Normele privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari

In M. Of. nr. 164 din 6 martie 2014 a fost publicata Hotararea CAFR nr. 49/2013 pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Normele privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2

Departamentul de monitorizare si competenta profesionala va urmari punerea in aplicare a acestor norme.

ART. 3

La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga:

– Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 168/2010 pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 627 din 6 septembrie 2010;

– Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 11/2001 pentru aprobarea Normelor privind procedurile de control al calitatii auditului financiar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 477 din 3 iulie 2002, cu modificarile ulterioare.

ART. 4

Prezenta hotarare se transmite, spre avizare, Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile, conform prevederilor art. 15 alin. (1) lit. f) din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 433/2011.

ART. 5

Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, conform prevederilor art. 40 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ANEXA 1

 

NORME

privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 1

(1) Sub supravegherea Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile, Camera Auditorilor Financiari din Romania (Camera) este autoritatea competenta pentru efectuarea de revizuiri in vederea asigurarii calitatii serviciilor prestate de auditorii financiari, fiind abilitata sa emita norme si proceduri de revizuire a calitatii activitatii de audit financiar, precum si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari, potrivit legii.

(2) Revizuirea calitatii activitatii de audit desfasurate de auditorii financiari, membri ai Camerei, persoane fizice active si firme de audit, se efectueaza:

a) asupra politicilor si procedurilor de revizuire a controlului calitatii, aplicate de auditorul financiar la nivelul firmei de audit, si, respectiv, a misiunii, conform cerintelor art. 11 din ISQC1;

b) prin aplicarea procedurilor stabilite de organismul profesional cu ocazia efectuarii inspectiilor de calitate, pentru activitatile prevazute de art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, constand in:

– misiuni de audit statutar al situatiilor financiare anuale efectuate conform ISA;

– misiuni de audit financiar al situatiilor financiare anuale efectuate conform ISA;

– misiuni de revizuire a situatiilor financiare;

– alte misiuni de asigurare; si

– alte misiuni si servicii profesionale, in conformitate cu standardele internationale in domeniu si cu reglementarile adoptate de Camera.

ART. 2

(1) Toti auditorii financiari, membri ai Camerei, persoane fizice active si firme de audit, fac obiectul unui sistem de asigurare a calitatii, care este organizat potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 433/2011, ca un sistem independent, si se desfasoara de catre Departamentul de monitorizare si competenta profesionala (DMCP) din cadrul Camerei, sub supravegherea Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile.

(2) Exceptie constituie auditorii financiari care participa la misiuni de audit financiar, revizuire, asigurare, audit intern sau alte servicii profesionale, in calitate de salariati ai unor firme de audit sau ai altor entitati ori de subcontractori ai altor auditori financiari, fara asumarea responsabilitatii finale fata de clienti.

(3) Atributiile principale ale DMCP sunt:

a) urmarirea respectarii de catre membrii Camerei a normelor care reglementeaza profesia:

– Standardele internationale de audit;

– Codul etic al profesionistilor contabili;

– Normele privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari;

– Normele si Standardele de audit intern;

– alte norme de reglementare a profesiei;

b) asigurarea implementarii sistemului de control al calitatii activitatii desfasurate de membrii Camerei;

c) asigurarea conformitatii activitatii si normelor de lucru ale DMCP cu normele si legislatia interna si internationala in domeniu;

d) efectuarea monitorizarii auditorilor financiari pe o perioada de maximum 3 ani, prin reluarea inspectiei activitatii auditorilor care au fost evaluati cu calificativul D, C sau B;

e) sesizarea Departamentului de etica, conduita profesionala si investigatii;

f) participarea la investigarea aspectelor tehnice referitoare la conduita profesionala a membrilor;

g) indeplinirea altor atributii stabilite de catre conducerea Camerei.

