Republicare oficiala. Legea nr. 82/2012 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private in sectorul comunicaţiilor electronice

In M. Of. nr. 211 din 25 martie 2014 a fost republicata Legea nr. 82/2012 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private in sectorul comunicaţiilor electronice.

Din cuprins:

*) Republicata in temeiul art. 107 alin. (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013, cu modificarile ulterioare, dandu-se textelor o noua numerotare.

Legea nr. 82/2012 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 406 din 18 iunie 2012.

CAPITOLUL

Dispoziţii generale

ART. 1

(1) Prezenta lege stabileşte obligaţia furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice şi a furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului de a reţine anumite date generate sau prelucrate in cadrul activitaţii lor pentru punerea acestora la dispoziţia organelor de urmarire penala, instanţelor de judecata şi organelor de stat cu atribuţii in domeniul siguranţei naţionale in scopul utilizarii lor in cadrul activitaţilor de prevenire, de cercetare, de descoperire şi de urmarire penala a infracţiunilor grave sau pentru rezolvarea cauzelor cu persoane disparute ori pentru punerea in executare a unui mandat de arestare sau de executare a pedepsei.

(2) Prezenta lege se aplica datelor de trafic şi de localizare a persoanelor fizice şi a persoanelor juridice, precum şi datelor necesare pentru identificarea unui abonat sau unui utilizator inregistrat.

(3) Prezenta lege se aplica doar datelor generate sau prelucrate ca urmare a unei comunicaţii ori a unui serviciu de comunicaţii şi nu se aplica in ceea ce priveşte conţinutul comunicarii sau informaţiilor consultate in timpul utilizarii unei reţele de comunicaţii electronice, in aceste cazuri fiind aplicabile prevederile Codului de procedura penala, precum şi cele ale legilor speciale in materie.

(4) Punerea in aplicare a prevederilor prezentei legi se face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificarile şi completarile ulterioare, precum şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private in sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificarile şi completarile ulterioare, precum şi cu modificarile şi completarile aduse prin prezenta lege.

ART. 2

(1) In inţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au urmatoarele semnificaţii:

a) date – informaţiile privind traficul, localizarea, precum şi informaţiile necesare pentru identificarea unui abonat sau a unui utilizator;

b) utilizator – persoana fizica sau persoana juridica ce foloseşte un serviciu de comunicaţii electronice destinat publicului in scopuri personale sau profesionale, fara a fi in mod necesar abonat al acelui serviciu;

c) abonat – persoana fizica sau persoana juridica ce a incheiat un contract cu un furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, in vederea furnizarii unor asemenea servicii;

d) serviciu de telefonie – apelul, inclusiv voce, mesagerie vocala, teleconferinţa şi transfer de date, serviciile suplimentare, inclusiv redirecţionarea şi transferul apelului şi serviciile de mesagerie şi multimedia, inclusiv serviciile de mesagerie scurta, serviciile multimedia imbunataţite;

e) infracţiune grava – infracţiunea care face parte din una dintre urmatoarele categorii:

1. infracţiunile prevazute la art. 2 lit. b) din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalitaţii organizate, cu modificarile ulterioare, savarşite sau nu de un grup infracţional organizat;

2. infracţiunile prevazute in cap. IV din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificarile şi completarile ulterioare;

3. urmatoarele infracţiuni prevazute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile şi completarile ulterioare: infracţiunile contra securitaţii naţionale a statului, uciderea ori vatamarea nou-nascutului savarşita de catre mama, vatamare corporala, viol, talharie şi talharie calificata, actul sexual cu un minor, distrugerea şi distrugerea calificata, ultrajul, evadarea şi inlesnirea evadarii, infracţiunile de falsuri in inscrisuri, constituirea unui grup infracţional organizat, furtul calificat, inşelaciunea şi inşelaciunea privind asigurarile, falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plata atunci cand priveşte un instrument de plata electronica, şantajul şi pornografia infantila;

4. infracţiunile de corupţie, infracţiunile asimilate acestora, precum şi infracţiunile impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificarile şi completarile ulterioare;

5. infracţiuni de evaziune fiscala prevazute la art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare;

f) identificatorul utilizatorului – codul unic de identificare alocat unei persoane care se aboneaza sau se inregistreaza la un serviciu de acces la internet ori la un serviciu de comunicaţii prin internet;

g) identificatorul celulei – codul de identificare a celulei in care se iniţiaza sau se finalizeaza un apel de telefonie mobila;

h) apel telefonic nereuşit – comunicarea in cadrul careia apelul telefonic a fost conectat, dar nu a primit raspuns sau a facut obiectul unei intervenţii din partea administratorului reţelei;

i) apel neconectat – apelul iniţiat de la un terminal telefonic sau echipament cu acces la un serviciu de telefonie, dar care nu s-a finalizat tehnic, in sensul stabilirii unei conexiuni intre apelant şi apelat.

