Normele metodologice de autorizare a exportatorilor in vederea emiterii in procedura simplificata a dovezilor de origine preferentiala in cadrul acordurilor ce reglementeaza comertul preferential dintre Comunitate si tarile partenere si a certificatelor A.TR. care atesta statutul de marfa in libera circulatie in cadrul Uniunii vamale UE – Turcia si a emiterii dovezilor de origine preferentiala in cadrul Acordului de liber schimb dintre UE si Republica Coreea

In M. Of. nr. 167 din  7 martie 2014 a fost publicat OPANAF nr. 301/2014 privind modificarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor in vederea emiterii in procedura simplificata a dovezilor de origine preferentiala in cadrul acordurilor ce reglementeaza comertul preferential dintre Comunitate si tarile partenere si a certificatelor A.TR. care atesta statutul de marfa in libera circulatie in cadrul Uniunii vamale UE – Turcia si a emiterii dovezilor de origine preferentiala in cadrul Acordului de liber schimb dintre UE si Republica Coreea, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 4.822/2007.

Din cuprins:

ART. I

Normele metodologice de autorizare a exportatorilor in vederea emiterii in procedura simplificata a dovezilor de origine preferentiala in cadrul acordurilor ce reglementeaza comertul preferential dintre Comunitate si tarile partenere si a certificatelor A.TR. care atesta statutul de marfa in libera circulatie in cadrul Uniunii vamale UE – Turcia si a emiterii dovezilor de origine preferentiala in cadrul Acordului de liber schimb dintre UE si Republica Coreea, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 4.822/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 283 din 27 aprilie 2007, cu modificarile ulterioare, se modifica si se inlocuiesc cu normele metodologice prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. II

Autorizatiile emise pana la data publicarii prezentului ordin raman valabile.

ART. III

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

(Anexa la Ordinul nr. 4.822/2007)

 

NORME METODOLOGICE

de autorizare a exportatorilor in vederea emiterii in procedura simplificata a dovezilor de origine preferentiala in cadrul acordurilor ce reglementeaza comertul preferential dintre Comunitate si tarile partenere si a certificatelor A.TR. care atesta statutul de marfa in libera circulatie in cadrul Uniunii vamale UE – Turcia si a emiterii dovezilor de origine preferentiala in cadrul Acordului de liber schimb dintre UE si Republica Coreea

 

CAPITOLUL I

Autorizatia pentru intocmirea declaratiei pe factura in cadrul acordurilor ce reglementeaza comertul preferential dintre Comunitate si tarile partenere

 

ART. 1

In vederea autorizarii, exportatorii care solicita sa faca dovada originii in procedura simplificata prin intocmirea declaratiei pe factura depun la directiile regionale vamale in a caror raza teritoriala de competenta se afla sediul lor principal o cerere conform modelului prevazut in anexa nr. 1.

ART. 2

Cererea este insotita de urmatoarele documente, in fotocopie:

a) actul constitutiv al societatii;

b) certificatul de inmatriculare in registrul comertului;

c) contractele in baza carora se vor efectua exporturile de produse originare;

d) descrierea procesului tehnologic de obtinere a produselor finite;

e) structura de pret a produsului finit in cazul in care la fabricarea produselor finite sunt folosite materiale neoriginare si regula de origine este una valorica;

f) liste centralizatoare care sa cuprinda date referitoare la toate materiile prime si materialele efectiv folosite – cantitate, valoare, origine, incadrare tarifara – la fabricarea produselor finite, suficient de detaliate pentru a face o distinctie clara intre materialele originare, neoriginare si cele achizitionate de pe piata interna;

g) copiile documentelor care au insotit la import/plasare sub regim vamal suspensiv materialele folosite la obtinerea produselor finite exportate, pentru operatiuni derulate in ultimele 12 luni, cum ar fi declaratia vamala, dovada de origine, factura aferenta, lista specificativa, documentul de transport, certificatul de nonmanipulare;

h) copiile documentelor care insotesc la export/plasare sub regim vamal suspensiv produsele finite – pentru operatiuni derulate in ultimele 12 luni, ce lichideaza operatiunile de import corespunzatoare, cum ar fi declaratia vamala, dovada de origine, daca este cazul, factura aferenta, lista specificativa, documentul de transport, certificatul de nonmanipulare, declaratia furnizorului, precum si copii ale documentelor de regularizare privind plata taxelor vamale aferente materiilor prime neoriginare conform prevederilor regulii non-drawback;

i) orice alte documente care sustin cele declarate in cerere.