(4) Resursele necesare functionarii sistemului de asigurare a calitatii (cheltuielile cu salariile, sporurile si stimulentele acordate inspectorilor, cheltuielile de deplasare, alte cheltuieli materiale, inclusiv cele de capital) sunt asigurate pe seama cotelor alocate de catre Camera, fiind prevazute in bugetul anual de venituri si cheltuieli al DMCP.

ART. 3

(1) DMCP efectueaza verificarile pentru asigurarea calitatii prin inspectori principali, inspectori si asistenti inspectori, care au calitatea de salariati in cadrul aparatului executiv al Camerei, selectati pe urmatoarele criterii:

– sa aiba pregatire profesionala si experienta relevanta in auditul statutar si raportarea financiara;

– sa aiba pregatire specifica cu privire la efectuarea de inspectii de calitate;

– sa nu le fie afectata independenta si sa nu se afle in conflict de interese cu auditorul financiar/firma de audit inspectata.

(2) Inspectorii care efectueaza verificari de asigurare a calitatii semneaza anual declaratia de conformitate cu cerintele profesionale ale Camerei privind controlul calitatii auditului. De asemenea, cu ocazia primirii delegatiei de inspectie, declara daca se afla sau nu in una dintre situatiile de conflict de interese prevazute de Codul etic al profesionistilor contabili, in raport cu auditorul financiar sau firma de audit la care urmeaza sa efectueze inspectia calitatii.

(3) Persoanele alese drept coordonatori ai echipei de inspectori, precum si membrii echipelor de inspectori sunt membri ai profesiei.

(4) Consiliul pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile are dreptul de a participa la inspectii si de a avea acces la dosarele de inspectie, foile de lucru si alte documente relevante.

 

CAPITOLUL II

Programarea activitatii de inspectie a calitatii activitatii de audit

 

ART. 4

Programarea activitatii de inspectie desfasurata de catre DMCP se realizeaza, in principal, pe baza urmatoarelor documente:

a) situatia auditorilor financiari, membri ai Camerei, persoane fizice active si firme de audit, carora Camera le-a acordat viza anuala de exercitare a profesiei;

b) programul de inspectie trimestrial care prevede auditorii financiari a caror activitate urmeaza a fi revizuita pentru asigurarea calitatii, perioada supusa revizuirii, precum si echipele care efectueaza inspectia.

ART. 5

DMCP intocmeste si prezinta documentele prevazute la art. 4 lit. b) Biroului permanent al Consiliului Camerei, pentru a fi aprobate.

ART. 6

DMCP, in exercitarea atributiilor care ii revin conform art. 2 alin. (3), are dreptul de a fi informat periodic, pe baza evidentelor Departamentului de servicii pentru membri, asupra situatiei auditorilor financiari membri ai Camerei, persoane fizice active si firme de audit, autorizate de Camera sa exercite profesia in anul respectiv, precum si asupra structurii misiunilor de audit statutar desfasurate la entitati de interes public.

ART. 7

(1) DMCP va asigura cuprinderea auditorilor financiari in programele trimestriale de inspectie, astfel incat, de regula, fiecare membru al Camerei care a primit autorizatia de exercitare a profesiei sa fie verificat o data la 6 ani sau la 3 ani, in cazul auditorilor entitatilor de interes public, in conditiile stabilite prin regulamentul emis de Consiliul pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile, conform prevederilor art. 31 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si supravegherea in interes public a profesiei contabile, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Atunci cand este necesara o expertiza si pentru a se asigura incadrarea in termenul de repetare a reviziilor pentru asigurarea calitatii activitatii auditorilor statutari si firmelor de audit ale entitatilor de interes public, la inspectii pot participa, cu aprobarea Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile, si experti care nu sunt inspectori, dar care actioneaza sub controlul unui inspector, cu respectarea conditiilor referitoare la independenta.

ART. 8

(1) Prevederile programelor de inspectie vor fi comunicate, in scris, membrilor prevazuti a fi inspectati, acestia exprimandu-si disponibilitatea, in perioada propusa sau intr-o alta perioada, dar nu mai indepartata decat cu doua saptamani, in conditiile art. 6 alin. (2) din Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 187/2010 pentru aprobarea Procedurilor privind programarea si desfasurarea inspectiilor de calitate a activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari.