(2) In tot cuprinsul prezentei legi sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile prevazute la art. 3 din Legea nr. 677/2001, cu modificarile şi completarile ulterioare, la art. 2 din Legea nr. 506/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare şi cu modificarile şi completarile aduse prin prezenta lege, precum şi la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 140/2012.

 

CAPITOLUL II

Reţinerea datelor

 

ART. 3

(1) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia de a asigura, pe cheltuiala proprie, crearea şi administrarea unor baze de date in format electronic, in vederea reţinerii urmatoarelor categorii de date, in masura in care sunt generate sau prelucrate de aceştia:

a) date necesare pentru urmarirea şi identificarea sursei unei comunicari;

b) date necesare pentru identificarea destinaţiei unei comunicari;

c) date necesare pentru a determina data, ora şi durata comunicarii;

d) date necesare pentru identificarea tipului de comunicare;

e) date necesare pentru identificarea echipamentului de comunicaţie al utilizatorului sau a dispozitivelor ce servesc utilizatorului drept echipament;

f) date necesare pentru identificarea locaţiei echipamentului de comunicaţii mobile.

(2) Datele prevazute la alin. (1) se reţin şi se pastreaza timp de 6 luni de la data efectuarii comunicarii.

(3) Cheltuielile legate de crearea şi administrarea bazelor de date sunt deductibile fiscal.

ART. 4

Datele necesare pentru urmarirea şi identificarea sursei unei comunicari cuprind:

a) in cazul reţelelor de telefonie fixa şi de telefonie mobila: numarul de telefon apelant, precum şi numele şi adresa abonatului sau ale utilizatorului inregistrat;

b) in cazul serviciilor de acces la internet, poşta electronica şi telefonie prin internet:

1. identificatorul alocat;

2. identificatorul de utilizator şi numarul de telefon alocat pentru efectuarea oricarei comunicari prin reţeaua publica de telefonie;

3. numele şi adresa abonatului sau ale utilizatorului inregistrat, caruia i s-a alocat o adresa Internet Protocol, denumita in continuare adresa IP, un identificator de utilizator sau un numar de telefon, la momentul comunicarii.

ART. 5

Datele necesare pentru identificarea destinaţiei unei comunicari cuprind:

a) in cazul reţelelor de telefonie fixa şi de telefonie mobila:

1. numarul format sau apelat şi, in cazurile care includ servicii suplimentare precum redirecţionarea sau transferul apelului, numarul catre care este direcţionat apelul;

2. numele şi adresa abonatului ori ale utilizatorului inregistrat;

b) in cazul serviciilor de acces la internet, poşta electronica şi telefonie prin internet:

1. identificatorul utilizatorului sau numarul de telefon al destinatarului unui apel telefonic prin internet;

2. numele şi adresa abonatului sau ale utilizatorului inregistrat şi identificatorul utilizatorului destinatar al comunicarii.

ART. 6

Datele necesare pentru determinarea datei, orei şi a duratei comunicarii cuprind:

a) in cazul reţelelor de telefonie fixa şi de telefonie mobila: data şi ora iniţierii şi incheierii unei comunicari;

b) in cazul serviciilor de acces la internet, poşta electronica şi telefonie prin internet:

1. data şi ora conectarii şi deconectarii de la serviciul de acces la internet, adresa IP alocata dinamic sau static unei comunicari de furnizorul de servicii de acces la internet, precum şi identificatorul abonatului sau al utilizatorului inregistrat;

2. data şi ora conectarii şi deconectarii de la serviciul de poşta electronica sau de telefonie prin internet.

ART. 7

Datele necesare pentru identificarea tipului de comunicare cuprind:

a) in cazul reţelelor de telefonie fixa şi de telefonie mobila: informaţii privind serviciul de telefonie utilizat;

b) in cazul comunicarilor prin serviciul de poşta electronica şi de telefonie prin internet: informaţii privind serviciul de acces la internet utilizat.

