Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 76/2014 al Comisiei din 28 ianuarie 2014

COMISIA EUROPEANA,

avand in vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

avand in vedere Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor și de abrogare a Directivei 92/12/CEE [1], in special articolul 29 alineatul (1),

intrucat:

(1) Pentru a imbunatați corelarea dintre informațiile privind deplasarea produselor accizabile, deținute de autoritațile responsabile cu accizele, și informațiile privind produsele accizabile care au fost importate, deținute de autoritațile responsabile cu formalitațile de import, in cazul in care produsele accizabile sunt deplasate in regim suspensiv de accize de la locul de import, expeditorul trebuie sa indice codul biroului vamal responsabil cu completarea formalitaților de import legate de produsele accizabile care trebuie deplasate in regim suspensiv de accize.

(2) Pentru a preveni abuzurile legate de mecanismul de livrare a produselor accizabile catre o destinație care nu figureaza in registrul menționat in Regulamentul (UE) nr. 389/2012 al Consiliului [2], la indicarea locului de livrare in proiectul de document administrativ electronic, in proiectul de mesaj privind schimbarea destinației și in proiectul de mesaj privind operațiunea de divizare, expeditorului ar trebui sa i se permita sa introduca numai adrese care difera de cele introduse in registrul respectiv, daca destinatarul inregistrat deține o autorizație de livrare directa sau daca autoritațile din statul membru responsabil cu autorizarea destinatarului inregistrat cunosc mai multe locuri de livrare.

(3) Pentru ca autoritațile competente din statul membru de expediere sa iși poata indeplini atribuțiile in temeiul articolului 21 alineatul (5) din Directiva 2008/118/CE in cazul in care produsele accizabile sunt deplasate intr-un regim suspensiv de accize in scopul parasirii teritoriului Uniunii, expeditorul ar trebui sa indice codul biroului vamal in proiectul de document administrativ electronic.

(4) Lista codurilor modurilor de transport din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 684/2009 al Comisiei [3] include un cod pentru alte moduri de transport decat cele specificate in restul listei. In scopul identificarii depline a modului de transport utilizat in cazul in care se recurge la codul respectiv, este necesar sa se adauge o descriere textuala a modului de transport in cauza.

(5) In conformitate cu articolul 22 din Directiva 2008/118/CE, autoritațile competente din statul membru de expediere autorizeaza expeditorul sa omita includerea in documentul in cauza a datelor privind destinatarul daca destinația este necunoscuta la momentul depunerii proiectului de document administrativ electronic. Prin urmare, cerința prevazuta in anexa I la Regulamentul (CE) nr. 684/2009 privind identificarea noului destinatar al deplasarii nu ar trebui sa se aplice in cazul in care destinația nu este cunoscuta in momentul operațiunii de divizare.

(6) Articolul 18 alineatul (4) litera (b) din Directiva 2008/118/CE prevede ca statul membru de expediere poate deroga de la obligația de depunere a unei garanții pentru deplasarile de produse energetice in regim suspensiv de accize pe cale maritima sau prin conducte fixe in cazul in care celelalte state membre implicate sunt de acord cu acest lucru. Prin urmare, ar trebui inclus un cod al tipului garantului care sa indice faptul ca nu este depusa nicio garanție.

(7) Structura codului produselor accizabile din grupul de date “Corpul e-AD” din tabelul 1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 684/2009 este diferita de structura aceluiași element de date din tabelul 6 din anexa respectiva. Structura prevazuta in tabelul 6 este corecta și, prin urmare, structura primului element de date ar trebui adaptata pentru a corespunde structurii elementului de date din tabelul 6.

(8) Structura numarului secvențial din grupul de date “e-AD privind deplasarea produselor accizabile” din tabelul 6 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 684/2009 nu mai corespunde structurii convenite in cadrul specificațiilor comune ale sistemelor. Prin urmare, respectivul element de date ar trebui adaptat pentru a corespunde structurii din specificațiile comune ale sistemelor.

(9) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 684/2009 ar trebui modificat in consecința.

(10) In scopul alinierii datei aplicarii prezentului regulament la data convenita a aplicarii unei noi etape a sistemului informatizat stabilit prin Decizia nr. 1152/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului [4] și in vederea acordarii unei perioade adecvate de timp Comisiei și statelor membre pentru a lua masuri ca sa iși poata indeplini noile obligații in materie de documentare care decurg din prezentul regulament, acesta ar trebui sa se aplice de la 13 februarie 2014.

(11) Masurile prevazute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru accize,

ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 684/2009 se modifica dupa cum urmeaza:

1. Anexa I se modifica in conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

2. Anexa II se modifica in conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intra in vigoare in a douazecea zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplica de la 13 februarie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale și se aplica direct in toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 ianuarie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel Barroso

[1] JO L 9, 14.1.2009, p. 12.

[2] Regulamentul (UE) nr. 389/2012 al Consiliului din 2 mai 2012 privind cooperarea administrativa in domeniul accizelor și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2004 (JO L 121, 8.5.2012, p. 1).

[3] Regulamentul (CE) nr. 684/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de implementare a Directivei 2008/118/CE a Consiliului in ceea ce privește procedurile informatizate pentru deplasarea produselor accizabile in regim suspensiv de accize (JO L 197, 29.7.2009, p. 24).

[4] Decizia nr. 1152/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 iunie 2003 privind informatizarea circulației și a controlului produselor supuse accizelor (JO L 162, 1.7.2003, p. 5).

————————————————–

ANEXA I

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 684/2009 se modifica dupa cum urmeaza:

1. Tabelul 1 se inlocuiește cu urmatorul text:

“Tabelul 1

[menționat la articolul 3 alineatul (1) și la articolul 8 alineatul (1)]

Proiect de document administrativ electronic și document administrativ electronic

A | B | C | D | E | F | G |

| Atribut | R | | | |

| a | Tipul mesajului | R | | Codurile posibile sunt: 1prezentare standard (de utilizat in toate cazurile, cu excepția celui in care prezentarea se refera la export cu vamuire la domiciliu);2prezentare pentru export cu vamuire la domiciliu [se aplica articolul 283 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei [1]].Tipul de mesaj nu trebuie sa apara intr-un e-AD caruia i-a fost atribuit un ARC și nici in documentul pe suport de hartie menționat la articolul 8 alineatul (1) din prezentul regulament. | n1 |

| b | Indicator de prezentare amanata | D | “R” pentru prezentarea unui e-AD pentru o deplasare inceputa pe baza documentului pe suport de hartie menționat la articolul 8 alineatul (1) | Coduri posibile: 0fals;1adevarat.Valoarea implicita este “fals”. Acest element de date nu trebuie sa apara intr-un e-AD caruia i-a fost atribuit un ARC și nici in documentul pe suport de hartie menționat la articolul 8 alineatul (1). | n1 |

