In M. Of. nr. 114 din 17 februarie 2014 a fost publicat OPANAF nr. 223/2014 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic.

Din cuprins:

ART. I

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 658 din 26 septembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:

“ART. 3

Obligatiile fiscale cuprinse in nomenclatorul prevazut in anexa nr. 1 se platesc de catre contribuabili in contul unic 20.A.47.01.00 <<Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire>>”, deschis pe codul de identificare fiscala al contribuabililor, la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal la care acestia sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe.”

2. Anexa nr. 1 “Nomenclatorul obligatiilor fiscale datorate la bugetul de stat, care se platesc in contul unic 20.47.01.01 <<Venituri ale bugetului de stat – Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire>>”, se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1.

3. Anexa nr. 2 “Nomenclatorul obligatiilor fiscale datorate bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, care se platesc in contul unic 55.02 <<Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire>>”, se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2.

ART. II

Anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezentul ordin, se utilizeaza pentru impozitele, taxele, contributiile si celelalte sume datorate bugetului de stat, respectiv bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, incepand cu obligatiile fiscale aferente lunii ianuarie 2014.

ART. III

Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale regionale ale finantelor publice, precum si organele fiscale din subordinea acestora vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. IV

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.294/2007)

 

NOMENCLATORUL OBLIGATIILOR FISCALE

datorate la bugetul de stat, care se platesc in contul unic 20.A.47.01.00 “Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire”

______________________________________________________________________________

|Nr. |   Denumirea creantei fiscale  |              Temeiul legal              |

|crt.|                               |                                         |

|____|_______________________________|_________________________________________|

|  0 |               1               |                    2                    |

|____|_______________________________|_________________________________________|

|  1 | Impozit pe venitul din salarii| Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,|