ART. 8

Datele necesare pentru identificarea echipamentului de comunicaţie al utilizatorului sau a dispozitivelor ce servesc utilizatorului drept echipament cuprind:

a) in cazul reţelelor de telefonie fixa: numarul de telefon al apelantului şi numarul de telefon al apelatului;

b) in cazul reţelelor de telefonie mobila:

1. numarul de telefon al apelantului şi numarul de telefon al apelatului;

2. identitatea internaţionala de abonat mobil, denumita in continuare IMSI, a apelantului;

3. identitatea internaţionala a echipamentului mobil, denumita in continuare IMEI, a apelantului;

4. identitatea IMSI a apelatului;

5. identitatea IMEI a apelatului;

6. in cazul serviciilor anonime preplatite: data şi ora activarii iniţiale a serviciului, precum şi identificatorul celulei de la care a fost activat serviciul;

c) in cazul serviciilor de acces la internet, poşta electronica şi telefonie prin internet: numarul de telefon al apelantului in cazul accesului prin dial-up; linia DSL sau alt punct terminal al celui care iniţiaza comunicarea.

ART. 9

Datele necesare pentru identificarea locaţiei echipamentului de comunicaţii mobile cuprind:

a) identificatorul celulei la inceputul comunicarii;

b) datele care permit stabilirea localizarii geografice a celulelor, prin referire la identificatorul acestora, pe durata in care datele comunicarii sunt reţinute.

ART. 10

(1) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, aflaţi sub jurisdicţie romana, au obligaţia reţinerii datelor referitoare la un apel nereuşit in cazul in care aceste date sunt generate sau prelucrate şi stocate, in cazul serviciului de telefonie, ori inregistrate, in cazul serviciului de acces la internet in cadrul activitaţii de furnizare a serviciilor respective.

(2) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului nu au obligaţia reţinerii datelor prevazute la art. 3 alin. (1) in cazul apelurilor neconectate.

ART. 11

(1) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, pe langa datele reţinute potrivit prezentei legi, pot reţine şi alte date necesare activitaţii lor comerciale, şi anume pentru facturare sau alte plaţi pentru interconectare, precum şi alte date prelucrate potrivit legii, la cererea clienţilor, in scopuri de comercializare ori in vederea furnizarii de servicii, numai cu acordul prealabil al persoanei ale carei date sunt prelucrate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 506/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare, precum şi cu modificarile şi completarile aduse prin prezenta lege.

(2) Datele reţinute potrivit alin. (1) sunt exceptate de la prevederile prezentei legi.

ART. 12

(1) In aplicarea prevederilor prezentei legi sunt interzise interceptarea şi reţinerea conţinutului comunicarii sau a informaţiilor consultate in timpul utilizarii unei reţele de comunicaţii electronice, in aceste cazuri fiind aplicabile prevederile Codului de procedura penala şi cele ale legilor speciale in materie.

(2) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia de a reţine numai acele categorii de date enumerate la art. 3 alin. (1), care sunt generate sau prelucrate ca urmare a desfaşurarii activitaţilor proprii in condiţiile legii.

(3) La sfarşitul perioadei de reţinere, toate datele reţinute exclusiv in temeiul prezentei legi, cu excepţia datelor accesate şi reţinute conform legii, puse la dispoziţia autoritaţilor prevazute la art. 1 alin. (1), trebuie distruse, prin proceduri ireversibile, la data expirarii termenului prevazut la art. 3 alin. (2). Procedura distrugerii datelor reţinute conform prezentei legi va fi reglementata prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin hotarare a Guvernului.

ART. 13

Activitatea de reţinere a datelor se realizeaza cu respectarea urmatoarelor principii:

a) datele reţinute trebuie sa fie de aceeaşi calitate şi trebuie supuse aceleiaşi securitaţi şi protecţii ca şi datele din reţea;

b) datele reţinute trebuie supuse unor masuri tehnice şi organizatorice corespunzatoare, in vederea protejarii acestora impotriva distrugerilor accidentale sau intenţionate, alterarii ori pierderii accidentale, stocarii, prelucrarii, accesarii sau dezvaluirii neautorizate ori ilicite;

c) datele reţinute trebuie supuse unor masuri tehnice şi organizatorice corespunzatoare, in vederea asigurarii faptului ca numai personalul autorizat in acest sens are acces la aceste date;

d) datele sunt distruse la expirarea termenului prevazut la art. 3 alin. (2), cu excepţia celor care au fost accesate şi reţinute.

ART. 14

(1) In situaţia in care datele prevazute la art. 4 – 9 pot fi reţinute de mai mulţi furnizori de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului şi de reţele publice de comunicaţii electronice, activitatea de reţinere a datelor se face doar la furnizorul care prelucreaza datele prevazute la art. 3.

(2) Activitatea de reţinere a datelor prevazute la art. 4 – 9 poate fi desfaşurata, acolo unde este tehnic posibil şi in urma unei inţelegeri contractuale, de un terţ, in numele unui furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului şi de reţele publice de comunicaţii electronice, cu respectarea prevederilor art. 19 şi 20 din Legea nr. 677/2001, cu modificarile şi completarile ulterioare, ale Legii nr. 506/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare şi cu modificarile şi completarile aduse prin prezenta lege, precum şi ale prezentei legi.