ART. 3

Directiile regionale vamale analizeaza cererea depusa si elibereaza autorizatia de exportator autorizat, avand in vedere, in special, urmatoarele aspecte:

a) criteriul de origine aplicat;

b) volumul si frecventa exporturilor;

c) existenta unor contracte ferme;

d) originea materiilor prime si a materialelor folosite;

e) respectarea prevederilor regulii non-drawback;

f) respectarea regulii transportului direct si a principiului teritorialitatii.

 

CAPITOLUL II

Autorizatia pentru emitere in procedura simplificata a certificatelor A.TR. care atesta statutul de marfa in libera circulatie in cadrul Uniunii vamale UE – Turcia

 

ART. 4

In vederea autorizarii, exportatorii care doresc sa emita certificate A.TR. in procedura simplificata depun la directiile regionale vamale, in a caror raza teritoriala de competenta se afla sediul lor principal, o cerere conform modelului prevazut in anexa nr. 1.

ART. 5

Cererea este insotita de urmatoarele documente, in fotocopie:

a) actul constitutiv al societatii;

b) certificatul de inmatriculare in registrul comertului;

c) contractele in baza carora se vor efectua exporturile.

ART. 6

Directiile regionale vamale analizeaza cererea depusa si elibereaza autorizatia avand in vedere, in special, urmatoarele aspecte:

a) volumul si frecventa exporturilor;

b) existenta unor contracte ferme;

c) respectarea regulii transportului direct.

ART. 7

Certificatele A.TR. emise in procedura simplificata pot fi vizate in caseta 12, in avans, de autoritatea vamala sau pot fi vizate de catre exportator cu o stampila conform modelului prevazut in anexa nr. 2. In cazul in care se folosesc certificate vizate in avans de autoritatea vamala, in autorizatie se mentioneaza numele biroului vamal care va viza certificatele.

ART. 8

In cazul in care certificatele A.TR. sunt stampilate in avans de autoritatea vamala, in caseta 8 “Observatii” se va inscrie expresia “Procedura simplificata” in una dintre variantele lingvistice prevazute de Decizia 1/2006 a Comitetului de Cooperare Vamala CE – Turcia.

ART. 9

In cazul in care exportatorul foloseste stampila prevazuta in anexa nr. 2, acesta prezinta specimenul de stampila directiei regionale vamale pentru a se verifica daca este conform modelului prevazut de Decizia 1/2006 a Comitetului de Cooperare Vamala CE – Turcia. Specimenul se anexeaza la dosarul cu documente depuse in vederea autorizarii. In cazul inlocuirii stampilei, ca urmare a pierderii sau deteriorarii, se urmeaza aceeasi procedura si pentru noua stampila.

 

CAPITOLUL III

Autorizatia pentru intocmirea declaratiei de origine, prevazuta de Acordul dintre UE si Republica Coreea

 

ART. 10

In vederea autorizarii, exportatorii care solicita sa faca dovada originii prin intocmirea declaratiei de origine pentru transporturi constituite din unul sau mai multe pachete care contin produse originare a caror valoare depaseste 6.000 euro depun la directiile regionale vamale in a caror raza teritoriala de competenta se afla sediul lor principal o cerere conform modelului prevazut in anexa nr. 1.

ART. 11

Cererea este insotita de urmatoarele documente, in fotocopie:

a) actul constitutiv al societatii;

b) certificatul de inmatriculare in registrul comertului;

c) contractele in baza carora se vor efectua exporturile de produse originare;

d) descrierea procesului tehnologic de obtinere a produselor finite;

e) structura de pret a produsului finit, in cazul in care la fabricarea produselor finite sunt folosite materiale neoriginare si regula de origine este una valorica;

f) liste centralizatoare care sa cuprinda date referitoare la toate materiile prime si materialele efectiv folosite – cantitate, valoare, origine, incadrare tarifara – la fabricarea produselor finite, suficient de detaliate pentru a face o distinctie clara intre materialele originare, neoriginare si cele achizitionate de pe piata interna;

g) orice alte documente care sustin cele declarate in cerere.

