Masuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale

In M. Of. nr. 151 din 28 februarie 2014 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2014 pentru aprobarea unor masuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale.

Din cuprins:

Avand in vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 210 din 31 iulie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora Autoritatea de management este responsabila pentru managementul si implementarea programelor operationale conform principiului unui management financiar riguros si transparent,

tinand cont de faptul ca Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” si, respectiv, Programul operational sectorial “Cresterea competitivitatii economice” au fost presuspendate in 2012 cu impact negativ asupra absorbtiei fondurilor europene si, implicit, asupra bugetului de stat si economiei,

pentru a evita mentinerea unor practici ineficiente si neperformante,

in vederea eliminarii dificultatilor intampinate in implementarea proiectelor din perioada curenta ce vor afecta demararea optima a noilor programe operationale,

luand in considerare necesitatea respectarii angajamentelor luate de Romania fata de Comisia Europeana in ceea ce priveste asigurarea functionalitatii sistemului aferent perioadei de programare 2014 – 2020, in regim de urgenta, astfel incat Romania sa aiba programele operationale aprobate si proiectele aferente lansate in cursul acestui an, concomitent cu asigurarea masurilor privind tranzitia la un sistem suplu si eficient privind utilizarea coordonata a fondurilor,

pentru evitarea dezangajarii automate a fondurilor alocate Romaniei si pentru a inregistra o crestere continua a gradului de absorbtie in scopul atingerii tintei de 100% pana la sfarsitul anului 2015,

tinand cont de faptul ca lipsa interventiei directe si sustinute a Ministerului Fondurilor Europene in gestionarea efectiva a fondurilor si activitatilor aferente celor doua programe operationale poate conduce la cresterea riscului de dezangajare automata a acestor fonduri,

avand in vedere ca neadoptarea masurilor propuse poate conduce la imposibilitatea asigurarii gradului de absorbtie a fondurilor alocate Romaniei,

in considerarea faptului ca aceste aspecte vizeaza interesul public si constituie o situatie urgenta si extraordinara a carei reglementare nu mai poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

 

ART. 1

Incepand cu data de 1 martie 2014, Ministerul Fondurilor Europene preia activitatea si structurile cu rol de Autoritate de management pentru Programul operational sectorial “Cresterea competitivitatii economice” de la Ministerul Economiei si pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” de la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, rol definit la art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999.

ART. 2

(1) Incepand cu data de 1 martie 2014, Ministerul Fondurilor Europene preia posturile vacante si personalul structurilor cu rol de Autoritate de management pentru Programul operational sectorial “Cresterea competitivitatii economice” si pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”, in conditiile legii, fara a fi afectate drepturile salariale.

(2) Personalul preluat potrivit alin. (1) este salarizat in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

ART. 3

Incepand cu data de 1 martie 2014, Ministerul Fondurilor Europene se substituie in drepturile si obligatiile care decurg din preluarea personalului, precum si din actele normative, contractele, conventiile, intelegerile, protocoalele in care Ministerul Economiei, prin Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial “Cresterea competitivitatii economice”, si, respectiv, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, prin Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”, sunt parti, inclusiv in litigiile aferente activitatilor acestora.

ART. 4

Cu data de 1 martie 2014 se incheie protocoale de predare-preluare intre Ministerul Fondurilor Europene si Ministerului Economiei, respectiv Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice prin care se preiau numarul si structura posturilor, prevederile bugetare pe anul 2014 aferente activitatii autoritatilor de management pentru Programul operational sectorial “Cresterea competitivitatii economice” si pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”, executia bugetara la momentul predarii-preluarii, precum si patrimoniul aferent activitatilor preluate potrivit art. 1, stabilit pe baza situatiilor financiare intocmite potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 5

(1) Pana la data semnarii protocoalelor de predare-preluare prevazute la art. 4, finantarea cheltuielilor de personal si a altor cheltuieli aferente personalului preluat de Ministerul Fondurilor Europene se asigura din bugetele ordonatorilor principali de credite din structura carora se preiau.

(2) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta in structura bugetului de stat si a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2014, precum si in volumul si structura bugetelor Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului Economiei si Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, la propunerea ordonatorilor principali de credite.

(3) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite ai Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului Economiei si Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice sa detalieze modificarile prevazute la alin. (2) pe articole si alineate de cheltuieli in structura bugetelor proprii, sa introduca modificarile corespunzatoare in anexele la acestea si sa le comunice Ministerului Finantelor Publice.

(4) Efectuarea modificarilor in executia bugetului de stat se face de catre ordonatorii principali de credite, pe baza instructiunilor elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

ART. 6

Incepand cu data de 1 martie 2014, Ministerul Fondurilor Europene indeplineste rolul de Autoritate de management in intelesul Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, pentru urmatoarele programe operationale: Programul operational “Competitivitate”, Programul operational “Capital uman” si Programul operational “Asistenta tehnica”.

