Conventia privind asistenta administrativa reciproca in domeniul fiscal

In M. Of. nr. 155 din  4 martie 2014 a fost publicata Legea nr. 13/2014 pentru ratificarea Conventiei privind asistenta administrativa reciproca in domeniul fiscal, adoptata la Strasbourg la 25 ianuarie 1988, si a Protocolului de modificare a Conventiei privind asistenta administrativa reciproca in domeniul fiscal, adoptat la Paris la 27 mai 2010, semnate de partea romana la 15 octombrie 2012.

Din cuprins:

ART. 1

Se ratifica Conventia privind asistenta administrativa reciproca in domeniul fiscal, adoptata la Strasbourg la 25 ianuarie 1988 si semnata de partea romana la 15 octombrie 2012.

ART. 2

Se ratifica Protocolul de modificare a Conventiei privind asistenta administrativa reciproca in domeniul fiscal, adoptat la Paris la 27 mai 2010 si semnat de partea romana la 15 octombrie 2012.

ART. 3

Contributia Romaniei pentru finantarea autoritatii de coordonare a Conventiei privind asistenta administrativa reciproca in domeniul fiscal se plateste anual din bugetul Ministerului Finantelor Publice incepand cu anul semnarii conventiei.

 

CONVENTIE

privind asistenta administrativa reciproca in domeniul fiscal*)

 

Strasbourg, 25 ianuarie 1988

 

*) Traducere.

 

Preambul

Statele membre ale Consiliului Europei si tarile membre ale Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), semnatare ale prezentei conventii,

considerand ca dezvoltarea circulatiei internationale a persoanelor, capitalului, bunurilor si serviciilor – desi foarte benefica in sine – a sporit posibilitatile de evitare a platii impozitelor si de evaziune fiscala, impunand asadar o mai mare cooperare intre autoritatile fiscale,

salutand diversele eforturi facute in ultimii ani pentru combaterea evitarii platii impozitelor si a evaziunii fiscale la nivel international, pe cale bilaterala sau multilaterala,

considerand ca un efort coordonat intre state este necesar pentru a facilita toate formele de asistenta administrativa in domenii referitoare la impozite de orice fel, asigurand in acelasi timp o protectie corespunzatoare a drepturilor contribuabililor,

recunoscand rolul important pe care il poate avea cooperarea internationala in facilitarea determinarii corecte a obligatiilor fiscale si in a-l ajuta pe contribuabil sa beneficieze de drepturile sale,

considerand ca principiile fundamentale care permit fiecarei persoane sa aiba drepturi si obligatii stabilite conform unei proceduri legale adecvate ar trebui recunoscute ca fiind aplicabile in domeniul fiscal in toate statele si ca statele ar trebui sa depuna eforturi sa protejeze interesele legitime ale contribuabililor, inclusiv o protectie adecvata impotriva discriminarii si dublei impuneri,

convinse, asadar, ca statele nu ar trebui sa intreprinda masuri sau sa furnizeze informatii doar in conformitate cu legislatia si practica lor interna, avand in vedere necesitatea de a proteja confidentialitatea informatiilor si tinand cont de instrumentele internationale de protejare a confidentialitatii si a fluxurilor de informatii cu caracter personal,

dorind sa incheie o conventie privind asistenta administrativa reciproca in domeniul fiscal,

au convenit urmatoarele:

 

CAPITOLUL I

Scopul Conventiei

 

ART. 1

Obiectul Conventiei si persoanele vizate

1. Sub rezerva prevederilor cap. IV, partile isi vor acorda reciproc asistenta administrativa in domeniul fiscal. O astfel de asistenta poate implica, atunci cand este cazul, masuri luate de organisme judiciare.

2. O astfel de asistenta administrativa va include:

a. schimbul de informatii, inclusiv controale fiscale simultane si participarea la controale fiscale in strainatate;

b. asistenta la recuperare, inclusiv masuri de conservare; si

c. transmiterea de documente.

3. O parte va acorda asistenta administrativa indiferent daca persoana vizata este un rezident sau un national al unei parti sau al oricarui alt stat.

ART. 2

Impozite vizate

1. Prezenta conventie se aplica:

a. urmatoarelor impozite:

(i) impozite pe venit sau pe profit;

(ii) impozite pe castiguri de capital care sunt percepute separat de impozitul pe venit sau pe profit;

(iii) impozite pe averea neta,

percepute in numele unei parti; si

b. urmatoarelor impozite:

(i) impozite pe venit, profit, castiguri de capital sau avere neta care sunt percepute in numele subdiviziunilor politice sau al autoritatilor locale ale unei parti;

(ii) contributii obligatorii de asigurari sociale care sunt platite la bugetul de stat sau la institutiile de asigurari sociale infiintate in baza dreptului public;

(iii) impozite din alte categorii, cu exceptia taxelor vamale, impuse in numele unei parti, si anume:

A. impozite pe proprietate, pe mostenire sau pe donatii;

B. impozite pe proprietati imobiliare;

C. impozite generale pe consum, cum ar fi taxa pe valoarea adaugata sau taxa pe vanzari;

D. impozite specifice pe bunuri si servicii, cum ar fi accizele;

E. impozite pe utilizarea sau detinerea de autovehicule;

F. impozite pe utilizarea sau detinerea de proprietati mobiliare, altele decat autovehiculele;

G. orice alte impozite;

(iv) impozite din categoriile mentionate la subparagraful (iii) de mai sus, care sunt percepute in numele subdiviziunilor politice sau al autoritatilor locale ale unei parti.

2. Impozitele existente pentru care se aplica Conventia sunt enumerate in anexa A, in categoriile mentionate la paragraful 1.

3. Partile vor notifica Secretarului General al Consiliului Europei sau Secretarului General al OCDE (denumiti in continuare depozitari) orice modificare care va fi facuta la anexa A, ca urmare a unei modificari a listei mentionate in paragraful 2. O astfel de modificare va produce efecte din prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni de la data primirii unei astfel de notificari de catre depozitar.

