Procedura de control intern al activitaţii desfaşurate de structurile centrale şi teritoriale ale ANAF

In M. Of. nr. 216 din 26 martie 2014 a fost publicat OPANAF nr. 443/2014 pentru aprobarea Procedurii de control intern al activitaţii desfaşurate de structurile centrale şi teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Procedura de control intern al activitaţii desfaşurate de structurile centrale şi teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Structurile din cadrul aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala, toate structurile aflate in subordinea acesteia, precum şi Direcţia generala de integritate vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

ART. 3

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala nr. 258/2008 privind aprobarea Procedurii de control intern şi revizie a activitaţii desfaşurate de structurile centrale şi teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 163 din 3 martie 2008.

ART. 4

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

 

PROCEDURA

de control intern al activitaţii desfaşurate de structurile centrale şi teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala

 

ART. 1

Aparatul de control intern. Competenţa de exercitare a acţiunilor de control intern

(1) Activitatea desfaşurata de structurile centrale şi teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala, cu excepţia celor coordonate metodologic de structurile de specialitate din aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice, va fi verificata de Direcţia generala de integritate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala, precum şi de catre structurile cu atribuţii de control intern (servicii, birouri, compartimente de control) din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, in conformitate cu atribuţiile şi competenţele stabilite prin prezenta procedura şi prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala.

(2) Direcţia generala de integritate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala are competenţa in efectuarea activitaţii de control intern la structurile centrale şi teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala.

(3) Structurile cu atribuţii de control intern din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice efectueaza activitaţi de control intern in aria de competenţa a direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice in care işi desfaşoara activitatea, cu privire la activitatea structurilor organizatorice componente ale direcţiei generale regionale a finanţelor publice, exclusiv a directorului general şi a directorilor executivi ai acesteia.

ART. 2

Definirea acţiunii de control intern

Acţiunea de control intern reprezinta ansamblul operaţiunilor prin care se verifica activitatea desfaşurata de structurile centrale şi teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala sau de catre personalul din cadrul acestora in exercitarea funcţiilor publice şi/sau a sarcinilor de serviciu, sub aspectul legalitaţii, regularitaţii şi oportunitaţii, in vederea identificarii şi corectarii deficienţelor şi abaterilor, stabilirii responsabilitaţilor, precum şi a analizarii cauzelor deficienţelor şi abaterilor constatate pentru prevenirea survenirii acestora.

ART. 3

Definirea structurilor centrale şi teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala

(1) In sensul prezentei proceduri, prin sintagma structuri centrale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala se inţelege: direcţiile generale/direcţiile/serviciile/birourile din cadrul aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala.

(2) In sensul prezentei proceduri, prin sintagma structuri teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala se inţelege: direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, inclusiv unitaţile teritoriale subordonate acestora, şi direcţiile regionale antifrauda fiscala.

ART. 4

Factori generatori ai activitaţii de control intern

Activitatea de control intern poate fi generata de urmatorii factori:

a) planul de activitate al aparatului de control intern, aprobat de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala;

b) solicitari ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala;

c) dispoziţii ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala, in baza informaţiilor sau sesizarilor din mass-media;

d) autosesizari ale Direcţiei generale de integritate cu privire la informaţii considerate relevante, care justifica efectuarea unei acţiuni de control intern, cu aprobarea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala;

e) solicitari formulate de autoritaţi şi/sau instituţii publice, la nivelul conducerii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala;

f) petiţii/sesizari care cuprind indicii şi documente justificative, cu privire la efectuarea de operaţiuni, desfaşurarea de activitaţi sau realizarea de acţiuni cu abateri de la prevederile legale, savarşite la nivelul structurilor centrale sau teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala.

ART. 5

Atribuţiile aparatului de control intern

Aparatul de control intern are urmatoarele atribuţii principale:

a) efectueaza acţiuni de control intern prin care verifica activitatea desfaşurata de structurile centrale şi teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala sau de personalul din cadrul acestora, in exercitarea funcţiilor publice şi/sau a sarcinilor de serviciu, sub aspectul legalitaţii, regularitaţii şi oportunitaţii, in vederea identificarii şi corectarii deficienţelor şi abaterilor, stabilirii responsabilitaţilor, precum şi a analizarii cauzelor deficienţelor şi abaterilor constatate pentru prevenirea survenirii acestora;

b) propune masuri operative pe durata acţiunilor de control intern şi/sau masuri corective şi de prevenire la finalizarea acţiunilor de control intern, conform prevederilor legale;

c) intocmeşte acte de control intern, ca urmare a finalizarii acţiunilor de control;

d) monitorizeaza modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin actele de control incheiate, in termenele prevazute.