ART. 12

Directiile regionale vamale analizeaza cererea depusa si elibereaza autorizatia de exportator autorizat, avand in vedere, in special, urmatoarele aspecte:

a) criteriul de origine aplicat;

b) existenta unor contracte;

c) originea materiilor prime si a materialelor folosite;

d) respectarea regulii transportului direct si a principiului teritorialitatii.

 

CAPITOLUL IV

Autorizatia unica

 

ART. 13

Un exportator care realizeaza frecvent exporturi din alte state membre poate folosi autorizatiile mentionate la cap. 1 – 3 si pentru aceste exporturi.

ART. 14

Exportatorul trebuie sa mentioneze in cererea de autorizare statele membre din care urmeaza sa realizeze exporturile. In acest caz, directia regionala vamala va comunica Directiei Generale a Vamilor ca exportatorul va realiza exporturi si din alte state membre, mentionand care sunt acestea.

ART. 15

Prevederile art. 1 – 8 se aplica corespunzator si la eliberarea autorizatiei unice.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii comune

 

ART. 16

In termen de 30 de zile de la primirea cererii, directia regionala vamala emite autorizatia sau comunica in scris exportatorului refuzul justificat. In cazul in care dosarul nu este complet si directia regionala vamala solicita documente suplimentare, termenul curge de la data prezentarii acestora.

ART. 17

(1) Autorizatia se emite conform modelului prevazut in anexa nr. 3. Fiecare directie regionala vamala va acorda un numar autorizatiilor emise, incepand cu cifra 1. Numarul autorizatiei va fi inscris pe autorizatie sub forma RO/XXXXX/ZZZ, unde XXXXX reprezinta codul directiei regionale vamale emitente, iar ZZZ, numarul autorizatiei. Codurile utilizate de catre directiile regionale vamale vor fi urmatoarele:

a) DRVB – Directia Regionala Vamala Bucuresti;

b) DRVBV – Directia Regionala Vamala Brasov;

c) DRVCJ – Directia Regionala Vamala Cluj;

d) DRVCR – Directia Regionala Vamala Craiova;

e) DRVGL – Directia Regionala Vamala Galati;

f) DRVIS – Directia Regionala Vamala Iasi;

g) DRVPL – Directia Regionala Vamala Ploiesti;

h) DRVTM – Directia Regionala Vamala Timisoara.

(2) Autorizatia se emite in doua exemplare. Exemplarul 1 se transmite exportatorului si exemplarul 2 ramane in evidentele directiei regionale vamale emitente.

(3) O copie a autorizatiei se transmite Directiei Generale a Vamilor, precum si tuturor directiilor regionale vamale, care, la randul lor, le inainteaza birourilor vamale din raza lor teritoriala de competenta.

(4) Autorizatia eliberata pentru un exportator este valabila si pentru sediile secundare – sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica ale acelui exportator.

ART. 18

(1) Controlul folosirii autorizatiei si al respectarii conditiilor avute in vedere la autorizare este efectuat de catre directia regionala vamala care a emis autorizatia, semestrial sau ori de cate ori este necesar. Controlul este finalizat printr-o nota de constatare care se prezinta exportatorului pentru luare la cunostinta si se anexeaza la dosarul cu documentele depuse de acesta in vederea autorizarii.

(2) In situatia in care in circulatia marfurilor sunt implicate birouri vamale si unitati ale exportatorului care se afla in raza teritoriala de competenta a altor directii regionale vamale, acestea colaboreaza cu directia regionala vamala emitenta la efectuarea controlului, atat in cazul controlului periodic, cat si in cazul unui control ulterior.

(3) In cazul in care in urma controalelor efectuate se constata nerespectarea conditiilor avute in vedere la autorizare sau nerespectarea prevederilor legale referitoare la regulile de origine, directia regionala vamala emitenta anuleaza autorizatia.