4. Conventia se va aplica, de asemenea, de la data adoptarii, oricaror impozite identice sau in esenta similare, percepute intr-un stat contractant dupa intrarea in vigoare a Conventiei pentru acea parte, in plus sau in locul impozitelor existente enumerate in anexa A, si, in aceasta situatie, partea vizata va notifica unuia dintre depozitari adoptarea impozitului in cauza.

 

CAPITOLUL II

Definitii generale

 

ART. 3

Definitii

1. In scopul prezentei conventii, daca contextul nu cere o interpretare diferita:

a. termenii “stat solicitant” si “stat solicitat” inseamna, dupa caz, orice parte care solicita asistenta administrativa in domeniul fiscal si orice parte careia i se solicita sa acorde o astfel de asistenta;

b. termenul “impozit” inseamna orice impozit sau contributie de asigurare sociala pentru care se aplica Conventia conform articolului 2;

c. termenul “creanta fiscala” inseamna orice suma a unui impozit, precum si dobanzile, amenzile administrative si cheltuielile de recuperare aferente, care sunt datorate si care nu au fost inca platite;

d. termenul “autoritate competenta” inseamna persoanele si autoritatile enumerate in anexa B;

e. Termenul “nationali”, in legatura cu o parte, inseamna:

(i) toate persoanele fizice care au nationalitatea acelei parti; si

(ii) toate persoanele juridice, parteneriatele, asociatiile si alte entitati constituite in conformitate cu legislatia in vigoare in acea parte.

Pentru fiecare parte care a facut o declaratie in acest sens, termenii utilizati mai sus vor avea intelesul conform definitiilor din anexa C.

2. In ceea ce priveste aplicarea Conventiei de catre o parte, orice termen care nu este definit in aceasta va avea, daca contextul nu cere o interpretare diferita intelesul pe care il are conform legislatiei acelei parti referitoare la impozitele pentru care se aplica Conventia.

3. Partile vor notifica unuia dintre depozitari orice modificare adusa anexelor B si C. O astfel de modificare va produce efecte din prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni de la data primirii unei astfel de notificari de catre depozitarul in cauza.

 

CAPITOLUL III

Forme de asistenta

 

SECTIUNEA I

Schimb de informatii

 

ART. 4

Dispozitii generale

1. Partile vor schimba orice informatii, in special asa cum se prevede in aceasta sectiune, care se considera ca sunt relevante pentru:

a. stabilirea si colectarea impozitelor, precum si recuperarea si executarea creantelor fiscale; si

b. punerea sub acuzare in fata unei autoritati administrative sau inceperea punerii sub acuzare in fata unui organism judiciar. Informatiile care nu ar putea fi relevante in aceste scopuri nu vor fi schimbate in baza prezentei conventii.

2. O parte poate utiliza informatiile obtinute in baza prezentei conventii ca dovezi in fata unei instante penale numai daca a fost obtinut in prealabil acordul partii care a furnizat informatiile. Cu toate acestea, oricare doua sau mai multe parti pot conveni de comun acord sa renunte la conditia acordului prealabil.

3. Orice parte poate, printr-o declaratie adresata unuia dintre depozitari, sa indice ca, in conformitate cu legislatia sa interna, autoritatile sale il pot informa pe rezidentul sau nationalul sau inainte de a transmite informatiile referitoare la el, in conformitate cu articolele 5 si 7.

ART. 5

Schimb de informatii la cerere

1. La solicitarea statului solicitant, statul solicitat va furniza statului solicitant orice informatii dintre cele mentionate in articolul 4 referitoare la anumite persoane sau tranzactii.

2. Daca informatiile existente in dosarele fiscale ale statului solicitat nu sunt suficiente pentru a-i permite acestuia sa se conformeze solicitarii de informatii, acel stat va lua toate masurile relevante pentru a furniza statului solicitant informatiile solicitate.

ART. 6

Schimb automat de informatii

In legatura cu categoriile de cazuri si in conformitate cu procedurile care vor fi stabilite de comun acord, doua sau mai multe parti vor schimba automat informatiile mentionate in articolul 4.

ART. 7

Schimb spontan de informatii

1. O parte va inainta unei alte parti, fara o solicitare prealabila, informatii despre care are cunostinta, in urmatoarele circumstante:

a. prima parte mentionata are motive sa presupuna ca in cealalta parte ar putea exista o pierdere in ceea ce priveste cuantumul impozitelor;

b. persoana supusa impozitarii obtine o reducere sau o scutire de impozit in prima parte mentionata, care ar conduce la majorarea impozitului sau la aparitia obligatiei de a plati impozitul in cealalta parte;

c. operatiunile economice dintre o persoana supusa impozitarii intr-o parte si o persoana supusa impozitarii in cealalta parte sunt derulate printr-una sau mai multe tari, astfel incat sa rezulte o diminuare a impozitelor intr-una sau in cealalta parte sau in ambele;

d. o parte are motive sa presupuna ca ar putea rezulta o diminuare a impozitelor din transferul artificial al profitului in cadrul grupului de companii;

e. informatiile inaintate primei parti mentionate de catre cealalta parte au permis obtinerea de informatii care ar putea fi relevante pentru determinarea obligatiei fiscale in cea de-a doua parte.

2. Fiecare parte va lua masurile si va adopta procedurile necesare pentru a se asigura ca informatiile descrise in paragraful 1 vor fi puse la dispozitie pentru transmiterea catre o alta parte.

ART. 8

Controale fiscale simultane

1. La solicitarea uneia dintre ele, doua sau mai multe parti se vor consulta reciproc in vederea determinarii cazurilor si a procedurilor pentru controale fiscale simultane. Fiecare parte implicata va decide daca doreste sau nu sa participe la un anumit control fiscal simultan.

2. In scopul prezentei conventii, un control fiscal simultan inseamna o intelegere intre doua sau mai multe parti de a examina simultan, fiecare pe teritoriul sau, situatia fiscala a uneia sau al mai multor persoane fata de care acestea au un interes comun sau conex, cu scopul de a schimba orice informatii relevante obtinute pe aceasta cale.

ART. 9

Controale fiscale in strainatate

1. La solicitarea autoritatii competente a statului solicitant, autoritatea competenta a statului solicitat poate permite la momentul potrivit prezenta reprezentantilor autoritatii competente a statului solicitant la un control fiscal efectuat in statul solicitat.