(2) Eventualele modificari in programele de inspectie trimestriale vor fi aduse la cunostinta Consiliului Camerei inainte de inceperea inspectiei la membrii respectivi sau imediat dupa aceea, in cazul primirii unor sarcini urgente.

ART. 9

Documentele de planificare a inspectiilor trebuie intocmite si pastrate astfel incat sa se asigure confidentialitatea obiectivelor inspectiei.

 

CAPITOLUL III

Organizarea revizuirilor pentru asigurarea calitatii activitatii de audit

 

ART. 10

Revizuirile pentru asigurarea calitatii activitatii de audit si a activitatilor conexe se efectueaza pe baza procedurilor emise de Camera, in ordinea si la datele prevazute in programele de inspectie trimestriale.

ART. 11

Principalele obiective ale inspectiei calitatii activitatii de audit financiar sunt urmatoarele:

a) cunoasterea ariei de cuprindere a activitatii de audit financiar si a altor servicii profesionale, pe baza examinarii continutului scrisorilor de misiune/contractelor de prestari de servicii, precum si a concordantei acestora cu Standardele internationale de audit (ISA) sau cu Standardele de audit intern sau alte standarde relevante, precum si cu normele si reglementarile emise de Camera si de organismul de supraveghere publica;

b) verificarea conformitatii activitatii desfasurate cu datele inscrise in cererea/declaratia pentru obtinerea autorizatiei de exercitare a profesiei; corectitudinea raportarii veniturilor din activitatea de audit financiar, audit statutar, precum si alte servicii profesionale, a achitarii integrale si la termen a cotizatiilor si a celorlalte obligatii catre Camera;

c) indeplinirea obligatiilor cu privire la pregatirea continua a auditorilor financiari, precum si la frecventarea cursurilor suplimentare pentru auditorii financiari monitorizati pentru rezultate nesatisfacatoare;

d) verificarea implementarii de catre firma de audit/auditorul financiar persoana fizica a unui sistem intern de control al calitatii conform ISQC 1 si ISA 220 pentru misiunile de audit al situatiilor financiare ale entitatilor cu care a incheiat contracte de prestari de servicii sau alte misiuni efectuate in calitate de auditor financiar;

e) evaluarea sistemului intern de asigurare a calitatii sub aspectul conformitatii cu ISA relevante si cu cerintele de independenta prevazute de Codul etic al profesionistilor contabili;

f) verificarea elaborarii de catre firmele de audit/auditorii financiari persoane fizice, pentru entitatile aflate sub supravegherea Autoritatii de Supraveghere Financiara, precum si a oricaror entitati definite prin lege sau reglementari ca entitati de interes public, a unor proceduri de revizuire a asigurarii calitatii, specifice acestor categorii de misiuni;

g) inspectarea foilor de lucru ale misiunii de audit al situatiilor financiare, selectata pentru revizuirea gradului de adecvare a controlului calitatii, pentru a evalua:

– conformitatea cu standardele profesionale si cu cerintele normative si legale;

– respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisa a auditului financiar in conformitate cu ISA si procedurile de audit elaborate de Camera;

h) verificarea modului de respectare a prevederilor Normelor privind stabilirea numarului mediu minim de ore pentru finalizarea unei misiuni de audit financiar, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 44/2005.