ART. 19

Autorizatia se anuleaza si la cererea titularului. Anularea se notifica in scris exportatorului, Directiei Generale a Vamilor si tuturor directiilor regionale vamale, care vor informa birourile vamale din raza teritoriala de competenta, indicand data de la care autorizatia este anulata.

ART. 20

Modificarile survenite fata de datele inscrise in cererea de autorizare se comunica de exportator, in termen de 10 zile de la producerea acestora, directiei regionale vamale emitente. Directia regionala vamala emitenta notifica directiilor regionale vamale si Directiei Generale a Vamilor modificarile survenite fata de datele inscrise in autorizatie. Notificarile se anexeaza la autorizatie.

ART. 21

(1) In cazul in care un exportator autorizat pentru una dintre autorizatiile prevazute la cap. 1, 2 si 3 doreste autorizarea si pentru celelalte autorizatii sau obtinerea autorizatiei unice, depune o noua cerere completata corespunzator in vederea obtinerii autorizatiei dorite si anexeaza documentele necesare. La cerere anexeaza si originalul autorizatiei in vederea efectuarii completarilor corespunzatoare.

(2) Directia regionala vamala completeaza autorizatia existenta fara a emite o noua autorizatie.

(3) Pentru exportatorii autorizati inainte de data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Ordinului vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 5.015/2011 pentru modificarea Ordinului vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 4.822/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor in vederea emiterii in procedura simplificata a dovezilor de origine preferentiala in cadrul acordurilor ce reglementeaza comertul preferential dintre Comunitate si tarile partenere, a certificatelor A.TR. care atesta statutul de marfa in libera circulatie in cadrul Uniunii vamale UE – Turcia, care doresc obtinerea autorizatiei prevazute la cap. 3, se va inlocui formularul autorizatiei cu formularul prevazut in anexa nr. 3, completandu-se corespunzator toate datele privind autorizatiile detinute. Se va mentine acelasi numar de autorizatie.

ART. 22

Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezentele norme.

 

ANEXA 1

la normele metodologice

 

CERERE DE ELIBERARE

a Autorizatiei de “Exportator autorizat”*1)

 

1. Denumirea exportatorului:

2. Adresa exportatorului:

3. Persoane de contact (se precizeaza numele, prenumele, functia si numarul de telefon):

4. Sedii secundare – sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica – nume, adresa, telefon; numele, prenumele si functia persoanei de contact:

5. Tipul de autorizatie solicitat:

_

|_| A. Autorizatia pentru intocmirea declaratiei pe factura la exportul de produse originare in urmatoarele tari sau grupuri de tari, conform prevederilor acordurilor mentionate:

Elvetia

– Produse industriale (1.01.1973)

Acord de comert liber din 22.07.1972, Jurnalul Oficial L300/31.12.1972, Jurnalul Oficial L45/15.02.2006

– Produse agricole (1.06.2002)

Acord din 21.06.1999 privind comertul cu produse agricole, Jurnalul Oficial L114/30.4.2002

Islanda (1.04.1973)

Acord de comert liber din 22.07.1972, Jurnalul Oficial L301/31.12.1972, Jurnalul Oficial 131/18.05.2006

Norvegia (1.07.1973)

Acord de comert liber din 14.05.1973, Jurnalul Oficial L171/27.06.1973, Jurnalul Oficial L117/2.05.2006

Insulele Feroe/Danemarca (1.01.1997)

Acord dintre Comunitatea Europeana, pe de o parte, si guvernul Danemarcei si guvernul local al Insulelor Feroe, pe de alta parte, din 6.12.1996, Jurnalul Oficial L 53/22.02.1997

Spatiul Economic European (CE – Islanda – Norvegia – Lichtenstein)

Acord de asociere din 2.05.1992, Jurnalul Oficial L1/3.01.1994, Jurnalul Oficial L321/8.12.2005

Turcia (produse care nu sunt acoperite de Uniunea vamala cu UE)

– Produse CECO (1.01.1997)

Acordul dintre Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului si Republica Turcia din 25.07.1996, Jurnalul Oficial L227/07.09.1996

– Produse agricole (1.01.1998)

Decizia nr. 1/98 a Consiliului de asociere din 25.02.1998, Jurnalul Oficial L86/20.03.1998

Algeria (1.09.2005)