1 | e-AD privind deplasarea produselor accizabile | R | | | |

| a | Codul tipului de destinație | R | | Specificați destinația deplasarii utilizand unul dintre urmatoarele coduri: 1Antrepozit fiscal [articolul 17 alineatul (1) litera (a) punctul (i) din Directiva 2008/118/CE];2Destinatar inregistrat [articolul 17 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) din Directiva 2008/118/CE];3Destinatar inregistrat temporar [articolul 17 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) și articolul 19 alineatul (3) din Directiva 2008/118/CE];4Livrare directa [articolul 17 alineatul (2) din Directiva 2008/118/CE];5Destinatar scutit [articolul 17 alineatul (1) litera (a) punctul (iv) din Directiva 2008/118/CE];6Export [articolul 17 alineatul (1) litera (a) punctul (iii) din Directiva 2008/118/CE];8Destinație necunoscuta (destinatar necunoscut, articolul 22 din Directiva 2008/118/CE). | n1 |

| b | Durata calatoriei | R | | Ținand cont de mijlocul de transport și de distanța implicate, precizați perioada de timp normala necesara calatoriei, exprimata in ore (H) sau zile (D) și un numar format din doua cifre (exemple: H12 sau D04). Indicația pentru “H” ar trebui sa fie un numar mai mic sau egal cu 24. Indicația pentru “D” ar trebui sa fie un numar mai mic sau egal cu 92. | an3 |

| c | Organizarea transportului | R | | Identificați persoana responsabila cu organizarea primului transport, utilizand unul dintre urmatoarele coduri: 1Expeditor;2Destinatar;3Proprietarul produselor;4Altul. | n1 |

| d | ARC | R | Se completeaza de catre autoritațile competente ale statului membru de expediție la momentul validarii proiectului de e-AD | A se vedea lista de coduri 2 din anexa II. | an21 |

| e | Data și ora validarii e-AD | R | Se completeaza de catre autoritațile competente ale statului membru de expediție la momentul validarii proiectului de e-AD | Ora indicata este ora locala. | dataOra |

| f | Numar secvențial | R | Se completeaza de catre autoritațile competente ale statului membru de expediție la momentul validarii proiectului de e-AD și pentru fiecare schimbare a destinației | Stabilit la 1 in momentul validarii inițiale, crește cu 1 in fiecare e-AD creat de autoritațile competente ale statului membru de expediție la fiecare schimbare a destinației. | n..2 |

| g | Data și ora validarii actualizarii | C | Data și ora validarii mesajului de schimbare a destinației din tabelul 3, se completeaza de catre autoritațile competente ale statului membru de expediție in cazul schimbarii destinației | Ora indicata este ora locala. | dataOra |

2 | Operator expeditor | R | | | |

| a | Numarul de acciza al operatorului | R | | Specificați un numar de inregistrare SEED valabil al antrepozitarului autorizat sau al expeditorului inregistrat. | an13 |

| b | Numele operatorului | R | | | an..182 |

| c | Strada | R | | | an..65 |

| d | Numarul | O | | | an..11 |

| e | Codul poștal | R | | | an..10 |

| f | Orașul | R | | | an..50 |

| g | NAD_LNG | R | | Specificați codul lingvistic prezentat in lista de coduri 1 din anexa II pentru a indica limba utilizata in acest grup de date. | a2 |

3 | Operator locul expediției | C | “R” daca in rubrica 9d codul tipului originii este “1” | | |

| a | Numarul de referința al antrepozitului fiscal | R | | Specificați un numar de inregistrare SEED valabil al antrepozitului fiscal de expediție. | an13 |

| b | Numele operatorului | O | | | an..182 |

| c | Strada | O | | an..65 |

| d | Numarul | O | | an..11 |

| e | Codul poștal | O | | an..10 |

| f | Orașul | O | | an..50 |

| g | NAD_LNG | C | “R” daca este folosit campul pentru text corespunzator | Specificați codul lingvistic prezentat in lista de coduri 1 din anexa II pentru a indica limba utilizata in acest grup de date. | a2 |

4 | Birou de expediție – import | C | “R” daca in rubrica 9d codul tipului originii este “2” | | |

| a | Numarul de referința al biroului | R | | Specificați codul biroului vamal responsabil pentru punerea in libera circulație. A se vedea lista de coduri 5 din anexa II. Introduceți un cod al unui birou vamal care figureaza pe lista birourilor vamale. | an8 |

5 | Operator destinatar | C | “R”, cu excepția tipului de mesaj “2 – prezentare pentru export cu vamuire la domiciliu” sau pentru codul tipului de destinație 8 (A se vedea codurile tipului de destinație in rubrica 1a) | | |

| a | Identificarea operatorului | C | “R” pentru codurile tipului de destinație 1, 2, 3 și 4″O” pentru codul tipului de destinație 6Acest element de date nu se aplica in cazul codului tipului de destinație 5(A se vedea codurile tipului de destinație in rubrica 1a) | Pentru codul tipului destinației: 1, 2, 3 și 4: specificați un numar de inregistrare SEED valabil al antrepozitarului autorizat sau al destinatarului inregistrat;6: specificați numarul de identificare TVA al persoanei care reprezinta expeditorul la biroul de export. | an..16 |

| b | Numele operatorului | R | | | an..182 |

| c | Strada | R | | | an..65 |

| d | Numarul | O | | | an..11 |

| e | Codul poștal | R | | | an..10 |

| f | Orașul | R | | | an..50 |

| g | NAD_LNG | R | | Specificați codul lingvistic prezentat in lista de coduri 1 din anexa II pentru a indica limba utilizata in acest grup de date. | a2 |

6 | Date complementare operator destinatar | C | “R” pentru codul tipului de destinație 5 (A se vedea codurile tipului de destinație in rubrica 1a) | | |

| a | Codul statului membru | R | | Specificați statul membru de destinație utilizand codul statului membru din lista de coduri 3 din anexa II. | a2 |

| b | Numarul de serie al certificatului de scutire | D | “R” daca numarul de serie este menționat pe certificatul de scutire de accize prevazut de Regulamentul (CE) nr. 31/96 al Comisiei [2] | | an..255 |

7 | Operator locul livrarii | C | “R” pentru codurile tipului de destinație 1 și 4″O” pentru codurile tipului de destinație 2, 3 și 5(A se vedea codurile tipului de destinație in rubrica 1a) | Specificați locul efectiv de livrare a produselor accizabile. Pentru codurile tipului de destinație 2, grupul de date: este “O” pentru e-AD, deoarece statul membru de expediție poate completa aceasta rubrica cu adresa destinatarului inregistrat indicat in SEED;nu se aplica pentru proiectul de e-AD. | |

| a | Identificarea operatorului | C | “R” pentru codul tipului de destinație 1″O” pentru codurile tipului de destinație 2, 3 și 5(A se vedea codurile tipului de destinație in rubrica 1a) | Pentru codul tipului destinației: 1: specificați un numar de inregistrare SEED valabil al antrepozitului fiscal de destinație;2, 3 și 5: specificați numarul de identificare TVA sau orice alt identificator. | an..16 |

| b | Numele operatorului | C | “R” pentru codurile tipului de destinație 1, 2, 3 și 5″O” pentru codul tipului de destinație 4(A se vedea codurile tipului de destinație in rubrica 1a) | | an..182 |

| c | Strada | C | Pentru rubricile 7c, 7e și 7f: “R” pentru codurile tipului de destinație 2, 3, 4 și 5″O” pentru codul tipului de destinație 1(A se vedea codurile tipului de destinație in rubrica 1a) | | an..65 |

| d | Numarul | O | | an..11 |

| e | Codul poștal | C | | an..10 |

| f | Orașul | C | | an..50 |

| g | NAD_LNG | C | “R” daca este folosit campul pentru text corespunzator | Specificați codul lingvistic prezentat in lista de coduri 1 din anexa II pentru a indica limba utilizata in acest grup de date. | a2 |

8 | Birou locul livrarii – Vama | C | “R” in caz de export (codul tipului de destinație 6) (A se vedea codurile tipului de destinație in rubrica 1a) | | |

| a | Numarul de referința al biroului | R | | Specificați codul biroului de export la care va fi depusa declarația de export in conformitate cu articolul 161 alineatul (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului [3]. A se vedea lista de coduri 5 din anexa II. Introduceți un cod al unui birou vamal de export care figureaza pe lista birourilor vamale. | an8 |