|    |                               | cu modificarile si completarile         |

|    |                               | ulterioare                              |

|____|_______________________________|_________________________________________|

|  2 | Impozit pe venitul din pensii | Legea nr. 571/2003, cu modificarile si  |

|    |                               | completarile ulterioare                 |

|____|_______________________________|_________________________________________|

|  3 | Impozit pe veniturile din     | Legea nr. 571/2003, cu modificarile si  |

|    | activitati desfasurate in baza| completarile ulterioare                 |

|    | contractelor/conventiilor     |                                         |

|    | civile incheiate potrivit     |                                         |

|    | Codului civil, precum si a    |                                         |

|    | contractelor de agent         |                                         |

|____|_______________________________|_________________________________________|

|  4 | Plati anticipate, in contul   | art. 13 si 34 din Legea nr. 571/2003, cu|

|    | impozitului pe profit anual,  | modificarile si completarile ulterioare |

|    | datorate de societati         |                                         |

|    | comerciale bancare, persoane  |                                         |

|    | juridice romane si de         |                                         |

|    | sucursalele din Romania ale   |                                         |

|    | bancilor, persoane juridice   |                                         |

|    | straine                       |                                         |

|____|_______________________________|_________________________________________|

|  5 | Impozit pe profit/plati       | art. 13 si 34 din Legea nr. 571/2003, cu|

|    | anticipate in contul          | modificarile si completarile ulterioare |

|    | impozitului pe profit anual   |                                         |

|    | datorat/datorate de persoane  |                                         |

|    | juridice romane, altele decat |                                         |

|    | cele de la pct. 4, precum si  |                                         |

|    | de persoanele juridice cu     |                                         |

|    | sediul social in Romania,     |                                         |

|    | infiintate potrivit           |                                         |

|    | legislatiei europene          |                                         |

|____|_______________________________|_________________________________________|

|  6 | Impozit pe profit din asociere| art. 13 lit. c) si e) si art. 34 din    |

|    | datorat de persoane fizice    | Legea nr. 571/2003, cu modificarile si  |

|    |                               | completarile ulterioare                 |

|____|_______________________________|_________________________________________|

|  7 | Impozit pe profit datorat de  | art. 13 lit. b), c) si d) si art. 34 din|

|    | persoane juridice straine,    | Legea nr. 571/2003, cu modificarile si  |

|    | altele decat cele prevazute la| completarile ulterioare                 |

|    | pct. 4 sau plati anticipate in|                                         |

|    | contul impozitului pe profit  |                                         |

|    | anual, datorate de catre      |                                         |

|    | persoanele juridice straine   |                                         |

|    | care desfasoara activitate    |                                         |

|    | prin intermediul unui sediu   |                                         |

|    | permanent in Romania          |                                         |

|____|_______________________________|_________________________________________|

|  8 | Impozit pe dividende          | art. 36 din Legea nr. 571/2003, cu      |

|    | distribuite persoanelor       | modificarile si completarile ulterioare |

|    | juridice                      |                                         |

|____|_______________________________|_________________________________________|

|  9 | Impozit pe veniturile         | art. 112^1 si 112^9 din                 |

|    | microintreprinderilor         | Legea nr. 571/2003, cu modificarile si  |

|    |                               | completarile ulterioare                 |

|____|_______________________________|_________________________________________|

| 10 | Impozit pe veniturile         | Legea nr. 571/2003, cu modificarile si  |

|    | persoanelor fizice dintr-o    | completarile ulterioare                 |

|    | asociere cu o persoana        |                                         |

|    | juridica contribuabil,        |                                         |

|    | potrivit titlului IV^1 din    |                                         |

|    | Legea nr. 571/2003, cu        |                                         |

|    | modificarile si completarile  |                                         |

|    | ulterioare, care nu genereaza |                                         |

|    | o persoana juridica           |                                         |

|____|_______________________________|_________________________________________|

| 11 | Impozit la titeiul din        | art. 215 si 217 din Legea nr. 571/2003, |

|    | productia interna             | cu modificarile si completarile         |

|    |                               | ulterioare                              |

|____|_______________________________|_________________________________________|

| 12 | Impozit pe veniturile din     | art. 52, 52^1 si 93 din                 |

|    | drepturi de proprietate       | Legea nr. 571/2003, cu modificarile si  |

|    | intelectuala                  | completarile ulterioare                 |

|____|_______________________________|_________________________________________|

| 13 | Impozit pe veniturile din     | art. 52, 52^1 si 93 din                 |

|    | activitatea de expertiza      | Legea nr. 571/2003, cu modificarile si  |

|    | contabila si tehnica,         | completarile ulterioare                 |

|    | judiciara si extrajudiciara   |                                         |

|____|_______________________________|_________________________________________|

| 14 | Impozit pe veniturile din     | Legea nr. 571/2003, cu modificarile si  |

|    | arendarea bunurilor agricole  | completarile ulterioare                 |

|____|_______________________________|_________________________________________|

| 15 | Impozit pe veniturile din     | art. 67 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu|

|    | dividende distribuite         | modificarile si completarile ulterioare |

|    | persoanelor fizice            |                                         |

|____|_______________________________|_________________________________________|

| 16 | Impozit pe veniturile din     | art. 67 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu|

|    | dobanzi                       | modificarile si completarile ulterioare |

|____|_______________________________|_________________________________________|

| 17 | Impozit pe castigul din       | art. 67 alin. (3) lit. b) si art. 93 din|

|    | transferul dreptului de       | Legea nr. 571/2003, cu modificarile si  |

|    | proprietate asupra titlurilor | completarile ulterioare                 |

|    | de valoare                    |                                         |

|____|_______________________________|_________________________________________|

| 18 | Impozit pe castigul din       | art. 67 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu|

|    | operatiuni de                 | modificarile si completarile ulterioare |

|    | vanzare-cumparare de valuta la|                                         |

|    | termen, pe baza de contract,  |                                         |

|    | precum si din orice alte      |                                         |

|    | operatiuni de acest gen,      |                                         |

|    | altele decat cele cu          |                                         |

|    | instrumente financiare        |                                         |

|    | tranzactionate pe piete       |                                         |

|    | autorizate si supravegheate de|                                         |

|    | Autoritatea de Supraveghere   |                                         |

|    | Financiara                    |                                         |

|____|_______________________________|_________________________________________|

| 19 | Impozit pe veniturile din     | art. 67 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu|