ART. 6

Drepturile organelor de control intern

In indeplinirea atribuţiilor ce le revin, organele de control din cadrul aparatului de control intern prevazut la art. 1 au dreptul:

a) sa solicite de la reprezentanţii structurii controlate, verbal şi/sau in scris, transmiterea cu celeritate a datelor, informaţiilor, situaţiilor, documentelor şi copiilor certificate ale documentelor, referitoare la aspectele care fac obiectul activitaţii de control intern;

b) sa solicite transmiterea cu celeritate a punctelor de vedere de la alte structuri din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala, in scopul lamuririi unor aspecte care fac obiectul acţiunilor de control intern şi care intra in atribuţiile acestora;

c) sa solicite informaţii, puncte de vedere şi documente, dupa caz, de la instituţii publice, autoritaţi publice, operatori economici şi/sau de la persoane fizice care au legatura cu structura/persoana controlata, in masura in care considera ca aspectele care fac obiectul acţiunii de control intern necesita informaţii suplimentare;

d) sa solicite note explicative, in orice etapa a acţiunii de control, in vederea clarificarii şi definitivarii constatarilor privind imprejurarile şi cauzele care au condus la apariţia abaterilor şi deficienţelor;

e) sa sesizeze, cu aprobarea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala, structurile sau organele competente, abilitate de lege, atunci cand, ca urmare a acţiunii de control intern, constata fapte prevazute de lege ca abateri disciplinare sau au luat cunoştinţa de savarşirea unei infracţiuni, in condiţiile prevazute de legea penala;

f) sa utilizeze aplicaţii informatice specifice, conform competenţelor legale, in vederea obţinerii de informaţii relevante necesare, care au legatura cu obiectivele acţiunii de control intern;

g) sa colaboreze cu reprezentanţii altor instituţii ale statului in limitele competenţelor legale şi ale mandatului primit, in vederea desfaşurarii operative a acţiunii de control intern.

ART. 7

Obligaţiile structurilor centrale şi teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala, care fac obiectul acţiunilor de control intern

Personalul de conducere şi de execuţie din cadrul structurilor centrale şi teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala are urmatoarele obligaţii:

a) sa puna la dispoziţia organelor de control intern documentele şi informaţiile solicitate, in termenele stabilite;

b) sa dea note explicative, in condiţiile stabilite de organul de control, in situaţiile necesare clarificarii şi definitivarii constatarilor privind imprejurarile şi cauzele unor posibile abateri şi deficienţe;

c) sa puna la dispoziţia organelor de control intern un birou dotat cu logistica necesara, separat de funcţionarii proprii, in care sa işi desfaşoare activitatea pe parcursul acţiunii de control intern;

d) sa ofere tot sprijinul necesar pentru desfaşurarea in bune condiţii a acţiunii de control intern;

e) sa duca la indeplinire şi sa aplice masurile dispuse in sarcina acestora, in termenele stabilite, şi sa informeze structura de control intern asupra modului de implementare a acestora.

ART. 8

Desemnarea echipei de control intern

(1) Desemnarea echipei de control intern se face de catre directorul general al Direcţiei generale de integritate sau al direcţiei generale regionale a finanţelor publice, dupa caz, in funcţie de obiectul şi complexitatea acţiunii de control intern.

(2) Desemnarea echipei de control intern şi indeplinirea dispoziţiei de catre persoanele desemnate in echipa de control intern se face cu respectarea regimului juridic al conflictului de interese, stabilit potrivit legii.

(3) In cazul acţiunilor de control intern care au ca obiect verificarea activitaţii unei structuri centrale, unei direcţii regionale antifrauda fiscala sau activitatea personalului acestora desfaşurata in exercitarea funcţiei publice şi/sau a sarcinilor de serviciu, precum şi a directorului general ori a directorilor executivi ai direcţiei generale regionale a finanţelor publice, echipa de control se desemneaza din cadrul Direcţiei generale de integritate.

(4) Atunci cand se impune, in acţiunile de control intern care se efectueaza de Direcţia generala de integritate se pot atrage alţi funcţionari, din cadrul altor structuri centrale sau teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala, intr-o echipa de control mixta, cu aprobarea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala.