Pana la data de 15 februarie a fiecarui an, Camera Auditorilor Financiari din Romania va publica pe site-ul propriu nivelul mediu al onorariului orar rezultat din inspectiile de calitate efectuate in exercitiul anterior;

i) verificarea implementarii de catre firma de audit/auditorul financiar persoana fizica, in temeiul obligatiilor stabilite prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 91/2007 privind aplicarea legislatiei specifice privind combaterea si prevenirea operatiunilor de spalare a banilor si/sau de finantare a actelor de terorism de catre auditorii financiari, a unor proceduri specifice, aplicabile clientilor de audit si ai altor servicii profesionale, pentru identificarea cazurilor de intermediere de catre acestia a actelor de terorism si/sau de spalare a banilor astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare;

j) evaluarea continutului celui mai recent raport privind transparenta, publicat de auditorii sau firmele de audit inspectate, care au efectuat misiuni de audit statutar la entitati de interes public.

ART. 12

(1) Procedurile de revizuire pentru asigurarea calitatii in realizarea misiunilor de audit financiar, inclusiv audit statutar, revizuire a situatiilor financiare, misiuni de asigurare, audit intern si alte misiuni si servicii profesionale in conformitate cu standardele internationale in domeniu, precum si alte activitati desfasurate de auditorii financiari sunt elaborate de catre DMCP sub forma “listelor obiectivelor de inspectie”, pe naturi de misiuni, pe care le prezinta spre aprobare Consiliului Camerei si spre avizare Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile.

(2) Hotararile de aprobare a acestor proceduri de revizuire a calitatii auditului se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 13

(1) In functie de factorii de risc materializati in:

a) numarul de clienti – societati cotate la bursa;

b) numarul entitatilor considerate a fi de interes public;

c) rezultatele anterioare ale inspectiilor pentru asigurarea calitatii, inclusiv:

(i) incalcarea cerintelor de pregatire profesionala continua;

(ii) incalcarea principiului independentei;

(iii) deficiente in proiectul sau conformitatea cu sistemul societatii de control al calitatii,

Consiliul Camerei poate sa dispuna efectuarea controlului calitatii activitatii desfasurate de membrii Camerei la perioade mai mici decat cele prevazute la art. 7 alin. (1).

(2) Camera poate organiza periodic actiuni pentru documentarea, informarea, analiza si urmarirea implementarii unor noi reglementari, verificarea remedierii deficientelor constatate cu ocazia inspectiilor anterioare; astfel de actiuni pot fi organizate si de catre Consiliul pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile prin sistemul de investigatii instituit prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si supravegherea in interes public a profesiei contabile, aprobata prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 14

Durata verificarii se stabileste in functie de natura inspectiei, de volumul activitatii firmei de audit/auditorului financiar persoana fizica, ce urmeaza a fi inspectata, precum si de alti factori care pot influenta aria de cuprindere a inspectiei (de exemplu: achizitionarea de catre firma a unei parti semnificative a afacerilor unei alte societati sau renuntarea la o parte semnificativa a afacerilor sale, inainte de inceperea inspectiei).

ART. 15

Inspectia se efectueaza in totalitate sau prin sondaj, in raport cu volumul activitatii membrilor Camerei, precum si cu frecventa abaterilor constatate anterior, cuprinzandu-se un numar reprezentativ de rapoarte si documente, care sa permita formularea unor concluzii temeinice asupra caracterului adecvat al sistemului de control al calitatii, conformitatii cu acesta si asupra modului de respectare a dispozitiilor normative din domeniul auditului financiar si a altor servicii profesionale si activitati desfasurate de auditori, conform standardelor internationale si altor reglementari legale.

ART. 16

(1) Persoanele imputernicite sa exercite, in numele Camerei, revizuirea calitatii activitatii desfasurate de membrii sai in exercitarea profesiei trebuie sa respecte prevederile Codului etic al profesionistilor contabili*), normele profesionale emise de Camera, precum si regulamentele emise de Consiliul pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile.

(2) Pentru fiecare inspectie trebuie sa fie desemnat un coordonator al echipei de inspectori.

————

*) Codul etic al profesionistilor contabili a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 53/2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 24 din 13 ianuarie 2014.

 

ART. 17

(1) Prin derogare de la principiul confidentialitatii, auditorii financiari inspectati au datoria profesionala de a prezenta informatii confidentiale pentru a se conforma controlului calitatii efectuat de organismul profesional, in conformitate cu cerintele Codului etic al profesionistilor contabili adoptat de Camera.