|    | lichidarea unei persoane      | modificarile si completarile ulterioare |

|    | juridice                      |                                         |

|____|_______________________________|_________________________________________|

| 20 | Impozit pe veniturile din     | art. 77 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu|

|    | premii                        | modificarile si completarile ulterioare |

|____|_______________________________|_________________________________________|

| 21 | Impozit pe veniturile din alte| art. 78, 79 si 93 din                   |

|    | surse                         | Legea nr. 571/2003, cu modificarile si  |

|    |                               | completarile ulterioare                 |

|____|_______________________________|_________________________________________|

| 22 | Impozit pe veniturile din     | art. 115 alin. (1) lit. a) si art. 116  |

|    | dividende obtinute din Romania| din Legea nr. 571/2003, cu modificarile |

|    | de persoane nerezidente       | si completarile ulterioare, sau         |

|    |                               | conventiile de evitare a dublei impuneri|

|    |                               | incheiate de Romania cu alte state      |

|____|_______________________________|_________________________________________|

| 23 | Impozit pe veniturile din     | art. 115 alin. (1) lit. b) si c) si     |

|    | dobanzi obtinute din Romania  | art. 116 din Legea nr. 571/2003, cu     |

|    | de persoane nerezidente       | modificarile si completarile ulterioare,|

|    |                               | sau conventiile de evitare a dublei     |

|    |                               | impuneri incheiate de Romania cu alte   |

|    |                               | state                                   |

|____|_______________________________|_________________________________________|

| 24 | Impozit pe veniturile din     | art. 115 alin. (1) lit. d) si e) si     |

|    | redevente obtinute din Romania| art. 116 din Legea nr. 571/2003, cu     |

|    | de persoane nerezidente       | modificarile si completarile ulterioare,|

|    |                               | sau conventiile de evitare a dublei     |

|    |                               | impuneri incheiate de Romania cu alte   |

|    |                               | state                                   |

|____|_______________________________|_________________________________________|

| 25 | Impozit pe veniturile din     | art. 115 alin. (1) lit. f) si g) si     |

|    | comisioane obtinute din       | art. 116 din Legea nr. 571/2003, cu     |

|    | Romania de persoane           | modificarile si completarile ulterioare,|

|    | nerezidente                   | sau conventiile de evitare a dublei     |

|    |                               | impuneri incheiate de Romania cu alte   |

|    |                               | state                                   |

|____|_______________________________|_________________________________________|

| 26 | Impozit pe veniturile obtinute| art. 115 alin. (1) lit. h) si art. 116  |

|    | din Romania de persoane       | din Legea nr. 571/2003, cu modificarile |

|    | nerezidente din activitati    | si completarile ulterioare, sau         |

|    | sportive si de divertisment   | conventiile de evitare a dublei impuneri|

|    |                               | incheiate de Romania cu alte state      |

|____|_______________________________|_________________________________________|

| 27 | Impozit pe veniturile         | art. 115 alin. (1) lit. j) si art. 116  |

|    | reprezentand remuneratii      | din Legea nr. 571/2003, cu modificarile |

|    | primite de persoane juridice  | si completarile ulterioare, sau         |

|    | nerezidente care au calitatea | conventiile de evitare a dublei impuneri|

|    | de administrator, fondator sau| incheiate de Romania cu alte state      |

|    | membru al consiliului de      |                                         |