Acord de asociere euro-mediteranean, Jurnalul Oficial L265/10.10.2005, Jurnalul Oficial L297/15.11.2007

Tunisia (1.03.1998)

Acord de asociere euro-mediteranean din 17.07.1995, Jurnalul Oficial L97/30.03.1998, Jurnalul Oficial L260/21.09.2006

Maroc (1.03.2000)

Acord de asociere euro-mediteranean din 26.02.1996, Jurnalul Oficial L70/18.03.2000, Jurnalul Oficial L336/21.12.2005

Israel (1.06.2000)

Acord de asociere euro-mediteranean din 20.11.1995, Jurnalul Oficial L147/21.06.2000, Jurnalul Oficial L20/24.01.2006

Autoritatea Palestiniana (1.07.1997)

Acord interimar euro-mediteranean din 24.02.1997, Jurnalul Oficial L187/16.07.1997, Jurnalul Oficial L298/13.11.2009

Egipt (1.06.2004)

Acord de asociere euro-mediteranean din 25.06.2001, Jurnalul Oficial L304/30.09.2004, Jurnalul Oficial L 73/13.03.2006

Iordania (1.05.2002)

Acord de asociere euro-mediteranean, din 24.11.1997, Jurnalul Oficial L 129/15.05.2002, Jurnalul Oficial L209/31.07.2006

Liban (1.03.2003)

Acord de asociere euro-mediteranean, Jurnalul Oficial L 143/30.05.2006

Siria (1.07.1977)

Acord de cooperare din 18 Ianuarie 1977, Jurnalul Oficial L 269/27.09.1978

Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei (1.06.2001)

Acord de stabilizare si asociere din 9.04.2001, Jurnalul Oficial L 84/20.03.2004, amendat de Protocolul aditional din 2007, Jurnalul Oficial L 99/10.04.2008

Croatia (1.01.2002)

Acord de stabilizare si asociere din 29.10.2001, Jurnalul Oficial L 26/28.01.2005, amendat de Protocolul aditional din 2007, Jurnalul Oficial L 286/29.10.2008

Albania (1.12.2006)

Acord de stabilizare si asociere, Jurnalul Oficial L 107/28.04.2009, amendat de Protocolul aditional din 2007, Jurnalul Oficial L 107/28.04.2009

Bosnia si Hertegovina (1.07.2008)

Acord interimar privind comertul si aspectele legate de comert, Jurnalul Oficial L 169/30.06.2008 si Jurnalul Oficial L 233/30.08.2008

Muntenegru (1.01.2008)

Acord de stabilizare si asociere, Jurnalul Oficial L 108/29.04.2010

Serbia (8.12.2009)

Acord interimar privind comertul si aspectele legate de comert, Jurnalul Oficial L 28/30.01.2010

Andora (produse agricole care nu sunt acoperite de Uniunea vamala cu UE)

Acord, Jurnalul Oficial L 374/31.12.1990, Decizia nr. 1/99 a Comitetului mixt CE – Andora din 6.05.1999, Jurnalul Oficial L 191/23.07.1999

Africa, Caraibe si Pacific

Regulamentul privind accesul la piata

Regulamentul Consiliului (CE) 1.528/2007 din 20 decembrie 2007 privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor si Pacific (ACP), prevazute in acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea acordurilor de parteneriat economic Jurnalul Oficial L 348/31.12.2007

Statele CARIFORUM

Acord de parteneriat economic intre statele CARIFORUM, pe de o parte, si Comunitatea Europeana si statele membre ale acesteia, pe de alta parte, Jurnalul Oficial L 289/30.10.2008 Statele din Africa de Est si de Sud

Acord interimar de instituire a unui cadru pentru un acord de parteneriat economic intre statele din Africa de Sud si Est, pe de o parte, si Comunitatea Europeana si statele sale membre, pe de alta parte, Jurnalul Oficial L 111/24.04.2012

Statele din Pacific

Acord interimar de parteneriat economic intre Comunitatea Europeana, pe de o parte, si statele din Pacific, pe de alta parte, Jurnalul Oficial L 272/16.10.2009

Africa de Sud (1.01.2000)