2. Daca solicitarea este acceptata, autoritatea competenta a statului solicitat va notifica cat mai curand posibil autoritatii competente a statului solicitant data si locul controlului, autoritatea sau persoana desemnata sa efectueze controlul, precum si procedurile si conditiile impuse de statul solicitat pentru efectuarea controlului. Toate deciziile referitoare la efectuarea controlului fiscal vor fi luate de statul solicitat.

3. O parte il poate informa pe unul dintre depozitari despre intentia sa de a nu accepta, ca regula generala, astfel de solicitari cum sunt cele mentionate in paragraful 1. O astfel de declaratie poate fi facuta sau retrasa in orice moment.

ART. 10

Informatii contradictorii

Daca o parte primeste de la o alta parte informatii despre situatia fiscala a unei persoane care par a fi in contradictie cu informatiile pe care le detine, aceasta va informa despre acest lucru partea care a furnizat informatiile.

 

SECTIUNEA II

Asistenta la recuperare

 

ART. 11

Recuperarea creantelor fiscale

1. La solicitarea statului solicitant, statul solicitat va lua, sub rezerva prevederilor articolelor 14 si 15, masurile necesare pentru a recupera creantele fiscale ale primului stat mentionat, ca si cum acestea ar fi propriile sale creante fiscale.

2. Prevederile paragrafului 1 se vor aplica numai creantelor fiscale care constituie obiectul unui instrument ce permite executarea lor in statul solicitant si, daca nu se convine altfel de catre partile implicate, numai celor care nu sunt contestate.

Totusi, atunci cand creanta este asupra unei persoane care nu este un rezident al statului solicitant, paragraful 1 se va aplica numai atunci cand creanta nu mai poate fi contestata, daca nu se convine altfel de catre partile implicate.

3. Obligatia de a acorda asistenta in recuperarea creantelor fiscale in legatura cu o persoana decedata sau cu averea acesteia este limitata la valoarea averii sau a proprietatii dobandite de fiecare beneficiar al averii si este conditionata de recuperarea creantei fie din avere, fie de la beneficiarii acesteia.

ART. 12

Masuri de conservare

La solicitarea statului solicitant, statul solicitat va lua, in vederea recuperarii unei sume de impozit, masuri de conservare, chiar daca creanta este contestata sau nu constituie inca obiectul unui instrument care constituie titlu executoriu.

ART. 13

Documente care insotesc solicitarea

1. Solicitarea de asistenta administrativa in baza acestei sectiuni va fi insotita de:

a. o declaratie din care sa reiasa ca respectiva creanta fiscala se refera la un impozit care intra sub incidenta Conventiei si ca, in cazul recuperarii, creanta fiscala nu este sau nu poate fi contestata, in conformitate cu paragraful 2 al articolului 11;

b. o copie oficiala a instrumentului care constituie titlu executoriu in statul solicitant; si

c. orice alt document necesar recuperarii sau adoptarii masurilor de conservare.

2. Instrumentul care constituie titlu executoriu in statul solicitant, atunci cand este cazul si in conformitate cu prevederile in vigoare in statul solicitat, va fi acceptat, va fi recunoscut, va fi completat sau va fi inlocuit cat mai curand posibil dupa data primirii solicitarii de asistenta de un instrument ce permite executarea in cel din urma stat.

ART. 14

Termene

1. Problemele referitoare la orice termen dincolo de care o creanta fiscala nu poate fi executata vor fi guvernate de legislatia statului solicitant. Solicitarea de asistenta va oferi detalii in legatura cu acel termen.

2. Actiunile de recuperare intreprinse de statul solicitat ca urmare a unei solicitari de asistenta care, conform legislatiei acelui stat, ar avea ca efect suspendarea sau intreruperea perioadei mentionate in paragraful 1, vor avea acelasi efect si in conformitate cu legislatia statului solicitant. Statul solicitat va informa statul solicitant in legatura cu actiunile astfel intreprinse.

3. In orice caz, statul solicitat nu are obligatia de a da curs unei solicitari de asistenta transmisa dupa o perioada de 15 ani de la data instrumentului initial care constituie titlu executoriu.

ART. 15

Prioritate

Creanta fiscala pentru recuperarea careia se acorda asistenta nu va beneficia in statul solicitat de nicio prioritate acordata in mod special creantelor fiscale ale acelui stat, chiar daca procedura de recuperare utilizata este cea aplicabila propriilor sale creante fiscale.

ART. 16

Amanarea platii

Statul solicitat poate permite amanarea platii sau plata in rate daca legislatia sau practica sa administrativa ii permit sa faca acest lucru in situatii similare, dar va informa mai intai statul solicitant.

 

SECTIUNEA III

Transmiterea de documente

 

ART. 17

Transmiterea de documente

1. La solicitarea statului solicitant, statul solicitat va pune la dispozitia destinatarului documente, inclusiv cele care au legatura cu deciziile judiciare, care provin din statul solicitant si care au legatura cu un impozit care intra sub incidenta prezentei conventii.

2. Statul solicitat va transmite documentele:

a. printr-o metoda prevazuta de legislatia sa interna pentru transmiterea de documente avand o natura in esenta similara;

b. in masura in care este posibil, printr-o anumita metoda solicitata de statul solicitant sau prin metoda cea mai apropiata de o astfel de metoda disponibila in baza propriei sale legislatii.

3. O parte poate transmite direct prin posta documente referitoare la o persoana aflata pe teritoriul unei alte parti.

4. Nicio prevedere a prezentei conventii nu va fi interpretata ca avand drept efect anularea oricarei transmiteri de documente de catre o parte in conformitate cu legislatia sa.

5. Atunci cand un document este transmis in conformitate cu acest articol, el nu trebuie sa fie insotit de o traducere. Totusi, atunci cand exista convingerea ca destinatarul nu poate intelege limba in care este redactat documentul, statul solicitat va face demersuri pentru a-l traduce sau va intocmi un rezumat in limba sa oficiala sau intr-una din limbile sale oficiale. In mod alternativ, acesta poate solicita statului solicitant fie sa traduca documentul, fie ca acesta sa fie insotit de un rezumat intocmit intr-una din limbile oficiale ale statului solicitat, ale Consiliului Europei sau ale OCDE.