|    | administratie al unei persoane|                                         |

|    | juridice romane               |                                         |

|____|_______________________________|_________________________________________|

| 28 | Impozit pe veniturile din     | art. 115 alin. (1) lit. k) si l) si     |

|    | servicii prestate in Romania  | art. 116 din Legea nr. 571/2003, cu     |

|    | si in afara Romaniei de       | modificarile si completarile ulterioare,|

|    | persoane nerezidente          | sau conventiile de evitare a dublei     |

|    |                               | impuneri incheiate de Romania cu alte   |

|    |                               | state                                   |

|____|_______________________________|_________________________________________|

| 29 | Impozit pe veniturile obtinute| art. 115 alin. (1) lit. o) si art. 116  |

|    | de persoane fizice nerezidente| din Legea nr. 571/2003, cu modificarile |

|    | din premii acordate la        | si completarile ulterioare, sau         |

|    | concursuri organizate in      | conventiile de evitare a dublei impuneri|

|    | Romania                       | incheiate de Romania cu alte state      |

|____|_______________________________|_________________________________________|

| 30 | Impozit pe veniturile obtinute| art. 115 alin. (1) lit. p) si art. 116  |

|    | la jocuri de noroc practicate | din Legea nr. 571/2003, cu modificarile |

|    | in Romania de persoane fizice | si completarile ulterioare, sau         |

|    | nerezidente                   | conventiile de evitare a dublei impuneri|

|    |                               | incheiate de Romania cu alte state      |

|____|_______________________________|_________________________________________|

| 31 | Impozit pe venituri din       | art. 115 alin. (1) lit. q) si art. 116  |

|    | lichidarea unei persoane      | din Legea nr. 571/2003, cu modificarile |

|    | juridice romane realizate de  | si completarile ulterioare, sau         |

|    | persoane nerezidente          | conventiile de evitare a dublei impuneri|

|    |                               | incheiate de Romania cu alte state      |

|____|_______________________________|_________________________________________|

| 32 | Varsaminte de la persoanele   | Legea nr. 448/2006 privind protectia si |

|    | juridice, pentru persoanele cu| promovarea drepturilor persoanelor cu   |

|    | handicap neincadrate          | handicap, republicata, cu modificarile  |

|    |                               | si completarile ulterioare              |

|____|_______________________________|_________________________________________|

| 33 | Varsaminte din profitul net al| Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind|

|    | regiilor autonome             | repartizarea profitului la societatile  |

|    |                               | nationale, companiile nationale si      |

|    |                               | societatile comerciale cu capital       |

|    |                               | integral sau majoritar de stat, precum  |

|    |                               | si la regiile autonome, aprobata cu     |

|    |                               | modificari prin Legea nr. 769/2001, cu  |

|    |                               | modificarile si completarile ulterioare |

|____|_______________________________|_________________________________________|

| 34 | Impozit pe veniturile din     | art. 77 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu|

|    | jocuri de noroc               | modificarile si completarile ulterioare |

|____|_______________________________|_________________________________________|

 

ANEXA 2

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.294/2007)

 

NOMENCLATORUL OBLIGATIILOR FISCALE

datorate bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, care se platesc in contul unic 55.02 “Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire”