(2) La solicitarea echipei de inspectori, auditorii au obligatia:

a) sa puna la dispozitie toate documentele justificative si sa dea toate explicatiile necesare verificarii corectitudinii datelor din raportul anual al membrilor, din cererea/declaratia pentru obtinerea autorizatiei de exercitare a profesiei, inclusiv a veniturilor din activitatea de audit, precum si a achitarii cotizatiilor si a celorlalte obligatii catre Camera;

b) sa asigure accesul inspectorilor care efectueaza revizuirea privind asigurarea calitatii, la dosarele de misiune, foile de lucru, dosarele permanente, situatiile financiare proprii ale firmei, actele si documentele de orice fel pe care le gestioneaza sau le au in pastrare, care intra sub incidenta revizuirii si servesc pentru documentarea probelor care sustin concluziile inspectiei;

c) sa recunoasca constatarile inspectiei pentru asigurarea calitatii, prin semnarea notelor de inspectie, si sa comunice in scris Camerei, la termenele fixate, modul de aplicare a actiunilor si masurilor stabilite in urma inspectiei.

Cazurile de semnare cu obiectiuni a Notei de inspectie se solutioneaza conform Procedurilor specifice emise de Camera (Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 50/2012 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea art. 17 alin. (2) lit. c) din Normele privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 168/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 138 din 15 martie 2013) si avizate de Consiliul pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile.

(3) In cazurile nepermiterii accesului inspectorilor la documentele de lucru ale misiunilor, in vederea efectuarii revizuirii calitatii activitatii, solicitarilor repetate ale reprogramarii inspectiilor sau netransmiterii in scris a confirmarii vizitei programate de Camera, aceste fapte se considera incidente in domeniul propriu de activitate, Consiliul Camerei fiind in drept sa dispuna, in astfel de cazuri, sanctionarea auditorilor financiari in cauza, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 433/2011.

ART. 18

Echipa de inspectie desemnata sa efectueze verificarea calitatii auditului consemneaza constatarile in cadrul Notei de inspectie.

ART. 19

(1) Nota de inspectie este un document bilateral, incheiat intre parti (echipa de inspectori, pe de o parte, si auditorul financiar inspectat, pe de alta parte), care se intocmeste in doua exemplare si se inregistreaza la auditorul financiar inspectat.

(2) Un exemplar al Notei de inspectie este luat de organele de inspectie, care au obligatia sa il inregistreze la Secretariatul Camerei.

ART. 20

(1) In Nota de inspectie se inscriu, documentat, aspectele de neconformitate cu ISA relevante, cu normele si procedurile de audit emise de Camera si cu prevederile Codului etic al profesionistilor contabili, constatate ca urmare a inspectiei.

(2) Modelul Notei de inspectie se stabileste de catre DMCP, cu acordul Consiliului Camerei si avizarea ulterioara de catre Consiliul pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile.

(3) In Nota de inspectie si in anexele la aceasta se vor mentiona concret elementele sondajelor efectuate la auditorul financiar inspectat, documentele si evidentele supuse inspectiei, raspunderea organelor de inspectie revenind numai in legatura cu acestea.

ART. 21

Nota de inspectie va cuprinde, orientativ, urmatoarele elemente:

a) componenta echipei de inspectie, delegatia in baza careia s-a efectuat inspectia de asigurare a calitatii, data sau perioada la care s-a efectuat inspectia;

b) datele de identificare ale auditorului controlat;

c) datele de identificare ale asociatilor si auditorilor financiari care reprezinta auditorul controlat;

d) perioada supusa controlului, clientii de audit ale caror situatii financiare au fost auditate in perioada respectiva si identificarea dosarelor de audit selectate pentru inspectia de asigurare a calitatii;

