Normele de pregatire profesionala continua a auditorilor financiari

In M. Of. nr. 214 din 26 martie 2014 a fost publicata Hotararea Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 6/2014 privind aprobarea Normelor de pregatire profesionala continua a auditorilor financiari.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Normele de pregatire profesionala continua a auditorilor financiari, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2

Departamentul admitere, pregatire continua şi stagiari va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

ART. 3

Prezenta hotarare se comunica Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC).

ART. 4

La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 172/2010 privind aprobarea Normelor de pregatire profesionala continua a auditorilor financiari, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 13 octombrie 2010.

ART. 5

Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

 

NORME

de pregatire profesionala continua a auditorilor financiari

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

ART. 1

Prezentele norme sunt adoptate in baza Standardului internaţional de educaţie nr. 7 privind dezvoltarea profesionala continua, denumit in continuare IES 7, emis de Federaţia Internaţionala a Contabililor (IFAC).

ART. 2

Sub supravegherea Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC), Camera Auditorilor Financiari din Romania, denumita in continuare Camera, este autoritatea competenta pentru calificarile educaţionale, respectiv organizarea pregatirii profesionale continue şi examinarea competenţei profesionale.

ART. 3

Prezentele norme conduc la aplicarea conceptului de pregatire profesionala continua şi se refera la activitaţile de invaţamant care dezvolta şi menţin capacitaţile ce permit auditorilor financiari, membri ai Camerei, sa ofere servicii de inalta calitate şi sa lucreze cu competenţa in cadrul profesiei lor.

ART. 4

Prezentele norme preiau, dezvolta şi adapteaza cerinţele IES 7 in procesul de implementare şi derulare a Programului de pregatire profesionala continua, organizat de Camera.

ART. 5

Obiectivul pregatirii profesionale continue este acela de a menţine şi de a dezvolta competenţa profesionala a auditorilor financiari in vederea realizarii activitaţii de audit financiar conform cerinţelor standardelor profesionale, reglementarilor, normelor şi regulilor din domeniu.

 

CAPITOLUL II

Aria de cuprindere a pregatirii profesionale continue

 

ART. 6

Camera trebuie sa se asigure ca auditorii financiari participa anual la programe adecvate de formare profesionala continua pentru a-şi menţine cunoştinţele teoretice, competenţele şi valorile profesionale la un nivel inalt.

ART. 7

Camera cere tuturor membrilor sai sa işi dezvolte şi sa işi menţina competenţa profesionala relevanta pentru activitatea şi responsabilitaţile lor profesionale. Fiecarui auditor ii revine obligaţia respectarii cerinţelor de pregatire profesionala continua pentru a raspunde provocarilor profesionale şi pentru a intari increderea in activitatea de audit.

ART. 8

Cerinţele de pregatire profesionala continua se aplica tuturor auditorilor financiari, activi şi nonactivi.

 

CAPITOLUL III

Accesul la Programul de pregatire profesionala continua

 

ART. 9

Camera are obligaţia sa organizeze şi sa promoveze programe de educaţie permanenta pentru toţi membrii sai.

ART. 10

Cerinţele de pregatire profesionala continua se realizeaza prin Programul de pregatire profesionala continua, aprobat anual de catre Consiliul Camerei.

ART. 11

Camera are obligaţia sa faciliteze accesul membrilor sai la Programul de pregatire profesionala continua.

 

CAPITOLUL IV

Organizarea Programului de pregatire profesionala continua

 

ART. 12

In cadrul Programului de pregatire profesionala continua, auditorii financiari trebuie sa efectueze anual 40 de ore de formare profesionala, dupa cum urmeaza:

a) 20 de ore structurate;

b) 20 de ore nestructurate.

ART. 13

Formarea profesionala continua structurata include participarea la cursurile profesionale anuale obligatorii, organizate de catre Camera in baza Programului anual de pregatire profesionala, aprobat prin hotarare a Consiliului Camerei.

ART. 14

Formarea profesionala continua nestructurata include:

a) participarea la cursuri/seminare in domeniu – se echivaleaza numarul de ore efectuate (dovedite prin adeverinţa/diploma/certificat/atestat de participare in care se specifica denumirea cursului şi numarul de ore);

b) susţinerea de cursuri in domeniu, ca lector – se echivaleaza 20 de ore (dovedite prin adeverinţa/declaraţie pe propria raspundere care sa ateste susţinerea de cursuri);

c) participarea la activitatea Grupului de lucru al Camerei sau in cadrul oricarei comisii profesionale numite la nivelul Camerei sau la nivelul altor organisme profesionale din domeniu – se echivaleaza 10 ore/şedinţa (participarea la lucrarile diferitelor comisii numite la nivelul organismelor profesionale din domeniu se atesta pe baza de adeverinţa, eliberata de respectivul organism profesional);