______________________________________________________________________________

|Nr. |    Denumire creanta fiscala      |             Temeiul legal            |

|crt.|                                  |                                      |

|____|__________________________________|______________________________________|

|  0 |                1                 |                   2                  |

|____|__________________________________|______________________________________|

|  1 | Contributia individuala de       | Legea nr. 571/2003 privind Codul     |

|    | asigurari sociale retinuta de la | fiscal, cu modificarile si           |

|    | asigurati                        | completarile ulterioare              |

|    |                                  | Legea nr. 263/2010 privind sistemul  |

|    |                                  | unitar de pensii publice, cu         |

|    |                                  | modificarile si completarile         |

|    |                                  | ulterioare, Ordonanta de urgenta a   |

|    |                                  | Guvernului nr. 158/2005 privind      |

|    |                                  | concediile si indemnizatiile de      |

|    |                                  | asigurari sociale de sanatate,       |

|    |                                  | aprobata cu modificari si completari |

|    |                                  | prin Legea nr. 399/2006, cu          |

|    |                                  | modificarile si completarile         |

|    |                                  | ulterioare                           |

|____|__________________________________|______________________________________|

|  2 | Contributia de asigurari sociale | Legea nr. 571/2003, cu modificarile  |

|    | datorata pentru persoanele pentru| si completarile ulterioare           |

|    | care plata drepturilor se suporta| Legea nr. 263/2010, cu modificarile  |

|    | din bugetul asigurarilor pentru  | si completarile ulterioare           |

|    | somaj                            |                                      |

|____|__________________________________|______________________________________|

|  3 | Contributia de asigurare pentru  | Legea nr. 571/2003, cu modificarile  |

|    | accidente de munca si boli       | si completarile ulterioare           |

|    | profesionale pentru someri       | Legea nr. 346/2002 privind asigurarea|

|    |                                  | pentru accidente de munca si boli    |

|    |                                  | profesionale, republicata, cu        |

|    |                                  | modificarile ulterioare              |

|____|__________________________________|______________________________________|

|  4 | Contributia de asigurari sociale | Legea nr. 571/2003, cu modificarile  |

|    | datorata de angajator            | si completarile ulterioare           |

|    |                                  | Legea nr. 263/2010, cu modificarile  |

|    |                                  | si completarile ulterioare,          |

|    |                                  | Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.|

|    |                                  | 158/2005, aprobata cu modificari si  |

|    |                                  | completari prin Legea nr. 399/2006,  |

|    |                                  | cu modificarile si completarile      |

|    |                                  | ulterioare                           |

|____|__________________________________|______________________________________|

|  5 | Contributia de asigurare pentru  | Legea nr. 571/2003, cu modificarile  |

|    | accidente de munca si boli       | si completarile ulterioare           |

|    | profesionale datorata de         | Legea nr. 346/2002, republicata, cu  |

|    | angajator                        | modificarile ulterioare              |

|____|__________________________________|______________________________________|

|  6 | Contributia pentru asigurari     | Legea nr. 571/2003, cu modificarile  |

|    | sociale de sanatate retinuta de  | si completarile ulterioare           |

|    | la asigurati                     | Legea nr. 95/2006 privind reforma in |

|    |                                  | domeniul sanatatii, cu modificarile  |

|    |                                  | si completarile ulterioare.          |

|____|__________________________________|______________________________________|

|  7 | Contributia pentru asigurari     | Legea nr. 571/2003, cu modificarile  |

|    | sociale de sanatate datorata     | si completarile ulterioare           |

|    | pentru persoanele pentru care    | Legea nr. 95/2006, cu modificarile si|

|    | plata drepturilor se suporta din | completarile ulterioare              |

|    | bugetul asigurarilor pentru somaj|                                      |

|____|__________________________________|______________________________________|

|  8 | Contributia de asigurari sociale | Legea nr. 571/2003, cu modificarile  |

|    | de sanatate, pentru persoanele   | si completarile ulterioare           |

|    | care se afla in concediu medical | Legea nr. 95/2006, cu modificarile si|

|    | pentru incapacitate de munca, din| completarile ulterioare              |

|    | cauza de accident de munca sau   |                                      |

|    | boala profesionala, suportat de  |                                      |

|    | angajator, conform               |                                      |

|    | Legii nr. 95/2006, cu            |                                      |

|    | modificarile si completarile     |                                      |

|    | ulterioare, si alte deduceri     |                                      |

|    | conform legislatiei specifice    |                                      |

|    | privind contributiile sociale    |                                      |

|____|__________________________________|______________________________________|

|  9 | Contributia pentru asigurari     | Legea nr. 571/2003, cu modificarile  |

|    | sociale de sanatate datorata de  | si completarile ulterioare           |

|    | pensionari pentru partea de venit| Legea nr. 95/2006, cu modificarile si|

|    | care depaseste plafonul prevazut | completarile ulterioare              |

|    | de lege                          |                                      |

|____|__________________________________|______________________________________|

| 10 | Contributia pentru asigurari     | Legea nr. 571/2003, cu modificarile  |

|    | sociale de sanatate datorata     | si completarile ulterioare           |

|    | pentru persoanele care executa o | Legea nr. 95/2006, cu modificarile si|

|    | pedeapsa privativa de libertate  | completarile ulterioare              |

|    | sau se afla in arest preventiv   |                                      |

|____|__________________________________|______________________________________|

| 11 | Contributia individuala pentru   | Legea nr. 571/2003, cu modificarile  |

|    | asigurari sociale de sanatate    | si completarile ulterioare           |

|    | pentru persoanele aflate in      | Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.|