ART. 7

Incepand cu data de 1 martie 2014, articolul 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 884 din 22 decembrie 2012, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

1. Alineatele (2), (4), (6) si (7) vor avea urmatorul cuprins:

“(2) Ministerul Fondurilor Europene coordoneaza, potrivit competentelor sale, atat structurile din cadrul institutiilor care exercita atributiile autoritatilor de management si ale organismelor intermediare, cat si structurile din cadrul institutiilor care exercita atributiile operatorului de program, potrivit prevederilor anexei B la Memorandumul de intelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2009 – 2014 si ale anexei B la Memorandumul de intelegere privind implementarea Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2009 – 2014.

………………………………………………………………..

(4) In exercitarea atributiilor sale, Ministerul Fondurilor Europene este responsabil pentru:

a) coordonarea pregatirii, dezvoltarii, armonizarii si functionarii cadrului legislativ, institutional si procedural pentru gestionarea si controlul instrumentelor structurale 2007 – 2013 si fondurilor europene structurale si de investitii 2014 – 2020, a instrumentelor de preaderare PHARE si ISPA, a instrumentului financiar provizoriu Facilitatea de tranzitie, a Mecanismului financiar al Spatiului Economic European pentru perioadele 2004 – 2009 si 2009 – 2014, a Programului de cooperare norvegian pentru crestere economica si dezvoltare durabila 2004 – 2009, a Mecanismului financiar norvegian pentru perioada 2009 – 2014 si a mecanismelor financiare SEE si norvegian 2014 – 2019;

b) coordonarea procesului de elaborare, negociere, modificare, monitorizare si evaluare a implementarii Acordului de parteneriat 2014 – 2020 si a programelor finantate prin fondurile europene structurale si de investitii 2014 – 2020 si prin mecanismele financiare SEE si norvegian 2014 – 2019.

………………………………………………………………..

(6) Ministerul Fondurilor Europene este autorizat sa emita ordine si instructiuni, potrivit competentelor sale, privind procesul de coordonare si gestionare a instrumentelor structurale 2007 – 2013, fondurilor europene structurale si de investitii 2014 – 2020, instrumentelor de preaderare PHARE si ISPA, instrumentului financiar provizoriu Facilitatea de tranzitie, a Mecanismului financiar al Spatiului Economic European pentru perioadele 2004 – 2009 si 2009 – 2014, a Programului de cooperare elvetiano-roman, a Programului de cooperare norvegian pentru crestere economica si dezvoltare durabila 2004 – 2009, a Mecanismului financiar norvegian pentru perioada 2009 – 2014 si a mecanismelor financiare SEE si norvegian 2014 – 2019, in vederea implementarii corecte si eficiente a acestora.

(7) Ordinele emise in comun cu ordonatorii principali de credite responsabili, precum si instructiunile cu caracter tehnic si financiar emise de ministrul fondurilor europene potrivit competentelor prevazute la alin. (6) sunt obligatorii pentru structurile care au ca obiect de activitate coordonarea si gestionarea instrumentelor structurale 2007 – 2013, fondurilor europene structurale si de investitii 2014 – 2020, instrumentelor de preaderare PHARE si ISPA, instrumentului financiar provizoriu Facilitatea de tranzitie, a Mecanismului financiar al Spatiului Economic European pentru perioadele 2004 – 2009 si 2009 – 2014, a Programului de cooperare elvetiano-roman, a Programului de cooperare norvegian pentru crestere economica si dezvoltare durabila 2004 – 2009, a Mecanismului financiar norvegian pentru perioada 2009 – 2014 si a mecanismelor financiare SEE si norvegian 2014 – 2019.”

2. La alineatul (5), literele c), d), j) si n) vor avea urmatorul cuprins:

“c) de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale 2007 – 2013, a fondurilor europene structurale si de investitii 2014 – 2020 si a fondurilor alocate prin mecanismele financiare SEE si norvegian 2014 – 2019;

d) de Autoritate de management pentru: Programul operational Asistenta tehnica, Programul operational sectorial Cresterea competitivitatii economice si Programul operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane pentru perioada de programare 2007 – 2013 si pentru: Programul operational Competitivitate, Programul operational Capital uman si Programul operational Asistenta tehnica pentru perioada de programare 2014 – 2020;

………………………………………………………………..

j) de punct national de contact pentru programele de infratire institutionala si de asistenta tehnica cu statele care beneficiaza de finantari nerambursabile din partea Uniunii Europene;

………………………………………………………………..

n) de reglementare privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri europene, asistenta financiara acordata Romaniei prin instrumentele de preaderare PHARE si ISPA, instrumentul financiar provizoriu Facilitatea de tranzitie, instrumentele structurale 2007 – 2013, fondurile europene structurale si de investitii 2014 – 2020, Mecanismul financiar norvegian 2009 – 2014, Mecanismul financiar al Spatiului Economic European 2004 – 2009 si 2009 – 2014 si fondurile alocate prin mecanismele financiare SEE si norvegian 2014 – 2019;”.

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close