(3) Obligaţia de reţinere a datelor prevazute la art. 4 – 9 se aplica furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului şi de reţele publice de comunicaţii electronice care aloca numerotaţie, inclusiv in situaţia portarii numerelor, in cazul serviciilor de telefonie fixa şi mobila, respectiv adrese IP, in cazul serviciilor de date.

ART. 15

(1) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia de a colecta şi de a transmite anual Ministerului pentru Societatea Informaţionala urmatoarele date statistice, in vederea urmaririi şi controlului aplicarii prevederilor cuprinse in prezenta lege:

a) numarul cazurilor in care informaţiile au fost furnizate organelor de urmarire penala, instanţelor de judecata şi organelor de stat cu atribuţii in domeniul securitaţii naţionale, in conformitate cu prevederile prezentei legi;

b) perioada de timp scursa intre data la care datele au fost reţinute şi data la care organele de urmarire penala, instanţele de judecata sau organele de stat cu atribuţii in domeniul securitaţii naţionale au solicitat transmiterea acestor date;

c) numarul de cazuri in care solicitarile de date nu au putut fi indeplinite.

(2) Termenele pana la care trebuie transmise datele statistice se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Ministerul pentru Societatea Informaţionala centralizeaza datele statistice primite de la furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului şi transmite anual Comisiei Europene statisticile elaborate in baza acestora. Statisticile nu vor conţine date cu caracter personal sau informaţii clasificate.

ART. 16

(1) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia ca, la solicitarea organelor de urmarire penala, a instanţelor de judecata şi a organelor de stat cu atribuţii in domeniul securitaţii naţionale, formulata in aplicarea dispoziţiilor Codului de procedura penala, precum şi a celor din legile speciale in materie, sa transmita acestora, in cel mult 48 de ore de la data solicitarii, datele reţinute potrivit prezentei legi.

(2) In cazul in care nu este posibila transmiterea informaţilor solicitate in termenul prevazut la alin. (1), furnizorii sunt obligaţi sa anunţe solicitantul cu privire la motivul intarzierii şi, in orice caz, sa transmita informaţiile solicitate in cel mult 5 zile de la data solicitarii iniţiale.

(3) Solicitarile organelor de urmarire penala, ale instanţelor de judecata şi ale organelor de stat cu atribuţii in domeniul securitaţii naţionale se vor face cu invocarea temeiului legal existent şi se vor transmite in format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

(4) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia sa asigure semnarea datelor solicitate, utilizand o semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Semnarea electronica a datelor se va face in mod automat in momentul extragerii lor din bazele de date prevazute la art. 3 alin. (1).

(5) Orice persoana autorizata care transmite date reţinute in baza prezentei legi are obligaţia sa semneze datele transmise, utilizand o semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, asumandu-şi astfel responsabilitatea in ceea ce priveşte integritatea datelor transmise.

(6) Orice persoana autorizata care primeşte date reţinute in baza prezentei legi are obligaţia sa verifice integritatea datelor primite şi sa certifice aceasta integritate prin semnarea datelor, utilizand o semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

(7) Fiecare persoana care certifica datele sub semnatura electronica raspunde potrivit legii pentru integritatea şi securitatea acestor date.

(8) Aplicarea prevederilor alin. (3) – (7) se face cu respectarea procedurilor stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

ART. 17

Daca in cauza s-a dispus o soluţie de clasare sau renunţare la urmarirea penala, procurorul este obligat ca in termen de 5 zile de la dispunerea soluţiei sa inştiinţeze despre aceasta persoana ale carei date au fost vizate de solicitare.

ART. 18

Organele de urmarire penala pot solicita datele reţinute in baza prezentei legi cu respectarea prevederilor art. 152 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile şi completarile ulterioare.

ART. 19

(1) Daca in cauza s-a dispus o soluţie de clasare sau renunţare la urmarirea penala, suportul pe care sunt stocate informaţiile se arhiveaza la sediul parchetului, in locuri speciale, in plic sigilat, cu asigurarea confidenţialitaţii, şi se pastreaza pana la indeplinirea termenului de prescripţie a raspunderii penale pentru fapta ce a format obiectul cauzei, cand se distruge, incheind un proces-verbal in acest sens.