Acord de cooperare, dezvoltare si comert: aplicare provizorie, Jurnalul Oficial L 311/4.12.1999

Mexic (1.07.2000)

Decizia 2/2000 a Consiliului mixt CE – Mexic: aplicare provizorie a Acordului de parteneriat, Jurnalul Oficial L 157/30.06.2000 si Jurnalul Oficial L 245/29.09.2000

Chile (1.03.2005)

Acord de asociere, Jurnalul Oficial L 352/30.12.2002, amendat de Protocolul aditional din 2004, Jurnalul Oficial L 38/10.02.2005

Peru (1.03.2013)

Acord de comert, Jurnalul Oficial L 354/21.12.2012

Columbia (1.08.2013)

Acord de comert, Jurnalul Oficial L 354/21.12.2013

America Centrala (1.08.2013 Honduras, Nicaragua, Panama; 1.10.2013 Costa Rica, El Salvador; 1.12.2013 Guatemala)

Acord de asociere Jurnalul Oficial L 346/15.12.2012

Tarile si teritoriile de peste mari (OCT) (2.12.2001)

Decizia 2001/822/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2001 privind asocierea tarilor si teritoriilor de peste mari la Comunitatea Europeana (“decizie de asociere peste mari”) Jurnalul Oficial L 314/30.11.2001

Apendicele 2 la anexa III, Jurnalul Oficial L 324/7.12.2001

Sistemul Generalizat de Preferinte

Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 octombrie 2012 de aplicare a unui Sistem Generalizat de Preferinte tarifare si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 732/2008 al Consiliului, Jurnalul Oficial L 303/31.10.2012

Regulamentul (UE) nr. 1.063/2010 al Comisiei din 18 noiembrie 2010 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, Jurnalul Oficial L 307/23.11.2010

Kosovo, conform Rezolutiei nr. 1.244/99 a Consiliului de Securitate al ONU

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.215/2009 din 30 noiembrie 2009 privind introducerea unor masuri comerciale exceptionale in favoarea tarilor si teritoriilor participante si legate de procesul de stabilizare si de asociere pus in aplicare de catre Uniunea Europeana, Jurnalul Oficial L 328/15.12.2009, amendat de Regulamentul Consiliului (UE) nr. 1.336/2011 din 13 decembrie 2011, Jurnalul Oficial L 347/30.12.2011

Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93

Moldova (1.03.2008)

Regulamentul (CE) nr. 55/2008 al Consiliului din 21 ianuarie 2008 de introducere a unor preferinte comerciale autonome pentru Republica Moldova si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 980/2005 si a Deciziei nr. 2.055/924/CE a Comisiei, Jurnalul Oficial L 20/24.01.2008, Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93

Ceuta and Melilla

Protocolul nr. 2 la Actul de aderare a Spaniei, Jurnalul Oficial L 302/15.11.1985, Regulamentul Consiliului nr. 82/2001 al Consiliului din 5 decembrie 2000 privind definirea notiunii de “produse originare” si metodele de cooperare administrativa in comertul dintre teritoriul vamal al Comunitatii si Ceuta si Melilla din 5.12.2000, Jurnalul Oficial L 20/20.01.2001

_

|_| B. Autorizatia pentru emitere in procedura simplificata a certificatelor A.TR. conform prevederilor Deciziei nr. 1/2006 a Comitetului de Cooperare Vamala CE – Turcia

_

|_| – folosind certificate vizate in avans de autoritatea vamala

_

|_| – folosind stampila proprie conform modelului prevazut de Decizia nr. 1/2006

_

|_| C. Autorizatia pentru emiterea declaratiei de origine pentru produse exportate in Republica Coreea conform prevederilor Acordului de liber schimb intre Uniunea Europeana si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Republica Coreea, pe de alta parte, Jurnalul Oficial L 127/14.05.2011

_

|_| D. Autorizatia unica conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.207/2001 al Consiliului din 11 iunie 2001 privind procedurile prevazute de dispozitiile ce reglementeaza schimburile preferentiale intre Comunitatea Europeana si anumite tari, destinate sa faciliteze eliberarea certificatelor de circulatie a marfurilor EUR.1, intocmirea declaratiilor de factura si a formalitatilor EUR.2 si eliberarea unor autorizatii de exportatori desemnati, precum si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.351/83 si art. 12 din Decizia nr. 1/2006 a Comitetului de Cooperare Vamala CE – Turcia

6. Volumul, valoarea si frecventa exporturilor efectuate in ultimele 12 luni*2):

– Cu “declaratie pe factura” (sub 6.000 euro):

– volum u.m.