9 | e-AD | R | | | |

| a | Numar de referința local | R | | Un numar de serie unic atribuit e-AD de catre expeditor și care identifica lotul in evidența expeditorului. | an..22 |

| b | Numarul facturii | R | | Specificați numarul facturii referitoare la produse. Daca nu a fost inca eliberata factura, trebuie indicat numarul notei de livrare sau al oricarui alt document de transport. | an..35 |

| c | Data facturii | O | Statul membru de expediție poate decide sa marcheze aceste date cu “R” | Data documentului indicat la rubrica 9b. | Data |

| d | Codul tipului de origine | R | | Codurile posibile pentru originea deplasarii sunt: 1Origine – Antrepozit fiscal [in situațiile menționate la articolul 17 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2008/118/CE];2Origine – Import [in situația menționata la articolul 17 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/118/CE]. | n1 |

| e | Data expediției | R | | Data la care incepe deplasarea, in conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din Directiva 2008/118/CE. Aceasta data nu poate depași cu mai mult de 7 zile data depunerii proiectului de e-AD. Data expediției poate fi o data din trecut in cazul menționat la articolul 26 din Directiva 2008/118/CE. | Data |

| f | Ora expediției | O | Statul membru de expediție poate decide sa marcheze aceste date cu “R” | Ora la care incepe deplasarea, in conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din Directiva 2008/118/CE. Ora indicata este ora locala. | Ora |

| g | ARC in amonte | D | Se completeaza de catre autoritațile competente ale statului membru de expediție la momentul validarii unor noi e-AD-uri in urma validarii mesajului privind “operațiunea de divizare” (tabelul 5) | Codul ARC care trebuie specificat este cel al e-AD-ului inlocuit. | an21 |

9.1 | DAU import | C | “R” daca in rubrica 9d codul tipului originii este “2” (import) | | 9x |

| a | Numar DAU import | R | Numarul DAU este completat fie de catre expeditor la momentul transmiterii proiectului de e-AD, fie de catre autoritațile competente ale statului membru de expediție la momentul validarii proiectului de e-AD | Specificați numarul/numerele documentului administrativ unic/documentelor administrative unice utilizate pentru punerea in libera circulație a produselor vizate. | an..21 |

10 | Birou autoritatea competenta a locului expediției | R | | | |

| a | Numarul de referința al biroului | R | | Specificați codul biroului autoritaților competente ale statului membru de expediție responsabile cu controlul accizelor la locul expediției. A se vedea lista de coduri 5 din anexa II. | an8 |

11 | Garanția deplasarii | R | | | |

| a | Codul tipului garantului | R | | Identificați persoana responsabila/persoanele responsabile cu furnizarea garanției, utilizand codul tipului garantului din lista de coduri 6 din anexa II. | n..4 |

12 | Operator garant | C | “R” daca se aplica unul dintre urmatoarele coduri ale tipului garantului: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 sau 1234 (A se vedea codul tipului garantului in lista de coduri 6 din anexa II) | Identificați transportatorul și/sau proprietarul produselor daca acesta/aceștia furnizeaza garanția. | 2x |

| a | Numarul de acciza al operatorului | O | Statul membru de expediție poate decide sa marcheze aceste date cu “R” | Specificați un numar de inregistrare SEED valabil sau un numar de identificare TVA al transportatorului sau al proprietarului produselor accizabile. | an13 |

| b | Numarul TVA | O | an..14 |

| c | Numele operatorului | C | Pentru 12c, d, f și g: “O” daca este specificat numarul de acciza al operatorului, “R” in caz contrar | | an..182 |

| d | Strada | C | | an..65 |

| e | Numarul | O | | an..11 |

| f | Codul poștal | C | | an..10 |

| g | Orașul | C | | an..50 |

| h | NAD_LNG | C | “R” daca este folosit campul pentru text corespunzator | Specificați codul lingvistic prezentat in lista de coduri 1 din anexa II pentru a indica limba utilizata in acest grup de date. | a2 |

13 | Transport | R | | | |

| a | Codul modului de transport | R | | Specificați modul de transport la momentul inceperii deplasarii, utilizand codurile din lista de coduri 7 din anexa II. | n..2 |

| b | Informații complementare | C | “R” daca codul modului de transport este “Altul” In celelalte cazuri, “O” | Furnizați o descriere textuala a modului de transport. | an..350 |

| c | Informații complementare_LNG | C | “R” daca este folosit campul pentru text corespunzator | Specificați codul lingvistic, a se vedea lista de coduri 1 din anexa II pentru a indica limba utilizata in acest grup de date. | a2 |

14 | Operator organizatorul transportului | C | “R” pentru a identifica persoana responsabila cu organizarea primului transport daca valoarea din rubrica 1c este “3” sau “4” | | |

| a | Numarul TVA | O | Statul membru de expediție poate decide sa marcheze aceste date cu “R” | | an..14 |

| b | Numele operatorului | R | | | an..182 |

| c | Strada | R | | | an..65 |

| d | Numarul | O | | | an..11 |

| e | Codul poștal | R | | | an..10 |

| f | Orașul | R | | | an..50 |

| g | NAD_LNG | R | | Specificați codul lingvistic prezentat in lista de coduri 1 din anexa II pentru a indica limba utilizata in acest grup de date. | a2 |

15 | Operator primul transportator | O | Statul membru de expediție poate decide sa marcheze aceste date cu “R” | Identificați persoana care efectueaza primul transport. | |

| a | Numarul TVA | O | | | an..14 |

| b | Numele operatorului | R | | | an..182 |

| c | Strada | R | | | an..65 |

| d | Numarul | O | | | an..11 |

| e | Codul poștal | R | | | an..10 |

| f | Orașul | R | | | an..50 |

| g | NAD_LNG | R | | Specificați codul lingvistic, a se vedea lista de coduri 1 din anexa II pentru a indica limba utilizata in acest grup de date. | a2 |

16 | Detalii privind transportul | R | | | 99x |

| a | Codul unitații de transport | R | | Specificați codul/codurile unitații de transport legate de modul de transport indicat in rubrica 13a. A se vedea lista de coduri 8 din anexa II. | n..2 |

| b | Identitatea unitaților de transport | C | “R” atunci cand codul unitații de transport nu este 5 (A se vedea rubrica 16a) | Introduceți numarul de inregistrare al unitații/unitaților de transport atunci cand codul unitații de transport nu este 5. | an..35 |

| c | Identitatea sigiliului comercial | D | “R” daca sunt utilizate sigilii comerciale | Specificați datele de identificare a sigiliilor comerciale, daca acestea sunt utilizate la sigilarea unitații de transport. | an..35 |

| d | Informații privind sigiliul | O | | Specificați orice informații suplimentare privind aceste sigilii comerciale (de exemplu, tipul de sigiliu utilizat). | an..350 |

| e | Informații privind sigiliul_LNG | C | “R” daca este folosit campul pentru text corespunzator | Specificați codul lingvistic prezentat in lista de coduri 1 din anexa II pentru a indica limba utilizata in acest grup de date. | a2 |

| f | Informații complementare | O | | Specificați orice informații suplimentare referitoare la transport, de exemplu identitatea oricarui transportator succesiv, informații referitoare la unitați de transport succesive. | an..350 |

| g | Informații complementare_LNG | C | “R” daca este folosit campul pentru text corespunzator | Specificați codul lingvistic prezentat in lista de coduri 1 din anexa II pentru a indica limba utilizata in acest grup de date. | a2 |

