanei/firmei de audit.

(4) In situatia in care, prin aceeasi sesizare, se semnaleaza mai multe fapte ca abateri disciplinare savarsite de aceeasi persoana/firma de audit, Comisia de disciplina, dupa efectuarea procedurii disciplinare si constatarea abaterilor disciplinare, aplica sanctiunea disciplinara conform prevederilor art. 32 alin. (3) sau ale art. 33 alin. (3), dupa caz.

ART. 28

(1) Decizia de sanctionare disciplinara va cuprinde:

a) numele, prenumele si domiciliul sau/si denumirea si sediul partilor, dupa caz;

b) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;

c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de persoana impotriva careia a fost formulata sesizarea;

d) sanctiunea aplicata si temeiul legal in baza caruia se aplica sanctiunea disciplinara;

e) termenul de contestare a deciziei, potrivit prevederilor art. 35 alin. (1);

f) instanta competenta la care sanctiunea disciplinara poate fi contestata, conform dispozitiilor art. 73 alin. (16) si ale art. 81^1 alin. (6) din OUG nr. 90/2008;

g) semnatura presedintelui si a membrilor Comisiei de disciplina, precum si cea a secretarului comisiei.

(2) Decizia de respingere a sesizarii sau decizia de clasare a sesizarii, dupa caz, va cuprinde:

a) numele, prenumele si domiciliul sau/si denumirea si sediul partilor, dupa caz;

b) motivele pentru care a fost respinsa sau clasata sesizarea, dupa caz;

c) termenul de contestare a deciziei, conform prevederilor art. 35 alin. (1);

d) instanta competenta la care decizia poate fi contestata, potrivit dispozitiilor art. 35 alin. (1);

e) semnatura presedintelui si a membrilor Comisiei de disciplina, precum si cea a secretarului comisiei.

 

SECTIUNEA a 4-a

Abaterile disciplinare, aplicarea sanctiunii disciplinare si contestarea acesteia

 

ART. 29

(1) Constituie abatere disciplinara savarsirea de catre un auditor statutar sau de catre o firma de audit din Romania, precum si savarsirea de catre un membru al Consiliului CAFR sau de catre un alt membru ales in structurile de conducere ale CAFR a oricareia dintre urmatoarele fapte:

a) nerespectarea prevederilor Codului etic al profesionistilor contabili, elaborat de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (IESBA) al Federatiei Internationale a Contabililor si aprobat prin hotarare a Consiliului CAFR;

b) desfasurarea activitatii de auditor statutar in conditii care au avut ca efect prejudicierea grava a reputatiei profesionale;

c) nerespectarea standardelor de audit;

d) nerespectarea sistemului de control intern al calitatii;

e) incalcarea prevederilor legale referitoare la independenta si obiectivitate;

f) orice alte incalcari ale normelor si reglementarilor din domeniul auditului statutar, ce pot atrage raspunderea disciplinara.

(2) Potrivit pct. 121 paragraful 2 din Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, aprobat prin Hotararea Conferintei nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati nr. 1/1995, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare ROF-ul CECCAR, constituie abatere disciplinara savarsirea, de catre un membru al organelor de conducere ale CECCAR si ale filialelor acestuia, precum si de catre un membru al Comisiei superioare de disciplina a CECCAR, a oricareia dintre urmatoarele fapte:

a) comportament necuviincios fata de membrii CECCAR, reprezentantii Ministerului Finantelor Publice sau fata de alti participanti la reuniunile de lucru ale organelor de conducere si control ale CECCAR;

b) absenta nemotivata de la intrunirea adunarii generale a filialei sau de la conferinta nationala;

c) nerespectarea dispozitiilor Codului etic national al profesionistilor contabili si a normelor CECCAR referitoare la publicitate;

d) absenta nejustificata de la actiunile de pregatire si dezvoltare profesionala reglementate prin normele emise de CECCAR;

e) prestarea de servicii profesionale fara viza anuala de exercitare a profesiei sau fara contract scris incheiat cu clientul ori pe baza unui contract in care nu a fost inscrisa calitatea profesionala a celui care il incheie: expert contabil sau contabil autorizat;

f) nerespectarea obligatiei de pastrare a secretului profesional;

g) nedeclararea sau declararea partiala a veniturilor, in scopul sustragerii de la plata cotizatiei prevazute in ROF-ul CECCAR ori a impozitelor;