 

CAPITOLUL IV

Prevederi referitoare la toate formele de asistenta

 

ART. 18

Informatii care vor fi furnizate de statul solicitant

1. O solicitare de asistenta va indica, atunci cand este cazul:

a. autoritatea sau agentia care a initiat solicitarea facuta de autoritatea competenta;

b. numele, adresa si orice alte date care sa ajute la identificarea persoanei in legatura cu care se face solicitarea;

c. in cazul unei solicitari de informatii, forma in care statul solicitant doreste sa ii fie furnizate informatiile pentru a raspunde nevoilor sale;

d. in cazul unei solicitari de asistenta la recuperare sau a unor masuri de conservare, natura creantei fiscale, componentele creantei fiscale si activele din care poate fi recuperata creanta fiscala;

e. in cazul unei solicitari pentru transmiterea de documente, natura si obiectul documentului care va fi transmis;

f. masura in care aceasta este in conformitate cu legislatia si practica administrativa a statului solicitant si masura in care aceasta este in conformitate cu cerintele impuse de articolul 19.

2. Pe masura ce ii sunt aduse la cunostinta orice alte informatii care sunt relevante pentru solicitarea de asistenta, statul solicitant le va transmite statului solicitat.

ART. 19

Posibilitatea de a refuza o solicitare

Statul solicitat nu va fi obligat sa raspunda unei solicitari daca statul solicitant nu a folosit toate mijloacele care ii stau la dispozitie pe teritoriul sau, cu exceptia situatiei in care recurgerea la astfel de mijloace ar conduce la o dificultate disproportionata.

ART. 20

Raspunsul la solicitarea de asistenta

1. Daca solicitarea de asistenta este conforma, statul solicitat va informa cat mai curand posibil statul solicitant cu privire la actiunile intreprinse si rezultatul asistentei.

2. Daca solicitarea este refuzata, statul solicitat va informa cat mai curand posibil statul solicitant despre aceasta decizie si motivele acesteia.

3. Daca, in legatura cu o solicitare de informatii, statul solicitant a mentionat forma in care doreste sa ii fie furnizate informatiile si statul solicitat este in masura sa faca acest lucru, statul solicitat va furniza informatiile in forma solicitata.

ART. 21

Protectia persoanelor si limitele obligatiei de a acorda asistenta

1. Nicio prevedere a prezentei conventii nu va afecta drepturile si garantiile asigurate persoanelor de legislatia sau practica administrativa a statului solicitat.

2. Cu exceptia articolului 14, prevederile prezentei conventii nu vor fi interpretate ca impunand statului solicitat obligatia:

a. de a lua masuri care deroga de la propria legislatie sau de la practica sa administrativa ori de la legislatia sau practica administrativa a statului solicitant;

b. de a lua masuri pe care le considera contrare ordinii publice sau intereselor sale fundamentale;

c. de a furniza informatii care nu pot fi obtinute in baza propriei legislatii sau practicii sale administrative ori in baza legislatiei statului solicitant sau a practicii administrative a acestuia;

d. de a furniza informatii care ar dezvalui un secret comercial, de afaceri, industrial sau profesional ori un procedeu de fabricatie sau informatii a caror divulgare ar fi contrara ordinii publice sau intereselor sale fundamentale;

e. de a acorda asistenta administrativa daca si in masura in care acesta considera ca impozitarea din statul solicitant contravine principiilor de impozitare general acceptate sau prevederilor unei conventii de evitare a dublei impuneri sau oricarei altei conventii pe care statul solicitat a incheiat-o cu statul solicitant;

f. de a acorda asistenta daca aplicarea prezentei conventii ar conduce la discriminare intre un national al statului solicitat si nationalii statului solicitant, in aceleasi circumstante.

ART. 22

Caracterul secret

1. Orice informatii obtinute de o parte in baza prezentei conventii vor fi tratate ca fiind secrete in acelasi mod ca si informatiile obtinute in baza legislatiei interne a acelei parti sau in baza conditiilor privind caracterul secret aplicabile in partea care furnizeaza informatiile, daca astfel de conditii sunt mai restrictive.

2. Astfel de informatii vor fi, in orice caz, dezvaluite numai persoanelor sau autoritatilor (inclusiv instantelor judecatoresti si organismelor administrative sau de supraveghere) insarcinate cu stabilirea, incasarea, recuperarea, aplicarea, urmarirea sau solutionarea contestatiilor cu privire la impozitele acelei parti. Numai persoanele sau autoritatile mentionate mai sus pot utiliza informatiile si atunci numai in astfel de scopuri. Prin derogare de la prevederile paragrafului 1, acestea pot dezvalui informatiile in procedurile judecatoresti sau in deciziile judiciare care se refera la astfel de impozite, cu conditia de a obtine in prealabil o autorizare de la autoritatea competenta a partii care furnizeaza informatiile. Totusi, oricare doua sau mai multe parti pot conveni de comun acord sa renunte la conditia autorizarii prealabile.

3. Daca o parte a formulat o rezerva in conformitate cu subparagraful a al paragrafului 1 din articolul 30, orice alta parte care obtine informatii de la acea parte nu va folosi aceste informatii in scopuri legate de un impozit inclus in categoria care face obiectul rezervei. In mod similar, partea care a formulat o astfel de rezerva nu va folosi informatiile obtinute in baza prezentei conventii in scopuri legate de un impozit inclus in categoria care face obiectul rezervei.

4. Prin derogare de la prevederile paragrafelor 1, 2 si 3, informatiile primite de o parte pot fi folosite in alte scopuri atunci cand astfel de informatii pot fi folosite in astfel de alte scopuri in baza legislatiei partii care furnizeaza informatiile si cand autoritatea competenta a acelei parti autorizeaza o astfel de folosire. Informatiile furnizate de o parte unei alte parti pot fi transmise de aceasta din urma unei terte parti, cu conditia de a obtine in prealabil o autorizare de la autoritatea competenta a primei parti mentionate.