17 | Corpul e-AD | R | | Trebuie utilizat un grup de date separat pentru fiecare produs care face parte din lot. | 999x |

| a | Numarul unic de referința al corpului de date | R | | Specificați un numar secvențial unic care incepe cu 1. | n..3 |

| b | Codul produselor accizabile | R | | Specificați codul produselor accizabile aplicabil, a se vedea lista de coduri 11 din anexa II. | an4 |

| c | Codul NC | R | | Specificați codul NC aplicabil la data expediției. | n8 |

| d | Cantitate | R | | Specificați cantitatea (exprimata in unitatea de masura asociata codului produsului – a se vedea listele de coduri 11 și 12 din anexa II). In cazul unei deplasari spre un destinatar inregistrat menționat la articolul 19 alineatul (3) din Directiva 2008/118/CE, cantitatea nu trebuie sa o depașeasca pe cea pe care destinatarul este autorizat sa o primeasca. In cazul unei deplasari spre o organizație scutita menționata la articolul 12 din Directiva 2008/118/CE, cantitatea nu trebuie sa o depașeasca pe cea inregistrata in certificatul de scutire de accize. | n..15,3 |

| e | Greutatea bruta | R | | Specificați greutatea bruta a lotului (produsele accizabile cu ambalaj). | n..15,2 |

| f | Greutatea neta | R | | Specificați greutatea produselor accizabile fara ambalaj (pentru alcool și bauturi alcoolice, produse energetice și pentru toate produsele din tutun cu excepția țigarilor). | n..15,2 |

| g | Tarie alcoolica | C | “R” daca se aplica produselor accizabile respective | Specificați taria alcoolica (procent per volum la 20 °C), daca este aplicabila in conformitate cu lista de coduri 11 din anexa II. | n..5,2 |

| h | Gradul Plato | D | “R” daca statul membru de expediție și/sau statul membru de destinație impun(e) accize pentru bere pe baza gradului Plato | In cazul berii, specificați gradul Plato daca statul membru de expediție și/sau statul membru de destinație impun(e) accize pentru bere pe baza gradului Plato. A se vedea lista de coduri 11 din anexa II. | n..5,2 |

| i | Marcajul fiscal | O | | Specificați orice informații suplimentare referitoare la marcajele fiscale impuse de statul membru de destinație. | an..350 |

| j | Marcajul fiscal_LNG | C | “R” daca este folosit campul pentru text corespunzator | Specificați codul lingvistic prezentat in lista de coduri 1 din anexa II pentru a indica limba utilizata in acest grup de date. | a2 |

| k | Indicatorul marcajului fiscal utilizat | D | “R” daca sunt utilizate marcaje fiscale | Completați cu “1” daca produsele poarta sau conțin marcaje fiscale sau “0” daca produsele nu poarta sau nu conțin marcaje fiscale. | n1 |

| l | Denumirea de origine | O | | Aceasta rubrica poate fi utilizata pentru a da certificari: 1.In cazul anumitor vinuri, cu privire la denumirea de origine protejata sau indicația geografica protejata, in conformitate cu legislația relevanta a Uniunii.2.In cazul anumitor bauturi spirtoase, cu privire la locul de producție, in conformitate cu legislația relevanta din Uniune.3.In cazul berii produse de o mica fabrica de bere independenta, conform definiției din Directiva 92/83/CEE a Consiliului [4], pentru care exista intenția de a se solicita un nivel de accizare mai scazut in statul membru de destinație. Certificarea ar trebui oferita in termenii urmatori: “Prin prezenta se certifica faptul ca produsul descris a fost produs de o mica fabrica de bere independenta.”4.In cazul alcoolului etilic distilat de o distilerie mica, conform definiției din Directiva 92/83/CEE, pentru care exista intenția de a se solicita un nivel de accizare mai scazut in statul membru de destinație. Certificarea ar trebui oferita in termenii urmatori: “Prin prezenta se certifica faptul ca produsul descris a fost produs de o distilerie mica.” | an..350 |

| m | Denumirea de origine_LNG | C | “R” daca este folosit campul pentru text corespunzator | Specificați codul lingvistic prezentat in lista de coduri 1 din anexa II pentru a indica limba utilizata in acest grup de date. | a2 |

| n | Dimensiunea producatorului | O | | In cazul berii sau al bauturilor spirtoase, pentru care se acorda certificare la rubrica 17l (Denumirea de origine), specificați producția anuala a anului precedent in hectolitri de bere sau, respectiv, de alcool pur. | n..15 |

| o | Densitate | C | “R” daca se aplica produselor accizabile respective | Specificați densitatea la 15 °C, daca este aplicabila in conformitate cu lista de coduri 11 din anexa II. | n..5,2 |

| p | Descrierea comerciala | O | Statul membru de expediție poate decide sa impuna obligativitatea introducerii acestor date. “R” pentru transportul in vrac al vinurilor menționate la paragrafele 1-9, 15 și 16 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului [5], pentru care descrierea produsului conține indicațiile facultative stabilite la articolul 60 din regulamentul menționat, cu condiția ca acestea sa apara pe etichete sau sa existe intenția de a le menționa pe etichete | Introduceți descrierea comerciala a produselor in scopul identificarii produselor transportate. | an..350 |

| q | Descrierea comerciala_LNG | C | “R” daca este folosit campul pentru text corespunzator | Specificați codul lingvistic prezentat in lista de coduri 1 din anexa II pentru a indica limba utilizata in acest grup de date. | a2 |

| r | Marca comerciala a produselor | D | “R” daca produsele accizabile au o marca comerciala. Statul membru de expediție poate decide ca nu este necesara specificarea marcii comerciale a produselor transportate daca aceasta este precizata pe factura sau in alt document comercial menționat la rubrica 9b | Specificați marca comerciala a produselor, daca este cazul. | an..350 |

| s | Marca comerciala a produselor_LNG | C | “R” daca este folosit campul pentru text corespunzator | Specificați codul lingvistic prezentat in lista de coduri 1 din anexa II pentru a indica limba utilizata in acest grup de date. | a2 |

17.1 | Ambalaj | R | | | 99x |

| a | Codul tipului de ambalaje | R | | Specificați tipul de ambalaj, utilizand unul dintre codurile din lista de coduri 9 din anexa II. | an2 |

| b | Numarul de ambalaje | C | “R” daca se marcheaza cu “Numarabile” | Specificați numarul de ambalaje daca ambalajele sunt numarabile in conformitate cu lista de coduri 9 din anexa II. | n..15 |

| c | Identitatea sigiliului comercial | D | “R” daca sunt utilizate sigilii comerciale | Specificați datele de identificare a sigiliilor comerciale, daca acestea sunt utilizate la sigilarea ambalajelor. | an..35 |

| d | Informații privind sigiliul | O | | Specificați orice informații suplimentare privind aceste sigilii comerciale (de exemplu, tipul de sigiliu utilizat). | an..350 |

| e | Informații privind sigiliul_LNG | C | “R” daca este folosit campul pentru text corespunzator | Specificați codul lingvistic prezentat in lista de coduri 1 din anexa II pentru a indica limba utilizata in acest grup de date. | a2 |