h) fapta membrului CECCAR de a nu depune, in termenele stabilite, la filiala de care apartine, declaratiile anuale; pentru persoanele juridice raspunderea incumba presedintelui consiliului de administratie sau administratorului unic, dupa caz;

i) incalcarea dispozitiilor cu privire la incompatibilitati sau conflicte de interese;

j) refuzul de a pune la dispozitia organelor de control si auditorilor de calitate ai CECCAR documentele privind activitatea profesionala;

k) nedepunerea declaratiilor sau depunerea declaratiilor neconforme cu realitatea, in relatiile cu CECCAR ori cu tertii;

l) inscrierea in rapoartele de expertiza contabila sau in alte lucrari efectuate pentru terti de aprecieri la adresa altor membri ai CECCAR, fara consimtamantul acestora sau fara sa fi fost consultati;

m) nerespectarea normelor si standardelor profesionale emise de CECCAR cu ocazia efectuarii lucrarilor pentru terti;

n) neindeplinirea obligatiilor prevazute in Regulamentul privind auditul calitatii serviciilor profesionale;

o) orice alte incalcari ale normelor si hotararilor luate de organele de conducere ale CECCAR.

ART. 30

Sanctiunea disciplinara se aplica in termen de cel mult 1 an de la data sesizarii Comisiei de disciplina.

ART. 31

(1) Incetarea provizorie a exercitarii profesiei de auditor statutar, de expert contabil sau de contabil autorizat, dupa caz, nu exonereaza de raspunderea disciplinara persoana in cauza pentru abaterile savarsite anterior.

(2) Raspunderea disciplinara nu exclude raspunderea civila, penala sau administrativa a persoanei pentru fapta savarsita.

ART. 32

(1) Potrivit art. 73 alin. (11) din OUG nr. 90/2008, Comisia de disciplina poate aplica urmatoarele sanctiuni auditorilor statutari si firmelor de audit din Romania, precum si membrilor Consiliului CAFR sau altor membri alesi in structurile de conducere ale CAFR:

a) mustrare;

b) restrictionare (retragerea sau suspendarea partiala) a dreptului de practica;

c) penalizare conform deciziei Comisiei de disciplina;

d) retragerea aprobarii.

(2) In temeiul prevederilor art. 73 alin. (12) din OUG nr. 90/2008, cuantumul penalizarilor este cuprins intre 1.000 de lei si 5.000 de lei.

(3) In caz de concurs de abateri disciplinare, se stabileste sanctiunea pentru fiecare abatere in parte, iar, dintre aceste sanctiuni, se aplica o singura disciplinara, respectiv sanctiunea cea mai grea.

ART. 33

(1) Potrivit art. 81^1 alin. (5) din OUG nr. 90/2008, Comisia de disciplina poate aplica membrilor organelor de conducere ale CECCAR si ale filialelor acestuia, precum si membrilor Comisiei superioare de disciplina a CECCAR sanctiunile disciplinare prevazute la art. 17 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:

a) mustrare;

b) avertisment scris;

c) suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat pe o perioada de timp de la 3 luni la 1 an;

d) interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat.

(2) Potrivit prevederilor pct. 122 din ROF-ul CECCAR, urmatoarele abateri disciplinare savarsite de catre un membru al organelor de conducere ale CECCAR si ale filialelor acestuia, precum si de catre un membru al Comisiei superioare de disciplina a CECCAR se sanctioneaza astfel:

a) pentru neplata cotizatiei profesionale sau/si a celorlalte obligatii banesti, la termenele stabilite, in cursul unui an calendaristic se aplica sanctiunea suspendarii dreptului de exercitare a profesiei pana la plata efectiva, dar nu mai putin de 3 luni si nici mai mult de un an;

b) in cazul condamnarii definitive pentru savarsirea unei infractiuni care, potrivit legii, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor se aplica sanctiunea interdictiei dreptului de exercitare a profesiei;

c) pentru incalcarea cu intentie, prin actiune sau omisiune, a normelor de lucru elaborate de CECCAR privind exercitarea profesiei, daca fapta a avut ca urmare producerea unui prejudiciu moral ori material, se aplica sanctiunea interdictiei dreptului de exercitare a profesiei;

d) in cazul practicarii profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fara viza anuala pentru exercitarea profesiei, legal acordata, se aplica sanctiunea interdictiei dreptului de exercitare a profesiei;

e) pentru nerespectarea standardelor profesionale si a normelor emise de CECCAR cu privire la efectuarea expertizelor contabile, se aplica sanctiunea suspendarii dreptului de a mai efectua expertize contabile pe 6 – 12 luni;

f) in cazul repetarii abaterii disciplinare prevazute la lit. e) se aplica sanctiunea interdictiei dreptului de exercitare a profesiei.