|    | concediu si indemnizatie pentru  | 148/2005 privind sustinerea familiei |

|    | cresterea copilului pana la      | in vederea cresterii copilului,      |

|    | implinirea varstei de 2 ani si in| aprobata cu modificari si completari |

|    | cazul copilului cu handicap, pana| prin Legea nr. 7/2007, cu            |

|    | la implinirea de catre copil a   | modificarile si completarile         |

|    | varstei de 3 ani sau se afla in  | ulterioare                           |

|    | concediu si indemnizatie pentru  | Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.|

|    | cresterea copilului cu handicap  | 111/2010 privind concediul si        |

|    | cu varsta cuprinsa intre 3 si 7  | indemnizatia lunara pentru cresterea |

|    | ani                              | copiilor, aprobata cu modificari prin|

|    |                                  | Legea nr. 132/2011, cu modificarile  |

|    |                                  | si completarile ulterioare           |

|    |                                  | Legea nr. 95/2006, cu modificarile si|

|    |                                  | completarile ulterioare              |

|____|__________________________________|______________________________________|

| 12 | Contributia pentru asigurari     | Legea nr. 571/2003, cu modificarile  |

|    | sociale de sanatate datorata de  | si completarile ulterioare           |

|    | angajator                        | Legea nr. 95/2006, cu modificarile si|

|    |                                  | completarile ulterioare              |

|____|__________________________________|______________________________________|

| 13 | Contributia pentru concedii si   | Legea nr. 571/2003, cu modificarile  |

|    | indemnizatii datorata de         | si completarile ulterioare           |

|    | persoanele aflate in somaj       | Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.|

|    |                                  | 158/2005, aprobata cu modificari si  |

|    |                                  | completari prin Legea nr. 399/2006,  |

|    |                                  | cu modificarile si completarile      |

|    |                                  | ulterioare                           |

|____|__________________________________|______________________________________|

| 14 | Contributia pentru concedii si   | Legea nr. 571/2003, cu modificarile  |

|    | indemnizatii de la persoanele    | si completarile ulterioare           |

|    | juridice sau fizice care au      | Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.|