(2) Daca in cauza instanţa a pronunţat o hotarare de condamnare, renunţare la aplicarea pedepsei, amanare a aplicarii pedepsei, achitarea sau incetarea procesului penal, ramasa definitiva, datele reţinute se arhiveaza odata cu dosarul cauzei, la sediul instanţei, cu respectarea prevederilor legale privind arhivarea documentelor in forma electronica.

ART. 20

Autoritaţile competente sa monitorizeze aplicarea prevederilor prezentei legi sunt Autoritatea Naţionala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, denumita in continuare A.N.S.P.D.C.P. şi Autoritatea Naţionala pentru Administrare şi Reglementare in Comunicaţii, denumita in continuare ANCOM.

 

CAPITOLUL III

Contravenţii şi sancţiuni

 

ART. 21

(1) Constituie contravenţii şi se sancţioneaza cu amenda de la 2.500 lei la 500.000 lei urmatoarele fapte:

a) neindeplinirea obligaţiilor prevazute la art. 3 alin. (1);

b) neindeplinirea obligaţiilor prevazute la art. 3 alin. (2);

c) neindeplinirea obligaţiilor prevazute la art. 12 alin. (2) şi (3);

d) nerespectarea principiilor prevazute la art. 13;

e) neindeplinirea obligaţiilor prevazute la art. 16 alin. (1) şi (2);

f) neindeplinirea obligaţiilor prevazute la art. 25 alin. (4).

(2) Constatarea contravenţiilor prevazute la alin. (1) lit. b), c), d) şi e), precum şi aplicarea sancţiunilor se efectueaza de catre personalul de control imputernicit in acest scop al A.N.S.P.D.C.P.

(3) Constatarea contravenţiilor prevazute la alin. (1) lit. a) şi f) şi aplicarea sancţiunilor se fac de persoane imputernicite in acest sens din cadrul ANCOM.

(4) Contravenţiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile şi completarile ulterioare.

ART. 22

(1) Orice accesare intenţionata, alterare sau transfer al datelor reţinute in baza prezentei legi, fara autorizare, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu inchisoare de la unu la 5 ani.

(2) Tentativa se pedepseşte.

ART. 23

Nerespectarea obligaţiei de comunicare in termenul prevazut la art. 17 atrage raspunderea penala, in condiţiile legii.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

ART. 24

La data intrarii in vigoare a prezentei legi, Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private in sectorul comunicaţiilor electronice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.101 din 25 noiembrie 2004, cu modificarile şi completarile ulterioare, se modifica şi se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 5, alineatele (1) şi (6) se modifica şi vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 5

(1) Datele de trafic referitoare la abonaţi şi utilizatori inregistraţi, prelucrate şi reţinute de catre furnizorul unei reţele publice de comunicaţii electronice sau de catre furnizorul unui serviciu de comunicaţii electronice destinat publicului, trebuie sa fie şterse sau transformate in date anonime atunci cand nu mai sunt necesare la transmiterea unei comunicari, cu excepţia situaţiilor prevazute la alin. (2), (3) şi (5).

………………………………………………………………..

(6) Prevederile alin. (1) – (3) şi (5) nu aduc atingere posibilitaţii organelor de urmarire penala, instanţelor de judecata şi organelor de stat cu atribuţii in domeniul securitaţii naţionale de a avea acces la datele de trafic, in condiţiile legii.”

2. La articolul 8, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:

“(6) Dispoziţiile prezentului articol nu aduc atingere posibilitaţii organelor de urmarire penala, instanţelor de judecata şi organelor de stat cu atribuţii in domeniul securitaţii naţionale de a avea acces la datele generate sau prelucrate şi pastrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, in condiţiile legii.”

ART. 25

(1) Prezenta lege intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 12 alin. (3) şi art. 16 alin. (3) – (8), care intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, şi a prevederilor art. 21 alin. (1) lit. a) şi e), care intra in vigoare la 6 luni de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) In termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi potrivit alin. (1) teza I, Guvernul, la propunerea Ministerului pentru Societatea Informaţionala, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei, aproba prin hotarare normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului vor duce la indeplinire obligaţia prevazuta la art. 3 alin. (1) şi (2), cel mai tarziu in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

(4) Pana la implinirea termenului de 6 luni prevazut la alin. (3), furnizorii de reţele publice de comunicaţii şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia de a informa ANCOM, la cerere, cu privire la acţiunile intreprinse in vederea crearii bazelor de date prevazute la art. 3 alin. (1).

(5) Pana la implinirea termenului de 90 de zile prevazut la alin. (1), solicitarile organelor de urmarire penala, instanţelor de judecata şi organelor de stat cu atribuţii in domeniul securitaţii naţionale se vor face cu respectarea dispoziţiilor legale in vigoare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close