17.2 | Produse vitivinicole | D | “R” pentru produsele vitivinicole incluse in partea XII din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului [6] | | |

| a | Categoria de produs vitivinicol | R | | Pentru produsele vitivinicole incluse in partea XII din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, specificați unul dintre urmatoarele coduri: 1Vin fara DOP/IGP;2Vin din soiuri fara DOP/IGP;3Vin cu DOP sau IGP;4Vin importat;5Altul. | n1 |

| b | Codul zonei vitivinicole | D | “R” pentru produse vitivinicole in vrac (volum nominal de peste 60 de litri) | Specificați zonele vitivinicole din care provine produsul transportat, in conformitate cu anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 479/2008. | n..2 |

| c | Țara terța de origine | C | “R” in cazul in care categoria de produse vitivinicole de la rubrica 17.2a este “4” (vin importat) | Specificați un “cod de țara” menționat in lista de coduri 4 din anexa II, dar care nu este menționat in lista de coduri 3 din anexa II, cu excepția “codului de țara””GR”. | a2 |

| d | Alte informații | O | | | an..350 |

| e | Alte informații_LNG | C | “R” daca este folosit campul pentru text corespunzator | Specificați codul lingvistic prezentat in lista de coduri 1 din anexa II pentru a indica limba utilizata in acest grup de date. | a2 |

17.2.1 | Codul operațiunii cu vinuri | D | “R” pentru produse vitivinicole in vrac (volum nominal de peste 60 de litri) | | 99x |

| a | Codul operațiunii cu vinuri | R | | Specificați unul sau mai multe coduri ale operațiunii cu vinuri, in conformitate cu lista de la punctul 1.4 litera (b) din partea B a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 436/2009 al Comisiei [7]. | n..2 |

18 | Document certificat | O | | | 9x |

| a | Scurta descriere a documentului | C | “R”, cu excepția cazului in care este utilizat campul de date 18c | Descrieți orice certificat referitor la produsele transportate, de exemplu certificate referitoare la denumirea de origine menționata la rubrica 171. | an..350 |

| b | Scurta descriere a documentului_LNG | C | “R” daca este folosit campul pentru text corespunzator | Specificați codul lingvistic prezentat in lista de coduri 1 din anexa II pentru a indica limba utilizata in acest grup de date. | a2 |

| c | Referința documentului | C | “R”, cu excepția cazului in care este utilizat campul de date 18a | Specificați referințe pentru orice certificat referitor la produsele transportate. | an..350 |

| d | Referința documentului_LNG | C | “R” daca este folosit campul pentru text corespunzator | Specificați codul lingvistic prezentat in lista de coduri 1 din anexa II pentru a indica limba utilizata in acest grup de date. | a2 |

2. Tabelul 3 se inlocuiește cu urmatorul text:

“Tabelul 3

[menționat la articolul 5 alineatul (1) și la articolul 8 alineatul (2)]

Schimbarea destinației

A | B | C | D | E | F | G |

1 | Atribut | R | | | |

| a | Data și ora validarii schimbarii destinației | C | Se completeaza de catre autoritațile competente ale statului membru de expediție la momentul validarii proiectului de mesaj de schimbare a destinației | Ora indicata este ora locala. | dataOra |

2 | Actualizarea e-AD | R | | | |

| a | Numar secvențial | C | Se completeaza de catre autoritațile competente ale statului membru de expediție la momentul validarii proiectului de mesaj de schimbare a destinației | Stabilit la 1 in momentul validarii inițiale a e-AD, crește cu 1 la fiecare schimbare a destinației. | n..2 |

| b | ARC | R | | Specificați codul ARC al e-AD pentru care se solicita schimbarea destinației. | an21 |

| c | Durata calatoriei | D | “R” cand se schimba durata calatoriei in urma schimbarii destinației | Ținand cont de mijlocul de transport și de distanța implicate, precizați perioada de timp normala necesara calatoriei, exprimata in ore (H) sau zile (D) și un numar format din doua cifre (exemple: H12 sau D04). Indicația pentru “H” ar trebui sa fie un numar mai mic sau egal cu 24. Indicația pentru “D” ar trebui sa fie un numar mai mic sau egal cu 92. | an3 |

| d | Organizarea transportului modificata | D | “R” cand se schimba persoana responsabila cu organizarea transportului in urma schimbarii destinației | Identificați persoana responsabila cu organizarea transportului, utilizand unul dintre urmatoarele coduri: 1Expeditor;2Destinatar;3Proprietarul produselor;4Altul. | n1 |

| e | Numarul facturii | D | “R” cand se schimba factura in urma schimbarii destinației | Specificați numarul facturii referitoare la produse. Daca nu a fost inca eliberata factura, trebuie indicat numarul notei de livrare sau al oricarui alt document de transport. | an..35 |

| f | Data facturii | O | Statul membru de expediție poate decide sa impuna obligativitatea completarii acestor date atunci cand numarul facturii se schimba in urma schimbarii destinației | Data documentului indicat la rubrica 2e. | data |

| g | Codul modului de transport | D | “R” cand se schimba modul de transport in urma schimbarii destinației | Specificați modul de transport, utilizand codurile din lista de coduri 7 din anexa II. | n..2 |

| h | Informații complementare | C | “R” daca codul modului de transport este indicat și este “Altul” | Furnizați o descriere textuala a modului de transport. | an..350 |

| i | Informații complementare_LNG | C | “R” daca este folosit campul pentru text corespunzator | Specificați codul lingvistic prezentat in lista de coduri 1 din anexa II pentru a indica limba utilizata in acest grup de date. | a2 |

3 | Destinație schimbata | R | | | |

| a | Codul tipului de destinație | R | | Specificați noua destinație a deplasarii utilizand unul dintre urmatoarele coduri: 1Antrepozit fiscal [articolul 17 alineatul (1) litera (a) punctul (i) din Directiva 2008/118/CE];2Destinatar inregistrat [articolul 17 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) din Directiva 2008/118/CE];3Destinatar inregistrat temporar [articolul 17 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) și articolul 19 alineatul (3) din Directiva 2008/118/CE];4Livrare directa [articolul 17 alineatul (2) din Directiva 2008/118/CE];6Export [articolul 17 alineatul (1) litera (a) punctul (iii) din Directiva 2008/118/CE]. | n1 |

4 | Operator nou destinatar | D | “R” cand se schimba destinatarul in urma schimbarii destinației | | |

| a | Identificarea operatorului | C | “R” pentru codurile tipului de destinație 1, 2, 3 și 4″O” pentru codul tipului de destinație 6(A se vedea codurile tipului de destinație in rubrica 3a) | Pentru codul tipului destinației: 1, 2, 3 și 4: specificați un numar de inregistrare SEED valabil al antrepozitarului autorizat sau al destinatarului inregistrat;6: specificați numarul de identificare TVA al persoanei care reprezinta expeditorul la biroul de export. | an..16 |

| b | Numele operatorului | R | | | an..182 |

| c | Strada | R | | | an..65 |

| d | Numarul | O | | | an..11 |

| e | Codul poștal | R | | | an..10 |

| f | Orașul | R | | | an..50 |

| g | NAD_LNG | R | | Specificați codul lingvistic prezentat in lista de coduri 1 din anexa II pentru a indica limba utilizata in acest grup de date. | a2 |