e) date referitoare la modul in care auditorul controlat si auditorii asociati ai acestuia si-au indeplinit obligatiile fata de Camera privind determinarea si plata cotizatiilor fixe si a celor variabile, precum si modul de respectare a normelor privind asigurarea profesionala, depunerea raportului anual, participarea la cursurile de pregatire profesionala continua;

f) obiectivele pe care auditorul financiar controlat le-a abordat in realizarea misiunii, potrivit cerintelor Standardelor internationale de audit relevante, normelor si procedurilor de audit emise de Camera si ale cadrului legal de raportare financiara;

g) obiectivele pe care auditorul controlat nu le-a abordat, potrivit cerintelor reglementarilor de mai sus;

h) motivatia auditorului controlat cu privire la neindeplinirea obiectivelor urmarite;

i) calificativul obtinut de catre auditorul supus reviziei de calitate;

j) concluzii si recomandari pentru masuri corective;

k) data si semnaturile membrilor echipei de inspectie si a auditorului financiar verificat.

ART. 22

Nota de inspectie si celelalte documente de inspectie vor fi inregistrate, arhivate si pastrate de Camera timp de 7 ani de la efectuarea controlului si valorificarea rezultatelor acestuia.

ART. 23

Fiecare obiectiv din lista de obiective se va completa cu “Da” sau “Nu”, in functie de modul in care auditorul supus inspectiei a raspuns cerintelor ISA aplicabile, normelor si procedurilor de audit, facandu-se referire la deficientele constatate si cauzele pentru care unele obiective nu au fost abordate.

ART. 24

(1) Evaluarea calitatii se face prin raportarea numarului obiectivelor aferente capitolelor din proceduri, referitoare in mod direct la calitatea dosarului de audit (fara luarea in considerare a cap. II si III care cuprind exclusiv obiective ce nu tin de calitatea dosarului de audit) pentru care raspunsul este “Da”, la numarul total de obiective si stabilirea unui procentaj cuprins intre 0% si 100%.

(2) In functie de acest procentaj, auditorul inspectat va obtine un calificativ dupa cum urmeaza:

___________________________________________________

| Procentaj   | > 35 | 36 – 70 | 71 – 85 | 86 – 100 |

|_____________|______|_________|_________|__________|

| Calificativ |   D  |    C    |    B    |    A     |

|_____________|______|_________|_________|__________|

 

(3) In cazul auditorilor financiari care participa la misiuni de audit financiar, revizuire, asigurare, audit intern sau alte servicii profesionale, in calitate de salariati ai unor firme de audit sau ai altor entitati, in evaluare nu va fi cuprins obiectivul privind inspectarea foilor de lucru ale misiunii de audit al situatiilor financiare, selectata pentru revizuirea gradului de adecvare a controlului calitatii. Ca urmare, auditorii aflati in aceasta situatie nu vor primi calificativ.

ART. 25

Potrivit prevederilor Codului etic al profesionistilor contabili, inspectorii DMCP au obligatia de a respecta confidentialitatea informatiilor dobandite cu ocazia inspectiilor pentru asigurarea calitatii, atat a celor referitoare la activitatea auditorului financiar, cat si a celor referitoare la clientii acestuia.

ART. 26

Conducerea executiva a Camerei este in drept sa emita, in atentia auditorilor financiari inspectati, scrisori prin care sa faca recomandari pentru corectarea sistemului propriu de control al calitatii, conformitatea cu politicile si procedurile adoptate, completarea dosarelor de lucru inspectate cu probele de audit nedocumentate corespunzator.

ART. 27

Recomandarile efectuate de Camera ca urmare a verificarilor calitatii activitatii de audit vor fi urmarite de auditorul membru intr-o perioada rezonabila de timp, stabilita de comun acord cu echipa de inspectori din cadrul DMCP.

ART. 28

(1) Auditorul inspectat va transmite Camerei un raspuns in scris cu privire la modul de realizare a masurilor recomandate atat in Nota de inspectie, cat si in Scrisoarea de atentionare, referindu-se inclusiv la actiunile planificate si la data finalizarii si implementarii acestora.