ART. 23

Proceduri

1. Procedurile care se refera la masuri luate in baza prezentei conventii de catre statul solicitat vor fi efectuate numai la autoritatile abilitate ale acelui stat.

2. Procedurile care se refera la masuri luate in baza prezentei conventii de catre statul solicitant, in special cele care, in domeniul recuperarii, se refera la existenta sau suma creantei fiscale sau la instrumentul care constituie titlul sau executoriu, vor fi efectuate numai la autoritatile abilitate ale acelui stat. Daca se efectueaza astfel de proceduri, statul solicitant va informa statul solicitat, care va suspenda procedura pana la pronuntarea deciziei autoritatii in cauza. Totusi, statul solicitat va lua, la cererea statului solicitant, masuri de conservare pentru a asigura recuperarea. Statul solicitat poate fi de asemenea informat despre astfel de proceduri de catre orice persoana interesata. Dupa primirea unor astfel de informatii, statul solicitat se va consulta in legatura cu aceasta situatie, daca este necesar, cu Statul solicitant.

3. In situatia in care a fost luata o decizie finala in cadrul procedurilor, statul solicitat sau statul solicitant, dupa caz, va informa celalalt stat in legatura cu decizia si implicatiile pe care aceasta le are pentru solicitarea de asistenta.

 

CAPITOLUL V

Prevederi speciale

 

ART. 24

Aplicarea Conventiei

1. Partile vor comunica intre ele in scopul aplicarii prezentei conventii prin intermediul autoritatilor lor competente. Autoritatile competente pot comunica in mod direct in acest scop si pot autoriza autoritatile subordonate sa actioneze in numele lor. Autoritatile competente a doua sau mai multe parti pot conveni de comun acord asupra modului de aplicare a Conventiei intre ele.

2. Atunci cand statul solicitat considera ca aplicarea prezentei conventii intr-un anumit caz ar avea consecinte serioase si nedorite, autoritatile competente ale statului solicitat si ale celui solicitant se vor consulta reciproc si vor depune eforturi sa rezolve situatia de comun acord.

3. Un organism coordonator format din reprezentantii autoritatilor competente ale partilor va monitoriza sub egida OCDE aplicarea si evolutia prezentei conventii. In acest scop, organismul coordonator va recomanda orice actiune care ar putea contribui la realizarea scopurilor generale ale Conventiei. Acesta va actiona in special ca un forum pentru studierea noilor metode si proceduri de dezvoltare a cooperarii internationale in domeniul fiscal si atunci cand este cazul poate recomanda revizuiri sau amendamente la Conventie. Statele care au semnat, dar care nu au ratificat, nu au acceptat sau nu au aprobat inca Conventia, au dreptul de a fi reprezentate la reuniunile organismului coordonator ca observatori.

4. O parte poate solicita organismului coordonator sa furnizeze puncte de vedere cu privire la interpretarea prevederilor Conventiei.

5. Atunci cand intre doua sau mai multe parti apar dificultati sau dubii cu privire la aplicarea sau interpretarea Conventiei, autoritatile competente ale acelor parti vor depune eforturi sa rezolve problema de comun acord. Acordul partilor va fi comunicat organismului coordonator.

6. Secretarul general al OCDE va informa partile si statele semnatare care inca nu au ratificat, nu au acceptat sau nu au aprobat Conventia despre punctele de vedere exprimate de organismul coordonator conform prevederilor paragrafului 4 de mai sus si despre intelegerile amiabile la care s-a ajuns conform paragrafului 5 de mai sus.

ART. 25

Limba

Solicitarile de asistenta si raspunsurile la acestea vor fi redactate intr-una din limbile oficiale ale OCDE si ale Consiliului Europei sau in orice alta limba agreata bilateral de catre statele contractante in cauza.

ART. 26

Cheltuieli

Cu exceptia altor intelegeri convenite bilateral de catre partile in cauza:

a. cheltuielile obisnuite ocazionate de acordarea asistentei vor fi suportate de statul solicitat;

b. cheltuielile extraordinare ocazionate de acordarea asistentei vor fi suportate de statul solicitant.

 

CAPITOLUL VI

Prevederi finale

 

ART. 27

Alte acorduri sau aranjamente internationale

1. Posibilitatile de asistenta prevazute de prezenta conventie nu limiteaza si nici nu sunt limitate de cele incluse in acorduri internationale existente sau viitoare sau de alte aranjamente intre partile in cauza sau de alte instrumente care se refera la cooperarea in domeniul fiscal.

2. Prin derogare de la reglementarile prezentei conventii, acele parti care sunt membre ale Comunitatii Economice Europene vor aplica in relatiile lor reciproce reglementarile comune in vigoare in acea comunitate.

ART. 28

Semnarea si intrarea in vigoare a Conventiei

1. Prezenta conventie va fi deschisa spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei si tarilor membre ale OCDE. Aceasta se supune ratificarii, acceptarii sau aprobarii. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse la unul dintre depozitari.

2. Prezenta conventie va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni de la data la care 5 state si-au exprimat acordul de a aplica Conventia, in conformitate cu prevederile paragrafului 1.

3. In ceea ce priveste orice stat membru al Consiliului Europei sau orice tara membra a OCDE care isi exprima ulterior consimtamantul de a o aplica, Conventia va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni de la data la care a fost depus instrumentul de ratificare, acceptare sau aprobare.

ART. 29

Aplicarea teritoriala a Conventiei

1. Fiecare stat poate sa specifice, la momentul semnarii sau atunci cand depune instrumentul sau de ratificare, acceptare sau aprobare, teritoriul sau teritoriile pentru care se va aplica prezenta conventie.

2. Orice stat poate, la orice data ulterioara, sa extinda, printr-o declaratie adresata unuia dintre depozitari, aplicarea prezentei conventii la orice alt teritoriu mentionat in declaratie. Pentru un astfel de teritoriu, Conventia va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni de la data primirii unei astfel de declaratii de catre depozitar.

3. Orice declaratie facuta in baza oricaruia dintre cele doua paragrafe anterioare poate fi retrasa, in ceea ce priveste orice teritoriu mentionat intr-o astfel de declaratie, printr-o notificare adresata unuia dintre depozitari. Retragerea va produce efecte din prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni de la data primirii unei astfel de notificari de catre depozitar.