– valoare unitate monetara

– frecventa nr. exporturi/luna

– Cu certificat de circulatie EUR1/EUR-MED:

– volum u.m.

– valoare unitate monetara

– frecventa nr. exporturi/luna

– Cu certificat de circulatie A.TR.:

– volum u.m.

– valoare unitate monetara

– frecventa nr. exporturi/luna

7. Date referitoare la produsele exportate:

a) denumire:

b) incadrare tarifara:

c) criteriul de origine avut in vedere:*3)

d) produsele exportate sunt:

_                                                     _

|_| productie proprie                                 |_|

_                                                     _

|_| achizitionate de la alti producatori              |_|

_                                                     _

|_| achizitionate de la alti comercianti              |_|

8. Date referitoare la materiile prime utilizate*3):

_

a) Materiale originare importate cu dovezi de origine |_|

– denumire:

– incadrare tarifara:

_

b) Materiale neoriginare importate                    |_|

– denumire:

– incadrare tarifara:

_

c) Materiale achizitionate din alte state membre      |_|

(se anexeaza declaratiile furnizorilor)

9. Criteriul de origine aplicat produselor finite exportate*3):

_

– produse obtinute in intregime                       |_|

_

– produse suficient transformate                      |_|

(in sensul prevederilor ce reglementeaza comertul preferential dintre Comunitate si tarile partenere)

_

– cumul de origine                                    |_|

10. Tarile sau grupurile de tari in care sunt exportate produsele

11. Alte state membre din care se vor realiza exporturi (pentru autorizatia mentionata la pct. 5 lit. D)

12. Contracte in baza carora sunt sau vor fi realizate exporturile (se mentioneaza partenerul extern, numarul si durata contractului)

13. Documente anexate*4):

14. Declaram pe propria raspundere ca datele cuprinse in prezenta cerere sunt reale, nu am comis infractiuni sau, dupa caz, incalcari repetate ale legislatiei vamale si nu avem debite fata de autoritatea vamala. Ne obligam sa comunicam autoritatii vamale, in termen de 10 zile, orice modificare survenita fata de datele inscrise in prezenta cerere.

 

Numele, prenumele, functia

……………………..

 

Semnatura si stampila

……………………..

 

————

*1) Daca spatiul disponibil pe cerere este insuficient, la prezenta se pot anexa file suplimentare.

*2) Nu se completeaza pentru autorizatia prevazuta la pct. 5 lit. C.

*3) Nu se completeaza pentru autorizatia prevazuta la pct. 5 lit. B.

*4) Se mentioneaza datele de identificare ale documentului anexat (denumire, data, numar, serie etc.). Vor fi anexate urmatoarele documente:

– actul constitutiv al societatii;

– certificatul de inmatriculare in registrul comertului;

– contractele in baza carora se vor efectua exporturile de produse originare; descrierea procesului tehnologic de obtinere a produselor finite;

– structura de pret a produsului finit (in cazul in care la fabricarea produselor finite sunt folosite materiale neoriginare si regula de origine este una valorica);

– liste centralizatoare care sa cuprinda date referitoare la toate materiile prime si materialele efectiv folosite (cantitate, valoare, origine, incadrare tarifara) la fabricarea produselor finite, suficient de detaliate pentru a face o distinctie clara intre materialele originare, neoriginare si cele achizitionate de pe piata interna;

– copiile documentelor care au insotit la import materialele folosite la obtinerea produselor finite exportate – pentru operatiuni derulate in ultimele 12 luni (de exemplu: declaratie vamala, dovada de origine – daca este cazul, factura aferenta, lista specificativa, document de transport, certificat de nonmanipulare – daca este cazul etc.); acestea nu sunt necesare pentru autorizatia de la pct. 5 lit. C;

– copiile documentelor care insotesc la export produsele finite – pentru operatiuni derulate in ultimele 12 luni, ce lichideaza operatiunile de import corespunzatoare (de exemplu: declaratie vamala, dovada de origine – daca este cazul, factura aferenta, lista specificativa, document de transport, certificat de nonmanipulare – daca este cazul, declaratia furnizorului etc.), precum si copii ale documentelor privind plata taxelor vamale aferente materiilor prime neoriginare conform prevederilor regulii non-drawback; acestea nu sunt necesare pentru autorizatia de la pct. 5 lit. C;

– orice alte documente care sustin cele declarate in cerere.