|    | calitatea de angajator           | 158/2005, aprobata cu modificari si  |

|    |                                  | completari prin Legea nr. 399/2006,  |

|    |                                  | cu modificarile si completarile      |

|    |                                  | ulterioare                           |

|____|__________________________________|______________________________________|

| 15 | Contributia individuala de       | Legea nr. 571/2003, cu modificarile  |

|    | asigurari pentru somaj retinuta  | si completarile ulterioare           |

|    | de la asigurati                  | Legea nr. 76/2002 privind sistemul   |

|    |                                  | asigurarilor pentru somaj si         |

|    |                                  | stimularea ocuparii fortei de munca, |

|    |                                  | cu modificarile si completarile      |

|    |                                  | ulterioare                           |

|____|__________________________________|______________________________________|

| 16 | Contributia de asigurari pentru  | Legea nr. 571/2003, cu modificarile  |

|    | somaj datorata de angajator      | si completarile ulterioare           |

|    |                                  | Legea nr. 76/2002, cu modificarile si|

|    |                                  | completarile ulterioare              |

|____|__________________________________|______________________________________|

| 17 | Contributia angajatorilor la     | Legea nr. 571/2003, cu modificarile  |

|    | Fondul de garantare pentru plata | si completarile ulterioare           |

|    | creantelor salariale             | Legea nr. 200/2006 privind           |

|    |                                  | constituirea si utilizarea Fondului  |

|    |                                  | de garantare pentru plata creantelor |

|    |                                  | salariale, cu modificarile           |

|    |                                  | ulterioare.                          |

|____|__________________________________|______________________________________|

| 18 | Contributia pentru asigurari     | Legea nr. 571/2003, cu modificarile  |

|    | sociale de sanatate datorata     | si completarile ulterioare           |

|    | pentru persoanele care fac parte | Legea nr. 95/2006, cu modificarile si|

|    | dintr-o familie care are dreptul | completarile ulterioare;             |

|    | la ajutor social, potrivit       | Legea nr. 416/2001, cu modificarile  |

|    | Legii nr. 416/2001 privind       | si completarile ulterioare           |

|    | venitul minim garantat, cu       |                                      |

|    | modificarile si completarile     |                                      |

|    | ulterioare                       |                                      |

|____|__________________________________|______________________________________|

| 19 | Contributia individuala de       | Legea nr. 571/2003, cu modificarile  |

|    | sanatate datorata pentru         | si completarile ulterioare           |

|    | persoanele, cetateni straini,    | Legea nr. 95/2006, cu modificarile si|

|    | aflate in centrele de cazare in  | completarile ulterioare              |

|    | vederea returnarii ori           |                                      |

|    | expulzarii, precum si pentru     |                                      |

|    | persoanele, cetateni straini,    |                                      |

|    | victime ale traficului de        |                                      |

|    | persoane, care se afla in timpul |                                      |

|    | procedurilor necesare stabilirii |                                      |

|    | identitatii si sunt cazate in    |                                      |

|    | centrele special amenajate,      |                                      |

|    | potrivit legii                   |                                      |

|____|__________________________________|______________________________________|

| 20 | Contributia individuala de       | Legea nr. 571/2003, cu modificarile  |

|    | sanatate datorata pentru         | si completarile ulterioare           |

|    | persoanele care executa o        | Legea nr. 95/2006, cu modificarile si|

|    | pedeapsa privativa de libertate  | completarile ulterioare              |

|    | sau se afla in arest preventiv,  |                                      |

|    | precum si pentru persoanele care |                                      |

|    | se afla in executarea unei masuri|                                      |

|    | educative ori de siguranta       |                                      |

|    | privative de libertate, respectiv|                                      |

|    | persoanele care se afla in       |                                      |

|    | perioada de amanare sau de       |                                      |

|    | intrerupere a executarii pedepsei|                                      |

|    | privative de libertate           |                                      |

|____|__________________________________|______________________________________|

| 21 | Contributia individuala de       | Legea nr. 571/2003, cu modificarile  |

|    | sanatate datorata pentru         | si completarile ulterioare           |

|    | personalul monahal al cultelor   | Legea nr. 95/2006, cu modificarile si|

|    | recunoscute                      | completarile ulterioare              |

|____|__________________________________|______________________________________|

| 22 | Contributia individuala de       | Legea nr. 571/2003, cu modificarile  |

|    | sanatate datorata pentru         | si completarile ulterioare           |

|    | persoanele, cetateni romani, care| Legea nr. 95/2006, cu modificarile si|

|    | sunt victime ale traficului de   | completarile ulterioare              |

|    | persoane, pentru o perioada de   |                                      |

|    | cel mult 12 luni                 |                                      |

|____|__________________________________|______________________________________|

| 23 | Contributia de asigurari sociale | Legea nr. 571/2003, cu modificarile  |

|    | de sanatate datorata de angajator| si completarile ulterioare           |

|    | pentru persoanele care se afla in| Legea nr. 95/2006, cu modificarile si|

|    | concediu medical pentru          | completarile ulterioare              |

|    | incapacitate de munca, ca urmare |                                      |

|    | a unui accident de munca sau     |                                      |

|    | boala profesionala, suportata din|                                      |