ART. 30

Rezerve

1. Orice stat poate sa declare, la momentul semnarii sau atunci cand depune instrumentul sau de ratificare, acceptare sau aprobare sau la orice data ulterioara, faptul ca isi rezerva dreptul:

a. de a nu acorda nicio forma de asistenta in legatura cu impozitele altor parti din oricare dintre categoriile enumerate la subparagraful b al paragrafului 1 de la articolul 2, cu conditia sa nu fi inclus niciun impozit intern din acea categorie in anexa A a Conventiei;

b. de a nu acorda asistenta in recuperarea oricarei creante fiscale sau in recuperarea unei amenzi administrative pentru toate impozitele sau numai pentru impozitele incadrate intr-una sau mai multe dintre categoriile enumerate la paragraful 1 al articolului 2;

c. de a nu acorda asistenta in legatura cu orice creanta fiscala care exista la data intrarii in vigoare a Conventiei pentru acel stat sau, atunci cand a fost formulata anterior o rezerva conform subparagrafului a sau b de mai sus, la data retragerii unei astfel de rezerve in legatura cu impozitele din categoria respectiva;

d. de a nu acorda asistenta in transmiterea de documente pentru toate impozitele sau numai pentru impozitele incadrate intr-una sau mai multe dintre categoriile enumerate la paragraful 1 al articolului 2;

e. de a nu permite transmiterea de documente prin posta, asa cum se prevede la paragraful 3 al articolului 17.

2. Nu se pot face alte rezerve.

3. Dupa intrarea in vigoare a Conventiei pentru o parte, acea parte poate formula una sau mai multe dintre rezervele enumerate la paragraful 1, pe care nu le-a formulat la momentul ratificarii, acceptarii sau aprobarii. Astfel de rezerve vor intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni de la data primirii rezervei de catre unul dintre depozitari.

4. Orice parte care a formulat o rezerva in baza paragrafelor 1 si 3 poate sa o retraga in totalitate sau partial prin intermediul unei notificari adresate unuia dintre depozitari. Retragerea va produce efecte la data primirii unei astfel de notificari de catre depozitarul in cauza.

5. O parte care a formulat o rezerva in legatura cu o prevedere din prezenta conventie nu poate sa solicite aplicarea acelei prevederi de catre orice alta parte; totusi, aceasta poate sa solicite, daca rezerva sa este partiala, aplicarea acelei prevederi in masura in care ea insasi a acceptat-o.

ART. 31

Denuntarea

1. Orice parte poate denunta in orice moment prezenta conventie prin intermediul unei notificari adresate unuia dintre depozitari.

2. Denuntarea va produce efecte din prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni de la data primirii notificarii de catre depozitar.

3. Orice parte care denunta Conventia va continua sa aplice prevederile articolului 22 atat timp cat aceasta are in posesia sa orice documente sau informatii obtinute in baza Conventiei.

ART. 32

Depozitarii si functiile lor

1. Depozitarul cu care s-a realizat o actiune, o notificare sau o comunicare va informa statele membre ale Consiliului Europei si tarile membre ale OCDE in legatura cu:

a. orice semnare;

b. depunerea oricarui instrument de ratificare, acceptare sau aprobare;

c. orice data de intrare in vigoare a prezentei conventii, in conformitate cu prevederile articolelor 28 si 29;

d. orice declaratie facuta in baza prevederilor paragrafului 3 al articolului 4 sau ale paragrafului 3 al articolului 9 si retragerea oricarei astfel de declaratii;

e. orice rezerva exprimata in baza prevederilor articolului 30 si retragerea oricarei rezerve efectuate in temeiul prevederilor paragrafului 4 al articolului 30;

f. orice notificare primita in baza prevederilor paragrafului 3 sau 4 al articolului 2, paragrafului 3 al articolului 3, articolului 29 sau paragrafului 1 al articolului 31;

g. orice alta actiune, notificare sau comunicare care se refera la prezenta conventie.

2. Depozitarul care primeste o comunicare sau care face o notificare in conformitate cu prevederile paragrafului 1 il va informa pe celalalt depozitar despre aceasta.

 

Drept care, subsemnatii, autorizati in mod corespunzator in acest scop, au semnat Conventia.

Semnata la Strasbourg la 25 ianuarie 1988, in limbile engleza si franceza, ambele texte fiind egal autentice, in doua exemplare, dintre care unul va fi depus in arhivele Consiliului Europei si celalalt in arhivele OCDE. Secretarii generali ai Consiliului Europei si OCDE vor transmite copii certificate fiecarui stat membru al Consiliului Europei si tarilor membre ale OCDE.

 

PROTOCOL

de modificare a Conventiei privind asistenta administrativa reciproca in domeniul fiscal*)

 

Paris, 27 mai 2010

 

*) Traducere.

 

Preambul

Statele membre ale Consiliului Europei si tarile membre ale Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), semnatare ale prezentului protocol,

considerand ca Conventia privind asistenta administrativa reciproca in domeniul fiscal, adoptata la Strasbourg la 25 ianuarie 1988 (denumita in continuare “Conventia”) a fost incheiata inainte de a se fi ajuns la un acord cu privire la standardul agreat pe plan international pentru schimb de informatii in domeniul fiscal,

considerand ca de la incheierea Conventiei a aparut un nou mediu de cooperare,

considerand ca este de dorit sa se puna la dispozitie un instrument multilateral care sa permita unui numar cat mai mare de state sa beneficieze de un nou mediu de cooperare si, in acelasi timp, sa implementeze cele mai inalte standarde de cooperare internationala in domeniul fiscal,

au convenit urmatoarele:

 

ART. I

1. Cel de-al saptelea paragraf al preambulului la Conventie se elimina si se inlocuieste cu urmatoarele:

“Convinse asadar ca statele ar trebui sa intreprinda masuri sau sa furnizeze informatii tinand seama de necesitatea de a proteja confidentialitatea informatiilor si tinand cont de instrumentele internationale de protejare a vietii private si a fluxurilor de date cu caracter personal,”.