5 | Operator locul livrarii | C | “R” pentru codurile tipului de destinație 1 și 4″O” pentru codurile tipului de destinație 2 și 3(A se vedea codurile tipului de destinație in rubrica 3a) | Specificați locul efectiv de livrare a produselor accizabile. Pentru codurile tipului de destinație 2, grupul de date: este “O” dupa validarea cu succes a proiectului de schimbare a destinației, deoarece statul membru de expediție poate completa aceasta rubrica cu adresa destinatarului inregistrat indicat in SEED;nu se aplica pentru proiectul de schimbare a destinației. | |

| a | Identificarea operatorului | C | “R” pentru codul tipului de destinație 1″O” pentru codurile tipului de destinație 2 și 3(A se vedea codurile tipului de destinație in rubrica 3a) | Pentru codul tipului destinației: 1: specificați un numar de inregistrare SEED valabil al antrepozitului fiscal de destinație;2 și 3: specificați numarul de identificare TVA sau orice alt identificator. | an..16 |

| b | Numele operatorului | C | “R” pentru codurile tipului de destinație 1, 2 și 3″O” pentru codul tipului de destinație 4(A se vedea codurile tipului de destinație in rubrica 3a) | | an..182 |

| c | Strada | C | Pentru rubricile 5c, 5e și 5f: “R” pentru codurile tipului de destinație 2, 3 și 4″O” pentru codul tipului de destinație 1(A se vedea codurile tipului de destinație in rubrica 3a) | | an..65 |

| d | Numarul | O | | an..11 |

| e | Codul poștal | C | | an..10 |

| f | Orașul | C | | an..50 |

| g | NAD_LNG | C | “R” daca este folosit campul pentru text corespunzator | Specificați codul lingvistic prezentat in lista de coduri 1 din anexa II pentru a indica limba utilizata in acest grup de date. | a2 |

6 | Birou locul livrarii – vama | C | “R” in caz de export (codul tipului de destinație 6) (A se vedea codurile tipului de destinație in rubrica 3a) | | |

| a | Numarul de referința al biroului | R | | Specificați codul biroului de export la care va fi depusa declarația de export in conformitate cu articolul 161 alineatul (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92. A se vedea lista de coduri 5 din anexa II. Introduceți un cod al unui birou vamal de export care figureaza pe lista birourilor vamale. | an8 |

7 | Operator noul organizator al transportului | C | “R” pentru a identifica persoana responsabila cu organizarea transportului daca valoarea din rubrica 2d este “3” sau “4” | | |

| a | Numarul TVA | O | Statul membru de expediție poate decide sa marcheze aceste date cu “R” | | an..14 |

| b | Numele operatorului | R | | | an..182 |

| c | Strada | R | | | an..65 |

| d | Numarul | O | | | an..11 |

| e | Codul poștal | R | | | an..10 |

| f | Orașul | R | | | an..50 |

| g | NAD_LNG | R | | Specificați codul lingvistic prezentat in lista de coduri 1 din anexa II pentru a indica limba utilizata in acest grup de date. | a2 |

8 | Operator noul transportator | O | Statul membru de expediție poate decide sa impuna obligativitatea completarii acestor date atunci cand se schimba transportatorul in urma schimbarii destinației | Identificați noua persoana care efectueaza transportul. | |

| a | Numarul TVA | O | | | an..14 |

| b | Numele operatorului | R | | | an..182 |

| c | Strada | R | | | an..65 |

| d | Numarul | O | | | an..11 |

| e | Codul poștal | R | | | an..10 |

| f | Orașul | R | | | an..50 |

| g | NAD_LNG | R | | Specificați codul lingvistic prezentat in lista de coduri 1 din anexa II pentru a indica limba utilizata in acest grup de date. | a2 |

9 | Detalii privind transportul | D | “R” cand se schimba detaliile privind transportul in urma schimbarii destinației | | 99x |

| a | Codul unitații de transport | R | | Specificați codul/codurile unitații de transport legate de modul de transport indicat la rubrica 2g, a se vedea lista de coduri 8 din anexa II. | n..2 |

| b | Identitatea unitaților de transport | C | “R” atunci cand codul unitații de transport nu este 5 (A se vedea rubrica 9a) | Introduceți numarul de inregistrare al unitații/unitaților de transport atunci cand codul unitații de transport nu este 5. | an..35 |

| c | Identitatea sigiliului comercial | D | “R” daca sunt utilizate sigilii comerciale | Specificați datele de identificare a sigiliilor comerciale, daca acestea sunt utilizate la sigilarea unitații de transport. | an..35 |

| d | Informații privind sigiliul | O | | Specificați orice informații suplimentare privind aceste sigilii comerciale (de exemplu, tipul de sigiliu utilizat). | an..350 |

| e | Informații privind sigiliul_LNG | C | “R” daca este folosit campul pentru text corespunzator | Specificați codul lingvistic, a se vedea lista de coduri 1 din anexa II. | a2 |

| f | Informații complementare | O | | Specificați orice informații suplimentare referitoare la transport, de exemplu identitatea oricarui transportator succesiv, informații referitoare la unitați de transport succesive. | an..350 |

| g | Informații complementare_LNG | C | “R” daca este folosit campul pentru text corespunzator | Specificați codul lingvistic prezentat in lista de coduri 1 din anexa II pentru a indica limba utilizata in acest grup de date. | a2″ |

3. Tabelul 5 se inlocuiește cu urmatorul text:

“Tabelul 5

[menționat la articolul 6 alineatul (1) și la articolul 8 alineatul (2)]

Operațiunea de divizare

A | B | C | D | E | F | G |

1 | Divizarea e-AD | R | | | |

| a | ARC in amonte | R | | Specificați codul ARC al e-AD-ului care se divizeaza. A se vedea lista de coduri 2 din anexa II. | an21 |

2 | SM de divizare | R | | | |

| a | Codul statului membru | R | | Specificați statul membru pe teritoriul caruia are loc divizarea deplasarii utilizand codul statului membru din lista de coduri 3 din anexa II. | a2 |

3 | Detalii privind divizarea e-AD | R | | Divizarea se realizeaza prin inlocuirea integrala a e-AD-ului in cauza prin doua sau mai multe e-AD-uri noi. | 9x |

| a | Numar de referința local | R | | Un numar de serie unic atribuit e-AD de catre expeditor și care identifica lotul in evidența expeditorului. | an..22 |

| b | Durata calatoriei | D | “R” cand se schimba durata calatoriei in urma operațiunii de divizare | Ținand cont de mijlocul de transport și de distanța implicate, precizați perioada de timp normala necesara calatoriei, exprimata in ore (H) sau zile (D) și un numar format din doua cifre (exemple: H12 sau D04). Indicația pentru “H” ar trebui sa fie un numar mai mic sau egal cu 24. Indicația pentru “D” ar trebui sa fie un numar mai mic sau egal cu 92. | an3 |

| c | Organizarea transportului modificata | D | “R” cand se schimba persoana responsabila cu organizarea transportului in urma operațiunii de divizare | Identificați persoana responsabila cu organizarea primului transport, utilizand unul dintre urmatoarele coduri: 1Expeditor;2Destinatar;3Proprietarul produselor;4Altul. | n1 |

3.1 | Destinație schimbata | R | | | |

| a | Codul tipului de destinație | R | | Specificați destinația deplasarii utilizand unul dintre urmatoarele coduri: 1Antrepozit fiscal [articolul 17 alineatul (1) litera (a) punctul (i) din Directiva 2008/118/CE];2Destinatar inregistrat [articolul 17 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) din Directiva 2008/118/CE];3Destinatar inregistrat temporar [articolul 17 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) și articolul 19 alineatul (3) din Directiva 2008/118/CE];4Livrare directa [articolul 17 alineatul (2) din Directiva 2008/118/CE];6Export [articolul 17 alineatul (1) litera (a) punctul (iii) din Directiva 2008/118/CE];8Destinație necunoscuta (destinatar necunoscut, articolul 22 din Directiva 2008/118/CE). | n1 |