(5) Pentru acţiunile de control intern care se efectueaza de catre structurile cu atribuţii de control intern din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice se pot atrage intr-o echipa de control mixta alţi funcţionari din cadrul celorlalte structuri aflate in subordinea direcţiei regionale a finanţelor publice din care face parte structura cu atribuţii de control intern, cu aprobarea directorului general.

ART. 9

Pregatirea acţiunilor de control intern

(1) Inaintea desfaşurarii unei acţiuni de control intern se va efectua o documentare, care consta in analiza elementelor esenţiale şi specifice ale activitaţii care urmeaza a se controla, pe baza carora se identifica obiectivele acţiunii de control intern.

(2) Obiectivele acţiunii de control se vor cuprinde intr-o tematica de control, care va sta la baza acţiunii de control intern.

(3) In vederea efectuarii unei acţiuni de control intern se intocmeşte un ordin de serviciu, conform modelului prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta procedura.

(4) Ordinul de serviciu cuprinde urmatoarele elemente:

a) numarul şi data de inregistrare;

b) denumirea structurii de control intern care efectueaza acţiunea de control;

c) cadrul legal in baza caruia se efectueaza acţiunea de control intern;

d) perioada de desfaşurare a acţiunii de control intern la sediul structurii verificate;

e) scopul acţiunii de control intern;

f) obiectivele acţiunii de control intern;

g) numele, prenumele şi funcţiile membrilor echipei de control intern şi ale coordonatorului acesteia, dupa caz.

(5) Pentru acţiunile de control intern care se efectueaza de structura prevazuta la art. 1 alin. (2), ordinul de serviciu se aproba de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala.

(6) Pentru acţiunile de control intern care se efectueaza de structurile prevazute la art. 1 alin. (3), ordinul de serviciu se aproba, prin delegare de competenţa, de directorul general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice.

(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), in cazul in care o acţiune de control poate fi desfaşurata in totalitate de la sediul direcţiei, fara sa fie necesara deplasarea echipei de control la structura verificata, nu este necesara intocmirea unui ordin de serviciu.

ART. 10

Desfaşurarea acţiunilor de control intern

(1) La inceperea unei acţiuni de control intern, care se desfaşoara la sediul structurii verificate, organele de control se vor prezenta la conducatorul acesteia, se vor legitima şi vor prezenta ordinul de serviciu.

(2) Pe parcursul desfaşurarii unei acţiuni de control intern se vor solicita structurii verificate date, informaţii, situaţii şi documente care au legatura cu obiectivele de control şi se va proceda la verificarea şi analizarea cu obiectivitate a acestora, in raport cu reglementarile legale aplicabile.

(3) Echipa de control intern poate solicita puncte de vedere de la alte structuri din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala, in cazul in care aspectele care fac obiectul acţiunii de control intern intra in atribuţiile acestor structuri.

(4) In situaţia in care aspectele care fac obiectul acţiunii de control intern necesita informaţii suplimentare, se pot solicita informaţii, puncte de vedere şi documente, dupa caz, de la instituţii publice, autoritaţi publice, operatori economici şi/sau de la persoane fizice care au legatura cu structura/persoana controlata.

(5) Membrii echipei de control intern pot utiliza baze de date informatice specifice, la care au drepturi de acces, in vederea obţinerii de informaţii relevante, care sunt necesare pe parcursul derularii acţiunilor de control intern.

(6) In cazurile in care se constata abateri sau deficienţe, se vor solicita de la persoanele responsabile explicaţii scrise, sub forma notelor explicative, conform modelului prezentat in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta procedura.

(7) In situaţiile care impun, se va proceda la colaborarea cu reprezentanţii altor instituţii ale statului, in limitele competenţelor legale şi ale mandatului primit.

(8) Pentru deficienţele constatate pe durata acţiunilor de control intern, care necesita a fi remediate intr-un termen scurt, se vor propune masuri corespunzatoare cu operativitate. Masurile propuse de Direcţia generala de integritate se vor transmite spre aprobare preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala, iar cele propuse de structurile teritoriale de control intern, directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice.

(9) Pe parcursul desfaşurarii unei acţiuni de control, echipa de control intern poate opta pentru efectuarea controlului de la sediul direcţiei din care face parte sau la sediul structurii verificate, separat sau combinat, in funcţie de specificul, complexitatea şi durata acţiunii de control intern, precum şi de dificultaţile intampinate pe parcursul acesteia.