2. Urmatoarele vor fi adaugate dupa cel de-al saptelea paragraf al preambulului la Conventie:

“Considerand ca a aparut un nou mediu de cooperare si ca este de dorit sa se puna la dispozitie un instrument multilateral care sa permita unui numar cat mai mare de state sa beneficieze de pe urma noului mediu de cooperare si, in acelasi timp, sa implementeze cele mai inalte standarde de cooperare internationala in domeniul fiscal,”.

ART. II

Articolul 4 al Conventiei se elimina si se inlocuieste cu urmatoarele:

“ART. 4

Dispozitii generale

1. Partile vor schimba orice informatii, in special asa cum se prevede in aceasta sectiune, care se considera ca sunt relevante pentru administrarea sau aplicarea legislatiilor lor interne referitoare la impozitele vizate de prezenta conventie.

2. Eliminat.

3. Orice parte poate indica, printr-o declaratie adresata unuia dintre depozitari, ca in conformitate cu legislatia sa interna autoritatile sale pot informa pe rezidentul sau nationalul sau inainte de a transmite informatii referitoare la acesta, in conformitate cu articolele 5 si 7.”

ART. III

1. Termenul “si” din paragraful 1.b al articolului 18 din Conventie se inlocuieste cu termenul “sau”.

2. Referirea la “articolul 19” din paragraful 1.f al articolului 18 din Conventie se inlocuieste cu o referire la “articolul 21.2.g”.

ART. IV

Articolul 19 din Conventie se elimina.

ART. V

Articolul 21 din Conventie se elimina si se inlocuieste cu urmatoarele:

“ART. 21

Protectia persoanelor si limitele obligatiei de a acorda asistenta

1. Nicio prevedere a prezentei conventii nu va afecta drepturile si garantiile asigurate persoanelor de legislatia sau practica administrativa a statului solicitat.

2. Cu exceptia articolului 14, prevederile prezentei conventii nu vor fi interpretate ca impunand statului solicitat obligatia:

a. de a lua masuri care deroga de la propria legislatie sau de la practica sa administrativa ori de la legislatia sau practica administrativa a statului solicitant;

b. de a lua masuri care ar fi contrare ordinii publice;

c. de a furniza informatii care nu pot fi obtinute in baza propriei legislatii sau practicii sale administrative ori in baza legislatiei statului solicitant sau a practicii administrative a acestuia;

d. de a furniza informatii care ar dezvalui un secret comercial, de afaceri, industrial sau profesional ori un procedeu de fabricatie sau informatii a caror divulgare ar fi contrara ordinii publice;

e. de a acorda asistenta administrativa daca si in masura in care acesta considera ca impozitarea din statul solicitant contravine principiilor de impozitare general acceptate sau prevederilor unei conventii de evitare a dublei impuneri sau oricarei altei conventii pe care statul solicitat a incheiat-o cu statul solicitant;

f. de a acorda asistenta administrativa in scopul administrarii sau aplicarii unei prevederi a legislatiei fiscale a statului solicitant sau a oricarei cerinte legate de aceasta, care discrimineaza un national al statului solicitat fata de un national al statului solicitant, in aceleasi circumstante;

g. de a acorda asistenta administrativa atunci cand statul solicitant nu a utilizat toate masurile rezonabile prevazute in legislatia sau in practica sa administrativa, cu exceptia situatiei in care recurgerea la astfel de masuri ar determina o dificultate disproportionata;

h. de a acorda asistenta la recuperare in acele cazuri in care povara administrativa pentru acel stat este in mod evident disproportionata fata de beneficiul care va fi obtinut de statul solicitant.

3. Daca statul solicitant solicita informatii in conformitate cu prezenta conventie, statul solicitat va utiliza masurile sale de culegere a informatiilor pentru a obtine informatiile solicitate, chiar daca statul solicitat nu are nevoie de astfel de informatii pentru scopurile sale fiscale. Obligatia prevazuta in propozitia anterioara este supusa limitarilor prevazute in prezenta conventie, insa in niciun caz astfel de limitari, incluzand in special pe cele de la paragrafele 1 si 2, nu vor fi interpretate ca permitand unui stat solicitat sa refuze furnizarea de informatii doar pentru faptul ca acesta considera ca asemenea informatii nu prezinta niciun interes in cadru national.

4. Prevederile prezentei conventii, incluzand in special pe cele de la paragrafele 1 si 2, nu vor fi interpretate in niciun caz ca permitand unui stat solicitat sa refuze furnizarea de informatii doar pentru faptul ca informatiile sunt detinute de o banca, de o alta institutie financiara, de un imputernicit sau de o persoana care actioneaza ca agent sau in calitate fiduciara sau pentru ca acestea se refera la drepturile de proprietate asupra unei persoane.”

ART. VI

Paragrafele 1 si 2 ale articolului 22 se elimina si se inlocuiesc cu urmatoarele:

“1. Orice informatii obtinute de o parte in baza prezentei conventii vor fi tratate ca fiind secrete si protejate in acelasi mod ca si informatiile obtinute in baza legislatiei interne a acelei parti si, in masura in care trebuie asigurat un nivel necesar de protectie a datelor personale, in conformitate cu regulile care pot fi specificate de catre partea furnizoare ca fiind necesare in baza legislatiei sale interne.

2. Astfel de informatii nu vor fi in niciun caz dezvaluite decat persoanelor sau autoritatilor (inclusiv instantelor judecatoresti si organismelor administrative sau de supraveghere) insarcinate cu stabilirea, incasarea, recuperarea, aplicarea, urmarirea sau solutionarea contestatiilor cu privire la impozitele acelei parti sau cu supravegherea celor de mai sus. Numai persoanele sau autoritatile mentionate mai sus pot utiliza informatiile si atunci numai in astfel de scopuri. Prin derogare de la prevederile paragrafului 1, acestea le pot dezvalui in procedurile judecatoresti sau in deciziile judiciare referitoare la astfel de impozite.”

ART. VII

Paragraful 2 al articolului 27 din Conventie se elimina si se inlocuieste cu urmatoarele:

“2. Prin derogare de la paragraful 1, acele parti care sunt state membre ale Uniunii Europene pot aplica in relatiile lor reciproce posibilitatile de asistenta prevazute de Conventie in masura in care acestea permit o cooperare mai extinsa decat posibilitatile oferite de reglementarile Uniunii Europene aplicabile.”

