Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 17/2014 al Comisiei din 10 ianuarie 2014 de stabilire a formularului standardizat pentru notificarea unei masuri speciale in cadrul mecanismului de reacție rapida impotriva fraudelor in materie de TVA

COMISIA EUROPEANA,

avand in vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

avand in vedere Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata [1], in special articolul 199b alineatul (4),

intrucat:

(1) Directiva 2006/112/CE, astfel cum a fost modificata de Directiva 2013/42/UE a Consiliului [2], introduce un mecanism de reacție rapida pentru combaterea fraudelor in ceea ce privește taxa pe valoarea adaugata (TVA).

(2) Mecanismul de reacție rapida permite statelor membre sa notifice adoptarea unei masuri speciale ca derogare de la regula generala prevazuta de Directiva 2006/112/CE in ceea ce privește persoana obligata la plata TVA. Masura respectiva consta in aplicarea taxarii inverse in scopul combaterii formelor neprevazute și masive de frauda care ar putea duce la pierderi financiare considerabile și ireparabile.

(3) Pentru a se facilita prelucrarea notificarii masurilor speciale bazate pe mecanismul de reacție rapida, ar trebui adoptat un formular de notificare standardizat, care sa descrie și sa structureze informațiile pe care trebuie sa le furnizeze statul membru care emite notificarea.

(4) In vederea scurtarii și raționalizarii procedurii de notificare, aceste formulare ar trebui transmise electronic Comisiei.

(5) Masurile prevazute in prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru cooperare administrativa,

ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1) Statele membre utilizeaza formularul standardizat din anexa la prezentul regulament pentru a notifica Comisiei adoptarea unei masuri speciale bazate pe mecanismul de reacție rapida prevazute la articolul 199b din Directiva 2006/112/CE.

(2) Notificarea menționata la alineatul (1) se transmite prin mijloace electronice la o adresa de e-mail creata in acest scop și comunicata de Comisie Comitetului permanent pentru cooperare administrativa.

Articolul 2

Prezentul regulament intra in vigoare in a treia zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale și se aplica direct in toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 ianuarie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel Barroso

[1] JO L 347, 11.12.2006, p. 1.

[2] Directiva 2013/42/UE a Consiliului din 22 iulie 2013 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata in ceea ce privește un mecanism de reacție rapida impotriva fraudelor in materie de TVA (JO L 201, 26.7.2013, p. 1).

————————————————–

ANEXA

Mecanismul de reacție rapida (MRR) (1)

FORMULAR DE NOTIFICARE

1. Statul membru care emite notificarea

Numele statului membru:

2. Sectorul vizat (sectoarele vizate)

Sectorul (sectoarele) in cauza:

Descrierea bunurilor sau a serviciilor pentru care este notificata o masura speciala bazata pe MRR (2):

3. Fraudele in materie de TVA constatate deja in sectorul (sectoarele) pentru care se face notificarea (daca este vorba despre mai multe sectoare, va rugam sa furnizați raspunsuri separate pentru fiecare dintre sectoarele in cauza)

Descrierea tipului și a caracteristicilor fraudei [inclusiv numarul persoanelor suspectate a fi comis frauda (sau o estimare a acestuia)] (3):

Data la care (sau perioada in care) a fost constatat primul caz de frauda in acest sector (3):

Pierderile de TVA efective sau estimate suferite pe parcursul ultimelor trei luni [in (sau convertite in) milioane EUR] (3):

Pierderile de TVA efective sau estimate suferite pe parcursul ultimului an calendaristic [in (sau convertite in) milioane EUR] (3):

Pierderile de TVA efective sau estimate suferite pe parcursul anului anterior ultimului an calendaristic [in (sau convertite in) milioane EUR] (3):

Cea mai recenta cifra disponibila referitoare la totalul incasarilor din TVA anuale nete la nivel național:

4. Evoluțiile viitoare preconizate in ceea ce privește fraudele in sectorul pentru care se face notificarea (daca este vorba despre mai multe sectoare, va rugam sa furnizați raspunsuri separate pentru fiecare dintre sectoarele in cauza)

Descrierea tipului și a caracteristicilor riscului de frauda:

Evaluarea statului membru privind modul in care va evolua frauda și orice dovada in sprijinul concluziei respective:

Estimarea potențialelor pierderi anuale [in (sau convertite in) milioane EUR]:

(1) A se vedea articolul 199b din Directiva 2006/112/CE.

(2) Pentru bunuri, se poate utiliza clasificarea din Nomenclatura combinata.

(3) A nu se completa daca inca nu au fost inregistrate pierderi de TVA. Detalii privind evoluțiile viitoare trebuie indicate la rubrica 4.

+++++ TIFF +++++

5. Scurta descriere a caracterului urgent (de exemplu, motivele pentru care nu pot fi utilizate alte mijloace – masuri antifrauda convenționale, o derogare in conformitate cu articolul 395 din Directiva 2006/112/CE care nu implica notificarea in conformitate cu articolul 199b din directiva respectiva, orice inițiativa legislativa… – pentru combaterea fraudei descrise sau a riscului de frauda)

6. Descrieți pe scurt, daca este cazul, orice masuri insoțitoare pe care intenționați sa le luați

7. alte comentarii sau informații

8. Persoana care notifica masura speciala MRR pentru statul membru in cauza

Numele persoanei care semneaza notificarea:

Funcția persoanei care semneaza notificarea:

Semnatura:

Data (1):

(1) Data la care se transmite notificarea electronica menționata la articolul 1 alineatul (2) din prezentul regulament.

+++++ TIFF +++++

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close