3.2 | Operator nou destinatar | C | “O” atunci cand codul tipului de destinație nu este 8 (A se vedea codurile tipului de destinație in rubrica 3.1a) | Pentru codul tipului destinației: 1, 2, 3, 4 și 6: atunci cand destinatarul se schimba in urma operațiunii de divizare, acest grup de date devine “R”. | |

| a | Identificarea operatorului | C | “R” pentru codurile tipului de destinație 1, 2, 3 și 4″O” pentru codul tipului de destinație 6(A se vedea codurile tipului de destinație in rubrica 3.1a) | Pentru codul tipului destinației: 1, 2, 3 și 4: specificați un numar de inregistrare SEED valabil al antrepozitarului autorizat sau al destinatarului inregistrat;6: specificați numarul de identificare TVA al persoanei care reprezinta expeditorul la biroul de export. | an..16 |

| b | Numele operatorului | R | | | an..182 |

| c | Strada | R | | | an..65 |

| d | Numarul | O | | | an..11 |

| e | Codul poștal | R | | | an..10 |

| f | Orașul | R | | | an..50 |

| g | NAD_LNG | R | | Specificați codul lingvistic prezentat in lista de coduri 1 din anexa II pentru a indica limba utilizata in acest grup de date. | a2 |

3.3 | Operator locul livrarii | C | “R” pentru codurile tipului de destinație 1 și 4″O” pentru codul tipului de destinație 3(A se vedea codurile tipului de destinație in rubrica 3.1a) | | |

| a | Identificarea operatorului | C | “R” pentru codul tipului de destinație 1″O” pentru codurile tipului de destinație 2 și 3(A se vedea codurile tipului de destinație in rubrica 3.1a) | Pentru codul tipului destinației: 1: specificați un numar de inregistrare SEED valabil al antrepozitului fiscal de destinație;2 și 3: specificați numarul de identificare TVA sau orice alt identificator. | an..16 |

| b | Numele operatorului | C | “R” pentru codurile tipului de destinație 1, 2 și 3″O” pentru codul tipului de destinație 4(A se vedea codurile tipului de destinație in rubrica 3.1a) | | an..182 |

| c | Strada | C | Pentru rubricile 3.3c, 3.3e și 3.3f: “R” pentru codurile tipului de destinație 2, 3 și 4″O” pentru codul tipului de destinație 1(A se vedea codurile tipului de destinație in rubrica 3.1a) | | an..65 |

| d | Numarul | O | | an..11 |

| e | Codul poștal | C | | an..10 |

| f | Orașul | C | | an..50 |

| g | NAD_LNG | C | “R” daca este folosit campul pentru text corespunzator | Specificați codul lingvistic prezentat in lista de coduri 1 din anexa II pentru a indica limba utilizata in acest grup de date. | a2 |

3.4 | Birou locul livrarii – vama | C | “R” in caz de export (codul tipului de destinație schimbata 6) (A se vedea codurile tipului de destinație in rubrica 3.1a) | | |

| a | Numarul de referința al biroului | R | | Specificați codul biroului de export la care va fi depusa declarația de export in conformitate cu articolul 161 alineatul (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92. A se vedea lista de coduri 5 din anexa II. Introduceți un cod al unui birou vamal de export care figureaza pe lista birourilor vamale. | an8 |

3.5 | Operator noul organizator al transportului | C | “R” pentru a identifica persoana responsabila cu organizarea transportului daca valoarea din rubrica 3c este “3” sau “4” | | |

| a | Numarul TVA | O | Statul membru de expediție poate decide sa marcheze aceste date cu “R” | | an..14 |

| b | Numele operatorului | R | | | an..182 |

| c | Strada | R | | | an..65 |

| d | Numarul | O | | | an..11 |

| e | Codul poștal | R | | | an..10 |

| f | Orașul | R | | | an..50 |

| g | NAD_LNG | R | | Specificați codul lingvistic prezentat in lista de coduri 1 din anexa II pentru a indica limba utilizata in acest grup de date. | a2 |

3.6 | Operator noul transportator | O | Statul membru de expediție poate decide sa impuna obligativitatea completarii acestor date atunci cand se schimba transportatorul in urma operațiunii de divizare | Identificați persoana care efectueaza noul transport. | |

| a | Numarul TVA | O | | | an..14 |

| b | Numele operatorului | R | | | an..182 |

| c | Strada | R | | | an..65 |

| d | Numarul | O | | | an..11 |

| e | Codul poștal | R | | | an..10 |

| f | Orașul | R | | | an..50 |

| g | NAD_LNG | R | | Specificați codul lingvistic prezentat in lista de coduri 1 din anexa II pentru a indica limba utilizata in acest grup de date. | a2 |

3.7 | Detalii privind transportul | D | “R” cand se schimba detaliile privind transportul in urma operațiunii de divizare | | 99x |

| a | Codul unitații de transport | R | | Specificați codul/codurile unitații de transport. A se vedea lista de coduri 8 din anexa II. | n..2 |

| b | Identitatea unitaților de transport | C | “R” atunci cand codul unitații de transport nu este 5 (A se vedea rubrica 3.7a) | Introduceți numarul de inregistrare al unitații/unitaților de transport atunci cand codul unitații de transport nu este 5. | an..35 |

| c | Identitatea sigiliului comercial | D | “R” daca sunt utilizate sigilii comerciale | Specificați datele de identificare a sigiliilor comerciale, daca acestea sunt utilizate la sigilarea unitații de transport. | an..35 |

| d | Informații privind sigiliul | O | | Specificați orice informații suplimentare privind aceste sigilii comerciale (de exemplu, tipul de sigiliu utilizat). | an..350 |

| e | Informații privind sigiliul_LNG | C | “R” daca este folosit campul pentru text corespunzator | Specificați codul lingvistic prezentat in lista de coduri 1 din anexa II pentru a indica limba utilizata in acest grup de date. | a2 |

| f | Informații complementare | O | | Specificați orice informații suplimentare referitoare la transport, de exemplu identitatea oricarui transportator succesiv, informații referitoare la unitați de transport succesive. | an..350 |

| g | Informații complementare_LNG | C | “R” daca este folosit campul pentru text corespunzator | Specificați codul lingvistic prezentat in lista de coduri 1 din anexa II pentru a indica limba utilizata in acest grup de date. | a2 |

3.8 | Corpul e-AD | R | | Trebuie utilizat un grup de date separat pentru fiecare produs care face parte din lot. | 999x |

| a | Numarul unic de referința al corpului de date | R | | Specificați numarul unic de referința al corpului de date al produsului din e-AD original divizat. Numarul unic de referința al corpului de date trebuie sa fie unic pentru fiecare rubrica “Detalii privind divizarea e-AD”. | n..3 |

| b | Codul produselor accizabile | R | | Specificați codul produselor accizabile aplicabil, a se vedea lista de coduri 11 din anexa II. | an..4 |

| c | Codul NC | R | | Specificați codul NC aplicabil la data introducerii operațiunii de divizare. | n8 |

| d | Cantitate | R | | Specificați cantitatea (exprimata in unitatea de masura asociata codului produsului – a se vedea listele de coduri 11 și 12 din anexa II). In cazul unei deplasari spre un destinatar inregistrat menționat la articolul 19 alineatul (3) din Directiva 2008/118/CE, cantitatea nu trebuie sa o depașeasca pe cea pe care destinatarul este autorizat sa o primeasca. In cazul unei deplasari spre o organizație scutita menționata la articolul 12 din Directiva 2008/118/CE, cantitatea nu trebuie sa o depașeasca pe cea inregistrata in certificatul de scutire de accize. | n..15,3 |

| e | Greutatea bruta | R | | Specificați greutatea bruta a lotului (produsele accizabile cu ambalaj). | n..15,2 |

| f | Greutatea neta | R | | Specificați greutatea produselor accizabile fara ambalaj. | n..15,2 |