ART. VIII

1. Urmatoarele paragrafe se adauga la finalul articolului 28 din Conventie:

“4. Orice stat membru al Consiliului Europei sau orice tara membra a OCDE care devine parte la Conventie dupa intrarea in vigoare a Protocolului de modificare a prezentei conventii, deschis spre semnare pe 27 mai 2010 (Protocolul din 2010), va deveni parte la Conventie asa cum a fost modificata prin acel protocol, in afara de cazul in care acesta isi exprima o alta intentie printr-o comunicare scrisa adresata unuia dintre depozitari.

5. Dupa intrarea in vigoare a Protocolului din 2010, orice stat care nu este membru al Consiliului Europei sau al OCDE poate solicita sa fie invitat sa semneze si sa ratifice prezenta conventie asa cum a fost modificata prin Protocolul din 2010. Orice solicitare in acest sens va fi adresata unuia dintre depozitari, care o va transmite partilor. Depozitarul va informa de asemenea si Comitetul de ministri al Consiliului Europei si Consiliul OCDE. Decizia de a invita statele care solicita sa devina parte la prezenta conventie va fi luata prin consens de catre partile la Conventie prin organismul de coordonare. Pentru orice stat care ratifica, in conformitate cu acest paragraf, Conventia, asa cum a fost modificata prin Protocolul din 2010, prezenta conventie va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni de la data la care a fost depus instrumentul de ratificare la unul dintre depozitari.

6. Prevederile prezentei conventii, asa cum a fost modificata prin Protocolul din 2010, vor produce efecte in ceea ce priveste asistenta administrativa aferenta perioadelor fiscale care incep la sau dupa 1 ianuarie a anului care urmeaza celui in care Conventia, asa cum a fost modificata prin Protocolul din 2010, a intrat in vigoare pentru o parte sau atunci cand nu exista perioada fiscala pentru asistenta administrativa aferenta sarcinilor fiscale care apar la sau dupa 1 ianuarie a anului care urmeaza celui in care Conventia, asa cum a fost modificata prin Protocolul din 2010, a intrat in vigoare pentru o parte. Oricare doua sau mai multe parti pot conveni de comun acord faptul ca prezenta conventie, asa cum a fost modificata prin Protocolul din 2010, va produce efecte in ceea ce priveste asistenta administrativa aferenta perioadelor fiscale sau sarcinilor fiscale anterioare.

7. Prin derogare de la paragraful 6, pentru aspectele fiscale care implica o conduita intentionata care este pasibila de urmarire penala conform legislatiei penale a partii solicitante, prevederile prezentei conventii, asa cum a fost modificata prin Protocolul din 2010, vor produce efecte de la data intrarii in vigoare pentru o parte cu privire la perioade fiscale sau sarcini fiscale anterioare.”

2. Urmatorul subparagraf se adauga dupa subparagraful e al paragrafului 1 de la articolul 30 al Conventiei:

“f. de a aplica paragraful 7 al articolului 28 exclusiv pentru asistenta administrativa referitoare la perioadele fiscale care incep la sau dupa 1 ianuarie a celui de-al treilea an care preceda celui in care Conventia, asa cum a fost modificata prin Protocolul din 2010, a intrat in vigoare pentru o parte sau atunci cand nu exista perioada fiscala pentru asistenta administrativa referitoare la sarcinile fiscale care apar la sau dupa 1 ianuarie al celui de-al treilea an care preceda celui in care Conventia, asa cum a fost modificata prin Protocolul din 2010, a intrat in vigoare pentru o parte.”

3. Cuvintele “si orice parte la prezenta conventie” se adauga dupa cuvintele “tarile membre ale OCDE” la paragraful 1 al articolului 32 din Conventie.

ART. IX

1. Prezentul protocol va fi deschis spre semnare pentru semnatarii Conventiei. Acesta se supune ratificarii, acceptarii sau aprobarii. Un semnatar poate ratifica, accepta sau aproba prezentul protocol doar daca a ratificat, a acceptat sau a aprobat in prealabil sau simultan Conventia. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse la unul dintre depozitari.

2. Prezentul protocol va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni de la data la care 5 dintre partile la Conventie si-au exprimat acordul de a aplica Protocolul, in conformitate cu prevederile paragrafului 1.

3. In ceea ce priveste orice parte la Conventie care isi exprima ulterior acordul de a-l aplica, Protocolul va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni de la data depunerii instrumentului de ratificare, acceptare sau aprobare.

ART. X

1. Depozitarul cu care s-a realizat o actiune, o notificare sau o comunicare va informa statele membre ale Consiliului Europei, tarile membre ale OCDE si orice parte la Conventie, asa cum a fost modificata prin prezentul protocol, in legatura cu:

a. orice semnare;

b. depunerea oricarui instrument de ratificare, acceptare sau aprobare;

c. orice data de intrare in vigoare a acestui protocol, in conformitate cu prevederile articolului IX;

d. orice alta actiune, notificare sau comunicare referitoare la prezentul protocol.

2. Depozitarul care primeste o comunicare sau care face o notificare in conformitate cu prevederile paragrafului 1 il va informa si pe celalalt depozitar despre aceasta.

3. Depozitarii vor transmite statelor membre ale Consiliului Europei si tarilor membre ale OCDE o copie certificata a prezentului protocol.

4. Cand prezentul protocol intra in vigoare in conformitate cu articolul IX, unul dintre depozitari va stabili textul Conventiei, asa cum a fost modificata prin prezentul protocol, si va transmite o copie certificata tuturor partilor la Conventie, asa cum a fost modificata prin prezentul protocol.

 

Drept care, subsemnatii, autorizati in mod corespunzator in acest scop, au semnat prezentul protocol.

Semnat la Paris la 27 mai 2010, in limbile engleza si franceza, ambele texte fiind egal autentice, in doua exemplare, dintre care unul va fi depus in arhivele Consiliului Europei si celalalt in arhivele OCDE.

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close