(3) In caz de concurs de abateri disciplinare, se stabileste sanctiunea pentru fiecare abatere in parte, iar dintre aceste sanctiuni se aplica o singura disciplinara, respectiv sanctiunea cea mai grea.

ART. 34

(1) Decizia de solutionare a procedurii disciplinare se emite in termen de cel mult 1 an de la data sesizarii Comisiei de disciplina, se comunica partilor in termen de 30 de zile de la data emiterii si produce efecte de la data comunicarii.

(2) Comunicarea se face prin grija secretariatului Comisiei de disciplina, personal sub semnatura de primire sau prin scrisoare recomandata cu continut declarat si confirmare de primire, la domiciliul ori resedinta comunicata de parti. In caz de refuz al primirii sau de returnare a scrisorii, decizia este legal comunicata prin orice alt mijloc ce permite confirmarea transmiterii. Dovezile de comunicare se depun la dosar.

ART. 35

(1) In temeiul prevederilor art. 73 alin. (13) si (16) din OUG nr. 90/2008, deciziile emise de Comisia de disciplina se pot contesta la Sectia de contencios administrativ a Tribunalului Bucuresti in termen de 30 de zile de la data comunicarii.

(2) In temeiul prevederilor art. 34 alin. (1), sanctiunile disciplinare aplicate sunt executorii de la momentul comunicarii catre parti.

(3) Partea interesata poate cere instantei competente sa dispuna suspendarea executarii sanctiunii disciplinare aplicate de Comisia de disciplina pana la pronuntarea instantei de fond, conform art. 14 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Sanctiunile disciplinare aplicate de Comisia de disciplina se comunica catre CAFR sau CECCAR, pentru a fi puse in executare.

(5) Deciziile Comisiei de disciplina vor fi publicate pe site-urile CSIPPC, CAFR sau CECCAR, dupa caz.

 

SECTIUNEA a 5-a

Incompatibilitati; cazuri de abtinere/recuzare

 

ART. 36

(1) Presedintele si membrii Comisiei de disciplina nu trebuie sa se afle intr-o situatie de incompatibilitate. In ceea ce priveste situatiile de incompatibilitate, dispozitiile art. 41 si 42 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

(2) In acest sens, presedintele si membrii Comisiei de disciplina vor da o declaratie pe propria raspundere pentru fiecare cauza disciplinara in parte, din care sa reiasa ca nu se afla intr-o situatie de incompatibilitate. Modelul declaratiei este prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul regulament.

(3) In cazul in care presedintele sau vreunul dintre membrii Comisiei de disciplina stie ca exista un motiv de incompatibilitate in privinta sa, are obligatia de a se abtine de la solutionarea cauzei disciplinare.

(4) Declaratia de abtinere se face in scris, de indata ce presedintele sau vreunul dintre membrii Comisiei de disciplina a cunoscut existenta cazului de incompatibilitate ori verbal in sedinta, fiind consemnata in procesul-verbal de sedinta.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

ART. 37

Orice persoana implicata in cercetarea unei fapte de natura sa atraga raspunderea disciplinara a unei persoane/firme de audit este obligata sa respecte confidentialitatea informatiilor referitoare la cauza respectiva si sa nu divulge astfel de date unor terti. Aceeasi obligatie ii revine si oricarei persoane care ia cunostinta despre asemenea informatii prin natura atributiilor care ii revin in cadrul CSIPPC.

ART. 38

Prezentul regulament intra in vigoare in termen de 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

la regulament

 

DECLARATIE

 

Subsemnatul, ………………….., presedinte/membru al Comisiei de disciplina a Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile, in legatura cu cauza care face obiectul Dosarului nr. …./……… al ………………., declar urmatoarele:

a) nu ma aflu in niciuna dintre situatiile de incompatibilitate prevazute de art. 41 si 42 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau intr-un conflict de interese;

b) fata de prevederile reglementarilor sus-mentionate ma aflu in urmatoarele situatii:

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

Prezenta declaratie este data pe propria raspundere, fiind conforma cu realitatea, avand in vedere prevederile legii privind falsul in declaratii.

 

Data                              Semnatura

……………                     ……………

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close