| i | Marcajul fiscal | O | | Specificați orice informații suplimentare referitoare la marcajele fiscale impuse de statul membru de destinație. | an..350 |

| j | Marcajul fiscal_LNG | C | “R” daca este folosit campul pentru text corespunzator | Specificați codul lingvistic prezentat in lista de coduri 1 din anexa II pentru a indica limba utilizata in acest grup de date. | a2 |

| k | Indicatorul marcajului fiscal utilizat | D | “R” daca sunt utilizate marcaje fiscale | Completați cu “1” daca produsele conțin sau poarta marcaje fiscale sau “0” daca produsele nu conțin sau nu poarta marcaje fiscale. | n1 |

| o | Densitate | C | “R” daca se aplica produselor accizabile respective | Specificați densitatea la 15 °C, daca este aplicabila in conformitate cu lista de coduri 11 din tabelul din anexa II. | n..5,2 |

| p | Descrierea comerciala | O | Statul membru de expediție poate decide sa impuna obligativitatea introducerii acestor date. | Introduceți descrierea comerciala a produselor in scopul identificarii produselor transportate. | an..350 |

| q | Descrierea comerciala_LNG | C | “R” daca este folosit campul pentru text corespunzator | Specificați codul lingvistic prezentat in lista de coduri 1 din anexa II pentru a indica limba utilizata in acest grup de date. | a2 |

| r | Marca comerciala a produselor | D | “R” daca produsele accizabile au o marca comerciala | Specificați marca comerciala a produselor, daca este cazul. | an..350 |

| s | Marca comerciala a produselor_LNG | C | “R” daca este folosit campul pentru text corespunzator | Specificați codul lingvistic prezentat in lista de coduri 1 din anexa II pentru a indica limba utilizata in acest grup de date. | a2 |

3.8.1 | Ambalaj | R | | | 99x |

| a | Codul tipului de ambalaje | R | | Specificați tipul de ambalaj, utilizand unul dintre codurile din lista de coduri 9 din anexa II. | an2 |

| b | Numarul de ambalaje | C | “R” daca se marcheaza cu “Numarabile” | Specificați numarul de ambalaje daca ambalajele sunt numarabile in conformitate cu lista de coduri 9 din anexa II. | n..15 |

| c | Identitatea sigiliului comercial | D | “R” daca sunt utilizate sigilii comerciale | Specificați datele de identificare a sigiliilor comerciale, daca acestea sunt utilizate la sigilarea ambalajelor. | an..35 |

| d | Informații privind sigiliul | O | | Specificați orice informații suplimentare privind aceste sigilii comerciale (de exemplu, tipul de sigiliu utilizat). | an..350 |

| e | Informații privind sigiliul_LNG | C | “R” daca este folosit campul pentru text corespunzator | Specificați codul lingvistic prezentat in lista de coduri 1 din anexa II pentru a indica limba utilizata in acest grup de date. | a2″ |

4. Tabelul 6 se inlocuiește cu urmatorul text:

“Tabelul 6

[menționat la articolul 7 și la articolul 8 alineatul (3)]

Raport de primire/Raport de export

A | B | C | D | E | F | G |

1 | Atribut | R | | | |

| a | Data și ora validarii raportului de primire/export | C | Se completeaza de catre autoritațile competente ale statului membru de destinație/export la momentul validarii raportului de primire/raportului de export | Ora indicata este ora locala. | dataOra |

2 | e-AD privind deplasarea produselor accizabile | R | | | |

| a | ARC | R | | Specificați codul ARC al e-AD. A se vedea lista de coduri 2 din anexa II. | an21 |

| b | Numar secvențial | R | | Specificați numarul secvențial al e-AD. | n..2 |

3 | Operator destinatar | C | “R”, cu excepția situației in care elementul de date intitulat Tipul mesajului din documentul administrativ electronic corespunzator are codul “2 – Prezentare pentru export cu vamuire la domiciliu” | | |

| a | Identificarea operatorului | C | “R” pentru codurile tipului de destinație 1, 2, 3 și 4″O” pentru codul tipului de destinație 6Nu se aplica codului tipului de destinație 5(A se vedea codurile tipului de destinație in tabelul 1 rubrica 1a) | Pentru codul tipului destinației: 1, 2, 3 și 4: specificați un numar de inregistrare SEED valabil al antrepozitarului autorizat sau al destinatarului inregistrat;6: specificați numarul de identificare TVA al persoanei care reprezinta expeditorul la biroul de export. | an..16 |

| b | Numele operatorului | R | | | an..182 |

| c | Strada | R | | | an..65 |

| d | Numarul | O | | | an..11 |

| e | Codul poștal | R | | | an..10 |

| f | Orașul | R | | | an..50 |

| g | NAD_LNG | R | | Specificați codul lingvistic prezentat in lista de coduri 1 din anexa II pentru a indica limba utilizata in acest grup de date. | a2 |

4 | Operator locul livrarii | C | “R” pentru codurile tipului de destinație 1 și 4″O” pentru codurile tipului de destinație 2, 3 și 5(A se vedea codurile tipului de destinație in tabelul 1 rubrica 1a) | Specificați locul efectiv de livrare a produselor accizabile. | |

| a | Identificarea operatorului | C | “R” pentru codul tipului de destinație 1″O” pentru codurile tipului de destinație 2, 3 și 5(A se vedea codurile tipului de destinație in tabelul 1 rubrica 1a) | Pentru codul tipului destinației: 1: specificați un numar de inregistrare SEED valabil al antrepozitului fiscal de destinație;2, 3 și 5: specificați numarul de identificare TVA sau orice alt identificator. | an..16 |

| b | Numele operatorului | C | “R” pentru codurile tipului de destinație 1, 2, 3 și 5″O” pentru codul tipului de destinație 4(A se vedea codurile tipului de destinație in tabelul 1 rubrica 1a) | | an..182 |

| c | Strada | C | Pentru rubricile 4c, 4e și 4f. “R” pentru codurile tipului de destinație 2, 3, 4 și 5″O” pentru codul tipului de destinație 1(A se vedea codurile tipului de destinație in tabelul 1 rubrica 1a) | | an..65 |

| d | Numarul | O | | an..11 |

| e | Codul poștal | C | | an..10 |

| f | Orașul | C | | an..50 |

| g | NAD_LNG | C | “R” daca este folosit campul pentru text corespunzator | Specificați codul lingvistic prezentat in lista de coduri 1 din anexa II pentru a indica limba utilizata in acest grup de date. | a2 |

5 | Biroul de destinație | C | “R” pentru codurile tipului de destinație 1, 2, 3, 4 și 5 (A se vedea codurile tipului de destinație in tabelul 1 rubrica 1a) | | |

| a | Numarul de referința al biroului | R | | Specificați codul biroului autoritaților competente ale statului membru de destinație responsabile cu controlul accizelor la locul de destinație. A se vedea lista de coduri 5 din anexa II. | an8 |

6 | Raport de primire/export | R | | | |

| a | Data sosirii produselor accizabile | R | | Data la care se incheie deplasarea, in conformitate cu articolul 20 alineatul (2) din Directiva 2008/118/CE. | Data |

| b | Concluzia generala a primirii | R | | Codurile posibile sunt: 1Primire acceptata și satisfacatoare;2Primire acceptata deși nesatisfacatoare;3Primire refuzata;4Primire refuzata parțial;21Ieșire acceptata și satisfacatoare;22Ieșire acceptata deși nesatisfacatoare;23Ieșire refuzata. | n..2 |

| c | Informații complementare | O | | Specificați orice informații suplimentare referitoare la primirea produselor accizabile. | an..350 |

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close