ART. 11

Forme, metode şi procedee de control intern

Organele de control intern pot aplica pe parcursul desfaşurarii unei acţiuni de control, in realizarea atribuţiilor, urmatoarele forme, metode şi procedee de control, separat sau combinat:

1. Forme:

a) control intern general, care consta in acţiunea de verificare a tuturor activitaţilor şi operaţiunilor specifice desfaşurate de structura şi/sau personalul supus verificarii, raportat la obiectivele stabilite, pentru perioada supusa controlului;

b) controlul intern parţial, care consta in activitatea de verificare a uneia sau a mai multor activitaţi şi/sau operaţiuni specifice desfaşurate de structura şi/ori personalul supus verificarii, raportat la obiectivele stabilite, pentru perioada supusa controlului.

2. Metode:

a) control secvenţial, care consta in acţiunea de verificare a documentelor, cronologic şi/sau sistematic, rezultate in urma activitaţilor şi operaţiunilor specifice desfaşurate de structura şi/ori personalul supus verificarii;

b) controlul prin sondaj, care consta in activitatea de verificare selectiva a unor activitaţi efectuate, operaţiuni semnificative şi documente justificative, pe perioada supusa controlului;

c) controlul electronic, care consta in activitatea de verificare a documentelor justificative ale structurii verificate, stocate in mediu electronic, precum şi de verificare a informaţiilor relevante necesare, care au legatura cu obiectivele acţiunii de control, stocate in programele informatice specifice la care are drepturi de acces, conform competenţelor legale.

3. Procedee:

a) controlul incrucişat, care consta in activitatea de verificare a documentelor justificative ale structurii verificate, in corelaţie cu cele deţinute de alte structuri şi/sau persoane;

b) controlul faptic, care consta in activitatea de verificare a datelor scriptice, prezentate de structura verificata, in corelare cu situaţiile faptice. Controlul faptic se desfaşoara la faţa locului, pe terenuri, in incaperi, in depozite şi in orice alte incinte, doar in masura in care acest lucru este necesar pentru a face constatari in legatura cu obiectivele de control intern.

ART. 12

Finalizarea acţiunilor de control intern

(1) La finalizarea acţiunilor de control intern, care s-au desfaşurat la structura verificata, se vor restitui, dupa caz, toate documentele solicitate şi puse la dispoziţie de reprezentanţii acesteia şi se vor pastra, daca este cazul, copiile documentelor certificate conform cu originalul, in vederea anexarii la actele de control.

(2) Reprezentantul structurii verificate va da o declaraţie scrisa, pe propria raspundere, din care sa rezulte ca au fost puse la dispoziţie toate documentele şi informaţiile solicitate de echipa de control intern, iar acestea au fost restituite la finalizarea acţiunii de control.

(3) Organul de control intern intocmeşte, la finalizarea acţiunilor de control, acte in care consemneaza aspectele constatate ca urmare a verificarii obiectivelor de control stabilite şi care cuprind concluzii şi propuneri de masuri, formulate cu obiectivitate.

(4) Pentru abaterile şi deficienţele constatate, prin actele incheiate prevazute la art. 14 alin. (1) lit. a) se vor stabili persoanele responsabile şi se vor propune masuri corective in vederea remedierii acestora şi/sau de prevenire, conform prevederilor legale, in sarcina structurilor sau persoanelor verificate.

(5) Pentru faptele constatate, prevazute de lege ca abateri disciplinare, se va propune sesizarea comisiei de disciplina competente, in vederea analizarii acestora sau in vederea sesizarii organelor abilitate, in situaţiile in care sunt indicii ca faptele savarşite de funcţionarii publici pot angaja raspunderea civila, contravenţionala sau penala.

(6) In cazul in care, ca urmare a acţiunii de control, organele de control intern au luat cunoştinţa de savarşirea unei infracţiuni, in condiţiile prevazute de legea penala, se va propune sesizarea organelor de urmarire penala, abilitate de lege.

ART. 13

Valorificarea acţiunilor de control intern

(1) Dupa aprobarea actelor de control intern prevazute la art. 14 alin. (1) lit. a), masurile dispuse prin acestea se vor comunica structurilor verificate, in vederea implementarii acestora, in termenele prevazute.

(2) Direcţia generala de integritate va monitoriza modul de ducere la indeplinire şi de aplicare a masurilor dispuse prin actele de control intern, in termenele prevazute. Structurile cu atribuţii de control intern din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice vor transmite, in acest sens, catre Direcţia generala de integritate actele de control intocmite, in termen de 5 zile de la aprobare.

(3) La sesizarile formulate de autoritaţi, instituţii publice sau direcţii de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice/Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala, in vederea informarii, se pot transmite rezultatele acţiunii de control intern.