(2) In cazul in care recomandarile la care se face referire la alin. (1) nu sunt puse in practica, auditorul financiar sau firma de audit, daca este cazul, va face obiectul sistemului de investigatii si sanctiuni, asa cum este prevazut de art. 32 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 29

(1) Camera monitorizeaza, pe parcursul a 3 inspectii consecutive, auditorii financiari care au obtinut la inspectia calitatii calificativele D, C si B, prin stabilirea de masuri pentru remedierea neconformitatilor si aplicarea, dupa caz, de sanctiuni disciplinare, in care scop Camera emite proceduri de lucru.

(2) Masurile pe care Camera este in drept sa le aplice in perioada de monitorizare a auditorilor financiari descrisi la alineatul precedent sunt diferentiate dupa cum urmeaza:

 

A. Pentru calificativul D

1. Masuri ce se vor lua la prima inspectie in urma careia s-a stabilit un procentaj corespunzator acestui calificativ:

a) repetarea inspectiei dupa maximum un an, cheltuielile ocazionate de aceasta noua inspectie urmand a fi suportate integral de catre auditorii financiari in cauza, in conformitate cu decontul de cheltuieli;

b) participarea la cursuri suplimentare de pregatire profesionala, al caror tarif va fi suportat integral de catre cei in cauza;

c) aplicarea de sanctiuni disciplinare:

– mustrare;

– avertisment scris;

– suspendarea dreptului de exercitare a activitatii de audit financiar pe o perioada de la 3 luni la 6 luni;

– retragerea calitatii de membru al Camerei.

2. Masuri ce se vor lua pentru a doua inspectie in urma careia s-a stabilit un procentaj corespunzator acestui calificativ:

a) repetarea inspectiei dupa maximum un an, cheltuielile ocazionate de aceasta noua inspectie urmand a fi suportate integral de catre auditorii financiari in cauza, in conformitate cu decontul de cheltuieli;

b) participarea la cursuri suplimentare de pregatire profesionala, al caror tarif va fi suportat integral de catre cei in cauza;

c) aplicarea de sanctiuni disciplinare:

– avertisment scris;

– suspendarea dreptului de exercitare a activitatii de audit financiar pe o perioada de la 3 luni la 6 luni;

– retragerea calitatii de membru al Camerei.

3. Masuri ce se vor lua pentru a treia inspectie in urma careia s-a stabilit un procentaj corespunzator acestui calificativ:

– aplicarea de sanctiuni disciplinare:

– suspendarea dreptului de exercitare a activitatii de audit financiar pe o perioada de la 3 luni la 6 luni;

– retragerea calitatii de membru al Camerei.

 

B. Pentru calificativul C

1. Masuri ce se vor lua la prima inspectie in urma careia s-a stabilit un procentaj corespunzator acestui calificativ:

a) repetarea inspectiei dupa maximum un an, cheltuielile ocazionate de aceasta noua inspectie urmand a fi suportate integral de catre auditorii financiari in cauza, in conformitate cu decontul de cheltuieli;

b) participarea la cursuri suplimentare de pregatire profesionala, al caror tarif va fi suportat integral de catre cei in cauza;

c) aplicarea de sanctiuni disciplinare:

– mustrare;

– avertisment scris.

2. Masuri ce se vor lua pentru a doua inspectie in urma careia s-a stabilit un procentaj corespunzator acestui calificativ: in acest caz, membrul Camerei intra sub incidenta sanctiunilor prevazute pentru calificativul D.

 

C. Pentru calificativul B

1. Masuri ce se vor lua la prima inspectie in urma careia s-a stabilit un procentaj corespunzator acestui calificativ:

a) participarea la cursuri suplimentare de pregatire profesionala, al caror tarif va fi suportat integral de catre cei in cauza;

b) aplicarea de sanctiuni disciplinare cu avertisment scris.