|    | Fondul de asigurare pentru       |                                      |

|    | accidente de munca si boli       |                                      |

|    | profesionale (FAAMBP), conform   |                                      |

|    | Legii nr. 95/2006, cu            |                                      |

|    | modificarile si completarile     |                                      |

|    | ulterioare                       |                                      |

|____|__________________________________|______________________________________|

| 24 | Contributia individuala de       | Legea nr. 571/2003, cu modificarile  |

|    | asigurari sociale datorata de    | si completarile ulterioare           |

|    | persoanele care realizeaza       |                                      |

|    | venituri din drepturi de         |                                      |

|    | proprietate intelectuala         |                                      |

|____|__________________________________|______________________________________|

| 25 | Contributia individuala de       | Legea nr. 571/2003, cu modificarile  |

|    | asigurari sociale de sanatate    | si completarile ulterioare           |

|    | datorata de persoanele care      |                                      |

|    | realizeaza venituri din drepturi |                                      |

|    | de proprietate intelectuala      |                                      |

|____|__________________________________|______________________________________|

| 26 | Contributia individuala de       | Legea nr. 571/2003, cu modificarile  |

|    | asigurari sociale de sanatate    | si completarile ulterioare           |

|    | datorata de persoanele care      |                                      |

|    | realizeaza venituri din          |                                      |

|    | activitati desfasurate in baza   |                                      |

|    | contractelor/conventiilor civile |                                      |

|    | incheiate potrivit Codului civil,|                                      |

|    | precum si a contractelor de agent|                                      |

|____|__________________________________|______________________________________|

| 27 | Contributia individuala de       | Legea nr. 571/2003, cu modificarile  |

|    | asigurari sociale datorata de    | si completarile ulterioare           |

|    | persoanele care realizeaza       |                                      |

|    | venituri din activitati          |                                      |

|    | desfasurate in baza contractelor/|                                      |

|    | conventiilor civile incheiate    |                                      |

|    | potrivit Codului civil, precum si|                                      |

|    | a contractelor de agent          |                                      |

|____|__________________________________|______________________________________|

| 28 | Contributia individuala de       | Legea nr. 571/2003, cu modificarile  |

|    | asigurari sociale datorata de    | si completarile ulterioare           |

|    | persoanele care realizeaza       |                                      |

|    | venituri din activitatea de      |                                      |

|    | expertiza contabila si tehnica,  |                                      |

|    | judiciara si extrajudiciara      |                                      |

|____|__________________________________|______________________________________|

| 29 | Contributia individuala de       | Legea nr. 571/2003, cu modificarile  |

|    | asigurari sociale de sanatate    | si completarile ulterioare           |

|    | datorata de persoanele care      |                                      |

|    | realizeaza venituri din          |                                      |

|    | activitatea de expertiza         |                                      |

|    | contabila si tehnica, judiciara  |                                      |

|    | si extrajudiciara                |                                      |

|____|__________________________________|______________________________________|

| 30 | Contributia individuala de       | Legea nr. 571/2003, cu modificarile  |

|    | asigurari sociale de sanatate    | si completarile ulterioare           |

|    | datorata de persoanele care      |                                      |

|    | realizeaza venitul obtinut       |                                      |

|    | dintr-o asociere cu o persoana   |                                      |

|    | juridica contribuabil, potrivit  |                                      |

|    | titlului IV^1 din Legea          |                                      |

|    | nr. 571/2003, cu modificarile si |                                      |

|    | completarile ulterioare, care nu |                                      |

|    | genereaza o persoana juridica    |                                      |

|____|__________________________________|______________________________________|

| 31 | Contributia individuala de       | Legea nr. 571/2003, cu modificarile  |

|    | asigurari sociale de sanatate    | si completarile ulterioare           |

|    | datorata de persoanele care      |                                      |

|    | realizeaza venituri, in regim de |                                      |

|    | retinere la sursa a impozitului  |                                      |

|    | pe venit, din asocierile fara    |                                      |

|    | personalitate juridica prevazute |                                      |

|    | la art. 13 lit. e) din Legea nr. |                                      |

|    | 571/2003, cu modificarile si     |                                      |

|    | completarile ulterioare          |                                      |

|____|__________________________________|______________________________________|

| 32 | Contributia individuala de       | Legea nr. 571/2003, cu modificarile  |

|    | asigurari sociale de sanatate    | si completarile ulterioare           |

|    | datorata de persoanele care      |                                      |

|    | realizeaza venituri din arendarea|                                      |

|    | bunurilor agricole, in regim de  |                                      |

|    | retinere la sursa a impozitului  |                                      |

|    | pe venit                         |                                      |

|____|__________________________________|______________________________________|

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close