 

NOTA:

Toate rubricile cererii sunt obligatorii, daca nu se mentioneaza altfel; casetele se bifeaza doar daca este cazul.

 

ANEXA 2

la normele metodologice

 

Stampila*) mentionata la art. 7 din normele metodologice folosita pentru vizarea certificatelor A.TR. conform Deciziei nr. 1/2006 a Comitetului de Cooperare Vamala CE – Turcia

 

*) Modelul stampilei este reprodus in facsimil.

 

30 mm

<——————–>

____________________

|  RO  |    A.TR:    | ^

|______|_____________| |

|                    | |

| (Nr. Autorizatie)  | | 30 mm

|                    | |

|                    | |

|____________________| v

 

ANEXA 3

la normele metodologice

 

DIRECTIA GENERALA A VAMILOR

Directia Regionala Vamala ……………………

 

AUTORIZATIE

Nr. RO/…………../………

 

Societatea Comerciala*)

este autorizata pentru (se bifeaza caseta corespunzatoare):

_

|_| A. Intocmirea declaratiei pe factura si a declaratiei pe factura EUR-MED conform prevederilor care reglementeaza comertul preferential dintre Comunitate si tarile partenere

 

Data …………. Semnatura si stampila …………..

_

|_| B. Emiterea in procedura simplificata a certificatelor A.TR. conform prevederilor Deciziei nr. 1/2006 a Comitetului de Cooperare Vamala CE – Turcia

– folosind certificate vizate in avans de Biroul vamal ….

– folosind stampila proprie conform modelului prevazut de Decizia nr. 1/2006

 

Data …………. Semnatura si stampila …………..

_

|_| C. Emiterea declaratiei de origine pentru produse exportate in Republica Coreea conform prevederilor Acordului de liber schimb intre Uniunea Europeana si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Republica Coreea, pe de alta parte

 

Data …………. Semnatura si stampila …………..

_

|_| D. Folosirea autorizatiilor prevazute la lit. A, B si C pentru exporturi realizate din urmatoarele state membre conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) 1.207/2001 din 11.06.2001 si art. 12 din Decizia 1/2006 a Comitetului de Cooperare Vamala CE – Turcia

(Se mentioneaza tara, numele si adresa firmei care realizeaza exporturile.):

 

Data …………. Semnatura si stampila …………..

 

Declaratia pe factura/Declaratia de origine, al carei text este prezentat mai jos, trebuie sa fie intocmita in conformitate cu notele de subsol. Nu este necesar ca aceste note sa fie reproduse.

 

Declaratia pe factura/Declaratia de origine

 

Exportatorul produselor care fac obiectul acestui document (Autorizatia vamala nr. ………………..*1)) declara ca, exceptand cazul in care in mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferentiala ……………….*2).

 

………………..

(locul si data)*3)

 

Declaratia pe factura EUR-MED

 

Exportatorul produselor care fac obiectul acestui document (Autorizatia vamala nr. ……….*1)) declara ca, exceptand cazul in care in mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferentiala ……………………..*2).

_

|_| cumulation applied with …………… (numele tarii sau tarilor)

_

|_| no cumulation applied*4)

 

………………..

(locul si data)*3)

 

————

*) Se completeaza numele si adresa sediului principal, precum si numele si adresele sediilor secundare – sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, codul unic de inmatriculare in registrul comertului.

*1) Numarul autorizatiei exportatorului autorizat trebuie completat in acest spatiu.

*2) Se indica originea produselor.

*3) Aceste indicatii se pot omite daca informatia exista in documentul propriu-zis.

*4) Se bifeaza caseta corespunzatoare.

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close