d) participarea la congrese sau conferinţe organizate de Camera şi de alte organisme sau instituţii profesionale din domeniu pe plan naţional sau internaţional (organisme membre IFAC) – se echivaleaza cate 6 ore pentru fiecare manifestare de specialitate (dovedite prin atestatul/diploma/certificatul/adeverinţa/confirmarea electronica de participare);

e) participarea la cursurile organizate de organismele profesionale din domeniu, pe plan naţional sau internaţional [Corpul Experţilor Contabili şi al Contabililor Autorizaţi din Romania (CECCAR), Camera Consultanţilor Fiscali (CCF), Asociaţia Naţionala a Evaluatorilor Autorizaţi din Romania (ANEVAR), Institutul Naţional pentru Pregatirea Practicienilor in Insolvenţa (INPPI) şi altele], cu care Camera are protocoale de colaborare. Se echivaleaza numarul de ore efectuate, in baza atestatului/adeverinţei/certificatului/diplomei de participare care conţine cel puţin denumirea cursului şi numarul de ore efectuate;

f) participarea la studii postuniversitare, master sau doctorat in domeniu – se echivaleaza 20 de ore; echivalarea se face pe baza de atestat/adeverinţa/diploma/certificat, dupa caz;

g) publicarea unei carţi in domeniu – se echivaleaza 20 de ore, in baza unei declaraţii pe propria raspundere in care sa se specifice cel puţin urmatoarele elemente: titlul carţii, autorul/autorii, editura, anul apariţiei, ISBN-ul;

h) activitatea desfaşurata in calitate de indrumator de stagiu – se echivaleaza 5 ore pentru fiecare stagiar, in baza raportului indrumatorului de stagiu referitor la activitatea desfaşurata pe parcursul anului impreuna cu stagiarul;

i) elaborarea, publicarea şi recenzia de materiale de specialitate (documentul sa aiba minimum 3 pagini) – se echivaleaza 5 ore/material. Echivalarea se face in baza copiilor de pe materialele de specialitate publicate;

j) participarea la elaborarea de studii/cercetari/rapoarte/legislaţie de specialitate (documentul sa aiba minimum 2 pagini) – se echivaleaza 5 ore/material, in baza adeverinţei/declaraţiei pe propria raspundere care sa ateste participarea la elaborarea materialului.

ART. 15

Echivalarea programului de pregatire profesionala, structurat şi nestructurat, cu programul de pregatire profesionala organizat de un alt organism profesional din domeniu pe plan naţional sau internaţional se poate face numai daca exista un protocol incheiat intre Camera şi respectivul organism profesional. Echivalarea se face in baza unei adeverinţe/unui atestat care sa ateste participarea la programul de pregatire organizat de respectivul organism profesional.

 

CAPITOLUL V

Monitorizarea Programului de pregatire profesionala continua

 

ART. 16

Departamentul de admitere, pregatire continua şi stagiari din cadrul Camerei monitorizeaza daca auditorii financiari indeplinesc cerinţele de formare profesionala continua anuala impuse de prezentele norme.

ART. 17

Auditorii financiari sunt obligaţi sa işi pastreze o evidenţa proprie, precum şi documentele referitoare la formarea profesionala, fiind responsabili sa demonstreze ca şi-au indeplinit obligaţiile cerute de catre Camera.

ART. 18

Anual, auditorii financiari trebuie sa depuna la sediul Camerei, pana la data de 31 decembrie, urmatoarele documente care sa ateste indeplinirea cerinţelor de pregatire profesionala continua:

a) fişa individuala de pregatire profesionala, conform formularului prevazut in anexa care face parte integranta din prezentele norme;

b) copia actelor doveditoare care atesta formarea profesionala nestructurata.

ART. 19

Departamentul de admitere, pregatire continua şi stagiari din cadrul Camerei are obligaţia sa inregistreze in baza de date a Camerei şi sa ţina evidenţa documentelor care atesta indeplinirea cerinţelor de formare profesionala continua de catre fiecare auditor financiar. Termenul de pastrare este de 5 ani.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale şi sancţiuni

 

ART. 20

Viza anuala pentru exercitarea profesiei se acorda numai auditorilor financiari care fac dovada indeplinirii cerinţelor art. 12 şi 15.

ART. 21

Nerespectarea prevederilor prezentelor norme constituie abatere disciplinara şi se sancţioneaza conform dispoziţiilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 433/2011 şi conform hotararilor Camerei in vigoare.

ART. 22

Prezentele norme se aplica incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii tranzitorii

 

ART. 23

Prevederile prezentelor norme se vor aplica şi auditorilor financiari care pana la data publicarii acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nu au depus fişa individuala de pregatire profesionala pentru anul 2013.

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close