2. Masuri ce se vor lua pentru a doua inspectie in urma careia s-a stabilit un procentaj corespunzator acestui calificativ:

a) participarea la cursuri suplimentare de pregatire profesionala, al caror tarif va fi suportat integral de catre cei in cauza;

b) aplicarea de sanctiuni disciplinare cu avertisment scris.

ART. 30

(1) In functie de relevanta neconformitatilor constatate in urma actiunilor de control, precum si in cazul in care nu se aplica recomandarile Camerei, inspectorii DMCP pot propune, pe langa masurile de intocmire a documentelor potrivit normelor si reglementarilor legale, oricare dintre masurile de sanctionare prevazute la art. 29, potrivit procedurilor disciplinare si competentelor stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 433/2011.

(2) Sanctiunile aplicate pentru calitatea necorespunzatoare a activitatii desfasurate de auditorii financiari vor fi publicate prin intermediul mijloacelor de comunicare ale Camerei.

(3) In cazurile in care in cursul unei inspectii s-a constatat ca un raport privind transparenta contine informatii denaturate semnificativ, inclusiv cele cu privire la eficienta sistemului de control al calitatii firmei de audit, Camera poate recomanda auditorului inspectat amendarea fara intarziere a acestui raport, informand despre aceasta Consiliul pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile.

ART. 31

(1) In baza constatarilor din notele de inspectie prezentate de organele de inspectie, Camera intocmeste si prezinta Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile un raport anual, rezumand rezultatele globale ale sistemului de asigurare a calitatii, fara specificarea detaliilor legate de anumiti auditori financiari – membri ai Camerei sau clienti ai acestora.

(2) Consiliul pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile, dupa analizarea raportului anual, este in drept sa emita in atentia Camerei recomandari si instructiuni, sub orice forma. Camera este autoritatea competenta pentru efectuarea de revizuiri pentru asigurarea calitatii serviciilor prestate de auditori sau de firmele de audit.

(3) Dupa analizarea de catre Consiliul pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile, raportul se publica pe site-ul Camerei si este disponibil pentru informarea autoritatilor de reglementare ale entitatilor auditate.

ART. 32

Seful DMCP poate fi invitat sa participe la sedintele Consiliului Camerei si ale Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile in care sunt dezbatute documentele de control si masurile propuse de DMCP.

ART. 33

(1) In intelesul art. 57 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 433/2011, monitorizarea activitatii auditorilor financiari activi se organizeaza si se desfasoara potrivit Normelor privind controlul calitatii activitatii de audit financiar, emise de Camera, care prevad, in principal, urmatoarele:

a) auditorii financiari activi, membri ai Camerei, au obligatia de a intocmi si de a prezenta acesteia, pana la data de 31 martie a anului urmator celui de raportare, un raport anual asupra activitatii desfasurate in anul anterior;

b) auditorii financiari, membri ai Camerei, care sunt angajati, administratori sau asociati/actionari ai unei persoane juridice si nu efectueaza audit financiar in nume propriu, au obligatia de a transmite Camerei, in acelasi termen, o declaratie in care vor specifica aceasta situatie;

c) nedepunerea raportului ori a declaratiei la termenul stabilit constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 433/2011;

d) auditorii financiari si persoanele juridice care efectueaza auditul statutar al entitatilor de interes public publica pe website-ul propriu un raport anual privind transparenta, in conformitate cu art. 46 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Potrivit art. 57 alin. (4) din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 433/2011, Camera verifica prin inspectii realitatea si conformitatea cu cerintele legale a informatiilor cuprinse in rapoartele inaintate Camerei de catre auditorii financiari activi, membri ai acesteia.

De asemenea, evalueaza continutul celui mai recent raport privind transparenta, publicat de auditori sau persoanele juridice.

ART. 34

Responsabilitatea finala pentru sistemul de asigurare externa a calitatii pentru auditorii financiari si firmele de audit care efectueaza auditul statutar la entitati de interes public apartine Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close