ART. 14

Acte de control intern

(1) Organele de control intern intocmesc urmatoarele tipuri de acte de control intern:

a) raport de control intern, in cazul in care din verificarea obiectivelor s-au constatat abateri şi deficienţe cu privire la activitatea structurii ori a persoanelor verificate sau in cazul in care cel puţin unul din aspectele sesizate printr-o petiţie se confirma, fiind necesara stabilirea persoanelor responsabile şi formularea de propuneri de masuri in vederea remedierii abaterilor şi deficienţelor;

b) nota de control intern, in cazul in care din verificarea obiectivelor nu s-au constatat abateri şi/sau deficienţe ori acestea, prin volumul şi importanţa lor, nu justifica intocmirea unui raport de control intern;

c) nota de clasare a petiţiei, in cazurile in care petiţia este anonima, lipsita de datele de identificare a petentului sau cand petiţia este repetata şi are acelaşi conţinut;

d) nota de soluţionare a petiţiei, in cazurile in care petiţia este lipsita de documente justificative sau acestea sunt irelevante ori cand niciunul din aspectele sesizate de petent nu se confirma;

e) alte acte de control intern, in funcţie de specificul şi necesitaţile impuse de activitatea de control intern.

(2) Raportul de control intern conţine, in principal, urmatoarele elemente:

a) date privind acţiunea de control intern;

b) aspecte semnalate;

c) scopul şi obiectivele controlului intern;

d) date privind structura/persoana verificata;

e) constatari – acestea trebuie sa fie precise, explicitate faptic, bazate pe date şi documente expuse clar, eliminandu-se orice elemente şi descrieri inutile şi neconcludente, care incarca nejustificat conţinutul raportului de control intern. Constatarile se vor prezenta pentru fiecare obiectiv de control, cu analizarea abaterilor şi/sau deficienţelor, stabilirea persoanelor responsabile şi a reglementarilor incidente;

f) concluziile pentru fiecare obiectiv de control al acţiunii de control intern – se va prezenta o sinteza a deficienţelor constatate;

g) propunerile de masuri – acestea pot fi corective, in vederea remedierii deficienţelor constatate, şi/sau de prevenire, dupa caz, şi se vor dispune, conform prevederilor legale, in sarcina structurilor şi persoanelor verificate;

h) propunerile de sesizare a structurilor competente, in condiţiile art. 12 alin. (5) şi (6), daca este cazul;

i) propunerile de informare a unor autoritaţi publice, instituţii publice sau direcţii de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice/Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala, daca este cazul.

(3) La toate actele de control intern intocmite se vor anexa documente justificative, informaţii şi situaţii relevante, care au facut obiectul analizei şi verificarii.

(4) Circuitul de avizare şi aprobare al actelor de control intern este urmatorul:

a) rapoartele de control intern, intocmite la nivelul Direcţiei generale de integritate, se avizeaza de directorul general şi se inainteaza spre aprobare preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala;

b) notele de control intern, notele de clasare şi notele de soluţionare a petiţiilor, precum şi alte acte de control intern, in funcţie de specificul şi necesitaţile impuse de activitatea de control intern, intocmite la nivelul Direcţiei generale de integritate, se avizeaza de directorul general adjunct coordonator şi se aproba de directorul general;

c) rapoartele de control intern, notele de control intern, notele de clasare şi notele de soluţionare a petiţiilor, precum şi alte acte de control intern, in funcţie de specificul şi necesitaţile impuse de activitatea de control intern, intocmite la nivelul structurilor cu atribuţii de control intern din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, se avizeaza de şeful de serviciu/birou/compartiment de control intern, dupa caz, şi se inainteaza spre aprobare directorului general.

ART. 15

Abateri disciplinare

Constituie abateri disciplinare, in condiţiile art. 45 alin. (1) şi art. 77 alin. (2) lit. j) prima teza din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, urmatoarele fapte:

a) refuzul nejustificat al funcţionarilor publici de execuţie sau de conducere, implicaţi in activitatea verificata, de a transmite informaţiile şi documentele solicitate cu ocazia efectuarii acţiunilor de control intern, cu referire la prevederile art. 7 lit. a);

b) refuzul nejustificat al funcţionarilor publici de execuţie sau de conducere, implicaţi in activitatea verificata, de a da note explicative, in condiţiile stabilite de organul de control, in situaţiile necesare clarificarii şi definitivarii constatarilor privind imprejurarile şi cauzele unor posibile abateri şi deficienţe, cu referire la prevederile art. 7 lit. b).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close